The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

2021

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
29133 Комп*ютерна програма "Optimization of agricultural transportation v.1.0" Купчук І.М., Шаргородський С.А., Твердохліб І.В., Телекало Н.В., Колесник Т.В., Дідик А.М. Ас 13
29132 Мониторинг качества молока коров разных сезонов отела Голубенко Т.Л., Разанова Е.П. С Основная задача при разведении молочного скота - получение достаточного количества молока хорошего к 8
29130 3D visualization of human body internal structures surface during stereo-endoscopic operations using computer vision techniques Karina G. SELIVANOVA, Oleg G. AVRUNIN, Maksym Y. TYMKOVYCH, Tamila V. MANHORA, Oleh S. BEZVERKHYI, Zbigniew OMIOTEK , Aliya KALIZHANOVA, Ainur KOZBAKOVA СWeof The paper describes visualization steps of the surface of internal structures of the human body duri 16
29127 Інформаційні технології. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на першому (бакалаврському) рівні Рузакова О. В. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-профе 4
29126 Інформаційні технології. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на першому (бакалаврському) рівні Рузакова О. В. Мв Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Підп 0
29125 Фінансовий облік ІІ. Іщенко Я.П., Подолянчук О.А., Коваль Н.І. П У підручнику викладено нормативну регламентацію та методику відображення в обліку та фінансовій звіт 1
29124 Галузева організаційна динаміка на основі маркетингового аналізу ринку біопалив в Україні Семчук І.А. Тд Маркетинговий аналіз останніх тенденцій на світовому ринку біопалив дозволяє стверджувати, що для У 8
29123 Адаптивні системи землеробства. Методичні рекомендації з дисципліни для виконання практичних робіт cтудентами другого магістерського освітнього рівня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – «Аграрні науки Цицюра Я.Г. Мв Методичні рекомендації для виконання практичних робіт для студентів другого магістерського освітньог 3
29122 Адаптивні системи землеробства. Методичні рекомендації з дисципліни для організації самостійної роботи та тестового контролю знань cтудентів другого магістерського освітнього рівня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з га Цицюра Я.Г. Мв Методичні рекомендації для організації самостійної роботи та тестового контролю знань cтудентів cтуд 3
29121 Адаптивні системи землеробства. Навчальна програма з дисципліни для студентів другого магістерського освітнього рівня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності Цицюра Я.Г. Нп Програму розроблено на основі вимог другого магістерського освітнього рівня і розраховано для студен 6
29118 Інформаційне забезпечення стратегічного розвитку аграрних підприємств Правдюк Н. Л. Сун Розкрито методологічні основи змісту базових категорій щодо управління стратегічним розвитком, виокр 18
29117 Lending of agricultural producers of Ukraine Mulyk T., Mulyk Ya. Суз The purpose of the paper is to analyze and study the issues of lending to agricultural producers of 15
29116 Оцінка достатності капіталу вітчизняних банків як запорука їх надійності Мулик Т. О., Мулик Я. І. Сун У статті досліджено роль та значення капіталу банку та визначено, що він забезпечує захист від фінан 16
29115 Characteristics of natural oak forests of in se “khmilnytske lisove hospodarstvo” and implementation of measures for their regeneration Vasylevskyi O., Neyko I., Yelisavenko Y., Matusiak M. Сун As a consequence of the intensive economic use of oak forests in the region, the share of stands o 16
29112 Development in the educational process and research and production activity of modern technologies and technical means of field irrigation Pryshliak V., Kurylo V. Суз The main condition for the effective use of existing reclamation systems in Ukraine is to increase t 18
29111 Професійна підготовка менеджера маркетингових комунікацій на основі ділових ігор Бєлкін І. В. Сун У цій статті визначено й охарактеризовано основні прийоми ділових ігор, що підвищують якість навчанн 18
29110 Напрями удосконалення механізму державного регулювання ринку біопалив в Україні Логоша Р. В. Дк В умовах зростаючої кількості змін і підвищення рівня складності ринкового середовища в процесі розв 11
29109 Current trends of autotransport insurance in Ukraine Martseniuk O. V. Сун The research of the article is aimed at highlighting the essence and features of the functioning of 20
29108 Лекція як елемент формування професійних компетентностей здобувачів вищої освіти заочної форми навчання спеціальності облік і оподаткування Іщенко Я. П. Сун Виходячи із прогнозованого зростання зайнятості у сільському господарстві, зростає актуальність підг 16
29107 Стан та перспективи розвитку вирощування та переробки горіху волоського в Україні Мазур К. В., Гонтарук Я. В. Сун Сучасний стан розвитку виробництва горіху волоського в Україні є незадовільним. Дана продукція є дос 18
29106 Становлення законодавства України про охорону земель Оверковська Т. К. Сун У статті розглянуто певні історичні та правові аспекти становлення та розвитку законодавства України 13
29105 Правові засади безпечності кормів Оверковська Т. К. Сун У статті розглянуто певні правові засади безпечності кормів. Визначено, що життя і здоров’я людини з 16
29104 Механізми управління організаційною взаємодією підприємств системи АПК Фурман І. В. Сун Проведено дослідження структури економічного механізму господарювання. Визначений механізм функціону 19
29103 Економічні засади виробництва молока в сільському господарстві Вінницької області Мазур К. В., Гонтарук Я. В. Сун Проведено аналіз розвитку ринку молока в сучасних умовах. У статті досліджено показники надходження 18
29098 Історичні етапи становлення і розвитку внутрішньогосподарського контролю Козаченко А. Ю. Сун У статті висвітлено погляди науковців щодо виділення періодів (етапів) в історії розвитку внутрішньо 32
29097 Комплексний підхід до органіщації та методів проведення аудиту грошових коштів підприємства Козаченко А. Ю. Сун В статті здійснено аналіз літературних джерел, який дав підстави переконатись, що існує безліч різни 31
29096 Public financial control in Ukraine: state, problems, prospects Kaletnik H., Zdyrko N. СSc The authors assess the current state of public financial control in Ukraine, identifies its main pr 32
29094 Біоекологія Вітер Н. Г., Ткачук О. П., Ковальова К. В. Нп Видання призначене для здобувачів вищої освіти галузі знань «Природничі науки» спеціальності 101 «Ек 23
29093 Emergency Distance Education in the Conditions of COVID-19 Pandemic: Experience of Ukrainian Universities Bakhov I., Opolska N., Bogus M., Anishchenko V., Biryukova Y. СScof The COVID-19 pandemic has brought significant changes in education worldwide throughout 2020. In Ukr 38
29092 Overcoming Cybercrime in Ukraine (Cyberterrorism) Pravdiuk А., Gerasymenko l., Tykhonova O. СWeof Ensuring national security in cyberspace is becoming an increasingly important issue, given the grow 33
29091 Правовий режим земель сільськогосподарського призначення в умовах відкриття ринку землі Правдюк А. Л. Сун У статті висвітлено актуальні питання правового режиму земель сільськогосподарського призначення в у 28
29090 Значення функціональних кисломолочних напоїв в дієтичному та профілактичному харчуванні Соломон А. М., Берник І. М., Бондар М. М. Сун В статті проаналізовано стан харчування населення України за останні роки, що відмічається негативни 28
29089 Дослідження економічного розвитку підприємств вінницької ​​області в контексті інтенсифікації виробничої діяльності Самборська О. Ю., Колесник Т. В., Пронько Л. М. Сун Теперішній стан економіки з погіршенням економічних результатів трансформаційних перетворень характ 33
29088 Стан та розвиток державної фінансової підтримки аграрного сектору України Коваль Н. І., Радченко О. Д., Іщенко Я. П. Сун У статті проаналізовано напрями та обсяги державної фінансової підтримки аграрного сектору України 33
29087 Формування конкурентних переваг ресторанного бізнесу в умовах євроінтеграції Ставська Ю. В., Яхно Л. С. Сун У статті досліджено процес інтенсивного розвитку і глобалізації ресторанного бізнесу в Україні як ча 32
29086 Теоретичні аспекти сутності та особливостей кредитних відносин у аграрному секторі економіки Федоришина Л. І., Алескерова Ю. В. Сун У статті деталізовано і розкрито сутність поняття «кредит», досліджено еволюційні передумови виник 46
29084 Land as an Object of Land Relations: Constitutional and Legal Aspect Pravdiuk А. Суз The article examines constitutional and legal problems of the study of the object composition of lan 26
29083 Роль дигестату для формування структури врожаю та продуктивності кукурудзи Паламарчук В., Кричковський В. Тд Представлені результати вивчення ефективності застосування дигестату у технологіях вирощування кукур 38
29081 Фінансовий аспект діяльності підприємств малого і середнього бізнесу в аграрній сфері та їх роль у розвитку сільських територій Вдовенко Л. О. Сун Здійснено оцінку діяльності підприємств сільського господарства в розрізі великих, середніх, малих і 35
29079 Проблеми та перспективи розвитку галузі рослинництва в контексті збалансованого використання земель сільськогосподарського призначення. Кубай О. Г. Сун У статті досліджено сучасний стан та динаміку розвитку галузі рослинництва аграрного сектору України 22
29078 Корми, м’ясо, вироби із свинини Новгородська Н. В., Овсієнко С. М., Соломон А. М. Мвв У монографії викладено теоретичний та експериментальний матеріал з основі підвищення ефективності ви 52
29075 Капітальні інвестиції: нормативно-правове регулювання та облік Подолянчук О. А., Гудзенко Н. М. Сун У статті проведено оцінку нормативно-правового регулювання та обліку капітальних інвестицій і визнач 47
29074 Розвиток міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації Томашук І. В., Томчук О. Ф., Гиренко Ю. В. Сун У статті досліджено розвиток міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації. Вказано, що одн 48
29073 Energy needs of the agricultural sector and the potential for addressing them Honcharuk I. Суз Agriculture has been considered as one of the priority countries’ sectors in our research; the share 49
29070 Impact of the coronavirus pandemic on the economic development of Ukraine and Latvia Broyaka A., Jekabsone S., Skribane I. Суз The COVID-19 pandemic that has swept the world has created a number of diverse threats to the develo 54
29069 Інтеграційна динаміка ринку насіння буряків в Україні Гончарук І. В., Ковальчук С. Я., Федорощак Й. М. Сун Функціонування прозорого, регульованого державою ринкового обігу насіння і садивного матеріалу в пер 36
29067 Застосування ізоморфних матричних представлень для моделювання протоколу узгодження секретних ключів-перестановок значної розмірності Красиленко В. Г., Юрчук Н. П., Нікітович Д. В. Сун Для моделювання протоколу узгодження сторонами секретних ключів-перестановок значної розмірності зап 34
29066 Англійська мова за професійним спрямуванням Кравець Р. А., Білоус В. І. Нп Навчальний посібник розроблено для закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку студентів зі спе 43
29065 Вікова динаміка росту і розвитку телят молочного періоду залежно від способу їх утримання Разанова О. П. Сун Викладено результати оцінювання ремонтних теличок молочного періоду вирощування української чорно-ря 31
29063 Практичне застосування ділової гри при вивченні іноземної мови в умовах навчально-науково-виробничого комплексу «всеукраїнський науково-навчальний консорціум» Гунько І. В., Волошина О. В., Сун Викладання іноземної мови в науково-навчальному консорціумі здійснюється за допомогою методів інтера 41
29062 Prospective directions of raps production and aspects of its use in solving energy security in Ukraine Amons S. Е. Суз It is established that a special place among agricultural crops in Ukraine is occupied by rapeseed, 37
29061 Lingua –socio-cultural competence of students as important component of the study of foreign language Kovalova K. V. Суз Abstract. The article shows theoretical questions that are a vision of the lingua-socio-cultural com 36
29059 Забезпечення права на свободу творчості Опольська Н. М. Мвв Монографію присвячено аналізові історико-правових засад і практичних проблем забезпечення права на с 64
29058 Аминокислотный состав мышечной ткани и жирнокислотний состав шпика молодняка свиней при вскармливании БВМД «Минактивит» Бондаренко В. В., Полищук Т. В. Суз Анализируются показатели аминокислотного состава мышечной ткани и показатели содержания жирн 44
29057 Математичне моделювання новітніх технологічних систем Матвійчук В. А., Веселовська Н. Р., Шаргородський С. А. Мвв У монографії розглянуто сучасні методи і підходи до моделювання технологічних систем. Наведено основ 37
29056 Fintech as a modern form of financing Нarbar Z., Нarbar V. Суз The economic essence and functions of Fintech are defined. The types of technological innovations th 34
29055 Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств України Гарбар Ж. В., Майбородюк К. С. Сун У статті досліджено науково$практичні засади формування інвестиційної привабливості сільськогосподар 36
29054 Особливості конструкції паливної апаратури та збільшення терміну її експлуатації Анісімов В. Ф., Єленич А. П Сун Паливна апаратура в значній мірі визначає довговічність дизельного двигуна. Це пов’язано з великим 32
29053 Технологія змішаного навчання майбутніх інженерів-механіків в умовах ннвк «всеукраїнський науково-навчальний консорціум» Гунько І. В., Левчук О. В. Сун В статті розглядається необхідність трансформації традиційної професійної підготовки майбутнього інж 27
29052 Інноваційний потенціал університету в умовах постіндустріального суспільства Левчук К. І., Гунько І. В. Сун Узагальнено головні теоретичні розробки ролі та місця університету в постіндустріальному суспільстві 54
29051 Реалізація стратегії виробництва біопалив із сільськогоспо-дарських культур і відходів. Пришляк Н. В. Сун У сучасних умовах господарювання, що супроводжуються зростанням вартості паливно-енергетичних ресурс 42
29050 Optical sensor of harmful air impurity concentration Gunko I., Hraniak V., Yaropud V., Kupchuk I., Rutkevych V. СScof It is shown that to solve the problem of ensuring acceptable sanitary conditions in livestock premis 76
29048 Оцінка ефективності використання індивідуальних біогазових установок для переробки біовідходів селянських господарств Пришляк Н. В. Сун Проведено аналіз основних характеристик домогосподарств в Україні та визначено передумови організаці 42
29047 Вiological features of the distribution of root systems of perennial legume grasses in the context of climate change Tkachuk О. Сун Досліджено особливості поширення коренів бобових багаторічних трав у чотирирічній динаміці. 27
29040 Лісівничо-екологічні особливості лісовідновлення та лісорозведення в умовах Поділля Телекало Н. В., Матусяк М. В., Прокопчук В. М. Мвв У монографії представлені результати досліджень факультету агрономії та лісівництва Вінницького наці 42
29039 Development of а matrix of food industry capacity for making management decisions in the formation of sustainable development of agroecosystems Andriushchenko K., Datsii O., Lavruk O., Dmytrenko R., Ohiienko I., Kutashev I., Vіnіchenko I., Yefremova S., Mishchenko D., Kakhovych Y., Pivovarov K., Ortina G. СSc A theoretical and methodological study was carried out to determine the need and features of develo 23
29030 Застосування графічно орієнтованих комп’ютерних програм при викладанні математичних дисциплін Островський А. Й. Дк У доповіді розглянуто можливості використання графічно орієнтованих комп’ютерних програм з метою пог 29
29028 Застосування універсально-збірних пристосувань у технічному сервісі сільськогосподарських машин і знарядь Островський А. Й. Дк Розширити можливості по обслуговуванню машино-тракторного парку можна за рахунок застосування нових 40
29026 Актуальні питання інноваційного розвитку вітчизняної освіти Островський А. Й. Дк Пріоритетом для вищої школи є курс на інтеграцію до європейського та світового освітнього простору. 27
29025 Використання вітчизняного продукту ІТ-технологій при викладанні дисциплін Островський А. Й. Дк Найдинамічнішою і найперспективнішою сферою в Україні є ІТ, а отже продукти у галузі ІТ-індустрії ма 28
29024 Особливості розрахунку причіпних пристроїв сільськогосподарських машин у педагогічних технологіях підготовки агроінженерів до інноваційної проектної діяльності Пришляк В. М. Дк Отримала розвиток науково-технічна та педагогіко-методологічна модель підготовки майбутніх фахівців 29
29023 Туризм як сфера соціалізації людини: сутність і наукові підходи Феленчак Ю. Б., Графська О. І., Підвальна О. Г. Сун Аналіз останніх досліджень і публікацій. Соціальна проблематика розвитку туризму в контексті як мето 21
29022 Security priorities in assessing the effectiveness of domestic enterprises. Hnylytska L., Melnychuk D., Boguslavska S., Pidvalna O., Chechetova-Terashvili T. СWeof The article establishes a causal relationship between economic security and efficiency of the enterp 42
29020 Організаційно-економічні аспекти формування стратегії виробництва біопалив Пришляк Н. В., Паламаренко Я. В. Сун Сьогодні вітчизняні аграрні підприємства функціонують у середовищі, яке постійно змінюється, що вима 31
29019 Результати виробничої перевірки автоматичної системи промивання молокопровідної лінії доїльних установок Бабин І. А. Сун Створення автоматизованого техніко-технологічного забезпечення системи промивання доїльних установок 30
29018 Пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності в галузі рослинництва Гарбар Ж. В., Кватернюк А. О. Сун У статті розглянуто теоретичні й практичні аспекти розвитку інноваційної діяльності у сільському гос 23
29017 Особливості формування бюджетів об'єднаних територіальних громад в умовах децентралізації Гарбар Ж. В., Бондалетова Т. О. Сун У статті висвітлено актуальні тенденції формування бюджетів об`єднаних територіальних громад у проце 24
29016 Formation oF Crop Yields of Energy Crops Depending on the Soil and Weather Conditions Korenko M., Bulgakov V., Kurylo V., Kulyk M., Inhatiev Y., Matusekova E. СScof The article presented discusses the need to use plant biomass made of energy crops grown in marginal 35
29015 Малопоширені культури закритого ґрунту Гаврись І. Л., Вдовенко С. А., Шеметун О. В., Кутовенко В. Б. Мвв Матеріал монографії базується на зарубіжному досвіді та вітчизняній практиці, викладений в логічній 103
29014 Regulation of energy savings as a basis of efficiency of communal housing Kachala T., Hornyk V., Pidvalna O., Boguslavka S., Chechetova N., Balakhonova O. СWeof The paper investigates the problem of energy efficiency and energy saving in the residential sector 24
29013 Методичні підходи до визначення еколого економічної ефективності виробництва біопалив із агробіомаси Пришляк Н. В. Сун Стаття присвячена визначенню методичних підходів до встановлення еколого-економічної ефективності ви 55
29012 Соціальний туризм: сутність, структура та інноваційні напрями розвитку Голод А. П., Феленчак Ю. Б., Підвальна О. Г. Сун У статті розглянуто наукові підходи до розуміння та дослідження соціального туризму і обґрунтовано т 38
29011 Оцінка економічного впливу індустрії туризму реігону: мультиплікативний ефект. Підвальна О. Г., Богуславська С. І. Сун У роботі доведено, що сфера туризму формується та розвивається на відповідній території під впливом 35
29010 Чинники впливу на організаційно-економічний механізм управління індустрії туризму в регіоні: системний підхід Підвальна О. Г., Богуславська О. І. Сун В статті розвиток регіонального туризму розглядається як соціально-економічний феномен єдиної, ціліс 27
29009 Індустрія туризму як об’єкт регіональних економічних досліджень. Підвальна О. Г., Богуславська О. І. Сун В статті індустрію туризму розглянуто, як соціально-економічне явище в регіоні. Методологією дослід 29
29008 Системний аналіз агротехнічних і механіко-технологічних передумов до розрахунку, проектування та конструювання картоплесаджалок Пришляк В. М., Мизюк А. І. Сун У статті відображено результати досліджень з розроблених інноваційних технологій та результати дослі 35
29007 Розвиток сучасної індустрії туризму в регіоні на засадах інноваційних процесів. Підвальна О. Г., Богуславська О. І. Сун В статті авторами інноваційний процес розглядається як процес перетворення нових наукових знань в ін 28
29006 Удосконалення процесу відбортування круглого отвору у листових заготовках Островський А. Й. Сун Удосконалення існуючих технологічних процесів є важливим етапом розвитку усіх галузей. Як наслідок, 25
29005 Система управління колекторним двигуном Видмиш А. А., Возняк О. М., Замрій М. А. Сун Однією з головних особливостей сучасного етапу науково-технічного прогресу є більш широке використан 26
29004 Розробка мікропроцесорного контролера для вимірювання лінійного переміщення рухомих органів виконавчих механізмів вібраційних машин Возняк О. М., Штуць А. А., Замрій М. А. Сун Контрольно-вимірювальна техніка займає одне з перших місць за широтою й ефективністю застосування МП 22
29003 Honey and its quality Kravchuk O., Bondar M. Суз Ukraine is one of the five largest honey producers. Beekeeping products, namely honey, wax, bee poll 35
29002 Технічні моменти: сушіння, тюкування, в’язання Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В., Максіменко В. В. С Відразу після скошування трав розпочинається їх сушіння. Мірою висушування рослин виникає голодний о 38
29001 Використання земельно-ресурсного потенціалу сільських територій України в умовах трансформаційних змін Томашук І. В., Балдинюк В. М. Сун Досліджено сучасні потреби у регулюванні земельних відносин, що зумовлені якісно новим підходом до р 23
28997 Технічні засоби для заготівлі сіна Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В., Максіменко В. В. С Заготівля сіна, як й інших кормів, передбачає системний, усебічно виважений підхід до організації ро 41
28996 Improvement of quality indicators of the process of sowing of row crops Trukhanska O. Сун The level of technology in agricultural production, the quality and cost of the products are l 27
28995 Обґрунтування енергоефективних режимів процесу досушування продуктів фракційної переробки люцерни Спірін А. В., Твердохліб І. В., Купчук І. М., Побережець Ю. М. Сун Дефіцит якісних кормів суттєво гальмує виробництво продукції тваринництва в Україні.Одним з шляхів п 27
28994 Використання дискретного вейвлет-аналізу вібро Граняк В. Ф., Гайдамак О. Л. Сун У роботі показано що серед існуючих достатньо описаних та вивчених підходів, придатних для аналізу ч 36
28993 Дослідження швидкості руху порошкових частинок холодного газодинамічного напилення Гайдамак О. Л., Гунько І. В., Паладій М. С. Сун В статті показано результати дослідження швидкості руху напилюваних порошкових частинок з використан 39
28990 Теорія і практика руху сільськогосподарських матеріалів у рідинному та повітряному середовищах за умови дії гравітаційного поля Пришляк В. М., Дубчак В. М.. Сун У статті викладено удосконалені теоретичні засади практичного прикладного спрямування руху сільськог 32
28988 Інновації в технології вирощування овочевих рослин родини Гарбузові у відкритому ґрунті Вдовенко С. А., Паламарчук І. І. Мвв Зміст монографії включає аналіз джерел наукової літератури та результати власних досліджень, проведе 79
28987 Результати обстеження стану забезпечення мікроклімату в свинарнику із системою вентиляції від’ємного тиску Яропуд В. М., Алієв Е. Б. Сун Найпопулярніша на сьогоднішній день система створення мікроклімату на основі системи вентиляції від’ 31
28986 Оцінка деформовності матеріалу заготовок при вальцюванні Михалевич В. М., Матвійчук В. А., Бубновська І. А. Сун В статті наведено результати розроблення і дослідження технологічного процесу холодного формувальног 32
28985 Обгрунтування конструктивно-режимних параметрів дійкової гуми перемінного перерізу Грицун А. В., Бабин І. А. Сун Вітчизняна та зарубіжна промисловості не випускають доїльні апарати, які в повній мірі відповідають 21
28984 The choice of factors of influence on vibro-centric separation of liquid inhomogeneous raw matersals Polievoda Y., Solomon A. Сун The development of modern equipment and technology leads to healthy competition, which in turn allow 24
28983 Application of vibration effects in biofuel production Polievoda Y. Сун The considered effective way of processing by-products of biofuel production. The increase in the pr 25
28982 Міжнародний захист прав людини Опольська Н. М., Бабой А. М., Бабой В. С. Нп У навчальному посібнику висвітлено становлення та розвиток ін- ституту міжнародного захисту прав люд 91
28981 Automated technological projection of classification processes of dry dispersive materials Sevostianov I., Tokarchuk O., Pidlypna M. Сун Processes of classification (separation) of dry and damp dispersive materials are wide spread in met 33
28980 Використання в Україні зарубіжного досвіду протидії масовим заворушенням Грібов М. Л., Чернявський С. С., Корзун А. С. Сун Мета дослідження – оцінювання зарубіжного досвіду протидії масовим заворушенням й обґрунтуванн 39
28979 Практичні аспекти використання безпілотного літального апарату Agras T16 Холодюк О. В. Сун Науковий і технічний прогрес дозволяє сьогодні широко використовувати в землеробстві сучасні техноло 32
28975 Процеси та технології холодного газодинамічного напилення виробів сільськогосподарської техніки Веселовська Н. Р., Гайдамак О. Л., Карпійчук М. Ф., Кучеренко Ю. С. Сун Розглянуті процеси та технології холодного газодинамічного напилення виробів сільськогосподарської т 43
28973 Дослідження відцентрового подрібнювача зернової сировини Севостьянов І. В., Мельник О. С., Краєвський С. О., Горбаченко А. А. Сун У статті запропоновані науково-обґрунтовані залежності для розрахунку мінімально потрібної електричн 24
28972 Features of calculation of agricultural machines trailed devices in pedagogical technologies of training agricultural engineers for innovative design activities Pryshliak V. Суз The scientific-technical and pedagogical-methodological model of preparation of future specialists i 33
28969 Dynamic changes of in incidence of ixodes tick bite cases in adult population of Vinnitsa region, Ukraine Panko V., Boiarska Z., Berezovskiy I., Mushit S. Сун Not all ticks carry dangerous pathogens, but their bites can threaten humans with diseases such as I 36
28966 Дослідження якісних показників фронтально навішеної гичкозбиральної машини при коливаннях у повздовжньо-вертикальній площині Булгаков В. М., Солона О. В., Ігнатьєв Є. І. Сун Серед проблем механізованого збирання цукрового буряка найважливішою є зрізання гички з голівок коре 23
28965 Коливання імпульсно навантаженого осцилятора з квадратичним опором у складі дисипативної сили Ольшанський В. П., Сліпченко М. В., Твердохліб І. В., Купчук І. М. Сун Описано нестаціонарні коливання дисипативного осцилятора, спричинені миттєвим імпульсом сили. Розгля 23
28960 Diagnostics of the efficiency and assessment of the possibilities of bioethanol production at sugar beet industry enterprises and distilleries in Ukraine Kaletnik G., Pryshliak N., Palamarenko Y. СSc In modern conditions of economic globalization, strengthening market relations and aggravated compet 48
28959 Соціоекономічні основи бізнесу з виробництва біопалив на організаційному рівні. Логоша Р. В., Семчук І. А. Сун Метою статті є визначення пріоритетів розвитку ринку біопалива в Україні для забезпечення енергетичн 39
28957 Morphological blood parameters of young chinchillas under different housing systems Kucheriavyi V. P., Lotka H. I., Kucheriava M. F. Суз When studying the effect of feed factors on the increase of productivity of young chinchillas, it is 25
28953 Дослідження сортів сої за комплексом господарсько-цінних ознак в умовах Правобережного Лісостепу України Верхолюк С. Д., Панцирева Г. В. Тд Зроблено дослідження сортів сої за комплексом господарсько-цінних ознак в умовах Правобережного Лісо 26
28952 Розробка комбінованого ґрунтообробного пристрою для ресурсоощадних технологій обробітку ґрунту Середа Л. П., Ковальчук Д. А. Тд Нині Україна завдяки своєму ґрунту (чорнозему) друга за площею країна в Європі. Ґрунти України є над 29
28951 Elaboration of improved hydroponic installations Sevostianov I., Melnyk O. Сун Hydroponics is a perspective direction of development of modern agriculture that provides perennial 28
28950 Research into the parameters of a potato harvester's potato heap distributor, and the justification of those parameters Olt J., Adamchuk V., Korniushyn V., Melnik V., Kaletnik H., Ihnatiev Y., Ilves R. СSc The low levels of efficiency and general quality when it comes to the use of potato harvesters in di 38
28947 Багатофункціональний сільськогосподарський мотоблок Середа Л. П., Ковальчук Д. А. Пнк Багатофункціональний сільськогосподарський мотоблок, що містить двигун внутрішнього згорання 31
28946 Розробка пристрою для фрезерного обробітку грунту з одночасним внесенням добрив Середа Л. П., Купчук І. М, Ковальчук Д. А., Замрій М. А. Сун У всіх розвинених країнах світу ведуться пошуки нових технологічних прийомів обробки ґрунт 26
28945 Розвиток експортного потенціалу садівничих підприємств Феняк Л. А. Тд Визначено роль галузі садівництва як потенційного експортера фруктів і ягід. Охарактеризовано основн 23
28938 Peculiarities of alginic acid hydration in the air and in hydrophobic organic environment Krupskaya T. V., Yelahina N. V., Morozova L. P., Turov V. V. Сун The effect of the medium on the parameters of water bound to the surface of alginic acid powder was 32
28937 Comprehensive approach to the organization and methods of auditing the cash of the enterprise Kozachenko A. Суз The article analyzes the literature, which gave reason to believe that there are many different defi 27
28936 French Revolution of 1789-1794: an ambiguous way to realizing the idea of natural human rights Pikovska T. V. Суз The Great French Revolution is one of the most important milestones on the path to the modern concep 24
28935 Правосвідомість як основа механізму забезпечення гендерної рівності в Україні Піковська Т. В. Сун В статті досліджено правосвідомість як основу механізму забезпечення гендерної рівності в Україні. В 33
28921 Влияние породности на рост, развитие и продуктивные качества телят Голубенко Т. Л. Суз Мясная продуктивность животных той или иной породы обусловлена морфологическими и физиологическими о 45
28918 Financial support of small entrepreneurship development programs Koliadenko D. Суз As part of the implementation of regional policy to promote small business development, regional pro 25
28914 Стан та перспективи водозабезпечення регіонів України в умовах точного землеробства та рослинництва Алєксєєв О. О. Дк Водні ресурси являють собою стратегічний, життєво важливий природний ресурс, що має особливе значенн 44
28913 Екологічно безпечна утилізація органічних відходів у контексті реалізації зеленого курсу в Україні Алєксєєв О. О. Дк Наша держава є частиною європейського континенту і проблема збереження довкілля для нас також надзви 39
28909 Conceptualization of the principles of organizational and economic socialization of entrepreneurship Diuk A. A. Суз The development of entrepreneurship in the market system is associated with the implementation of ec 43
28908 The influence of methods and terms of application of the growth regulator emistim c on the elements of productivity of potato varieties in the conditions of the forest steppe Polishchuk M. Суз The three-year results of researches on studying of influence of ways and terms of application of th 44
28904 Methods of wastewater treatment with the help of aquatic organisms Biliavtseva V. Суз One of the promising areas for the introduction of innovative water treatment technologies is the us 46
28903 Іntensity of aggression of agricultural land by heavy metals within the fresh-steppe forest bank Gutsol G. V. Суз The current state of the soil cover is determined primarily by the activities of human society. This 27
28902 Мікропроцесорні системи управління Денисюк В. О., Цирульник С. М. Нп Зміст видання відповідає освітньому рівню бакалавр галузі знань 12 Інформаційні технології і програм 72
28899 Коливання миттєво навантаженого дисипативного осцилятора Ольшанський В. П., Сліпченко М. В., Спольнік О. І., Солона О. В. Сун Осцилятор задемпфований в’язким лінійним опором, внаслідок миттєвого зростання його маси після удару 46
28898 Economic and energy efficiency of growing vegetable peas. Mostovenko V., Didur I. Суз In addition to agronomic importance, as one of the best predecessors, peas provide significant econo 22
28897 Динаміка кількості та маси бульбочок азотофіксуючих бактерій гороху овочевого Дідур І. М., Мостовенко В. В. Сун Максимальні показники, як загальної так і активної кількості бульбочок, а також їх маси було отрима 40
28896 Development of device for restoration of places for bearing Shvets L. Сун Defects of case details include operation of openings under bearings within 0,2 - 0,4 m 37
28892 Efficiency of the system of protection of maize crops from weeds in different methods of soil treatment in the conditions of the righ bank forest- steppe of Ukraine Rudska N. O. Суз В даній статі за результатами досліджень підтверджено доцільність та ефективність застосування сучас 30
28890 An error of 3-dimensions digital integrator of sequential carry interpolator in tasks of computer graphics Denysiuk V. Суз A study and analysis of features of recreation of segments of straight lines are undertaken after th 27
28883 Цифрова компетентність майбутніх фахівців Юрчук Н. П. Дк Розкрито питання цифрової компетентності майбутніх фахівців. 24
28876 Тенденції розвитку інформаційних технологій в сфері надання державних публічних послуг в Україні Бахарєва Я. В. Сун У статті розглянуто етапи розвитку інформаційних технологій в сфері надання послуг виконавчими орга 42
28874 Формування стратегії розвитку поводження з відходами аграрних підприємств в контексті Європейського Зеленого Курсу Паламаренко Я. В. Дк В ринкових умовах господарювання механізм стратегічного управління аграрними формуваннями в Україні 29
28865 Дослідження перехідних процесів в адаптивні системі гідроприводів механізму для відрізання та вивантаження стеблових кормів Руткевич В. С. Дк Розглядаються перехідні процеси в системі гідравлічних приводів механізму для вивантаження стебловог 38
28852 Credit disputes: the practice of the Supreme Court Tomlyak T. Суз The article is devoted to the consideration of the legal regulation of credit relations and the lega 33
28851 Land disputes: the practice of the Supreme Court in economic jurisdiction Tomlyak T. Суз The article deals with the problems of modern legal science, namely the economic and legal principle 31
28850 Responsibility for violation of quarantine norms in Ukraine Baboi A. Суз The article defines the composition of the administrative offense “Violation of the rules on quarant 27
28848 The influence of civil society organizations on the reform of the agrarian sector of Ukraine (1990s) Levchuk K. І. Суз The article analyzes the contradictory processes of reforming the agro-industrial sector of Ukraine 45
28846 Сучасні системи електроприводів Возняк О. М., Штуць А. А., Колісник М. А. Нп Навчальний посібник в двох частинах присвячений розгляду питань сучасних систем електропривода. Стру 28
28845 Оптимізація системи удобрення сої на основі використання препаратів біологічного походження в умовах Лісостепу Правобережного Циганський В. І. Сун У даній статті наведені результати досліджень щодо вивчення впливу препаратів біологічного походженн 64
28841 Features of deportation in Ukraine Mangora V. V. Суз In the article the author explores the concept of deportation. The issue of the procedure of forced 33
28834 Research of influnce of production activity of the enterprises on efficiency of management Samborska O., Kolesnik T., Pronko L. Суз The current state of the economy with the deterioration of economic results, transformational transf 29
28833 Сучасні інформаційні технології та особливості їх використання під час дистанційного навчання Паламаренко Я. В. Дк Сучасне суспільство ХХІ століття знаходиться на етапі зміни технологічної парадигми. Інформаційні те 28
28832 Напрями удосконалення диверсифікації економічних відносин між Україною та ЄС Паламаренко Я.В. Дк Актуальним є питання становлення дружніх, партнерських відносин між ЄС та Україною. Європейський Со 24
28824 Вплив кормових добавок та комбікормів на продуктивність та якість м’яса у свиней Чудак Р. А, Побережець Ю. М, Ушаков В. М, Бабков Я. І. Мвв У монографії викладено теоретичний та науково-експериментальний матеріал з використання кормових доб 36
28817 Основи теплотехніки і гідравліки Цуркан О. В., Прокопенко Н. А., Полєвода Ю. А., Маньківський О. В. Нп Навчальний посібник розроблений згідно робочій програмі дисципліни «Основи теплотехніки і гідравліки 27
28810 Modelling of professional situations as the main condition of development of communicative competence. Kovalova K. V. Суз The article is devoted to one of the actual problems of modeling of real professional situations. Du 40
28809 Formation of informational-communicative competence Kovalova K. V. Суз The article analyzes the content of the concepts "competence", "informational compete 22
28808 Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення Калетнік Г. М., Булгаков В. М. Пнв Винахід стосується способу транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрою для його здійсне 32
28807 Всеукраїнська науково-практична конференція "Угода про асоціацію між Україною та ЄС: оцінка досягнень та положень" Калетнік Г. М. Ск 26
28804 Effect of vibration on the rheological properties of glycerin during its purification Yanovych V., Žitek Р., Hashemi-Dezaki H., Polievoda Y. СScof In this paper, a new method using the experimental results is proposed to determine the rheological 28
28802 Формування системної єдності техніки та технологій для аграрного сектора Спірін А. В. Дк В доповіді зазначено, що при вдосконаленні засобів механізації потрібно забезпечити системну єдність 30
28799 Approaches to digitalization of administrative services Bakhareva Y. V. Суз In the article, going is considered near determination of concept "administrative services" 27
28797 Technological aspects of corn sowing Tomchuk V. V. Суз Practical significance of the elements of technologies of sowing corn for grain is investigated in t 27
28795 Сучасні інформаційні технології та особливості їх використання під час дистанційного навчання Паламаренко Я. В. Тд Метою smart-освіти є найбільш ефективний процес навчання, за раху- нок перенесення освітнього процес 26
28794 Дослідження перспектив розвитку банкострахування в Україні Паламаренко Я. В. Тд Банківські та страхові ринки з неймовірною швидкістю змінюються під впливом мінливого економічного с 24
28793 Шляхи вдосконалення управління фінансово-економічими ризиками на підприємстві Паламаренко Я. В. Тд Аналіз наявних праць вітчизняних науковців проблем невизначеності та ризику дозволяє стверджувати, щ 22
28792 Забезпечення реалізації стратегічних цілей у поводженні з відходами аграрних підприємств Паламаренко Я. В. Дк Аграрний сектор має великий потенціал забезпечення сировиною для виробництва біологічного палива. Пр 27
28791 Reconstruction of railway transport in 1943-1950. As a means of association of reconstruction of Ukraine. Mazylo I. V. Суз The article reflects the process of reconstruction of railway transport, which, according to the aut 34
28789 Перспективи розробки, впровадження та застосування інноваційних готельних концепцій Лопатюк Р. І. Сун я. В сучасних умовах розвитку туризму, з’явилася нагальна потреба в системному вивченні загальних і 39
28788 Interaction of narrator and character in the metaprose of J. Salinger and Y. Andrukhovych Krykun O. A. Суз The comparison covers the meta-prose works of Salinger and Andrukhovych: “Seymour: An Introduction” 22
28787 Reproductive ability Rosa L. in landscaping Podillya of Ukraine Prokopchuk V., Pantsyreva H., Mazur K. Суз Rosa L. has long attracted the attention of researchers due to their great economic, social and mult 20
28786 Забезпечення реалізації стратегічних цілей у поводженні з відходами аграрних підприємств Паламаренко Я. В. Тд Відновлювана енергетика пропонує перспективні можливості для українського сільського та лісового гос 27
28785 Теоретичний аспект державного регулювання інноваційної діяльності в Україні Паламаренко Я. В. Тд В умовах сьогодення інноваційна діяльність перетворилася на один із найважливіших чинників ефективно 23
28784 Продуктивность, убойные и гематологические показатели цыплят-бройлеров при действии ферментного препарата Ронозим WX 2000 Царук Л. Л. Суз Полученные результаты являются свидетельством положительного влияния скармливания ферментного 59
28783 Czynniki wpływu na bezpieczeństwo gospodarcze ukraińskich przedsiębiorstw przetwórczych. Colloquium-journal.2021. Ekonomic sciences. №17(104). Część 5. P. 36-41. Wdowenko L. O. Суз Artykuł ujawnia teoretyczne podstawy pojęcia „bezpieczeństwo”, „bezpieczeństwo ekonomiczne przedsięb 23
28781 Comparison of narrative structure of j. D. Salinger’s and s. Zhadan’s literary works Krykun O. A. Суз The narrative structure of the works of the Ukrainian writer Serhiy Zhadan and the American writer J 27
28780 Особливості вегетації агрофітоценозів пшениці озимої після попередників бобових багаторічних трав Ткачук О. П. Сун Досліджено вплив густоти, висоти рослин, кількості стебел на урожайність зерна пшениці озимої, вирощ 48
28778 Моделювання та експериментальні дослідження нвч вимірювального перетворювача вологості природного газу Білинський Й. Й., Книш Б. П., Новицький Д. В. Сун Розглянуто проблему забезпечення необхідної точності оцінки якості природного газу, під якою розумію 39
28777 Аналіз характеристик та обгрунтування характеристик індексів рослинності Білинський Й. Й., Книш Б. П. Сун Проведено аналіз літературних джерел, виділено використовувані в дослідженнях індекси контролю парам 32
28776 Use of information support for marketing in tourist enterprises Tranchenko L. V., Lopatiuk R. I. Суз Every year Ukraine integrates more and more into the world economic economy. Tourist services are 60
28775 Formation of the mathematical component of the professional competence of future specialists in the agricultural sector Levchuk E. Суз The article analyzes the concepts of "professional competence of an agrarian" and "ma 26
28773 The heap parts movement on the shareboard surface of the potato harvesting machine Hrushetskyi S., Yaropud V., Kupchuk I., Semenyshena R. СSc The article is devoted to the problem of the reduction of tubers mechanical damages while providing 59
28772 Phenological phases of development of table beets depending on the variety and water-containing granules Palamarchuk І. І. Суз The results of research on the yield of table beet varieties depending on the introduction of water- 21
28771 Оцінка агроекологічного складу сірих лісових грунтів за різного сільськогосподарського використання Разанов С. Ф., Мельник В. О., Назарук Б. В., Куценко М. І. Сун Проведено оцінку агроекологічного складу ґрунтів за різного сільськогосподарського використання. За 45
28770 The current state of logistics of the agricultural sector of Ufraine Volontyr L. O., Potapova N. A. Суз The article covers the issues of assessment and challenges of the current state of logistics of the 26
28769 Влияние кратности доения и способов содержания при раздое на продуктивность коров Разанова Е. П., Голубенко Т. Л. Суз Создавая благоприятные условия кормления, доения и содержания коров, можно увеличить образование мол 37
28768 Retail in the banking sector of Ukraine Polova O. Суз The article explores the concept of «retail». Peculiarities of retail development in the banking sec 22
28767 Biological protection of plants as one the factors of further development of organic agriculture in Ukraine Amons S. Е. Суз The article is devoted to the role of biological plant protection in ensuring phytosanitary, ecologi 34
28766 Особливості законодавчого забезпечення економічної безпеки України Правдюк А. Л. Сун У статті досліджуються трансформаційні процеси, які відбуваються у сфері законодавчого забезпечення 34
28765 Artificial intelligence in business: threats, benefits, trends. Yurchuk N. Р., Kiporenko S. S. Суз The article analyzes the essence of artificial intelligence, the principles of its use. The state of 38
28763 Розробка озоноповітряної сушарки для післязбиральної обробки зерна Полєвода Ю. А Дк Сушіння зернової сировини за допомогою озоноповітряної суміші має ряд особливостей. У перший період 20
28761 Technological techniques to increase the productivity of bee families Hrabarivska V. L. Суз The results o f research o f scientists on the use o f technological methods to increase the product 36
28755 Мовна політика в Україні: реалії та перспективи Смагло Н. С. Суз У статті розглянуто механізм формування та реалізації мовної політики в Україні. Визначені заходи дл 30
28754 Розробка озоноповітряної сушарки для післязбиральної обробки зерна Полєвода Ю. А. Тд Сушіння зернової сировини за допомогою озоноповітряної суміші має ряд особливостей. У перший період 38
28753 Organization of retail trade in food products and ways to improve it Palamarenko Y., Mashevska A. Суз Trade organization is a set of ordered and interacting organizational elements (trade enterprises, o 32
28752 Directions of ecologization of oil and fat industry enterprises Polova O. Мвз The oil and fat industry of Ukraine is one of the branches of the food complex, which consists of in 41
28751 The socio-economic and environmental importance of developing biofuels: the Ukrainian case on the international arena Pryshliak N., Tokarchuk D., Shevchuk H. СSc The beginning of the XXI century was marked by a transitional period in the formation of the world e 62
28750 Symbiotics: combinations, advantages of prebiotics and probiotics Bondar M. Суз Probiotics are sometimes confused with prebiotics. It`s not the same thing, although both are vital 41
28748 Спосіб відновлення форми попередньо деформованої листової заготовки Сивак Р. І., Полєвода Ю. А., Рекечинський В. І. Пнк Спосіб відновлення форми попередньо деформованої листової заготовки, що включає поетапне багаторазов 41
28747 Правові засади поводження із сільськогосподарськими відходами Оверковська Т. К. Сун У статті розглянуто певні правові засади у сфері поводження з відходами сільськогосподарського вироб 45
28746 The process of forming a marketing strategy Savina S. S. Суз The article elucidates the content and the nature of the three main stages of marketing strategy for 46
28745 Modeling of communicative situations of future professional activity in the educational process. Zahorodna O. Суз The article presents the technology of contextual learning. Various components of this technology an 25
28744 Innovative pedagogical technologies as a means of forming communicative professional competence of agronomist students Zahorodna O. Суз The article presents an analysis of various approaches to the interpretation of the concept of " 42
28743 Transition to distance learning for students of higher educational institutions in quarantine conditions and related problems Zahorodna O. Суз The article offers an overview and analysis of the conducted anonymous survey of students in order t 45
28742 Перспективи вирощування кукурудзи на зерно для отримання біоетанолу Паламарчук В. Д., Телекало Н. В. Сун В статті приведені результати вивчення виробництва біоетанолу із зерна кукурудзи. Дослідженнями пере 36
28741 Розробка технологічного процесу формування широких фланців на листових заготовках методом штампування обкочуванням Матвійчук В. А., Колісник М. А. Сун В статті наведено результати розробки і дослідження технологічного процесу формування широких зовніш 36
28740 Тривалість вегетацій та міжфазних періодів ячменю ярого залежно від температурного впливу вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України Поліщук М. І., Тинько В. В. Суз За даними досліджень науковців встановлено, що продуктивність ячменю ярого залежить, не лише від сор 36
28739 Veterinary and sanitary examination and quality of cattle meat when feeding the mineral supplement "Stimulus +" Farionik T. Суз To find out the influence of the mineral supplement "Stimulus +" on the intensity of physi 43
28738 Eimeriosis of turkeys, its dissemination, pathogenesis and control measures Farionik T. Суз Poultry farming is one of the most profitable and highly productive sectors of agriculture. At the s 43
28737 Оптимізація гідрохімічного складу води у рослинництві методом структуризації Ткачук О. П., Демчук О. А. Сун Досліджено зміну гідрохімічних показників води, яка застосовується у рослинництві за її структуризац 57
28736 Екологічна стійкість дерев полезахисних лісосмуг до атмосферних забруднень Ткачук О. П., Панкова С. О. Сун Проаналізовано стійкість деревних порід, що застосовуються для полезахисних лісосмуг, до атмосферних 62
28735 Стратегія та перспективи формування сталого розвитку підприємництва в сільському господарстві України Іванченко В. О., Шпикуляк О. Г. Суз У цій статті досліджено сутність стратегії сталого розвитку підприємництва в сільському господарстві 34
28734 Communicative competence of students and pedagogical conditions of its formation Kovalova K. V. Суз The article highlights the necessity of formation of communicative competence of students while usin 35
28733 Milk quality of different producers Solomon A. M., Bondar M. M Суз The article presents milk research and characteristics of indicators. Milk and dairy products (butte 36
28732 Комп’ютерна програма «Wavelet converter» Граняк В. Ф. Спд Розробоена комп`ютерна програма «Wavelet converter». 21
28731 Development of the combined technological process of blank stacks flanges formation by the method of stamping by rolling and rotary drawing. Vibrations in engineering and technology Matviychuk V., Kolisnyk M. Сун The article presents the results of the development and research of the combined technological proc 43
28730 Methodological approaches to it project management Yurchuk N. Р. Суз The methodological approaches of IT project management are analyzed in the article. It is determined 42
28729 Econometric model for estimating the impact of small business factors on changes in the sectoral structure of agriculture in Ukraine. Potapova N. A. Суз The article covers the processes of forming a system of economic indicators to assess changes in the 40
28728 The influence of HamekoTox on the morphological and biochemical indices of laying hens blood in spontaneous fumonisin toxicosis Brezvyn O. M., Guta Z. A, Gutyj B. V., Fijalovych L. M., Karpovskyi V. I., Shnaider V. L., Farionik T. V., Dankovych R. S., Lisovska T. O., Bushuieva I. V., Parchenko V. V., Magrelo N. V., Slobodjuk N. M., Demus N. V. Leskiv K. Y. СWeof The most practical methods of detoxication of mycotoxins in animals and poultry are based on damaged 41
28727 Peculiarities of tomatillo (Physalis philadelphica) field production in Ukraine with the use of different elements of technology Vdovenko S. A., Polutin O. O., Muliarchuk O. I., Hareba O. V., Havrys I. L. СSc Tomatillo is a fairly common plant in South America but is rare for the conditions of the European c 60
28726 Теоретичні аспекти реалізації конституційного права власності на землю на сучасному етапі земельної реформи Правдюк А. Л. Сун У статті розкрито проблеми реалізації конституційного права власності на землю. 54
28725 Застосування універсально-збірних пристосувань у технічному сервісі сільськогосподарських машин і знарядь Островський А. Й. Тд Розширити можливості по обслуговуванню машино-тракторного парку можна за рахунок застосування нових 55
28724 Актуальні питання інноваційного розвитку вітчизняної освіти Островський А. Й. Тд Пріоритетом для вищої школи є курс на інтеграцію до європейського та світового освітнього простору. 35
28723 Насіннєва продуктивність гороху озимого за використання біостимуляторів. The world of science and innovation. The 4 th International scientific and practical conference. London. United Kingdom. 14-16 Jaunuary 2021. С. 1200-1209 Шевчук В. В. Тд Висвітлені результати досліджень впливу біостимуляторів на лабораторну схожість насіння та морфометр 30
28722 Енергоощадний процес виготовлення циліндрів із неіржавіючих аустенітних сталей комбінованим інструментом Посвятенко Е. К., Посвятенко Н. І., Будяк Р. В. Тд У важкому, хімічному, медичному, харчовому машинобудуванні застосовуються циліндри із неіржавіючих ж 38
28721 Розширення застосування виробів із аустенітних сталей у харчовій галузі Посвятенко Е. К. Будяк Р. В. Аксьом П. А. Сун У статті розглядається підвищення оброблюваності аустенітних сталей шляхом поєднання попереднього хо 35
28720 Використання вітчизняного продукту ІТ-технологій при викладанні дисциплін Островський А. Й. Тд Найдинамічнішою і найперспективнішою сферою в Україні є ІТ, а отже продукти у галузі ІТ-індустрії ма 35
28719 Застосування графічно орієнтованих комп’ютерних програм при викладанні математичних дисциплін Островський А. Й. Тд У тезах розглянуто можливості використання графічно орієнтованих комп’ютерних програм з метою поглиб 44
28717 Вплив елементів технології вирощування на формування продуктивності сої в умовах Правобережного Лісостепу Пелех Л. В. Сун Впровадження у виробництво ефективних, конкурентоспроможних і адаптованих до умов середовища техноло 31
28716 Урожайність озимого ячменю залежно від системи удобрення Шкатула Ю. М., Барський Д. О. Сун Найвищі і найбільш стійкі врожаї зерна озимого ячменю залежать від можливості використання сортом 36
28715 Вплив елементів технології на накопичення біологічного азоту посівами гороху посівного Телекало Н. В., Мордванюк М. О. Сун В статті приведені результати вивченнясимбіотичних систем в агроценозах гороху посівного за 55
28712 Формування продуктивності конюшини лучної залежно від факторів інтенсифікації Забарна Т. А. Сун На сьогодні недостатньо вивчено питання щодо керування продукційними процесами по формуванню проду 40
28711 Current state of the banking system of ukraine in the context of banking supervision Ruda O. L. Суз Article reveals the concept of "banking supervision" and highlights its impact on the bank 50
28710 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність зернобобових культур в умовах Правобережного Лісостепу України Панцирева Г. В. С Зернобобові культури відіграють важливе значення в зерновому та кормовому балансі агроформувань нашо 65
28700 Перспективність створення монокультурного саду бузку (Syringa L.) в умовах дендрологічного парку «Ладижинський гай». Прокопчук В. М., Панцирева Г. В. Сун Згідно проведеного порівняльно-літературного аналізу наукових джерел із вивчення зарубіжного досвід 36
28699 Економічна ефективність технологічних прийомів вирощування нуту Мазур В. А., Дідур І. М., Панцирева Г. В., Мордванюк М. О. Сун У даній статті подається економічна оцінка елементів технології вирощування нуту. Виділено найбільш 67
28698 Ecological tax: essence, calculation methodology and accouning representation Podolianchuk O. A. Суз The article examines the essence of the environmental tax, its components and functions. The interre 39
28696 Інноваційні аспекти технологій вирощування, зберігання і переробки зернобобових культур Мазур В. А., Гончарук І. В., Дідур І. М., Панцирева Г. В., Телекало Н. В., Купчук І. М. Мвв У монографії представлені науково-експериментальні дослідження, які розкривають теоретичні та практ 83
28692 Iнновацiйнi аспекти технологiй вирощyвання, зберiгання i переробки зернобобових кyльтур Мазур В. А., Гончарук І. В., Дідур І. М., Панцирева Г. В., Телекало Н. В., Купчук І. М. Спд Iнновацiйнi аспекти технологiй вирощyвання, зберiгання i переробки зернобобових кyльтур. 35
28691 Сonceptual model of organizational and economic socialization in the implementation of the principles of sustainable development Diuk A. A. Суз Market organizational and economic structure of agricultural enterprises in practice means the creat 45
28689 Розвиток галузі біопалив як детермінанта сталого розвитку України Калетнік Г. М., Пришляк Н. В. Сун Мета статті – сформувати сценарії розвитку ринку біопалива в Україні та обґрунтувати шляхи їх реаліз 39
28688 Formation of soybean yield depending on the use of herbicides Didur I. M., Shkatula Yu. M., Okrushko S. Y. Суз The combination of pre-emergence and post-emergence use of the studied drugs had a greater phytotoxi 55
28687 Experimental evaluation stress-strain state for billets during rolling stamping by rollers Kupchuk I., Kolisnyk M., Shtuts A., Paladii M., Didyk A. Суз In article the outer and inner flanges production of the lids of distillation and fractional columns 47
28686 Research of modes of operation of a teat the rubber of variable cross- section Hrytsun A., Babyn I. Суз Domestic and foreign industries do not produce devices for milking cows, which would fully comply wi 61
28685 Research of the Content of heavy metals in linden and poplar leaves in the conditions of road plantations in Vinnitsa Kravchuk H., Titarenko O., Dudnyk Y. Суз The content of heavy metals in Lime and Poplar in the conditions of planting stripes of Vinnitsa is 51
28684 Використання хризантеми дрібноквіткової у розширенні зелених зон урбанізованого середовища в умовах кліматичних змін Циганська О. І. Сун Представлено результати проведених досліджень із вивчення способів застосування в озелененні садово 62
28683 The structural components and genre differentiation of Ukrainian newspaper texts Kholod I. Суз The article analyzes the approaches to distinguishing the categories of newspaper texts, reveals the 46
28682 The influence of mineral fertilizers and biopreparation on the growth and development of soybean plants Tsyhanska О. I., Tsyhanskyi V. I. Суз According to the results of research and their analysis, it was found that the maximum height of 112 47
28681 Special aspects of soybean drying with high seedling vigor Paziuk V., Petrova Z., Tokarchuk O., Polievoda Y. СSc The complexity of soybean drying is caused by the structure of the bean, which consists of a shell 72
28680 Research into operating modes of the air injector of the milking parlor flushing system Gunko I., Babyn I, Aliiev E., Yaropud V., Hrytsun A. СSc As a result of preliminary numerical simulation of the process of washing the milk line of the milki 69
28679 Main approaches of design of a modern small residence resort hotel Polova O. Дк The basic principles of designing of enterprises of hotel and restaurant economy are resulted. The d 48
28678 Legal regulation of management in the field of use and land protection Overkovska T. Суз The article considers some legal aspects of legal regulation of land use and protection. The princip 42
28677 Глобальні виклики для олійно-жирової промисловості України у 2020 році Бескупська О. В. Сун У статті розглянуто проблеми олійно-жирової галузі у 2020-2021 маркетинговому році та основні причин 33
28676 Перспективи розвитку органічного землеробства на території Вінницької області в умовах зміни клімату Франчук М. О., Хаєцький Г. С., Шевчук В. Д. Сун У статті розглянуто поняття органічного землеробства, стан та перспективи його розвитку за тенденції 57
28675 Productivity of meat quails fed by betaine feed additive as a part of diets Chudak R. A. Суз It was found that the betaine application for quails feeding causes an increase in live weight of 42 52
28674 The effect of dry extract of echinacea pallida on the productivity and feed consumption of quails Chudak R., Poberezhets J. Суз The aim of the experiment was to investigate the effect of dry echinacea extract on the productivity 49
28673 Узагальнена структурно-технологічна схема з описом "Універсальний подрібнювач рослинних відходів" Купчук І. М., Гонтар В. Г., Єленич А. П., Дідик А. М. Спд Універсальний подрібнювач рослинних відходів. 40
28672 Харчове та екологічне значення нуту Ткачук О. П. Тд Зазначено харчове і екологічне значення нуту, як важливої продовольчої культури. 74
28671 Justification of milk production technology in optimizing the conditions of livestock Yaremchuk O. S. Суз Scientifically substantiated that in order to ensure optimal conditions for maintenance in the winte 47
28670 Innovation and investment activity as a strategic priority in the development of meat products subcomplex enterprises. Boltovska L. L. Суз Food production has historically been and remains an important and vital problem for mankind on a gl 43
28669 Гігієнічна оцінка утримання сухостійних корів Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л. Мвв У монографії викладено теоретичний та експериментальний матеріал щодо утримання сухостійних корів та 84
28668 Агроекологічна стійкість сортів квасолі звичайної до несприятливих умов вегетації Мазур В. А., Дідур І. М., Ткачук О. П., Панцирева Г. В. Сун Проаналізовано продуктивність і стійкість сортів квасолі зернової і овочевої до комплексу несприятли 45
28667 Changes in the legal status of public organizations in Ukraine (30 - 90 years of the XX century) Levchuk K. I. Суз The article considers changes in the legal status of public organizations from the time of the Stali 58
28666 Competitiveness and trends management development of the organic agriculture sector Amons S., Krasnyak O. Суз Today, the current direction of development of domestic agricultural production is organic agricultu 76
28665 Revolutionary transformations in modern science: philosophical analysis Makarov Z. Yu. Суз Revolutionary changes in science from mid-19th century, when revision of mechanistic picture of the 48
28664 Influence of technological techniques and improvement of the system of protection of sunflower crops from weeds Rudska N. O. Суз The harmfulness of dominant weed species in sunflower crops and its competitiveness have been establ 61
28663 Quality of agricultural products in the system of european integration priorities of Ukraine Kovalchuk S. Суз The article analyzes the problem of harmonization of Ukrainian quality standards with European ones, 45
28662 Оптимізація технологічних прийомів вирощування картоплі за органо-мінеральної системи удобрення в умовах зміни клімату. Мазур О. В., Мазур О. В., Льотка Г. В., Миронова Г. В Сун За результатами наших досліджень виявлено, що формування кількості стебел, лінійних промірів висоти 54
28661 Удосконалення технологічних прийомів вирощування насіннєвої картоплі Мазур О. В., Миронова Г. В., Сташевський Р. В. Сун У статті приводяться результати досліджень впливу удобрення, маси садивних бульб та сортових особлив 44
28660 Financial activity of enterprises: historical descriptions of becoming and development Koval N. I. Суз The article considers the historical preconditions for the formation and development of financial ac 43
28659 Research of financial and economic risks in the enterprise management system Palamarenko Y. V., Mashevska A. A. Суз The problem of risk management, overcoming uncertainty is relevant in any sector of the economy. Eve 53
28656 Практичні аспекти удосконалення лісонасінного районування Блистів В. І., Юрків З. М., Нейко І. С., Матусяк М. В. Сун При використанні лісового насіння для потреб лісовідновлення та лісорозведення, слід дотримуватись в 49
28655 Main approaches of design of a modern small residence resort hotel Polova O. Суз The basic principles of designing of enterprises of hotel and restaurant economy are resulted. The d 64
28654 Екологічна ефективність очистки поверхневих вод методом структуризації, забруднених діяльністю агропромислового комплексу Ткачук О. П., Демчук О. А. Сун Досліджено зміну екологічної якості стічних вод, що утворюються у агропромисловому комплексі внаслід 44
28653 Модель біоенергетичного кластеру виробництва біопалива з сільськогосподарських культур та відходів Калетнік Г. М., Пришляк Н. В. Сун Реалізація кластерного підходу є досить актуальною у зв’язку з необхідністю забезпечення економічно 57
28652 Conceptualising sustainable management of soil organic carbon Kucher А., Kucher L., Broyaka А. Суз Over the last 50 years, the loss of soil organic carbon has cost Ukraine an average of $US985.6 mill 58
28649 Banking crisis in Ukraine: state, causes and methods of regulation Ruda O. L. Суз The article reveals the concept of banking crisis, provides a classification of modern banking crise 39
28648 Стан і перспективи розвитку зернопродуктового підкомплексу АПК Гуменюк Ю. В., Бурлака С. А. Суз У статті проаналізовано стан зернопродуктового підкомплекса АПК України. Наведено динаміку валового 40
28647 Самоочисний фільтр для замкнутих гідросистем сільськогосподарського обладнання Стаднік М. І., Шаргородський С. А., Руткевич В. С., Видмиш А. А. Сун Розглядається питання підвищення надійності та довговічності роботи гідроагрегатів замкнутих гідроси 112
28646 Basic approaches to the study of repetition in modern linguistics Kholod I. Суз The classifications of lexical-syntactic repetition available in linguistics are analyzed, they are 60
28645 Enzyme preparation application in compound feeds for broiler chickens Tsaruk L. Суз The experimental results proved the positive effect of feeding enzyme drug Ronozym WX- 2000 on produ 56
28644 Productivity, slaughter and hematological parameters of broiler chickens under the action of bioseven probiotics Tsaruk L. Суз The experimental results proved the positive effect of feeding Bioseven probiotic on productivity, s 46
28643 Influence of technology elements on zucchini plant yield indices in the Forest-steppe of Ukraine Palamarchuk І. І. Суз The results of research on the influence of variety, hybrid and water-retaining granules on the phen 40
28642 Вплив елементів технології на температуру та вологість ґрунту за вирощування кабачка в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І. І. Сун За результатами проведених досліджень виявлено вплив різних видів мульчувальних матеріалів та водоут 45
28641 Impact of the coronavirus pandemic on the economic development of Ukraine and Latvia Broyaka A. Дк The COVID-19 pandemic that has swept the world has created a number of diverse threats to the develo 90
28640 Проблеми захисту економічної та підприємницької інформації. Зелінська О. В. Тд Проблема сучасності – захист інформації, надійне забезпечення збереження та встановлення статусу в 45
28639 Технологія підготовки корів до літнього утримання Поліщук Т. В., Льотка Г. І., Ушаков В. М. Мвв У монографії викладено теоретичний та експериментальний матеріал, який відображає актуальн 57
28638 Improvement of technical support of corporate information systems in modern management Lebid O. Суз This article considers the role of hardware of corporate information systems in modern management, d 49
28637 Використання інформаційних технологій дистанційного навчання у закладах вищої освіти (ЗВО) Лебідь О. В Суз В даній роботі описано розвиток дистанційного навчання в світі; обґрунтовано необхідність використан 50
28636 Features of leaf mesostructure rearrangement and redistribution of assimilates of sweet pepper plants under the action of gibberellic acid in connection with crop productivity Kuryata V. G., Kushnir O. V., Kravets O. O., Poprotska I. V., Golynova L. A., Shevchuk O. A., Khodanitska O. O., Tkachuk O. O., Baiurko N. V. СWeof We have studied the gibberellic acid (GA3) effect on the formation and functioning of the donor-acce 56
28635 Analysis of the state of organochlorine pesticides use and their impact on the environment and living organisms Matusiak M. V., Vargatiuk O. V. Суз Ecological features of the organochlorine pesticides use in agriculture are investigated in the pap 43
28634 Mathematical methods and management models of production activities of the enterprise Zelinska O. Суз The modern functioning of enterprises in the agricultural sector of the economy gives the right to a 49
28633 Математичне моделювання процесу роботи комбінованого ґрунтообробного агрегату Грибик Р. І., Бурлака С. А. Суз Розглянуто тяговий клас тракторів та встановлено оптимальну ширину захвату комбінованого ґрунтооброб 46
28631 Інноваційний менеджмент як базис інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств Гарбар Ж. В., Майбородюк К. С. Сун У статті з`ясовано сутність та роль інновацій як джерела інноваційного розвитку сільськогосподарськи 42
28629 Продуктивність корів за умов інтенсивної технології утримання Поліщук Т. В. Дк Проведені дослідження за утримання корів у сучасному корівнику за безприв’язного утримання 48
28628 Research of financial objects with using of artificial intelligence apparatus Ruzakova O. Суз Artificial intelligence is capable to process large amounts of information and performing routine ac 55
28627 Способи зберігання зерна кукурудзи в сховищах різного типу Кирпа М. Я., Стасів О. Ф., Базілєва Ю. С., Колісник О. М. Сун Актуальність проведеного дослідження зі встановлення способів зберігання зерна кукурудзи обумовлена 56
28626 Ефективність використання редьки олійної для біологізації систем удобрення окремих сільськогосподарських культур в умовах ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» Мазур В. А., Цицюра Я. Г., Браніцький Ю. Ю. Сун У статті висвітлено результати вивчення ефективності варіантів біологізації системи удобрення та суп 57
28623 Аналіз розвитку технологічних ліній для виробництва сухих харчових сумішей Полєвода Ю. А. Дк Розвиток сучасних технологій, обладнання для виробництва агропромислової продукції та зростання конк 28
28622 Продуктивність корів за умов інтенсивної технології утримання Поліщук Т. В. Тд Проведені дослідження за утримання корів у сучасному корівнику за безприв’язного утримання, однотипн 26
28621 Vibration resistance of HST 90 hydrostatic transmission Ivanov М., Perejaslavskyy О., Shargorodskyy S., Hrechko R., Mazurenko V., Holovko S. СSc Hydrostatic transmissions, which are usually used in the drives of mobile machines, have recently be 63
28620 High protein feed market: current trends and prospects for Ukraine Petrychenko V., Likhochvor V., Voronetska I., Fedoryshyna L., Petrychenko I. СWeof The research is devoted to the problem of formation of high-protein feeds market for farm animals in 54
28619 Чинники інноваційного розвитку аграрних підприємств Юрчук Н. П., Людвік І. І. Сун У статті досліджено сутність інноваційного розвитку підприємства. Означено, що інноваційний процес д 58
28618 Розвиток технологій big data в умовах цифрових трансформацій Юрчук Н. П., Кіпоренко С. С. Сун У статті досліджено сутність великих даних, доведено актуальність їх використання в умовах цифровіза 53
28617 Development of cashback services in the conditions of digitalization of economic processes Yurchuk N. Р. Суз In a rapidly evolving society, people are increasingly shopping online. Therefore, it is necessary t 150
28616 Analysis and forecast of production and utilization of industrial waste in Ukraine Perevozova I., Havrysh H., Koliadenko S., Yurchuk N., Shapoval O. СSc To analyze the situation with the generation, utilization and accumulation of industrial wastes, to 62
28614 Features of consumers` decision making based on the behavioral economy Khaietska O. P. Суз The article considers the peculiarities of consumer decision-making taking into account tastes and p 71
28613 Assessment of the intensity of accumulation of lead and cadmium in leaves and seeds when using different types of fertilizers. Razanov S., Razanova A., Kutsenko M. Суз The intensity of accumulation of heavy metals in the leaf mass and seeds of milk thistle with minera 36
28612 Система управління економічною безпекою підприємств хлібопекарської галузі Польова О. Л., Бондаренко-Берегович В. В. Сун У статті досліджено поняття стратегії управління економічною безпекою підприємства як загальний, дет 38
28611 Ефективність вирощування енергетичних культур та їх переробки на біопаливо в контексті забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств Калетнік Г. М., Токарчук Д. М. Сун У статті обґрунтовано, що відсутність єдиного трактування поняття «енергетичні культури» призводить 53
28610 Prospects of implementation of the agricultural enterprise development strategies in the bioenergy market. Tokarchuk D. Суз The purpose of the paper is to identify and analyse strategic alternatives and conditions to create 30
28609 Problem Issues of Implementation of the Constitutional Right to Peaceful Assembly Pravdiuk A. L. Суз The article examines the problems of constitutional and legal regulation of peaceful assemblies of c 41
28608 Конституційні засади права власності на землю територіальних громад Правдюк А. Л. Сун У статті розкрито проблеми реалізації конституційного права власності територіальних громад на землю 51
28607 Особливості прояву господарсько-біологічних ознак квасолі звичайної (Phaseolus Vulgaris L.) в умовах Лісостепу Правобережного Мазур В. А., Дідур І. М., Мазур О. В., Мазур О. В. Мвв Монографія присвячена вивченню селекційного матеріалу квасолі звичайної за тривалістю вегетаційного 76
28605 Програма та методичні рекомендації до проходження педагогічної практики здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Чудак Р.А., Царук Л.Л. Мв Програма та методичні рекомендації до проходження педагогічної практики за освітньо-науковою програм 6
28604 Програма виробничої практики студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 212 - «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Ушаков В.М., Яремчук О.С.,Сидорук Г.П., Льотка Г.І., Варпіховський Р.Л., Побережець Ю.М Нп 1Міністерство освіти і науки України Вінницький національний аграрний університет Факультет технолог 7
28602 Institutionalization of the accounting profession: Ukrainian case Metelytsya V., Petruk О., Rozheliuk V., Balla І., Medvid L. СWeof The aim of the study is to identify the influence of institutionalism on the accounting profession i 48
28601 Legal protection of land from pollution Overkovska T. Суз The article considers certain components of legal protection of lands from pollution, legal regulati 45
28600 Impact of herbicides and growth regulator on corn yield Okrushko S. Yev. Сун The article describes the influence of soil and insurance herbicides on the number, weight of weeds 94
28599 Оцінка системи захисту огірка в умовах закритого ґрунту Вергелес П. М. Сун Серед овочевих рослин, вирощуваних у закритому ґрунті, огірок є однією з основних. У структурі вироб 53
28598 Dialial analysis of the combination capacity of resistance to diseases and pests of the source selection corn material Mazur V., Kolisnyk O., Yakovets L. Сун According to the first method of the first Griffing model, the system of crosses included, according 90
28597 Насіннєва продуктивність сої за дії стимулюючих препаратів росту Вдовенко С. А., Шевчук В. В., Шевчук О. А., Дєдов О. В. Сун Biostimulants are the kind of "doping", due to which crops gain great vitality for crop fo 58
28595 Моніторинг внесення добрив на території Вінницької області Франчук М. О., Хаєцький Г. С. Тд Аналіз внесення добрив у вирощуванні сільськогосподарських культур. 38
28594 Quality of Financial Reporting of the Enterprise: Evaluation Methodology Pravdiuk N., Bondarenko V., Pokynchereda V., Timchenko O. СScof The article substantiates the necessity of carrying out the assessment of the quality of financial r 57
28593 Ubezpieczenia rolnicze w Ukrainie a światowe doświadczenia partnerstwa publicznoprywatnego Wdowenko L. O., Wdowenko I. S. Суз Artykuł poświęcony jest współczesnym problemom rozwoju ubezpieczeń rolniczych na Ukrainie oraz badan 53
28592 Growth of the mission of biological assets Koval O. Суз The article considers the functions of biological assets due to their biological diversity and, acco 82
28591 Methodology and organization of accounting and taxation of wages. Mashevska A. Суз The article reveals the economic essence and significance of wages as a component of current payment 73
28590 Material costs: recognition and characteristics Kozachenko A. Суз Differences in the interpretation of the concept of "spend" made it possible to determine 87
28589 Characteristics of land resources and soil cover in the Vinnitsa region Pelech L. Суз Оil has traditionally been the primary means of agricultural production. It is a valuable asset of o 85
28588 Modeling of identification of the stage of the life cycle of the enterprise by methods of fuzzy logic Chikov I. Суз The article proposes an economic-mathematical model for determining the indicator of the life cycle 79
28584 Target benchmarks for ensuring sustainable development of the agricultural sector Kovalchuk S. Суз The article examines the directions of development of the agricultural sector, highlights its econom 51
28583 Інтегральна оцінка конкурентоспроможності аграрних підприємств Коляденко С. В., Чіков І. А. Сун У статті розглядаються сучасні підходи щодо інтегральної оцінки конкурентоспроможності аграрних підп 58
28582 Methodological principles of conducting and ways of improving the audit of financial results of an enterprise Shevchuk O. Суз The main approaches to the calculation of financial results of the enterprise and the organization o 40
28581 Моделювання надходження важких металів у листкову масу деревних рослин придорожніх смуг Дудник Є. Г., Кравчук Г. І. Суз Антропогенна діяльність людини впливає як на природні екосистеми, так і на штучно створені агроладнш 42
28575 Типізація просторових форм організації економіки: процесний підхід. Захарченко В. І. Тд У доповіді підкреслено необхідність типізації просторових форм організації економіки задля їх поглиб 56
28574 Application package Mathсad as a means of increasing the efficiency of mathematical training of future economists-agrarians Levchuk E. Суз The article substantiates that the modern agrarian economy is now impossible without the use of info 31
28573 Environmental disclosures in the management report: transparency, responsibility and communicationh Syrotenko N., Pravdiuk N., Slobodyanik Y., Holovatska S., Skrypko T. СWeof The study examines the features of environmental disclosures in the management reports of medium and 67
28572 Practical aspects of using crop residues Tomchuk V. V. Суз The article investigates practical application of modern technologies for the use of crop residues a 38
28571 Matrix quality variability of oilseed radish (Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.) and features of its formation in technologically different construction of its agrophytocenosis Tsytsiura Yar. H. СSc Overview of the formation of matrix variability of oilseed radish seeds at two levels: within a sing 62
28570 Стан та напрями удосконалення інформаційної підтримки діяльності сільськогосподарських підприємств Правдюк М. В. Сун У статті уточнено призначення та завдання інформаційної підтримки діяльності сільськогосподарських п 40
28569 Loans to agricultural producers under modern economic conditions Hryshchuk N. Суз The proposed publication examines, analyzes the current state of loans to the agro-industrial comple 40
28568 Development of the function of accounting in modern management conditions. // Розвиток функції бухгалтерського обліку в сучасних умовах управління Burko K. V. Суз The article reveals the role of accounting functions in the modern conditions of enterprise manageme 40
28567 Intellectual capital of enterprises of the agricultural sector: theoretical fundamentals of research Kolomiiets T. Суз Transformational flows in the modern economic environment can be confidently characterized as highly 32
28561 Features of formation of social standards in Ukraine Bereziuk S. Суз The purpose of the article is to summarize and analyze the nature and significance of such economic 37
28560 Ботанічні і морфологічні ознаки та фармакологічні власитвості солодкого перцю (capsicum annuum l.) Швидкий П. А. Тд За останні два десятиріччя в Україні спостерігається тенденція до зростання попиту на овочеву продук 29
28559 Lecture for correspondence students as an element of formation of professional competence of accounting and taxation professionals Ishchenko Ya. Суз The publication substantiates the methodological methods of teaching lectures in accounting discipli 49
28558 Дослідження вмісту важких металів в різних створах р. Південний Буг для реалізації Європейського Зеленого Курсу в Україні Паламарчук В. Я. Дк Висвітлено дослідження вмісту важких металів в різних створах р. Південний Буг для реалізації Європе 45
28554 E-commerce as one of the key factors ensuring the competitiveness of agrarian enterprises in Ukraine Kysh L. M. Суз The scientific research examines the use of e-commerce by agricultural producers in Ukraine under co 57
28553 Екологічна оцінка інтенсивності забруднення ґрунтів важкими металами Шевчук В. Д., Мудрак Г. В., Франчук М. О. Суз Серед негативних факторів впливу на земельні сільськогосподарські землі, які потребують постій-ного 41
28552 Соціально-економічні аспекти розвитку міжнародного туризму під впливом глобалізаційних чинників Головня О. М. Сун Простежено вплив глобалізації на соціально-економічний розвиток світу та України. Негативні наслідк 58
28551 Development of technology for fermented sour milk desserts enriched with bifidobacteria and biologically active substances Solomon A. Суз The work is devoted to the development of the technology of fermented fermented milk desserts enrich 61
28550 Theoretical fundamentals of labor motivation and its stimulation at domestic enterprises Krasnyak O. Amons S. Суз The article considers the main issues of the current stage of stimulating the work of staff at the e 64
28549 Competence approach in the educational process and its influence on the formation of the accountant profession Podolianchuk O. A. Суз The researches have shown that one of the tasks of education is to provide qualified specialists wit 46
28548 Облік в оподаткуванні діяльності підприємств Подолянчук О. А. Сун У статті проведено аналіз доходів зведеного бюджету України та визначено, що надходження до бюджету 56
28547 Scientific approaches to the essence of environmental safety Lepetan I. Суз The article considers the provisions of legislation, science and theory on topical aspects of formul 36
28546 Organizational and economic principles of loan accounting in commercial banks according to International Financial Reporting Standards Korpaniuk T. Суз Historically formed national models of accounting and reporting of different countries for a certain 37
28545 Features and trends of development of balneological tourism in Ukraine Polova O. Суз The tourism and recreation industry is an important factor in a stable and dynamic increase in budge 38
28544 Criminal and legal characteristics of human trafficking Mangora V . V. Суз In the article the author gives a criminal law description of human trafficking, considers criminal 62
28543 Ethics of pedagogical communication in the context of the student development of science. Belkin I. V. Суз The article considers various aspects of pedagogical ethics of a teacher in the context of his profe 60
28542 Statistical evaluation of the relationship between the components of competitive selection and success in higher mathematics of economic students Shevchuk O. Суз The paper investigates the correlations between the competition score, the external examination scor 43
28541 Стратегічний розвиток ресторанного бізнесу м. Вінниці Ставська Ю. В. Сун У статті надано сутнісну характеристику поняття «сервісна економіка», визначено її відмінність від « 85
28540 Innovative development of integration mechanisms in the conditions of global transformation processes Prylutskyi А. Суз Transformational flows in the modern economic environment can be confidently characterized as highly 36
28539 Шляхи удосконалення висівного апарата селекційної сівалки дрібнонасіннєвих культур Яропуд В. М., Дацюк Д. А. Сун Одним з найважливіших етапів вирощування дрібнонасіннєвих культур в селекційному виробництві є сівба 62
28538 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів картоплезбиральної машини Грушецький С. М., Яропуд В. М. Сун аналізу технологій і машин для збирання картоплі виявлено основні процеси, що впливають на агротехні 129
28537 Increasing the investment potential of rural united territorial communities Titov D., Herasymchuk V. Суз The article is devoted to finding ways to increase the investment potential of rural united territor 98
28536 Комп'ютерна програма "Smart IR-Control Robotic Chassis v 1.0" (№103284) Гончарук І. В., Купчук І. М., Солона О. В., Мельник О. С. Спд Розроблена комп`ютерна програма "Smart IR-Control Robotic Chassis v 1.0" 51
28535 Результати випробування тестера доїльних установок V. 2.0 Алієв Е. Б., Яропуд В. М., Бабин І. А., Буйницький О. І. Сун Процес діагностики доїльних установок повинен проводитися з використанням вимірювальних приладів. Ви 70
28534 Інноваційні методи викладання економічних дисциплін у сучасному ЗВО Томашук І. В. Дк Проаналізовано інноваційні методи викладання економічних дисциплін у сучасних ЗВО. Головну ува 41
28531 Audit assessment of the effectiveness of public procurement procedures Drozd I., Pysmenna M., Pohribna N., Zdyrko N., Kulish A. СWeof The article seeks describing the benefits and challenges faced by auditors in assessing the effectiv 68
28530 Особливості розвитку сільського зеленого туризму на Вінниччині Табенська О. І. Сун Досліджено сучасні глобальні проблеми людства, попит на природні ресурси, ефективний розвиток сільсь 146
28529 Особливості діяльності інтегрованих структур у галузі туризму Табенська О. І. Сун У статті проаналізовані особливості діяльності інтегрованих структур у галузі туризму, стратегії акт 114
28528 Тенденції розвитку соціального підприємництва Табенська О. І. Сун У статті розглядаються тенденції розвитку індустрії гостинності у місті Котбус у Німеччині, а також 57
28526 Грунтознавство з основами геології. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності – 202 "Захист і карантин рослин" першого бакалаврськог Поліщук М.І., Забарна Т.А., Броннікова Л.Ф. Нп для спеціальності 202- "Захист і карантин рослин 7
28525 Агрометеорологія. Навчальна програма для студентів денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальностей: 201 «Агрономія», 202 – «Захист і карантин рослин», 203 – «Садівництво Поліщук М.І. Нп Навчальна програма призначена для вивчення дисципліни «Агрометеорологія» для студентів факультету а 0
28524 Метеорологія та кліматологія. Навчальна програма для студентів денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» спеціальності 101 «Екологія» перший (бакалаврський) освітній рівень/ М.І Поліщук М.І. Нп Навчальна програма призначена для вивчення дисципліни «Метеорологія та кліматологія» для студентів 0
28523 Метеорологія. Навчальна програма для студентів денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» спеціальностей: 205 «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство» перший (ба Поліщук М.І. Нп Навчальна програма призначена для вивчення дисципліни «Метеорологія» для студентів факультету агрон 1
28522 Системи застосування добрив. Навчальна програма для студентів денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього рівня: першого бакалаврського / М Поліщук М.І. Нп Навчальна програма призначена для вивчення дисципліни «Системи застосування добрив» для студентів ф 0
28521 Концепцiя творчостi як мiждисциплiнарна складна адаптивна система / The concept of creativity as an interdisciplinary complex adaptive system Андрусишин Б., Токарчук О., Опольська Н., Бiлозьоров Є. СWeof В статтi висвiтлено концепцiю творчостi як складну систему, визначено ознаки їх спорiднення. Доведен 157
28519 Теоретичні засади реформування кредитної системи України. Захарченко В. І. Сун У статті показано, що для створення принципово нової за структурою і змістом кредитої системи Україн 55
28517 Особливості становлення та проблеми організації банківської системи України: міжнародні порівняння. Захарченко В. І. Сун Визначено роль банківської системи в розвитку економіки України. Відмічено, що процес її формування, 59
28516 Етапи та інституційні засади розвитку грошово-кредитної системи України. Захарченко В. І. Сун Метою статті є виокремлення і дослідження етапів розвитку грошово-кредитної системи (ГКС) незалежно 70
28515 Форми просторової організації економіки: типологія та особливості розвитку (український контекст). Захарченко В. І., Захарченко С. В. СSc Метою статті є обгрунтування типології форм просторової організації економіки на основі процесного п 95
28500 State of in situ forest genetic resources of broadleaved tree species in the Right-bank Forest-Steppe of Ukraine Neyko І., Monarkh V., Poznyakova S., Matusyak М. СSc Forest genetic resources (FGRs) are an important source of biodiversity conservation and forest rest 87
28498 Наскрізна програма практики першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" за спеціальністю 208 Агроінженерія / В.М. Пришляк, В.М. Яропуд, О.В. Холодюк, В.Б. Рябошапка, О.О. Моторна, А.П. Єленич. – Вінниця: В В.М. Пришляк, В.М. Яропуд, О.В. Холодюк, В.Б. Рябошапка, О.О. Моторна, А.П. Єленич Нп Особливістю наскрізної програми практичного навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» поля 8
28496 Econometric modeling of population employment indicators in Ukraine Volontyr L. Суз According to the statistical information of the advancement indicators of Ukraine, a multiple regres 46
28495 Вплив заходів внутрішньо-комунікаційної роботи на формування у особового складу Збройних Сил України національно-ідейних переконань та готовності до виконання бойових завдань Баюш О. Я. Тд Робота присвячена дослідженню впливу заходів внутрішньо-комунікаційної роботи на формування у особов 111
28494 Agroecological assessment of soil condition of khmіlnytskyі district of vinnytsia region Hutsol H. V. Суз The aim is to assess the agrochemical condition of soils and justify measures to reduce their pollut 111
28493 Ecological monitoring of water bodies in Central Polissya Shumygai I. V., Mudrak O. V., Konishchuk V. V., Mudrak H. V., Khrystetska M. V. СWeof Extensive and long-term use of Ukraine`s rivers in various spheres of human activity has caused them 131
28492 Econometric analysis of changes in working capital of Ukrainian enterprises Potapova N. A. Суз An article on econometric analysis of working capital of Ukrainian enterprises. The trend of changes 57
28491 Econometric analysis of changes in the size of wages of the population of Ukraine Potapova N. A. Суз The article presents an econometric analysis of changes in wages, which provides a study of the degr 56
28490 Influence of economic space imbalances on the functioning of the enterprise financial mechanism Fedoryshyna L., Vilchynska N. Суз The purpose of this article is to analyse the nature of imbalances in the economic space, as the pro 42
28485 Інноваційні методи викладання економічних дисциплін у сучасному ЗВО Томашук І. В. Тд Розкрито інноваційні методи викладання економічних дисциплін у сучасному ЗВО. 60
28483 Компʼютерна програма «Проектний розрахунок футеровки піролізної установки для утилізації відходів» (№103682) Іванчук Я. В., Іскович-Лотоцький Р. Д., Белзецький Р. С., Веселовська Н. Р., Севостьянов І. В. Спд Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 103601. “Компʼютерна програма «Проектний розрах 34
28482 Organization of contractual work in the conditions of fea of the enterprise Koval L. V. Суз The article reveals the economic essence and significance of the foreign trade agreement as a guaran 60
28481 System and peculiarities of marketing activities of farms as an object of theoretical analysis in Ukraine Savina S. S. Суз The article shows the study of theoretical and methodological and applied provisions of marketing ma 55
28480 Особливості роботи гідростатичної трансмісії у режимі екстреної зупинки Шаргородський С. А., Моторна О. О., Гречко Р. О., Іванов М. І. Тд Поширення використання гідростатичних трансмісій у якості привода хода мобільних машин, а також і ін 116
28473 Cybercrime as an integral part of the development of the information society Baboi A. Суз The article analyzes the history of the formation and spread of cybercrime. The tendency of increasi 62
28472 Current problems and development prospects electronic governance in Ukraine Baboi V. S., Kovalchuk O. Yu. Суз The article considers the trends and directions of e-government development of Ukraine and the advan 58
28470 Social dimension of artificial intelligence: philosophical analysis Makarov Z. Yu., Slobodyanyuk A. O. Суз The paper studies general specific features of modern society, presented in the socio-philosophical 75
28469 Категорія часу в мовній картині світу письменників Вінниччини ХХ століття Горобець А. В. Дк В доповіді розкрита категорія часу в мовній картині світу письменників Вінниччини ХХ століття 66
28468 Study of factors influencing the formation of immunity of scaly, naked аnd wild carp Biliavtseva V. Суз The article analyzes and summarizes the available in foreign and domestic literature data on the fe 58
28467 State support for agricultural producers in Ukraine and abroad Tymoshenko Ye. A. Суз The purpose of scientific work is to study and select effective experience of state support of agric 44
28466 Features of legal responsibility for violation of legislation on consumer protection Mangora T. V. Суз The article considers the peculiarities of legal liability for violation of legislation on consumer 50
28465 Breeding a new population of meat-based simmental cattle in the carpathian region of Ukraine Kalynka A., Kazmiruk L. Суз It has been found that the growth rate in this type of repair heifers from birth to 7 months of age 57
28464 Analysis of economic aspects of organic beekeeping production Aleskerova Y., Todosiichuk V. Суз The purpose is to study and analyse the prospects for development of economic aspects of organic bee 88
28462 Development and activities of children's and youth organizations in Ukraine (1985-2000) Levchuk K. I.,Spiridonova L. M. Суз The article considers the evolution of children`s and youth organizations of Ukraine during the year 83
28461 Захист плодоовочевих культур. Робочий зошит для виконання практичних завдань студентами факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 202 «Захист і карантин рослин», першого (бакал Амонс С.Е. Рз Робочий зошит розроблений і опублікований для використання студентами факультету агрономії та лісівн 4
28459 Risk management as an element of agricultural enterprise management Krasnyak O. Р. Суз The article attempts to identify the essence and content of risk management. The operational risks t 47
28458 Effectiveness of application of different methods of control of bee varoatosis Razanova O. P. Суз The article investigates the effectiveness o f zootechnical and chemical methods o f combating varro 46
28457 Methodology of research, evaluation and modeling of vegetable market development in Ukraine Lohosha R. V., Pidlubnyi V. F. Суз Management of the economic system, as a rule, aims to achieve a certain desired state, which would b 46
28456 The state of natural fodder meadows of the eastern podillya of Ukraine in modern ecological conditions of the environment. Titarenko O. M. Суз The article presents an analysis of the state of natural fodder meadows of the Eastern Podillya of U 48
28455 The effect of additives with essential oils on the productivity of young pigs. Syrovatko, K. M., Vuhliar, V. S. СWeof Modern feed additives based on natural plant components are increasingly used as an alternative to s 66
28454 Use of information systems and technologies by agricultural enterprises: current trends and problems Kysh L. M. Суз The main purpose of the study is to determine the benefits and functions of business information sys 33
28453 Social-psychological aspekt of psychological assistance Kholodova O.O. Суз The article analyzes the concept of "psychological assistance"; semantic emphasis is place 34
28452 Reconstruction and restoration of the work of the Dnieper highways in 1943-1945. Mazylo I. V. Суз The article examines the reconstruction work on the railway transport infrastructure of the Dnieper 44
28451 Religion and modern education in Ukraine: characteristic aspects of interaction. Belkin I. V. Суз The article analyzes the main problems of education in Ukraine in the religious aspect. Through the 43
28450 Structural and semantic types of lexical repetition Kholod I. Суз The article highlights the main types and characteristics of lexical repetition on the material of t 91
28449 Комп'ютерна програма «Hydraulic System Construction v.1.0» Гунько І. В., Шаргородський С. А., Руткевич В. С. Спд Основне призначення програми полягає в тому, що з її використанням можна швидко прийняти обґрунтован 38
28448 Організація експлуатації та технічного обслуговування транспортних засобіві машин в Україні і за кордоном Грушецький С. М. Яропуд В. М. Токарчук О. А. Сун Сучасний стан сільськогосподарської техніки в АПК засвідчує, що сервіс як напрям виробничо 62
28447 Local taxation under conditions of decentralization: legal regulation \ Місцеве оподаткування в умовах децентралізації: нормативно-правове регулювання Pravdiuk M. V. Суз The article analyzes the state of legal regulation of the institution of local taxation, its role an 48
28446 Distance form of education in agricultural universities: features and problems Mazur K., Pantsyreva H., Prokopchuk V. Суз her education is gaining more and more attention to distance learning. From a technological point of 51
28445 Features of cultivation and use of species of the genus Iris L. in landscaping Podillya of Ukraine Prokopchuk V., Pantsyreva H., Mazur K. Суз A promising task of green construction is to replenish the quantitative and species composition of o 53
28444 The influence of bio-organic growing technology on the productivity of legumes Pantsyreva H., Mazur K. Суз The article provides information about the current state of grain production from legumes. Data on t 42
28443 Вплив ринку освітніх послуг на формування трудового потенціалу регіону Томашук І. В. Тд Однією з головних передумов розвитку будь-якого суспільства є ефективність системи освіти в країні. 47
28442 Вплив ринку освітніх послуг на формування трудового потенціалу регіону Томашук І. В. Дк Однією з головних передумов розвитку будь-якого суспільства є ефективність системи освіти в країні. 60
28441 The features of festival tourism as a component of event tourism Stavska Y. Суз The article popularizes the festival movement in Ukraine in order to develop it to the international 62
28436 Формування алгоритму втілення інноваційної ідеї – поводження з відходами у стратегії розвитку аграрних підприємств Паламаренко Я. В. Тд Аграрний сектор має великий потенціал забезпечення сировиною для виробництва біологічного палива. Пр 45
28435 The kinematic analysis of a vibration crusher for feed grain Kupchuk I.,Tokarchuk O., Hontar V., Zamrii M. Сун The high level of energy use by domestic producers does not allow for the competitiveness of livesto 50
28431 Залучення маркетингових засобів для підвищення ефективності міжнародної економічної діяльності підприємств Паламаренко Я. В. Тд Основною метою програми маркетингу аграрних підприємств в умовах міжнародної диверсифікації бізнесу 40
28430 Бухгалтерський аутсорсинг як перспективний засіб забезпечення ефективного бізнесу Бурко К. В. Дк Досліджується питання використання бухгалтерського аутсорсингу як ефективного інструмента скорочення 38
28429 Бухгалтерський аутсорсинг як перспективний засіб забезпечення ефективного бізнесу Бурко К. В. Тд Представлено перелік фом організації бухгалтерського обліку. Обгрунтовано значення бухгалтерського а 161
28428 Управлінський облік в системі забезпечення якості виробництва продукції бджільництва Бурко К. В. Тд Обгрунтовано значення управлінського обліку в системі забезпечення якості виробництва продукції бджі 37
28427 Nutrients yield of leguminal perennial grasses green mass depending on the vegetation features Tkachuk O.,Vergelis V. Суз In the year of coverless sowing of six species of perennial legumes, the largest yield of green mass 35
28426 Вміст крохмалю у зерні кукурудзи та вихід біоетанолу залежно від умов вегетації та факторів технології вирощування Паламарчук В. Д., Віннік О. В., Коваленко О. А. Сун Найвищий вміст крохмалю та його вихід з одиниці площі забезпечило дворазове позакореневе підживлення 75
28425 Перспективи застосування вібрації при різанні матеріалів Омельянов О. М., Полєвода Ю. А., Замрій М. А. Сун Віброрізання вважається одним з ефективних способів точіння заготовок з важкооброблюваних матеріалів 33
28424 Наближений спосіб розрахунку зернопотоку в вертикальному циліндричному віброрешеті Ольшанський С. В., Сліпченко М. В., Харченко С. О., Полєвода Ю. А. Сун Запропоновано модифіковану гідродинамічну модель усталеного зернопотоку неоднорідної суміші по повер 35
28423 Дослідження віброреологічних моделей шару сипкого середовища Полєвода Ю. А., Волинець Є. О. Сун Вібраційна механіка і віброреологія грають важливу роль в сформованому за останні роки новому розділ 50
28422 Вібросито для очищення бурового розчину з регульованими параметрами коливань (№123617) Ярошенко Л. В., Штуць А. А., Колісник М. А. Пнв Описана конструкція вібросита для очищення бурового розчину з регульованими параметрами коливань. 92
28421 Нечітка логіка у моделюванні економічних системи Чіков І. А. Дк Для подолання невизначеності у діяльності підприємства, покращення його фінансового стану та впров 63
28420 Нечітка логіка у моделюванні економічних системи Чіков І. А. Тд При прийнятті рішень в складних економічних систем, пріоритетною проблемою є домінування невизначе 46
28416 Моделювання процесів зневоложення неоднорідної системи Зозуляк І. А. Сун В даний час перед харчовою промисловістю нашої країни стоять завдання збільшення обсягів виробництва 42
28413 Ecological prerequisites for the disease outbreaks Voloshyna N. O., Mudrak O. V., Voloshyn O. G. , Mudrak H. V., Lazebna O. M. СWeof The problematic situation in the world with the spread of COVID-19, the study of the origin, spread, 109
28397 Formation of the digital economy in Ukraine. Problems and prospects Chikov I. Суз The research examines the impact of digital economy development on the competitiveness of economic s 44
28389 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 242 «Туризм» Ставська Ю.В., Головня О.М., Лопатюк Р.І. Пвф Вступне фахове випробування проводиться з метою оцінювання рівня підготовки вступників, ступеня воло 1
28388 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 242 «Туризм» Ставська Ю.В., Головня О.М., Лопатюк Р.І. Пвф Вступне фахове випробування проводиться з метою виявлення рівня підготовки вступників, ступеня волод 0
28387 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» Ставська Ю.В., Головня О.М., Лопатюк Р.І. Пвф Програма фахового вступного випробування з дисциплін професійної підготовки для здобуття ступеня «ма 0
28386 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» Ставська Ю.В., Головня О.М., Лопатюк Р.І. Пвф Програма фахового вступного випробування з дисциплін професійної підготовки для здобуття ступеня «ба 2
28384 Методичні вказівки для виконання дипломних робіт здобувачами вищої освіти освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на першому (бакалаврському) рівні. Здирко Н.Г., Правдюк Н.Л., Мулик Т.О., Подолянчук О.А., Коваль Н.І., Лепетан І.М. Мв Методичні вказівки для виконання дипломних робіт здобувачами вищої освіти освітньо-професійної прогр 10
28383 Associative field “time” in vinnytsia writers’ novels of the XXth century Horobets A. Суз The article considers the associative field "time" in the language of novels of Vinnytsia 84
28382 Комп'ютерна програма "Fuel consumption calculation v.1.0" (№103401) Купчук І. М., Шаргородський С. А., Зубар І. В., Онищук Ю. В. Спд Основне призначення програми полягає в тому, що з її використанням можна швидко прийняти обґрунтован 50
28381 Комп’ютерна програма "Harvesting Cereals Optimization v.1.2" («Harvesting cereals v. 1.2») (№ 103729) Купчук І. М., Зубар І. В., Онищук Ю. В., Дідик А. М., Замрій М. А. Спд Основне призначення програми полягає в тому, що з її використанням можна швидко прийняти обґрунтован 78
28376 Програма до проходження виробничої практики для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання, освітнього рівня «Магістр», спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство». Чернецький В. М., Вдовенко С. А., Паламарчук І. І. Нп Викладено програму проходження виробничої практики для студентів факультету агрономії та лісівництва 0
28375 Методичні вказівки до проходження виробничої практики для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання, освітнього рівня «Магістр», спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство». Чернецький В. М., Вдовенко С. А., Паламарчук І. І Чернецький В. М., Вдовенко С. А., Паламарчук І. І. Мв Викладено методичні вказівки проходження виробничої практики для студентів факультету агрономії та л 2
28374 Методичні вказівки до проходження виробничої практики для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання, освітнього рівня «Бакалавр», спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство». Чернецький В. М., Вдовенко С. А., Паламарчук І. І. Мв Викладено методичні вказівки проходження виробничої практики для студентів факультету агрономії та л 9
28364 Elections to the verkhovna rada of ukraine in 1998: political and legal aspects Bogatchuk S. Суз Elections are a democratic way of gaining power, the formation of public authorities, the appointmen 62
28361 Study of linguistic and professional terminology in the process of learning english by students of agrobiological specialties Vlasyuk J. L. Суз The article considers and analyzes the methods of teaching professional English in higher non-langua 68
28360 Translation studies and summaries in English and Ukrainian. Method of analysis and synthesis. Vlasyuk J. L. Суз The article is devoted to the peculiarities of taking notes as one of the active methods of teaching 59
28359 Socio-legal characteristics of combating trafficking in humans Mangora V. V. Суз In the article the author considers social and legal counteraction to human trafficking in the world 64
28358 Identification of problems and prospects of rural infrastructure development of Ukraine Tomashuk I.V., Baldynyuk V.M. Суз The problems of development of production and social infrastructure of rural areas are considered. T 74
28357 History of development of the concept of gender equality Pikovska T. V. Суз The article defines the concept of gender equality as equal legal status of women and men and equal 52
28356 Strategic management of region’s social infrastructure Bereziuk S., Tokarchuk D. Суз Today, the development of social infrastructure has a significant impact on all processes taking pla 57
28355 Potential of production of energy crops in Ukraine and their processing on solid biofuels Kaletnik G., Pryshliak N., Tokarchuk D. СSc Renewable energy sources in Ukraine account for only 4% of the total energy consumption today. At th 128
28354 Перспективи використання безвідходних технологій на підприємствах АПК Вовк В. Ю. Тд Значну частину антропогенного навантаження на природу можна звести до проблеми утворення та поводжен 40
28353 Innovative development of enterprises in the post-industrial management system Fostolovych V., Hurtovyi O. Суз The article examines the place of innovative development of enterprises in the post-industrial manag 49
28352 Conceptual and legal status of public organizations in Ukraine (1990s) Levchuk K. I. Суз The article considers the changes in the conceptual and legal status of public organizations in the 45
28350 Influence of mineral fertilizers and methods of using the complex of microelements on the height of soybean plants Tsyhanska O. Суз It is established that depending on weather conditions in the years of research and growing conditio 43
28347 Створення композиційних електропровідних покриттів газодинамічним напиленям Гайдамак О. Л., Матвійчук В. А. Сун В статті показано результати дослідження процесів напилення композиційних електропровідних покриттів 53
28346 Dynamics of height and density indicators formation of plants in the studied soybean varieties depending on pre-sowing treatment of seeds Tsyhanska O., Tsyhanskyi V. Суз The results of the research on the study of pre-sowing treatment of soybean seeds with biostimulant 47
28345 The concept of state support for agricultural producers Tymoshenko E. A. Суз The agricultural sector is extremely important for Ukraine. No wonder we are called an agrarian stat 37
28344 Concepts of marketing development in the management system of an agricultural enterprise Lohosha R. V., Semchuk I. A. Суз Modern trends in economic theory consider marketing as a way or philosophy of life, discipline, as w 55
28341 Introduction of new elements of innovative models for hotel facilities Lopatiuk R. I. Суз The article deals with the problematic issues of priority directions of scientific support for incre 41
28340 Dynamics of weight growth of living weight of calves of ukrainian black-spotted dairy breed by different methods of growing Razanova О. P. Суз Наведено дані вагового росту телят української чорно-рябої молочної породи у період вирощування від 34
28339 Іntensity of leguminal perennial grasses green mass formation depending on weather conditions of vegetation Tkachuk O., Vergelis V. Суз In the first year of the growing season, the largest average daily gains of green mass by the first 44
28338 Математичне моделювання роботи кривошипно-шатунного механізму косарки в залежності від швидкісних і силових параметрів Веселовська Н. Р., Малаков O. І., Бурлака С. А. Суз У сучасній науково-дослідній роботі теоретичні методи продовжують залишатися основними. Особливо вон 44
28337 Formation of table beet yield depending on the influence of biopreparations in the conditions of the right-bank Forest steppe of Ukraine Palamarchuk І. Суз The results of research on the formation of table beet yield depending on the influence of biologica 37
28336 Substantiation of technological methods of table beet growing in the conditions of Ukraine Palamarchuk І. І. Суз The article presents the results of studying the effect of biological drugs on plant table beets bio 32
28335 The optimization of the cryptocurrency portfolio in view of the risks Boiko V., Tymoshenko Ye., Kononenko А., Rusina Y., Goncharov D. СSc It was determined that the profitabilities of the cryptocurrency are not subject to normal distribut 145
28334 Обґрунтування розширення території національного природного парку “Кармелюкове Поділля” Мудрак О. В., Мудрак Г. В., Серебряков В. В., Щерблюк А. Л., Романчук О. П. Сун На основі комплексного екологічного моніторингу, геоботанічних, зоогеографічних,ландшафтно-екологічн 31
28333 Adaptability and breeding value of soybean varieties of Poltava breeding Biliavska L., Biliavskiy Y., Mazur O., Mazur Ol. СScof There were identified soybean varieties that combine high genotype potential and stable yields being 69
28332 Оцінка сортозразків сої за селекційними індексами Мазур О. В., Полторецький С. П. Сун Найвищі показники індексу (маса насіння головного стебла /кількість бобів головного стебла) забезпеч 61
28331 Удосконалення елементів технології вирощування проса прутоподібного в умовах Лісостепу Правобережного Мазур О. В., Волошанюк Р. М. Сун У статті представлено вирішення важливої наукової проблеми – підвищення врожайності проса лозовидног 85
28328 The current state and problems of innovative development of the feed production industry of agricultural enterprises of Ukraine Amons S. Е. Суз The article considers the current state of the domestic feed industry, increasing its efficiency, ba 47
28327 Управління зовнішньоекономічною діяльністю в сучасних умовах Брояка А. А. Тд Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – складна система, яку слід аналізувати, враховуючи форм 56
28326 State support of agriculture: problems, world best practices and prospects for Ukraine Furman I. V. Суз The article examines the main aspects of state support for agriculture in modern conditions, which a 54
28325 Development of energy cooperatives in rural areas of Ukraine Mazur K. V., Hontaruk Y. V. Суз The relevance of the chosen topic is due to the need to substantiate the model of development of alt 52
28324 Innovative and investment directions of development of alternative energy sources: world experience Babyna O. Суз The article defines that the economic potential of any country largely depends on the state of its e 45
28323 Productivity of laying hens fed by feed additives Poberezhets J. N., Lotka H. I. Суз The aim of the experiment was to research the effect of the enzyme additive AlfaGal on egg-laying ab 44
28320 Математичне моделювання вертикальних коливань гичкохзбиральної машини, фронтально навішеної на просапний трактор Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В. Сун Експериментальні дослідження й виробничий досвід показують, що найбільш продуктивний і якісний збір 70
28319 Особливості конструкції вібраційного обладнання для сушіння високовологої насіннєвої сировини Калетнік Г. М., Цуркан О. В. Суз Значні труднощі виникають в процесі проведення післязбиральної обробки високовологої насіннєвої сиро 81
28318 Effect of ethylene-releasing compound Esphon® on the anatomical structure, yield, and quality of Gooseberry (Grossularia reclinata (L.) Mill.) Kuryata V. G., Shataliuk H. S., Kravets О. О., Poprotska I. V., Polyvanyi S. V., Khodanitska O. O., Golynova L. A., Shevchuk O. A., Tkachuk O. O. СWeof We were determined the effect of ethylene-releasing compound Esphon on the morphogenesis and product 81
28317 Інтенсивність накопичення важких металів у листковій масі та насінні розторопші плямистої за різного органічного удобрення Разанов С. Ф., Разанова А. М., Піддубна А. М., Гусак О. Б. Сун Вивчено вплив органічного підживлення розторопші плямистої на інтенсивність накопичення і коефіцієнт 68
28316 Інтенсивність накопичення цезію-137 у квітковому пилку кукурудзи за різного рH середовища ґрунтів Гуцол Г. В. Сун Аварія на Чорнобильській АЕС призвела до забруднення навколишнього природного середовища радіонуклі 63
28314 Досвід стратегічного планування на місцевому рівні Томашук І. В. Тд Сьогодні в Україні вже не викликає сумнівів про необхідність та актуальність планувальної діяльн 67
28313 Особливості проектної діяльності агроінженерів за умов дистанційного навчання Пришляк В. М. Дк Пандемія, що викликана коронавірусом COVID-19, призвела до запровадження у закладах вищої освіти (ЗВ 110
28309 Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток сільських територій України Томашук І. В. Тд Одним із важливих завдань національної політики України є перехід до сталого розвитку. Держава може 62
28307 Роль позакореневих підживлень у сучасних технологіях вирощування зернової кукурудзи. Паламарчук В. Д., Демчук Б. С. Сун Проведеними дослідженнями встановлено, що найбільший приріст висоти рослин (11-18 см) та висоти кріп 79
28303 Особливості інноваційної проєктної діяльності майбутніх агроінженерів за умов дистанційного навчання Пришляк В. М. Тд Пандемія, що викликана коронавірусом COVID-19, призвела до запровадження у закладах вищої освіти (З 85
28302 Багатофункціональне використання асинхронних двигунів з фазним ротором Видмиш А. А., Штуць А. А., Колісник М. А. Сун Найактуальнішими проблемами сучасної електроенергетики є проблеми раціонального використання енергор 59
28301 Дослідження динамічних характеристик замкненої системи електропривода гравітаційного бетонозмішувача шляхом комп’ютерного моделювання Видмиш А. А., Штуць А. А. Сун Важливі завдання в галузі поліпшення якості випущених бетонних та залізобетонних виробів, підвищення 82
28300 Selection of effective software for the analysis of the fractional composition of the chaotic seed layer using the example of oilseed radish Tsytsiura Y. СScof This article generalises the peculiarities and efficiency of the use of three software packages, Dig 68
28293 Використання апаратів штучного інтелекту для формалізації фінансових об'єктів при побудові СППР Рузакова О. В., Юрчук Н. П. Сун В роботі розглянуто формалізацію фінансових об’єктів при побудові СППР на базі апаратів штучного інт 70
28292 Growth and hematological parameters of chickens under the action of wormwood extract Chudak R. A. Суз The article presents the research results on productive and metabolic effects of wormwood extracts u 50
28291 Hematological parameters of chickens fed by clover yellow Chudak R.A. Суз The article includes research results on the morphological and biochemical blood parameters of the L 48
28290 Практичні новації зменшення токсичності відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згорання Телятник І. А., Матрунчик М. С., Паладійчук Ю. Б. Тд Транспортно-дорожній комплекс – один із чинників забруднення повітря. ВГ що знаходяться в атмосфер 70
28289 Intellectual Capital Management and Economic Development Kolomiets T. Суз The article reveals the possibility of improving the efficiency of agro-industrial enterprises throu 52
28288 Ієрархічні рівні екологічної безпеки та їх взаємозв'язок Лепетан І. М. Тд Посилення глобалізації у світовій економіці обумовлює загострення проблеми захисту навколишнього с 131
28287 Алелопатична чутливість редьки олійної до основних видів бур’янів на стадії лабораторного пророщування Цицюра Я. Г., Царук О. І. Сун У статті узагальнено значимість вивчення алелопатичної взаємодії між рослинами з огляду на екологіз 44
28285 Research of sociolinguistic aspects in teaching business foreign language for students of agrarian branch Vlasyuk J. L. Суз The article deals with the results of the theoretical and methodological research of the issue of th 60
28283 Slaughter indicators of young pigs when feeding bvmd "activities" and premix "intremix"  Datsyuk I., Bondarenko V. Суз The efficiency of production of pork and its quality depends to a large extent on the enrichment of 78
28282 Research of problems of protection of economic and entrepreneurial information Zelinska O. V. Суз The purpose of the article is to study the problems of protection of economic and entrepreneurial in 49
28281 Підвищення продуктивного потенціалу земель за рахунок удосконалення технології та обладнання для розчинення мінеральних речовин у біологічних добривах Севостьянов І. В. Дк Розглянуті питання підвищення продуктивного потенціалу земель за рахунок удосконалення технології та 37
28280 Процеси та обладнання для віброударного фільтрування вологих дисперсних середовищ Севостьянов І. В. Мвв У монографії розроблено й досліджено процеси та обладнання для віброударного фільтрування вологих ди 49
28278 Financial support of production activities of agricultural enterprises Kubai O. G. Суз In the conditions of market economy of Ukraine, intensification of globalization processes, strength 61
28276 Математична модель динаміки дисперсного середовища в процесах формоутворення заготовок порошкової металургії Іванчук Я. В., Іскович-Лотоцький Р. Д., Севостьянов І. В., Веселовська Н. Р., Манжілевський О. Д. Тд Розглянута математична модель динаміки дисперсного середовища в процесах формоутворення заготовок по 36
28274 Вища математика. Приклади та задачі Дубчак В. М., Новицька Л. І., Дячинська О. М. Нп Посібник містить перелік типових стандартних практичних завдань з вищої математики, по кожному з як 62
28273 Вібраційний копач з кінематичним приводом коливань (пат. на винахід № 123421) Ярошенко Л. В. Пнв Описана конструкція вібраційного копача з кінематичним приводом коливань. 62
28272 Characteristic of features of legal protection of property and nonproperty consumer rights in Ukraine Mangora T. V. Суз The article considers the peculiarities of the mechanism of legal protection of property and non - p 40
28271 Characteristics of the features of the mechanism of legal regulation of state protection of consumer rights in Ukraine Mangora T. V. Суз The article considers the peculiarities of the mechanism of legal regulation of state protection of 40
28270 Ways to deepen the democratization of higher education: the development of forms of student government Yarovy A. M., Belkin I. V. Суз The article reveals the essence and content of democratization of the higher education system, revea 65
28269 History of development of urban territorial communities: legal aspect Pikovska T. V. Суз The article is devoted to the study of the origins of the modern united territorial community in Ukr 68
28267 Agroecological stability of cultivars of sparsely distributed legumes in the context of climate change Mazur V., Didur І., Tkachuk О., Pantsyreva Н., Ovcharuk V. Сун A prerequisite for increasing the area of sparsely distributed leguminous crops lies in the analysis 87
28265 Development of economic competencies in the educational process of the future economists Kovalova K. V. Суз The article examines the development of economic competencies of the students. In the conditions of 58
28264 Communicative competence of agrarian engineers: the essence and structural components Kovalova K. V. Суз In the given article is examined the essence of the notion of «сommunicative competence» elaborated 62
28263 Effective pedagogical conditions of formation of communicative competence of future agrarian engineers Kovalova K. V. Суз The article examines the pedagogical conditions of formation of the communicative competence of futu 67
28261 Первинний облік виробництва органічної продукції рослинництва Подолянчук О. А., Маркевич Л. С. Сун Метою дослідження є визначення основних проблем первинного обліку витрат на виробництво органічної 92
28260 Formation of productivity of winter wheat crops depending on agrotechnical methods of tillage Pelech L. Суз Following the correct technology of winter wheat production and grain storage, you can get a high ec 77
28258 Study of the state of forest ecosystems Kravchuk H., Dudnik Y. Суз Forest ecosystems of the Shepetivka district of Khmelnytsky comprehensively affect the environment, 82
28255 Isothermal deformation of preparations from of aluminum alloys during rolling Muzychuk V. Суз The article analyzes the advantages of isothermal deformation of aluminum alloy blanks in the rollin 71
28254 Вплив глобалізації на економічний розвиток Хаєцька О. П. Тд Глобалізація спричинює як позитивні так негативні наслідки. з однієї сторони, завдяки глобалізації 68
28253 Forecasting the impact of the pandemic on the paying capacity Khaietska O., Kolomiets T. Суз The relevance of this topic is due to the fact that in modern conditions, income inequality can reac 70
28252 Influence of the systematic application of fertilizers on the intensity of accumulation of nitrates in agricultural crops Mazur V.A., Yakovets L.A. Суз The article considers the influence of mineral and organic fertilizers on the productivity and quali 88
28251 Labor market of Ukraine in conditions of system crisis Yurchuk N., Leshchuk H., Tkachenko O., Kotenok A., Cherviakova D. СWeof The study deals with identifying trends in the labor market in Ukraine, which is significantly influ 143
28247 Modern methods of administrative management at the enterprises Voloshyna O. V. Суз The article examines modern methods of administrative management at the enterprises, which are con 91
28244 Біогазовий реактор з повітряним підігрівом Гончарук І. В., Токарчук О. А., Токарчук Д. М., Пришляк Н. В. Пнк Біогазовий реактор містить резервуар, трубу, мішалку, бункер із шиберною заслінкою та вива 91
28243 Сучасний стан проблеми енергоефективності в світі та в Україні Пазюк В. М., Токарчук О. А., Токарчук Д. М. Сун Енергетичні ресурси мають велике значення для життєдіяльності людини. На сьогоднішній день інтенсивн 95
28242 Передумови та організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії поводження з відходами аграрних підприємств Пришляк Н. В., Токарчук Д. М., Паламаренко Я. В. Сун Сільське господарство на сьогодні використовує технології виробництва продукції, за яких утворюється 84
28241 Prerequisites for biofuel use in agro-industrial production Tokarchuk D. М. Тд Renewable energy will make a significant contribution to the world`s energy balance in the future. T 88
28240 Prerequisites for biofuel use in agro-industrial production Tokarchuk D. М. Дк Renewable energy will make a significant contribution to the world`s energy balance in the future. 30
28237 Господарсько-цінне значення та перспективи вирощування нуту в умовах Правобережного Лісостепу України Мазур. В. А., Затолочний О. В Тд Нут являється однією з найдавніших і найпоширеніших культур світу, яку використовують як на харчові 49
28227 Ефективність контролю чисельності брунькового смородинового кліща (cecidophyopsis ribis westw.) у сортових агрофітоценозах чорної смородини Пінчук Н. В., Коваленко Т. М. Сун У статті висвітлено результати вивчення особливостей розвитку та формування чисельності небезпечног 58
28226 Рівень енергозабезпечення тваринницьких ферм за рахунок біогазу Стаднік М. І., Штуць А. А., Пилипенко О. В. Сун В Україні є незадіяний потенціал для виробництва власної енергії з відновлюваних джерел – переробка 80
28225 Комплексна система фільтрації для замкнутих гідросистем сільськогосподарського обладнання Гунько І. В., Стаднік М. І., Шаргородський С. А., Руткевич В. С. Сун В статті розглядається питання підвищення довговічності та безвідмовності агрегатів замкнутих гідрос 47
28224 Порівняльна характеристика сортів нуту за комплексом господарсько-цінних ознак в умовах Правобертежного Лісостепу України Мазур В. А., Панцирева Г. В., Затолочний О. В. Сун У статті приведено інформацію про сучасний стан напрямів господарського використання сортів нуту, що 91
28221 Formation of information competence of future agriculturists in the system of integrated training Levchuk E. Суз Abstract. We considere problems of formation information competence in the course of mathematical pr 65
28220 Аудит відповідності публічних закупівель: теоретичні та практичні аспекти Здирко Н. Г. Сун Визначено функцію контролю пріоритетною в управлінні публічними закупівлями в Україні серед інших фу 71
28217 Стан кормової бази та ефективність використання кормів у ДП ДГ «Шевченківське» Гунько І. В., Сироватко К. М. Сун У статті наведено динаміку забезпечення великої рогатої худоби ДП ДГ «Шевченківське» кормами протяго 109
28216 Influence of feed factors on on com productivity cows Syrovatko K. Суз The influence of feed volume, their quality and structure of use on milk productivity and reproducti 77
28215 The efficincy of using a feed acidifier in growing broiler chickens Syrovatko K. Суз The influence of the feed acidifier "Ronocid", made on the basis of organic acids with the 70
28206 Agricultural relations in Ukraine under the transition to a market economy Levchuk K. I. Суз The article systematizes and generalizes various scientific works aimed at studying the transformati 65
28201 Водовитрачання агроекосистемами бобових багаторічних трав залежно від років вегетації. Ткачук О. П. Сун Досліджено обсяги витрачання вологи з грунту посівами шести видів бобових багаторічних трав залежно 74
28200 Екологічні проблеми функціонування полезахисних лісосмуг в умовах Лісостепу Правобережного Клименко М. О., Ткачук О. П., Панкова С. О. Сун Проаналізовано сучасні екологічні проблеми функціонування полезахисних лісосмуг, зроблено їх групува 102
28198 Mathematical training of economic specialists in agricultural institutions of higher education Levchuk E. Суз The article proves that the formation of mathematical competence comes to the fore in the training o 58
28192 The impact of mars el growth regulator on the yield of carrots Okrushko S. E. Суз The highest yield in the experiment was provided by the use of Mars EL for soaking seeds and sprayin 69
28190 Scientific justification and development of sour milk product using barley seedlings and rose syrup Solomon A. Суз State policy in the field of healthy nutrition is a timely and vital task, because inadequate nutrit 54
28188 Підвищення ефективності технологій та технічних засобів контролю якості відновлення двигунів малогабаритної техніки Паладійчук Ю. Б., Телятник І. А. Сун Механізація праці на малих фермерських та індивідуальних присадибних господарствах є досить важливим 90
28187 Spring barley productivity in dependence on mineral nutrition Zabarna T. A. Суз Considering the sown areas and yields of spring barley out of many cereal crops in Ukraine as well a 70
28186 Chemical protection of soybean crops against weeds Shcatula Y. Суз One of the most pressing problems in the development of domestic agriculture is the significant weed 58
28185 Influence of cultivation methods on the formation of individual productivity of amaranth Pelech L. Суз Today we can say that amaranth is a valuable fodder, food and medicinal plant, the green mass of whi 62
28184 Condition and ploughing of soils in vinnytsia oblast Zabarna T.A. Суз The problem of nature protection for Vinnytsia region, most of the territory of which is experiencin 79
28182 Mathematical and statistical analysis of the components of the price of agricultural products (vegetables) sale as factor systems Volontyr L. Суз According to the statistics data of Ukraine development indicators, a multiple regression model was 39
28180 Density dynamics and bioproductiveness of leguminal herbs grown on soils contaminated with heavy metals Tkachuk O., Vergelis V. Суз In conditions of moderate soil contamination with heavy metals lead, cadmium, copper and zinc, the h 55
28179 Екологічна безпека як об'єкт обліково-інформаційного забезпечення стратегічного розвитку бізнесу Лепетан І. М. Тд Розглянуті питання екологічної безпеки як об`єкту обліково-інформаційного забезпечення стратегічного 121
28178 Analysis of e-commerce risk typologies Kysh L. M. Суз The economic impact of data breaches is a serious problem for retailers. It may be difficult for SME 101
28176 Parliamentary control in Ukraine: implementation challenges / Парламентський контроль в Україні: проблеми реалізації Pravdiuk A. L. / Правдюк А. Л. Суз The article considers constitutional and legal aspects of the parliamentary control implementation i 51
28174 Сучасний стан розвитку сільських територій України: децентралізація влади Томашук І. В. Тд Розглянуті питання сучасного стану розвитку сільських територій України та децентралізації влади. 118
28173 Сучасний стан розвитку сільських територій України: децентралізація влади Томашук І. В. Дк Розгортання процесів децентралізації діючої системи управління в Україні обумовлює появу нових проце 43
28170 Програма вступного випробування та співбесіди з хімії. Мізяківська Л.М., Назарова В.Ф., Казмірук Я.В. Пвф Програма вступного випробування та співбесіди з хімії. 0
28169 Програма вступного випробування та співбесіди з французької мови. Гриньова О. Г., Медушівська Н.М., Герзон Н.П. Пвф Програма вступного випробування та співбесіди з французької мови. 0
28168 Програма вступного випробування та співбесіди з фізики. Кривонос О.П., Паламарчук С.І., Дзісь В.Г. Пвф Програма вступного випробування та співбесіди з фізики. 2
28167 Програма вступного випробування з української мови. Лавренчук О. В., Левицька Л. В., Янищук Л. Л. Пвф Програма вступного випробування з української мови. 0
28166 Програма вступного випробування з української мови та літератури. Лавренчук О. В., Левицька Л. В., Янищук Л. Л. Пвф Програма вступного випробування з української мови та літератури. 0
28165 Програма вступного випробування з німецької мови. Гриньова О.Г., Медушівська Н.М., Герзон Н.П. Пвф Програма вступного випробування з німецької мови. 0
28164 Програма вступного випробування та співбесіди з математики. Гіркова О.В., Мельник Л.А., Гончаренко Т.Ю. Пвф Програма вступного випробування та співбесіди з математики. 0
28163 Програма для проведення співбесіди з математики при прийомі на навчання іноземців та осіб без громадянства Дубчак В.М., Левчук О.В. Пвф Програма для проведення співбесіди з математики при прийомі на навчання іноземців та осіб без громад 2
28162 Програма вступного випробування та співбесіди з історії України. Левчук К.І., Богатчук В.З., Мельник Т.А. Пвф Програма вступного випробування та співбесіди з історії України. 0
28161 Програма вступного випробування та співбесіди з географії Журавель І. В., Шубович С.П., Ревацька Л.В. Пвф Програма вступного випробування та співбесіди з географії 0
28160 Програма вступного випробування та співбесіди з біології Ходжаніязова Т.О., Ваколюк Т.М., Заграбчук Т.А. Пвф Програма вступного випробування та співбесіди з біології 3
28155 Evaluation of meat productivity of repaired bull-calves of Ukrainian black-speckled dairy breed and its energy value Kazmiruk L. Суз The study found the impact of the ways of non-breed bull calves’ keeping on the increase of their li 41
28153 Bioecological features of growing the species and cultivars of the genus Hydrangea L. in Vinnytsia area conditions Matusiak M. V. Сун We found that in the botanical garden of VNAU two species and four cultivars of the genus Hydrangea 62
28149 Машини та обладнання і їх використання в рослинництві. Програма навчальної практики для студентів 2-го курсу факультету агрономії та лісівництва спеціальності 201 «Агрономія» денної форми навчання Веселовська Н.Р., Яропуд В.М., Бабин І.А. Мв В програмі навчальної практики приводяться мета, завдання, організація, зміст навчальної практики т 8
28148 Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчанн Хаєцька О.П., Юрчук Н.П., Брояка А.А., Потапова Н.А. Пкд Видання визначає аспекти підготовки та проведення комплексного державного екзамену за фахом. Включає 11
28147 Improvement of the marketing activity management system of farms Lohosha R. V., Gorinska V. M. Суз The article reveals the theoretical and methodological approach to the development of management sys 71
28145 Prognostic validity of competitive selection of entrants to higher education Shevchuk O. Суз The article analyzes the statistical relationships between the components of competitive selection a 77
28144 Інфраструктурні чинники розвитку індустрії гостинності у сфері екологічного туризму на Закарпатті Ставська Ю. В. Сун У статті визначено сутність та значення екологічного туризму для розвитку Закарпатського регіону. В 119
28142 Модернізація шаблону для розмічання листових заготовок виробів найпоширеніших просторових форм Островський А. Й. Сун Прості технічні рішення, дуже часто, можуть послужити замінником обладнання зарубіжних виробників бе 94
28141 Програма з співбесіди з біології при прийомі на навчання іноземців та осіб без громадянства Пінчук Н.В., Яковець Л.А., Соломон А.М. Пвф 3
28140 Програма з співбесіди з біології при прийомі на навчання іноземців та осіб без громадянства Пінчук Н.В., Яковець Л.А., Соломон А.М. Пвф 3
28139 Програма вступного випробування та співбесіди з англійської мови. Гриньова О.Г., Медушівська Н.М., Герзон Н.П., Пвф Програма вступного випробування та співбесіди з англійської мови. 0
28138 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» зі спеціальності 073 «Менеджмент» Мазур К.В., Логоша Р.В., Гарбар Ж.В., Кубай О.Г. Пвф Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів менеджменту за скороченим терміном навчання забез 1
28137 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент» Мазур К.В., Логоша Р.В., Гарбар Ж.В., Кубай О.Г. Пвф Освітньо-професійна програма підготовки магістрів менеджменту забезпечує одночасне здобуття повної в 0
28136 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 075 «Маркетинг» Мазур К.В., Логоша Р.В., Красняк О.П. Пвф Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів маркетингу за скороченим терміном навчання забезп 0
28135 Вплив водно-сольового розчину на вміст важких металів у їстівних лісових грибах Мазур В. А., Врадій О. І. Сун Для дослідження впливу терміну вимочування грибів у водно-сольовому розчині на концентрацію в них в 85
28134 Виробництво овочів в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку галузі Амонс С. Е. Красняк О. П. Сун У статті розглянуто стан головної проблеми - продовольчого забезпечення населення України продуктами 69
28133 Mechanism of formation of strategic approach in management of competitiveness of agricultural enterprises Krasnyak O. Р. Суз The article considers issues related to the study of the peculiarities of the formation of a strateg 57
28131 Entrepreneurship and development of rural areas in Ukraine Kolomiets T. V.,Tomashuk I. V. Суз The article considers the evolution of entrepreneurship, which contributes to the creation of the ne 69
28130 Methods and means of ensuring cyber security as a component of the іnformation security of the state Kiporenko S. Суз The article is devoted to the analysis of the peculiarities of cybersecurity as an important compone 66
28129 Cold plastic deformation of processes in conditions of border formation Muzychuk V. Сун The article considers the process of forming the inner slot profile on a pipe billet by the method o 63
28127 Теоретичні основи судово-економічної експертизи: аналіз наукових поглядів Мулик Т. О. Мулик Я. І. Сун Дослідження теоретико-методологічних засад судово-економічної експертизи вимагає досить детального т 101
28125 Обгрунтування технології консервації сільскогосподарської техніки при зберіганні / Substantiotion of technoligy of concervation of agricultural equipment during storage Паладійчук Ю. Б., Телятник І. А. / Paladiychuk Yu. B., Telyatnuk I. A. Суз The use of most of the machine-tractor fleet in field work is 10-15% of the calendar season. The equ 42
28124 Зміни структур рубця бугайців залежно від умов годівлі / Changes in the rumen structures of bulls depending of the feeding conditions Паладійчук О. Р. / Paladiychuk O. R. Суз The physiological feature of the digestive system of ruminants to use non-protein nitrogen in the ru 47
28114 Scientific-practical fundamentals and practical experience of the integrated plant protection system in Ukraine Amons S. Е. Суз In the conditions of intensification of specialized agricultural farms, despite the growing use of m 75
28111 Visualization as the latest pedagogical technology: content and prospects of development. Yarovyi A. M., Yarovyi A. A., Belkin I. V. Суз The article outlines the role of new technologies in the educational space, considers the possibilit 67
28109 Prerequisites for the development of e-commerce in Ukraine: international experience and domestic features Kysh L. M. Суз Стаття присвячена передумовам розвитку електронної комерції в Україні: міжнародний досвід та вітчизн 100
28108 Застосування кейс-методу в процесі викладання іноземної мови в умовах навчально-науково-виробничого комплексу «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»  Гунько І. В., Волошина О. В. Сун У статті доведено, що в сучасних ринкових умовах одним з основних питань навчання фахівців є якомога 62
28107 The Impact of Ecology on the Economic Development of Vinnytsia Region Samborska O. СSc Екологічна катасрофа стосується усіх областей України, і не покидає шкідливого впливу на екологію В 98
28106 Release of feed nutrients by extrusion of legumes Morozova L., Novakovska V. Суз The production of extruded feed for farm animals is a promising area of feed production. The use of 81
28105 The role of calcium ions in the prevention of riding mold of tomatoes in protected soil Morozova L. Суз Riding mold is a serious problem that can be encountered when growing tomatoes in greenhouses, and t 81
28104 Вирощування та використання енергії кормів надремонтним молодняком великої рогатої худоби Казьмірук Л. В. Тд Результатами досліджень встановлено, що виробництво яловичини та її ефективність підвищується при пі 80
28103 Вирощування та використання енергії кормів надремонтним молодняком великої рогатої худоби Казьмірук Л. В. Дк Результатами досліджень встановлено, що виробництво яловичини та її ефективність підвищується при пі 86
28101 Theoretical fundamentals of competitiveness management of enterprise products on the basis of marketing Savina S. S. Суз The article considers the theoretical and methodological and practical components of marketing manag 130
28100 Productivity and killing quality of rabbits under the action of complex probiotic enzyme additive "celozyme-probiol" Ogorodnichuk G. M., Datsyuk I. V. Суз The aim of this work is to study the effect of biotic enzyme additive "Celozyme-Probiol" o 86
28099 Formation of professional competence of future economists in the process of studying mathematical disciplines Novytska L. Суз The article is devoted to the study of the competence approach in the context of training future spe 74
28098 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Здирко Н.Г., д.е.н. професор, декан факультету обліку та аудиту, Правдюк Н.Л., д.е.н. професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, Подолян-чук О.А., к.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування в галу-зях економіки, Мулик Т.О., к.е.н., Пвф Обов’язковою умовою виходу економіки держави із фінансової кризи є адекватна система бухгалтерського 8
28097 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 208 – «Агроінженерія» Матвійчук В.А., Труханська О.О., Середа Л.П., Анісімов В.Ф., Паладійчук Ю.Б., Пришляк В.М., Холодюк О.В. Пвф Програма розрахована на абітурієнтів із числа осіб, які здобули освітній рівень «Бакалавр» і мають н 1
28096 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка» Брояка А.А., Хаєцька О.П., Потапова Н.А., Юрчук Н.П. Пвф Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 «Екон 4
28095 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 051 «Економіка» Брояка А.А., Хаєцька О.П., Потапова Н.А., Юрчук Н.П. Пвф Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфі 5
28094 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Вінниц Брояка А.А., Хаєцька О.П., Дюк А.А. Пвф Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфіка 7
28093 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 081 «Право» Калетнік Г.М., Опольська Н.М., Оверковська Т.К Пвф Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфі 0
28092 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» Калетнік Г.М., Опольська Н.М., Оверковська Т.К Пвф Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальніс 1
28091 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» спеціальність 073 «Менеджмент» спеціалізації «Логістика» Потапова Н.А., Зелінська О.В., Волонтир Л.О. Пвф Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліф 3
28090 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» спеціальність 073 «Менеджмент» спеціалізації «Логістика» Потапова Н.А., Зелінська О.В., Волонтир Л.О. Пвф Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліф 2
28089 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" Вдовенко Л.О., Руда О.Л., Марценюк О.В. Пвф Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальніст 2
28088 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» Зелінська О.В., Потапова Н.А., Волонтир Л.О. Пвф 4
28087 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Вдовенко Л.О.,Руда О.Л., Марценюк О.В. Пвф Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі осві 2
28086 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Здирко Н.Г., Вдовенко Л.О., Марценюк О.В.,Руда О.Л. Пвф 3
28085 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Здирко Н.Г., Вдовенко Л.О., Марценюк О.В., Руда О.Л. Пвф Здирко Н.Г. д.е.н., професор, декан факультету обліку і аудиту, Вдовенко Л.О., д.е.н., професор, зав 3
28084 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Здирко Н.Г., Коваль Н.І., Правдюк Н.Л., Подолянчук О.А., Мулик Т.О., Козаченко А.Ю. Пвф Метою вступного випробування є комплексна перевірка знань вступників, які вони отримали в результаті 9
28083 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 141 – "Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка" Ярошенко Л.В., Видмиш А.А. Пвф Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра 0
28082 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 141 – "Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка" Ярошенко Л.В., Видмиш А.А. Пвф Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра 0
28081 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» Ярошенко Л.В., Видмиш А.А. Пвф Програма додаткового фахового вступного випробування 1
28080 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» Ярошенко Л.В., Видмиш А.А. Пвф Програма фахового вступного випробування 1
28079 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Здирко Н.Г., Коваль Л.В. Пвф Здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю «Облік і оподаткування» передбачає здавання додаткового 1
28078 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Здирко Н.Г., Коваль Н.І., Правдюк Н.Л., Гудзенко Н.М. Пвф Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня м 2
28077 Ecological and economic aspects of vegetable production in Ukraine Amons S. E. Суз The article considers the ecological and economic bases of vegetable production in Ukraine, emphasiz 70
28076 Organization of commercial activity in agricultural food markets Krasnyak O. Р. Суз In the conditions of intensive globalization of the world community the importance of the level of s 66
28075 Axiological model of psichological assistance for student youth Kholodova O. O. Суз The article analyzes modern theoretical, methodological and practical approaches to providing psycho 77
28073 Ways to improve the psichological cultyre of ctudent yоuth Kholodova O. O. Суз The article analyzes modern theoretical, methodological and practical approaches to providing psycho 93
28072 Determination of jamming angle in the cutting pair of finger feeding rotor and disc knife Kholodiuk O. V., Kuzmenko V. F. Суз The article substantiates the choice of parameters of the feeding rotor and disc knives by establish 52
28071 Дослідження історії кодифікації українського права А. Яковлівим Маньгора Т. В. Сун Розглянуто дослідження історії кодифікації українського права, зокрема “Українського кодексу 1743 67
28069 Restoration of body parts Shvets L. Суз Housings have the form of a box-shaped part with the presence of base planes and precise landing hol 64
28068 Business game as one of the key methods of educational technology in modern development conditions Belkin I. V. Суз The article outlines the role of innovative technologies in the educational space, considers the pos 61
28067 Evaluation of efficiency of application of growth stimulators and micro-fertilizers in maize crops Shcatula Y. Суз Maize varieties and hybrids are characterized by increased requirements for nutritional conditions a 70
28066 Efficiency of application of foliar dressings to soybean varieties in the conditions of the right bank forest-steppe Zabarna T. Суз Soybean (Glycine hispida Moench.) is a promising legume crop that can solve problems of plant protei 75
28065 Influence of phytobiotic on quality indicators of quail meat and liver Chudak R., Poberezhets J. Суз The purpose of the research was to investigate the dry Echinacea pallida extract effect on the amino 108
28064 Productivity of meat quails under the action of enzyme preparations Chudak R. A. Суз The research data on meat quails of the Pharaoh breed are presented in the paper. The enzyme alphala 71
28063 The effectiveness of feed with manganese chelate complex application for broiler chicken nutrition Chudak R. A. Суз According to the research results, the application of Multigain compound feed with chelate form of m 76
28062 The role of programming in sustainable development of rural areas in conditions of decentralization Kolesnik T. V., Lakomsky B. A. Суз This article substantiates and identifies the best options for solving modern problems of rural deve 74
28061 Development of bioenergy as a priority direction of grain market activation in Ukraine. Pravdiuk, N., Kazmir, V. Суз The article examines the role and importance of bioenergetics as a priority area of the grain market 95
28060 Complex coordination application for interactive methods while teaching foreign languages Voloshyna O. V. Суз The article examines interactive teaching methods, which are dialogical teaching methods based on th 56
28058 Вплив захисних лісових насаджень на якість природних вод Матусяк М. В., Квасневський О. А. Тд Ліс чинить позитивний вплив на чистоту стокової води, яка потрапляє у водоймища з водозбірних площ. 69
28056 Legal environmental protection against waste pollution Overkovska T. Суз The article considers certain components of the legal provision of environmental protection from was 66
28055 Sour milk drink with prebiotic properties Novhorodska N. Суз The use of bee pollen for the production of acidophilic products will give them bifidogenic and immu 78
28047 Business basis of investment activity in the agricultural sector of Ukraine / Організаційно-економічні засади інвестиційної діяльності в аграрному секторі України Kozyar N. O. / Козяр Н. О. Суз В статті розглядаються організаційно-економічні засади інвестиційної діяльності в аграрному секторі 74
28046 The interbank credit market and role in providing the development of the banking system Ruda O. L. Суз The article deals with issues of interbank lending. The current state of the interbank lending marke 90
28045 From the histori of reconstruction and work Vinnytsia railway (1943 – 1950 s). Mazylo I. V. Суз An integral part of the Podillya economy was and remains a railway transport. The region inherited a 70
28043 Accounting and analytical support of management of organic production Gudzenko N., Podolianchuk O Суз The study aims to address the problems of accounting and analytical evaluation of organic production 71
28041 Social-and-Ecological Aspects of Forage Production Reform in Ukraine in the Early 21st Century Puyu V., Bakhmat M., Pantsyreva H., Khmelianchyshyn Y., Stepanchenko V., Bakhmat O. СScof On the basis of the "three sigma" rule, a statistical stratification of the Ukrainian effe 120
28040 Effect of fertilizers for Phaseolus vulgaris L. productivity in Western Forest-Steppe of Ukraine Didur I., Сhynchyk O., Pantsyreva H., Olifirovych V., Olifirovych S., Tkachuk O. СWeof The scientific article summarizes the improving the efficiency of growing legumes by selecting varie 104
28039 Аналітичне забезпечення управління процесом реалізації продукції галузі садівництва Правдюк Н. Л., Кожухар В. В. Сун Розглянуто аналітичне забезпечення управління процесом галузі садівництва. Розкрито сутність понять 94
28038 Influence of room microclimate and conditions maintenance on productivity calf of the milk period Varpikhovskyi R. L., Kucherenko O. M. Суз There is a direct relationship that the microclimate of the room affects the growth and development 80
28037 Features of legal clinics in the education system and society Mangora V.V. Суз The article considers activity of legal clinics in Ukraine and their role in professional training o 83
28033 Вплив регулятора росту Марс EL на врожайність буряка столового Окрушко С. Є. Тд Вплив регулятора росту Марс EL на врожайність буряка столового. 62
28032 Формування урожайності насіння сої залежно від застосування гербіцидів Окрушко С. Є., Кравчук О. В. Тд Формування урожайності насіння сої залежно від застосування гербіцидів. 59
28031 Control of weeds in agrophytocenoses of sowing peas Okrushko S.Y. Суз The article contains the results of research of the impact of measures to regulate the number and we 76
28023 Наскрізна програма практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ступеня вищої освіти «Бакалавр» Алескерова Ю.В, Грищук Н.В., Руда О.Л., Мулик Т.О. Нп НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адмініструван 11
28022 Features of land relations reform in Ukraine Zubar I., Onyshchuk Y. Суз Agricultural production, in contrast to industry and other areas of economic activity, is characteri 75
28015 Розведення тварин. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами першого курсу денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, атестація 1, 2. Казьмірук Л.В. Мв Методичні вказівки містять розроблені теми винесених для опрацювання практичних занять студентами з 15
28011 Ecological efficiency of increasing yield of agricultural crops by bee pollination Razanov S. F., Piddubna A. М., Husak O. B., Michchenko B. D. Суз The ecological efficiency of increasing the yield of agricultural crops due to bee pollination has b 80
28008 Marketing support of competitiveness management of agricultural enterprises Savina S. S. Суз The purpose of the study provides a scientific and theoretical justification of the methodological p 86
28004 Визначення основних параметрів різального апарата ротаційної косарки / Determination of the main parameters of the rotary mower cutting apparatus Кондратюк Д. Г., Комаха В. П., Токарчук О. А., Палєвода Ю. А. / Kondratyk D., Komaha V., Tokarchuk O., Polievoda Y. Суз It was found that the effective length of the cutting edge of the knife is in direct proportion to t 91
28003 Language and ethnic community: historical aspect Smaglo N. Суз Each era has its own needs, raises its own problems, sets its own requirements, adequate to the poli 85
28002 E-commerce in Ukraine: problems and solutions Kysh L. Суз Робота присвячена проблемам електронної комерції в Україні та шляхам їх вирішення. 137
28001 Experimental research of oscillation parametersof vibrating-rotorcrusher Honcharuk I., Kupchuk I., Solona О., Tokarchuk О., Telekalo N. СScof In article experimental model and specifications Vibrating-Rotor Crusher for grinding feed grain are 129
28000 Theoretical principles and practical aspects of functioning of organizational and economic mechanism of reproduction of production and resource potenture Kubai O. G. Суз The development of a market economy, instability of the external environment, reform of property rel 98
27998 Світовий досвід використання відходів як джерела енергії. Пришляк Н. В.