The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

2010

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
28029 Золотиста картопляна нематода та заходи боротьби з нею Корнійчук О. В., Неїлик М. М., Наконечна Л. В., Беценко А. П. Сун Викладено результати багаторічних досліджень по визначенню поширення та шкідливості золотистої карто 189
25786 Інституціоналізація аграрного підприємництва: трансформація та ефективність Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. Сун Формування ефективного механізму господарювання в аграрній сфері цілком і повністю залежить від успі 416
25353 Лабораторний практикум з електропривода та електрообладнання Ярошенко Л. В. Нп Розглянуті питання дослідження механічних характеристик та визначення потужності електродвигунів за 1009
24256 Особливості документування результатів обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес в Україні Фабіянська В. Ю., Гуцаленко О. О. Суз У статті розглянуто особливості документування результатів обов’язкового аудиту фінансової звітності 245
24252 Вивчення впливу інокулянтів та мікродобрив на висоту рослин нуту в умовах правобережного Лісостепу України Мордванюк М. О. Тд В умовах глобального потепління клімату Землі, що визначається в усьому світі, знижуються врожаї сіл 244
23818 Organization and condition of insurance activities in insurance companies Todosiychuk V., Moroz V. Суз The article is devoted to the research of theoretical aspects and practical application of scientifi 487
23801 Вплив біологічних препаратів на продуктивність соняшнику Шкатула Ю. М. Суз Біопрепарати для рослинництва останніми роками користуються все більшим попитом серед виробників. Ос 417
23800 Формування фотосинтетичного потенціалу та фотосинтетичної продуктивності посівами конюшини лучної Забарна Т. А. Суз В статті висвітлено результати досліджень, за якими було встановлено, що внесення в передпосівну ку 371
21510 Концептуальні засади логістики Волонтир Л. О., Качуровський С. В. С Контролінг як цілісна концепція управління фінансово-економічними процесами і результатами діяльнос 325
20929 Різальний апарат стеблових матеріалів (Пат. на винахід № 89655) Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В., Єсипчук М. І. Пнв Винахід відноситься до галузі сільськогосподарської техніки, а саме до машин для різання 231
19628 Пристрій діагностики технічного стану силового гідроустаткування (Пат. на корисну модель № 61458) Косарев В. В., Стаднік М. І., Мезніков А. В., Варшавський Ю. І., Кирилюк Ю. М., Нікітін С. В., Бризньов С. Р., Степаненко О. В., Лукічова В. О., Мємєх О. В. Пнк Пристрій діагностики технічного стану силового гідроустаткування, що містить гідророзподільник, мано 340
17233 Новая система оценки кормов в молочних единицах для коров разного уровня продуктивности Кулик М .Ф ., Скоромна О.И., Обертюх Ю .В., Чорнолата Л.П. СWeof В статье анализируется новая система оценки кормов в молочних протеиновых, углеводных и энергетическ 279
17232 Нова система оцінки кормів у молочних одиницях і складання раціонів для корів за цими показниками Скоромна О. І. С Розкрито новий методологічний підхід до оцінки кормів у молочних протеїнових, вуглеводних і енергет 369
17168 Порівняльна оцінка вирівнюваних лактаційних кривих за добових надоїв корів за різним періодом отелів та умов утримання Польовий Л.В. Поліщук Т.В. С Встановлено, що найвищий рівень постійності лактації отримано в усіх варіантах утримання корів при о 554
16631 Розвиток альтернативної енергетики в Україні та світі Бандура В.М. С Розглядається науково-методологічні засади становлення альтернативної енергії в Україні. Аналізуєтьс 528
13308 Нвестиційно-інноваційний компонент розвитку виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах вінницької області Мельник В.Я. Полеся В.М., Недбалюк О.О. С Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. - 2010. - №4. - С. 81-90 382
13040 Застосування аналітичних процедур в аудиторській практиці Бралатан В.П., Федоришина Л.І., Пльонсак О.Л. Сун Розкрито важливість застосування аналітичних процедур під час аудиторської перевірки для оцінки риз 352
13039 Оперативний аналіз ресурсозабезпеченості виробництва Пльонсак О.Л. С In this article considered problematika of operative analysis of resursozabezpechenosti pr 270
10318 Прикладний пакет mathcad як засіб підвищення ефективності математичної підготовки майбутніх аграріїв О.В.Левчук С В статті обгрунтовується використання універсального прикладного математичного пакету Mathсad як зас 413
10317 Дидактичний комплекс навчально-методичного забезпечення інтегрованої математичної підготовки фахівців О.В.Левчук С Розкривається сутність та зміст дидактичного комплексу навчально-методичного забезпечення інтегрован 354
9766 Перспективи створення спільних сільськогосподарських підприємств в україні Буряк К. В. Скорук О. П. С Розглянуто пріоритетні напрямки економічної політики України до залучення в національну економіку і 451
9765 Управління трудовими ресурсами як складовою конкурентоспроможності підприємства Погребняк Д.П.Скорук О.П С У статті розглянуто вплив трудових ресурсів на конкурентоспроможність підприємств. Проаналізовано с 445
9764 Стан та перспективи розвитку .малого підприємництва у вінницькій області Нагорна Ю. Скорук О.П С В ідобр аж ен о р озвит ок малого та сер ед н ь о го підприємництва у Вінницькій області в сучасних 402
9763 Розвиток малих форм господарювання на селі в умовах економічної кризи Дзюбенко В.О. Скорук О.ГІ., С РОЗВИТОК МАЛИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА СЕЛІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 410
9762 Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємств та його наслідки Кучмій І.Г. Скорук О.П. С У статті розглянуто вплив зовнішнього середовища та його основних факторіє на підприємства галузі А 401
9761 Стан та перспективи вдосконалення матеріально-технічної бази аграрного виробництва Бабюк К.Г. Скорук О.П. С Розглянутосукупність теоретичних, методичних і практичних проблем, вдосконаленням матеріально-техні 435
9760 Ефективне кредитування, як засіб збільшення оборотних фондів та розвитку сільськогосподарського виробництва. Федченко В.В Скорук О.П. С У статті визначено проблеми кредитування аграрного сектору економіки. Досліджено джерела кредитуван 389
9759 Формування та діяльність акціонерних товариств в україні Пура Л.О. Скорук О.П, С У статті розглядаються актуальні ключові проблеми корпоративного управління в Україні, запропонуват 367
9758 Проблеми відродження виробничої та соціальної інфраструктури села. Петрова O.A. Скорук О.П., С Розглянуто питання виробничої та соціальної інфраструктури сільської місцевості. Зайнятість сільськ 335
9757 Формування та регулювання ринку праці Марценюк Я.Ю. Скорук О.П. С У даній статті розглянуто формування та регулювання регіонального ринку праці, а також проблеми які 458
9756 Вдосконалення організації виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах Заєць О.М. Скорук О.П. С Розглянуто рівень розвитк у зернового господарства Вінницької області. Проаналізовано основні показ 365
9485 Значення управління якістю продукції на підприємстві Ставська Ю. В. Тд Перехід до ринкової економіки обумовлює необхідність вивчення досвіду ведучих фірм світу по до 381
9484 Внутрішній маркетинг як засіб підвищення конкуретоздатності підприємства Ставська Ю. В. С Трансформація конкуренції з промислової сфери в інформаційну, зміна системи споживчих перев 434
9469 Інновації в комунікаціях Дібров А. О., Ціхановська В. М. Тд Політична комунікація в умовах становлення мережевого суспільства - це комунікація між образами, тра 297
9468 Перспективи розвитку та удосконалення організаційно-економічного механізму регіонального зернопродуктового комплексу Ціхановська В. М., Ціхановська О. М. С Розглядається сучасний стан та перспективи розвитку зернопродуктового комплексу Вінницької області. 288
9462 Політика ціноутворення на підприємстві Галяс Т. М., Ціхановська В. М. С Успішне здійснення ціноутворення на підприємстві неможливе без заходів державного регулювання та ефе 340
9458 Інноваційна політика підприємства Пасічник С. В., Ціхановська В. М. С Від інноваційної політики підприємства залежить його здатність задовольняти потреби споживачів, поло 508
9457 Інвестиційний капітал як передумова інноваційної діяльності Сидорук Н. Л., Ціхановська В. М. С Важливою передумовою інновацій та інноваційної діяльності є інвестиції, зокрема інноваційний капітал 285
9455 Державна підтримка інноваційної діяльності Ціхановська В. М., Пасічник І. В. С Світовий досвід засвідчує, що державне регулювання інноваційних процесів не суперечить вимогам ринко 361
9426 Modernization – an imperative of an educational policy of Ukraine. Nataliya Pravduyk, Olena Levchuk С йдеться про формування нової парадигми підготовки фахівців, що грунтуються на використанні найкращих 288
9425 Теоретичні та методичні основи інтеграції природничо-математичної та спеціальної підготовки майбутніх економістів-аграріїв Левчук О.В. С В дослідженні теоретично обґрунтовано педагогічні умови інтеграції природничо-математичної і спеціал 1161
9392 Кластерна стратегія розвитку економіки як один із шляхів підвищення її конкурентоспроможності Ціхановська В. М., Ціхановська О. М. С Обгрунтовано доцільність використання кластерної теорії розвитку з метою організації конкурентоспром 306
9390 Сучасний стан та основні проблеми продовольчої безпеки України Ціхановська В. М. С Проаналізовано сучасний стан продовольчої безпеки України та аргументовано шляхи її підвищення. Розг 434
9389 Формування інноваційної інфраструктури України Мазур К. В., Ціхановська В. М. С Розглянуто сутність і складові загальної системи інноваційної інфраструктури, проаналізовано сучасни 335
9388 Розвиток інвестиційної діяльності регіону Ціхановська О. М., Ціхановська В. М. С Розглянуто сучасний стан інвестиційно-інноваційної діяльності та перспективи розвитку Вінницької обл 344
8895 Вібраційні зерносушарки як спосіб інтенсифікації та економічності процесу сушіння зерна Пазюк В.М. ,Паламарчук І.П.,Пазюк О.Д С в статті представлені матеріали з використання вібраційних зерносушарок, з метою висвітлення напрямк 760
8868 Вібровідцентровий змішувач (Пат. на корисну модель № 46798) Янович В. П. Пнк Вібровідцентровий змішувач, що містить підпружинений робочий контейнер з електромеханічним приводом 282
8861 Вібровідцентрова машина для очищення рідкої сировини (Пат. на корисну модель № 48473) Янович В. П. Пнк Вібровідцентрова машина для очищення рідкої сировини, що містить встановлений на рамі за допомогою п 374
7506 Протокол №1 комісії з інформатизації. 30.03.10 р. Парамарчук Є.А., Микульський В.В. Д 311
7410 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Біологія» для студентів 1-го курсу денної форми навчання за напрямом 0708 « Екологія" спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористуванн Мамалига В.С., Ватаманюк О.В., Колісник О.М. Мв Біологія – наука про закономірності утворення, розмноження, розвитку живих систем, яка формує світог 90
7408 Генетика. Розв’язування задач. Методичні вказівки для поточного контролю знань студентів денної і заочної форм навчання за напрямами 1301 “Агрономія” та 0708 “Екологія” на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр Мамалига В.С Мв Методичні вказівки складено на основі програми курсу “Генетика рослин” для студентів аграрних вищих 30
7118 Хронология становления и упадка аттестации научных кадров высшей квалификации в сельскохозяйственной отрасли науки по специальности зоогигиена и экология В. В. Соляник С В 2009 р. в нашій країні прийнята нова редакція Номенклатури спеціальностей наукових працівників Рес 376
7111 Изучение применения высокого давления как экологически безопасного способа обработки пищевых продуктов П. В. Шелихов, А. Д. Гладкая, И. А. Сасина С Розглянуто використання високого тиску для збільшення терміну зберігання без змін показників якості 508
7110 Проблема якості та безпеки продуктів харчування в Україні І. М. Турчин, Н. Б. Сливка С Якість, як категорія, є національною ідеєю всіх розвинутих країн світу. Стосується це будь-якої прод 491
7109 Характеристика сировинної бази молока у Вінницькій області А. І. Порохня, Н. О. Новаленко, Т. Резнік С Стаття ставить за мету: зробити аналіз стану заготівлі молока у Вінницькій області, звернути увагу н 380
7108 Вихід харчового білку від бугайців при різних технологіях вирощування* С. О. Олійник С Доведено, що вирощування бугаців української м"ясної, світлої аквітанської та сірої української порі 407
7107 Вміст мінеральних елементів у печінці щурів за свинцевого отруєння Н. М. Мельникова, Т. А. Ткаченко, І. А. Лазаренко С Наведено дані експериментальних досліджень щодо визначення вмісту натрію, калію, магнію, кальцію, мі 426
7106 Кислотно-лужний стан крові щурів за дії цезію хлориду та калійвмісних препаратів Н. М. Мельникова, Л. В. Кліх, О. Єрмішов С Щурі, які впродовж 4 діб отримували цезію хлорид, перебувають у стані субкомпенсованого метаболічног 455
7105 Вплив препарату «Вітамін АД3Е ОРАЛ» на елімінацію стронцію в крові та органах кролів, отруєних стронцію хлоридом Н. М. Мельникова, Є. А. Деркач, І. А. Шепельова, О. Й. Камінський С Результати проведених досліджень свідчать про значне накопичення стронцію в крові, печінці та нирках 600
7104 Роль йодмістких препаратів в профілактиці гельмінтозів коней Г. О. Лук"янова С При вивченні впливу йод містких підкормок на сприйнятливість коней до гельмінтозного зараження встан 468
7103 Результаты идентификации в реакции агглютинации и в ПЦР изолятов из крови и лимфатических узлов реагировавших на туберкулин коров полученных на средах ВКГ и влакон* А. П. Лысенко, И. Н. Архипов, А. П. Лемиш [та ін.] С Бактеріологічному дослідженню з застосуванням живильних середовищ ВКГ і ВЛАКОН підданий патологічний 487
7102 Мясная продуктивность и синтез белка, жира в тканях тела бычков в зависимости от кормового фактора В. О. Лемешевский, В. П. Цай С Використання раціонів з підвищеним рівнем обмінної енергії і кращим показником расщепляемость протеї 347
7101 Підвищення якості і безпеки виробництва свинини в умовах хронічного низькодозового опромінення С. О. Костенко, П. П. Джус, О. В. Сидоренко С Проведено цитогенетичний та молекулярно-генетичний аналіз за геном естроген рецептору (ESR) у свином 459
7100 Вміст хлорорганічних пестицидів в молоці корів залежно від рівня забруднення ними навколишнього середовища М. Я. Іванків, С. О. Вовк С Наведено результати досліджень з визначення вмісту хлорорганічних пестицидів у зразках коров"ячого м 670
7099 Використання нових фітосиропів в технології кисломолочних напоїв з маслянки Ю. Р. Гачак, В. О. Наговська С Розглядається питання застосовування вітчизняних фітосиропів «Шипшиновий з горобиною» та «М"ята» в я 650
7098 Рання діагностика туберкульозу з використанням середовища влакон В. В. Власенко, І. Г. Власенко, О. П. Лисенко, И. Н. Архипов С Порівнюються результати виявлення мікобактерій туберкульозу з використанням бактеріоскопії за Ціль-Н 501
7097 Ветеринарно-санітарна оцінка пельменів за показниками якості та безпеки Н. М. Богатко, О. Ю. Голуб С Встановлено, що показники якості та безпеки пельменів різних виробників України різнилися між собою. 1036
7096 Екологічні та санітарно-гігієнічні аспекти моніторингу тваринницьких підприємств О. С. Яремчук, М. О. Захаренко, І. М. Курбатова С Для розробки систем критеріїв та показників екологічних і санітарно-гігієнічних нормативів пропонуєт 498
7095 Жива маса і екстер"єрні особливості тілобудови корів стада української чорно-рябої молочної породи племінного заводу “Ямниця” при використанні голштинів З. Є. Щербатий, Б. А. Павлів, П. В. Боднар С Наводяться результати вивчення живої маси і екстер"єрних особливостей корів української чорно-рябої 429
7094 Комбінаційна здатність ліній коней орловської рисистої породи І. О. Супрун С Вивчено комбінаційну здатність різних ліній коней орловської рисистої породи та визначено найбільш в 417
7093 Особливості будови тіла та молочна продуктивність голштинських корів за умов впливу на них ефекту стабілізуючого відбору О. Ю. Сметана С У статті розглядається питання ефективності використання двох моделей стабілізуючого відбору через х 447
7092 Особливості лінійного розведення в селекційному поліпшенні продуктивності корів племінного стада А. М. Салогуб, Л. М. Хмельничий С Проведена оцінка генеалогічних формувань заводського стада сумського внутрішньопородного типу україн 538
7091 Молочна продуктивність вівцематок різних генотипів В. І. Похил, Л. О. Литвищенко С Викладено результати оцінки молочної продуктивності вівцематок різних генотипів. Встановлено, що най 427
7090 Покращення умов прив"язного утримання корів української чорно-рябої молочної породи Л. В. Польовий, О. С. Яремчук, Р. Л. Варпіховський, І. Довгань С Представлено варіант використання будівлі шириною 9 м при утриманні корів на прив"язі у шаховому пор 452
7089 Приміщення для інтенсивної відгодівлі вибракуваних корів Л. В. Польовий, С. М. Шкільняк С Встановлено, що концентрація вибракуваних корів у підсобних підприємствах харчової промисловості доз 445
7088 Гігієнічна оцінка мікроклімату в телятниках для вирощування теличок за різними технологіями утримання Л. В. Польовий, О. Ю. Шевчук С Гігієнічна оцінка мікроклімату в телятниках дозволяє вибрати оптимальний варіант технології вирощува 421
7087 Екстер"єрно-конституційні типи корів-первісток української чорно-рябої молочної породи та їх молочна продуктивність Л. В. Польовий, Ж. В. Столяр, В. А. Пльонсак С Встановлено, що оцінка корів-первісток за екстер’єрно-конституційними типами дозволяє проводити розп 437
7086 Реконструкція телятника з виробництва яловичини за енергоощадною технологією Л. В. Польовий, Т. Д. Романенко, О. С. Шумиловська С Представлені дослідження показали, що для утримання надремонтного молодняку до 6-місячного, 6-10 і 1 362
7085 Удосконалення корів української чорно-рябої молочної породи за молочним типом Л. В. Польовий, О. В. Романенко С Встановлено, що оцінка корів - первісток української чорно-рябої породи за надоями, жирномолочністю 405
7084 Удосконалення технологічних параметрів безприв"язного утримання корів Л. В. Польовий, В. П. Ратушняк С Доведено, що для покращення умови утримання, раціонального використання виробничих площ, підвищення 470
7083 Підвищення енергоощадності виробництва молока шляхом зменшення затрат праці Л. В. Польовий, О. Л. Польова, Г. В. Ташлицька С Доведено, що невелика потужність підприємств з виробництва молока у сучасних ринкових умовах не дозв 458
7082 Обладнаний кормовий двір – основа для виробництва молока та регульованої підготовки корів до літнього періоду Л. В. Польовий, Т. В. Поліщук, Л. В. Мельник С Доведено, що комплексне вирішення питань починаючи з вибору місця для кормового двору, будівництва с 638
7081 Залежність надою молока від оцінки типу будови тіла корів-первісток української чорно-рябої молочної породи Л. В. Польовий, О. А. Пікула, Н. О. Андрусяк С Доведено, що використання лінійної оцінки корів-первісток української чорно-рябої молочної породи за 430
7080 Вплив підготовки корів до машиного доїння на повноту видоювання молока Л. В. Польовий, А. П. Кульчицька С Доведено, що комплексна підготовка корів до машинного доїння має перевагу над не підготовленими за 444
7079 Поведінка корів за різних технологій утримання Л. В. Польовий, О. М. Кузнецова С Доведена перевага безприв"язного утримання над прив"’язним за витратами праці та створенням для дійн 492
7078 Вплив мікроклімату на відтворні ознаки свиноматок та живу масу поросят великої білої породи Л. В. Польовий, Ю. Л. Березовська С Доведено, що використання енергоощадних умов утримання свиноматок і поросят дозволяє підвищити приро 475
7077 Залежність відгодівельної продуктивності свиней різних генотипів від умов їх утримання під час відгодівлі М. Г. Повод, Ю. А. Коваль С Наведено результати досліджень відгодівельних якостей чистопородних і помісних свиней при різних умо 356
7076 Тривалість ембріонального періоду корів української чорно-рябої молочної породи при різних умовах годівлі О. А. Пікула С Виявлено вплив рівня годівлі і віку тварини на тривалість тільності. Так, фактор годівлі має суттєви 343
7075 Підвищення ефективності зчитуваня вушних транспондерів у автоматизованих системах рідіоідентифікації тварин з використанням рамкових антен Є. А. Паламарчук С У роботі проаналізовано вплив технічних і біологічних факторів на ефективність роботи систем радіоід 501
7074 Вікові біоморфометричні та фізіологічні зміни у сім"яниках та їх придатках у бугаїв чорно-рябої породи М. В. Павлюк, С. О. Вовк С В роботі наведено дані, щодо вікових змін об"єму сім"яників, діаметру сім"яних канальців, об"єму при 442
7073 Аналітична оцінка ефективності виробництва молока та яловичини в умовах Вінницької області Л. Г. Михальчишина, О. М. Зотько С Основними факторами зростання виробництва та зменшення собівартості продукції тваринництва є: збільш 453
7072 Селекційно-генетична оцінка природної резистентності корів прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи О. І. Любинський С Викладено результати досліджень щодо вивчення особливостей природної резистентності корів різних сел 444
7071 Характер поведінки корів різного фізіологічного стану А. М. Лухтай, В. І. Костенко С Подано аналіз результатів етологічних досліджень поведінки корів української червоно-рябої молочної 476
7070 Використання генетичних маркерів продуктивності сільськогосподарських тварин для підвищення конкурентноспроможності харчової сировини С. О. Костенко С Узагальнено основні підходи до використання генетичних маркерів продуктивності сільськогосподарських 492
7069 Динаміка живої маси, відгодівельні та м"ясні якості бугайців симентальської породи та її помісей з м"ясними породами В. М. Кос, Л. І. Музика, А. Є. Жмур С Вивчали особливості росту, відгодівельні та м"ясні якості бугайців симентальської породи та її поміс 513
7068 Ефективність вирощування чистопородних та помісних бугайців Р. В. Каспров, А. В. Димчук С Наведено результати з порівняльного вивчення ефективності вирощування бугайців української чорно-ряб 444
7067 Екстер"єрно-конституційні особливості корів подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи А. В. Димчук, Р. В. Каспров С Викладено результати досліджень екстер"єрно-конституційних особливостей корів подільського заводсько 587
7066 Система інформаційного забезпечення і прискорення селекційного процесу в молочному скотарстві І. В. Гончаренко С Розглянуто методологічні аспекти системної оцінки генотипу корів молочних порід за допомогою селекці 932
7063 Лінійні особливості коней чистокровної верхової породи різного типу конституції Н. В. Волгіна, Д. А. Волков С Встановлено наявність розбіжностей за основними селекційними ознаками коней чистокровної верхової по 388
7062 Одержання маточного молочка за способу неповного осиротіння бджолиних сімей А. Видрик С Досліджено продуктивність бджолиних сімей української і карпатської порід за показниками прийому лич 472
7061 Корреляция между селекционируемыми признаками у свиней разных генотипов Т. В. Батковская С Встановлена ​​висока негативна зв"язок віку досягнення живої маси 100 кг з середньодобовим прир 0
7060 Етіологічні фактори, що негативно впливають на організм тварин в господарствах Дніпропетровської області П. П. Антоненко С Викладено матеріали науково-виробничого досліду щодо визначення етіологічних факторів в господарства 566
6704 Вплив заквашувальних культур на якість і вихід сиру «російського» у ВАТ «Літинський молочний завод» В. В. Власенко, Т. В. Семко, Т. М. Ткачук С Досліджено вплив бактеріальних заквасок на вихід сирів з високою температурою другого нагрівання на 494
6693 Вплив інтенсифікації теплової обробки молока на фізико-хімічні і технологічні властивості В. В. Власенко, Т. В. Семко, С. А. Король С За результатами досліджень встановлено, що висока температура теплової обробки молока дає можливість 403
6692 Вдосконалення технології комбінованих м"ясних продуктів з використанням рослинних білків В. В. Власенко, В. А. Главатчук С Проведено дослідження і встановлено вплив «Біовіта» та соєвого текстурату на м"ясні фарші, які сприя 491
6691 Видалення бактерій з молока за допомогою бактофугування В. В. Власенко, Т. В. Семко С За результатами досліджень встановлено, що бактофугування молока скорочує кількість бактерій і подов 326
6690 Використання соєвої пасти для м"ясо-рослинних напівфабрикатів В. В. Власенко, Т. В. Вовчок С Проведено дослідження і встановлено вплив соєвої пасти на амінокислотний склад м"ясо-рослинних напів 578
6689 Оцінка ефективності індексів материнської продуктивності свиней О. М. Церенюк, А. І. Хватов, Т. А. Стрижак С Наведено вивчення ефективності основних індексів оцінки материнської продуктивності свиноматок по дв 584
6688 Оцінка дочок і ровесниць за спадковістю тривалості тільності О. А. Пікула С Представлений один із шляхів покращення відтворних здатностей корів української чорно-рябої молочної 337
6687 Вплив технології вирощування бугайців на якісні показники їх напівсухожильного мускулу С. О. Олійник С Доведено, що вирощування бугайців за низьковитратною технологією дозволяє отримувати від них більш п 455
6686 Організація доїння молочних корів у доїльному залі «паралель 2×14» І. В. Ковальчук, О. Л. Пасічник, Н. В. Рибій С Розглядається питання організації доїння в доїльному залі «Паралель 2 14», викладена оцінка робочої 464
6685 Молочна продуктивність корів різної стресостійкості М. О. Зотько, Л. М. Рябчук, О. А. Антохова С На молочну продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи має вірогідний вплив тип стр 453
6684 Продуктивна дія комбікормів різного виробництва Р. А. Чудак, Г. М. Огороднійчук, Т. В. Шевчук [та ін.] С За результатами досліджень встановлено, що згодовування бройлерам кросу «Кобб-500» комбікормів вироб 635
6683 Продуктивна дія комбікормів різного складу при вирощуванні бройлерів Р. А. Чудак, Г. М. Огороднійчук, Т. В. Шевчук [та ін.] С Результати досліджень показали, що використання комбікорму, виробленого за рецептом Інституту кормів 471
6682 Вміст важких металів у яйцях та тілі курок-несучок за дії актинідії коломікти Р. А. Чудак, Н. А. Бережнюк, Д. П. Бережнюк С Уведення до складу раціонів курок-несучок добавки з актинідії коломікти суттєво не вплинуло на вміст 852
6681 Баланс азоту та фосфору при згодовуванні жирової та жиролізинової добавок у свиней С. М. Суховуха С Наведені результати впливу згодовування жирової та жиролізинової добавок у складі раціонів на викори 425
6680 Якість яєць, м"яса та показники крові курок-несучок при згодовуванні лляної макухи О. Т. Непорочна С Встановлено, що використання 6% лляної макухи та ферментної добавки мацерази у раціонах курок-несучо 419
6679 Динаміка живої маси кролів при використанні мікроелементних добавок І. В. Левицький, В. А. Бурлака С У статті наведені експериментальні дані динаміки живої маси кролів на відгодівлі при введенні в раці 402
6678 Вплив екструдованої сої на молочну продуктивність корів та хімічний склад молока В. М. Костенко, С. А. Пасічник С Ефективність використання сої в годівлі сільськогосподарських тварин пояснюється високим вмістом в н 566
6677 Ефективність використання вологого зерна кукурудзи законсервованого мелясою при згодовуванні ремонтним телицям В. М. Костенко, М. М. Свинар С Технологія заготівлі вологого зерна кукурудзи консервуванням мелясою дає можливість отримати корм з 318
6676 Оптимізація технології відгодівлі молодняку великої рогатої худоби на сінажі з додаванням біоконсерванту «Біоконт» В. М. Костенко С Наведені дані дослідження хімічного складу та поживності сінажу, законсервованого біоконсервантом «Б 463
6675 Гістоморфологія нирок свиней при згодовуванні природних мінералів Л. П. Горальський, В. А. Бурлака, Т. В. Вербельчук [та ін.] С Подано мікроскопічну будову нирок свиней при згодовуванні алуніту та каоліну. Гістоархітектоніка нир 506
6674 Показники крові телят при споживанні біологічно активної кормової добавки пробіо-актив С Показано, що використання в годівлі телят біологічно активної кормової добавки Пробіо-актив не має в 454
6673 Гематологічні показники бугайців при згодовуванні ферментного препарату МЕК-БТУ-4 В. В. Гончарук С Показано, що згодовування надремонтним бугайцям ферментного препарату МЕК-БТУ-4 зумовлює збільшення 531
6672 Перетравність поживних речовин у індичок, що споживали в раціоні алунітове борошно В. А. Бурлака, В. В. Туманов С Наводяться результати визначення ефективності перетравності основних речовин корму індичками у віці 511
6671 Використання алюмосилікатів в раціонах підсисних поросят В. А. Бурлака, Л. Г. Барановська С Вивчено питання перспективи використання представника алюмосилікатів – алунітового борошна на ріст, 531
6630 Обґрунтування принципової схеми процесу та обладнання для вібраційного сушіння насіння з озонуванням І. П. Паламарчук, М. О. Величко С Разработка процесса виброозонирующего теплообменного действия на сыпучее сырье на основе обоснования 586
6629 Усовершенствование технологии вибрационной обработки деталей, склонных к слипанию в химически активных рабочих средах Г. Ю. Бурлакова, П. В. Колодяжный С Виявлено ефекти від впливу низькочастотної деформації на цементований загартований шар тягових шесті 297
6628 О возможном механизме турбулентного перемешивания в пограничном слое несжимаемой жидкости П. В. Гель, С. И. Резник С У статті проведено теоретичне дослідження турбулентного перемішування в примежовому шарі в’язкого по 426
6348 Сучасні підходи до проведення статистичного аналізу в маркетинговому управлінні регіональних економічних систем О. С. Колесов, Н. С. Колесова С Розглянуто сучасні підходи до проведення статистичних досліджень в маркетинговому управлінні нарівні 1616
6347 До питання оцінки нематеріальних активів: сучасний стан та міжнародний досвід О. О. Любар С Розглянуто проблемні питання оцінки нематеріальних активів та їх відображення в системі бухгалтерськ 477
6346 Вплив демографічних чинників на відтворення трудового потенціалу села Вінницької області Н. Ю. Фіщук, Б. П. Фіщук С В процесах відтворення трудового потенціалу сільських поселень основна увага акцентується на демогра 681
6345 Принципи активізації використання ресурсних можливостей сільських поселень в контексті формування інвестиційної стратегії регіону В. М. Бондаренко, Л. М. Бондаренко С Визначено поняття інвестиційної стратегії та вказано на її роль у ефективному економічному розвитку 328
6344 Організаційно-економічні проблеми удосконалення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення О. С. Дишкант С В статті проведено аналіз основних організаційно-економічних проблем. 383
6343 Макроекономічні передумови розвитку малого підприємництва Л. А. Феняк, О. Ю. Мойсеєва С Розглянуто динаміку розвитку малих підприємств в Україні. 772
6342 Цільове планування міжрегіональної інтеграції на основі програмно-цільового методу Подільського економічного району Т. В. Колесник С Аналізуються міжрегіональні інтеграційні процеси, обгрунтовуються науково-методичні підходи до інтег 411
6341 Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки С. Ф. Мельченко С Розглядаються основні питання галузей охорони довкілля, механізми реалізації та інтеграції екологічн 715
6340 Методика оптимізації структури персоналу промислових підприємств С.Г. Дубова С Запропонована методика оптимізації структури персоналу підприємств. 308
6339 Прогнозування обсягів виробництва продукції харчової промисловості Вінницької області О. В. Кухар, Л. М. Киш С У статті висвітлюється потреба прогнозування обсягів виробництва продукції харчової промисловості дл 908
6338 Прогнозування виробництва зернових та цукрового буряка на Вінниччині А. С. Чвалюк, Л. О. Волонтир С У статті було здійснено прогноз виробництва обсягу цукрового буряку та основних зернових сільськогос 464
6337 Стан, завдання і перспективи зернового виробництва в умовах ринку С. Е. Амонс, В. Я. Мельник С Розглянуто рівень розвитку виробництвом зернових культур в Україні. 449
6336 Регулювання у функціонуванні економіки: теоретичний аспект О. М. Супрун С В статті розглядаються теоретичні аспекти регулювання економіки. 321
6335 Управління стійкістю макроекономічної системи України з використанням інноваційних технологій моделювання С. В. Козловський С В даній статті проведено дослідження проблем визначення рівня стійкості макроекономічної системи Укр 331
6334 Напрями формування та розвитку інноваційної політики сучасних підприємств О. А. Поліщук С Аналізується інноваційна діяльність, основні напрямки інновацій в сільське господарство. 508
6333 Проблематика теоретико-методологічного змісту регулювання міжрегіонального економічного розвитку А. Г. Мазур, О. Г. Підвальна, Т. В. Колесник С Розглядаються науково-теоретичні засади формування міжрегіонального регулювання як економічної катег 460
6332 Територіальний зріз та факторний аналіз розвитку малого підприємництва в Україні Л. Г. Чернюк, Т. В. Пепа С Стаття присвячена дослідженню територіальних особливостей та специфіки просторової організації малог 386
6331 Інституціональні особливості розвитку і регулювання аграрного підприємництва М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк, А. В. Розгон С В статті розглядаються інститути та інституції регулювання підприємництва такі як держава, ціна, кон 730
6304 Активізація використання інвестиційного потенціалу аграрного сектору Вінницької області М. П. Салтан С Розглядається сучасний стан інвестиційного потенціалу агропромислового комплексу Вінницької області. 443
6303 Розвиток інноваційної діяльності як основа науково-технічного прогресу в аграрній сфері М. С. Вітков С В статті розкривається сутність інноваційної діяльності, зокрема інноваційного процесу, оцінюється р 526
6302 Інституційні зміни і аграрна політика у розвитку регіону В. А. Мамчур С У статті досліджуються інституційні зміни і аграрна політика Подільського регіону з метою вдосконале 530
6301 Аудиторські послуги в Україні в контексті контролю їх якості Н. Г. Здирко, А. В. Рибачок С В статті розглянуто основні принципи контролю якості аудиторських послуг в Україні. 369
6300 Принципи побудови процесу розробки фінансової стратегії підприємства Г. В. Блакита С В комплексі концептуальних засад дослідження процесу розробки фінансової стратегії конкретними торго 431
6299 Необхідність та особливості оцінки платоспроможності та ліквідності комерційного банку Н. М. Гудзенко, І. В. Любар С В статті розглядаються критерії оцінки фінансового стану і фактори, що впливають на рівень ліквіднос 1794
6298 Соціальний аспект податкової політики російської імперії на початку XX століття Ю. В. Котик С У статті висвітлюється соціальний напрям податкової політики у Російській імперії на початку XX стол 345
6297 Сучасний стан та перспективи розвитку соціально-виробничої інфраструктури села Д. Токарчук С У статті аналізується рівень розвитку соціальної та виробничої інфраструктури Вінницької області з м 1193
6296 Оцінка можливих наслідків вступу України до СОТ для харчової промисловості З. П. Рожко С Подано характеристику сучасного стану та перспектива галузі харчової промисловості в умовах вступу У 371
6295 Економічне ранжування територій регіону за рівнем забезпечення продовольством О. Г. Підвальна, В. М. Бондаренко С Проведено економічне ранжування територій області за рівнем забезпечення продовольством. 725
6294 Теоретичні підходи до класифікації основних фондів підприємств аграрної сфери С. А. Сегеда С У статті дослідженні думки науковців щодо сутності категорії "основні засоби". 640
6293 Особливості формування аграрного ринку Вінниччини Г. О. Пчелянська С Розглядаються основні складові аграрного ринку та особливості їх формування. 465
6292 Інвестиційно-інноваційний компонент розвитку виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах Вінницької області В. М. Полеся, О. О. Недбалюк, В. Я. Мельник С Відтворення основних фондів в галузі молочного скотарства Вінницької області не має планового характ 357
6291 Розвиток сільського зеленого туризму на Вінниччині О. В. Клочковський, В. О. Клочковська С Сформовано властивості і особливості сільського зеленого туризму Вінниччини. 605
6290 Напрями інтенсифікації садівництва на інноваційній основі Л. О. Барабаш С Проведено аналіз сучасного стану і тенденцій розвитку промислового садівництва України в умовах ринк 860
6289 Відтворення трудових ресурсів села Вінницької області Н. Ю. Фіщук, Б. П. Фіщук С Розглянуто сутність процесів відтворення трудового потенціалу, стан використання трудових ресурсів в 446
6288 Страхування власного майна підприємства: особливості податкового та фінансового обліку Л. В. Коваль С Розглянуто особливості фінансового та податкового обліку операцій зі страхування власного майна сіль 412
6287 Використання логістики в Україні та за кордоном В. Є. Качуровський С Досліджується сучасний стан використання логістики в Україні та за кордоном. 779
6286 Імітаційна модель управління реалізаційними ризиками малого бізнесу Т. Є. Магас С В статті запропоновано та описано імітаційну модель. використання якої дозволяє зменшити ризики, які 456
6285 Вплив глобальних ризиків на економічний розвиток А. В. Томаш, Н. А. Потапова, О. В. Клочко С У статті висвітлюються питання оцінки впливу глобальних ризиків на економічний розвиток регіону. 1251
6284 Теоретичні аспекти менеджменту трудового потенціалу агроформувань О. Л. Матвієнко С Розглядаються деякі теоретичні аспекти менеджменту трудового потенціалу на сільськогосподарських під 449
6139 Формування ринку землі в Україні О. О. Прутська С Наведено результати дослідження проблем становлення ринку землі в Україні. 815
6138 Науково-теоретичні засади формування аграрно-промислової інтеграції в аграрній економіці А. Г. Мазур С Розглядаються теоретичні проблемні розвитку інтеграцій як економічній категорії. 488
5144 Судові та правоохоронні органи України. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6. 030402 ”Правознавство” (спеціальність ”Правознавство”) у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства агр Гель А.П., Оверковська Т.К. Нп Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6. 030402 ”Пра 3
5057 Застосування інноваційних методів навчання як одна із педагогічних умов успішного формування творчого мислення майбутніх учителів іноземної мови Кравець Р.А. Тд 336
5056 The main purpose of training future foreign language teachers is forming the creative thinking Кравець Р.А. Тд 336
5055 Головна мета підготовки майбутніх учителів іноземної мови - формування творчого мислення Кравець Р.А. Тд 337
4893 Застосування інноваційних методів навчання з метою формування творчого мислення майбутніх учителів іноземної мови Кравець Р.А. С У статті розглядається проблема застосування інноваційних методів навчання з метою формування творчо 287
4892 Роль внутрішньої творчої мотивації у формуванні творчого мислення майбутніх учителів іноземної мови Кравець Р.А. С У статті розкривається роль внутрішньої творчої мотивації у формуванні творчого мислення майбутніх у 314
4891 Соціальні та природні фактори формування творчого мислення майбутніх учителів іноземної мови Кравець Р.А. С У статті розкривається роль соціальних і природних факторів у формуванні творчого мислення майбутніх 272
4214 Концептуальні засади логістики в системі маркетингового менеджменту Гапчак Тарас Григорович С 634
4213 Логістична стратегія фірми Гапчак Тарас Григорович Тд 423
4211 Місце транспорту в забезпеченні логістики Гапчак Тарас Григорович Тд 401
4210 Управління ланцюгами постачань Гапчак Тарас Григорович Тд 383
4206 ФУНДАМЕНТАЛЬНІ КОНЦЕПЦІЇ ЛОГІСТИКИ Гапчак Тарас Григорович С В статті аналізуються сучасні тенденції, які відбуваються в логістиці. Систематизуються та досліджу 2313
4189 Транспортне забезпечення логістичних технологій Гапчак Тарас Григорович С В статті досліджується місце та роль транспорту в забезпеченні логістичних технологій, вирішуються 2567
4188 Ризики в логістичних процесах Гапчак Тарас Григорович С В статті аналізується зміст та причини виникнення невизначеності в логістичних системах, систематиз 3411
3803 Внутрішньогосподарський контроль : стан та шляхи вдосконалення Гуцаленко У.О., Мельник А.М. Тд 353
3767 Порівняльна характеристика внутрішнього та внутрішньогосподарського контролю Гуцаленко У.О., Бас В.А. С Здійснено порівняльну характеристику мети та цілей внутрішнього і внутрішньогосподарського контролю. 672
3766 Сутність та місце контролінгу в управлінні підприємством Коцупатрий М.М., Гуцаленко У.О. С Изучены трактовка сущности контроллинга, место в экономике предприятия и эволюция развития. Раскрыта 1202
3765 Проблеми митного контролю в Україні Гуцаленко У.О. С Розкрито основні завдання митної служби України, та проблеми митного контролю в Україні 1115
3764 Комп’ютерні програми в аудиторській діяльності України та світу Гуцаленко У.О. Тд Розкрито основні комп`ютерні програми в аудиторській практиці, які використовуються в Україні та сві 405
3763 Внутрішньогосподарський контроль: організаційні аспекти та класифікаційні ознаки Коцупатрий М.М., Гуцаленко У.О. С У статті розкрито походження внутрішньогосподарського контролю та його класифікація, Досліджено осно 1274
3726 Курс нарисної геометрії Джеджула Олена Михайлівна; Кормановський Сергій Іванович; Спірін Анатолій Володимирович; Пятак Михайло Миколайович Нп В посібнику розглянуті основні теоретичні положення курсу,викладені методи побудови зображень геоме 4097
3445 Інформатика (Vіsual Basіc). Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт бакалаврами напряму підготовки 6.030 Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Мв Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформатика" містять ст 414
3438 Технологія створення програмних інтелектуальних систем. Ме-тодичні вказівки для виконання лабораторних робіт бакалаврами напряму 6.050100– «Економічна кібернетика» Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Мв Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технологія створення програмн 1022
3188 Продуктивність, якість яєць у перепілок за використання у годівлі ехінацеї пурпурової Р. А. Чудак, Г. М. Огороднійчук, Т. В. Шевчук, Бережнюк Н.А., Вознюк О.І., Лендел І.М., Кобялко В.П. С Застосування у годівлі перепілок суцвіття і насіння ехінацеї в дозі 1% за масою до основного раціону 535
3184 Молочна продуктивність корів при випасанні на пасовищі без підгодівлі та з підгодівлею силосом і концентратами О. І. Скоромна С Злаково-бобовий травостій як єдиний корм при пасовищному утриманні корів без підгодівлі корів не заб 591
3143 До проблеми неонаціоналізму в контексті кризи національної ідентичності Слотюк П.В. Тд До проблеми неонаціоналізму в контексті кризи національної ідентичності 366
3142 Становлення «зовнішньої політики» регіонів, як важливого чинника регіонального розвитку Слотюк П.В. С поглиблення інтеграційних процесів викликало необхідність в теоретичному обґрунтуванні нової паради 307
3141 Порубіжні території Поділля до і після утворення Речі Посполитої Слотюк П.В. С В статті відзначається, що нині, коли все більше людей у нашій молодій державі своє майбутнє пов`язу 2356
3140 Еміграція подолян за Урал, в Сибір та Далекий Схід Богатчук Світлана Степанівна С Українські селяни, одержавши свободу після скасування панщини на західноукраїнських землях і кріпацт 320
3138 Україна на шляху до Європейського Союзу Богатчук С.С., Дуржинська Л.Ю. Тд Євроінтеграція і членство в Європейському Союзі є стратегічною метою України для реалізації націонал 724
3113 Роль кормов в производстве овцеводческой продукции Г. А. Туварчиева С В статье указана динамика себестоимости кормов и их структура в рационе овец. Даются рекомендации по 240
3091 Витяг з протоколу №3 комісії з інформатизації Комісія з проблем інформатизації та комп’ютерної діяльності ВНАУ Д 329
3089 АГД. Робочий зошит Материнська О.А. Рз Робочий зошит з курсу «Аналіз господарської діяльності» призначений для виконання практичних завдан 560
3088 АГД. Курсова робота Материнська О.А. Мв Методичні вказівки містять вимоги до виконання та оформлення курсових робіт, перелік тем та приклад 4762
2936 Україна в системі міжнародних відносин Довгий В.В., Богатчук С.С. Тд У статті розглядається Україна в системі міжнародних відносин. Жодна сучасна держава, яка прагне від 722
2935 Роль ідеології націоналізму в утворенні незалежної України Богатчук С.С. Тд Формування націй та утворення національних держав невід’ємне від поняття націоналізму. 351
2934 Спеціальне кормовиробництво. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців напряму 7 130201Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва " Панько В.В. , Сироватко К.М. Суховуха С. М. Тп Тимчасова навчальна програма містить структуру курсу за всіма видами робіт (лекції, лабораторні заня 0
2930 Роль засобів масової інформації у формуванні громадської думки Богатчук С.С., Паламаренко Я. Тд Дана тема розкриває вплив засобів масової інформації на формування громадської думки, яка виступає о 830
2929 Українське чумацтво в першій половині ХІХ ст. Богатчук С.С. Знп У статті відповідно до архівних та наукових джерел характеризуються особливості формування чумацьког 1244
2928 Політологія. Тимчасова програма для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету ВНАУ Богатчук С.С. Мв Викладений матеріал з дисципліни “Політологія” розрахований на студентів денної та заочної форми нав 808
2926 Політологія. Методичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів денної й заочної форми навчання агрономічного факультету Богатчук С.С. Мв Навчальна дисципліна “Політологія” займає чільне місце в системі підготовки висококваліфікованих спе 2841
2925 Методичні рекомендації та плани семінарських занять з курсу Політологія для студентів денної й заочної форми навчання факультету економіки і підприємництва Богатчук С.С. Мв Навчальна дисципліна “Політологія” займає чільне місце в системі підготовки висококваліфікованих спе 691
2915 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Зоологія хордових” Марценюк Н.О. Мв Методичні вказівки для виконання курсової роботи із зоології хордових студентами факультету технолог 12
2828 Аудит. Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт студентами денної та заочної форма навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» Гуцаленко Л.В., Подолянчук О.А., Здирко Н.Г., Гуцаленко У.О. Мв Викладений матеріал методичних вказівок по виконанню курсової роботи з курсу «Аудит» для студентів 1696
2706 Особливості конструкцій подрібнювальних пристроїв підбирачів Pottinger Холодюк О.В. С Наведено результати аналізу особливостей конструкцій різальних пристроїв підбирачів стеблової ма-си. 374
2549 Вібраційна шахтна сушарка переміжного нагрівання зі складеним вертикальним привідним валом Л. В. Ярошенко, О. М. Омельянов, М. О. Омельянов С Описана конструкция вибрационной шахтной сушилки прерывистого нагревания с составным вертикальным пр 463
2548 Особенности загрузки вибротранспортера сушильной установки В. А. Федоскин, Н. Н. Ерисов С У статті освячуються особливості завантаження вібротранспортера сушильної установки. Розглядається п 473
2547 О колебаниях скорости зерновой смеси на виброрешете Л. Н. Тищенко, В. П. Ольшанский, С. В. Ольшанский С Рух зернової суміші по поверхні нахиленого решета описано рівняннями потоку в’язкої рідини. Побудова 427
2546 Дослідження кінетичних характеристик процесу віброекстрагування в системі рослинна сировина - екстрагент Т. Г. Мисюра, В. Л. Зав"ялов, В.С. Бодров, Н. В. Попова С Приведена методика и результаты относительно определения равновесных концентраций в системе "растите 431
2545 Исследования пластичности титановых сплавов при деформировании заготовок в калибрах различных систем В. І. Музичук, Р. В. Шкрилев, В. В. Печенюк С Результати проведених експериментів і освоєння технології штампування поковок з титанових сплавів ук 426
2544 Остаточные напряжения при упрочнении деталей электроконтактным припеканием Л. А. Лопата, Е. Б. Сорока, В. Н. Яропуд С Виходячи з принципу еквівалентності напруженості адгезійного зв"язку, проведена оцінка залишкової на 445
2543 Кульковий двокаскадний генератор імпульсів тиску О. В. Поліщук С В статті наведено основні преваги використання гідроімпульсного приводу в вібраційних машинах різног 492
2541 Влияние вибрационной обработки на упрочнение обрабатываемой поверхности И. А. Дудников, А. И. Беловод, А. П. Кившик [та ін.] С Розглянуті питання зміцнення оброблюваної поверхні на довговічність відновлюваних деталей. 387
2540 Напряжённо-деформированное состояние металлов при обработке давлением А. А. Дудников, А, И. Беловод [та ін.] С Розглянуті питання пластичності матеріалу зразків при звичайній і вібраційній деформації. 404
2539 Оптимізація розміщення деталей різної форми, що обробляються на вібровикінчувальних верстатах О. В. Гаврильченко, В. А. Повидайло, В. М. Захаров С Рассмотрены современные способы размещения деталей при абразивной обработке. Приведено теоретическое 506
2538 Анализ стендовых и эксплуатационных испытаний А. И. Беловод, И. А. Дудников, А. А. Дудников [та ін.] С Розроблена методика проведення стендових досліджень з оцінкою зносостійкості дискових копачів буряко 366
2537 Системне моделювання динаміки глибинних циліндричних вібромашин В. Б. Яковенко, М. М. Забродський С Разработана новая методика проектного расчета глубинных вибромашин, которая отличается от существующ 531
2536 Влияние параметров щеки на динамику вибродробилки с наклонной камерой дробления В. П. Франчук, Е. В. Федоскина С Приведено дослідження впливу параметрів щоки на величину амплітуди коливань елементів дробарки. 429
2535 Особенности движения материала по рабочей поверхности грохота с пространственными колебаниями В. П. Франчук, В. Ф. Куница С В статті приведені розрахункова схема та аналітичні залежності для визначення характеру руху матеріа 418
2534 Інваріанти просторової жорсткості обладнання з паралельною кінематикою В. Б. Струтинський, А. М. Кириченко С Проанализировано преобразование матрицы жесткости механизмов параллельной структуры при изменении си 404
2533 Некоторые вопросы упрощения развитых динамических моделей рядных механических систем на примерах станов трубопрокатного производства С. Р. Рахманов, В. Т. Вышинский С Разработана инженерная методика упрощения развитых динамических моделей рядных механических систем н 314
2532 Оослаблення гальмівної сили магніторейкового гальма на одиничних нерівностях рейкової колії В. В. Проців С Определено влияние эквивалентного зазора между наконечником тормоза и рельсом на величину силы прима 442
2531 Динамічні навантаження коливального характеру в гнучких спірально-фасонних конвеєрах поступального руху І. П. Паламарчук, М. В. Любін, О. А. Токарчук С В статье рассмотрены причины возбуждения динамических сил в гибких спирально-фасонных конвейерах пос 873
2530 Обоснование динамических параметров виброударного грохота на основе метода бинарной логит регресси В. П. Надутый, Е. С. Лапшин, И. П. Хмеленко С Результати чисельних експериментів по вивченню впливу конструктивних і динамічних параметрів грохота 389
2529 Подійно-орієнтований графо-аналітичний опис елементів гнучких інтегрованих виробничих систем Н. Р. Веселовська С В работе предложен принципиально новый подход для описания гибких компьютерно интегрированных систем 419
2528 Порівняльна оцінка застосування вібраційних викопуючих робочих органів бурякозбиральних машин В. М. Булгаков, І. В. Головач, Г. М. Калетнік, І. Є, Кравченко С Аналитически определены амплитудно-частотные характеристики продольных и поперечных колебаний корнеп 350
2527 Програма для проектного розрахунку механічних характеристик вібраційного перетворювача руху з механізмом вільного ходу Б. Д. Білоус, М. Ф. Мандзюк, І. П. Пістун С В работе на основе математической модели разработан алгоритм определения максимальных и средних знач 360
2526 Виброгашение колебаний и отсутствие критической скорости в многосекционных роторных системах Л. Я. Банах, А. Н. Никифоров, В. П. Ройзман С Статья посвящена проблеме снижения уровня вибраций в многосекционных быстроходных роторных системах 485
2525 Опорний конспект лекцій з дисципліни «Математичні моделі у менеджменті і маркетингу» для студентів спеціальності 7.050106 "Економічна кібернетика" Клочко О.В. Кл Опорний конспект лекцій з дисципліни «Математичні моделі у менеджменті і маркетингу» для студентів 2
2524 Тестові завдання з дисципліни «Технологічні основи сільськогосподар- ського машинобудування»: Навчальний посібник Іванов М.І., Дусанюк Ж.П., Дусанюк С.В., Шаргородський С.А. Нп Тестові завдання з дисципліни «Технологічні основи сільськогосподар- ського машинобудування»: Навчал 44
2522 Обгрунтування технології та обладнання для первинного очищення олії соняшникової пресованої Л. В. Фіалковська, І. П. Паламарчук, В. П. Янович С В статье приведены данные исследования и рассмотрены технологии очистки подсолнечного прессового мас 1233
2521 Біохімія молока і молочних продуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету ТВіППТ. Спеціальність: 7.09010201 “ТВіППТ ” Шевчук Т.В., Огороднічук Г.М. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та програми з дисципліни "Біохім 9
2520 Біохімія молока і молочних продуктів. ”Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету ТВіППТ. Спеціальність: 8.09010201 “ТВіППТ ” Шевчук Т.В., Огороднічук Г.М. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та програми з дисципліни "Біохім 8
2519 Технологія виробництва продукції птахівництва. Навчальний посібник Л.Л.Царук, О.І.Скоромна, С.М.Овсієнко, Н.С.Діхтярук Нп У навчальному посібнику висвітлені конституційно-екстер`єрні особливості сільськогосподарської птиц 9
2518 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять для студентів факультету менеджменту (спеціальність 6.030601) Навчальний посібник Постернак Л.І., Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В., Кучерявий В.П. Нп Посібник складений за діючою програмою. При вивченні дисципліни студенти ознайомлюються з основами 3608
2517 Колебания неоднородного зернового потока на виброрешетах Л. Н. Тищенко, В. П. Ольшанский, С. В. Ольшанский С Розглянуто гармонічні коливання швидкості неоднорідного потоку зернової суміші, які спричинені поздо 485
2516 Біохімія молока і молочних продуктів: Навчальний посібник Шевчук Т. В., Огороднічук Г.М. Нп У посібнику викладений матеріал до виконання лабораторних занять з дисципліни «Біохімія молока і мо 3001
2515 Технологія виробництва продукції вівчарства. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Овсієнко С.М. Тп Технологія виробництва продукції вівчарства. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки 8
2514 Конярство. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання із спеціальності 7.130200 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”, напрям підготовки 6.090102 “ТВіППТ” Льотка Г.І., Марценюк В.П., Разанова О.П. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та типової і робочої програми з навча 4
2513 Методичні вказівки для лабораторних робіт з курсу “Механіка матеріалів і конструкцій” для студентів напряму підготовки бакалаврів 6.100202 “Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва” І.О. Сивак, І.А. Деревенько, Мв Сучасні конструкції та їх деталі настільки складні, що розрахувати їх на міцність, жорсткість і сті 4
2512 Технологія переробки, зберігання продукції тваринництва (Навчальний посібник) В.В. Власенко, М.Д. Гаврилюк, Т.В. Фаріонік, І.В. Березовський Нп У навчальному посібнику висвітлені питання технології переробки, зберігання і стандартизації продук 6
2511 Технологія переробки, зберігання продукції тваринництва (Навчальний посібник) В.В. Власенко, М.Д. Гаврилюк, Т.В. Фаріонік, І.В. Березовський Нп У навчальному посібнику висвітлені питання технології переробки, зберігання і стандартизації продук 3
2510 Моделювання з використанням лінгвістичних змінних інтенсифікації процесу біоконверсії перемішуванням субстрату С. Г. Ратушняк, К. В. Анохіна С В статье определено параметры в соответствии с предложенной принципиальной энергохранящей технологич 459
2509 Вібраційні зерносушарки як спосіб інтенсифікації та підвищення економічності процесу сушіння зерна О. Д. Пазюк, І. П. Паламарчук, В. М. Пазюк С В работе представлены материалы по использованию вибрационных зерносушилок, с целью высветить направ 523
2508 Експериментальне дослідження вібраційно-планетарної машини для віджиму ферментних сумішей І. Г. Липовий, В. П. Янович С В статье представлены энергетические и технологические характеристики вибрационно-планетарной устано 373
2507 Дослідження ефективності зовнішнього масообміну при віброекстрагуванні з рослинної сировини В. Л. Зав"ялов, Ю. В. Запорожець, В. С. Бодров [та ін.] С Представлены результаты исследования влияния режимных параметров на внешний массообмен при непрерывн 519
2506 Залежність зусиль різання від фізико-механічних властивостей консервованих кормів В. Л. Іванов, А. В. Грицун, І. М. Подолянин, В. С. Руткевич С Рассматривается проблема повышения эффективности выемки консервированных кормов из хранилищ. Изложе 522
2505 Дослідження кінетики екстрагування при переробці рослинної сировини в біопаливо В. М. Бандура, С. М. Буйвол С Измельченный жмых дает возможность повысить выход целевых компонентов при экстрагировании. Привлечен 388
2504 Оцінка енергоспоживання вібраційних машин для оздоблювально-зачисної обробки деталей сільськогосподарської техніки І. П. Паламарчук, Р. М. Горбатюк С В работе описываются разработанные конструкции энергосберегающих вибрационных машин для выполнения о 419
2503 Дослідження шліцьових з’єднань тракторів і сільськогосподарських машин В. І. Музичук, В. В. Печенюк, Я. В. Порик С Рассмотрена работа шлицевых соединений сельскохозяйственных машин, их качество и надежность. Исследо 531
2502 Технико-экономическая оценка инвестиционного проекта: «производство абразивных гранул для вибрационной обработки» М. А. Калмыков, Н. И. Пичугин, Т. А. Шумакова С Проведена техніко-економічна оцінка інвестиційного проекту направленого на випуск високоефективного 392
2501 К вопросу напряженного состояния материала деталей при обработке давлением В. В. Дудник, А. В. Канивец, А. И. Беловод, А. А. Дудников С Розглянуті питання зміни напруженого стану матеріалу деталей при їх обробці тиском. 362
2500 Исследование нанорельефа поверхности при нанесении твердосмазочного покрытия MOS2 методом вибрационной механохимической обработки А. П. Бабичев, В. В. Иванов, Е. С. Ларин [та ін.] С В статье представлены материалы по исследованию микро- и нанопрофиля деталей с нанесённым твердосмаз 410
2499 Вибрационные технологии с большой амплитудой движения масс загрузки Г. В. Серга, К. А. Белокур, А. Н. Иванов С Представлено обґрунтування використання гвинтових агрегатів в якості робочих органів вібраційного об 395
2498 Ресурсосберегающая технология изготовления ведущих зубчатых колес тепловозов 2ТЭ10Д Л. М. Лубенская, П. В. Колодяжный С Виявлено ефекти від впливу низькочастотної деформації на цементований загартований шар тягових шесті 431
2497 Концептуальні основи аналізу резонансних властивостей ґрунтів сільськогосподарського призначення при дії вібрації В. С. Ловейкін, Ю. В. Човнюк, Л. А. Дяченко С Приведены основные расчетные зависимости для определения резонансных частот колебаний грунтов сельск 419
2496 Аналіз нерівномірності руху роликової формувальної установки з енергетично врівноваженим приводом В. С. Ловейкін, К. І. Почка С Для роликовой формовочной установки с энергетически уравновешенным приводом для троих формовочных те 468
2495 Механические колебания в технических процессах А. В. Канивец, В. В. Дудник, А. И. Беловод, А. А. Дудников С Розглянуті питання впливу механічних коливань та їх застосування в технологічних процесах. 556
2494 Стенд з гідроімпульсним приводом для моделювання просторового вібронавантаження Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Булига, О. Д. Манжілевський С В данной работе рассмотрена динамическая и математическая модели рабочего хода стенда c гидроимпульс 495
2493 О влиянии качества раствора на слипаемость изделий, обрабатываемых ВИО Г. Ю. Бурлакова, В. П. Кожемякин, А. П. Николаенко С У статті представлені дослідження впливу якості робочого розчину на злипаємість деталей при вібрацій 293
2492 Дослідження динаміки процесів зміни параметрів повітря в робочих камерах двосторонніх пневмоударних вузлів І. А. Пономарчук, Г. І. Левицька С Исследована динамика процессов изменения параметров воздуха в рабочих камерах двусторонних пневмоуда 382
2491 Інтенсифікація технологічних процесів у гідродинамічних кавітаційних апаратах О. І. Некоз, О. А. Литвиненко,   К. Zdzislaw С Наведено результати експериментальних досліджень оброблення середовищ в багатоступінчастих кавітацій 399
2490 Віброреологічні характеристики твердих мінеральних добрив при їх вібраційному переміщенні у конусних бункерах В. С. Ловейкін, Ю. В. Човнюк, А. І. Дитюк С В работе рассмотрен характер изменений виброреологических характеристик твёрдых минеральных удобрени 357
2489 Вплив ультразвукового поля на ріст парової фази В. Р. Кулінченко, О. М. Деменюк С Установлена зависимость порога роста пузырьков в ультразвуковом поле и их асимптотических размеров о 378
2488 Особливості безперервного віброекстрагування цільових компонентів з хмельової сировини Ю. В. Запорожець, В. Л. Зав"ялов, О. П. Лобок С Применение технологической воды в качестве экстрагента при производстве хмелевых экстрактов становит 482
2487 Дослідження роботи гідравлічних систем тракторів і сільськогосподарських машин на робочих рідинах біологічного походження Середа Леонід Павлович, Зінєв Михайло Вікторович С Стаття присвячена дослідженню роботи гідравлічних систем тракторів та сільськогосподарських машин на 372
2486 Планування багатофакторного експерименту для дослідження вібраційного гідроприводу ущільнення твердих побутових відходів О. В. Березюк С Разработана установка для снятия экспериментальных данных основных параметров вибрационного гидропри 606
2485 Розробка та дослідження роботи мобільного агрегата для переробки в щепу деревних відходів Середа Леонід Павлович, Зінєв Михайлот Вікторович С Робота присвячена розробці і дослідженню роботи мобільного агрегату для переробки в щепу деревних ві 462
2484 Колебания технологического инстумента пресса в процессе прошивки или экспандирования заготовок С. Р. Рахманов С Приведены результаты исследования динамики иглы при прошивке или экспандирования на прошивном прессе 289
2483 Результаты исследований равновесного состояния жидкости в ячейке сита обезвоживающего грохота В. П. Надутый, В. И. Елисеев, В. И. Луценко, И. П. Хмеленко С У статті наведено підсумкові результати досліджень рівноважного стану рідини в чарунці сита зневодню 458
2482 Результаты экспериментальных исследований по обработке изделий при различных компоновках станка без жесткой кинематической связи Л. М. Лубенская, Ю. Ю. Дегтярева С Проведено експериментальні дослідження (кількісну оцінку процесу), що передбачають використання різн 278
2481 Исследование поведения абразивных гранул различных геометрических форм в вибрирующих контейнерах М. А. Калмыков, Т. А. Шумакова, И. М. Левинская С У статті приведені результати експериментальних досліджень визначення параметрів, що характеризують 360
2480 Використання елементів паралельної кінематики в установках для віброабразивної обробки виробів складної форми Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Булига, О. Д. Манжілевський С В данной работе рассмотрена конструкция установки для виброабразивной обработки крупногабаритных дет 406
2479 Інтенсифікація процесів лазерного спікання композиційних матеріалів енергією ультразвукових коливань В. В. Джемілінський, Л. Ф. Головко, О. О. Гончарук, О.Д. Кагляк С Проведен анализ процессов лазерного спекания композиционных материалов, предложены возможные методы 509
2478 К вопросу надёжности дисков копачей свеклоуборочных машин А. И. Беловод С Розглянуті деякі аспекти оцінки надійності роботи дисків копачів, відновлених вібраційним методом. 341
2477 Формування усної переконуючої комунікації у студентів-аграріїв Т. І. Марцінко, асистент Марцінко Т.І. С У статті порушується питання відродження і розвитку мистецтва усної переконуючої комунікації у студе 303
2476 ДО ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ НЕВЕРБАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ Марцінко Т.І., Тимощук Н.М. С На основі наукових досліджень та досвіду власної роботи запропоновано дидактичні засади, а саме неве 450
2475 Взаимодействие дебалансного вибровозбудителя с колебательной системой с несколькими степенями свободы Т. С. Ярошевич, В. И. Швабюк, Н. П. Ярошевич С Розглядається задача про рух інерційного віброзбудника під час проходження зони резонансу у випадку, 335
2474 Інформаційні технології дослідження вібраційних процесів у роторах турбомашин Є. В. Штефан, А. П. Бовсуновський, О. Ю. Черноусенко, Д. А. Башта С Представлена теоретическая методика анализа крутильной вибрации валопроводов произвольной конструкци 576
2473 Применение уравнения Бернулли к расчету движения зернового слоя на плоском наклонном виброрешете Л. Н. Тищенко, В. П. Ольшанський, С. В. Ольшанський С Шляхом розв’язання основного рівняння технічної гідродинаміки виведено формули для обчислень розподі 394
2472 Нестаціонарні коливання багатошарових ортотропних оболонок неканонічної форми Н. В. Сметанкіна С На основе приема расширения заданной области разработан метод исследования колебаний многослойных ци 395
2471 Дослідження динаміки привода конвеєра зі змінним навантаженням Л. К. Поліщук, О. О. Адлер С Проведены исследования динамики привода конвейера с переменной нагрузкой, которые дали возможность о 456
2470 Експериментальне підтвердження наявності додаткових підсилень коливань у високоефективних міжрезонансних механічних коливальних системах, створених на основі теорії синфазних коливань О. С. Ланець С В статье, базируясь на твердотельном проектировании и пользуясь аналитическими зависимостями теории 268
2469 Рейтинг факультетів та кафедр ВНАУ за 2 семестр 2009-2010 н.р. Д Рейтинг факультетів та кафедр ВНАУ за 2 семестр 2009-2010 н.р. 0
2468 Рейтинг штатних НПП кваліфікаційної категорії "старший викладач" за 2 семестр 2009 -2010 н.р. Д Рейтинг штатних НПП кваліфікаційної категорії "старший викладач" за 2 семестр 2009 -2010 н 1
2467 Рейтинг штатних НПП кваліфікаційної категорії "викладач" за 2 семестр 2009 -2010 н.р. Д Рейтинг штатних НПП кваліфікаційної категорії "викладач" за 2 семестр 2009 -2010 н.р. 0
2466 Рейтинг штатних НПП кваліфікаційної категорії "асистенти" за 2 семестр 2009-2010 н. р Д Рейтинг штатних НПП кваліфікаційної категорії "асистенти" за 2 семестр 2009-2010 н. р 0
2465 Асимптотичні наближення хвильових процесів у довгомірних тілах,які характеризуються поздовжнім рухом І. В. Кузьо, Б. І. Сокіл, А. І. Андрухів, М. Б. Сокіл С Для исследования динамических процессов в длинномерных гибких телах, которые характеризуются продол 358
2464 Рейтинг штатних НПП кваліфікаційної категорії "доценти та старші викладачі з науковим ступенем" за 2 семестр 2009-2010 н. р. Д Рейтинг штатних НПП кваліфікаційної категорії "доценти та старші викладачі з науковим ступенем& 0
2463 Рейтинг штатних НПП кваліфікаційної категорії "професори та доценти зі ступенем доктора" за 2 семестр 2009-2010 н. р. Д Рейтинг штатних НПП кваліфікаційної категорії "професори та доценти зі ступенем доктора" з 0
2461 Разработка алгоритма и информационной модели для автоматизации расчета системы управления электрогидромеханическим виброкомплексом В. В. Кравченко С Розглядаються результати розробки засобів для автоматизації розрахунку параметрів системи керування 291
2460 Деякі питання динаміки колісної машини з компактними еластичними демпфуючими елементами Б. М. Дівеєв, К. Є. Голенко, А. Г. Смольський, В. В. Костюк С Статья посвящена методам оценки вибрационных процессов в колесных машинах. Рассматриваются комбиниро 422
2459 Дослідження мас-інерційних параметрів вібраційних транспортно-орієнтуючих пристроїв засобами геометричного моделювання І. Й. Врублевський, А. С. Беспалов, М. Б. Кудлик С Рассматриваются особенности определения масс-инерционных параметров (масс и моментов инерции составл 448
2458 Анализ структуры сил, действующих в механической системе «ротор – пассивный автобалансир» А. Н. Горбенко Мв У роботі встановлено, що автобалансуючий рух простого ротора з автобалансиром забезпечується складно 386
2456 Теоретичні дослідження переміщення гички похилою лопаттю вертикального турбінного гичкоріза Г.М. Калетнік, І.Є. Кравченко С В статье представлен кинематично-силовой анализ движения частицы массы ботвы по поверхности лопасти 394
2455 Багатофракційний вібраційний сепаратор з вертикальним кінематичним віброзбуджувачем Л.В. Ярошенко, О.В. Солона С Описана конструкция многофракционного вибрационного сепаратора с кинематическим вибровозбудителем и 359
2454 Результати теоретичних та експериментальних досліджень динаміки руху вібраційної сушарки О.В. Цуркан, О.О. Герасимов, Л.Д. Величко, Янович В.П. С В работе приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований разработанной опытно-пр 469
2453 Науково-технічні основи розроблення вібромашин для впливу на властивості води Р.І. Сілін, А.І. Гордєєв С В статье приведен теоретический анализ использования вибрационных колебаний для создания кавитации в 435
2452 Періодичне віброекстрагування харчового барвника із темних сортів винограду Н.В. Попова, В.Л. Зав"ялов, Т.Г. Мисюра, Ключко О.І. С Приведены результаты теоретических, экспериментальных и проектных работ, выполненных в научно-исслед 467
2451 Аналіз математичної моделі вібровідцентрової машини для очищення рідкої сировини І.П. Паламарчук, Ю.А. Полєвода, В.П. Янович С На основе теоретических исследований динамической модели виброцентробежного механизма получены графи 411
2450 Методика розрахунку ультразвукового кавітаційного обладнання для технологічного процесу гідролізу-екстрагування пектину І.М. Берник, І.А. Гришко, О.В. Луговський С В статье представлены экспериментальные исследования распределения ультразвукового поля в жидкой сре 379
2449 Ефективність вирощування чистопородних та помісних бугайців Р. В. Каспров, А. В. Димчук, О. В. Савчук С Наведено результати з порівняльного вивчення ефективності вирощування бугайців української чорно-ря 421
2448 Поведение слоистых оболочечных конструкций, ослабленных трещинами, в условиях сложного нагружения В.Н. Юрков С Стаття присвячена чисельному аналізу поведінці шарових оболонок з розрізами тріщинами. Проведено роз 424
2447 Формирование пластического отпечатка на поверхности обрабатываемой детали при отделочно-упрочняющей обработке ППД с учетом формы опорной кривой исходного профиля Г.А. Прокопец, А.А. Прокопец С У статті запропоновано підхід та отримано залежності формування одиничного пластичного відбитку на п 339
2446 Вплив обшивки та засклення кузова автобуса на характеристики його деформівних коливань Т.Ю. Підгайний, С.В. Войтків, Р.Р. Харгелія, Войтків О.С. С Рассчитано первые десять собственных частот и форм колебаний кузова автобуса без обшивки и застеклен 431
2445 Влияние забивания отверстий просеивающей поверхности на кинетику вибрационного грохочения В.П. Надутый, Е.С. Лапшин С Запропоновано кінетику грохочення вологої сировини моделювати дискретним процесом Маркова, що дозвол 391
2444 Расширение технологических возможностей вибрационной обработки деталей Л. М. Лубенская, С. Н. Ясуник, Н. И. Пичугин С У статті наведено результати досліджень вібраційної обробки деталей: дрібних та великих (ґратчастих 318
2443 Екстер"єрно-конституційні особливості корів подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи А. В. Димчук, О. В. Савчук, Р. В. Каспров С Викладено результати досліджень екстер’єрно-конституційних особливостей корів подільського заводсько 374
2442 Особенности шпиндельной обработки деталей в среде свободного абразива Л.М. Лубенская, Е.В. Нечай, Г.Ю. Бурлакова С У статті розглянуто процес шпиндельної обробки деталей в середовищі вільного абразиву та визначено о 568
2441 Визначення механічних властивостей матеріалів шляхом дослідження коливань зразка В.П. Ковбаса, Я.В. Коваль С В статье приведена методика определения упругих свойств материала стержня, на основании обработки ре 423
2440 Условия обрабатываемости крупногабаритных деталей в U-образных контейнерах М.А. Калмыков, Д.В. Молчанов С У статті проаналізовані умови оброблюваності деталей різних типорозмірів в U-образних контейнерах, і 431
2439 Система інформаційного забезпечення і прискорення селекційного процесу в молочному скотарстві І. В. Гончаренко С Розглянуто методологічні аспекти системної оцінки генотипу корів молочних порід за допомогою селекці 1183
2438 Лінійні особливості коней чистокровної верхової породи різного типу конституції Н. В. Волгіна, Д. А. Волков С Встановлено наявність розбіжностей за основними селекційними ознаками коней чистокровної верхової п 464
2437 Формирование защитных фосфатных пленок в условиях механохимической вибрационной обработки сталей Л. А. Журавлёва, Р. Т. Савченко, П. В. Колодяжный С Приведены результаты исследований по изучению влияния химического воздействия на величину потенциала 381
2436 Упрочнение поверхности деталей вибрационным методом А. А. Дудников, И. А. Дудников, А. И. Беловод С Розглянуті питання зміцнення металу деталей вібраційною обробкою в наведені теоретичні основи зміцне 349
2435 Эффективность применения различных технологий виброабразивной обработки твердосплавного инструмента В.М. Гах, В.А. Пальцев, И.О. Гах С В статье представлены результаты экспериментальных исследований различных технологий виброобразивной 283
2434 Метод вибрационной обработки цилиндрических деталей путем обкатывания по плоской колеблющейся поверхности, покрытой абразивным материалом, с ограничением боковых смещений А.П. Бабичев, Н.В. Матегорин, Г.В. Чумаченко С Представлены краткая характеристика содержания и основных направлений исследований в области вибраци 372
2433 Динаміка розбігу вібраційної машини з дебалансним збудником коливань та асинхронним двигуном В.І. Шваб"юк, Т.С. Ярошевич, М.В. Петухов, Нахаев П.П. С Рассмотрена динамика разбега зарезонансной вибрационной машины с асинхронным электродвигателем. Прив 522
2432 Генератори імпульсів тиску із параметричним принципом керування другим каскадом Р. Р. Обертюх, М. Р. Архипчук С Рассмотрены принципиальные схемы новых двухкаскадных генераторов импульсов давления клапанного и зол 527
2431 Одержання маточного молочка за способу неповного осиротіння бджолиних сімей А. Видрик С Досліджено продуктивність бджолиних сімей української і карпатської порід за показниками прийому лич 548
2430 Корреляция между селекционируемыми признаками у свиней разных генотипов Т. В. Батковская С Установлена высокая отрицательная связь возраста достижения живой массы 100 кг со среднесуточным при 330
2429 Етіологічні фактори, що негативно впливають на організм тварин в господарствах Дніпропетровської області П. П. Антоненко С Викладено матеріали науково-виробничого досліду щодо визначення етіологічних факторів в господарства 443
2428 Теорія вібромашин для ущільнення будівельних сумішей на основі синтезу дискретно-континуальних систем І.І. Назаренко, М.М. Ручинський, Б.М. Пентюк С В статье исследуются дискретно-континуальные вибросистемы. Установлено, что за счёт вклада высших га 437
2427 Метод оцінки амплітуди коливань ультразвукових резонансних приводів, навантажених рідким середовищем А.В. Мовчанюк, А.А. Новосад, М.Ф. Омелич, Фесич В.П. С Розглянуто методику вимірювання та оцінки амплітуди механічних коливань ультразвукових резонансних п 1143
2426 Исследование режимов работы ультразвукового инструмента для релаксационной виброударной обработки поверхности А.В. Мовчанюк, А.Ф. Луговской, Я.И. Клейман, Кудрявцев Ю.Ф. С Наведено результати експериментальних досліджень роботи ультразвукового інструменту для віброударної 273
2425 Механізація зберігання та переробки продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму підготовки 0919 «Механізація та електрифікація сільського госпо-дарства» спеціальності 7.130102 «Агрономія» Л.В. Фіалковська Нп Навчальна дисципліна „Механізація зберігання та переробки продукції рослинництва” є важливою для під 0
2424 Особливості побудови систем керування ультразвуковими резонансними приводами А.Ф. Луговський, В.П. Фесіч, А.В. Мовчанюк С Рассмотрены принципы построения схем возбуждения ультразвуковых пьезоэлектрических вибрационных прив 406
2423 Моделі управління інформаційними технологіями. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму «Економіка та підприємництво» Н.Р. Веселовська, О.В. Зелінська Мв Тимчасова навчальна програма дисципліни «МУІТ» містить структуру всього курсу по всіх видах робіт ( 1
2422 Комп’ютерні мережі і телекомунікації. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму «Менеджмент організації» Н.Р. Веселовська, О.В. Зелінська , І.В. Іонаш Тп Тимчасова навчальна програма дисципліни «КМіТ» містить структуру всього курсу по всіх видах робіт ( 0
2421 Аналітичні розв"язки рівнянь динамічно нелінійних вібросистем за наявності сухого тертя В.С. Ловейкін, Ю.В. Човнюк, В.В. Ярошенко С Получены точные аналитические решение уравнений динамически нелинейных вибросистем при наличии сил с 506
2420 Штучний інтелект в економіці. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму «Економіки та підприємництва» Н.Р. Веселовська , О.В. Зелінська Тп Тимчасова навчальна програма дисципліни «Штучний інтелект в економіці» містить структуру всього кур 1
2419 Функціонування економічних систем: моделі складових результативності Поліщук Н. В. Мвв У монографії представлено моделі складових результативності функціонування економічних систем як по 4
2418 Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання ННІ «Аграрної економіки», факультету обліку і аудиту спеціальності 6.050.100 "Облік і аудит" О.Д. Радченко , В.Г. Душкевич Мв Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студе 1
2417 Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів 2 курсу денної форми навчання факультету обліку і аудиту спеціальності 6.050.100 "Облік і аудит" О.Д. Радченко , В.Г. Душкевич Мв Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студен 0
2416 Методичні рекомендації до виконання семінарських занять з дисципліни “Економіка праці” для студентів денної форми навчання факультету менеджменту спеціальності 6.050200 “Менеджмент” Мельченко С.Ф., Сегеда С.А., Бернадзіковська Л.О., Дюк А.А. Мв Методичні вказівки містять вимоги до виконання семінарських робіт, контрольні питання та тестові за 0
2415 Курсове проектування процесів та обладнання переробного та харчового виробництва. Навчально-методичний посібник для виконання курсового проекту з професійно-орієнтованих дисциплін І. П. Паламарчук, І. І. Паламарчук, Л.В.Фіалковська, В.П. Янович Нп Метою складання та видання цих методичних вказівок є надання допомоги студентам в роботі над курсов 2
2414 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки для виконання практичних занять для студентів факультету менеджменту спеціальності 6.030601 «Менеджмент організацій» денної форми навчання Н.Л. Правдюк , О.О. Любар , Т.Ф. Плахтій Мв Методичні рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни «Бухгалтерський облік» для сту 4
2413 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки для виконання практичних занять для студентів факультету менеджменту спеціальності 6.030601 «Менеджмент організацій» денної форми навчання Н.Л. Правдюк , О.О. Любар , Т.Ф. Плахтій Мв Методичні рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни «Бухгалтерський облік» для сту 1
2412 Економічна теорія. Методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи студентів технологічних спеціальностей денної та заочної форм навчання В.В. Кулібабчук, Ю.В. Котик Мв Навчальне видання містить методичні рекомендації для проведення семінарських занять та самостійної 5
2411 Інструментальні програми. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму 0501 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.050106 - «Облік та аудит» Т.В. Січко, І.В. Іонаш Тп Тимчасова навчальна програма дисципліни «Інструментальні програми» містить структуру всього курсу п 0
2410 Процеси та апарати переробних і харччових виробництв. Тимчасова навчальна програма для підготовки фахівців спеціальності 6.090221 “Обладнання переробних і харчових виробництв” у вищих навчальних закладах ІІІ– ІV рівнів акредитації І.П. Паламарчук Тп Тимчасова навчальна програма для підготовки фахівців спеціальності 6.090221 “Обладнання переробних 1
2409 Автоматизация расчета параметров виброзащиты портального крана при раскачивании груза В.В. Кравченко, Л.Л. Роганов С Представлено результати розробки засобів для автоматизації розрахунку параметрів віброзахисту портал 453
2408 Віброударний пристрій для розвантаження кузовів самоскидів Р.Д. Іскович-Лотоцький, Я.В. Іванчук С Перспективным направлением является создание сменного навесного оборудования с гидроимпульсным приво 385
2407 Взаємодія подовгастого елемента конструкції з динамічними гасниками коливань різних типів Б.М. Дівеєв, І.А. Вікович, В.Й. Грицай, Коваль Т.Б. С В статье рассматриваются методы расчета и оптимизации конструкций с динамическими гасителями колебан 330
2406 Вибрационные технологии - как консолидирующее научное направление А.П. Бабичев С Представлены краткая характеристика содержания и основных направлений исследований в области вибраци 537
2402 Комбінований вібраційний змішувач О. В. Цуркан, І. М. Кесарчук С В статье описана конструкция нового вибрационного смесителя. Предложенная конструкция дает возможнос 507
2401 К расчету движения зерновой смеси на плоском виброрешете Л. Н. Тищенко, В. П. Ольшанский, Л. В. Ольшанский С Рух сходової фракції зернової суміші по поверхні нахиленого решета описано рівнянням потоку в’язкої 355
2400 Гідродинамічні методи інтенсифікації масообмінних процесів і гомогенізації середовищ В. А. Піддубний, А. І. Соколенко, С. В. Лензіон, О. Ю. Шевченко С Рассмотрено воздействие потенциальных полей сил инерции с точки зрения их оценки как факторов интенс 484
2399 Напрямки розвитку новітніх технологій сушіння ріпаку та інших видів зернових матеріалів. Теплонасосні сушильні установки В. М. Пазюк, Ю. Ф. Снєжкін, Д. М. Чалаєв, О. Д. Пазюк С В статье представлены тенденции развития технологии сушки рапса и других зерновых культур с использо 456
2398 Привод коливального руху обичайки вальця В. С. Павленко, С. Ю. Браславський С В статье предложен пневмопривод обычайки вальца, осуществляющего одновременное вращательное и осцилл 502
2397 Дослідження кінетики процесу сушки відходів птахівництва з метою отримання комплексних добрив для рослин А. В. Ляшенко С В статье представлена технология по утилизации органических отходов птицеводства, включающая установ 783
2396 Определение количества воздуха необходимого для полного биотоплива в дизельном двигателе В. Ф. Анисимов, В. Б. Рябошапка С Розглянуті основні фази процесу горіння в дизелях при використанні дизельного палива та біопалива, к 1234
2395 Визначення власних частот крутильних коливань кузова автобуса Лаз А152 Є. В. Харченко С Рассматриваются результаты определения низших собственных частот крутильных колебаний кузовов трансп 697
2394 Окремі аспекти автоматизації гнучких виробничих систем механообробки В. Б. Струтинський, Н. Р. Веселовська С Рассмотрены общие аспекты автоматизации гибких производственных систем механообработки. 1226
2393 Математическая модель управления колебаниями и виброизоляции стержневой системы механизма удержания оправки С. Р. Рахманов, Ю. А. Мельников С В статье разработана математическая модель управления колебаниями и виброизоляции механической систе 320
2392 Особливості побудови кривих течії з урахуванням ефекту Баушингера В. І. Музичук, О. В. Нахайчук С Работа посвящена изучению эффекта Баушингера и результатам полученных экспериментальных данных. 519
2391 Моделирование циркуляционного движения рабочей среды при вибрационной абразивной обработке М. А. Калмыков С У статті пропонується математична модель руху робочого середовища при вібраційній абразивній обробці 501
2390 Технология нанесения защитного цинкового покрытия гальваническим и механохимическим вибрационным способами Л. А. Журавлева, Л. Г. Колодяжная, Н. Б. Чернецкая С Наведені основні закономірності сумісного процесу вібраційної обробки і формування захисного покритт 418
2389 Упрочняющая обработка материала вибрационным деформированием А. И. Беловод, А. В. Горбенко, С. В. Яхин, А. А. Дудников С Розглянутий механізм пластичної деформації при різних видах обробки і їх впливу на якість оброблюван 366
2388 Влияние вида обработки на напряжение состояние материала упрочняемой детали А. И. Беловод С Розглянутий механізм напруженого стану оброблюваних деталей, зміни деформацій і напруг на їх поверхн 250
2387 Влияние вибрационной обработки на микротвердость поверхностного слоя А. П. Николаенко, Ю. Ю. Дегтярова С У статті проведений аналіз впливу якості поверхні на експлуатаційні властивості виробу та представле 389
2386 Математическое моделирование виброударного движения сита грохота В. П. Надутый, Е. С. Лапшин, И. П. Хмеленко С У статті запропоновано математичну модель віброударного руху сита грохота з урахуванням дисипації е 697
2385 Методика проектного розрахунку електромеханічної частини гідроімпульсного приводу вібраційного обладнання Р. Д. Іскович-Лотоцький, Р. Р. Обертюх, О. В. Поліщук С В работе проведен анализ влияния частотных, силовых, габаритных характеристик и параметров электрод 395
2384 Полтава пам’ятає свою історію О. М. Гонтар С Статья присвячена 300-річчю Полтавскої битвы. 410
2383 Оптимізація параметрів вібраційних машин інерційної дії з гідроімпульсним приводом Р. Д. Іскович-Лотоцький, М. В. Бакало С В данной работе рассмотрен вопрос оптимизации вибрационных машин инерционного действия с гидроимпул 432
2382 Уравнения движения заряженных тел в сильных гравитационном и электромагнитном полях В. Е. Домрачев С В рамках запропонованої раніше геометричної моделі для сумісного опису гравітації та електромагнети 356
2381 Нелинейное обобщение уравнений Максвелла В. Е. Домрачев С Застосовуючи математичний формалізм загальної теорії відносності до електродинаміки будується загал 518
2380 К вопросу совместного описания гравитации и электромагнетизма В. Е. Домрачёв С В роботі пропонується не обожнювати, як це робиться в теорії відносності, такі різні фізичні поняття 461
2379 Сердюк Леонід Іванович – заслужений науковий діяч та керівник Полтавської наукової школи "вібраційні техніка та технології" І. П. Паламарчук, О. М. Гонтар С 559
2378 Кафедра теоретичної механіки як осередок Полтавської "вібраційної" наукової школи Л. І. Сердюк, О. М. Гонтар С 432
2377 Полтавський національний технічний університет: роки розвитку та звершень Л. І. Сердюк С Статья посвящена Полтавскому национальному техническому университету им. Юрия Кондратюка. 327
2376 Управління проектуванням технологічних процесів Р. Д. Іскович-Лотоцький, Н. Р. Веселовська, О. В. Зелінська С Управление проектированием позволяет повысить производительность труда специалистов при существующем 332
2375 Адсорбція пектинових речовин із соку столового буряка палигорськітом Т. В. Шейко, Л. М. Мельник, Н. А. Жестерова, Л. С. Папіжук С Исследована возможность использования природного дисперсного минерала – палыгорскита для адсорбции 595
2374 Адсорбційне очищення водно-спиртових розчинів глауконітом Н. А. Ткачук, Л. М. Мельник, В. В. Манк С Исследована возможность использования природных дисперсных минералов глауконита, сапонита, монтморил 857
2373 Сравнение двух способов определения коэффициента вязкости псевдоожиженной зерновой смеси при виброцентробежном сепарировании Л. Н. Тищенко, Ф. М. Абдуєва, В. П. Ольшанський С У статті отримано формули для визначення динамічного коефіцієнту в’язкості псевдозрідженого сипучого 310
2372 Исследование кинетики сушки семенного рапса в элементарном слое Ю. Ф. Снежкин, В. М. Пазюк, Р. А. Шапарь [та ін.] С В статті представлені результати експериментальних досліджень сушіння ріпаку в елементарному шарі н 478
2371 Энергосберегающая безотходная технология переработки плодоовощного и цитрусового сырья А. Н. Ободович С Розроблена безвідходна енергозберігаюча технологія переробки плодоовочевої і цитрусової сировини. 414
2370 Використання пароконденсаційної кавітації в умовах консервного цеху апк «пуща водиця» П. М. Немирович, М. М. Жеплінська, А. М. Матиящук, М. С. Вишневський С В статье показаны результаты лабораторных исследований по использованию пароконденсационной кавитац 484
2369 Класифікація і широкі можливості регулярних пакетних насадок О. С. Марценюк С Предложена классификация регулярных насадок по конструктивным признакам, которые существенно влияют 477
2368 Зв"язок коливально-хвильових і тепломасообмінних процесів в апаратах з регулярними насадками О. С. Марценюк С На примере непрерывных волн показано, что в технологических аппаратах существует прямая и обратная с 362
2367 Переміжність при кипінні в великому об’ємі В. Р. Кулінченко, І. В. Дубковецький, О. М. Деменюк С Сделана попытка проанализировать пульсации температур при кипении в предположении, что кипение в бол 457
2365 Дослідження структури реальних потоків в екстракторі колонного типу з вібруючою системою розділення фаз екстракторі колонного типу з вібруючою системою розділення фаз В. Л. Зав"ялов, Ю. В. Запорожець, В. С. Бодров, О. П. Лобок С Исследовано структуру реальных потоков в виброекстракторе непрерывного действия колонного типа на ос 434
2364 Аналіз процесу подрібнення зерна у вальцьових верстатах з обертовим та коливальним рухом В. М. Бандура, В. С. Павленко С В работе предложен новый способ измельчения материалов в вальцовых станках, который состоит в том, 473
2363 Кінематичні залежності верстата з механізмом паралельної структури „біглайд” В. Б. Струтинський, А. М. Кириченко С Рассмотрено использование механизма параллельной структуры «биглайд» в станочном оборудовании. Устан 619
2362 Деформируемость заготовок в процессе закатки пары поршень-шатун аксиально-роторного поршневого насоса О. В. Нахайчук, В. А. Огородников, В. І. Музичук [та ін.] С Робота присвячена вивченню деформуємості заготовок в процесі закочування поршня з шатуном аксіально 352
2361 Сучасні технології та обладнання формоутворення деталей з деревинно-полімерних композитних матеріалів Р. Д. Іскович-Лотоцький, М. О. Мовчанюк С Рассмотрены процессы и оборудование для формообразования деталей из древесно-полимерных композиционн 628
2360 Визначення нижчих власних частот крутильних коливань кузовів транспортних засобів із застосуванням континуалізованої розрахункової моделі Є. В. Харченко, Т. Ю. Підгайний С Разработано математическую модель и алгоритм расчета свободных крутильных колебаний кузова автомобил 325
2359 Обґрунтування конструктивних параметрів гіраційного просторового вібропривода грохоту І. П. Паламарчук, О. М. Омельянов, В. П. Янович С На основе теоретических исследований динамических моделей пространственных виброприводов получены ан 566
2358 Об условиях устойчивости автобалансировки ротора шарами или маятниками А. Н. Горбенко С У роботі одержані наближені аналітичні формули для обчислення найбільшої критичної швидкості обертан 314
2357 Кафедра процесів і апаратів харчових виробництв та технології консервування нухт І. Ф. Малежик, О. С. Марценюк, Л. М. Мельник [та ін.] С История развития науки на кафедре “Процессы и аппараты пищевых производств и технологии консервирова 1472
2356 Знезараження води ультрафіолетовим випромінюванням при інкубації ікри риби С. Г. Похвалюк, В. М. Пришляк, М. А. Журавель С В данной статье представлена установка для обеззараживания воды при инкубации икры рыбы. 523
2355 Обгрунтування конструктивної схеми вібраційної машини для очищення гліцерину І. П. Паламарчук, Ю. А. Полєвода, В. П. Янович С В статье проведен обзор конструктивных схем оборудования для разделения неоднородных жидких смесей, 593
2354 Совершенствование технологического процесса выращивания товарных хлебопекарных дрожжей с применением метода дискретно-импульсного ввода энергии (ДИВЭ) А. Н. Ободович С Вдосконалена технологія вирощування товарних хлібопекарських дріжджів із застосуванням методу дискре 347
2353 Використання фізичних полів для гідролізу протопектину рослинної сировини О. Ф. Луговський, І. М. Берник С В работе проведен анализ способов для производства пектина и петинопродуктов. 414
2352 Вплив пульсацій технологічного потоку в гідродинамічних кавітаційних апаратах на ефективність оброблення середовищ О. А. Литвиненко, О. І. Некоз, В. П. Кавун, Ю. І. Бойко С В статті розглянуто вплив пульсацій технологічного потоку в гідродинамічних кавітаційних апаратах на 510
2351 Дослідження процесів розділення підпресованих сирних блоків на порції в перевантажувальних пристроях Л. О. Кривопляс-Володіна, А. В. Деренівська С В статье приведены рекомендации расчета и моделирования основных технологических этапов при разделен 317
2350 Обгрунтування ефективності застосування віброударних та вібраційних процесів в харчовій переробній промисловості Р. Д. Іскович-Лотоцький, О. В. Поліщук, І. В. Севастьянов С В статье обосновывается эффективность использования вибрационных и виброударных нагрузок при обезвож 459
2349 Визначення біологічно активних речовин у фруктових консервах профілактичного призначення М. М. Жеплінська, Г. М. Біла, В. М. Іщенко, М. В. Іщенко С В статье приведены результаты исследований по определению биологически активных веществ, которые сод 555
2348 Нова технологія виробництва біодизелю М. Ф. Друкований, В. М. Бандура, А. О. Друкована С В статье предложена новая технология получения биодизельного топлива, которая позволяет в 2-3 раза у 2018
2347 Вальцовка заготовок из алюминиевых сплавов в условиях изотермического и приближенных к нему деформирования С. А. Скрябин, Л. В. Швец С У статті приведені коефіцієнти витяжки експериментально встановлені при вальцюванні заготовок з ал 504
2346 Оценка деформируемости при внедрении плоского штампа в металл с использванием МКЄ О. В. Нахайчук С В статті представлені результати комплексного дослідження процесу вдавлювання плоского штампу в жорс 449
2345 Динамика стержня механизма удержания оправки автоматического стана трубопрокатного агрегата И. А. Колесник, С. Р. Рахманов С Представлена уточнена картина віброактівності стержневої системи з облямовуванням при реалізації всь 359
2344 Экономическая целесообразность применения вибрационной обработки для снятия заусенцов М. А. Калмыков, Г. Л. Мелконов, Е. В. Нечай С В статье приведен расчет экономического эффекта от замены ручного снятия заусенцев вибрационным мето 333
2343 Особенности вибрационной обработки длинномерных деталей М. А. Калмыков, Л. М. Лубенская, А. В. Романченко С Проведен аналіз руху довгомірних деталей різних розмірів в робочому середовищі віброустановки. 396
2341 Лісомеліорація. Методичні вказівки із виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.130. 102 "Агрономія" А.О. Бондар, І.С. Нейко Мв Методичні вказівки містять лабораторні роботи із дисципліни "Лісомеліорація" для студенті 11
2340 Тести із навчальної дисципліни "Лісівництво" Кафедра лісівництва та кормовиробництва Мв Тести із навчальної дисципліни "Лісівництво". 3
2339 Особенности нанесения цинкового покрытия механомеханическим методом Л. А. Журавлева, Л. Г. Колодяжная, Л. М. Лубенская С Приведені результати досліджень по формуванню цинкового порошкового покриття на сталях 3 і 20 механо 398
2338 Пристрій керування електро-магнітним віброприводом адаптивних вібраційних технологічних машин Р. В. Чубик, Л. В. Ярошенко С Предложено устройство для стабилизации технологически оптимальных параметров вибрационного поля адап 492
2337 Кормовиробництво та луківнтцтво. Лабораторна робота №3 для студентів агрономічного факультету О.М. Польова Мв Кормовиробництво та луківнтцтво. Лабораторна робота №3 для студентів агрономічного факультету 0
2336 Кормовиробництво та луківнтцтво. Лабораторна робота №2 для студентів агрономічного факультету О.М. Польова Мв Кормовиробництво та луківнтцтво. Лабораторна робота №2 для студентів агрономічного факультету 0
2335 Кормовиробництво та луківнтцтво. Методичні вказівки із виконання лабораторних робіт для студентів агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" О.М. Польова Мв Кормовиробництво та луківнтцтво. Методичні вказівки із виконання лабораторних робіт для студентів аг 0
2334 Методичні вказівки до виконання дипломних робіт за освітньо- кваліфікаційним рівнем „Спеціаліст” спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” Калетнік Г.М., Мазур А.Г., Прутська О.О., Кафлевська С.Г., Козлов- ський С.В., Колесов О.С., Сегеда С.А., Головня О.М., Потапова Н.А., Мельничук О.Ф., Чорнопищук Т.І., Скорук О.П., Гель А.П., Спірін А.В., Омельянов О.М. Мв Методичні вказівки розроблені з метою надання допомоги студентам під час написання та захисту дипло 1
2333 Методичні вказівки до виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Магістр” спеціальності 8.050201 “Менеджмент організацій” Калетнік Г.М., Мазур А.Г., Прутська О.О., Кафлевська С.Г., Козлов- ський С.В., Колесов О.С., Головня О.М., Потапова Н.А., Чорнопищук Т.І., Сегеда С.А., Скорук О.П., Мазур К.В., Підвальна О.Г. Мв Методичні вказівки розроблені з метою надання допомоги студентам під час написання та захисту дипло 8
2332 Біохімія м’яса і м’ясопродуктів. Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних занять для студентів V курсу денної форми навчання спеціальності 8.09010201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Т.В. Шевчук , Г.М. Огороднічук Мв Викладений матеріал лабораторних робіт з дисципліни "Біохімія м’яса і м’ясопродуктів". 4
2331 Навчально-методичний посібник спеціальності 6.050200 «Менеджмент організації» для студентів денної форми навчання з курсу «Управління персоналом» Поліщук О.Ю., Фіщук Н.Ю., Нп Навчально – методична розробка містить теми лекцій, план проведення семінарських занять з курсу «Уп 3
2330 Методичні вказівки для виконання практичних робіт для спеціальності 6.050100 “Облік і аудит” з дисципліни "Управлінський облік" Правдюк Н.Л., Лепетан І. М., Бурко К.В., Остапчук О.В. Мв Методичні вказівки містять вимоги до виконання практичних робіт та перелік питань для самоконтролю 8
2329 Курсове проектування з дисципліни «Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції». Навчально-методичний посібник для виконання курсового проекту В. М. Бандура, Л.В.Фіалковська, І.М. Берник. Нп Метою складання та видання цих методичних вказівок є надання допомоги студентам в роботі над курсов 29
2328 Інвестиційний менеджмент. Тимчасова програма навчальної дисципліни для студентів факультету менеджменту денної та заочної форми навчання Герасименко Ю.В., Пчелянська Г.О. Тп Основною метою курсу „Інвестиційний менеджмент” є формування у студентів сучасного економічного мис 0
2327 Агрофармакологія. Тимчасова програма для вищих аграрних закладів освіти III-IV рівнів акредитації спеціальність 130100 – „Агрономія” Пінчук Н.В., Вергелес П.М. Тп Вивчаючи курс „Агрофармакологія” студенти повинні набути знання, необхідні для планування і організ 2
2326 Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напрямку 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ” Первачук М.В., Кравчук Г.І., Кушнір С.Л. Тп Комплекс нормативного забезпечення дозволяє отримати реальну інформацію про стан довкілля, а звідси 1
2325 Вступ до спеціальності «Харчові технології та інженерія». Тимчасова програма з організації навчального процесу для студентів вищих аграрних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації ОКР – «Бакалавр» В.В.Власенко , М.Д.Гаврилюк Тп Навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності Харчові технології та інженерія» має особливе значення 1
2324 Внутрішній аудит системи управління ризиками та його розвиток Войтенко О.А., Подолянчук О.А. С У статті розкрито роль внутрішнього аудиту в питанні управління ризиками та роль внутрішніх аудитор 499
2323 Теоретичні дослідження синхронізації віброзбуджувачів вібраційного млина з чотирма віброзбуджувачами О. В. Солона С В данной статье рассмотрено решение конкретных прикладных задач про синхронизацию вибровозбудителей 394
2322 Стаціонарний температурний режим анізотропного термоелектричного холодильника на ефекті Бріджмена В. М. Матієга, І. В. Потоцький, О. Г. Даналакій С Рассмотрена возможность создания термоэлектрического холодильника на основе эффекта Бриджмена. Оцене 341
2321 Аналітичний спосіб розрахунку нестаціонарної теплопровідності В. М. Матієга, І. В. Потоцький, О. Г. Даналакій С Разработан аналитический способ расчета нестационарной теплопроводности в твердом теле, что позволяе 420
2320 Дослідження динаміки нелінійної електромеханічної коливальної системи вібраційної синфазної машини з електромагнітним приводом О. В. Гаврильченко, В. М. Гурський, О. С. Ланець, Я. В. Шпак Мв В статье проводятся исследования динамики нелинейной электромеханической колебательной системы трехм 382
2319 Загальне землеробство. Методичні вказівки з виконання лабораторно-практичних робіт при вивченні розділу: “Сис- теми обробітку грунту” (для студентів спеціальності 06.130100 - Агрономія) Петриченко В.Ф., Материнський П.В. Мв Методичні вказівки з виконання лабораторно-практичних занять з дисципліни “Загальне землеробство” ро 207
2318 Селекція сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки з практичних занять для студентів заочної форми навчання із спеціальності 8.130201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”, напрям підготовки 1302 «Зооінженерія» Казьмірук Л.В., Кучерявий В.П. Мв Навчальна дисципліна «Селекція сільськогосподарських тварин» є однією з основних для підготовки фах 9
2317 Інвестиційний менеджмент. Методичні вказівки і тематика курсових робіт для студентів факультету менеджменту денної та заочної форми навчання Мазур А.Г., Герасименко Ю.В., Пчелянська Г.О. Тп Інвестиції відіграють виключно важливу роль у діяльності підприємства, вони необхідні для простого 0
2316 Тимчасова типова програма з лучного кормовиробництва для студентів V курсу агрономічного факультету (спеціальність 7.130102 «Агрономія», спеціалізація «Кормовиробництво») Макаренко П.С., Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М. Тп Лучне кормовиробництво, як складова частина загального курсу кормовиробництва і галузь сільського г 2
2315 Робочий зошит для проведення практичних занять з дисципліни “Управлінський облік” Правдюк Н.Л., Лепетан І. М., Бурко К.В., Остапчук О.В. Рз Робочий зошит для проведення практичних занять з дисципліни “Управлінський облік” 2
2314 Исследование кинетики сушки семенного рапса в слое Ю.Ф. Снежкин, В.М. Пазюк, В.А. Михайлик С В статті представлені результати експериментальних досліджень сушіння ріпаку в нерухомому шарі товщи 449
2313 Дискретно-импульсный ввод энергии в технологии бродильного и хлебопекарного производства А.Н. Ободович С Вивчена можливість застосування дискретно- імпульсного вводу енергії (ДІВЕ) в технології бродильного 540
2312 Застосування пароконденсаційної кавітації в бурякоцукровому виробництві П.М. Немирович, М.М. Жеплінська, А.М. Матиящук С В статье приведены результаты исследований по активации водно-известковой суспензии и представлено п 504
2311 Пульсації температури в перегрітій рідині В.Р. Кулінченко, І.В. Дубковецький, О.М. Деменюк С Выполнен статистический анализ вероятных пульсаций параметров, которые характеризируют распределение 422
2310 Гидролиз-экстракция пектиновых веществ растительного сырья с использованием механических колебаний И.Н. Берник С Предложен способ повышения эффективности экстрагирования протопектина, целесообразность которого док 937
2309 Оптимизация процесса вибрационной классификации угольных шламов В.П. Надутый, А.М. Эрперт, И.П. Хмеленко С Запропонований метод оптимізації процесу вібраційної класифікації вугільних шламів. 503
2308 Система контроля толщины слоя упроченного материала при виброобработке деталей В.В. Кузнецов, М.А. Калмыков, В.В. Яковенко С Предложен метод контроля толщины упрочненного слоя материала непосредственно во время обработки. 409
2307 К вопросу определения износа деталей машин расчетно-эксперементальным методом А.А. Дудников, Т.Г. Лапенко С В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на износостойкость трущихся поверхностей деталей. 503
2306 Вибрационная обработка поверхности деталей А.В. Горбенко, А.И. Беловод, Т.Г. Лапенко, Дудников А.А. С Розглянуто процес ультразвукового вигладжування та впливу режимів обробки на параметри поверхневого 372
2305 Дослідження мікротопографії поверхонь деталей сільськогосподарської техніки після віброабразивної обробки у полічастотних вібромашинах П.С. Берник, Р.М. Горбатюк С В статье рассмотрено процесс ультразвуковой обработки яблочных выжимок с использованием цилиндричес 666
2304 Влияние вибрационной обработки на характер пластического деформирования А.И. Беловод С Рассмотрены вопросы влияния вибрационной обработки на характер пластического деформирования. 312
2303 Новые технологические системы виброударной упрочняющей обработки длинномерных и крупногабаритных сложной формы силовых деталей вертолетов А.П. Бабичев, Б.Ч. Месхи, М.А. Тамаркин, Мотренко П.Д. С Представлены результаты экспериментальных исследований метода поверхностного пластического деформиро 543
2302 Метод стабілізації технологічно оптимальних параметрів вібраційного поля адаптивних вібраційних технологічних машин Р.В. Чубик, Л.В. Ярошенко С Предложен метод стабилизации технологически оптимальных параметров вибрационного поля адаптивных виб 503
2301 Математична модель динаміки руху робочої камери енергоощадної вібраційної сушарки О.В. Цуркан, О.О. Герасимов, О.В. Солона, Величко Л.Д. С В статье описана конструкция, принцип работы вибрационной сушилки для фильтрационно-конвективной суш 371
2300 Особенности работы загрузочной секции вибротранспортера сушильной установки В.П. Франчук, В.А. Федоскин, В.В. Плахотник, Ерисов Н.Н. С В статье освещаются особенности транспортирования материала в сушильной установке в загрузочной секц 377
2299 Влияние параметров корпуса на динамику вибрационной щековой дробилки с наклонной камерой дробления В.П. Франчук, В.В. ПлахотникФедоскина Е.В. С Дана оцінка впливу маси, моменту інерції корпусу дробарки, положення його центру мас на динаміку дро 372
2298 Математичне моделювання процесів віброударного сепарування вологих дисперсних матеріалів І.В. Севастьянов, Р.Д. Іскович-Лотоцький С В статье обосновываются допущения, принятые при моделировании процессов сепарирования влажных диспер 468
2297 Нерезонансный режим периодических вращений валков вибрационных классифакаторов В.А. Остапенко С Розглянуто необхідні і достатні умови існування періодичних режимів обертання валків вібраційних кл 342
2296 Дослідження факторного простору віброгрохота з приводом просторових коливань О.М. Омельянов, І.П. Паламарчук, М.О. Омельянов, Янович В.П. С На основе экспериментальных исследований динамических моделей пространственных виброприводов получен 478
2295 Кинетика вибрационного грохочения влажного сырья В.П. Надутый, Е.С. Лапшин С Запропоновано кінетику процесу грохочення вологої сировини моделювати ланцюгом Маркова змінної струк 410
2294 Кінематичні та енергетичні характеристики вібраційно-планетарної машини І.Г. Липовий, С.А. Шаргородський, В.П. Янович С На основе теоретических исследований динамических моделей вибропланетарных механизмов получены графи 415
2293 Определение интенсивности изнашивания методом подобия Т.Г. Лапенко, А.А. Дудников С Рассмотрены некоторые аспекты определения закономерностей изнашивания методом подобия. 386
2292 Додаткове підсилення коливань у високоефективних міжрезонансних вібраційних машинах з електромагнітним приводом О.С. Ланець, І.В. Кузьо, В.М. Гурський, Шоловій Ю.П. С В статье обосновывается дополнительное усиление коле¬баний в высокоэффективных межрезонансных вибра 469
2291 Підвищення ефективності розвантаження матеріалів під дією періодичних ударних імпульсів Р.Д. Іскович-Лотоцький, Я.В. Іванчук С Перспективным направлением является разработка и исследование гидроимпульсного привода виброударного 442
2290 Влияние ультразвукового выглаживания на параметры поверхностного слоя А.В. Горбенко С Розглянуто процес ультразвукового вигладжування та впливу режимів обробки на параметри поверхневого 321
2289 Научные основы эффективного применения биотоплив ДВС И. И. Тимченко, Д. И. Тимченко С В статье изложены научные основы эффективного применения в ДВС биотоплив, как альтернативе моторным 339
2288 Разработка и изготовление ТОТЭ с использованием нанотехнологий А. С. Липилин С По мнению ряда ученых, при реформировании энергетики наиболее целесообразно применять технологии пол 353
2287 Отопление объектов АПК на основе использования древесных отходов Н. Н. Сергеев С Газогенераторные установки позволяют утилизировать многие топливосодержащие матери- алы, использован 338
2286 Водородное топливо - всё дело в упаковке! М. Леонидов С В национальной лаборатории Лос-Аламоса и Центра водородных исследований при Министерстве энергетики 412
2285 Энергосберегающие технологии индукционного нагрева В. Б. Демилович, Б. М. Никитин, В. Н. Иванов [та ін.] С Структурные изменения в металлургической промышленности привели к широкому использованию технологий 680
2284 Традиционное и альтернативное теплоснабжение объектов малой тепловой мощности В. Н. Мелькумов, В. С. Турбин, О. А. Сотникова С Энергетический баланс систем генерирования и потребления теплоты и электрической энергии показывает, 342
2283 Создание городских дорожных станций железнодорожных электростанций - один из этапов развития альтернативной энергетики С. Т. Дремов, О. С. Дремов С В настоящее время особый интерес представляют электрические станции, в которых в качестве пер- вично 265
2282 О резервах энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе Украины Ю. М. Мацевитый С В последнее время в Украине много говорится на тему энергосбережения, но конкретики предлагается мал 215
2281 Высокоэффективное использование солнечной энергии в коллекторах с концентратами А. В. Шушляков, О. Ю. Паламарчук С С развитием промышленности увеличиваются темпы использования энергетических ресурсов, прежде всего, 317
2280 Солнечный коллектор - реальная перспектива В. В. Потёмкин С Энергию Солнца относят к восстанавливаемым, то есть практически неисчерпаемым в отличие от традицион 408
2279 На пути к энергонезависимости страны Н. С. Кирпач, В. В. Литовкин, В. М. Песоцкий, С. А. Никулин С Внедрение новых энергосберегающих разработок ГНПК «КИА», основанных на использовании альтернативных 279
2278 Гибридные ветро-солнечные системы для автономного и резервного энергообеспечения Ю. П. Фаворский С Возобновляемая энергетика — бурно развивающаяся отрасль мировой экономики. Если рассматри- вать возо 605
2277 Энергия, рождённая ветром А. Казакова С Использовать энергию ветра люди научились с незапамятных времен — достаточно вспомнить паруса или ве 210
2276 Рекуперация тепловой энергетики Н. И. Дунаев С Практически вся энергия, потребляемая компрессорной установкой, преобразуется в тепло. Соответственн 513
2275 Возобновляемые источники энергетики Ю. П. Фаворский С На сегодняшнем этапе мировое сообщество все настойчивее движется не по пути наращивания установленны 272
2274 Все о вакуумных коллекторах Чугуев С За счет солнечной тепловой энергии можно полностью обеспечить потребности в горячей воде в доме в ле 357
2273 Аккумуляторы теплоты теплогенерирующих систем теплоснабжения О. А. Сотникова, В. С. Турбин, В. А. Григорьев С Повышение эффективности теплогенерирующих установок за счет утилизации теплоты, ее аккумулирования и 580
2272 Освоение новых источников энергии Л. Л. Макаршин С Стремительное сокращение запасов дешевых углеводородов требует широкого освоения новых химических эн 417
2271 Магнитная оброботка топлив для двигателей внутреннего сгорания: за и против В. Н. Бганцев, А. Н. Левтеров С Как показывают исследования, магнитная модификация топлива (ММТ) приводит к существенному снижению е 638
2270 Технология повышения энергетической экологической эффективности работы котлов и камер сгорания ГТУ Г. Б. Варламов, Г. Н. Любчик, И. В. Олиневич, А. В. Ивасенко С Модернизация и реконструкция энергетического оборудования, которое характеризуется физически и морал 339
2269 Возможности тепловых насосов, которые мы не используем М. Малиновский С Рост цен на энергоносители и высокие расходы на их доставку заставляют задумываться об экономии. Эфф 296
2268 Вспененные полимерные композиты - эффективные материалы для ресурсосберегающих технологий М. А. Ксенофонтов, В. С. Васильева, Д. В. Коваленок С Повышение надежности и долговечности систем транспорта тепла является важнейшей экономической задаче 294
2267 Пьезокерамика и перспективы её применения С. Жуков С Благодаря своим уникальным свойствам, пьезокерамика находит все большее применение в раз- личных обл 2041
2266 Парогенераторы - сверхъединичные устройства нагрева жидкости Б. М. Посметный, Ю. И. Горпинко С Отличительная особенность роторно-кавитационной технологии производства тепла (или нагрева жидкости) 513
2265 Комплексный теплопункт с применением энергосберегающих принципов построения Чугуев С Теплопункт – это многоконтурная схема с тремя независимыми источниками тепловой энергии. 310
2264 Тепловизионный комплекс "ТК-1" Г. В. Шустакова С В Физико-техническом институте низких температур им. Б. И. Веркина НАН Украины («ФТИНТ», г. Харьков) 318
2263 Энергосбережение средствами электропривода Л. Г. Лимонов, Д. В. Борисевич С Эффективным средством снижения потребления электроэнергии является широкое применение частотного рег 740
2262 Газовый двигатель на базе четырехтактного дизеля общего назначения В. Н. Бганцев, А. М. Левтеров, В. П. Мараховский С 526
2261 Энергосберегающая система управления котлоагрегатами Кафедра Тракторів, автомобілів та електротехнічних систем С 331
2260 «Покупая украинский электродвигатель, потребитель ориентируется на цену и качество» Кафедра Тракторів, автомобілів та електротехнічних систем С «Покупая украинский электродвигатель, потребитель ориентируется на цену и качество». 653
2259 Мы все-таки перевоспитаем потребителя! Р. Онищенко С За годы независимости Украины редукторный сектор рынка очень активно развивался. 363
2257 Податковий контроль розрахунків підприємства з ПДВ Подолянчук О.А., Глушко І.Ю. Тд Визначено основні напрямки покращення контрольно-перевірочної роботи податкових органів щодо розраху 395
2256 Внутрішній аудит компанії як складова корпоративного менеджменту Подолянчук О.А., Голишевська А.А. Тд Висвітлено сутність внутрішнього аудиту як складової корпоративного менеджменту 540
2255 Послідовність аудиту виробничих запасів Подолянчук О.А., Мельник М.Л. Тд Висвітлено порядок здійснення виробничих запасів 408
2254 Принцип незалежності в аудиторській діяльності Прохорова В.В., Подолянчук О.А. Тд Розглянуто один із принципів етики аудиторів: незалежність 361
2248 Управління основними фондами підприємств в сучасних умовах І. В. Переродова, О. С. Колесов С Розкрито сутність управління основними фондами підприємст-ва, запропоновано шляхи його удосконалення 360
2247 Фінансово-економічне регулювання підприємств АПК Я. М. Кубич, А. Г. Мазур С Розглядаються основні тенденції розвитку сільськогосподарсь-кого виробництва, а також визначаються о 360
2246 Управління лізинговими операціями на підприємствах О. О. Волинець, А. Г. Мазур С Розглядаються основні тенденції управління лізинговими опера-ціями. 394
2245 Підвищення конкурентоспроможності агропромислових підприємств на зовнішньому ринку Л. С. Довгалюк, О. С. Колесов С Для успішного існування і стійкого розвитку підприємства по-винні бути конкурентоспроможними не тіл 380
2244 Сучасні аспекти управління запасами в сучасних умовах О. П. Дем"янчук, О. С. Колесов С Розглядається сутність механізму управління запасами підпри-ємств агропромислового комплексу. Розкр 343
2243 CASE-STUDY як форма інтерактивного вивчення студентами менеджменту В. В. Федченко, К. В. Мазур С Розглядається спосіб інтерактивного вивчення менеджменту за допомогою кейсів. Висвітлюється алгоритм 428
2242 Раціональне використання часу менеджера І. В. Демченко, Ю. В. Герасименко С Розглянуті проблеми дефіциту часу; наведені рекомендації, які допоможуть заощаджувати і раціонально 3038
2241 Стратегічне планування. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для магістрів заочної форми навчання спеціальність: 8.050201 – «Менеджмент організацій» Кафлевська С.Г., Красняк О.П. Мв Методичні вказівки розроблені і опубліковані для використання студентами заочної форми навчання факу 3123
2240 Імідж ділової жінки Л. О. Пура, Ю. В. Герасименко С Розглянуто питання формування позитивного іміджу ділової жінки, що в певній мірі визначає управлінс 454
2239 Коучинг як стиль управління організацією А. Д. Борейко, Ю. В. Герасименко С Розглядається поняття коучингу як нового методу співпраці менеджера і підлеглих працівників. 2823
2237 Сила переконання в менеджменті Ю. Ю. Грох, Ю. В. Герасименко С Розглянуті психологічні основи сили переконання в менеджмен-ті, як результативного інструментарію в 438
2236 Філософія успіху менеджера О. О. Кобзар, Ю. В. Герасименко С Зазначені певні риси сучасного менеджера, які сприятимуть йо-го успішній діяльності. Вказано на ряд 1288
2235 Творчість в організації О. О. Мудренко Ю. В. Герасименко С Розглядається сутність творчості та її роль при прийнятті раціональних управлінських рішень та безпо 460
2234 Біологічні основи харизматичного лідера О. О. Мудренко, Ю. В. Герасименко С Відображено якості харизматичного лідера, а також проведено порівняння базових понять лідерства в л 331
2232 Біологічні основи харизматичного лідера І. Г. Кучній, Ю. В. Герасименко С Відображено якості харизматичного лідера, а також проведе-но порівняння базових понять лідерства в 359
2231 Невербальні засоби ділового спілкування В. О. Наборська, Ю. В. Герасименко С Висвітлені питання, щодо того, яку роль в діловому спілкуванні відіграють невербальні засоби. 445
2229 Особливості управління персоналом в ринковій економіці П. Д. Мельник, К. В. Мазур С Розглянуто особливості управління персоналом в ринковій еко-номіці; висвітлено позитивні сторони Яп 692
2228 Етикет встановлення контакту при діловій бесіді О. М. Рудик Ю. В. Герасименко С Розглянуто поняття ділового спілкування. Розкрито основні ас-пекти встановлення контакту при ділові 530
2225 Причини та наслідки стресу. Керування стресом О. В. Сирота, К. В. Мазур С Розглянуто проблеми впливу стресових ситуацій на людину та причини стресових розладів. Висвітлені д 3557
2224 Розвиток менеджменту та маркетингу в діяльності підприємств Л. В. Гуцол, А. Л. Правдюк С Матеріал відображає основні підходи до вдосконалення систе-ми аграрного менеджменту в стратегічній п 1035
2223 Управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні адміністративного району Т. Дмитренко, Н. Ю. Фіщук С Розглядається основні соціально-економічні показники розвитку району, аналізується розмір іноземних 525
2222 Управління трудовими ресурсами А. П. Трасковецька, О. П. Скорук С Досліджено і обґрунтовано нові форми і методи управління трудовими ресурсами. 356
2220 Управлінська діяльність менеджера в ринковій економіці О. М. Заєць, Ю. В. Герасименко С Розкрито сутність управлінської діяльність менеджера в рин-ковій економіці, охарактеризовано цикл т 368
2219 Міжнародний біржовий ринок товарів А. І. Янковська, Н. Ю. Фіщук С Здійснено характеристику найбільших міжнародних товарних бірж світу. 1801
2218 Правові аспекти раціонального використання та охорони земель України М. Оверковська, Т. К. Оверковська С Досліджено правові аспекти раціонального використання та охорони земель, визначено співвідношення 536
2217 Історико-правовий аналіз становлення сучасного інституту іпотеки О. Коцюруба, О. П. Письменна С Досліджено історико-правовий аналіз становлення сучасного ін-ституту іпотеки, визначено його правову 820
2216 Позикова форма праці в Україні та її види В. Карнафель, О. Ф Мельничук С Досліджуються нові форми застосування праці в Україні, ви-значаються їх особливості та відмінності. 453
2215 Інформаційна безпека в сучасних умовах Т. М. Фурман, Л. М. Киш, Т. Г. Гапчак С Визначено основні аспекти інформаційної безпеки в сучасних умовах, а також характеристику причин, щ 475
2214 Сільськогосподарські дорадчі служби та інформаційні системи Р. В. Романець, Л. М. Киш, О. Л. Матвієнко С Проведено аналіз дорадчих служб в Україні, їх створення та на-дання ними правової підтримки та забез 383
2213 Глобальне інформаційне середовище інвестиційної діяльності О. М. Заєць, Л. М. Киш, Т. Г. Гапчак С З’ясовано сутність і структуру інформаційного середовища ін-вестиційної діяльності. 572
2212 Автоматизовані інформаційні системи у страхуванні В. А. Дробчак, Л. М. Киш, О. Л. Матвієнко С Висвітлено призначення АІС «Страхування», яке полягає в забезпе-ченні збору, зберігання, обробки і п 397
2211 Стан ринку Інтернет-реклами в Україні Т. І. Бельдій, Т. В. Бондаренко С Розглядається рівень розвитку Інтернет-реклами в сучасних умовах, його позитивні аспекти та проблеми 333
2210 Електронна комерція та інтернет В. В. Федченко, Л. М. Киш, Т. Г. Гапчак С Розглядаються проблеми та особливості розвитку електронної ко-мерції та Інтернету в сучасному інформ 1064
2209 Теоретичні аспекти нормування праці Е. А. Кірєєва, В. А. Шовкун С Розглянуто поняття, актуальність нормування праці в ринкових умовах господарювання, проведені дослід 370
2208 Правове регулювання дільності небанківських фінансових установ Л. М. Гладун, С. Я. Ковальчук С Досліджено коло діяльності спеціалізованих небанківських установ, які на відміну від банків можуть а 333
2207 Правова природа трудового контракту В. В. Буран, О. Ф. Мельничук С Проведено аналіз праць вчених та законодавство України про працю щодо поняття та суті трудового кон 549
2206 Європейський вектор: правові гарантії суб"єктам господарювання С. Л. Білобабченко, С. Я. Ковальчук С Розглядаються євроінтеграційний курс стратегічного розвитку України та інституційно-правові інструме 327
2205 Проблеми мотивації праці в підприємствах АПК Л. Л. Ратушняк, О. С. Колесов С Визначено особливості здійснення функції мотивації в сучасних умо-вах господарювання. Встановлено с 368
2204 Вінницька область у зовнішньоекономічній діяльності В. Мельничук, Н. Ю. Фіщук С Наведено основні показники розвитку зовнішньоекономічних відносин у Вінницькій області. Досліджено п 358
2203 Вільні економічні зони: переваги та недоліки І. А. Кудимець, Н. Ю. Фіщук С Розглянуто можливості подолання інвестиційної кризи в аграрному секторі економіки України через їх 451
2202 Сучасні методи становлення ділових взаємовідносин в апараті управління М. А. Жарук, Ю. В. Герасименко С Досліджуються питання налагодження ділових взаємовідносин в апараті управління, опанув 348
2201 Проблеми функціонування та розвитку виробництва продукції рослинництва в підприємствах АПК О. П. Панадій, А. І. Батіг С Досліджено виробництво продукції рослинництва в АК «Золота Нива» та намічені шляхи по її збільшенню 439
2200 Організація та економічна ефективність використання трудових ресурсів в умовах реформування І. С. Ковальчук,, І. Й. Табенський С Розглядається проблеми організації та ефективного використання трудових ресурсів в умовах переходу д 311
2199 Етичні засади українського бізнесу Т. Фурман, Ю. В. Герасименко С Відображені основні питання етичності і неетичності українського бізнесу, а також його ос 322
2198 Особливості державної підтримки регіонального аграрного сектору Г. В. Деркач, К. Ф. Папуша С Наведено особливості розвитку аграрного сектору в Могилів-Подільсь-кому районі. Проведено аналіз фор 271
2197 Оплата праці в ринкових умовах: теоретичні та нормативно-правові аспекти С. О. Кафльовський, В. А. Шовкун С Розглядаються теоретичні та нормативно-правові аспекти оплати праці в ринкових умовах господар 308
2196 Оплата праці в тваринництві Т. О. Гуковська, В. А. Шовкун С Розглянуті форми, системи оплати праці, що застосовуються для окре-мих професійно-кваліфікованих гр 369
2195 Теоретичні аспекти нормування праці Е. А. Кіреєва, В. А. Шовкун С Розглянуто поняття, актуальність нормування праці в ринкових умовах господарювання. 425
2194 Оплата праці в сільськогосподарському підприємстві В. П. Тетерук, В. А. Шовкун С Розглянуто поняття, актуальність нормування праці в ринкових умовах господарювання, проведені дослі 545
2193 Зерновий ринок України: холодна війна трейдерів та уряду В. В. Безвенюк, В. А. Шовкун С Охарактеризовано сучасний стан зернового ринку в Україні, та можливі шляхи розв’язання складної ситу 283
2192 Основні фонди і ефективність їх використання О. В. Хмара, В. А. Шовкун С Проведено дослідження категорії “основні фонди”. Зроблено оцінювання, визначена структура та намічен 427
2191 Проблема формування собівартості в АПК та шляхи її зниження В. С. Півторак, Н. І. Бурлака С Обґрунтовано проблеми оперативного визначення собівартості в сучас-них умовах ринкової економіки. 349
2190 Економічні аспекти соціального захисту сільського населення І. В. Малачевська, О. М. Головня С Розглянуті теоретичні питання трансформації соціальної політики та політики соціального захисту екон 437
2189 Тенденції розвитку ринку праці Вінницької області та стратегія регіональної зайнятості Д. М. Любіна, С. Г. Кафлевська С Аналізуються тенденції розвитку ринку праці Вінницької області, полі-тика розвитку трудових ресурсів 344
2188 Реконструкція тваринницької будівлі для виробництва яловичини з розміщенням тварин у поперек приміщення О. С. Яремчук, І. В. Мороз С Запропонована нова технологія утримання у будівлі 21 х 72 м, обґрунтована на безприв’язному утриман 395
2187 Надої корів за лактацію у залежності від місяця отелів та перехідного періоду із стійлового на літній Т. В. Поліщук С Встановлено, що надої корів за лактацію залежать від дати отелів, перехідного періоду від стійловог 659
2186 Продуктивність та стан шлунку свиней при використанні в раціонах зерна тритикале С. М. Овсієнко, О. І. Вознюк, В. А. Тищенко, О. Ф. Ліцький С Показано, що заміна в раціонах відгодівельних свиней 0,2 кг ячменю на таку ж кількість зерна тритика 502
2185 Несучість, якість яєць і м"яса курок за дії гірчичної та гарбузової макухи О. Т. Непорочна С Використання гірчичної та гарбузової макухи і ферментного препарату Оллзайм SSF у раціонах курок-нес 365
2184 Продуктивність бугайців при згодуванні ферментного препарату МЕК-БТУ-4 М. О. Мазуренко, О. П. Марчук С Показано, що згодовування бугайцям ферментного препарату МЕК-БТУ-4 в розрахунку 0,3 г/кг концкормів, 548
2183 Перетравність поживних речовин та обмін азоту у молодняку свиней при згодуванні ферментного препарату мінази Г. І. Льотка, В. В. Козюк С Встановлено, що міназа в раціонах молодняку свиней сприяє підвищенню коефіцієнтів перетравності прот 671
2182 Якість та продуктивна дія кукурудзяного силосу -з консервантом "Біоконт" при відгодівлі молодняку великої рогатої худоби О. М. Курнаєв, Л. Г. Нікітенко, К. М. Сироватко [та ін.] С Досліджено вплив біоконсерванту “Біоконт” на якість та продуктивну дію кукурудзяного силосу при від 691
2181 Продуктивність корів в умовах постійного і змінного режимів дня у різні терміни лактації А. П. Кульчицька С Продуктивність корів в умовах постійного і змінного режимів дня у різні терміни лактації. 497
2180 Перетравність поживних речовин раціонів поросят при згодуванні жирової та жиролізинової добавок В. М. Костенко, С. М. Суховуха С Представлені результати балансового дослідження з вивчення перетравності поживних речовин раціонів в 371
2179 Згодування шроту ріпаку та екструдату вики дійним коровам в залежності від кратності доїння добової дачі С. С. Коваль, М. О. Мандрик, О. В. Бігас С Наведено результати досліджень згодовування шроту ріпаку та екструдату вики і їх вплив на молочну п 687
2178 Методика розрахунку підбирача з бітерно-ножовим різальним апаратом Гарькавий А.Д., Холодюк О.В., Кузьменко В.Ф. Знп Наведена методика розрахунку підбирачів-ущільнювачів, що містять бітерно-ножові різальні апарати, вс 490
2177 Обґрунтування конструктивних та технологічних параметрів різального апарата стеблових кормів з дисковими ножами Гарькавий А.Д., Кузьменко В.Ф., Холодюк О.В. Знп Наведено результати обґрунтування конструктивних та технологічних параметрів кривошипно-шатунного по 434
2176 Внутрішньогосподарський контроль у діяльності сільськогосподарських підприємств Подолянчук О.А. С Розглянуто проблемні аспекти функціонування внутрішньогосподарського контролю сільськогосподарських 724
2175 Вплив солей мікроелементів цинку, марганцю, міді, заліза і препарату "Агровет Атлантик" в раціонах свиней на добові прирости в період їх відгодівлі М. Ф. Запорожець, Ю. А. Бурко С Збагачування раціонів свиней БВМД «Агровет Атлантик» і сірчанокислими солями цинку, марганцю, міді 743
2174 Характеристика поведінки корів при споживанні кормів за різних технологій утримання І. Ю. Задорожна, Л. В. Гончаренко, В. П. Шабля, А. В. Чехічин С Вивчено поведінку корів при споживанні кормів за різних технологій утримання. 488
2173 Біохімічна характеристика та придатність для силосування рослинної сировини при різній висоті скошування В. П. Жуков, А. О. Панчук С Показано, що силоси з кукурудзи, соняшника і амаранту залежно від висоти скошування мають різну прид 476
2172 Продуктивність молодняку свиней при згодуванні ферментного препарату А. В. Гуцол, В. В. Постоловский С Продуктивність молодняку свиней при з годуванні ферментного препарату. 494
2171 Продуктивність ранньовідлучених поросят при споживанні ферментного препарату МЕК-4 А. В. Гуцол, А. В. Михальов С Показано, що збагачення раціонів ранньовідлучених поросят ферментним препаратом МЕК-4 в дозах 1,0 т 499
2170 Продуктивність бугайців на вирощуванні при згодуванні біологічно активної кормової добавки пробіо-актив В. В. Гончарук С Показано, що згодовування бугайцям нової біологічно активної кормової добавки Пробіо-актив в кількос 506
2169 Оцінка та безпека молока за якістю пастеризації В. В. Власенко, Л. В. Фіалковська, В. В. Кольчак С У статті наведені дані дослідження молока на якість пастеризації за фосфатазною і пероксидазною про 2029
2168 Моніторинг екологічної безпеки кормів вирощених на територіях, забруднених радіонуклідами цезій-137 і стронцій-90 В. В. Власенко, М. Д. Гаврилюк, О. В. Гаврилюк С Встановлено, що забруднення рослинних кормів (зелена маса, сіно, солома, силос кукурудзяний, дерть 497
2167 Нові приміщення полегшеного типу, їх переваги та недоліки Т. В. Варпіховська, В. П. Буткалюк С Встановлено, що приміщення полегшеного типу економічно виправдовують себе в умовах сучасності: уніве 509
2166 Шляхи підвищення жирномолочності корів Т. В. Варпіховська С Представлені матеріали по шляхах підвищення жирномолочності корів, де основним фактором є веснянні 527
2165 Вплив згодовування бактеріального препарату "Пробіолу-Л" на стан структур товстого відділу кишечника молодняку свиней Н. М. Балух, В. П. Неживенко С Показано, що „Пробіол-Л” в раціонах молодняку свиней не має вірогідного впливу на зміну маси та дов 496
2164 Вплив технологічних факторів на поведінку телиць після молочного періоду О. Є. Адмін С Вивчено поведінку телиць після молочного періоду при формуванні технологічних груп зі зміною способ 415
2162 Доходи: проблемні аспекти сутності та класифікації Подолянчук Олена Анатоліївна С Розкрито проблемні аспекти сутності та класифікації доходів для потреб управління 2036
2161 Сутність обліково-аналітичної інформації та її роль у системі контролю сільськогосподарського підприємства Подолянчук О.А. С Висвітлено сутність облікової інформації та її значення в системі контролю с-г підприємств 2859
2160 Вплив заквашувальних культур на якість і вихід сиру "Російського" у ВАТ "Літинський молочний завод" В. В. Власенко, Т. В. Семко, Т. М. Ткачук С Досліджено вплив бактеріальних заквасок на вихід сирів з високою температурою другого нагрівання на 370
2159 Вплив інтенсифікації теплової обробки молока на фізико-хімічні та технологічні властивості. В. В. Власенко, Т. В. Семко, С. А. Король С Вплив інтенсифікації теплової обробки молока на фізико-хімічні та технологічні властивості. 419
2158 Вдосконалення технології комбінованих м"ясних продуктів з використанням рослинних білків В. В. Власенко, В. А. Главатчук С Проведено дослідження і встановлено вплив «Біовіта» та соєвого текстурату на м’ясні фарші, які спри 465
2157 Видалення бактерій з молока за допомогою бактофугування В. В. Власенко, Т. В. Семко, А. В. Гармидер С За результатами досліджень встановлено, що бактофугування молока скорочує кількість бактерій і подов 381
2156 Використання соєвої пасти для м"ясо-рослинних напівфабрикатів В. В. Власенко, Т. В. Вовчок С Проведено дослідження і встановлено вплив соєвої пасти на амінокислотний склад м’ясо-рослинних напі 373
2155 Оцінка ефективності індексів материнської продуктивності свиней О. М. Церенюк, А. І. Хватов, Т. А. Стрижак С Наведено вивчення ефективності основних індексів оцінки материнської продуктивності свиноматок по дв 550
2154 Оцінка дочок і ровесниць за спадковістю тривалості тільності О. А. Пікула С Представлений один із шляхів покращення відтворних здатностей корів української чорно-рябої молочно 324
2153 Вплив технології вирощування бугайців на якісні показники їх напівсухожильного мускулу С. О. Олійник С Доведено, що вирощування бугайців за низьковитратною технологією дозволяє отримувати від них більш 349
2152 Організація доїння молочних корів у доїльному залі "Паралель 2x14" І. В. Ковальчук, О. П. Пасічник, Н. В. Рибій С Розглядається питання організації доїння в доїльному залі «Паралель 2 14», викладена оцінка робочої 381
2151 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт робіт з дисципліни “Автоматизована робота сільськогосподарських машин” частина 1 - “Функціональні елементи систем автоматики” Ярошенко Л. В. Мв Методичні вказівки складено відповідно до базової навчальної програми з даної дисципліни. Розглянуто 730
2150 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт робіт з дисципліни “Автоматизована робота сільськогосподарських машин” частина 1 - “Функціональні елементи систем автоматики” Ярошенко Л. В. Мв Методичні вказівки складено відповідно до базової навчальної програми з даної дисципліни. Розглянуто 504
2142 Молочна продуктивність корів різної стресостійкості М. О. Зотько, Л. М. Рябчук, О. А. Антохова С Молочна продуктивність корів різної стресостійкості . 408
2141 Методичні вказівки із курсу «Агролісомеліорація» для студентів спеціальності 6.130 100 «Агрономія» (РОЗДІЛ «Морфологічні та біолого-екологічні властивості деревно-чагарникових видів») Підпалий І.Ф., Нейко І.С., Чоловський Ю.М. Мв Методичні вказівки містять коротку характеристику морфологічних і біолого-екологічних особливостей т 18
2139 Методичні вказівки для виконання курсових робіт із курсу «Фітомеліорація» для студентів спеціальності 7.070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Підпалий І.Ф., Нейко І.С., Чоловський Ю.М. Мв Методичні вказівки містять положення щодо виконання курсової роботи із дисципліни «Фітомеліорація» д 1
2138 Лісівництво. Методичні вказівки із виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 6.130 102 «Агрономія» Підпалий І.Ф., Нейко І.С., Чоловський Ю.М. Мв Методичні вказівки містять лабораторні роботи із дисципліни «Лісівництво» для студентів спеціальност 126
2137 Продуктивна дія комбікормів різного виробництва Р. А. Чудак, Г. М. Огороднійчук, Т. В. Шевчук, А. І. Янулик С 898
2136 Продуктивна дія комбікормів різного складу при вирощуванні бройлерів Р. А, Чудак, Г. М. Огороднійчук [та ін.] С 522
2135 Проблемні аспекти функціонування внутрішньогосподарського контролю підприємств аграрного сектору Подолянчук О.А. Тд Розглянуто проблемні аспекти функціонування внутрішньогосподарського контролю підприємств аграрного 327
2134 Значення внутрішнього аудиту в системі контролю сільськогосподарського підприємства Подолянчук О.А. С Стаття присвячена проблемним аспектам функціонування служб внутрішнього контролю сільськогосподарськ 459
2131 Баланс азоту та фосфору при згодуванні жирової та жиролізинової добавок у свиней С. М. Суховуха С Наведені результати впливу згодовування жирової та жиролізинової добавок у складі раціонів на викор 362
2130 Якість яєць, м О. Т. Непорочна С Встановлено, що використання 6% лляної макухи та ферментної добавки мацерази у раціонах курок-несуч 425
2129 Динаміка живої маси кролів при використанні мікроелементних добавок І. В. Левицький, В. А. Бурлака С У статті наведені експериментальні дані динаміки живої маси кролів на відгодівлі при введенні в раці 523
2128 Вплив екструдованої сої на молочну продуктивність корів на хімічний склад молока В. М. Костенко, С. А. Пасічник С Ефективність використання сої в годівлі сільськогосподарських тварин пояснюється високим вмістом в 566
2127 Ефективність використання вологого зерна кукурудзи законсервованого мелясою при згодуванні ремонтним телицям В. М. Костенко, М. М. Свинар С Технологія заготівлі вологого зерна кукурудзи консервуванням мелясою дає можливість отримати корм з 268
2126 Оптимізація технології відгодівлі молодняку великої рогатої худоби на сінажіз додаванням біоконсерванту "Біоконт" В. М. Костенко, О. М. Гаврилюк С Наведені дані дослідження хімічного складу та поживності сінажу, законсервованого біоконсервантом « 494
2125 Гістоморфологія нирок свиней при згодуванні природних мінералів В. М. П"ясківський, С. В. Гуральська С Подано мікроскопічну будову нирок свиней при згодовуванні алуніту та каоліну. 370
2124 Показники крові телят при споживанні біологічно активної кормової добавки пробіактив В. В. Гончарук С Показано, що використання в годівлі телят біологічно активної кормової добавки Пробіо-актив не має 412
2123 Використання алюмосилікатів в раціонах підсисних поросят В. А. Бурлака, Л. Г. Барановська С Вивчено питання перспективи використання представника алюмосилікатів – алунітового борошна на ріст, 421
2122 Перетравність поживних речовин у індичок , що споживали в раціоні алунітове борошно В. А. Бурлака, В. В. Туманов С Наводяться результати визначення ефективності перетравності основних речовин корму індичками . 419
2121 Гематологічні показники бугайців при згодуванні ферментного препарату МЕК-БТУ-4 В. В. Гончарук С Показано, що згодовування надремонтним бугайцям ферментного препарату МЕК-БТУ-4 зумовлює збільшення 429
2116 Практика застосування комп’ютерних програм в аудиторській практиці Гуцаленко У.О. Тд 379
2114 Компютерний аудит в системі внутрішньогосподарського контролю Гуцаленко У.О. С Досліджено методи, техніка застосування та переваги комп’ютерного аудиту в системі внутрішньогоспод 826
2113 Місце та роль інвентаризації в аудиторській практиці Гуцаленко У.О. Тд Відображено розкриття та визначення місця інвентаризації як складової етапу процесу аудиторської пе 262
2112 Активізація бухгалтерського відображення та підсилення контролю державних асигнувань в сільське господарство Гуцаленко Л.В. С В статті розглянуто роль бюджетної підтримки держави для розвитку сільськогосподарських підприємств. 411
2111 Виробництво біопалива – важливий чинник покращення фінансових результатів підприємства Гуцаленко Л.В. С Обгрунтовано економічну ефективність виробництва біодизельного палива з ріпаку як з метою використан 417
2110 Оцінка фінансового стану сільськогосподарських підприємств Вінницької області та їх залежності від дотацій держави Гуцаленко Л.В. С Проведено критичну оцінку фінансового стану сільськогосподарських підприємств Вінницької області. Ви 498
2109 Вплив міжнародних облікових стандартів на облік прибутків у сільськогосподарських підприємствах Гуцаленко Л.В. Тд Визначено вплив міжнародних стандартів на облікове відображення фінансових результатів сільскогоспод 751
2108 Методологічні засади обліку прибутків у міжнародних облікових стандартах Гуцаленко Л.В. С Визначено та обґрунтовано методологічні засади обліку прибутків у міжнародних облікових стандартах т 527
2107 Вплив дотацій держави на параметри та етимологічну значимість показника прибутків Гуцаленко Л.В. С В статті розкрито потребу сільськогосподарських підприємств в підтримці держави через дотації та суб 330
2106 Концепція облікового відображення державних асигнувань та їх впливу на об’єктивність формування фінансових результатів сільськогосподарських підприємств Гуцаленко Л.В. С В статті розкрито концептуальні підходи відносно облікового відображення дотацій держави і їх вплив 345
2105 Поліпшення якості та прогнозованості облікової інформації для забезпечення прибутковості підприємства Гуцаленко Л.В. С Здійснено порівняльну характеристику дії облікових функцій за ринкових умов та умов економічної криз 408
2104 Прогностична функція обліку при формуванні бюджету підприємства Гуцаленко Л.В. С Розглянуто роль прогностичної функції у формуванні бюджету сільськогосподарського підприємства, який 404
2103 Методологічні аспекти обліку формування та узагальнення результатів діяльності сільськогосподарських підприємств Гуцаленко Л.В. С Розглянуто проблеми та методологічні аспекти формування фінансових результатів сільськогосподарських 334
2102 Облікова система моніторингу контрольованих показників прибутку Гуцаленко Л.В. Тд Розкрито поєднання ролі та функцій контролінгу в обліковій системі з метою якісного інформаційного з 442
2101 Контролінг прибутку в адаптивній обліковій системі Гуцаленко Л.В. С В статті визначено місце та функції контролінгу прибутку в адаптивній обліковій системі. Досліджено 381
2099 Механізм контролю за формуванням фінансових результатів сільськогосподарських підприємств під впливом державних дотацій Гуцаленко Л.В. Тд Розкрито механізм контролю за формуванням фінансових результатів сільськогосподарських підприємств п 294
2097 Дослідження кінетики екстрагування при переробці при переробці рослинної сировини в біопаливо. Бандура В.М., Буйвол С.М. С Головна проблема при використанні сільськогосподарської сировини для отримання палива полягає в том 7
2094 Апарати для переробки олії в біодизель М. Ф. Друкований, В. М. Бандура, В. І. Паламарчук, О. М. Друкований С В статье представлены новые аппараты для получения биодизельного топлива, которые позволяют в 2 раза 694
2093 Обгрунтування параметрів однопровідникової схеми пристрою для передачі електроенергії І. П. Паламарчук, В. В. Брянський, М. О. Величко С В статье рассматривается возможность создания экологически чистого мобильного электрического устройс 374
2092 Залежність пластичності металів від історії навантаження при об Р. І. Сивак, О. В. Нахайчук, В. А. Огородніков С В статье приведены результаты исследований пластичности металлов при объёмном напряжённом состоянии. 371
2090 ХДЗ (холодне деформаційне зміцнення) як пріоритет підвищення надійності гідроциліндрів для комунальної техніки Р. В. Будяк, Ю. Б. Паладійчук, Л. П. Середа С Для підвищення експлуатаційних характеристик гідроциліндрів в технологічному процесі виготовлення, д 446
2089 Фізико-механічні характеристики термопластів та надійність ортодонтичних апаратів В. А. Огородніков, Ю. С. Бікс, О. С. Васильчук С Исследованы физико-механические свойства материалов, применяемых в стоматологии, в частности пропиле 339
2088 Моделювання робочого процесу вібропресової формувальної машини з гідроімпульсним приводом Р. Д. Іскович-Лотоцький, М. М. Вірник, О. В. Солона С Розглядається моделювання робочого процесу вібропресової формувальної машини з гідроімпульсним приво 561
2087 Овочерізка з мінімальними енерговитратами В. С. Павленко, Я. О. Керніцький С В статье предложен новый способ резания овощей и конструкция дисковой овощерезки реализующая этот сп 338
2086 Методика проведення та результати експериментальних досліджень роботи гичковидаляючого пристрою І. Є. Кравченко С В статье представлена методика проведения экспериментальных исследований и их результаты из определе 358
2085 До обгрунтування технологічного регламенту збирання кукурудзи Г. М. Калетнік, А. Д. Гарькавий С Обоснованы технологические параметры уборки кукурузы: степень измельчения, влажность, температура ко 542
2084 Верстати для магнітно-абразивної обробки на базі магнітної системи типу В. М. Гейчук С Раніше розроблена математична модель і проведені дослідження кінематики магнітно- абразивної обробки 348
2083 Моделирование циклической осесимметрической осадки цилиндрических образцов В. М. Михалевич, В. А. Краевский, Ю. В. Добранюк С Математичний апарат, представлений у даній роботі, дозволяє описувати й вивчати закономірності зміни 411
2082 Моделирование циклической осесимметричной осадки цилиндрических образцов В. В. Кухарь С Проведена кількісна оцінка викривлення торцевих ділянок при профілюванні циліндричних заготовок позд 331
2079 Исследование процессов холодного пластического деформирования в условиях предельного формообразования О. В. Нахайчук, В. И. Музычук С У роботі представлені наукові підходи до вирішення задач обробки металів тиском щодо процесів, які с 468
2078 Похибка встановлення заготовки в трьохкулачковому самоцентрируючому патроні О. В. Литвин С 1184
2077 Аналіз дослідження структурних і конструктивних схем віброударних машин будіндустрії І. І. Назаренко, А. Т. Свідерський, О. П, Дєдов С го органа к обрабатываемой среде за счет управления движением колеблющихся масс. 460
2076 Розвиток креативних здібностей під час самостійних наукових досліджень О. М. Джеджула, Ю. Л. Хом"яківський С В статье рассматриваются возможности развития творческих способностей студентов путем использования 345
2075 Розвиток виробництва альтернативних відновлюваних видів енергії в світі В. М. Бандура, А. О. Друкована С Анализ перспективного развития энергетики на основе использования восстанавливающихся источников эне 525
2074 Оценка деформируемости материала заготовок в процессах гибки прутков и трубчатых поверхностей О. В. Нахайчук С В статье представлены методики расчёта напряжённо-деформированного состояния для технологических про 514
2073 Исследование напряжений в клеевом соединении кольцевого упругого компенсатора погрешностей системы "пресс-штамп" с защитными пластинами методом планирования эксперимента Е. Ю. Балалаева С 415
2072 Исследование технологической наследственности процесса формирования внутреннего шлицевого профиля О. В. Нахайчук С Изучено влияние термообработки на восстановление пластичности изделия, даны рекомендации по выбору м 334
2071 Упрочнение малоресурсных деталей робочих органов почвообрабатывающей техники В. М. Пришляк, В. М. Яропуд, В. М. Кулижский, В. І. Івашко С Дана коротка характеристика нових матеріалів і методів зміцнення малоресурсних деталей робочих орган 407
2070 Визначення міцності різних частин стебла бобових трав В. П. Комаха С 376
2069 Теоретичні дослідження процесу зволоження листової частини рослин В. В. Деркач С Рассмотрен вопрос снижения механических потерь при заготовке сена из бобовых трав. Проведены теорети 416
2068 Обгрунтування конструктивних параметрів робочих поверхонь турбіни вертикального гичкорозрізувального пристрою О. Є. Кравченко С В статье представлена новая конструкция турбины вертикального ботвоуборочного прибора и результаты т 278
2067 Комплексные подходы в задачах расчета оболочек с разрезами-трещинами В. Н. Юрков С 338
2066 Уравнение движения тела, характеризуемого массой и собственным механическим моментом, а также электрическим зарядом и магнитным моментом В. Е. Домрачев С 364
2065 Визначення енергії пластичної деформації елементів конструкцій транспортних засобів і параметрів відкриття подушок безпеки при ДТП В. А. Огородніков, В. Є. Перлов С Статья посвящена методике определения энергии пластической деформации элементов конструкции транспор 411
2064 Оцінка альтернативних можливостей інвестування виробництва біопалива в аграрно-промислових формуваннях цукробурякового підкомплексу Л. Смолій, І. Борейко С . Проведена сравнительная оценка эффективности альтернативных вариантов переработки корнеплодов. 399
2063 Розвиток біоенергетики як запорука енергетичної безпеки України С. А. Сегеда, І. С. Воронецька, Л. М. Пронько С Рассмотрен вопрос развития производства биотоплива в мире и Украине. 355
2062 Розвиток методів обліку витрат відповідно до вимог управління виробництвом біопалива Н. Л. Правдюк, Я. П. Іщенко С В статье рассматривается развитие методов учета расходов во взаимосвязи с изменением потребностей уп 299
2061 Виробництво біопалива: між продовольчою та енергетичною безпекою О. О. Прутська С 443
2060 Основні проблеми управління розвитком соціально-економічних систем у Вінницькій області В. Ю. Пугач, С. В. Пугач С Поставлено питання розвитку соціально-економічних систем в регіоні, аналіз концепцій розробки і орг 332
2057 Розвиток методів обліку витрат відповідно до вимог управління виробництвом біопалива Н. Л. Правдюк, Я. П. Іщенко С В статье рассматривается развитие методов учета расходов во взаимосвязи с изменением потребностей уп 374
2056 Правове забезпечення екологічної безпеки у сфері виробництва та споживання біопалива Т. К. Оверковська С Статья посвящена некоторым аспектам правового обеспечения эколо-гической безопасности в области прои 334
2055 Гармонізація податкового законодавства України в сфері виробництва та використання біопалива з правом ЄС Т. О. Мулик С Рассмотрены вопросы гармонизации налогового законодательства с правом ЕС в сфере производства и испо 334
2050 Механізація основних виробничих процесів переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки з навчальної практики для студентів факультету механізація сільського господарства Новгородська Н. В., Березовський І. В. Мв Робоча програма з навчальної практики студентам факультету механізація сільського господарства спец 0
2049 Нормативно-правове регулювання біопалива в Україні О. Ф. Мельничук С 584
2046 Проблеми ціноутворення на аграрному ринку України А. Г. Мазур, С. В. Козловський, Г. О. Пчелянська С У даній статті проведено теоретичне та методологічне дослідження проблем ціноутворення на аграрному 582
2044 Ботаніка з основами гідроботаніки. Тимчасова програма для вищих аграрних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації із спеціальності 6. 130300 «Водні біоресурси» Костенко В.М., Марценюк Н.О. Тп «Ботаніка з основами гідроботаніки» є засвоєння студентами напрямку «Водні біоресурси» основ біолог 0
2043 Аграрний менеджмент. Методичні вказівки і тематика курсових проектів для магістрів факультету менеджменту денної і заочної форми навчання Фіщук Н.Ю., Фіщук Б.П., Пчелянська Г.О., Поліщук О.Ю. Мв Рекомендовано до друку рішенням методичної ради Вінницького національного аграрного університету. 0
2042 Біопаливо України: законодавче та фінансове забезпечення досліджень та впроваджень В. М. Лисогор, А. В. Лисогор, Н. М. Махначова С 485
2041 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни: «Проектування та будівництво підприємств із виробництва і переробки продукції тваринництва» для студентів денної форми навчання Польовий Л.В., Варпіховський Р.Л. Мв Проектування та будівництво підприємств із виробництваі переробки продукції тваринництва. Методичні 34
2040 Розвиток мотиваційних механізмів виробництва біологічних видів палива С. Я. Ковальчук С 403
2039 Аграрний менеджмент. Методичні вказівки і тематика курсових проектів для магістрів факультету менеджменту денної і заочної форми навчання Фіщук Н.Ю., Фіщук Б.П., Пчелянська Г.О., Поліщук О.Ю. Мв Аграрний менеджмент. Методичні вказівки і тематика курсових проектів для магістрів факультету менед 1
2038 Сучасні технології переробки продукції тваринництва Тимчасова програма з організації навчального процесу для студентів вищих аграрних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації В. В. Власенко В. В. Кольчак Тп Затверджено на засіданні кафедри технології переробки м’яса, молока та мікробіології. 0
2037 Ділова гра для студентів факультету економіки і підприємництва спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання Здирко Н.Г. Мв Викладений зміст ділових ігор з курсу «Аудит» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6
2036 Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних занять з курсу «Основи стандартизації, сертифікації і управління якості продукції рослинництва» для студентів агрономічного факультету за спеціальністю 6.130.100 – «Агрономія» Вдовенко С.А. Мв Розглянуті та затверджені на засіданні кафедри плодівництва, овочівництва, технології зберігання та 13
2035 Проектування та будівництво підприємств по виробництву та переробці продукції тваринництва. Методичні вказівки та індивідуальні завдання по виконанню курсового проекту для студентів денної форми навчання Польовий Л.В., Варпіховський Р.Л. Мв Викладений матеріал методичних вказівок та індивідуальних завдань по виконанню курсового проекту ро 7
2034 Проектування та будівництво підприємств із виробництва і переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки та завдання для виконання самостійних домашніх робіт студентами денної форми навчання Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Нп Даний посібник розроблено для самостійного засвоєння нормативних матеріалів, які представлені у нор 50
2033 Робочий зошит розроблений у відповідності з навчальним планом та типовою програмою курсу «Овочівництво» для сільськогосподарських вузів за напрямком 1301 «Агрономія» за спеціальністю 6.130 100 – «Агрономія» Вдовенко С.А. Мв Робочий зошит розроблений у відповідності з навчальним планом та типовою програмою курсу «Овочівниц 49
2032 Макроекономіка. Методичні матеріали для аудиторної та самостійної роботи студентів факультету економіки та підприємництва за спеціальностями: 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси та кредит» О.О. Прутська, А.А. Брояка, Л.А. Феняк, О.П. Хаєцька. Мв Методичні вказівки з курсу „Макроекономіка” призначені для аудиторної та самостійної роботи студент 52
2031 Внутрішньогосподарський контроль. Методичні вказівки для виконання практичних занять спеціальності 6.030509 „Облік і аудит” Подолянчук О.А., Гуцаленко У.О. Мв Методичні вказівки для практичних робіт містять перелік тем, завдання та навчальний матеріал з курс 0
2030 Тимчасова програма з дисципліни «Сільськогосподарська меліорація» для студентів агрономічного факультету спеціальність 6.130100. «Агрономія» Підпалий І.Ф., Липовий В. Г., Нейко І.С. Тп Рекомендовано методичною радою агрономічного факультету Вінницького національного аграрного універс 0
2029 Сучасні тенденції та проблеми розвитку біоенергетики в Україні А. М. Зелінська С Изложены правовые, социально-экономические и экологические основы развития отрасли биоэнергетики в к 406
2028 Інвестиційне забезпечення інновацій в альтернативній енергетиці аграрного сектору України Ю. В. Довгань С Досліджуються проблеми інвестиційного забезпечення інновацій в альтернативній енергетиці, джерела ін 422
2027 Виробництво біопалива - важливий чинник покращення фінансових результатів підприємства Л. В Гуцаленко С 357
2026 Тимчасова навчальна програма з курсу «Економічна теорія» для підготовки бакалаврів Кулібабчук В.В., Нікітченко В.С., Котик Ю.В. Тп Тимчасову програму складено згідно з структурно логічної підготовки схемою, передбаченою програмою, 13
2025 Сучасні технології переробки продукції тваринництва Тимчасова програма з організації навчального процесу для студентів вищих аграрних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальністю 8.130 201 Технологія виробництва і переробки продукції тваринн В.В.Власенко В.В.Кольчак Тп Сучасні технології переробки продукції тваринництва.Тимчасова програма з організації навчального пр 1
2024 Формування біоенергетичного потенціалу України у контексті проблем глобалізації й продовольчої безпеки П. Т. Саблук С 357
2023 Біохімія м'яса і м’ясопродуктів. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0901 "Сільське господарство і лісництво" спеціальності 8.09010201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Шевчук Т.В., Огороднічук Г.М., Постернак Л.І. Тп Тимчасова навчальна програма містить структуру курсу за всіма видами робіт (лекції, практичні занят 4
2022 Біохімія молока і молочних продуктів. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0901 "Сільське господарство і лісництво" спеціальності 7.09010201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Шевчук Т.В., Огороднічук Г.М., Постернак Л.І. Тп Тимчасова навчальна програма містить структуру курсу за всіма видами робіт (лекції, лабораторні зан 5
2021 Тимчасова програма. З організації навчального процесу для студентів вищих аграрних закладів освіти III-IV рівнів акредитації за спеціальністю 7.090 102 01. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва В.В. Власенко, Т.В. Семко, Н.О. Новаленко. Тп Програма підготовлена з урахуванням структурного зв’язку дисципліни з технологією переробки продукц 1
2019 Міждисциплінарний підхід до формування екологічної свідомості та енергетичної культури студентів-аграріїв Ю. Л. Хом"яковський, О. Ю, Білик С 282
2018 Економічна ефективність виробництва і переробки ріпаку у Вінницької області Н. Ю. Фіщук, Я. В. Гонтарук С В статті розкрито історію розвитку виробництва біопалива та найсучасніші технології переробки ріпаку 636
2017 Вплив вартості ріпаку на собівартість біопалива В. Ю. Фабіянська С 346
2016 Соціально-економічні аспекти розвитку виробництва та використання біопалива в Україні Т. І. Чорнопищук С 264
2015 Грядущая смена земледельческих технологий М. А. Черныш С В статье приведены материалы по влиянию препарата «Сизам» на урожайность та содержание масла подсолн 313
2014 Влияние новых экологических чистых биологических веществ на санацию почв и качество продуктивности растениеводства М. А. Черныш С Дана общая характеристика биологического препарату «Сизам», его влияние на санацию почв и продуктивн 298
2013 Корпоративні інформаційні системи. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами напряму 8.050102 «Економічна кібернетика» Січко Т.В., Черняк Н.І. Мв Методичні вказівки є навчально-методичним документом, який містить рекомендації до вивчення середов 0
2011 Ландшафтна екологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальності 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Кравчук Г.І., Шкатула Ю.М., Первачук М.В., Кушнір С.Л. Мв Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання 1
2010 Інструментальні програми. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами напряму 7. 050 106 – “Облік і аудит” денної та заочної форм навчання Паламарчук Є.А., Січко Т.В., Іонаш І. В. Мв Методичні вказівки є навчально-методичним документом, який містить рекомендації для вивчення дисцип 0
2009 Методичні вказівки з дисципліни “Кормовиробництво” виконання розрахунково-графічної роботи для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” за спеціальністю “Агрономія” Польова О.М. Мв Методичні вказівки з дисципліни “Кормовиробництво” виконання розрахунково-графічної роботи для студ 0
2008 Організація обліку. Методичні вказівки з виконання самостійної роботи для студентів магістратури факультету економіки і підприємництва, спеціальності 8.050106 „Облік і аудит” денної форми навчання Новодворська В.В., Присяжнюк С.В. Мв Методичні вказівки для виконання самостійної роботи містять перелік тем, завдань і питання для самос 17
2007 Організація обліку. Методичні вказівки з виконання самостійної роботи для студентів магістратури факультету економіки і підприємництва, спеціальності 8.050106 „Облік і аудит” заочної форми навчання Новодворська В.В., Присяжнюк С.В. Мв Методичні вказівки для виконання самостійної роботи містять перелік тем, завдань і питання для само 8
2006 Інтелектуальна власність. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму підготовки 8.050201 «Менеджмент» (спеціальність «Менеджмент організацій») у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України О.Ф.Мельничук, О.П.Письменна Нп Рекомендовано до видання науково-методичною радою Вінницького державного аграрного університету (пр 0
2004 Економічні аспекти формування ринку біопалива в Україні О. П. Хаєцька С Проаналізовано ефективність сільськогосподарських культур як біосировини в паливній промисловості. О 402
1997 Біопаливо - об"єкт екологічного аудиту В. А. Фостолович, В. П. Бралатан, О. Д, Шевчук С Вирішенню питання економічної нестабільності та енергетичного дефіциту в країні сприяє впровадження 344
1996 Зооекологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 6.070.800 „Екологія та охорона навколишнього середовища” Буткалюк Т.О. Пінчук Н.В., Коваленко Т.М., Вергелес П.М. Мв Методичні вказівки для самостійної роботи складенні на основі тимчасової програми з зооекології та г 0
1995 Мікробіологія та вірусологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету за спеціальністю „Екологія та охорона навколишнього середовища” (спеціалізація 6. 070800 «Агрономія») Коваленко Т.М., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. Мв Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної д 44
1994 Основи екологічної токсикології. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету (спеціалізація 6.070800 «Агрономія») “Екологія та охорона навколишнього середовища” Коваленко Т.М., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. Мв Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної д 18
1993 Технологія виробництва продукції тваринництва Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання факультету механізації сільського господарства Огороднічук Г.М. Постернак Л.І., Шевчук Т.В. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та програми з дисципліни "Технол 2
1992 Соціально-економічні аспекти розвитку ринку біопалива в Україні Л. І. Курило С Обґрунтовано необхідність розвитку ринку біопалива для задоволення потреб аграрної сфери і країни в 364
1991 Тимчасова навчальна програма для підготовки фахівців з напряму: 7.090215 "Обладнання переробних і харчових підприємств" Огороднічук Г.М.,Шевчук Т.В., Постернак Л.І. Тп Тимчасова навчальна програма містить структуру курсу за всіма видами робіт (лекції, практичні занят 0
1990 Природоохоронні аспекти діяльності, інвестиційна політика, проектування, фінансування та управління в галузі альтернативних видів енергії компанії AUFWIND SCHMACK GMBH NEUE ENERGIEN (м. Резенсбург, Баварія, Німеччина) Г. І. Кравчук, О. О. Кравчук, Ю. А. Кравчук С Сегодня биотопливо является сущестуенной альтернативой традиционному топливу на Украине. Предприятия 418
1989 Механіка. Молекулярна фі- зика та термодинаміка. Електрика: Фізичний практику.Ч.1 Дзісь В.Г. Гель П.В, Ніколайчук В.Я. Нп Фізичний практикум містить цикли лабораторних робіт з розділів: механіка, молекулярна фізика та тер 1287
1979 Екологічна генетика. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів за напрямом 0708 «Екологія» Мамалига В.С Тд Тимчасова програма розглянута, схвалена і рекомендована до друку науково- методичною радою Вінницьк 0
1977 Генетика. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів за напрямом 1301 «Агрономія» Мамалига В.С. Тп Тимчасова програма розглянута, схвалена і рекомендована до друку науково- методичною радою Вінницьк 0
1976 Дослідження операцій в економіці. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6050 «Економіка та підприємництво» спеціальності 6.030502–«Економічна кібернетика» Коляденко С.В.,Черняк Н.І.,Бурденюк І.І. Тп Тимчасова навчальна програма дисципліни «Дослідження операцій в економіці» містить структуру всього 0
1975 Корпоративні інформаційні системи. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами напряму 8.050102 «Економічна кібернетика» Січко Т.В., Черняк Н.І. Мв Методичні вказівки є навчально-методичним документом, який містить рекомендації до вивчення середов 0
1973 Системи технологій. Методичн і вказівки для виконання практичних робіт студентами напряму 6050 «Менеджмент» Веселовська Н.Р., Зелінська О.В., Юрчук Н.П. Мв Методичні вказівки з дисципліни «Системи технологій» містять завдання для практичних робіт, які при 0
1972 Інформатика та комп‘ютерна техніка. OC Windows. MS Word. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами напряму 0902 «Інженерна механіка» та 0919 «Механізація та електрифікація сільського господарства» Найко Д.А., Зелінська О.В., Юрчук Н.П. Мв Методичні вказівки є навчально-методичним документом, який містить рекомендації до вивчення OC Windo 1
1969 Сільськогосподарська мікробіологія та вірусологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету заочної форми навчання (спеціалізація 6.090101 «Агрономія»). Коваленко Т.М., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. Мв Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної д 0
1968 Тимчасова навчальна програма для підготовки фахівців з напрямку: 8.091902 "Механізація сільського господарства”. Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В., Постернак Л.І. Тп Тимчасова навчальна програма містить структуру курсу за всіма видами робіт (лекції, практичні занятт 0
1967 Агробіоценологія, лабораторний практикум. Дзюмак М.А., Первачук М.В. Мв Лабораторний практику написаний із врахуванням вимог модульно-рейтингової системи та типової програм 5
1966 Правознавство. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання з галузі знань 0306 за напрямом підготовки 6.030601 “Менеджмент ” Гель А.П. Мв Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та тимчасової навчальної програми 1
1964 Дорадництво в АПК. Опорний конспект лекцій для студентів факультету менеджменту напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент організацій» Кафлевська С.Г., Довгань Ю.В. Кл Опорний конспект лекцій підготовлений у відповідності до робочої програми вивчення дисципліни «Дорад 0
1963 Інтелектуальна власність. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму підготовки 8.050201 «Менеджмент» (спеціальність «Менеджмент організацій») у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України О.Ф.Мельничук, О.П.Письменна. Мв Програма передбачає засвоєння теоретичних положень про інтелектуальну власність як право на результ 1
1961 Тимчасова навчальна програма для підготовки фахівців з напряму: 7.091902 "Механізація сільського господарства Огороднічук Г.М.,Шевчук Т.В., Постернак Л.І. Мв Тимчасова навчальна програма містить структуру курсу за всіма видами робіт (лекції, практичні занят 0
1958 Економічна оцінка енергетичної продуктивності сільськогосподарських культур С. Г. Кафлевська,, О. Ф. Томчук, О. П. Красняк С Досліджено валову енергетичну продуктивність різних сільськогоспо-дарських культур. Виявлено найбіль 369
1955 Вступне слово Г. М. Калетнік С 264
1953 Електромагнітне забруднення навколишнього середовища Вінницького району М. А. Дзюмак, Ю. М. Шкатула С У статті наведений стан забруднення наколишнього середовища Вінниць-кого регіону елекромагнітними по 346
1952 Декоративне садівництво і квітникарство: навчально-методичний посібник з аудиторної та самостійної роботи студентів В.М. Прокопчук, В.А. Мазур Нп Навчально-методичний посібник призначений надати студентам конкретну інформацію при вивченні окреми 147
1951 Вступне слово Г. М. Калетнік Тд 247
1921 Контроль за використанням бюджетних коштів в Україні Здирко Н.Г. Тд Визначено сутність контролю за використанням бюджетних коштів 4240
1920 Проблеми розвитку державного фінансового аудиту в Україні Здирко Н.Г. Тд Досліджено основні проблеми розвитку державного аудиту в Україні 349
1919 Основні аспекти контролю за формуванням і використанням бюджетних коштів Здирко Н.Г. С Визначено основні аспекти контролю за формуванням і використанням бюджетних коштів в Україні 336
1918 Аудит в Україні – проблеми та перспективи розвитку Здирко Н.Г., Шевчук О.Д. С Визначено проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні 416
1917 Незалежний контроль в Україні: недоліки та переваги здійснення Здирко Н.Г. Тд Досліджено переваги та недоліки надання аудиторських послуг 1086
1909 Міжнародні фінанси. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки 0501 Економіка та підприємництво спеціальність 7.050106 «Облік і аудит» спеціалізація «Фінансування та кредитування Фаюра Н.Д., Мараховська Т.М., Алескерова Ю.В., Фурман І.В., Мв Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та виконання самостійної роботи студентам 3
1905 Ділове мовлення. Методичні рекомендації й зразки ділових паперів Тимкова В. А., Марцінко Т. І. Нп У посібнику наведено зразки ділових паперів із необхідними реквізитами, перелік термінів, значення 37038
1904 Професійна етика. Ділова гра для проведення практичних занять студентами спеціальності “Облік і аудит” факультету економіки та підприємництва денної форми навчання Бралатан В.П. Здирко Н.Г. Мв У методичних вказівках викладений алгоритм проведення ділових ігор на практичних заняттях, що є важ 1
1902 Моделювання сільськогосподарських процесів на ПЕОМ. Тичасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 7.090215 "Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва" у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів Козак Ю.М. Тп Контроль знань і умінь студентів із дисципліни (потоковий і підсумковий) здійснюють згідно з вимога 8
1901 Німецька мова для агрономів. Навчальний посібник для студентів вищих аграрних навчальних закладів Тимкова В.А., Миколюк О.П., Осаульчик О.Б. Нп Даний навчальний посібник розрахований на студентів вищих аграрних навчальних закладів, що вивчають 2550
1900 Введення в спеціальність. Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” спеціальності 6.030.509 “Облік і аудит” Фостолович В. А. Тп Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо- кваліфікаційного рівня «Бакалавр» с 1
1899 Комп’ютерний аудит. Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” спеціальності 6.030509 “Облік і аудит” Фостолович В. А. Тп Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо- кваліфікаційного рівня «Бакалавр» с 0
1898 Екологічний аудит та інспектування. Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 6.040.106 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Фостолович В. А. Тп Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо- кваліфікаційного рівня «Бакалавр» с 1
1897 Екологічний менеджмент і аудит. Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 7.070801 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (0708 – Екологія)» Фостолович В. А. Тп Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо- кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» 3
1896 Аудит. Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 6.030601 «Менеджмент організацій» Подолянчук О.А., Бралатан В.П. Тп Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо- кваліфікаційного рівня «Бакалавр» с 0
1895 Аудит в зарубіжних країнах. Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 8.050106 «Облік і аудит» Подолянчук О.А. Тп Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо- кваліфікаційного рівня «Магістр» сп 0
1894 Аудит. Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” спеціальності 6.030502 „Економічна кібернетика” Подолянчук О.А. Тп Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо- кваліфікаційного рівня «Бакалавр» с 0
1893 Внутрішньогосподарський контроль. Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» Подолянчук О.А. Тп Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо- кваліфікаційного рівня «Бакалавр» с 0
1892 Судово-бухгалтерська експертиза. Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 8.050106 «Облік і аудит» Подолянчук О.А. Тп Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо- кваліфікаційного рівня «Магістр» сп 0
1891 Системи автоматизованого проектування. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст" з спеціальностей 7.090215 – "Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва" та 7.090221 Переяславський О. М. Тп Програму навчальної дисципліни складено з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики 0
1890 Системи автоматизованого проектування. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "Магістр" із спеціальностей 8.090215 – "Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва" та 8.090221 –"Обладнання п Переяславський О. М. Тд Програму навчальної дисципліни складено з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики 0
1888 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин, тимчасова програма для підготовки магістрів за спеціальністю 8.130 201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” В.М.Костенко, К.М.Сироватко. Тп Програма розрахована на підготовку фахівців аграрного сектора із спеціальності "Технологія вир 0
1887 Технологія виробництва продукції вівчарства. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами заочної форми навчання факультету ТВіППТ напрям підготовки 6.130200 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Овсієнко С.М. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної дисц 9
1886 Методичні вказівки проведення самостійної роботи студентів з курсу “Основи біотехнології рослин” спеціальності 6.130 100 “Агрономія”, 6.070 800 “Екологія та охорона навколишнього середовища”. Прокопчук В.М. Мв Викладено матеріал лекційних та практичних занять, вказані основні вимоги та порядок виконання осно 0
1885 Аграрне право України. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030.601 «Менеджмент» (спеціальність «Менеджмент організацій») у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політик Оверковська Т.К., Мельничук О.Ф. Тп Дисципліна «Аграрне право України» є частиною правової освіти студентів, що спрямована на розвиток 5
1884 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин. Тимчасова програма для вищих аграрних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації із спеціальності 8.130 201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” В.М.Костенко, К.М.Сироватко. Тп Навчальна дисципліна «Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин» є фундаментальною під ч 0
1883 Аудит. Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» Гуцаленко Л.В., Здирко Н.Г. Тп Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо- кваліфікаційного рівня «Бакалавр» с 0
1882 Тимчасова навчальна програма з курсу «Економічна теорія (основи економічної теорії, мікроекономіка та макроекономіка)» для підготовки бакалаврів з економічних спеціальностей: 6.030601 «Менеджмент» (МПО, ДРУ, МЗЕД) Нікітченко В.С., Брояка А.А., Хаєцька О.П., Клочковська В.О. Тп Основи економічної теорії - це фундаментальна методологічна частина економічної науки, яка розкрива 51
1881 Моделювання технологічних процесів та систем. Имчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "Магістр" із спеціальності 8.090215 – "Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва" в аграрних вищих закладах Переяславський О. М. Мв Програму навчальної дисципліни складено з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики 1
1880 Моделювання сільськогосподарських процесів на ПЕОМ. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 7.090215 "Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва" у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівні Козак Ю.М. Тп Вирішення задач підвищення ефективності роботи спеціалістів в галузі сільського господарства неможл 0
1879 Моделювання сільськогосподарських процесів на ПЕОМ. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 7.090215 "Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва" у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівні Козак Ю.М. Тп Вирішення задач підвищення ефективності роботи спеціалістів в галузі сільського господарства неможл 0
1878 Вища математика. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму – 6.070800 - “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Левчук О.В., Новицька Л.І.. Тп Тимчасова навчальна програма дисципліни «Вища математика» містить структуру всього курсу по всіх ви 0
1877 Вища математика. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму – 6.070800 - “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Левчук О.В., Новицька Л.І.. Тп Тимчасова навчальна програма дисципліни «Вища математика» містить структуру всього курсу по всіх ви 0
1876 Проблеми формування культури усного і писемного ділового мовлення студентів вищого аграрного закладу освіти В. А. Тимкова С В статье рассмотрено необходимость формирования специальной деловой речи, которая должна стать динам 471
1875 Перспективи використання генерованого газового палива для тракторних двигунів Б. В. Ємець, О. С. Поліщук, Т. В. Эмець, В. П. Янович С 528
1874 Використання відновлюваних джерел енергії в аграрному виробництві А. Д. Гарькавий, П. Г. Завальнюк С Приведено результаты экспериментальных исследований полимерного гелиоколектора с использованием конц 324
1873 Биоэнергетический комплекс по обеззараживанию отходов сельского хозяйства с получением биогаза и высококачественных органических удобрений С. А. Кравченко С 270
1872 Підвищення надійності гідроциліндрів машин технологічними методами Р. В. Будяк С Исполнительным органом гидросистемы машин наиболее служит один или несколько силовых или манипуляцио 560
1871