The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 13999
Title: Обгрунтування параметрів робочого органу для безкопірного зрізу гички цукрових буряків
Authors: Олійник Сергій Михайлович
Keywords: цукрові буряки, гичка, безкопірний зріз, модель, розмірно-масові характеристики, економічна ефективність
Date of publication: 2017-08-30 09:12:39
Last changes: 2017-08-30 09:12:39
Year of publication: 2017
Summary: Олійник Сергій Михайлович. Обґрунтування параметрів робочого органу для безкопірного зрізу гички цукрових буряків.
Робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальності 8.10010203 - механізація сільського господарства. – Вінницький національний аграрний університет, 2017.
Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, загальних висновків, списку використаної літератури, що включає 45 найменувань. Основна частина роботи викладена на 93 сторінках друкованого тексту і містить 46 рисунків та 17 таблиць.
В роботі виконано аналіз рівня технологічного процесу та технічних засобів для видалення гички цукрових буряків та обґрунтовано переваги безкопірного зрізу гички. Проведені теоретичні дослідження та обґрунтована модель безкопірного зрізу і втрат цукроносної маси коренів. Розроблена програма та методика експериментальних досліджень та визначенні основні розмірно-масові характеристики гички і коренеплодів. Запропонована конструкція машини та виконана перевірка математичної моделі безкопірного зрізу гички з коренів цукрових буряків. Визначена економічна ефективність впровадження безкопірного зрізу гички у виробництво.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/13999.pdf
Publication type: Брошури
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 13999.pdf Size : 4598685 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska