The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 13984
Title: Механізація вирощування картоплі в умовах ДП ДГ «Бохоницьке» з удосконаленням конструкції картоплесадильної машини
Authors: Карнаущук Олег Анатолійович
Keywords: Картоплесадильна машина, конструкція, картопля, технологія.
Date of publication: 2017-08-29 13:44:57
Last changes: 2017-08-29 13:44:57
Year of publication: 2017
Summary: Дипломний проект містить 94 аркуші машинописного тексту
розрахунково-пояснювальної записки формату А-4, що містить 16 формул,
16 рисунків, 37 використаних літературних джерел і 10 аркушів формату А-1
графічної частини.
В першому розділі дана коротка характеристика ДГ «Бохоницьке»
Вінницького району Вінницької області. Дана оцінка виробничої діяльності
господарства за останні три роки.
В другому розділі розроблений проект по вдосконаленню технології
вирощування картоплі в умовах господарства.
В третьому розділі проведено огляд способів садіння, агротехнічних вимог
до посадкового матеріалу та аналіз конструкцій садильних апаратів.
Четвертий розділ присвячений обґрунтуванню удосконалення
картоплесадильної машини. В цьому ж розділі обґрунтовано та розраховано
конструктивні параметри вузлів та деталей удосконаленої картоплесадильної
машини Л-202.
В четвертому розділі запропоновані заходи по охороні праці та безпеці
життєдіяльності на об`єктах господарства.
В п’ятому розділі описано комплекс заходів з охорони навколишнього
середовища в господарстві.
Шостий розділ містить розрахунки по економічному обґрунтуванню
запропонованих змін в конструкції картоплесадильної машини.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/13984.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 13984.pdf Size : 1722482 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska