The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

2014

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
29099 Про концепцію сучасного розвитку вітчизняної сільськогосподарської техніки Калетнік Г., Адамчук В., Булгаков В., Кравчук В. Сун Розглянуто вплив науково-технічного прогресу на стан проектування, конструювання, випробування та в 140
25873 Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства україни: проблеми та перспективи Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. та ін. Мвв У монографії викладено результати наукових досліджень проблем інноваційного забезпечення розвитку сі 1166
24701 Mathematical model of vibration digging up of root crops from soil = Математична модель вібраційного викопування коренеплодів із ґрунту Bulgakov V., Adamchuk V., Kaletnik G., Arak M., Olt J. СSc The reason for large-scale use of vibrational digging tools in root harvesters of the modern technic 284
24108 Підвищення ефективності металообробки в апк шляхом впровадження ресурсозберігаючих процесів штампування обкочуванням Матвійчук В. А., Штуць А. А., Ядвіг В. В. Тд В пріоритетних напрямах розвитку науки і техніки особлива роль відводиться енерго та ресурсозбережен 130
24091 Виробництво біоетанолу з цукрових буряків - шлях до стабілізації цукрової галузі Вінницького регіону Гончарук І. В. Сун У статті досліджується сучасний стан енергетичної залежності України, розвиток та основні проблеми ц 132
23788 Спосіб визначення довжини фактичного контакту інструмента з зразком при волочінні і роздачі (Пат. на корисну модель 89283) Турич В. В., Руткевич В. С. Пнк Спосіб визначення довжини фактичного контакту інструмента зі зразком при волочінні і роздачі полягає 233
23783 Развитие технологических возможностей процессов штамповым обкатыванием в ресурсосберегающем производстве в АПК Штуць А. А., Явдык В. В. Тд Не смотря на то, что технологии штамповки обкатыванием имеют многочисленные преимущества по сравнени 114
23721 Дослідження надійності автоматизованого комплексу штампування обкочуванням Матвійчук В. А., Штуць А. А., Драчишин В. І. С Надійність технічних об’єктів є однією з найважливіших їх якісних характеристик. 190
23720 Розвиток технологічних можливостей процесів штампування обкочуванням у ресурсозберігаючому виробництві в АПК Штуць А. А., Явдик В. В., Колісник М. А. Тд Не зважаючи на те, що технології штампування обкочуванням існують відносно довго та мають численні п 148
23718 Розробка пристрою автоматичної зміни оснащення шампувально-обкочувального комплексу Штуць А. А., Матвійчук В. А. Тд Тенденції розвитку промисловості шляхом вдосконалення машин обумовлюють необхідність виготовлення де 136
23690 Методи державної підтримки стійкості розвитку аграрної галузі регіону в умовах кризового стану економіки України Козловський С. В., Бурлака О. М. Сун У даній статті проведено дослідження теоретико-методологічних підходів забезпечення стійкого розвитк 305
23659 Вирішення проблем сучасних земельних відносин на шляху формування конкурентоспроможного аграрного виробництва в Україні Зубар І. В., Скорук О. П. Сун Метою статті є визначення сучасних проблем проведення земельної реформи та шляхи їх вирішення у конт 227
23634 Моделювання дії операторів багатостадійних технологічних процесів з людино-машинним управлінням в АПК Лисогор В. М., Штуць А. А., Бородянець Я. Г., Шуллє Ю. А. Сун Поставлена загальна задача про моделювання багатостанційних технологічних процесів з людино-машинним 188
23535 Задача оптимізації багатостадійних технологічних процесів з людинно-машинним управлінням в АПК Лисогор В. М., Штуць А. А., Бородянець Я. Г., Колісник М. А. Сун Для широкого класу задач оптимізації багатостадійних технологічних процесів з людино-машинним управл 184
23533 Збірна деформуюча прошивка для обробки отворів з накладенням поздовжніх ультразвукових коливань (Пат. на корисну модель 89285) Турич В. В., Руткевич В. С. Пнк Збірна деформуюча прошивка для обробки отворів з накладанням поздовжніх ультразвукових коливань, що 233
23496 Оцінка надійності автоматизованого комплексу штампування обкочуванням Матвійчук В. А., Драчишин В. І., Штуць А. А. Тд Надійність є однією з найважливіших характеристик технічних об’єктів. Для розрахунку характеристик н 168
23218 Обліково-контрольне забезпечення прямої державної підтримки фермерських господарств Гуцаленко Л. В., Здирко Н. Г. Мвв У монографії узагальнено теоретичні та методичні положення і внесено практичні рекомендації з удоско 576
23025 Характеристики конічних підвісів з поздовжніми глухими мі-кроканавками постійної ширини і різним профілем по глибині Савуляк В. І., Федотов В. О., Віштак І. В., Соломон А. М. Сун Нанесення східчастих поздовжніх мікроканавок та мікроканавок, глибина яких змінюється за лінійним за 174
22930 Розширення функціональних можливостей верстатних комплексів за рахунок моніторингу процесу механічної обробки Веселовська Н. Р., Пермяков О. А. Сун Основна ідея роботи полягає в розробці принципово нового підходу до моніторингу верстатного комплекс 189
22929 Алгоритмічні процедури управління будівельними та транспортними машинами Веселовська Н. Р., Іскович-Лотоцький Р. Д. Тд Технологічне обладнання (ТО) може виконувати своє службовеп ризначення тільки при надійній роботі си 202
22837 Методика розробки економіко-інформаційної моделі технологічної підготовки процесу виробництва то машино-тракторного парку в АПК Веселовська Н. Р. Тд Розробки економіко-інформаційної моделі технологічної підготовки процесу виробництва то машино-тракт 203
21182 Формування урожайності кабачка залежно від строків сівби в умовах Лісостепу Правобережного Чернецький В. М., Паламарчук І. І. С Наведено результати досліджень сівби кабачка за різних строків, їх вплив на настання фенологічних ф 306
21076 Терковий пристрій (Пат. на винахід № 105114) Анеляк М. М., Кузьмич А. С., Кустов С. О., Твердохліб І. В. Пнв Терковий пристрій застосовується в сільському господарстві і включає корпус з завантажувальним і в 336
21075 Вітрова енергетика в приватних господарствах Борисюк Д. В., Твердохліб І. В. С За кордоном вітрова енергетика стала одним з напрямків використання нетрадиційних відновлюваних дже 186
20928 Битерно-ножевой режущий аппарат с дисковыми ножами Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В. С Предложена конструкция битерно-ножевого режущего аппарата с дисковыми ножами. Определены его 197
20448 Унікальність ландшафтних комплексів регіону Середнього Придністер'я Мудрак Г. В. С Подано опис і аналіз унікальних ландшафтів. 376
19942 Elements of warehousing activity as logistic strategy of AIC enterprises Качуровський С.В. С The article deals with the warehousing activities based on integrated logistic strategy of agricultu 279
19698 Оптимізація процесу формування породного складу та товарної структури дубових деревостанів шляхом проведення доглядових рубань в умовах Вінниччини Василевський О.Г., Нейко І.С., Н.О. Самойлова, Смашнюк Л.В., Єлісавенко Ю.А. С Наведено результати дослідження впливу ступеня зріджування дубових деревостанів на їх склад та проду 245
19671 Оценка продуктивности и селекционной структуры дуба обыкновенного в условиях изменения климата на примере географических культур Нейко И.С., Елисавенко Ю.А., Смашнюк Л.В. С Встатьепредставлены результаты изучениягеографических культур дубаиз разныхрегионов, произрастающих 413
19670 Оцінка формування репродуктивних органів фенологічних форм дуба звичайного в умовах Вінниччини Нейко І.С., Смашнюк Л.В., Єлісавенко Ю.А., Зленко О.П. С Наведено результати інтенсивності формування репродуктивних органів на клоновій плантації дуба звича 226
19518 Розвиток грибівництва в Україні Вдовенко С.А. С Визначено стан виробництва та розвиток грибівництва в Україні. Встановлено необхідність створення сп 657
19463 Функціонально-просторові особливості збалансованого природокористування в межах Бузького екокоридору Мудрак О.В., Мудрак Г.В., Кушнір С.Л. С Подано детальну характеристику та проаналізовано функціонально-просторові особливості природокористу 310
19103 Закономерности истечения сыпучего материала через бункерные скребки трубчатых конвейеров на вертикальных участках трассы Любин Н.В., Токарчук А.А. С В статье рассматриваются закономерности истечения сыпучего материала через бункерные скребки трубч 505
19102 Голодомор 1932-1933 рр.: сторінки історії Богатчук С. С. С Відповідно до наукових та публіцистичних джерел аналізується один із найважливіших періодів українсь 228
19101 Моделі страхової політики при сільськогосподарському страхуванні Алескерова Ю.В. С У статті досліджено моделі сільськогосподарського страхування з висвітленням досвіду зарубіжних краї 397
19100 Агрострахование как инструмент управления рисками в сельском хозяйстве Алескерова Ю.В. С Досліджено особливості сільгоспстрахування як інструменту управління ризиками для України, з аналізо 222
19099 Формування показників індивідуальної продуктивності зерна інтенсивних сортів гороху Телекало Н.В. С В статті наведено результати досліджень з вивчення впливу передпосівної обробки насіння гороху посів 352
19097 Влияние инокуляции и внекорневых подкормок на урожайность сортов гороха Телекало Н.В. С В статье представлены результаты исследований по изучению влияния элементов технологии (сорт, инокул 331
19023 Процедура сільськогосподарського страхування Алескерова Ю.В. С Розглянуто процедуру сільськогосподарського страхування. Запропоновано методологію дослідження етапі 215
19000 Удосконалення державної підтримки сільськогосподарського страхування Алескерова Ю.В. С Відмічено значну варіативність державної підтримки сільськогосподарського страхування, одночасне зас 464
18999 Страхування сільськогосподарського сектору Алескерова Ю.В. С Досліджено специфіку сільськогосподарського сектору. 329
18964 Governmental support to agricultural insurance in the countries of the world Aleskerovа Y.V. Суз The aim of this study is comparative characteristics of agricultural insurance in countries such as 183
17207 Продуктивність перепілок-несучок за використання в годівлі кормових добавок на основі підмору бджіл Чудак Р.А., Разанова О.П. Тд Вивчено вплив кормових добавок, виготовлених із підмору бджіл, на продуктивність перепілок-несучок. 219
17203 Рост и сохранность перепелов при действии апивита Разанова Е.П. Суз Использование водной вытяжки подмора пчел Апивит в кормлении перепелов повышает их сохранность на 6, 222
17170 Несучість і якість яєць у перепілок при підгодівлі вітамінами A і D Чудак Р.А., Огороднічук Г.М., Паладійчук О.Р. Сун Встановлено, що використання у повноцінному комбікормі понад норми 10% вітамінів А і D сприяє покращ 854
17163 Експериментальне обгрунтування низької продуктивної дії крохмалю і протеїну зерна в силосі кукурудзи порівняно з сухим тацілим вологим консервованим за використання в годівлі корів Кулик М. Ф., Корнійчук О. В., Скоромна О. І., Жуков В. П. , Обертюх Ю. В., Хрипливий В. В., Тягун О. В. С Крохмаль і протеїн зерна кукурудзи з силосу мають нижчу продуктивну дію, ніж сухого і цілого консерв 441
17162 Вплив зеленої маси на біологічну цінність молочного жиру за однотипної годівлі корів Кулик М.Ф. , Обертюх Ю.В., Корнійчук О.В., Скоромна О.І., Безносюк О.Ю. С Визначити вплив зеленої маси на біологічну цінність молочного жиру за однотипної годівлі корів. 281
17161 Нові принципи оцінки продук­тивної дії протеїну кормів як основи високої молочної продук­тивності корів Кулик М.Ф., Обертюх Ю.В., Скоромна О.І., Безносюк О.Ю., Яківчук К.С., Хрипливий В.В. С Висвітлені нові принципи оцінки продуктивної дії протеїну кормів у годівлі високопродуктивних корів 451
17140 Ефективність відтворення стада української чорно-рябої молочної породи при різній кількості корів племінного ядра Польовий Л.В., Казьмірук Л.В., Нечипорук Н.О. С Доведено, що виділення корів у племінне ядро за рівнем продуктивності від 30 до 60% закономірно найв 521
16974 Пробіотик "Субалін" (Пат. на корисну модель № 93905) Неживенко В. П., Кучерявий В. П., Іщенко А. М., Добронецька В. О., Постернак Л. І. Пнк Пробіотик, що містить в собі живі мікробні клітини, який відрізняється тим, що містить штам спороутв 304
16888 Агрегат для поверхневого внесення мульчі (Пат. на корисну модель № 92615) Середа Л. П., Іванов М. І., Веселовська Н. Р., Зінєв М. В., Руткевич В. С. Пнк Агрегат для поверхневого внесення мульчі містить кузов, встановлений на шасі, ланцюгово-пластинчасти 245
16887 Спосіб визначення ефективності функціонування гідроімпульсного приводу тривалої дії (Пат. на корисну модель № 88882) Веселовська Н. Р., Зелінська О. В., Рубаненко О. О. Пнк Спосіб визначення ефективності функціонування гідроімпульсного приводу тривалої дії, який включає ви 500
16735 Дегiбридизацiя в сполуках RAl2Si2 Нiколюк П.К., Ющенко А.В., Стасенко В.А., Нiколайчук В.Я. С Теоретично розглянуто явище дегiбридизацiї для iнтерметалiчних iзоструктурних сполук ряду RAl2Si2 (R 504
16715 Біологічні активи з ГМО – нові об’єкти обліку в сільському господарстві Коваль О.В. С У статті розглянуто питання обліково-інформаційного забезпечення управління, державного та суспільно 494
16649 Модульний підхід до викладання іноземної мови в аграрному ВНЗ Кравець Р. А. С У статті розкрито сутність модульного підходу та його доцільність у викладанні іноземної мови в агра 268
16644 Дослідження фізико-механічних властивостей поверхні гільз після протягування Бандура В. М., Будяк Р. В. СSc Проведено експериментальні дослідження комбінованого протягування на сталях 10 і 35. Значення коефіц 468
16643 Аналіз сучасних методів та факторів, що впливають на процес екстрагування Бандура В.М., Коляновська Л.М. С Стаття присвячена інтенсифікації процесу екстракції. На сьогоднішній день існує багато методів видоб 1708
16642 Енергоаудит як засіб енергоощадження в технологіях переробки олієвмісних культур Бандура В.М., Бережнюк Д.П. С В статті розглянуто пріоритетні напрямки енергетичної стратегії та політики енергозбереження промисл 438
16641 Розробка технологічної схеми екстрагування олії з допомогою мікрохвильового інтенсифікатора Бандура В.М., Коляновська Л.М., С У статті на основі проведених досліджень пропонується технологічна схема екстрагування олієвмісної с 1081
16640 Економічна сутність розвитку інноваційних процесів у виробництві біопалива Климчук О.В. С Метою статті є вивчення та аналіз прогресуючої ролі інновацій на динаміку біопаливного виробництва. 291
16253 Економічні принципи інноваційного забезпечення біопаливного виробництва Климчук О.В. С В статті розглядаються проблемні аспекти впровадження інновацій у біопаливне виробництво з метою вдо 310
15783 Екологічна безпека та перспективи застосування синтетичних регуляторів росту у рослинництві Шевчук, О. А. Кришталь, О. О. Шевчук, В. В. С Аналіз механізмів дії ретардантів і етиленпродуцентів, а також синтез нових препаратів з аналогічним 607
15782 Аналіз параметрів впливу на формування моделі акустичної обробки рідинних харчових середовищ Берник І.М. С Розглянуто параметри, котрі впливають на частоту та амплітуду коливань акустичного поля, зокрема сер 642
15778 Встановлення основних параметрів впливу технологічного середовища на робочий процес ультразвукової кавітаційної обробки Берник І. М., Луговський О. Ф. С Визначено структурний та феноменологічний підходи до встановлення напружено-деформованого стану каві 617
15610 Анаеробне зброджування перепелиного посліду, як джерело додаткового енергоносія біогазу Подолян Ю. М., Вознюк О.І. Тд Анаеробне зброджування перепелиного посліду, як джерело додаткового енергоносія біогазу 276
15426 Моделирование процесса комбинированного выдавливания И.А. Деревенько С Оценена деформируемость заготовок при холодном радиально - прямом выдавливании с помощью кри 620
15369 Інноваційний розвиток біопаливного виробництва: проблемні аспекти та подальші перспективи. Климчук О.В. Тд Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції. Вінниця, 2014. С. 122-125. 576
13344 Концентрація Pb і Cd у бджолиному обніжжі та перзі за вапнування кислих ґрунтів медоносних угідь Швець В.В. С Концентрація Pb і Cd у бджолиному обніжжі та перзі за вапнування кислих ґрунтів медоносних угідь 235
13326 Біологічний азот в землеробстві Вінницької області Шкатула Ю.М., Краєвська Л.С. С В статті в стислій формі наводиться баланс азоту в ґрунтах та процент накопичення біологічного азот 249
13324 Агроекологічні особливості вирощування квасолі Краєвська Л. С., Шкатула Ю.М. Тд Уманський національний університет садівництва 282
13323 Особливості формування біоенергетичної продуктивності квасолі залежно від технології вирощування Краєвська Л. С., Шкатула Ю.М. Тд Вінницький національний аграрний університет 228
13322 Бобові рослини в агросфері тиврівського району вінницької області Краєвська Л.С., Шкатула Ю.М. С Державний вищий навчальний заклад «переяслав-хмельницький державний педагогічний університет імені 356
13321 “зелена” логістика аграрного сектору як складова екологічної, енергетичної та продовольчої безпеки держави Вострякова В.І. С Аграрний сектор економіки України є одним з найбільш важливих секторів як в економічном 948
12590 Організація обліку суб’єктів малого підприємництва Мулик Т.О., Усенко Н.Ю. Тд Розглянуто проблеми організації обліку суб’єктів малого підприємництва 271
12523 Структура іншомовної компетентності майбутніх інженерів-конструкторів аграрного профілю Миколюк О.П. Сун В статті розглядається компонентна структура професійно-іншомовної компетентності студентів інженерн 825
12382 Роль біологічного азоту в підвищенні насіннєвої продуктивності квасолі Шкатула Ю.М., Краєвська Л.С. С Наведено результати впливу застосування інокуляції насіння квасолі штамами ризобій, стимулятором рос 267
11943 Спосіб обробки отворів деталей пластичним деформуванням (Пат. на корисну модель № 89284) Турич В. В., Руткевич В. С. Пнк Спосіб обробки отворів деталей пластичним деформуванням, при якому здійснюється осьове переміщення о 644
11930 Вплив полісахаридів рослинного походження на ростові властивості живильного середовиіца апм-вінтуб для прискореного виділення збудника туберкульозу Власенко В.В., Блащук М.В., Блащук В.В., Власенко І.Г. Сун На базі Вінницького національного аграрного університету було проведено дослідження впливу полісаха 396
11928 Урожайність козлятнику східного залежно від сортових особливостей та інокуляції насіння Кириленко Л.В., Патика В.П. С Узагальнено дані досліджень щодо взаємодії активних штамів бульбочкових бактерій Rhizobium galegae 718
11866 Обґрунтування технологічної та конструктивної схеми автоклава з аеродинамічним інтенсифікатором Цуркан О.В., Гурич А.Ю., Полєвода Ю.А. Сун У статті подано аналіз технологічної та конструктивної схеми автоклава з аеродинамічним інтенсифікат 332
11864 Енгергоощадне сушіння насіння соняшника В. М. Бандура, І. А. Зозуляк Тд / В. М. Бандура, І. А. Зозуляк // Наук.-практ. конф. [«Енергія. Бізнес. Комфорт»]. – Одеса, 2014. – 159
11847 Вібраційний змішувач (Пат. на винахід № 111003) Ярошенко Л. В. Пнв Вібраційний змішувач для змішування сипучої сільськогосподарської продукції. 855
11834 Методи навчання в дорадчій діяльності Шаманська О.І., Тітаренко О.М. С У статті наведено та проаналізовано сучасні методи навчання в дорадництві, такі як: пояснювально-ілю 280
11833 Загальна характеристика біорізноманіття Вінниччини: склад і рівні Тітаренко О.М. С На основі науково-методичних принципів і підходів подано загальну характеристику біорізноманіття Він 263
11778 Стійкість розвитку аграрної галузі регіону як чинник економічного зростання України Козловський С.В., Козловський В.О., Бурлака О.М. Сун Визначено проблеми забезпечення стійкості аграрної галузі регіону. Запропоновано авторські тл 702
11777 Моделювання та прогнозування стійкості розвитку аграрної галузі регіону на основі теорії нечіткої логіки Козловський С.В., Бурлака О.М. Сун У статті проведено теоретико-концептуальне дослідження поняття «стійкість розвитку аграрної га 577
11776 Modeling and forecasting of sustainable development of the agricultural sector in the region based on the theory of fuzzy logic Козловський С.В., Бурлака О.М. Суз The article provides a theoretical and conceptual study of the concept of "sustainability of th 218
11775 Фермерство як організаційно-правова форма сільськогосподарської діяльності Бурлака О. М. С Фермерство як організаційно-правова форма сільськогосподарської діяльності. 254
11774 Забезпечення стійкого розвитку аграрної галузі регіону на основі індикативного планування Бурлака О.М. Сун Стійкий розвиток аграрної галузі регіону вимагає формування раціональної структури ресурсного пот 545
11773 Особливості та оцінка стратегічного економічного потенціалу аграрної галузі регіону Бурлака О.М. Сун Стійкий розвиток аграрної галузі регіону вимагає формування раціональної структури ресурсного пот 615
11772 Методологічні підходи забезпечення стійкого розвитку аграрної галузі регіону Бурлака О.М. Сун У статті проведено дослідження теоретико-методологічних підходів забезпечення стійкого розви 594
11771 Стратегічний аналіз факторів стійкого розвитку аграрної галузі Вінницької області Бурлака О.М. С У статті проведено дослідження сутності аграрних економічних систем. Розглянуто складові аграрних ек 672
11770 Теоретико-концептуальні засади ефективного управління аграрними економічними системами Бурлака О.М. Сун У статті проведено дослідження сутності аграрних економічних систем. Розглянуто складові аграрних ек 543
11602 Перспективи використання Європейськоо досвіду щодо збереження агробіоорізноманіття О.М. Тітаренко Тд Наведено дані результатів дослідження збереження біорізноманіття агросфери України пов`язаного з ох 390
11168 Підвищення ефективності металообробки в АПК шляхом впровадження ресурсозберігаючих процесів штампування обкочуванням Матвійчук В.А., Штуць А.А., Явдик В.В. Тд Ефективним методом локального ротаційного деформування є штампування обкочуванням заготовок, що обер 294
10570 Моделі і методи автоматизованої системи управління регіонального університетського центру Міхайленко В. М., Січко Т. В. Мвв В монографії вирішується задача розробки інформаційних, математичних моделей, методів та інформаційн 860
10440 Обґрунтування конструкції вібромашини для сушіння гранульованих і зернистих матеріалів І. А. Зозуляк С Проведено аналіз літературних джерел та обгрунтовано необхідність та можливість створення нових конс 270
10439 Description of heat exchange in the similarity theory of vibrating drying process of sunflower Valentina Bandura, Igor Zozuliak, Vladyslav Palamarchuk С The purpose of research is to develop a criterion equation for calculating the kinetics of drying su 425
10413 Вплив бактеріально-ферментного препарату літофер на якісні показники та перетравність поживних речовин сінажу з вівса+вики+ гірчиці. Курнаєв О.М., Виговська І.О., Сироватко К.М. С наведені результати досліджень з вивчення біохімічних показників якості та перертравності поживних р 393
10388 Особливості графічної підготовки майбутніх інженерів-механіків на основі комп'ютерно орієнтованих технологій Джеджула О.М., Островський А.Й., Хомяковський Ю.Л. С У статті обгрунтовуються теоретико-методичні засади використання комп`ютерно орієнтованих технологій 301
10374 Ефективність використання, реалізації та переробки озимої пшениці на прикладі “СП ТОВ “Райффайзен – Агро” Киш Л.М., Наємний Н.В. Знп Розглянуто поняття ефективності виробництва, реалізації та переробки озимої пшениці, проведено аналі 278
10345 Влияние инокуляции семян на продуктивность сахарной свеклы Маслоед А. П. Суз По результатам исследований установлено, что в зоне недостаточного увлажнения правобережной части Ле 609
10322 Особливості графічної підготовки майбутніх інженерів-механіків на основі комп'ютерно орієнтованих технологій О.М. Джеджула, А.Й. Островський, Ю.Л. Хом'яківський С У статті обґрунтовуються теоретико-методичні засади використання комп`ютерно орієнтованих технологій 347
10274 Правове регулювання санаторно-курортного лікування в УСРР у 20-ХХ рр. ХХ ст. Мельничук М.О. С У статті висвітлено законодавче врегулювання діяльності санаторно-курортних установ із надання медич 392
10267 Правове регулювання діяльності фонду страхової медицини в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук М.О. Тд Тези присвячені лікарській і санітарно-профілактична допомозі застрахованим та їхнім сім’ям в 1920- 598
10229 Вплив умов утримання корів у сухостійний період на їх відтворювальну здатність Пікула О.А. С Підвищення ефективності експлуатації корів, починаючи з підготовки їх до отелення є важливим питання 656
10070 Економічна сутність та класифікація міжнародного лізингу Фурман І.В., Кочергіна О.Ю. Тд Досліджено економічну сутність та класифікацію міжнародного лізингу 404
10069 Лондон, як один з провідних зовнішніх валютно-фінансових ринків світу Фурман І.В., Кушнір В.А. Тд Розглянуто основні напрямки фінансової діяльності Лондону, як одного із провідних зовнішніх валютно- 388
10018 Застосування топологічного аналізу при оцінці оптимальності організаційної структури управління підприємством Січко Т.В., Ковель О.О. С Розглядається застосування топологічного аналізу при оцінці оптимальності змодельованої організаційн 875
10017 Програмний модуль як інструмент налаштування 1С:Підприємство 8 під специфіку діяльності підприємства Січко Т.В., Рибаченко А. Тд Розглянуто особливості програми 1С: Підприємство, а саме її можливості через спеціальні модулі прово 276
9935 Оцінка сучасного стану фондового ринку україни та перспективи його розвитку в системі відтворення економіки Фурман І.В. С Обґрунтовано перспективні спрямування розвитку фондового ринку в системі антикризового управління та 383
9917 Формування професійно - термінологічної компетентності майбутніх фахівців сільського господарства Манжос Е. О. С У статті доведено, що компетентність є інтегративною сукупністю якостей та умінь, яка вміщує універс 337
9868 Чутливість до пестицидів низки представників бактеріальної мікробіоти сої Патика В. П., Гнатюк Т. Т., Житкевич Н. В., Алєксєєв О. О. С Проведено скринінг пестицидів хімічного походження, які можна було б одночасно використовувати, як д 392
9864 Формування високоефективної симбіотичної системи Bradyrhizobium japonicum - Соя. Алєксєєв О.О., Патика В.П. С Досліджено взаємодію активних штамів бульбочкових бактерій штаму Bradyrhizobium japonicum М8 та 634б 387
9698 Становлення та тенденції розвитку судово-економічної експертизи Михальчишина Л.Г. С У публікації розглянуто історичні аспекти розвитку судово-економічної експертизи. Наводяться проблем 414
9625 Використання деревинних відходів для виробництва твердого біопалива: стан та перспективи Федоришина Л.І., Ярославський А.О. Тд 355
9621 Моделі прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику Січко Т.В., Бурденюк І.І. С На рівні математичних моделей та конструктивних алгоритмів досліджено математичний апарат експертног 437
9600 Інформаційне забезпечення ефективного функціонування галузі біопалива Коляденко С.В. Тд Головною перешкодою широкого застосування біопалива є низька реальна інформаційна насиченість ринку 311
9599 Біопаливна політика Бразилії і США: досвід для України Юрчук Н.П. Тд На сьогодні багато науковців і фахівців погоджуються з доцільністю застосування плоновлюваних джерел 260
9593 Механізм управління інтелектуальним капіталом на аграрних підприємствах з виробництва біопалива Кравцова А. М., Коломієць Т. В. Тд Розглянуто сутність механізму управління інтелектуальним капіталом аграрного підприємства з виробниц 227
9577 Вплив на вітчизняний IT-ринок вступу України до Європейського Союзу. Маколкіна О.В. Тд В Україні поширення інформаційних технологій вийшло на рівень, коли вони стали основою практично всі 362
9576 Комп’ютерні технології в управлінні фінансами підприємства Ушкаленко І.М. Тд Створення комп’ютерних технологій управління підприємством, як і їх складової частини - комп’ютерних 207
9575 Стан розвитку ресурсної бази банків України Ушкаленко І.М., Херовимчук Д.Ю. Тд Ефективна діяльність банків можлива лише за наявністю достатнього обсягу фінансових ресурсів.Тому пр 449
9574 Оцінка фінансової безпеки банківської сфери Ушкаленко І.М., Перан О.В. Тд Фінансова безпека характеризується множиною показників, тому виникає проблема визначення кола цих по 215
9573 Моделювання конкурентоспроможності кукурудзи на прикладі ТОВ "Обрій" Коляденко С.В., Коляденко Ю.М. Тд Основними складовими конкурентоспроможності продукції, які закладаються ще на стадії її проектування 199
9572 Модель використання баз знань в регіональному менеджменті АПК Коляденко С.В., Зачоса О.Д. Тд Першочергова задача процесу управління знаннями полягає у своєчасному виявленні знань кожного співро 372
9547 Аналіз трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств Киш Л. М., Коняга Р.М. Тд Hj,jnf ghbcdzxtyf fyfkspe nheljdb[ htcehcsd? cgsddslyjityy. ghjlernbdyjcns ghfws nf pfhj,snyj] gkfnb 403
9528 Організаційно-економічний механізм управління регіональним АПК Коляденко С.В. Тд Особливість організації управління в АПК полягає також у ітко окресленій вертикалі побудови його орг 323
9497 Аналіз впливу економічних методів на ефективність праці персоналу Киш Л. М., Шаповалюк Т. А. С Робота присвячена аналізу впливу економічних методів на ефективність праці персоналу 351
9496 Ефективність використання земельних ресурсів в СПП «Кісниця» Киш Л. М., Побережна Л. В. С 436
9495 Аналіз якісного складу трудових ресурсів та оплати праці на сфг «пн поділля» Киш Л. М., , Брезденюк О. Тд Робота присвячена аналізу складу трудових ресурсів, аналізу фонду оплати праці, продуктивності праці 358
9480 Теоретические подходы к определению сущности финансовой безопасности сельскохозяйственных предприятий Мулык Я.И. С В статье рассматриваются подходы к определению сущности финансовой безопасности сельскохозяйственных 1001
9473 Вдосконалення національної інфраструктури якості Ставська Ю. В. С Стаття присвячена дослідженню національної системи якості. Розкривається створення відповідної систе 260
9465 Особливості формування інтелектуального капіталу на підприємствах аграрного сектору економіки Коломієць Т. В. Тд Визначено особливості формування інтелектуального капіталу на підприємствах аграрного сектору економ 255
9461 Ринок живої худоби та м'ясної продукції: аналізуємо ціни Варченко О., Свиноус І., Ціхановська В. С У статті проаналізовано стан ринку м`ясної продукції за 2013 рік. Також висвітлено ціни на яловичину 389
9460 Тарифний захист ринку овочів в Україні Логоша Р. В., Ціхановська В. М. С У статті проведений аналіз ефективності рівня тарифного захисту вітчизняного ринку овочів. Встановле 367
9434 Развитие оптовых продовольственных рынков в Украине как составляющая агрологистики Цихановская В. М. С В статье рассматриваются организационно-экономические основы функционирования оптовых рынков сельско 215
9431 Задачи и cистема показателей информационного обеспечения управления финансовой безопасностью аграрных предприятий Мулык Я.И. Тд Рассмотрены задачи и cистема показателей инфор-мационного обеспе-чения управления финансовой безо-п 602
9429 Критерії та індикатори рівня фінансової безпеки підприємств Мулик Я.І. Тд Розглянуто критерії та індикатори, що можуть бути визначені для оцінки рівня фінансової безпеки під 713
9428 Загрози фінансовій безпеці аграрних підприємств Мулик Я.І. Тд Розглянуто загрози фінансовій безпеці аграрних підприємств 633
9423 Проблеми аналізу фінансової безпеки аграрних підприємств Мулик Я.І. Тд Досліджено проблеми аналізу фінансової безпеки аграрних підприємств 309
9391 Стан та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності Вінницької області Ціхановська В. М., Ціхановська О. М. С Розглянуто стан та перспективи активізації зовнішньоекономічної діяльності Вінницької області. Визна 331
9366 Виброакустическая диагностика дефектов и неисправностей подшипников качения Борисюк Д. В. С В статье предлагается рассмотреть источники и диагностические признаки дефектов и неисправностей п 1201
9365 Вібродіагностика поршневих машин Борисюк Д. В., Печенюк О. В. С У статті пропонується розглянути особливості вібродіагностики поршневих машин. Описана послідовніст 646
9363 Управління інвестиційним кліматом: інтереси держави, регіонів та підприємств Головня О. М. СSc В статті розглянуті основні підходи до розробки інвестиційної політики держави. Досліджуються приваб 263
9361 Проблеми та перспективи формування фінансової звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів Коваль Олена Вікторівна, Лебєдєва Катерина Федорівна С У статті розглянуто методичні пи¬тання створення механізму управління стійкістю аграрного підприємст 640
9335 Підвищення конкурентоспроможності продукції цукробурякового виробництва Хаєцька О.П С Розглянуто особливості функціонування та сучасного стану цукробурякового виробництва, підвищення йог 330
9334 Конкурентоспроможність продукції цукробурякового виробництва. збірник наукових праць іі міжнародної науково-практичної конференції. - вінниця, 2014. - с.186-190. Хаєцька О.П С В статті висвітлено економічні та організаційні проблеми формування конкурентоспроможності продукції 351
9318 Роль обліково-аналітичного забезпечення в процесі виробництва біоенергетичних культур Мулик Т.О. Химич Г.М. С У статті висвітлено значимість біоенергетичних культур як сировини для виробництва біопалива та досл 781
9314 Особливості функціонування цукробурякового підкомплексу україни Хаєцька О.П. Тд У статті розглянуто сучасне становище цукробурякового виробництва України. Сформульовано методичні п 280
9297 Сучасний стан виробництва та економічні передумови експорту українського ріпаку на Європейський ринок Токачук Д.М. Тд Розглянуто сучасний стан виробництва та експорту ріпаку, перспетиви галузі на майбутнє у світлі євро 351
9293 Методичні підходи до оцінки перспектив розвитку підприємництва в аграрному секторі регіону Коляденко с В., Колядеико Д.Л. С Стаття містить методику оцінки перспективи розвитку иіднриємництва за допомогою експертних методів. 338
9287 Організаційно-правове забезпечення охорони материнства і дитинства в УСРР на початку 20-х рр Мельничук М.О. Тд В тезах проаналізовано правове регулювання організації заходів з охорони материнства і дитинства в У 799
9285 Правовий статус Головного управління соціального страхування в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук М.О. Тд Тези присвячені законодавчому оформленню ГУСС УСРР в період НЕПУ, його становлення та розвиток. 707
9282 Інтерактивні методи як засіб підвищення ефективності навчання іноземним мовам у вищій школі. Гарник А.А. С Стаття досліджує використання інтерактивних методів як засобу підвищення ефективності навчання інозе 328
9269 Актуальність здійснення моніторингу технології проектування у викладанні латинської мови студентам – агробіологам Гаврилюк Н.М. С У даній статті обґрунтовується важливість здійснення моніторингу технології проектування, виокремлю 401
9261 Оцінка ризиків створення промислового виробництва біоетанолу Бондаренко О.В. Тд Стосовно виробництва біопалива в Україні аналіз ризиків повинен враховувати інноваційну діяльність, 229
9260 Моделювання інвестиційних проектів організації сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Ушкаленко І.М. Тд В реалізації моделі інвестиційного проекту організації створення багатофункціонального сільськогоспо 254
9259 Моделювання виробничої структури сільськогосподарського підприємства на основі інформаційних технологій Терещук А.А., Ушкаленко І.М. Тд Метою побудови оптимізаційних моделей є не стільки опис структури економічної системи, скільки опис 344
9258 Формування ціннісного ставлення студентів вищих аграрних навчальних закладів до майбутньої професійної діяльності Лебедєва Н.А. Д Сучасні умови соціально-економічних змін та інтеграція України до загальноєвропейського простору пот 867
9256 Проблеми професійної підготовки магістрантів в умовах переходу до суспільства інформаціонного типу Герасимова І.Г. Тд Статі присвячено актуальній проблемі професійної підготовки майбутніх фахівців, важливою складовою я 364
9254 Яєчна продуктивність та забійні показники перепілок-несучок за згодовування екстракту ехінацеї блідої Сметанська І. М., Чудак Р.А., Вознюк О.І.. С За результатами досліджень встано&іено, що використання екстракту ехінацеї блідої у годівлі пер 667
9253 Ефективність використання пробіотика у годів перепелів Чудак Р, А., Подолян Ю. М., Вознюк О.І. С Додаткове згодовування пробіотика «Ентеро-актив» перепелам підвищує перетравність поживних речовин к 588
9252 Енергетична ефективність вирощування зернової кукурудзи залежно від позакореневих підживлень в умовах Лісостепу правобережного; Енергетична оцінка технології вирощування сорго зернового в умовах Лісостепу західного В.Д. Паламарчук, М.І. Поліщук, О.Д. Паламарчук; В.М. Бурдига, Дідур І.М., Пелех Л.В. С Продуктивність кукурудзи на зерно. Урожайність зернового сорго 206
9251 Енергетична ефективність вирощування зернової кукурудзи залежно від позакореневих підживлень в умовах Лісостепу правобережного В.Д. Паламарчук, М.І. Поліщук, О.Д. Паламарчук С Показана ефективність позакореневих підживлень в посівах зернової кукурудзи 234
9246 Тенденції розвитку ринку зерна в умовах глобалізації економіки Руда О.Л. С Розглянуто основні проблеми розвитку зернового ринку. Проаналізовані об’єми експорту зерна основними 1259
9245 Фінансово-кредитне забезпечення агропромислового виробництва Л.О. Вдовенко, А.С. М’ярковська Тд Серед основних факторів розвитку галузі сільського господарства України вагома роль належить кредитн 272
9244 Зарубіжний досвід кредитування аграрного сектора та реалії застосування в Україні Л.О. Вдовенко, В.М. Недомовна Тд Ефективний розвиток аграрного сектора економіки України залежить від повного та своєчасного забезпеч 676
9243 Банковское кредитование субъектов аграрной сферы: проблемы и пути решения Л.А. Вдовенко, О.С. Вдовенко С Сельское хозяйство и агропромышленное производство является стратегически важной отраслью экономики, 260
9241 Процеси росту, розвитку та формування структури урожаю нуту посівного в умовах Лісостепу правобережного Квітко Г.П., Михальчук Д.П. С Викладено результати досліджень процесів росту, розвитку та формування структури урожаю нуту посівно 120
9240 Вплив строку посіву та рівнів мінерального живлення на врожайність озимого ріпаку Мазур В.А., Мацера О.О. С Вивчено вплив різних строків посіву, рівнів основного мінерального удобрення та позакореневих піджив 119
9239 Ефективність препарату нановіт на посадках картоплі для підвищення біоенергетичної продуктивності сортів Поліщук І.С., Мацера О.О. С Вивчено вплив основного удобрення та позакореневих підживлень серією добрив "Nanovit" на х 100
9238 Генотипні відмінності сортів рослин сої за вмістом олії в насінні // Збірникнаукових праць ВНАУ.- Вінниця. - 2014. - №6. С.108-111 Мазур О.В. С 118
9237 Продуктивність та якість яєць перепелів за згодовування вітамінів Чудак Р.А., Вознюк О.І., Камінний В.П. С 1. Встановленно, що згодовування понад норми вітамінів А і Е підвищує валовий збір яєць перепілок на 355
9235 Важливість розвитку уяви студентів в процесі вивчення англійської мови Ковальова К.В. С В статті розглянуто роль та важливість розвитку уяви студентів в процесі вивчення іноземної мови. Ор 450
9229 Особистісно-орієнтовані технології формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників Ковальова К.В. С В статті розглянуто зміст понять «іншомовна комунікативна компетентність» та «педагогічна технологі 283
9228 Педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників Ковальова К.В. С В статті розглянуті педагогічні умови, за яких процес формування комунікативної компетентності майб 234
9223 Функціонування фразеологізмів у професійному мовленні сучасного аграрія Тимкова В.А., Марцінко Т.І. С У статті досліджено особливості функціонування фразеологізмів у професійному мовленні сучасного агра 378
9222 Проблема подготовки преподавателей к формированию профессиональной мобильности выпускников ВНЗ Герасимова І.Г. Тд Стаття присвячена актуальній проблемі професійної підготовки майбутніх фахівців, важливою складовою 435
9221 Інституційні проблеми розвитку та регулювання ринку продовольства Шпикуляк О.Г. Тд Аграрна економічна наука розглядає інституції та механізми розвитку - регулювання ринку продовольств 174
9220 Соціальний капітал як інституційна основа сталого розвитку аграрної сфери Шпикуляк О.Г. Тд Значимість аграрної сфери неоціненна, адже - це одночасно середовище існування людини й виробництва 252
9218 Програма засідання теоретичного семінару "Регіональні аспекти аграрної економічної політики в дослідженнях І.І. Лукінова" Шпикуляк О.Г. С Розкрито теоретико-методичні положення інституційних засад і економічних детермінант стимулювання ст 286
9217 Інноваційна діяльність у механізмі стимулювання агропромислового виробництва Шпикуляк О.Г., Мазур Г.Ф. С В статті проаналізовано підходи науковців щодо розвитку інноваційних процесів в аграрному секторі ек 184
9211 Ефективність виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами: теоретико-методологічний аспект Шпикуляк О.Г., Материнська О.А., Мазур Г.Ф. С Доцільність виробництва сільськогосподарської продукції, в тому числі зерна, визначається ефективніс 112
9208 Трансформаційні витрати в інституційному механізмі функціонування господарських систем: теоретико-методологічний аспект Шпикуляк О.Г., Прутська О.О., Мазур Г.Ф. С Розкрито теоретико-методологічні основи й еволюційні детермінанти формування теорії трансакційних ви 124
9204 Неформальні практики в умовах постсоціалістичних трансформацій Шпикуляк О.Г., Прутська О.О. С В статті розглянуто різні підходи до визначення сутності, форм та типів корупції в умовах постсоціал 337
9201 Банківське кредитування як один із видів забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку агроформуваннь Руда О.Л. С У статті розглядаються проблеми ефективного і прибуткового функціонування агроформувань в сучасних у 202
9200 Застава як одна із форм забезпечення повернення банківських позичок Руда О.Л. С У статті розглядаються проблеми кредиту і кредитних відносин, які є невід’ємною складовою економічно 270
9197 Трансформаційні витрати в інституційному механізмі функціонування господарських систем: теоретико-методологічний аспект Прутська О.О., Шпикуляк О.Г., Мазур Г.Ф. С Розкрито теоретико-методологічні основи й еволюційні детермінанти формування теорії трансакційних ви 104
9196 Неформальні практики в умовах постсоціалістичних трансформацій Прутська О.О., Шпикуляк О.Г. С В статті розглянуто різні підходи до визначення сутності, форм та типів корупції в умовах постсоціал 305
9195 Професійна мобільність як необхідна вимога до професійної підготовки сучасного менеджера Герасимова І.Г., Марценюк Н.А. Тд В статті обгрунтовується важливість як іншомовної підготовки, так і формування професійної мобільнос 563
9194 Критеріально-рівнева структура готовності до виявлення професійної мобільності майбутніх випускників аграрних ВНЗ Герасимова І.Г. С Стаття присвячена проблемі професійної підготовки майбутніх фахівців аграрної сфери 776
9193 До проблеми розробки моделі професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної галузі Герасимова І.Г. С Стаття присвячена актуальній проблемі формування професійної мобільності, реалізація якої в навчальн 628
9192 Тенденції глобального цивілізаційного розвитку Коляденко С.В. Тд Економіка світу все більше не підпорядковується класичним економічним законам, а вимагає нового трак 318
9191 Моделювання управління інвестиційною діяльністю агропромислового підприємства Мельничук А.Б., Ушкаленко І.М. Тд Структурне і якісне оновлення виробництва й створення ринкової інфраструктури відбуваються практично 305
9190 Організаційно-економічний механізм управління регіональним АПК Коляденко С.В. Тд В умовах ускладнення економічних відносин в Україні в силу різних причин економічного та соціального 305
9189 Економічна та енергетична оцінка технологій вирощування гороху посівного Телекало Н.В. Тд Застосування енергетичного аналізу технологічних прийомів вирощування гороху посівного дає можливіст 288
9188 Формування симбіотичної та зернової продуктивності гороху посівного в умовах лісостепу правобережного Телекало Н.В. С В статті наведені результати з вивчення впливу на формування симбіотичної та зернової продуктивності 234
9187 Процеси росту, розвитку та формування структури урожаю нуту посівного в умовах лісостепу правобережного Квітко Г.П., Михальчук Д.П. С Викладено результати досліджень процесів росту, розвитку та формування структури урожаю нуту посівно 278
9186 Вплив строку посіву та рівнів мінерального живлення на врожайність озимого ріпаку Мазур В.А., Мацера О.О. С Вивчено вплив різних строків посіву, рівнів основного мінерального удобрення та позакореневих піджив 322
9184 Формування фотосинтетичного апарату та урожайності зерна гороху в умовах лісостепу правобережного Телекало Н.В. С В статті наведені результати досліджень з вивчення залежності фотосинтетичного потенціалу посівів ві 285
9179 Облік податку на прибуток Федоришина Л.І., Свистун І.А. С У статті розглядаються основні аспекти поєднання обліку фінансових результатів та податку на прибуто 295
9178 Організація обліку податку з доходів фізичних та відображення у фінансовій звітності Федоришина Л.І., Лісовенко Т.О. С У даній статті проаналізовані зміни правил нарахування податку з доходів фізичних осіб на заробітну 388
9177 Особливості відображення податку на прибуток в податковому обліку підприємства Федоришина Л.І., Нечепуренко А. С В статті проаналізовано функціонування податку на прибуток, його вплив на діяльність підприємства та 311
9176 Forming Agro Industries Clusters for Reaching Competitiveness of Ukrainian Agroindustrial Sector Zadoroznna L. СSc This article deals with the theoretical principles of forming the Agro Industries clusters in the co 677
9175 Сучасний стан та актуальні проблеми розвитку інноваційної політики АПК Задорожна Л.М. С У статті досліджено сучасний стан інноваційної політики АПК, висвітлено проблеми розвитку інноваційн 615
9171 Інноваційне підприємництво в агропродовольчій сфері Прутська Т.Ю. Тд Важливим фактором подальшого розвитку агропродовольчої сфери в сучасних умовах господарювання стає і 325
9162 Економіко-математичне моделювання в управлінні інноваційним розвитком агропромислового виробництва Бурденюк І.І. Тд В умовах розвитку ринкових відносин важливим фактором ефективності агропромислового виробництва, зро 276
9161 Аеробно-термофільна стабілізація біомаси при переробці гнойових стоків Яремчук О.С. С Встановлено, що рідкий гній підприємств за інтенсивних технологій виробництва молока та свинини при 275
9160 Біоферментація відходів сільгосппідприємств за анаеробних умов Яремчук О.С. С Встановлено, що мезофільний режим, анаеробні умови та тривалий процес біоферментації розбавленого п 346
9159 Сутність та класифікація облігацій: обліково-економічний аспект Михальчишина Л.Г. Тд Розглянуто сутність та класифікацію облігацій 351
9158 Хімічний склад та властивості екскрементів нетелів за різних способів утримання Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. С Хімічний склад та властивості екскрементів нетелів за різних способів утримання 710
9157 Влияние кратности и режима доения коров первотёлок украинской чёрно-пёстрой молочной породы Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. С Актуальным является влияние кратности доения коров на удой в зависимости от уровня производительнос 643
9156 Роль держави у розвитку підприємництва в аграрному секторі Прутська Т.Ю. С В статті проаналізовано проблеми реформування аграрної сфери економіки країни. Досліджено стан підпр 948
9155 Проблеми розвитку малого підприємництва в аграрній сфері Прутська Т.Ю. Тд Досліджено стан малого бізнесу в аграрному секторі України та тенденції його розвитку. Визначено фак 1109
9154 Трансакційні витрати підприємницької діяльності в агробізнесі Калетнік Г.М., Прутська Т.Ю. С Розглянуто сутність, особливості, види та класифікацію трансакційних витрат підприємницької діяльнос 806
9153 Неформальні інститути як чинник розвитку підприємництв Прутська Т.Ю. С В статті обґрунтовано необхідність застосування сучасної інституціональної методології до аналізу фо 710
9152 Комп’ютерна програма «FCE(TE)» Рузакова Ольга Володимирівна Спд 400
9151 Комп’ютерна програма «FCE(FLW)» Рузакова Ольга Володимирівна Спд 291
9150 Комп’ютерна програма «FCE(FL)» Рузакова Ольга Володимирівна Спд 354
9130 Управлінський облік в системі стратегічного управління Лепетан І.М. С У статті висвітлено значимість управлінського обліку та досліджено роль його в системі стратегічного 1503
9129 Методи обліку витрат: вітчизняний та зарубіжний досвід Лепетан Інна С У статті розглянуто основні методи обліку витрат в Україні та за кордоном, визначено переваги та нед 1561
9128 Звіт про виконання ініціативної тематики Цицюра Я. Г. Нз Підсумкові результати досліджень в рамках ініціативної тематики "Вивчення особливостей формуван 367
9125 Правові засади організації медичної допомоги застрахованим УСРР у 20 рр. ХХ ст. Мельничук М.О. С У статті проаналізовані правові основи медичного забезпечення робітників та службовців УСРР у 20-х р 264
9124 «Metifen impact on the antioxidant protection of the little pigs bodies» Gutyi B., Leskiv K., Hufriy D., Binkevych V., Farionik T., Binkevych O. С The effect of metifen on the antioxidant status of the pigs organisms was studied 177
9123 «Рівень мікроелементів у крові бугайців за корекції раціонів дефіцитними мікроелементами та їх хелатними сполуками» Фаріонік Т.В. С В даній статті описано згодовування дефіцитних мікроелементів і їх хелатних сполук. 305
9122 Підвищення ролі фінансової інформації в управлінні енерговикористанням сільськогосподарських підприємств Правдюк Н.Л. Тд Розкрито підвищення ролі фінансової інформації в управлінні енерговикористанням сільськогосподарськи 213
9121 Звітність спільної діяльності без створення юридичної особи: організаційно-методичні положення Правдюк Н.Л. С Розглянуто особливості формування звітності про результати спільної діяльності без створення юридичн 254
9120 Деякі аспекти управлінського обліку в умовах комп’ютерної системи бухгалтерського обліку Правдюк Н.Л. С Встановлено, що управлінський облік дає можливість оптимізувати рівень якості управлінських рішень і 369
9118 Оцінка біологічних активів Плахтій Т.Ф. Тд Представлено методику відображення в обліку фінансових інвестицій 348
9117 Фінансові інвестиції: методика обліку Плахтій Т.Ф. Тд Представлено методику відображення в обліку фінансових інвестицій 242
9116 Порядок відображення в обліку операцій з фінансовими інвестиціями Плахтій Т.Ф. С В статті розкрито методичні засади відображення в обліку операцій з фінансовими інвестиціями шляхом 235
9115 Огляд шляхів розвитку теорії бухгалтерського України у контексті міжнародного досвіду Правдюк Н.Л. С Зазначено, що розробка сучасної теорії бухгалтерського обліку в Україні має відбуватись синхронно до 277
9103 Реалізація сировини для виробництва біопаливі через біржовий ринок, як механізм розвитку аграрного ринку Бралатан В.П., Агапова М.В. С Сучасний стан біржового ринку сільськогосподарської продукції нестабільний, тому що на його функціон 410
9102 Порівняльний аналіз виробництва цукрових буряківта резерви його збілыиення на прикладі поділького економічцого регіону Бралатан В.П., Тисячук А.В. С У статті аналізується стан цукробурякової галузі Подільського економічного регіону (Вінницька,Терно 278
9100 Біоенергетична ефективність технологій виробництва біомаси редьки олійної Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. С Висвітлено результати біоенергетичної оцінки технологій вирощування біомаси редьки олійної (листосте 288
9099 Динамічна оцінка гумусового стану грунтів Вінниччини Мазур В. А., Цицюра Я. Г., Дідур І. М., Пелех Л. В. С Наведені дані обєктивної оцінки гумусового стану грунтового покриву Вінниччини та динаміки його форм 285
9097 Формування насіннєвої продуктивності сортосумісних посівів ячменю ярого Цицюра Я. Г., Горпинюк С. А. Тд Висвітлено результати вивчення особливостей формування насіннєвої продуктивності сортових блендів яр 261
9096 Формування діаметра стебла рослин редьки олійної залежно від технології її вирощування та удобрення в умовах Лісостепу правобережного Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. С Висвітлено результати вивчення динаміки радіального росту стебла в його основі у редьки олійної за з 289
9095 Сучасні проблеми систем землеробства Вінниччини Цицюра Я. Г. С Висваітлено проблематику зміни гумусового стану грунтів Вінницької області з огляду на існуючі систе 307
9094 Редька масличная как альтернативное сырьё для производства биотоплива Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. С Розглянуто цінність редьки олійної та перспективи її вирощування з позиції біопаливного використання 234
9093 Моніторинг структури землекористування Вінниччини за критерієм частки екологостабілізуючих угідь Цицюра Я. Г. Тд Розглянуто структуру землекористування регіону з позиції співвідношення між різними типами угідь. Ви 302
9092 Показники біоенергетичної ефективності виробництва біомаси редьки олійної залежно від технологічних параметрів сівби та удобрення Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. Тд Розглянуто особливості біоенергетичної ефективності формування біомаси рослин редьки олійної за різн 281
9091 Оцінка структри землекористування Вінниччини як основи ведення сталого землеробства Цицюра Я. Г. Тд Проведено оцінку землекористування Вінницької області за критерієм оптимізованих моделей. Співставле 183
9090 Герборегулююча роль редьки олійної у адаптивному землеробстві Цицюра Я. Г. Тд Проаналізовано значимість редьки олійної для сучасних систем землеробства з адаптивною складовою та 279
9089 Значение редьки масличной в системе обеспечения производительности аридных территорий Цицюра Я. Г. Тд Окреслено адаптивні властивості редьки орлійної в системі післяжнивного літнього використання та в с 254
9088 Особливості формування індивідуальної репродуктивної архітектоніки рослин редьки олійної за різних технологічних параметрів сівби Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. Тд Розглянуто питання формування репродуктивної архзітектоніки рослин редьки олійної за критерієм репро 290
9087 Застосування елементів управлінського обліку в системі управління виробництвом біопалива Іщенко Я.П., Бурко К.В. Тд Застосування елементів управлінського обліку в системі управління виробництвом біопалива 421
9086 Первинні документи в оперативному управлінні процесами на підприємстві Бурко К.В. Тд застосування первинних документів в оперативному управлінні 1313
9085 Практичні можливості застосування елементів управлінського обліку в процесі виробництва біопалива Бурко К. Тд Застосування елементів управлінського обліку в управлінні виробницвом біопалива 1382
9068 Влияние видов очагов деформации на характеристики процесса комбинированного выдавливания на оправке Л.И. Алиева, Л.В. Быкова, К.В. Гончарук, И.А. Деревенько Тд По результатам сравнения трех видов очагов деформации установлено, что приведенного давления имеют п 242
9067 Оценка технологической деформируемости при штамповке деталей с фланцем Алиева Л. И., Деревенько И. А., Мартынов С. В., Гончарук К. В. С Розглянуто процес висадки фланців на трубчастій заготовці. Моделювання проводилося з метою визначенн 674
9066 Определение алгоритма формирования модели сплошных материалов Деревенько И. А. С Предложено алгоритм формирования модели сплошных материалов, параметры которых определяются экспери 668
9065 Схема напряжённого состояния в поверхностном пластически деформированном слое Деревенько И. А. С Пластическая деформация поверхностного слоя проволоки при вибрационной обработке стальными закалённ 694
9064 Феноменологические основы оценки предельного формоизменения процессов осесимметричного деформирования Деревенько И. А. С Рассматриваются процессы осесимметричного холодного формоизменения с целью разработки расчетного ап 636
9063 Совершенствование процесса разборки прессовых соединений за счет применения виброволнового воздействия при ремонте и утилизации изделий машиностроения Бабичев А. П. Эссола Дьедоне. Деревенько И. А. С Рассмотрены вопросы, связанные с разборкой прессовых соединений с использованием низкочастотных коле 666
9062 Сучасні тенденції в створенні сільськогосподарських біогазових установок Деревенько І. А. Мельник А.Ю. Тд Сучасні тенденції в створенні сільськогосподарських біогазових установок 349
9061 Елементи системи управлінського обліку в управлінні виробництвом біопалива Іщенко Я.П., Бурко К.В. С У статті досліджується застосування елементів управлінського обліку в управлінні виробництв 1153
9055 Еколого-ценотичні особливості предстаників родини ковасеаеу різних фітоценозах с. кирнасівка тульчинського району Танасієнко О.І., Тарасюк Я.В., Бахмат Ю.О., Шевчук О.А., Бочарова В.Б. Тд Потрібно упорядкувати знання про живі організми, їх видовий склад. В зв`язку з цим, вивчення фіторіз 302
9054 Формування навичок здорового способу життя майбутніх фахівців Ковбій Н.М., Войцехівська І.С. Тд Соціально-економічні перетворення в Україні, становлення і формування ринкових відносин, які передба 566
9053 Клумбові рослини м. вінниці та їх участь в озелененні Шишкова В.В., Колібабчук А.В., Микитин М.Я., Шевчук О.А. Бочарова В.Б. Тд Важливі досягнення в області інтродукції і селекції декоративних рослим відкрила широкі можливості д 323
9052 Поширення основних рідкісних і зникаючих видів лікарських рослин в флороценотичних комплексах вінниччини Гуцалюк Я.В., Гуцалюк М.Ю., Золоташко Л.О., Микитин М.Я., Шевчук О.А. Бочарова В.Б. Тд оптимізації використання наявних ресурсів та пошуку резервів сировинних запасів цінних лікарських ро 282
9051 Видове різноманіття родини rosaceae у різних фітоценозах с. кирнасівка тульчинського району Танасієнко О.І., Тарасюк Я.В., Бахмат Ю.О., Шевчук О.А., Бочарова В.Б. Тд Збереження та вивчення біологічної різноманітності на нашій планеті. Особливо важливими є такі дослі 295
9046 Ліцензійний договір за законодавством України Письменна О.П., Козяр Н.О. Тд Розкрита загальна характеристика ліцензійного договіру за законодавством України 351
9042 Суть та значення договору оренди земельної ділянки Письменна О.П., Гуцалюк О.І. Тд Суть та значення договору оренди земельної ділянки 298
9041 Суть та значення договору оренди земельної ділянки Письменна О.П., Гуцалюк О.І. Тд Суть та значення договору оренди земельної ділянки 263
9040 Сучасні проблеми принципів міжнародного права Письменна О.П, Левченко А.О. Тд Характеризуються сучасні проблеми принципів міжнародного права 293
9039 Криза міжнародної безпеки Письменна О.П., Яцик О.А. Тд Розкрито поняття міжнародної безпеки 330
9026 З досвіду застосування принципу активності у викладанні іноземних мов Гаврилюк Н.М. С У даній статті обґрунтовується важливість використання ТРВЗ – методики у викладанні іноземної мови. 297
9025 Динаміка показників тактичної підготовленості кваліфікованих гравців в хокеї на траві Перепелиця М. О. С Стаття присвячена актуальній проблемі вдосконалення тактичної підготовки команд з хокею на траві і с 490
9024 Економічна суть і сегментація міжнародного кредитного ринку та розширення ресурсної бази банків за рахунок його функціонування Фурман І.В. С У статті піднімається актуальність категорії міжнародний кредитний ринок, приведено основні напрямки 790
9020 Економічна характеристика різних видів сировини для виробництва біоетанолу в Україні Токарчук Д.М., Чернелівська Я.В. С Розглянуто економічний потенціал виробництва біоетанолу з різних видів сировини 520
9019 Правові основи укладення та припинення шлюбу Письменна О.П., Барчук О.В. С Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України. 6 Матеріали міжнародної науково-практичної 310
9012 Становлення органів прямого оподаткування УСРР в період грошової реформи 1922-24 рр. Котик Ю.В. С Статтю присвячено малодослідженій в історичній науці темі становлення органів прямого оподаткування 690
9000 Еволюція моделей управління агрохолдингами Кукель Г.С. Тд Досліджено формування в Україні холдингової інтегрованої аграрної територіальної системи. Визначено, 249
8993 Конструктивна схема пульта керування установки для брикетування відходів деревообробки Веселовська Н.Р., Ковальова І.М., Яремчук О. Тд Подано схематичне зображення пульта керування установки для брикетування відходів деревообробки з пе 233
8990 Створення навчально-педагогічних ситуацій при реалізації особистісно-орієнтованого підходу у навчанні іноземної мови Москаленко І.В., Хом’яковська Т.О. С У статті зроблено спробу визначити та проаналізувати шляхи та педагогічні умови реалізації особистіс 617
8984 Историческое развитие научного изучения культури сои в странах Азии и Европе с древнейших времен до начала ХХ в. Муханов В.М., Джос Ф.Х. Тд В статті проаналізована історія наукового вивчення сої в країнах Азії та Європи з найдавніших часів 276
8982 Особливості фінансування соціальної сфери Глазко Н. Д. Тд Здійснено аналіз фінансування та забезпечення соціальної сфери. Досліджено структуру джерел фінансув 310
8981 Психофізіологічні особливості розумової втоми студентів Клибанівська Т.М. Тд Психофізіологічні особливості розумової втоми студентів 290
8979 Шаргород і передмістя у топографічному і камеральному описі 1799 року Легун Ю. В. Тд Шаргород і передмістя у топографічному і камеральному описі 485
8977 Вплив соціально-економічних, психолого-педагогічних чинників на забезпечення здорового способу життя в студентському середовищі Олійник Н.А. Тд Вплив соціально-економічних, психолого-педагогічних чинників на забезпечення здорового способу життя 428
8973 Генерация тепловой энергии в сельськом хозяйстве из твердого биотоплива Матвийчук В. А., Рубаненко Е. А., Дмитришен А. Н. С Рассмотрено возможность генерации тепловой энергии в сельском хозяйстве из твердого биотоплива. 298
8962 Підвищення ефективності експлуатації автомобілів шляхом підбору альтернативних видів моторного палива Музичук В.І., Кушта М.Ю. Тд Розглянута методика оцінювання перспективності автомобільних палив за абсолютним значенням еколого-е 296
8961 Особливості пластичної текучості металу при валковому штампуванні Музичук В.І., Ковальчук О.С. Тд Описані дослідження, що дозволили виявити деякі якісні технологічні ефекти, властиві валковій штампо 243
8959 Метод стабілізації в’язкості віброкиплячого шару в адаптивних вібраційних технологічних машинах (Пат. на винахід № 105859) Чубик Р. В., Ярошенко Л. В. Пнв Метод стабілізації в’язкості віброкиплячого шару в адаптивних вібраційних технологічних машинах може 352
8956 Контроль в системі корпоративного управління Михальчишина Л.Г. Тд Розвиток корпоративної форми управління веде до зміни системи економічних і соціальних стосунків на 275
8953 Облікова політика підприємств щодо операцій з управління нерухомим майном Михальчишина Л.Г. С Розглянуто особливості та визначені основні завдання організації обліку операцій з управління нерухо 695
8952 Оцінка ефективності діяльності служби внутрішнього аудиту Михальчишина Л., Маловічко Л. С У статті проаналізовано підходи до оцінки ефективності діяльності служби внутрішнього аудиту та розк 2477
8949 Використання сонячних елетричних станцій і біогазових установок для електропостачання підприємств АПК Рубаненко О.О., Гунько І.О., Школьнюк Д.І. Тд Проаналізовано можливість використання сонячних елетричних станцій і біогазових установок для електр 224
8944 Оптимальне керування нормальними режимами еес з вде критеріальним методом з застосуванням нейро-нечіткого моделювання Рубаненко О.О. Тд В роботі було проаналізовано відомі методи визначення планового значення технічних втрат потужності 695
8941 Сутність аналізу ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві Коваль Н.І. Тд В умовах ринкової конкуренції ефективність діяльності стає вирішальною передумовою не лише розвитку, 236
8938 Керований віброзбуджувач для вібраційних технологічних машин з тороїдальним робочим контейнером (Пат. на винахід № 107870) Ярошенко Л. В., Чубик Р. В., Мокрицький Р. Б. Пнв Керований віброзбуджувач для вібраційних технологічних машин з тороїдальним робочим контейнером, що 1192
8937 Спосіб стабілізації швидкості вертикального вібротранспортування в адаптивних вібраційних технологічних машинах (Пат. на винахід № 106526) Чубик Р. В., Ярошенко Л. В. Пнв Спосіб стабілізації швидкості вертикального вібротранспортування в адаптивних вібраційних технологіч 371
8935 Проблемні аспекти функціонування ринку зерна Материнська О.А. Тд В науковій праці розглянуто особливості формування та ринку зерна в Україні та обргунтовано основні 281
8932 Біоенергетика в контексті забезпечення переходу України до сталого розвитку Ковальчук С.Я., Вецало В.О. С Успішне вирішення проблем енергопостачання і збереження навколишнього середовища 503
8931 Експериментальні дослідження кінетики сушіння обмазки зварювальних електродів з рутиловим покриттям Бондар Л.А., Співак О.Ю., Музичук В.І. С подані результати експериментальних досліджень процесу сушіння рутилових обмазок зварювальних електр 360
8928 Розвиток методології бухгалтерського обліку кормовиробництва Л. А. Чудак С Стаття присвячена дослідженню можливостей бухгалтерського обліку відображати створену на сільськогос 702
8916 Вібраційний змішувач (Пат. на винахід № 111003) Ярошенко Л. В. Пнв Вібраційний змішувач для змішування сипучої сільськогосподарської сировини. 472
8912 Теоретичні аспекти управління фінансовою діяльністю аграрних підприємств Коваль Н.І. Тд Обґрунтування необхідності дослідження фінансової діяльності аграрних підприємств лежить в площині п 323
8911 Основні економічні проблеми та перспективи розвитку виробництва біопалива в україні Коваль Н.І., Петриченко О.А. Тд Забруднення навколишнього середовища в результаті спалювання викопних видів палива, нафтова залежніс 774
8910 Дегібридизація в сполуках RAl2Si2 Ніколайчук В.Я.,Ніколюк П.К., ЮщенкоА.В., Стасенко В.А. С Теоретически расмотрено явления для интер металических изоструктурных соединений ряда RAl2Si2. 182
8909 Сучасні проблеми обліку розрахунків з оплати праці Коваль Н.І. Тд Оплата праці була і завжди буде мотивуючим фактором працівників до ефективної діяльності й економічн 373
8908 Проблеми обліку амортизації основних засобів згідно національних та міжнародних стандартів Коваль Н.І. Тд Основні засоби формують матеріально-технічну базу підприємства. Від правильного та раціонального обл 368
8907 Податкове регулювання виробництва та споживання біопалив в Україні Мулик Т.О. Федоришина Л.І. Тд Розглянуто актуальні питання податкового регулювання виробництва та споживання біопалив в Україні 318
8906 Роль функцій обліку та контролю в управлінні діяльністю підприємств Марчук У.О. С Розкрити підходи до класифікації функцій бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського контролю 701
8905 Вдосконалення облікового забезпечення розрахунків за податками Мулик Т.О. Тд Розглянуто проблеми та напрямки вдосконалення облікового забезпечення розахунків за податками 589
8903 Сутність та особливості проведення пост-аудиту в Україні. Марчук У.О., Рудик С.Ф. С У статті розглянуто пост-аудит як сучасну форму митного контролю, підходи до розкриття його економі 2061
8902 Міжнародні стандарти у сферах обліку, контролю та аудиту. Марчук У.О. С Розглянуто передумови та необхідність упровадження міжнародних стандартів у сферах обліку, складання 410
8901 До проблеми розробки моделі професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної галузі Герасимова І.Г. С стаття присвячена актуальній проблемі формування професійної мобільності 639
8900 Вібраційна сушарка (Пат. на корисну модель № 93364) Янович В. П., Пазюк О. Д., Пазюк В. М., Купчук І. П. Пнк Вібраційна сушарка містить підпружинений барабанний корпус, який містить завантажувальну та розванта 258
8891 Вібраційна конусна дробарка (Пат. на корисну модель № 93363) Янович В. П., Купчук І. П., Пазюк О. Д., Рябоконь В. М. Пнк Вібраційна конусна дробарка містить електродвигун, привідний вал, конусний ротор і статор, завантажу 278
8890 Аналіз та песпективи розвитку сільського господарства в Україні. Маколкіна О.В. Тд Ресурсний потенціал сільського господарства, в основі якого знаходяться високопродуктивні землі сіль 251
8889 Ефективність виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами: теоретико-методологічний аспект Шпикуляк О.Г., Материнська О.А., Мазур Г.Ф. С Розкрито теоретико-методологічні засади формування і визначення ефективності виробництва зерна сільс 404
8888 Підвищення економічності системи керування в насосі-дозаторі для гідрооб'ємних систем рульового керування Іванов М.І., Переяславський О.М., Моторна О.О., Козак Ю.М. Тд Авторами розглядається система рульового керування з модернізованим насос-дозатором з вбудованим зол 192
8883 Моделі ситуативної діагностики банкрутства підприємства Рузакова О. В. Тд За сучасних умов розвитку української економіки виявлення несприятливих тенденцій розвитку підприємс 215
8882 Доведення необхідності застосування інформаційних технологій у фінансовому аналізі Рузакова О. В. Тд Серед фінансових проблем підприємства найбільш досліджуваними та актуальними є аналіз та оцінка його 552
8881 Організація обліку суб’єктів малого підприємництва Мулик Т.О. Ученко Н.Ю. Тд Рзглянуто актуальні питання організації обліку суб’єктів малого підприємництва 393
8878 Джерела з історії Січневого повстання на Правобережжі Легун Ю.В. С В статті подана характеристика ролі, відіграної в повстанні селянами, великими землевласниками, огля 1438
8870 Вібраційний млин (Пат. на корисну модель № 94905) Солона О. В., Коц І. В., Василенко Т. С., Мельник А. Ю. Пнк Корисна модель належить до млинів вібраційної дії і призначена для подрібнення різноманітних твердих 360
8869 Спосіб транспортування сипких матеріалів (Пат. на корисну модель № 95121) Янович В. П. Пнк Спосіб транспортування сипких матеріалів, за яким транспортування здійснюють під дією направлених ко 292
8864 Вібровідцентрова дробарка (Пат. на корисну модель № 87816) Янович В. П. Пнк Вібровідцентрова дробарка містить завантажувальну та розвантажувальну горловину, приводний вал з рот 342
8862 Віброланцюгова дробарка (Пат. на корисну модель № 88614) Янович В. П. Пнк Віброланцюгова дробарка містить завантажувальну та розвантажувальну горловину, ситову поверхню, прив 306
8860 Віброеластичний транспортер (Пат. на корисну модель № 91328) Янович В. П. Пнк Віброеластичний транспортер містить корпус, електромеханічні віброзбуджувачі, завантажувальну і роз 271
8859 Горизонтальний автоклав із аеродинамічним інтенсифікатором (Пат. на корисну модель № 91327) Янович В. П. Пнк Горизонтальний автоклав із аеродинамічним інтенсифікатором містить теплоізоляційний корпус з рейкови 613
8857 Вібраційне обладнання для лущення волоських горіхів (Пат. на корисну модель № 91325) Янович В. П. Пнк Вібраційне обладнання для лущення волоських горіхів містить корпус із завантажувальним бункером та р 321
8856 Роторний концентратор теплової енергії (Пат. на корисну модель № 91137) Янович В. П. Пнк Роторний концентратор теплової енергії містить корпус, в якому змонтовано факел для спалювання газов 276
8855 Вібророторна дробарка (Пат. на корисну модель № 91136) Янович В. П. Пнк Вібророторна дробарка містить завантажувальну та розвантажувальну горловину, приводний вал з ротором 308
8854 Віброеластичний транспортер-змішувач (Пат. на корисну модель № 91135) Янович В. П. Пнк Віброеластичний транспортер-змішувач містить, корпус, електромеханічні віброзбуджувачі, завантажувал 259
8853 Вітросонячна гідроенергетична електростанція "Сяйво" (Пат. на корисну модель № 91134) Янович В. П. Пнк Вітросонячна гідроенергетична електростанція містить вітроелектроустановку, що має вітродвигун з вер 278
8851 Вібровідцентрове обладнання для виробництва кісткового борошна (Пат. на корисну модель № 91133) Янович В. П. Пнк Вібраційне обладнання для виробництва кісткового борошна містить підпружинений корпус з дебалансним 265
8850 Педагогічний супровід професійного самовизначення студентів аграрного ВНЗ Олійник Н.А. С У статті розкриті сутність, зміст і умови організації педагогічного супроводу самовизначення студент 325
8849 Формування високоефективної симбіотичної системи rhizobium galegae— козлятник Л.В. Кириленко, Ю.М. Шкатула, С.Я. Коць, П.М. Маменко, В.П. Патика С Узагальнено дані досліджень щодо взаємодії активних штамів бульбочкових батерій Rhizobium galegae 294
8848 Вібраційна дробарка "Якуп" (Пат. на корисну модель № 91028) Янович В. П. Пнк Вібраційна дробарка містить корпус, механічний віброзбуджувач, завантажувальну і розвантажувальну го 266
8839 Ефективність симбіотичної азотфіксації в агроценозах козлятника східного Л.В. Кириленко, Ю.М. Шкатула С У статті узагальнюються дані досліджень щодо взаємодії активних штамів бульбочкових бактерій Rhizob 306
8837 Облік трудових ресурсів: проблеми та шляхи їх вирішення Покиньчереда В.В. С В статті здійснено аналіз формування облікової інформації щодо трудових ресурсів в системі рахунків 623
8836 Облікове забезпечення управління трудовими ресурсами олійно-жирових підприємств Покиньчереда В.В. С В статті розглянуто нинішній стан бухгалтерського обліку в частині відображення інформації про трудо 685
8833 Использование альтернативных источников энергии для электроснабжения в АПК Рубаненко Е.А., Сидоренко Р.В., Чарский А.В., Кривулько М.В. С Проанализировано использование альтернативных источников энергии для электроснабжения на примере кон 230
8832 Особливості електропостачання потужних підприємств АПК з використанням нетрадиційних джерел енергії Матвійчук В.А., Рубаненко О.О. Тд В статті досліджено можливість використання розподілених джерел електроенергії в задачах покращення 337
8831 Генерация тепловой энергии в сельском хозяйстве из твердого биотоплива Матвийчук В.А., Рубаненко Е.А., Дмитришен А. Н. С Внедрение энергосберегающих технологий и использование альтернативных видов топлива является перспек 298
8830 Історія української культури в біографіях видатних діячів. Бойко Ю.М. С У виданні в науково-популярній формі розглядаються питання внеску видатних особистостей у формування 1059
8823 Інформаційні технології аграрної освіти та їх вплив на трансформаційні процеси педагогічної системи у сучасних умовах Клочко О. В., Сличук Н. В. Мвв Застосування комбінованого навчання у вищих навчальних закладах освіти з використанням систем управл 509
8812 Експертні методи прогнозування Клочко О.В., Мельничук А.Б. Тд У тезах доповіді розглянуто експертні методи прогнозування та основні особливості їх застосування у 242
8811 Організація самостійної роботи студентів вищих аграрних навчальних закладів Клочко О.В. Тд Для розвитку уміння студентів навчатись самостійно важливими є інтелектуальна та мотиваційна компоне 163
8810 The conceptual principles for the formation of the informational competence of managers in the agricultural sector during their professional training in the conditions of societies’ infromatization O.V. Klochko С The significant issue in training professional managers in agrarian sector of the economy is the com 340
8809 Участь у конференції. Міжнародної науково-практичної конференції 10-11 квітня 2014 р. «Організація самостійної роботи студентів у контексті підвищення якості освіти: особистісний вимір» - Донецьк: «Азов'є», 2014 Клочко О.В. Тд Для розвитку уміння студентів навчатись самостійно важливими є інтелектуальна та мотиваційна компоне 162
8807 Сучасні інтернет-технології як засіб маніпуляції свідомістю в сучасному суспільстві Клочко О.В., Іваницька О.О. Тд У тезах доповідей розглянуто сучасні інтернет-технології, які можуть бути використані як засіб маніп 258
8805 Вертикальний автоклав (Пат. на корисну модель № 93371) Янович В. П. Пнк Вертикальний автоклав містить теплоізоляційний корпус з сітками для оброблюваної продукції, теплообм 191
8804 Вібророторна дробарка (Пат. на корисну модель № 93370) Янович В. П. Пнк Вібророторна дробарка містить завантажувальну та розвантажувальну горловини, ротор з дископодібними 269
8803 Вібраційна овочерізка (Пат. на корисну модель № 93369) Янович В. П. Пнк Вібраційна овочерізка містить бункер для овочів, ємність для збору подрібненої маси, два незалежних 294
8802 Спосіб виробництва полікомпозитних сипких сумішей (Пат. на корисну модель № 93368) Янович В. П. Пнк Спосіб виробництва полікомпозитних сипких сумішей, при якому виробництво багатокомпонентних сипких 295
8801 Вібраційний змішувач рідинних сполук (Пат. на корисну модель № 93367) Янович В. П. Пнк Вібраційний змішувач рідинних сполук містить елетродвигун, змішувальну ємкість, всередині якої розмі 266
8800 Вібраційний двоконтейнерний млин (Пат. на корисну модель № 93366) Янович В. П. Пнк Вібраційний млин містить підпружинені помольні контейнери, симетрично розміщені відносно центральної 218
8799 Вібраційний дезінтегратор (Пат. на корисну модель № 93365) Янович В. П. Пнк Вібраційний дезінтегратор містить електродвигуни, корпус, в середині якого розміщені ротори з концен 249
8798 Вібраційна сушарка (Пат. на корисну модель № 93364) Янович В. П. Пнк Вібраційна сушарка містить підпружинений барабанний корпус, який містить завантажувальну та розванта 242
8794 Основні підходи до прийняття рішень в логістиці Бурдейна Л. І. Знп Стаття містить аналіз основних підходів до прийняття рішень в логістиці. 623
8787 Вібраційна конусна дробарка (Пат. на корисну модель № 93363) Янович В. П. Пнк Вібраційна конусна дробарка містить електродвигун, привідний вал, конусний ротор і статор, завантажу 270
8786 Вібраційна машина для обробки зерно-круп'яної сировини (Пат. на корисну модель № 93362) Янович В. П. Пнк Вібраційна машина для обробки зерно-круп`яної сировини містить електродвигун, виконавчий орган з абр 513
8785 Спосіб транспортування сипких матеріалів (Пат. на корисну модель № 95121) Янович В. П., Купчук І. М., Омельянов О. М., Бондаренко О. В. Пнк Спосіб транспортування сипких матеріалів, за яким транспортування здійснюють під дією направлених ко 273
8784 Вертикальний автоклав (Пат. на корисну модель № 93371) Приліпко Т. М., Куций В. М., Янович В. П., Купчук І. М. Пнк Вертикальний автоклав містить теплоізоляційний корпус з сітками для оброблюваної продукції, теплообм 245
8783 Вібророторна дробарка (Пат. на корисну модель № 93370) Паламарчук І. П., Янович В. П., Купчук І. М., Вітязь А. О. Пнк Вібророторна дробарка містить завантажувальну та розвантажувальну горловини, ротор з дископодібними 253
8782 Вібраційна овочерізка (Пат. на корисну модель № 93369) Янович В. П., Купчук І. М., Вітязь А. О., Яшков Д. І. Пнк Вібраційна овочерізка містить бункер для овочів, ємність для збору подрібненої маси, два незалежних 299
8780 Вібраційний змішувач рідинних сполук (Пат. на корисну модель № 93367) Янович В. П., Купчук І. М., Цвігун О. О., Гончар Л. А. Пнк Вібраційний змішувач рідинних сполук містить елетродвигун, змішувальну ємкість, всередині якої розмі 259
8778 Вібраційна машина для обробки зерно-круп'яної сировини (Пат. на корисну модель № 93362) Паламарчук І. П., Янович В. П., Купчук І. М., Гнатюк В. В. Пнк Вібраційна машина для обробки зерно-круп`яної сировини містить електродвигун, виконавчий орган з абр 512
8776 Вібраційний двоконтейнерний млин (Пат. на корисну модель № 93366) Янович В. П., Купчук І. М., Бабій Г. Р., Павлик Н. М. Пнк Вібраційний млин містить підпружинені помольні контейнери, симетрично розміщені відносно центральної 257
8774 Вібраційна сушарка (Пат. на корисну модель № 93364) Янович В. П., Пазюк О. Д., Пазюк В. М., Купчук І. М. Пнк Вібраційна сушарка містить підпружинений барабанний корпус, який містить завантажувальну та розванта 266
8773 Вібраційна конусна дробарка (Пат. на корисну модель № 93363) Янович В. П., Купчук І. М., Пазюк О. Д., Рябоконь В. М. Пнк Вібраційна конусна дробарка містить електродвигун, привідний вал, конусний ротор і статор, завантажу 291
8771 Бюджетне фінансування агроформувань як складова директивного фінансового механізму фінансово-економічної політики держави Грищук Н.В. С Узагальнено досвід та роль бюджетного фінансування агроформувань як складова директивного фінансовог 527
8770 Some aspects of professional training future managers by means of information and communication technologies in higher education Klochko Oksana С The article considers some aspects of professional training of future managers by means of informati 230
8766 Формування та оптимізація портфеля цінних паперів підприємства Бурденюк І.І., Вітюк М.О. С В статті проаналізовано особливості побудови моделі прийняття інвестиційних рішень в умовах ризику. 242
8765 Економіко-математичне моделювання виробництва біопалива Бурденюк І.І., Волонтир Л.О. Тд При моделюванні розміщення виробництва біопалива необхідно враховувати можливості надходження сирови 246
8764 Моделі прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику Бурденюк І.І., Січко Т.В. С В статті на рівні математичних моделей і конструктивних алгоритмів досліджено математичний апарат ек 325
8762 Теоретичні підходи до визначення сутності поняття інтелектуального капіталу Коломієць Т. В. С Проведено дослідження основних підходів до визначення сутності поняття інтелектуального кап 1169
8761 Моделювання протягування деталей із сірого чавуна Солона О.В., Єрьомін П.М., Чернявський О.В. С Із застосуванням електронного мікроскопу «Camscan-4DV» та допоміжного обладнання розроблена методи 671
8760 Особливості приготування сировини для виробництва пелет Солона О.В., Мельник А.Ю. Тд З усієї сукупності факторів, що визначають здатність біомаси до гранулюванню, основним є фізико-хі 296
8759 Мотивація праці на підприємствах України Киш Л. М., Гичак О. О. Знп Розглянуто поняття мотивації праці в системі управління трудовим потенціалом підприємства, проведено 243
8758 Дослідження діелектричних втрат в зерні Куцевол М. О., Куцевол О. М. Тд Vĕda a vznik – 2014: X Mezinarodni vedecko-prakticka konference, 22.12-30.12.2014 r. Praha, 2014. Di 204
8757 Метод визначення діелектричних параметрів вологого зерна Куцевол М. О., Куцевол О. М. Тд Wykształcenie i nauka bez granic – 2014: Materialy X miedzynarodowej noukowi-praktycznej konferencji 182
8756 Метод контролю вологості зерна Куцевол М. О., Куцевол О. М. Тд VĚDECKỲ PRŮMYSL EVROPSKÉHO KONTINENTU: X Mezinarodni vedecko-prakticka konference, 27.11-05.12.2014 222
8746 Вплив інвестиційного клімату на фінансову стабільність агропромислового сектору України в умовах інтеграції економіки до європейської спільноти Грищук Н.В. С розглядається сучасний стан інвестиційного клімату в аграрному секторі України 304
8745 Активізація інвестиційної діяльності агровиробництва-одна із наріжних умов фінансової стабільності агроформувань Грищук Н.В. С розглядається сучасний стан інвестиційної діяльності агровиробництва 183
8744 Роль комплексної економічної діагностики в системі управління діяльністю підприємства Грищук Н.В. Тд економічна діагностика як складова фінансового аналізу підприємства 253
8742 Методичні підходи щодо оцінки фінансового стану агроформувань Грищук н.в. Тд фінансова діагностика як частина фінансового аналізу підприємства 659
8741 Необхідність фінансового регулювання аграрного виробництва в умовах системних трансформаційних змін та глоьалізації економічних процесів Грищук Н.В. Тд необхідність фінансового регулювання полягає в маневруванні фінансовими ресурсами 321
8706 Поведінкові аспекти реалізації соціальних функцій у сучасному українському бізнесі Мороз О.В., Карачина Н. П., Семцов В. М., Несен Л. М., Гребеньок І. В., Кукель Г. С., Федоришина О. Ю., Мандзюк Н. Ф. Мвв В монографії представлено теоретичне узагальнення і науково-прикладне вирішення питань оцінювання т 882
8698 Облікове забезпечення витрат в системі податкових розрахунків Мулик Т.О. Тд Досліджено облікове забезпечення витрат в системі податкових розрахунків 274
8693 Необхідність ідентифікації та оцінки інтелектуального капіталу на підприємствах аграрного сектору економіки Коломієць Т.В. Тд Розглянуто необхідність ідентифікації інтелектуального капіталу на аграрних підприємствах, розглянут 273
8692 Стимулювання ефективного та раціонального використання земель сільськогосподарського призначення Бурлака Н.І. Тд Розглянуто проблему ефективного та раціонального використання земель сільськогосподарського призначе 237
8691 Сутність інтелектуального капіталу в агарному секторі економіки Коломієць Т.В. Тд Розглянуто сутність інтелектуального капіталу в аграрному секторі 254
8690 Роль податкового регулювання у розвитку ринку біопалив в Україні Мулик Т.О. С В статті розглянуто поняття податкового регулювання, види податкових інструментів. Охарактеризовано 633
8689 Рекомендації керівникам підрозділів АПК та інжене-рам сільськогосподарського виробництва щодо ви-користання біодизельного палива в умовах сільсько-господарського виробництва Анісімов В. Ф., Рябошапка В. Б., П’ясецький А. А. С розглянуто рекомендації направлені керівникам підрозділів АПК та інженерам, щодо використання метило 252
8518 Методичні рекомендації для практичних занять з курсу «Основи управлінського консультування» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 6.030601 «Менеджм Самборська О. Ю. Мв Методичні рекомендації містять загальні положення, теми семінарських занять,питання для контро 0
8517 Методичні рекомендації з курсу “Управлінські рішення” для студентів заочної форми навчання галузі знань 6.030 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 6.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та 6.030.601«Менеджмент». Самборська О.Ю. Мв Методичні рекомендації містять загальні положення, теми семінарських занять, питання для к 1
8516 Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з курсу «Основи управлінського консультування» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 6.0306 Самборська О. Ю. Мв Методичні рекомендації містять загальні положення, теми семінарських занять, питання для контролю 0
8472 Технологія мясної галузі. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.050701 Харчові технології та інженерія Власенко В.В.,Фаріонік Т.В. Мв Дисципліна "Технологія м’ясної галузі" займає важливе місце у формуванні знань кваліфікова 8
8468 Про один підхід до блокування голдстоунівської моди сегнетоелектричного рідкого кристалу О.В. Ковальчук, О.Ф. Шевчук С В роботі наводяться результати досліджень впливу хімічно модифікованого фулерена на власти- вості с 689
8386 Процедури одержання аудиторських доказів Подолдянчук О. А. СSc Розкрито сутність основних понять, пов`язаних із отриманням аудиторських доказів: процедури, методи, 488
8353 Пристрій для підрахунку порцій молока з виявленням вмісту води у молоці (Пат. на корисну модель № 92588) Паламарчук Є. А., Кучерук В. Ю., Кулаков П. І., Гнесь Т. В. Пнк Пристрій для підрахунку порцій молока з виявленням вмісту води в молоці містить джерело світла, яке 390
8352 Пристрій для вимірювання кількості молока та інтенсивності молочного потоку (Пат. на корисну модель № 92637) Кучерук В. Ю., Паламарчук Є. А., Кулаков П. І., Гнесь Т. В. Пнк Пристрій для вимірювання кількості молока та інтенсивності молочного потоку складається з трубки, дж 429
8347 Пристрій для вимірювання кількості молока та інтенсивності молочного потоку з функцією виявлення води в молоці (Пат. на корисну модель № 94015) Паламарчук Є. А., Кучерук В. Ю., Кулаков П. І., Гнесь Т. В. Пнк Пристрій для вимірювання кількості молока та інтенсивності молочного потоку з функцією виявлення вод 382
8285 Латинська мова. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовка бакалаврів напряму 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування спеціальності 0401 Природничі науки Гаврилюк Н.М. Нп Програма з латинської мови розрахована на вивчення цієї дисципліни Вінницькому національному аграрно 0
8191 Програма та методичні вказівки для проходження виробничої практики студентами 4 курсу ОКР «Бакалавр» галузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво» Напрям підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» . Поліщук Н.В. Ковальчук С.Я. Мв В програмі практичної підготовки фахівців викладені основні положення з організації виробничої практ 21
8161 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» економічного факультету з дисципліни «Менеджмент». Мазур К.В. , Підвальна О.Г. Мв Приведено орієнтовну тематику теоретичних, практичних занять та самостійної роботи з курсу. Кожна те 6
8160 Навчальна програма дисципліни "Менеджмент" для студентів ОКР "Бакалавр" напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" факультету менеджменту та права Мазур К.В. Нп У цьому документі подано тимчасову типову навчальну програму з нормативної дисципліни «Менеджмент». 68
8159 Операційний менеджмент. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» факультету менеджменту та права . Кубай О.Г., Недбалюк О.О. Мв В методичних рекомендаціях до виконання курсових робіт з дисципліни “Операційний менеджмент” предста 442
8158 Навчальна програма дисципліни "Основи управління в екологічній діяльності" для студентів ОКР "Магістр" напряму підготовки 8.18010005 "Екологічна політика і право" агрономічного факультету Мазур К.В. Нп У цьому документі подано тимчасову типову навчальну програму з нормативної дисципліни «Менеджмент». 5
8156 Інженерна та комп"ютерна графіка. Методичні вказівки для виконання графічних робіт для студентів напряму підготовки: 6.051701 – Харчові технології та інженерія. Джеджула О.М., Островський А.Й. Мв Сучасний конкурентоспроможній фахівець повинен володіти технологічними, комунікаційними та концептуа 146
8155 Нарисна геометрія та комп"ютерна графіка.Методичні вказівки для виконання графічних робіт для студентів напряму підготовки: 6.100102 – Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва. Джеджула О.М., Островський А.Й. Мв Сучасний конкурентоспроможній фахівець повинен володіти технологічними, комунікаційними та концептуа 28
8154 Торгове право. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 7.03040101 «Правознавство» Письменна О.П. Нп В умовах соціалістичної системи господарювання, враховуючи дефіцит в країні більшості видів товарів, 0
8153 Правознавство. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів за напрямом підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія". Гель А.П. Нп Програма навчальної дисципліни ”Правознавство” розроблена відповідно до навчального плану дисципліни 8
8152 Правознавство. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів за напрямом підготовки 6.090103 "Лісове і садово-паркове господарство" Гель А.П. Нп Програма навчальної дисципліни ”Правознавство” розроблена відповідно до навчального плану дисципліни 4
8151 Право екологічної безпеки. Методичні вказівки до семінарських занять для спеціалістів денної форми навчання спеціальності 7.03040401 «Правознавство» Оверковська Т.К. Мв Методичні вказівки розроблені відповідно до навчального плату та програми навчальної дисципліни «Пра 2
8150 Право екологічної безпеки. Програма навчальної дисципліни підготовки спеціалістів спеціальності 7.03040401 «Правознавство» Оверковська Т.К., Письменна О.П. Нп В сучасних умовах проблеми охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання п 2
8149 Право екологічної безпеки. Методичні вказівки з організації самостійної роботи спеціалістів спеціальності 7.03040401 «Правознавство». Оверковська Т.К. Мв Методичні вказівки розроблені відповідно до навчального плану та програми навчальної дисципліни «Пра 1
8148 . Програма Навчальної дисципліни «Світова культура і мистецтво» для підготовки студентів ОРК «бакалавр» за напрямом: 6.140103 «Туризм» у ВНАУ ІІІ-ІV рівнів акредитації Піковська Т.В. Нп Поняття культури. Етимологія слова „культура”. Культура як основа життя людини у навколишньому сере 0
8147 Навчально-методичний посібник для вконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Проектування підприємст мясної галузі" для студентів фахового спрямування – галузь знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» ; – н Бандура В. М. .Фіалковська Л.В. Нп Перед перероб.Вною і харчовою промисловістю поставлена задача підвищення якості продукції, а також р 17
8146 Теорія різання та інструмент: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теорія різання та інструмент” для студентів за напрямом підготовки 6.050503 – “Машинобудування” денної форми навчання Веселовська Н.Р., Іскович-Лотоцький Р.Д., Ковальова І.М. Мв У даних методичних вказівках викладений матеріал, необхідний для виконання лабораторних робіт з курс 17
8145 Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: курс лекцій та лабораторний практикум: навчальний посібник. Ткачук О.П. П Навчальний посібник направлений на підготовку студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» н 290
8144 Практикум для проведення лабораторних робіт із дисципліни «Лісова фітопатологія» Для студентів напряму підготовки 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство» Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. Нп Для студентів агрономічного факультету напряму підготовки 6.090103 - „Лісове та садово-паркове госпо 103
8143 Системний аналіз якості навколишнього середовища. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів денної та заочної форми навчання студентів агрономічного факультету зі спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Кравчук Г.І., . Петриченко Н.М., Швець В.В., Кравчук С.А.– Нп Розроблено Програму навчальної дисципліни «Системний аналіз якості навколишнього середовища» для під 10
8142 "Декоративне садівництво" Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 8.09010303 "Садово-паркове господарство" Черняк В.М., Прокопчук В.М., Нп Дисципліна базується на знаннях отриманих при вивченні ботаніки, квітникарства, декоративної дендрол 4
8141 Навчальна програма дисципліни "Управління природоохороною діяльністю" для студентіа ОКР МАгістр напряму підготовки 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" факультету менеджменту та права Мазур К.В. Нп У цьому документі подано тимчасову типову навчальну програму з вибіркової дисципліни «Управління при 25
8140 Програма навчальної дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання рівня підготовки «бакалавр» напрямів 6.030502«Економічна кібернетика», 6.030503 “Міжнародна економіка”, 6.030509 «Облік і аудит» Логоша Р.В. Нп Коротка анотація: Розроблено структуру дисципліни „Маркетинг” з врахування кредитно-трансферної сист 174
8139 Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання рівня підготовки «бакалавр» напрямів 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030503 “Міжнародна економіка”, Логоша Р.В. Мв Однією із основних складових кредитно-модульної системи організації навчального процесу є вимога щод 339
8138 Програма навчальної дисципліни "Ділова іноземна мова" для слухачів магістратури факультету механізації сільського господарства Матієнко О.С., Довгань Л.І., Нп Програма з навчальної дисципліни “Ділова іноземна мова (англійська)” складена відповідно до місця та 10
8137 Програма курсу «Ділова іноземна мова» для слухачів магістратури агрономічного факультету Довгань Л.І., Матієнко О.С., Нп Програма курсу «Ділова іноземна мова» для слухачів магістратури агрономічного факультету відображає 28
8136 «Порівняльне цивільне право». Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 7.03040101 «Правознавство» Письменна О.П., Оверковська Т.К. Нп Порівняльне цивільне право є однією із спеціальних цивільно-правових дисциплін, що сприяє поглибл 2
8135 Захист прав споживачів. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 7.03040101 «Правознавство» Письменна О.П. Нп Ставши на шлях ринкових перетворень, Україна сьогодні пережи¬ває глибоку соціально-економічну кризу. 0
8134 Методичні вказівки для виконання практичнихробітз дисципліни "Проектуванняміжнародних макроекономічних систем" для студентів галузі знань 0306 «Менеджменті адміністрування» форма навчання: денна Качуровський В.Є., Потапова Н.А., . КачуровськийС.В. Мв Методичні вказівки з дисципліни “Проектування міжнародних макроекономічних систем” спрямова 0
8133 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Металообробне обладнання” для студентів за напрямом підготовки 6.050503 – “Машинобудування” денної форми навчання Веселовська Н.Р., Іскович-Лотоцький Р.Д., Ковальова І.М. Мв У даних методичних вказівках викладений матеріал, необхідний для виконання лабораторних робіт з курс 7
8132 Технологія кормів з основами кормовиробництва. Програма дисциплінидля бакалаврів напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Гуцол А.В., Суховуха С.М. Нп Програма вивчення навчальної дисципліни «Технологія кормів з основами кормовиробництва» складена від 37
8131 Технологія кормів з основами кормовиробництва. Методичні вказівки для лабораторних робіт студентів денної форми навчання спеціальності 6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва". Гуцол А.В., Суховуха С.М. Мв Методичні вказівки спрямовані на допомогу студентам, що вивчають дисципліну “Технологія кормів з осн 59
8130 . Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.090 102 «ТВіППТ» Царук Л.Л., Діхтярук Н.С. Мв Методичні вказівки підготовлені з метою допомогти студентам факультету технології виробництва і пер 1
8129 Системний аналіз. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт студентами спеціальності 8.03050201 Коляденко С.В., Січко Т.В.. Мв Методичні вказівки є навчально-методичним документом, який містить рекомендації до вивчення середови 36
8128 “Контролінг” Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів галузі занань 0306«Менеджменті адміністрування» Форма навчання: денна Качуровський В.Є., Потапова Н.А, Волонтир Л.О., Качуровський С.В. Мв Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з курсу “Контролінг” спрямовані на 44
8127 Теорія організації: Методичні вказівки до практичних занять для студентів факультету менеджменту та права напряму підготовки: 6.030.601 – "Менеджмент", форма навчання денна Власенко І.В., Полеся В.М. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни "Теорія орга 43
8126 Методичні рекомендації до виконання дипломних робітстудентів спеціальності 7.03040101 "Правознавство" Омельчук В.А., Мельничук О.Ф., Гель А.П., Опольська Н.М., Оверковська Т.К.,Письменна О.П. Мв Дипломною роботою студент завершує свою навчальну та наукову підготовку в університеті. Вона повинна 7
8123 Гімнастика. Методичні рекомендації до самостійних занять Совик Л.А., Медяна І.П. Мв Методичні рекомендації спрямовані на оволодіння базовим рівнем підготовки. Дається характеристика ви 1
8122 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (ІІ частина) для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090102 «ТВіППТ» з дисципліни “Генетика з біометрією ” Польовий Л.В., Поліщук Т.В. Мв Методичні вказівки включають основні теоретичні положення, завдання для самостійного практичного вик 93
8121 Технологія виробництва продукції вівчарства. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами факультету ТВіППТ за напрямом пілготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Овсієнко С.М. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної дисци 129
8120 Конярство. Конспект лекцій для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (напрям підготовки 6.090102 «ТВіППТ»). Льотка Г.І. Окл Представлене навчальне видання містить лекційний матеріал з курсу «Конярство» і складений відпові 62
8119 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 8.09010201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ” Сироватко К.М. Мв Методичні рекомендації містять назви тем, перелік питань, тестових завдань та список рекомендованої 31
8118 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 7.09010201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ” Царук Л.Л. Мв Методичні рекомендації містять назви тем, перелік питань, тестових завдань та список рекомендованої 28
8117 Методологія досліджень аквакультури. Програма навчальної дисципліни зі спеціальності 8,09020102 "Аквакультура" Марценюк Н,О, Пекарський А,В, Нп Дисципліна "Методологія досліджень аквакультури" є нормативною навчальною дисципліною підг 7
8115 Настільний теніс Методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів всіх спеціальностей Совик Л.А., Перепелиця М.О. Мв В даній роботі висвітлюється історія виникнення та розвитку настільного тенісу. Наведені плани самос 4
8114 Методичні вказівки для позааудиторної самостійної підготовки студентів Олійник Н.А., Ковбій Н.М Мв В методичній вказівці висвітлюється інформація для студентів про основні поняття фізичної культури, 0
8113 Інформаційнф системи та технології. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР бакалавр галузі знань 0306 "Менеджмент організацій і адміністрування " напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" .Підгурський О.І. Нп 1
8112 Латинська мова. Методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять для студентів ІІ-го курсу агрономічного факультету зі спеціальності 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Гаврилюк Н.М. Мв Для успішного засвоєння основ латинської мови студентами передбачено оволодіння фонетичним та грам 2
8111 Методичнівказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Управлінські рішення» для студентів денної форми навчання / Шаманська О.І. Мв Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни «Управлінські рішення» студента 2
8110 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Управлінські рішення» для студентів денної форми навчання Шаманська О.І. Мв Методичні вказівки призначені для проведення практичних занятьз дисципліни «Управлінські рішення» с 3
8109 . Економіка праці та соціально-трудові відносини. Методичні вказівки з виконання самостійної роботи для студентів галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”, ОКР “Бакалавр” заочної форми навчання, Дюк А. А. Мв Методичні вказівки містять вимоги до виконання самостійної роботи студентів, перелік тем та питаннь 8
8108 Навчальна програма нормативної дисципліни "Системи прийняття рішень" для напряму підготовки 6,030502 Економічна кібернетика галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво економічного факультету" Бурденюк І.І. , Зелінська О.В., Нп Сучасний етап функціонування соціально-економічних систем характеризується зростанням інформаційного 2
8107 Ринок фінансових послуг.Навчальна програма дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво " спеціальність 7.03050801 "Фінанси і кредит" економічного факультету Прутська О.О., Глазко Н.Д. Нп Дисципліна "Ринок фінансових послуг” є однією з основних профільних фінансових дисциплін для пі 2
8097 Навчальна програма дисципліни (типова). Ринок фінансових послуг. для підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050801 – Фінанси і кредит (за спеціалізованими магістерськими програмами) Прутська О.О., Глазко Н.Д. Нп Дисципліна "Ринок фінансових послуг” є однією з основних профільних фінансових дисциплін для пі 9
8096 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Ринок фінансових послуг" для підготовки спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050801 – Фінанси і кредит економічного факультету Прутська О.О., Глазко Н.Д., Скакун Л.А. Мв Ринок фінансових послуг – це особлива, притаманна тільки ринковій економіці сфера економічних взаємо 2
8095 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Ринок фінансових послуг" для підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050801 – Фінанси і кредит (за спеціалізованими магістерськими програмами) еко Прутська О.О., Глазко Н.Д., Скакун Л.А. Мв На фінансовому ринку формуються взаємовідношення заощаджень та інвестицій, де для залучання заощадже 2
8094 Технологія нетрадиційних об’єктів рибництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки, магістрів 8.090201.02 “Водні біоресурси та аквакультура” у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Гуцол А.В., Зотько М.О. Нп Програма навчальної дисципліни “Технологія нетрадиційних об’єктів рибництва ” призначена для підгото 6
8093 «Профілактика хвороб тварин» програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівнів акредитації з напрямку підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» «Бакалавр» Безсмертний В.М., Березовський І.В. Нп Рекомендовано для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090102 «Технологія виробни 1
8092 Менеджмент персоналу: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за ОКР «магістр» / Галузь знань 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва» / Спеціальність 8.10010101 «Енергетика сільськогосподарського виробництва» Герасименко Ю.В. Нп Для досягнення визначеної мети необхідно вирішити такі завдання: сприяти розумінню сутності й соціал 18
8091 Інвестиційний менеджмент: методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни / Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / Спеціальність 7(8).03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Герасименко Ю.В. Мв Інвестиції відіграють виключно важливу роль у діяльності підприємства, вони необхідні для простого і 35
8090 Інвестиційний менеджмент: Програма навчальної дисципліни для підготовки за ОКР «магістр» / Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Герасименко Ю.В. Нп Метою дисципліни є формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних зна 48
8081 «Formation of managers-agrarians’ communicative competence. Навчальний посібник з іноземної мови (за професійним спрямуванням) для студентів напряму підготовки 6.030601 – менеджмент» Джеджула О. М., Тимкова В. А., Краєвська О. Д., Краєвський В. О., Нп Efficient formation of communicative competence of managers-agrarians has gained immense importance 0
8080 Адміністративний менеджмент. Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів факультету менеджменту освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Березюк С.В., Онищук Ю.В. Мв Досягнення конкурентоздатності виробництва потребує опрацювання і прийняття всебічного аргументовани 134
8079 Сучасні освітні технології у професійній підготовці фахівців аграрного профілю Джеджула О. М., Солона О. В., Будяк Р. Л. Мвв У монографії висвітлено питання удосконалення професійної підготовки майбутніх аграріїв у ВНЗ І-ІV р 10
8078 Обліково-контрольне забезпечення прямої державної підтримки фермерських господарств Гуцаленко Л. В., Здирко Н. Г. Мвв У науково-практичному посібнику узагальнено теоретичні та методичні положення і внесено практичні ре 6
8077 Основи педагогічної майстерності. Навчально-методичний посібник. Джеджула О.М., Гунько Н.А. Нп Метою вивчення курсу «Основи педагогічної майстерності» є засвоєння основних теоретичних знань та за 7
8076 Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців аграрної галузі: теорія та практика Осаульчик О. Б. Мвв В монографії визначено етапи становлення творчої особистості студента-аграрія із врахуванням оптимал 2
8075 Актуальність здійснення моніторингу технології проектування у викладанні латинської мови студентам - агробіологам Гаврилюк Н.М. С У статті обгрунтовується важливість здійснення моніторингу технології проектування, виокремлюються е 787
8074 Додаток 1, 2 до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.10.2014 №1193 Міністерства освіти і науки України Д Додаток до наказу про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, 292
8073 Внутренний государственный финансовый контроль в бюджетной сфере Михальчишина Л.Г. С Проблемы формирования эффективной системы государственного внутреннего финансового контроля, разрабо 1043
8072 Нормативно-правове регулювання обліку операцій з цінними паперами Михальчишина Л.Г. Тд Характеристика та перелік нормативних документів, що регулюють як здійснення операцій з цінними папе 291
8069 Порядок випуску боргових цінних паперів: обліковий аспект Михальчишина Л.Г. Тд Розглянуто порядок випуску, розміщення, реєстрації та обігу боргових цінних паперів 364
8067 Цінні папери як об’єкт наукового дослідження Михальчишина Л.Г. Тд Визначено сутність цінних паперів як обєкта наукового дослідження 272
8065 Сутність та класифікація облігацій: обліково-економічний аспект Михальчишина Л.Г. Тд Розглянута сутність та класифікація облігацій як одного із видів цінних паперів 851
8064 Audit of debt securities as a form of external control Михальчишина Л.Г. С В статье приведены основные проблемы осуществления внешнего контроля операций с долговыми ценными бу 1583
8062 English for future mechanical engineers. Навчальний посібник для студентів спеціальності "Механізація сільського господарства." Матієнко О.С., Дакалюк О.О., Ісаєва О.А. Нп Навчальний посібник розроблено для студентів вищих навчальних закладів України, які навчаються за сп 110
8061 Прграма нормативної навчальної дисципліни "Латинська мова" для студентів галузі знань 0902 Рибне господарство та аквакультура напряму підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультури" Гаврилюк Н.М. Нп Дисципліна «латинська мова» - важлива складова частина підготовки фахівців агробіологічного напряму 0
8060 Українська мова (за професійним спрямуванням): Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напряму підготовки 6.140103 – «Туризм» галузі знань 1401 – Сфера обслуговування Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Нп Перед вищими навчальними закладами України поставлено завдання підготувати спеціалістів висококваліф 1
8059 Українська мова (за професійним спрямуванням): Методичні рекомендації для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напряму підготовки 6.140103 – «Туризм» галузі знань 1401 – Сфера обслуговування Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Мв Перед вищими навчальними закладами України поставлено завдання підготувати спеціалістів висококваліф 2
8058 Українська мова (за професійним спрямуванням): Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напряму підготовки 6.030503 – Міжнародна економіка галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Нп Програму навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» розроблено ві 1
8057 Осетрівництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки, бакалаврів напряму 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Гуцол А.В., Зотько М.О., Марцинюк Н.О. Нп Навчальна програма містить структуру курсу за всіма видами робіт (лекції, лабораторні заняття та сам 16
8056 Використання препарату "МЕК-БТУ-6". Динаміка в годівлі молоняку свиней. Методичні вказівки. Гуцол А.В., Болоховський В.В., Главатчук В.А. Мв Одним з пріоритетних напрямів збільшення виробництва свинини в сучасних умовах є розробка, випробову 2
8055 Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Методологія досліджень в аквакультурі». Спеціальність 8.09020102 “Аквакультура” ОКР “Магістр” Марценюк Н.О., Пекарський А.В. Мв Дисципліна “Методологія досліджень аквакультури” є однією із базових дисциплін у навчальному плані п 15
8054 Використання білково-вітамінної добавки Вітапрот -БТУ в годівлі молодняку свиней. Методичні рекомендації. Гуцол А.В,, Болоховський В.В., Діхтярук Н.С. Мв Розвиток аграрної науки в галузі тваринництва спонукає до розробки нових білково-вітамінних та інших 0
8053 Ефективність згодовування пребіотичного препарату Пребіолакт різновіковому молодняку свиней. Науково-практичні рекомендації. Бойчук В.М., Кучерявий В.П. Мв Рекомендації розраховані для використання працівниками сільського господарства всіх форм власності п 5
8052 Ефективність використання пробіотичного препарату Пробіолакт у раціонах різновікового молодняку свиней. Науково-практичні рекомендації Бойчук В.М., Кучерявий В.П. Мв Рекомендації розраховані для використання працівниками сільського господарства всіх форм власності п 2
8051 Програма навчальної практики з дисципліни "Дослідження операцій" для напрямку падготовки 6.030502 "Економічна кібернетика" галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" економічного факультету Коляденко С.В., Бурденюк І.І. Нп Програма навчальної практики з дисципліни «Дослідження операцій» містить рекомендації з проходження 0
8050 Навчальна програма вибіркової дисципліни (типова) "Системи підтримки прийнятя рішень в митних органах" для напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика"галузі знань 0305 "Економіка і підпиємництво" економічного факультету Бурденюк І.І., Зелінська О.В. Нп Сучасний етап функціонування соціально-економічних систем характеризується зростанням інформаційного 0
8049 Системний аналіз. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» Січко Т.В., Коляденко С.В. Мв Методичні вказівки є навчально-методичним документом, який містить рекомендації до вивчення середови 0
8048 Системний аналіз. Навчальна програма дисципліни (типова) для студентів спеціальності 7.03050201 "Економічна кібернетика" Січко Т.В. Нп При дослідженні сучасної економіки та окремих її складових недостатнім є застосування лише традиційн 0
8047 Програма та методичні вказівки виробничої (переддипломної) практики для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальність 7.03050801 «Фінанси Мараховська Т.М., , Янчук В.І. , Руда О. Л. Нп В сучасних умовах господарювання суттєво змінюються вимоги до підготовки кадрів. Зокрема, сучасний р 3
8046 Програма виробничої (переддипломної) практики для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 8.03050801 «Фінанси та кредит» магістер Прутська О.О., Вдовенко Л.О. Нп В сучасних умовах господарювання суттєво змінюються вимоги до підготовки кадрів. Зокрема, сучасний р 5
8045 Аналіз господарської діяльності. Програма навчальної дисципліни (типова)для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік та аудит" галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво"ОКР бакалавр Мулик Т.О., Материнська О.А. Нп Аналіз посідає важливе місце в процесі підготовки і прийняття управлінських рішень і є невід`ємною ч 46
8044 Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт для студентів економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальність 7.030508 «Фінанси і кредит» Мараховська Т.М., Бурлака О.М., Скакун Л.А. Мв У плані спеціальної підготовки вона покликана показати, як студент опанував дисципліну навчального п 1
8043 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» ОКР «Бакалавр» Коваль Л. В., Томчук В.В. Мв Методичні вказівки до виконання практичних занять підготовлено з метою вдосконалення методичного за 6
8042 Гідрохімія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації Балух Н.М., Нп Матеріал програми “Гідрохімія ” включає 16 години лекційного матеріалу, 28 годин практичних занять т 16
8041 Словник-довідник з хімії . Балух Н.М., Огороднічук Г.М., Коберська В.А. С Словник-довідник призначений для аудиторної і самостійної роботи студентів напряму 6.100102 «Процеси 8
8040 Молоко і молочні продукти. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів напряму 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».- Семко Т.В., Новаленко Н.О. Нп Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Молоко і молочні продукти» складена відповідно д 48
8039 Волейбол: довідник фізичного виховання Совик Л.А., Дуржинська О.О., Войтенко С.М., Клибанівський Я.В., Медяна І.П., Віннік Ю.В., Анісім П.Г. Д У довіднику висвітлено питання розвитку гри у волейбол та історичний нарис розвитку. Розглянуто осно 6
8038 Технологія переробки риби. Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Напрям підготовки – 6. 090201 «Водні біоресурси та аквакультура». Новгородська Н. В. Нп На сучасному етапі економічного розвитку в умовах ринкової економіки актуальною є проблема найбільш 21
8037 Комунікації в рибогосподарських колективах . Програма дисципліни зі спеціальності 8.09020102 "Аквакультури" Марценюк Н.Щ., Пекарський А.В. Нп Мета: дисципліна "Комунікації в рибогосподарських колективах" покликана ознайомити студент 13
8036 Гирьовий спорт Методичні рекомендації з самостійної роботи для студентів «ОКР – бакалавр» всіх спеціальностей Совик Л.А, Рудницький В.Б. Мв У методичних рекомендаціях розкривається історія розвитку гирьового спорту; розглядаються основи тех 7
8035 Теорія і методика фізичного виховання Методичні рекомендації з теоретичного розділу для студентів ВНАУ всіх спеціальностей Совик Л.А., Клибанівський Я.В. Мв У методичних рекомендаціях висвітлені основи систе¬ми фізичного виховання, завдання та зміст фізично 2
8034 Економіка використання продукції аквакультури. Програма дисципліни для магістрів факультету технології виробництва продукції тваринництва зі спеціальності 8.09020102 Марценюк Н.О., Пекарський А.В. Нп "Економіка використання продукції аквакультури" є важливою складовою комплексу навчальних 0
8033 Фермерське рибництво. Програма дисципліни для магістрів факультету технології виробництва зі спеціальності 8.09020102 "Аквакультура" Марценюк Н.О., Гуцол А.В. Нп "Фермерське рибництво" є важливою складовою комплексу навчальних дисциплін, що формують ві 8
8032 Методичні вказівки з навчальної практики для студентів факультету ТВіППТ напряму підготовки 6.090120 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»" Шевчук Т. В. Мв Робоча програма з навчальної практики студентам факультету ТВіППТ напряму підготовки 6.090120 «Техно 3
8031 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять для студентів факультету механізації сільського господарства Спеціальність 7.05050312 «Машині та обладнання сільськогосподарського виробництва». Огороднічук Г.М., Балух Н.М. Мв Подані методичні вказівки складені за діючою програмою. При вивченні дисципліни студенти ознайомлюют 0
8030 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання лабораторних занять для студентів факультету механізації сільського господарства Спеціальність 7.05050312 «Машині та обладнання сільськогосподарського виробництва» Огороднічук Г.М., Балух Н.М. Мв Подані методичні вказівки складені за діючою програмою. При вивченні дисципліни студенти ознайомлюют 0
8029 Ефективність використання пробіотичної добавки у годівлі сільськогосподарської птиці Подолян Ю. М., Чудак Р. А. Мвв Забезпечення населення високоякісними продуктами харчування – одна з найбільш актуальних проблем суч 20
8028 Інтегрований захист рослин. Опорний конспект лекцій. Окрушко С.Є. Окл Опорний конспект лекцій розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної 103
8027 Екологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 1-го курсу денної форми навчання факультету менеджменту та права напряму підготовки 6.050400 – "Туризм" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Бакалавр" Мудрак Г.В., Тітаренко О.М. Мв Взаємовідносини людського суспільства з навколишнім середовищем – одна з глобальних проблем сучасно 33
8026 «Економіка та організація аграрного сервісу» методичні рекомендації для організації самостійної роботи під час підготовки фахівців ОКР «Магістр» спеціальності: 8.090101 „Агрономія” (денна та заочна форма навчання) Амонс С.Е., Довгань Ю.В. Мв Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи під час підготовки фахівців ОКР «Магіст 27
8025 Історія України. Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів напряму підготовки „ОКР – бакалавр”. Левчук К.І., Богатчук С.С., Джос Ф.Х., Муханов В.М., Мв Вивчення курсу „Історія України” має на меті привернути увагу студентів до актуальних проблем вивчен 3
8024 Психологія управління. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» спеціальностей: 8.050200 – «Адміністративний менеджмент», 8.03060104 – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денн Клибанівська Т.М. Нп Сучасний менеджмент ґрунтується на активізації людського потенціалу з урахуванням психологічн 4
8023 Психологія управління. Методичні вказівки для магістрів галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» спеціальностей: 8.050200 – «Адміністративний менеджмент», 8.03060104 – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навчання Клибанівська Т.М. Мв Сучасний менеджмент ґрунтується на активізації людського потенціалу з урахуванням психологічн 4
8022 Логіка. П р о г р а м а Навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: - 6.030402 „Правознавство” Колос О.В. Нп Формування i розвиток сучасної культури мислення, світоглядно-методологічної парадигми наукової моло 1
8021 Філософські проблеми біології. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму підготовки: - 8.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Колос О.В. Нп Філософія вносить оцінний момент у розуміння життя, її місця і ролі в світобудові і світогляді. Філо 0
8019 Програма з курсу "Філософія" для студентів 1-го курсу підготовки бакалаврів всіх спеціальностей Колос О.В. Нп Програма включає як традиційні розділи так і новітні актуальні теми. Вивчення філософії передбачає м 11
8018 П р о г р а м а навчальної дисципліни "Філософія техніки" для підготовки магістрів: механізація сільського господарства – 8.10020201; машини та обладнання сільськогосподарського виробництва – 8.05050301 Колос О.В. Нп Потреба філософського аналізу феномену техніки, закономірностей її розвитку обумовлено зростаючим вп 1
8017 Програма з філософії науки для магістрів за напрямом підготовки - 8.090 10101 агрономія Колос О.В. Нп Мета вивчення філософії науки зорієнтована на підготовку фахівців у сфері науково-дослідної роботи, 0
8016 Економетрика. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів галузі знань 6.030502 "Економічна кібернетика", 6.030508 "Фінанси і кредит" Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Леонтюк-Мельник О.В., Гапчак Т.Г. Мв Курс “Економетрія” є одним з фундаментальних дисциплін підготовки сучасного фахівця в галузі економі 575
8015 Економетрія Методичні вказівки для організації самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” форма навчання: денна Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Леонтюк-Мельник О.В., Гапчак Т.Г. Мв Курс «Економетрія» є одним із базових дисциплін освіти спеціальності. На даному етапі економіст, як 76
8014 Програма навчальної практики з інформатики для підготовки бакалаврів напряму 6.030508 «Фінанси і кредит». Бурдейна Л.І., Смілянець О.Г. Нп Програма навчальної практики з дисципліни .«Інформатика» призначена для студентів першого курсу нап 6
8013 Системний аналіз. Навчальна програма дисципліни (типова) для студентів спеціальності 7.03050201 "Економічна кібернетика" Січко Т.В. Нп Головною метою вивчення дисципліни “Системний аналіз” є розвиток системного мислення, усвідомлення н 0
8012 Економічний аналіз. Програма навчальної практики для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» ОКР «Бакалавр» . Томчук О.Ф., Глазко Н.Д., Материнська О.А. Нп Програма до проходження навчальної практики з курсу «Економічний аналіз» мають на меті закріпити ви 23
8011 Програма навчальної практики з інформатики для підготовки бакалаврів напряму 6.090103 “Лісове і садово- паркове господарство". Левчук О.В., Дзісь В.Г. Нп Концепція програми, її основна мета й завдання, всеповно враховують головну функцію навчальної прак 3
8010 Програма навчальної практики з дисципліни “Інформатика” для студентів напряму підготовки 6.030509 Облік і аудит. Клочко О.В. Нп Програма навчальної практики з дисципліни «Інформатика» визначає зміст знань, умінь та навичок з ін 1
8009 Програма навчальної практики з дисципліни “Інформатика” для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка». Клочко О.В. Нп Програма навчальної практики з дисципліни «Інформатика» визначає зміст знань, умінь та навичок з ін 5
8008 Навчальа програма вибіркової навчальної дисципліни "Системи обробки економічної інформації" для напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика" галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" економічного факультету Коляденко С.В., Юрчук Н.П. Нп Завдання вивчення дисципліни «Системи обробки економічної інформації» вивчення теоретичних основ ств 37
8007 Інформаційні системи у фінансах. Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни студентами економічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» освітньо-квал Юрчук Н.П. Мв Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Інформаційні систем 0
8006 Процедури одержання аудиторських доказів згідно міжнародних стандартів аудиту Подолянчук О.А. Тд Розкрито сутність процедур аудиту, висвітлених у МСА, необхідних для отримання аудиторських доказів 535
8005 Заліково-екзаменаційна відомість ВНАУ Д Заліково-екзаменаційна відомість 238
8003 Готова продукція як об’єкт обліку сільськогосподарських підприємств Подолянчук О.А., Захарчук І.С. С У статті проведено дослідження дефініції поняття «готова продукція». Авторами обґрунтовано власне ви 875
8001 Структурно-логічна схема спеціальність 8.09010201 ТВіППТ ОКР Магістр Факультет ТВіППТ Д 549
8000 Структурно-логічна схема напрям підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" Д 295
7997 Структурно-логічна схема спеціальність 7.09010201 ТВіППТ ОКР Спеціаліст Деканат факультету ТВіППТ Д 254
7996 Структурно-логічна схема напрям підготовки 6.090102 ТВіППТ ОКР Бакалавр Деканат факультету ТВіППТ Д 322
7995 Структурно-логічна схема магістерської підготовки 8.09020102 "Аквакультура" Кафедра годівлі с.г. тварин та водних біоресурсів Д 272
7994 Структурно-логічна схема напрям підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" Кафедра харчових технологій та інженерії Д 315
7993 Наказ про затвердження форм документів ВНАУ Д Наказ про затвердження форм документів та виконання рішення Вченої ради університету від 30.08.201 220
7992 АТЕСТАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ Науково методичний центр Д АТЕСТАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ 289
7991 Навчальна картка студента МОН України Д Навчальна картка студента 389
7990 Залікова книжка ІІI-IV МОН України Д Залікова книжка ІІI-IV 379
7989 Залікава книжка І-ІІ МОН України Д Залікава книжка І-ІІ 316
7988 Особова справа студента МОН України Д Особова справа студента 677
7987 Додаток до наказу МОН України Д Додаток до наказу 228
7986 Наказ про зарахування МОН України Д Наказ про зарахування 269
7985 Повідомлення про зарахування МОН України Д Повідомлення про зарахування 263
7984 Протокол співбесіди МОН України Д Протокол співбесіди 212
7983 Вкладка МОН України Д 234
7982 Титульна сторінка письмової роботи МОН України Д Титульна сторінка письмової роботи 306
7981 Аркуш усної відповіді (співбесіди) на вступному випробуванні МОН України Д Аркуш усної відповіді (співбесіди) на вступному випробуванні 236
7980 Відомість вступного випробування МОН України Д Відомість вступного випробування 241
7979 Повідомлення до участі у вступних випробуваннях МОН України Д Повідомлення до участі у вступних випробуваннях щодо конкурсного відбору на навчання для здобуття ос 256
7978 Розписка в отриманні документів МОН України Д Розписка в отриманні документів 288
7977 Опис особової справи МОН України Д Опис особової справи 238
7976 Опис особової справи МОН України Д Опис особової справи 221
7973 Аркуш вступних випробувань МОН України Д Аркуш 237
7972 Розписка Приймальна комісія МОН України Д Розписка Приймальна комісія 351
7971 приймальна комісія опис МОН України Д опис особової справи 213
7970 приймальна комісія Журнал МОН України Д 218
7969 приймальна комісія заява 3 МОН України Д Приймальна комісія заява 3 280
7967 приймальна комісія заява 2 МОН України Д приймальна комісія заява 2 237
7966 приймальна комісія заява 1 МОН України Д Затверджені форми документів 225
7963 Структурно-логічна схема підготовки бакалаврів з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» спеціалізації «Контроль в митних органах» Кафедра аудиту та державного контролю Д Структурно-логічна схема підготовки бакалаврів спеціалізації «Контроль в митних органах» 325
7962 НАСКРІЗНА СХЕМА ЗВ’ЯЗКІВ ДИСЦИПЛІН Структурно-логічна схема підготовки спеціалістів з галузі знань 0505 «Машинобудування» за напрямом підготовки 7.05050312 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» Кафедра машин та обладнання сільськогосподарського виробництва Д Структурно-логічна схема підготовки спеціалістів 1400
7961 НАСКРІЗНА СХЕМА ЗВ’ЯЗКІВ ДИСЦИПЛІН Структурно-логічна схема підготовки магістрів з галузі знань 0505 «Машинобудування» за напрямом підготовки 8.05050312 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» Кафедра машин та обладнання сільськогосподарського виробництва Д Структурно-логічна схема підготовки магістрів 802
7960 Наскрізна схема зв'язків дисциплін. Структурно-логічна схема бакалаврської програми напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» Кафедра машин та обладнання сільськогосподарського виробництва Д Структурно-логічна схема бакалаврської програми 1335
7959 НАСКРІЗНА СХЕМА ЗВ’ЯЗКІВ ДИСЦИПЛІН Структурно-логічна схема підготовки магістрів з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 8.03050901 «Облік і аудит» Д 1
7958 НАСКРІЗНА СХЕМА ЗВ’ЯЗКІВ ДИСЦИПЛІН Структурно-логічна схема підготовки спеціалістів з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» Д 0
7957 Наскрізна схема зв'язків дисциплін. Структурно-логічна схема бакалаврської програми напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Кафедра економічної кібернетики Д Структурно-логічна схема бакалаврської програми напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» 0
7956 Наскрізна схема зв'язків дисципліни. Структурно-логічна схема бакалаврської програми напряму підготовки 6.030502 «Інформаційні системи і технології управління в митних органах» Кафедра економічної кібернетики Д Структурно-логічна схема бакалаврської програми напряму підготовки 6.030502 «Інформаційні системи 1
7955 НАСКРІЗНА СХЕМА ЗВ’ЯЗКІВ ДИСЦИПЛІН Структурно-логічна схема підготовки бакалаврів з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Д 1
7943 Структурно-логічна схема бакалаврської програми напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Д 274
7942 Наскрізна схема звязків дисциплін кафедри міжнародної економіки кафедра міжнародної економіки Д 262
7938 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТА ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0306 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» Д 2
7937 Структуро-логічна схема бакалаврської програми напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Д 0
7936 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 1801 «СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇ» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» Д 0
7935 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА БАКАЛАВРСЬКОЇ ПРОГРАМИ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.140101 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» Д 1
7934 ОПП бакалавр Галузь знань: 0304 «Право» Напрям підготовки: 6.030401 «Правознавство» Д 1
7933 Наскрізна схема зв’язків дисциплін Структурно – логічна схема бакалаврської програми напряму підготовки 7.03060101 Д 1
7932 ОКХ бакалавр Галузь знань: 0304 «Право» Напрям підготовки: 6.030401 «Правознавство» Д 0
7931 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0306 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» Д 0
7930 ОПП спеціаліст Галузь знань: 0304 «Право» Спеціальність: 7.03040101 «Правознавство» Д 1
7929 ОКХ спеціаліст Галузь знань: 0304 «Право» Спеціальність: 7.03040101 «Правознавство» Д 0
7928 Наскрізна схема зв’язків дисципліни Структурно логічна схема бакалаврської програми напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Д 2
7927 Відповідність дисциплін кафедри Адміністративного менеджменту та державного управління ОКХ спеціаліста Д 0
7925 ШАБЛОН СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНОЇ СХЕМИ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТА Д 260
7924 ШАБЛОН СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНОЇ СХЕМИ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ Д 264
7923 ШАБЛОН СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНОЇ СХЕМИ БАКАЛАВРСЬКОЇ ПРОГРАМИ Д 0
7922 Приклад заповнення Робочої програми дисципліни Д 0
7921 Наскрізна схема звязків між дисциплінами напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" викладачі кафедри Д 260
7920 Міждисциплінарні звязки дисциплін кафедри міжнародної економіки Викладачі кафедри міжнародної економіки Д Міждисциплінарні звязки дисциплін кафедри міжнародної економіки 283
7919 Покрокове створення НМКД Д 3
7918 Шифри факультетів та кафедр Д 2
7917 Статистична модель тривалості машинного доїння на стійловій доїльній установці. Кучерук В.Ю., Паламарчук Є.А., Кулаков П.І., Гнесь Т.В. С На основі проведених експериментальних досліджень визначено закон розподілу тривалісті підготовки тв 384
7916 Засіб вимірювання рівня молока для переносного доїльного апарату стійлової установки В. Ю. Кучерук, Є. А. Паламарчук, П. І. Кулаков, Т. В. Гнесь С Проведено теоретичне дослідження фотоелектричного перетворювача світлового потоку в напругу на основ 344
7915 Алгоритм мінімізації тривалості роботи конвейєрної доїльної установки. В.Ю.Кучерук, Є.А.Паламарчук, П.І.Кулаков, О.М.Возняк, Є.А.Марчук. С В даній статті розглядається алгоритм мінімізації тривалості роботи конвеєрної доїльної установки шл 621
7914 Professional communication of managers-agrarians: методичні вказівки з виконання практичних завдань на заняттях з іноземної мови (за професійним спрямуванням) для студентів напряму підготовки 6.030601 – менеджмент» Краєвська О. Д. Мв 0
7913 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Янчук В.І., Грищук Н.В. Мв Методичні вказівки призначені для вивчення курсу «Казначейська система», зокрема дають можливість за 3
7912 Казначейська система. Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Янчук В.І., Грищук Н.В. Мв Методичні вказівки для практичних занять розроблені з метою закріплення теоретичних знань і формуван 6
7911 Програма нормативної навчальної дисципліни «Міжнародні фінанси» підготовки ОКР «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» Прутська О.О., Фурман І.В. Нп «Міжнародні фінанси» – це нормативна навчальна дисципліна, яка вивчає міжнародні фінанси та їх роль 6
7910 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Міжнародні фінанси» для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030503 Прутська О.О., Фурман І.В. Мв Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми розроблені з метою закріплення те 15
7909 Експериментальне дослідження в'язкості рубідію і цезію в газовій фазі Дзісь В. Г. Мвв У монографії узагальнені результати експериментального дослідження в’язкості пари рубідію і цезію ме 12
7908 Актуарні розрахунки. Методичні вказівки для проведення практичних робіт для підготовки спеціалістів напряму підготовки 7.030502 “Економічна кібернетика” Денисюк В.О. Мв В методичних вказівках з дисципліни “Актуарні розрахунки” представлено п’ять практичних робіт, які 5
7907 Інформатика. Методичні вказівки для проведення навчальної практики для студентів денної форми навчання економічного факультету, галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» освітньо-кваліфікаційного р Паламарчук Є.А., Коляденко Д.Л., Бахарєва Я.В. Мв Методичні вказівки для проведення навчальної практики для студентів денної форми навчання економічно 2
7906 Казначейська система. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Янчук В.І., Марценюк-Розарьонова О.В., Грищук Н.В. Нп Програма вибіркової навчальної дисципліни призначена для вивчення курсу «Казначейська система», зокр 3
7905 Організація і методика проведення ревізії та контролю. Методичні вказівки для практичних занять розроблені для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.03050901 “Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” денно Колотій С.В., Руда О.Л. Мв Викладений матеріал методичних вказівок містить опис навчальної дисципліни «Організація і методика п 0
7904 Страхування. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Марценюк-Розарьонова О.В. Нп «Страхування» - це вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки фахівців за напрямом 12
7903 Страхування .Методичні вказівки до практичних занять розроблені для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і Марценюк-Розарьонова О.В. Мв Викладений матеріал методичних вказівок містить опис навчальної дисципліни «Страхування». Плани пра 3
7902 Страхування сільськогосподарських ризиків. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Марценюк-Розарьонова О.В. Нп Метою курсу «Страхування сільськогосподарських ризиків» є вивчення питань теорії та практики страхув 10
7901 Страхування сільськогосподарських ринків.Методичні вказівки для практичних занять розроблені для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму п Марценюк-Розарьонова О.В. Мв Викладений матеріал методичних вказівок містить опис навчальної дисципліни «Страхування сільськогосп 8
7900 Соціальне страхування. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Марценюк-Розарьонова О.В. Нп "Соціальне страхування" — спеціальний курс, що охоплює вивчення особливої сфери соціальних 13
7899 Соціальне страхування. Методичні вказівки для практичних занять розроблені для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 Марценюк-Розарьонова О.В. Мв Викладений матеріал методичних вказівок містить опис навчальної дисципліни «Соціальне страхування». 19
7898 Державні фінанси. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Марценюк-Розарьонова О.В. Нп Актуальність вивчення дисципліни обумовлена тим, що державні фінанси є фундаментальною підвалино ц 18
7897 Державні фінанси. Методичні вказівки для практичних занять розроблені для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фін Марценюк-Розарьонова О.В Мв Викладений матеріал методичних вказівок містить опис навчальної дисципліни «Державні фінанси». План 3
7896 Матеріалознавство Турич В.В., Руткевич В.С. Нп В посібнику викладено конспекти лекції з курсу «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалозна 29
7895 Методичні вказівки та завдання для виконання лабораторних робіт з дисципліни ”Трактори та автомобілі” студентам заочної форми навчання факультету механізації сільського господарства напрямів підготовки 6.100102 ”Процеси, машини та обладнання агропромислово Гуцаленко О.В., Середа Л.П. Мв Сучасні трактори і автомобілі становлять основу енергетичної бази сільськогосподарського виробництва 4
7894 Техніко-експлуатаційні характеристики автомобілів. ГуцаленкоО.В., П’ясецькийА.А. , Комаха В.П. Д Значна роль належить саме автомобільному транспорту. Автомобілі беруть участь у вантажообігу всіх га 2
7893 Фізіологія рослин. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.090101– «Агрономія», Голюк Ю.В. Мв Сучасна фізіологія рослин є інтегративною дисципліною, яка вивчає головні життєві функції рослинного 88
7892 Фізіологія рослин. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки – 6.090101 «Агрономія» Голюк Ю.В. Мв Методичні вказівки складено на основі програми з дисципліни «Фізіологія рослин» з врахуванням вимог 112
7891 Фізіологія рослин. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету напряму підготовки 6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарство», спеціальності – «Сільське, лісове і рибне господарство та переробка їх продукції» Голюк Ю.В. Мв Методичні вказівки складено на основі програми з дисципліни «Фізіологія рослин» з врахуванням вимог 15
7890 Щоденник-звіт проходження виробничої переддипломної практики студентами 5 курсу акредитації ОКР магістр із спеціальності 8.05050312 – "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" Переяславський О.М., Козак Ю.М.,, Іванов М.І. Мв Виробнича практика студентів 5-го курсу ОКР "Магістр" із спеціальності 8.05050312 – " 9
7889 Щоденник-звіт проходження виробничої переддипломної практики із спеціальності 7.05050312 – "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" Переяславський О.М., Моторна О.О., Руткевич В.С., Іванов М.І. Мв Місце переддипломної практики має бути пов’язане з темою дипломного проектування і призначається вип 11
7888 Щоденник-звіт проходження конструкторсько-технологічної (виробничої) практики із спеціальності 7.05050312 – "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" Переяславський О.М., Моторна О.О. Мв Конструкторсько-технологічна практика студентів IV курсу груп 4МК факультету МСГ тривалістю 6 тижнів 23
7887 Щоденник-звіт проходження виробничої практики студентами третього курсу напрям підготовки 6.05050 – "Машинобудування" Шаргородський С.А., Дусанюк Ж.П., Руткевич В.С. Мв Перед початком практики студентів ознайомлюють з правилами з охорони праці та техніки безпеки, а так 7
7886 Щоденник-звітпроходження виробничої практики студентами другого курсу напрям підготовки 6.05050 – "Машинобудування" Турич В.В., Руткевич В.С., Мв Перед початком практики студентів ознайомлюють з правилами з охорони праці та техніки безпеки, а так 11
7885 Ймовірність. Перевірка  статистичних   гіпотез Найко Д.А. Шевчук О. Ф. Д Довідник «Ймовірність. Перевірка статистичних гіпотез» містить короткі теоретичні відомості всіх тр 15
7882 Нарисна геометрія з основами інженерної графіки. Методичні вказівки для практичної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання. Джеджула О.М., Островський А.Й. Мв Методичні вказівки містять положення з інженерної графіки, алгоритми розвязування задач, завдання дл 83
7881 Виробнича практика (переддипломна) Методичні вказвки щодо проходження виробничої практики студентами 5-го курсу ОКР магістр для підготовки фахівців в ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації Іванов М. І., Переяславський О. М. Мв Виробнича практика студентів 5-го курсу ОКР "Магістр" із спеціальності 8.05050312 – " 18
7880 Системи автоматизованого проектування. Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту Іванов М. І., Переяславський О. М., Козак Ю. М., Моторна О. О. Мв Наводяться вимоги до виконання курсового проекту з дисципліни "Систе-ми автоматизованого проект 6
7879 Теорія різання та інструменти. Конспект лекцій. Веселовська Н.Р. Кл В стислій формі наведено матеріал, необхідний для опанування дисципліни “ Теорія різання та інструме 14
7878 Надійність технологічних систем та обґрунтування інженерних рішень. Веселовська Н.Р., Худолій О.І. Нп В навчальному посібнику наведено матеріал, необхідний для опанування дисципліни “ Надійність техноло 11
7877 Робочий зошит для практичних занять з навчальної практики. Комаха В.П., Єленіч М.П., Ковальчук С. Рз Завданням навчальної практики – ознайомлення студентів з специфікою майбутньої спеціальності, отрима 7
7876 Політична економія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів вищих навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації галузі знань 0305 –«Економіка і підприємництво» Напрям підготовки: 6.030502 - “ Економічна кібернетика ”, 6.030503 – «М Нікітченко В.С., Левченко О.О. Нп Програму навчальної дисципліни «Політичної економії» розроблено відповідно до змістовної частини гал 64
7875 . Політична економія. Методичні вказівки для виконання семінарських занять та самостійної роботи студентів Нікітченко В.С., Левченко О.О. Мв Матеріал посібника містить методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з ди 130
7874 Теорія організації: Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент» Дишкант О.С., .Красняк О.П - Мв Методичні вказівки відповідно робочої програми з дисципліни «Теорія організації». Методична розробка 19
7873 Офісний менеджмент: Методичні вказівки до практичних занять для студентів факультету менеджменту напряму підготовки: 6.030.601 – "Менеджмент", форма навчання денна Томчук О.В., Полеся В.М. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни "Офісний мен 4
7872 Офісний менеджмент: Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів факультету менеджменту напряму підготовки:6.030.601 – "Менеджмент", форма навчання заочна Томчук О.В., Полеся В.М Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни "Офісний мен 2
7871 Українська мова (за професійним спрямуванням): Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напряму підготовки 6.140103 – «Туризм» галузі знань 1401 – Сфера обслуговування Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Нп Перед вищими навчальними закладами України поставлено завдання підготувати спеціалістів висококваліф 0
7870 Методичні рекомендації з дисципліни “Управління інформаційними зв'язками” до виконання практичних робіт студентами спеціальності 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування. Клочко О.В., Потапова Н.А. Мв У методичних вказівках розглядаються питання організації практичних робіт з дисципліни “Управління 134
7869 Організація і економіка використання біоресурсів. Методичні вказівки з вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», форма навчання заочна Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Організація і екон 2
7868 Інноваційне забезпечення виробництва біопалива. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів факультету менеджменту, спеціальності 8.030601 "Менеджмент організацій та адміністрування", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", факуль Шпикуляк О.Г., Зубар І.В., Здор І.А . Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Інноваційне забезп 1
7867 Методичні вказівки для написання курсових робіт з "Економічної теорії” для студентів факультету менеджменту всіх форм навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент» Ціхановська В.М., Феняк Л.А., Хаєцька О.П. Мв Економічна теорія являє собою блок трьох теоретичних економічних дисциплін - «Політекономії», «Мікро 42
7866 Кримінально-процесуальне право. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Головчук В.А. Мв Практичні заняття допомагають студентам глибше оволодіти курсом кримінально-процесуальне право у від 1
7865 Митний контроль та митне оформлення. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів галузі знань 0401 «Природничі науки», 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва», 0901 «Сільське господарство та лісництво», 0306 «Менеджмент і адмін Настенко М.М., Фабіянська В.Ю Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи містять перелік тем, завдання та навчальний мате 12
7864 Облік у бюджетних установах. Методичні вказівки та завдання до виконання самостійних робіт для студентів денної і заочної форми навчання спеці-альності 6.030509 Янчук Г.В., Музичук М.М., Янчук О.В. Мв Методичні вказівки з курсу «Облік у бюджетних установах» підготовлені на підставі нормативних докуме 27
7863 Щоденник-звіт для проходження виробничої практики складено для студентів за сеціальністю 8.18010004 «Дорадництво»., 1801 «Специфічні категорії», ОКР «Магістр» спеціальність. Тітаренко О.М., Шаманська О.І., Кормановський С.І., Спірін А.В. Мв 1
7862 Робоча програма проходження виробничої практики складено для студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки ”Магістр“ спеціальності 8.18010004 «Дорадництво" Шаманська О.І., Кормановський С.І., Спірін А.В., Твердохліб І.В. Нп Дорадництво – це нове суспільне явище, яке має на меті відродити сільське господарство та забезпечит 0
7861 Становлення професійної підготовки фахівців з економічної кібернетики в Україні (1950-1970-ті роки) Смілянець О. Г. Мвв У монографії розглядаються питання історії становлення та розвитку професійної підготовки фахівців з 4
7860 Історія України. П р о г р а м а Навчальної дисципліни для підготовки студентів ОРК „бакалавр” за спеціальностями: агрономія – 6090101; технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – 6090102; екологія та охорона навколишнього середовища – 6040 Левчук К.І., Джос Ф.Х., Богатчук С.С., Муханов В.М. Нп Навчальна програма з дисципліни „Історія України” має на меті привернути увагу викладачів і студенті 1
7859 Економічний аналіз. Методичні вказівки до проходження навчальної практики студентів спеціальності 6.03050901 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» ОКР «Бакалавр» Томчук О.Ф., Голишевська Л.В., Томчук В.В. Мв Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкуре 25
7858 Компютерний аудит. Методичні вказівки до практичних занять для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит». Здирко Н.Г., Лепетан І.М. Мв Методичні вказівки призначені для виконання практичних робіт студентами галузі знань 0305 «Економіка 11
7857 Компютерний аудит. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит». Здирко Н.Г., Плахтій Т.Ф. Мв Самостійна робота є важливим засобом оволодіння навчального матеріалу під час позааудиторної навчаль 10
7856 Технологія виробництва продукції свинарства. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання за напрямком підготовки 6.090102 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОКР «Бакалавр» Мазуренко М. О., Гуцол Н. В., Фабіянська О. Л. Мв Методичні вказівки містять назви тем, перелік питань та список рекомендованої літератури, винесені н 38
7855 Словник-довідник з тваринництва для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» Бережнюк Н.А. С У словник-довідник включено ряд сучасних термінів та визначень з питань технології виробництва про 1
7854 Тваринництво. Навчальний посібник для лабораторно-практичних занять студентів напряму підготовки 6.090101 «Агрономія», 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Бережнюк Н.А., Огороднічук Г.М., Постернак Л.І, Царук Л.Л. Нп Навчальний посібник відповідає діючій програмі дисципліни «Тваринництво». При вивченні дисципліни ст 11
7853 Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин. Гуцол А.В., Сироватко К.М., Дмитрук І.В., Суховуха С.М. Нп Практикум розроблено на основі типової програми з дисципліни годівля тварин і технологя кормів. Вис 257
7852 Економіка рибгосподарських підприємтсв. Робочий зошит та методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва з напряму підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" Марценюк Н.О. Мв 0
7851 Розведення сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва за напрямом 6.090102 "ТВіППТ" Добронецька В.О., Пікула О.А., Сторожук І.В. Мв Викладений матеріал методичних вказівок дає можливість студенту самостійно засвоїти основні питання 59
7850 ОКХ та ОПП переробка Д 0
7849 ОКХ та ОПП МК Д 0
7847 ОКХ та ОПП механізація Д 1
7846 Розведення сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва за напрямом 6.090102 "ТВіППТ", Добронецька В.О., Пікула О.А., Сторожук І.В. Мв Викладений матеріал методичних вказівок дає можливість студенту-заочнику самостійно засвоїти основні 0
7845 Кредитно-модульна система організації навчального процесу студентів денної форми навчання з курсу «Проектування рибницьких підприємств». Напрям підготовки 6.090 201 «Водні біоресурси та аквакультура» ОКР «Бакалавр». Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Мв Вказівки розраховані для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринн 2
7844 Методика розв’язування задач з хімії. Довідник. Частина 2. Марчак Т.В., Румянцева Ж.О. Д Довідник містить алгоритми та приклади розв’язування задач з різних розділів хімії: загальної і нео 37
7843 Гідрохімія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201 – Водні біоресурси і аквакультура. Маслоїд А.П. Марчак Т.В. Мв Гідрохімія вивчає хімічний склад природних вод та штучних водних об’єктів, закономірності формування 19
7842 Технологія молочної галузі. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів денної форми навчання з напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Новгородська Н. В., Новаленко Н. О., Мв У методичних вказівках приведено дослідження процесів молочної промисловості та з вивчення продуктов 16
7841 Словник-довідник зооінженерних термінів з дисципліни «Спеціалізоване м´ясне скотарство» (частина 2) для студентів факультету технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, спеціальність: 7.09010201 та 8.09010201 «ТВіППТ». Мазуренко М.О., Льотка Г.І. С У словник-довідник включено ряд сучасних слів та визначень з питань технології виробництва яловичини 0
7840 Методичні вказівки для організації самостійної роботи з курсу «Інформаційній технології в інженерних розрахунках переробної промисловості» для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Волонтир Л.О., Леонтюк-Мельник О.В., Матвієнко О.Л. Мв Методичні для організації самостійної роботи з дисципліни «Інформаційній технології в інженерних роз 2
7839 Латинська мова. Методичні рекомендації щодо підготовки до лабораторних занять для студентів ІІ-го курсу факультету технології виробництва і переробки продуктів тваринництва зі спеціальності 6.090201Водні біоресурси та аквакультура Гаврилюк Н.М. Мв Методичний матеріал має чітку структуру: основний курс (8 занять). Кожне заняття містить теоретичний 1
7838 Щоденник-звіт проходження виробничої практики студентів напряму підготовки 6.100101 – Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі. Куцевол М. О., Куцевол О. М., Рубаненко О. О. Мв Практика студентів вищих навчальних закладів є невід’ємною частиною навчального процесу і має забез 6
7837 Дослідження діелектричних параметрів вологих капілярно-пористих матеріалів. Ч. І. Куцевол М. О., Куцевол О. М. Мвв У першій частині монографії розглянуто фізико-хімічні властивості води у капілярно-пористих матеріал 3
7836 Електрофізичні методи обробки сільськогосподарської продукції: Методичні вказівки із підготовки до виконання лабораторно-практичних занять з навчальної дисципліни “Електрофізичні методи обробки сільськогосподарської продукції і матеріалів” студентами бакал Куцевол М.О., Куцевол О.М. Мв У методичних вказівках наведено огляд основних електрофізичних методів оброблення та засобів контол 14
7835 Інженерна графіка: Методичні вказівки з виконання графічних робіт для студентів напряму підготовки: 6.100102-Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва, 6.050503-Машинобудування, 6.100101-Енергетика та електротехнічні системи в агропромисло Джеджула О.М., Островський А.Й. Мв Сучасний конкурентоспроможній фахівець повинен володіти технологічними, комунікаційними та концептуа 250
7834 Щоденник-звіт проходження виробничої експлуатаційно - ремонтної практики за напрямом підготовки 6.100102 - "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" з дисциплін "Експлуатація машин та обладнання" і "Ремонт машин та обладнання" І.П. Паламарчук, Д.Г. Кондратюк, Ю.Б. Паладійчук, О.В. Холодюк, В.М. Григоришен, О.О. Труханська, П.Г. Завальнюк, Р.М. Горбатюк Мв Метою проходження виробничої експлуатаційно-ремонтної практики з дисциплін “Експлуатація машин та о 27
7833 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія цукрового виробництва» для студентів напряму підготовки 6.051701»Харчова технологія та інженерія». Паламарчук І.П., Фіалковсьька Л.В., Берник І.М., Янович В.П. Мв Крім суттєвого покращення технологічної якості цукрових буряків, застосування сучасної технології пе 49
7832 Програма навчальної дисципліни "Національна економіка " для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" Салькова І.Ю. Нп Предметом вивчення є сукупність ресурсних, економічних, інституціональних та соціальних чинників, що 10
7831 Національна економіка. Методичні рекомендації з виконання самостійної роботи для студентів галузі знань 0305 «Економіка іпідприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» денної форми навчання Салькова І.Ю. Мв Національна економіка - навчальна дисципліна, що вивчає закони і закономірності функціонування й роз 25
7830 Короткий курс теоретичної механіки. Сивак Р.І., Деревенько І.А. Нп Навчальний посібник складається з трьох розділів:статика твердого тіла, кінематика, динаміка. В ньом 2
7829 Зразок вкладки для журналу викладача щодо відпрацювань пропущених занять студентами Д 5
7828 Положення про порядок підготовки навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін для вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України Пу 11
7827 Наказ про затвердження Положення про порядок підготовки навчально- методичних комплексів навчальних дисциплін для вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Мінагрополітики України Н 6
7826 Інформатика. Методичні вказівки щодо проведення навчальної практики для студентів денної та заочної форм навчання фінансово-економічного факультету, галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки – 6.030502 «Економічна кібернетика» ос Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О Мв Методичні вказівки щодо проведення навчальної практики для студентів денної та заочної форм навчання 1
7825 Методичні рекомендації для проходження комплексної виробничої практики з фаху для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», професійного спрямування «М Ціхановська В.М., Головня О.М., Мазур С.А., Прилуцький А.М. Мв При підготовці фахівців з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) поняття конкретної робот 4
7824 Вища освіта України і Болонський процес. Методичні вказівки для практичної та самостійної роботи студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» Швець Н.А. Мв Вища освіта України беззаперечно і однозначно визначила, як основний напрям своєї діяльності, інтегр 1
7823 Програма з курсу вища освіта України та Болонський процес для студентів спеціальностей 8.03040101 «Правознавство» Швець Н. А. Нп Актуальність вивчення Болонського процесу передбачає вивчення процесу об`єднання Європи супроводжуєт 0
7822 Автоматизовані робочі місця бухгалтера. 1С:Підприємство. Частина ІІІ. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня Юрчук Н.П., Маколкіна О.В. Мв Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизовані робочі місця бухгал 0
7821 Навчальна програма вибіркової дисципліни (типова) "Автоматизовані робочі місця бухгалтера" для напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" галузі знань 0305 Економіка і підприємництво факультету обліку та аудиту Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Маколкіна О.В. Нп У цьому документі подано тимчасову типову навчальну програму з вибіркової дисципліни «Автоматизовані 18
7820 Експлуатація машин та обладнання. Методичні вказівки для виконанню лабораторних робіт з дисципліни “Експлуатація машин та обладнання”. Кондратюк Д. Г. , Холодюк О. В. , Григоришен В.М. Мв Мета роботи. Засвоїти методику кількісної оцінки впливу потужності двигуна, вибраної передачі, конст 258
7819 Професійна етика. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентам галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та Бралатан В.П., Козаченко А.Ю. М