2012

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД АНОТАЦІЯ РЕЙТ
23780 Дзялів. З історії Подільського порубіжжя (від найдавніших часів до 1946 року) Слотюк П. В. Мвв В книзі висвітлено історію села Дзялова в контексті історії Подільського порубіжжя з найдавніших час 1421
22614 Методологічні аспекти формування аграрного ринку Прилуцький А. М. Сун Підвищення уваги дослідників до про­блем формування аграрного ринку зумовле­ не, на наш погляд, дво 357
19941 Оцінка механізмів управління логістикою складування підприємств АПК Качуровський С.В. С Систематизовано класифікаційні ознаки складів підприємств АПК, обґрунтувано вибір раціональної систе 395
19940 Концептуальні засади логістики складування АПК Потапова Н.А., Качуровський С.В. С Розглянутий системний підхід до розроблення концептуальних засад теорії та практики логістичного уп 538
19704 Шляхи і методи підвищення довговічності і надійності роботи паливної апаратури автотракторних двигунів Анісімов В. Ф., Музичук В. І. П’ясецький А. А., Рябошапка В. Б. Мвв Монографія присвячена підвищенню довговічності і надійності паливної апаратури за рахунок зміни деяк 1054
19697 Особливості створення родинних плантацій та оцінювання росту і розвитку півсібсового потомства дуба звичайного за умов Вінницької області Нейко І.С., Єлісавенко Ю.А., Смашнюк Л.В. С Представлено результати досліджень особливостей створення родинних плантацій дуба звичайного, наведе 610
19626 Плунжерний насос (Пат. на корисну модель № 67412) Нікітін С. В., Косарев В. В., Стаднік М. І., Мезніков А. В., Варшавський Ю. І. Пнк Плунжерний насос, який містить ексцентриковий вал, систему змащування, що складається з мастильного 435
19495 Характеристика моделей процесів росту і культивування мікроорганізмів у системах біологічної очистки стічних вод Яремчук О.С., Захаренко М.О., Циганков С.П. Тд Проведено аналіз математичних моделей процесів росту і культивування популяції мікроорганізмів актив 536
19494 Гігієнічна оцінка стоків свинарських підприємств за різного типу годівлі свиней Яремчук О.С., Захаренко М.О., Коваленко В.О. Тд Встановлено відмінності у показниках хімічного складу та реологічних властивостях гнойових стоків фе 399
19493 Санітарно-гігієнічна оцінка стічних вод свинарських підприємств за аеробної біоферментації Яремчук О. С., Захаренко М. О., Поляковський В. М., Шевченко Л. В. Тд Встановлено зв’язок структури потоків рідини у ферментері за аеробних умов з технологічними параметр 365
19060 Екологічна освіта – сфера змін у суспільній свідомості широких соціальних і освітніх парадигм Лутковська С. М. С 818
19059 Проблеми екології і становлення екологічної освіти в аграрних коледжах в аграрних коледжах України Лутковська С.М. С 683
19058 Інноваційні технології в екологічній освіті майбутніх фахівців переробної харчової промисловості в аграрному коледжі Лутковська С.М. С Розвиток аграрної вищої школи в сучасному суспільстві передбачає впровадження в педагогічний процес 679
19022 Принципи страхування сільськогосподарського виробництва та політика страхування Алескерова Ю.В. С Розглянуто принципи страхування сільськогосподарського виробництва та політика страхування. 553
17363 Обгрунтування нової системи оцінки кормів і раціонів за продукцією молока для корів різного рівня продуктивності Скоромна О. І. С Нова система оцінки кормів і раціонів базується на визначенні продукції молока за сирим протеїном, к 483
17212 Визначення обмінної енергії та енергетичних кормових одиниць у кормах для великої рогатої худоби за їхнім хімічним складом Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В., Жуков В.П., Виговська І.О., Гончар Л.О. С Визначення обм інної енер гії в корм ах за їхнім хімічним складом без проведення дослідів на тварина 587
17192 Використання обмінної енергії кормів на синтез білка, лактози і ліпідів молока та відкладення жиру в організмі корів Кулик М. Ф., Скоромна О. І., Обертюх Ю. В., Жуков В. П., Березовський П. В., Гончар Л. О., Виговська І. О. Сун Лімітуючим фактором використання обмінної енергії протеїну для синтезу молока в зеленій масі трав є 559
16633 Оптимізація процесу сушіння ріпаку в інфрачервоному полі Бандура В.М. С В работе установлено, что для повышения эффективности процесса сушки зерна рапса целесообразно испол 525
16252 Виробництво біоетанолу – перспективна галузь в Україні Климчук О.В., Висоцька В.В. С В статті викладено основні тенденції розвитку сектору альтернативних джерел енергетики, зокрем 1857
15846 Теплонасосна зерносушарка для насіннєвого зерна Снєжкін Ю. Ф., Пазюк В. М., Петрова Ж. О., Чалаєв Д. М. Мвв В монографії розглянуті властивості насіннєвого зерна як об’єкту сушки, проведений огляд досліджень 940
15845 Дзялів: з історії подільського порубіжжя Слотюк П. В. Мвв В книзі висвітлено історію села Дзялова в контексті історії Подільського порубіжжя з найдавніших час 2130
15774 Исследования влияния параметров сушки на кинетику и получение качественных, антиоксидантных функциональных порошков Снежкин Ю.Ф., Петрова Ж.А, Пазюк В.М. С Отримання антиоксидантних порошків полягає в комбінуванні білковомісних та каротиновмісних рослинних 479
15773 Контролінг як метод стратегічного аналізу в системі управління основними засобами підприємства Скакун Л.А., Василиха Н.В С Висвітлено основні методичні підходи до формування механізму та впровадженя ефективної системи контр 419
15772 Модель управления технологическим процессом ультразвуковой очистки эластических поверхностей Луговская Е.А., Яхно О.М., Берник И. Н. С Представлена математическая модель прогнозирования эффективности тех- нологического процесса ультра 477
15427 Кручение цилиндрических заготовок изотропно–прочняющихся материалов В.А. Огородников, И.А. Деревенько, В.М. Улановский С Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки Випус 507
15421 Пластичность металлов при объемном напряженном состоянии (PLASTICITY OF METALS AT THE BY VOLUME TENSE STATE) В.А. Огородников, Л.И. Алиева, И.А. Деревенько С Показано, что известные диаграммы пластичности, которые отображают зависимость накопленных деформаци 362
15419 Моделирование процессов обработки давленим на основе гипотезы о силовом и кинематическом подобии параметров деформирования ВА Огородников, АВ Грушко, ИА Деревенько С Разработана методика моделирования напряженного состояния, основанная на гипотезах о кинематическом 486
15414 Деформируемость и качество заготовок в условиях комбинированного формоизменения Деревенько И. А. С Усовершенствованы методы расчета напряженно-деформированного состояния анизотропно-упрочняющихся тел 500
15372 Альтернативна енергетика України: особливості функціонування і перспективи розвитку Калетнік Г. М., Олійнічук С. Т., Скорук О. П., Климчук О. В., Яцковський В. І., Токарчук Д. М., Здор І. А. Мвв У колективній монографії розглядаються технології, сучасний стан та перспективи розвитку альтернатив 30
15371 Виробництво біологічних видів палива з біомаси сільськогосподарських культур. Климчук О.В. С Представлено комплексну характеристику стратегічних напрямів використання біомаси сільськогосподарсь 583
15370 Стратегічні напрями ефективного використання біомаси сільськогосподарських культур у виробництві відновлюваних джерел енергії. Климчук О.В. Тд Представлено комплексну характеристику стратегічних напрямів використання біомаси сільськогосподарсь 527
12742 Альтернативна енергетика України: особливості функціонування і перспективи розвитку. Калетнік Г.М., Олійнічук С.Т., Скорук О.П. , Климчук О.В., Яцковський В.І., Токарчук Д.М., Здор І.А. Мвв У колективній монографії розглядаються технології, сучасний стан та перспективи розвитку альтернати 22
11944 Пристрій для визначення сил різання консервованих кормів (Пат. на корисну модель № 71471) Іванов М. І.,Турич В. В., Подолянин І. М., Шаргородський С. А., Руткевич В. С. Пнк Пристрій для визначення сили різання консервованих кормів містить вертикальну раму, на якій закріпле 476
11598 Інтенсифікація процесів зневоложення насіння за рахунок використання вібраційного та електроосмотичного ефектів Паламарчук І.П, Цуркан О.В, Зозуляк О.В, Герасимов О.О. Сун статье рассмотрено особенности фильтрационного обезвоживания в условиях действия центробежн 239
11596 Інтенсифікація процесів зневоложення насіння за рахунок використання вібраційного та електроосмотичного ефектів Паламарчук І.П, Цуркан О.В, Зозуляк О.В, Герасимов О.О. Сун В статье рассмотрено особенности фильтрационного обезвоживания в условиях действия центробеж 239
11172 Спосіб ультразвукової зміцнючої обробки (Пат. на корисну модель № 70985) Турич В. В., Руткевич В. С. Пнк Збірна прошивка, корпус якої виконаний складовим зі стержнів і обробних елементів, з`єднаних кріпиль 531
10449 Дослідження швидкісних характеристик вібраційно-осмотичного процесу зневоложення І.П. Паламарчук, О.В.Зозуляк, О.О.Герасімов, І.А. Зозуляк С Приведены результаты исследования скоростных характеристик вибрационно-осмотического процесса обезво 377
10442 Обоснование конструкции вибрационной сушилки для подсолнечника В. М. Бандура, М. Ф. Друкований, І. А. Зозуляк С Данная работа посвящена исследованию и обоснованию технологии сушки семян подсолнечника и разработке 298
10379 Вплив органічних і мінеральних добрив та рівня зволоження грунтів на концентрацію свинцю у квітковому пилку Разанов С.Ф., Швець В.В. С Виявлено, що у зонах локального техногенного навантаження на територіях центрального Лісостепу Украї 664
10265 Дослідження швидкісних характеристик вібраційно-осмотичного процесу зневоложення І. П. Паламарчук, О. В.Зозуляк, І. А. Зозуляк, О.О. Герасімов, С Наведені результати дослідження швидкісних характеристик вібраційно-осмотичного процесу зневоложення 323
10011 Формування облікової політики підприємства щодо обліку розрахунків за податками в сільськогосподарських підприємствах Плахтій Т.Ф. С Розкрито порядок формування облікової політики підприємства щодо обліку розрахунків за податками в с 820
9755 Ефективність виробництва і споживання біодизельного палива в україні Причепа Г.В. Скорук О.П., С Розглядаються питання ефективності виробництва і споживання біодюельного палива в Україні. Визначен 415
9754 Інноваційне використання соломи Костик В.О. Скорук О.П С Стаття присвячена аначізу перспектив використання соломи як біологічно чистого пачива. 656
9753 Досвід інноваційного забезпечення виробництва біопалива в фрн СавчукМ. О. Скорук О. П. С У статті розглянуто досвід інноваційного забезпечення виробництва біопалива в ФРН. Запропоновано ви 581
9752 Сучасні тенденщї розвитку інноваційного забезпечення виробництва біопалива в україні Постоюк І.О. Скорук О.П С В статті проведено дослідження ролі біопалива в ринковій економіці України, висвітлено тенденції та 610
9751 Стан та перспективи інноваційного розвитку відновлювальних джерел енергії в україні Терещук Т.О. Скорук О.П. С В даній статті обґрунтовано необхідність інноваційного розвиткуі впровадження альтернативних та від 602
9750 Світові тенденції розвитку біоенергетики Харчук А.І. Калетнік Г.М. Скорук О.П. С У статті проаналізовано стан та основні тенденції розвитку світового ринку біоенергетики, визначено 625
9749 Формування інноваційної основи розвитку галузі біопалива в україні Маланчук Я. А., ПанасюкТ.Є. Скорук О.П. С У статті розглянуто потребу та перспективні шляхи формування інноваційної основи розвитку біопалива 620
9748 Виробництво біоетанолу: сучасний стан та перспективи розвитку Сксрук О. П.Герасимчук О.М. С Розглянуто сучасний стан та основні тенденції розвитку виробництва біоетанолу в Україні. Проаналізо 640
9747 Перспективи виробництва біопалива та ефективність його використання Скорук О.П.Задорожна Л.М. С У статті розглянуто необхідність використання біопалива з метою ощадливості природних ресурсів та ч 589
9746 Франчайзингові механізми впровадження виробництва біопалива в апк СкорукО.П.СавчукМ. О. С У статті розглянуто франчайзинговий механізм впровадження виробництва біопалива в агропромисловому 620
9745 Перспектива використання сонячної енергії в україні та світі Скорук О.П. Матусяк М.В. С У статті розглянуто можливість та перспективи використання фотоелементів на території України, їх о 638
9744 Теплова енергія води та перспективи її використання Скорук О.П.Матусяк М.В. С У статті розглядаються основні методи використання та дослідження теплової енергії океанів у світі 606
9743 Роль альтернативних видів палива у підвищенні енергетичної та екологічної безпеки україни: правовий аспект Скорук О.П.,Довбищук О.О. С Досліджено нормативно правові акти, що визначають правові, соціальні, економічні, екологічні й орга 465
9740 Розвиток ринку біопалива в україні та світі: стан та перспективи Скорук О.П.Здор I.A. С У статті розглянуті тенденції розвитку ринку біопалива в Україні та світі, визначено основні перешк 1073
9739 Економічна ефективність виробництва та використання біоетанолу в україні Калетнік Г.М. Олійнічук С.Т. Скорук О.П С В статті проаналізовано актуальність виробництва біоетанолу в Україні. Розраховано собівартість сир 1031
9624 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір. Комп’ютерна програма «Автоматизована бібліотечна система «Софія» Паламарчук Є. А., Юрчук Н. П., Околодько Ю. В. Спд «Автоматизована бібліотечна система «Софія» є повнофункціональною електронною автоматизованою біблі 420
9612 Термінологічно-понятійний словник з культурології та художньої культури Бойко Ю.М., Бойко Т.В. Д Науково-методичне видання містить 570 статей, присвячених характеристиці основних термінів, понять і 3780
9581 Проблеми впровадження інновацій в галузі біопалива в україні Скорук О.П С У статті визначено проблеми впровадження інновацій в галузі біопалива в Україні. Виявлено причини і 596
9568 Перспективи розвитку виробництва біопалива в україні Скорук О.П С Розглянуто основні питання розвитку виробництва біопалива в Україні та світі, а також можливості ви 724
9490 Шляхи удосконалення управління якістю сільськогосподарської продукції в умовах ринкової економіки Калетнік Г. М. (гол. ред.), Колесов О. С. (відп. ред.), Бондаренко В. М. та інші С Для запобігання дублювання функцій потрібно вжити заходів щодо законодавчого визначення ко 519
9483 Підвищення безпечності харчових продуктів в Україні Ставська Ю. В. Тд Безпека харчових продуктів - це результат декількох факторів: законодавство повинне встанов 585
9482 Розвиток галузі птахівництва в умовах глобалізації Ставська Ю. В. С Розглянуто стан сучасного розвитку підприємств виробничої галузі в умовах глобалізації. Проаналізова 565
9481 Зарубіжний досвід управління якістю сільськогосподарської продукції Ставська Ю. В. С Досліджено сучасні тенденції розвитку управління якістю в провідних країнах світу, що дають змогу не 506
9450 Вплив інтеграційних процесів на інвестиційний потенціал Вінницької області Ціхановська В. М., Кірєєва Е. А. С У статті досліджено визначення понять інтеграції та інвестиції для сільського господарства Вінниччин 448
9449 Проблеми конкурентоспроможності вітчизняної агропродовольчої продукції Ціхановська В. М., Хуторна А. П. С У статті подані дослідження по визначенню складових конкурентних переваг країни на міжнародному ринк 528
9448 Покращення рівня продовольчої безпеки за рахунок сучасних інноваційних методів Ціхановська В. М. С Досліджується стан продовольчої безпеки України. Розглядаються шляхи її забезпечення. Розкривається 521
9447 Продовольственная безопасность Украины в условиях глобализации Цихановская В. М. С В статье рассматривается уровень индикаторов продовольственной безопасности Украины в условиях между 271
9417 Функціонування торгово-посередницьких структур у ланцюгу товароруху сільськогосподарської продукції Ціхановська В. М. С Розглянуто економічну природу функціонування торгово-посередницьких структур. Особливу у вагу приділ 491
9416 Фінансові аспекти державного регулювання аграрного виробництва в країнах світу Ціхановська В. М. С Досліджено світовий досвід регулювання аграрного виробництва, висвітлено його позитивні та негативні 300
9415 Теоретико-методичні підходи дослідження факторів впливу на попит продуктів харчування Ціхановська В. М. С Досліджено теоретико-методичні фактори впливу на формування попиту продуктів харчування. Проведено о 433
9414 Теоретичні засади розвитку сільськогосподарської кооперації Ціхановська В. М. С Розглядаються особливості формування суб`єктів сільськогосподарської кооперації. Особлива звертаєтьс 486
9413 Сучасний стан функціонування вітчизняного м'ясопродуктового підкомплексу в системі продовольчого забезпечення країни Ціхановська В. М. С Розглянуто проблему забезпечення споживачів м`ясною продукцією. Особливу у вагу приділено ролі держа 424
9412 Сучасний стан збутової діяльності сільськогосподарських підприємств України - виробників зернових культур Ціхановська В. М. С Розглядаються проблеми реалізації продукції зернових культур сільськогосподарськими підприємствами У 386
9411 Сучасні тенденції розвитку інтеграції виробництва тваринницької продукції Ціхановська В. М. С У статті розглядаються проблеми формування інтеграційних об`єднань з виробництва, переробки та збуту 291
9410 Сучасні інноваційні методи сприяння забезпечення продовольчої безпеки України Ціхановська В. М., Ціхановська О. М. С Дослідження та оцінка показників реального стану продовольчої безпеки України, обгрунтування напрямі 432
9409 Перспективи розвитку земельних відносин та ринку землі в Україні Калетнік Г. М., Козловський С. В., Ціхановська В. М. С У даній статті проведено дослідження перспектив розвитку земельних відносин в Україні. Визначено про 389
9408 Методологічні підходи до дослідження кон'юнктури ринку сільськогосподарської продукції Ціхановська В. М. С Здійснюється узагальнення методологічних підходів до проведення дослідження кон`юнктури ринку сільсь 299
9407 Зарубіжний досвід та вітчизняна практика інформаційно-консультаційного забезпечення продовольчого ринку Ціхановська В. М. С В статті здійснюється оцінка зарубіжного досвіду функціонування інформаційно-консультативних служб т 481
9406 Урожайность бобів кормових залежно від елементів технології вирощування в умовах Лісостепу правобережного Савченко В.О. Тд Відмічено, що урожайність зерна бобів кормових різнилась за роками, і перш за все залежила від запас 424
9405 Вплив способу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень на формування урожаю бобів кормових в умовах правобережного Лісостепу україни Петриченко В.Ф., Кобак С.Я., Савченко В.О. С Проведені дослідження в умовах правобережного Лісостепу України на сірих лісових ґрунтах по використ 490
9404 Індекс Хірша та імпакт-фактор як інструменти наукометрії у дослідницькому університеті Шостак А.В., Лукач В.С., Борис М.М., Купчук І.М. С В статье рассмотрена проблема использования новейших информационных технологий с целью привлечения 666
9378 Станок для фіксації тварин (Пат.на корисну модель № 68648) Польовий Л. В., Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л., Коваленко В. О., Брижатий Б. М. Пнк Ефективне обладнання за проведення різних ветеринарно-санітарних та гігієнічно-технологічних заходів 401
9377 Модуль для утримання нетелей (Пат. на корисну модель № 68649) Польовий Л. В., Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л., Коваленко В. О., Брижатий Б. М. Пнк Сучасний модуль для утримання групи нетелів. 427
9376 Бокс для утримання тварин (Пат. на корисну модель № 73108) Польовий Л. В., Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л., Романенко Т. Д., Гуменюк І. В. Пнк Для ефективного використання площі для різних вікових груп худоби. 377
9373 Глобальні і регіональні аспекти розбудови національного аграрного ринку в контексті системного підходу A.M. Прилуцький С В статті розглядаються деякі глобальні і регіональні аспекти розбудови національного аграрного ринку 566
9352 Формування аграрного сервісу в україні: переваги та недоліки Прилуцький А. М. С У статті розглянуті узагальнення зарубіжного й вітчизняного досвіду формування аграрного сервісу, ви 494
9341 Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в цукробуряковому виробництві Хаєцька О.П С Проаналізовано способи регулювання зовнішньоекономічної діяльності в цукробуряковому виробництві. Оп 751
9340 Економічні проблеми сучасного розвитку цукробурякового виробництва україни Хаєцька О.П Тд Розглянуто особливості сучасного стану цукробурякового виробництва. Визначено основні економічні про 621
9230 Психолого-педагогічні аспекти засвоєння студентами нових знань Ковальова К.В, Манько В.М. С Розглянуто окремі методологічні аспекти засвоєння студентами нового навчального матеріалу на основі 562
9057 Визначення способів інтенсифікації процесу сушіння зерна Шведа М.М., Пазюк О.Д. Тд 450
9056 Системний підхід до питання оптимізації процесу сушіння зерна. Пазюк О.Д. Тд 450
8964 Греко-католицька і православна церква у с. Дзялів (ХVІІ-ХХ ст.): до питання зміни професійної належності Слотюк П.В. Тд В статті висвітлено проблему заснування православної церкви в селі Дзялові. 525
8899 Вібраційна сушарка (Пат. на корисну модель № 74421) Паламарчук І. П., Пазюк О. Д., Янович В. П. Пнк Вібраційна сушарка складається з підпружиненого барабанного корпусу, який містить завантажувальну та 425
8893 Дослідження математичної моделі вібраційні барабанної зерносушарки. Паламарчук І.П., Пазюк О.Д., Пазюк В.М., Янович В.П. С проведені теоретичні дослідження математичної моделі вібраціної зерносушарки з виявлення оптимальних 489
8892 Параметри процесу і вибір режиму сушіння насіннєвого зерна пшениці Пазюк О.Д. С розглянуті основні закономірності кінетики сушіння пшениці з визначенням параметрів сушіння та якісн 837
8877 Вітросонячна гідрогазотурбогенераторна електростанція "Зоря" (Пат. на корисну модель № 69830) Янович В. П. Пнк Вітросонячна гідрогазотурбогенераторна електростанція "ЗОРЯ" містить вітродвигун з концент 420
8876 Гідроелектроенергетична установка "Струмок" (Пат. на корисну модель № 69829) Янович В. П. Пнк Гідроелектроенергетична установка "Струмок" містить гідродвигун, електрогенератор і корпус 410
8875 Парова турбіна (Пат. на корисну модель № 69762) Янович В. П. Пнк Парова турбіна містить вітродвигун з концентратором енергії вітру, сопла, електрогенератори. Вітродв 414
8865 Вібраційна центрифуга (Пат. на корисну модель № 66881) Янович В. П. Пнк Вібраційна центрифуга містить фільтраційний елемент, який з`єднаний з приводним конусом та, яка відр 448
8820 Електромеханічна модель адаптивної резонансної двохконтейнерної вібраційної сушарки Чубик Р. В., Зозуляк І. А., Бандура В. М. С У статті представлено адаптивний пристрій для сушки матеріалу у віброкип’ячому шарі який дає можливі 513
8795 Вібраційна сушарка (Пат. на корисну модель № 74421) Янович В. П. Пнк Вібраційна сушарка складається з підпружиненого барабанного корпусу, який містить завантажувальну та 365
8793 Вібраційний змішувач (Пат. на корисну модель № 74415) Янович В. П. Пнк Вібраційний змішувач містить підпружинений до рами тороподібний контейнер. Приводний механізм викона 403
8469 Розподіл Парето та інші математичні підходи в макроекономічному моделюванні Найко Д.А., Шевчук О.Ф. С Подається огляд відомих в літературі спроб побудувати економіку за зразком природничих наук з викори 1143
7742 .: Аналіз господарської діяльності. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної (заочної) форми навчання. Мулик Т. О., Пльонсак О. Л., Коваль Н. І., Материнська О. А Мв Проводити комплексний аналіз господарської діяльності підприємства; обробляти економічну інформацію 32
7043 Стратегія розвитку виробництва зерна кукурудзи в умовах Вінниччини Материнська Ольга Андріївна С 551
6881 Біологія та екологія сільськогосподарських рослин Паламарчук В.Д. , Поліщук І.С. , Каленська С.М. , Єрмакова Л.М. П У підручнику охарактеризовано і систематизовано вплив основних факторів життя та біологічних особлив 271
6703 Формальный характер видов внутрихозяйственного контроля на сельскохозяйственных предприятиях Марчук У.О. Тд обследование видов контроля, имеющих формальный характер на исследованных сельскохозяйственных предп 479
6702 Організація внутрішньогосподарського контролю сільськогосподарських підприємств відповідно до інтегрованої концепції внутрішнього контролю Марчук У.О. Тд Огляд організації внутрішньогосподарського контролю відповідно до інтегрованої концепції внутрішньог 509
6701 Про взаємовідносини внутрішнього та внутрішньогосподарського контролю Марчук У.О. Тд взаємозв’язок і відмінність внутрішньогосподарського контролю та внутрішнього контролю 435
6700 Адаптація внутрішньогосподарського контролю до Інтегрованої концепції внутрішнього контролю Марчук У.О. С У статті розглянуто сутність та компоненти інтегрованої концепції внутрішнього контролю, що забезпеч 1044
6699 Сутність внутрішньогосподарського контролю та вимоги до його організації на сільськогосподарських підприємствах Марчук У.О. С У статті розглянуто сутність організації контролю і внутрішньогосподарського контролю та згруповано 689
6698 Роль внутрішньогосподарського контролю у збереженні комерційної таємниці Марчук У.О. Тд Визначення інформації, що відноситься до рангу комерційної таємниці та фактори захисту комерційної 534
6697 Сучасний стан внутрішньогосподарського контролю на сільськогосподарських підприємствах Марчук У.О. С Досліджено стан організаційно-правових форм підприємств в сільському господарстві та проаналізовано 844
6696 Проблеми трактування понять «метод», «методика» та «методологія» внутрішньогосподарського контролю Марчук У.О. С Розкрито сутність категорій «метод», «методика» і «методологія», а також проблемні питання застосува 1115
6695 Оцінка класифікації внутрішньогосподарського контролю Марчук У.О. С Проведено оцінку класифікації внутрішньогосподарського контролю щодо виокремлених вченими ознак та в 726
6694 Внутрішній та внутрішньогосподарський контроль: трактування понять Марчук У.О., Лоїк І.І. С У статті розглянуто трактування понять «внутрішнього та внутрішньогосподарського контролю» приведени 629
6670 Визначення характеристик хвильового конвеєра в процесах теплообмінної обробки сипкої сировини І. П. Паламарчук, М. Ф. Друкований, В. І. Паламарчук С Поєднання хвилеподібного і вібраційного перистальтичного дії виконавчих органів машини для транспорт 646
6669 Функціонування стратегій у процесі розв"язуванні конструктивно-технічних задач Л. В. Березова С Представлено аналіз функціонування стратегій у процесі вирішення студентами конструктивно-технічних 614
6668 Ковкий чавун з поліпшеними технологічними властивостями І. О. Пахнющий С У роботі розглянуті питання, пов"язані з виробництвом чавуну. Представлено напрямок зниження енергоє 715
6667 Вдосконалення методу поверхневого пластичного деформування на основі аналізу напружено-деформованого стану поверхневого шару виробів В. А. Матвійчук, В. І. Драчишин С У статті розглянуто вплив параметрів поверхнево-пластичного деформування на напружено-деформований с 643
6666 Моделювання енергоефективності функціонування аеродинамічних мереж за допомогою нечіткої бази знань Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський С Стаття присвячена проблемі енергоефективності функціонування аеродинамічних мереж у харчовій промисл 560
6665 Вибір раціональної схеми привода конвеєра за критеріальними оцінками Л. К. Поліщук, Р. П. Коцюбівський, С. А. Барабанов С Проаналізовано схеми основних типів приводів конвеєрів за допомогою критеріальних оцінок і факторів, 652
6664 Застосування чисельних методів при дослідженні теплових процесів на математичних моделях В. І. Музичук, Б. В. Рябошапка, О. М. Бурдейний С Наведено математичну модель, що складається з систем нелінійних диференціальних рівнянь у частинних 539
6663 Використання теплоти відновлювальних джерел енергії при сушінні зернових конвективно-кондуктивним методом П. Г. Завальнюк, В. М. Пришляк С В статті розглянуто особливості використання теплової енергії під час сушіння зернових конвективним 752
6662 Перспективна лінія фільтрування олії для виробництв малої потужності О. І. Єременко, М. М. Гулзенко С Проаналізовано технологічні процеси та обладнання для первинного очищення олії в умовах малопотужних 695
6661 Теоретичні основи розрахунку ланок ланцюга конвеєра з полімерних композиційних матеріалів В. В. Девін, В. С. Ткачук, В. М. Пришляк С Тяговим органом у підвісних конвеєрах є розбірні або Двошарнірна ланцюга. При роботі з харчовими про 489
6660 Обґрунтування нового методу технічного діагностування гідравлічного приводу комбайнів В. В. Яременко С Теоретично та експериментально обгрунтовано важливість діагностування гідравлічних приводів для підв 633
6659 Розробка поста технічного обслуговування вантажних автомобілів Л. В. Швець, Д. В. Чорний С Розробка відноситься до гаражного встаткування для розбірних і складальних робіт призначених для вик 572
6658 Розробка пристрою для випресовки шкворнів поворотних маточин автомобілів Л. В. Швець, В. В. Мельник С Винахід відноситься до гаражного устаткування для розбірних і складальних робіт, призначене для вико 547
6657 Пристрій для зняття здвоенних коліс вантажних автомобілів Л. В. Швець, І. В. Карташов С Пристосування відноситься до гаражного встаткування для виробництва розбірних і складальних робіт. П 659
6656 Методи та засоби консервації машин та механізмів Ю. Б. Паладійчук, Т. В. Чорна С У статті розглянуті консерваційні матеріали для збереження машин і механізмів у період їх простою. П 652
6655 Методи та засоби при експлуатаційній обкатці машин та механізмів Ю.Б Паладійчук, О. В. Гуцаленко, Т. В. Чорна С У статті описуються матеріали, для консервування поверхонь сільськогосподарських машин та обладнання 584
6654 Аналіз методів і систем отримання інформації про технічний стан автомобіля Ю. Ю. Кукурудзяк С В статті приведена коротка характеристика та аналіз існуючих методів визначення технічного стану авт 821
6653 Основні критерії раціонального варіанту транспортної маршрутної мережі міста В.В. Біліченко, Ю.Ю Бурєнніков, О. Л. Добровольський, В. В. Степанов С Розроблена методика дозволяє врахувати основні параметри при моделюванні маршрутної мережити звести 555
6652 Обґрунтування параметрів спіралеподібних робочих органів сушарки для насіння льону олійного А. А Ящук, Р. В. Кірчук С У статті представлені результати експериментальних досліджень ефективності перемішування сипучого ма 512
6651 Дослідження кута відбивання коренеплодів від поверхні витка шнека О. О. Труханська, І. Є. Кравченко, В. М. Барановський С Викладено результати дослідження процесу взаємодії коренеплодів з робочою поверхнею витка шнека, яки 570
6650 Дослідження руху частинок органо-мінеральних добрив по формуючій поверхні В. В. Тарасюк, В. Ф. Дідух С В статті приведено теоретичні дослідження складного руху частинки органо-мінеральних добрив при її п 538
6649 Агропромислова інтеграція як засіб підвищення економічної ефективності льняного підкомплексу І. В. Тараймович, В. А. Сай С У статті містяться аналіз та оцінка основних факторів підвищення ефективності виробництва та первинн 599
6648 Обґрунтування конструктивних параметрів плющильних вальців з хвилястою поверхнею В. А. Сай, І. В. Тараймович С У статті наведено результати теоретичних досліджень конструктивних параметрів плющильних вальців з х 612
6647 Обгрунтування коефіцієнта технологічної працездатності комбінованого очисника В. Ю. Рамш, В.М Барановський, М. І. Підгурський, М.Р. Паньків С Наведено результати аналітичного дослідження процесу роботи очисника вороху коренеплодів на основі а 530
6646 Модернізований спосіб підгортання деяких просапних культур і конструкція культиваторів для його виконання А. М. Місюля С Модернізований спосіб підгортання деяких просапних культур полягає в тому, що стебла рослин нахиляют 616
6645 Економіко-еволюційне моделювання стану електротехнічних комплексів сільськогосподарського виробництва В. М. Лисогор, М.П. Єлинич С Розроблено та впроваджено систему у економіко-еволюційного моделювання стану електротехнічних компле 519
6644 Визначення довжини ножа ротаційної косарки В. П. Комаха, Д. Г. Кондратюк, В. П. Жуков С Одержане рівняння, що встановлює зв’язок між кінематичними і конструктивними параметрами ріжучого а 584
6643 Моделювання роботи кривошипно-шатуного механізму привода рамки гичкорізальної машини М. І. Іванов, С. А. Шаргородський, А.С. Гунько С У публікації розглянуто гідравлічний привід кривошипно-шатунного механізму, який здійснює переміщенн 563
6642 Теоретичне дослідження роботи пристрою для стабілізації руху мотоблоку на схилі В. М. Булгаков, М. В. Усенко, В. М. Пришляк С Обгрунтовано доцільність застосування пристрою з диском до мотоблока при роботі на поперечних схилах 557
6641 Теоретичне дослідження взаємодії гнучкої очисної лопаті з головкою коренеплоду при його очищенні від залишків гички М.Г. Березовий, О. М. Черниш, І. Є. Кравченко [та ін.] С Розроблено теорію взаємодії гнучкої очисної лопаті з поверхнею головки коренеплоду в процесі її очищ 550
6640 Обгрунтування режимів роботи молотарки зернозбирального комбайна на збиранні насіння багаторічних бобових М. М. Анеляк, А. Я. Кузьмич, І. В. Твердохліб С Викладено результати досліджень роботи молотарки зернозбирального комбайна і обгрунтовано раціональн 564
6639 Техніко-економічне обґрунтування застосування методики прогнозування ресурсу молочно-доїльного обладнання Є. В. Алієв С Розрахований річний економічний ефект від застосування методики прогнозування ресурсу молочно доїльн 593
6638 Вплив структури і зернистості металів деталей сполучень на їх коефіцієнт зносу В. Б. Юдовинський, С. В. Кюрчев, О. В. Пеньов, Ю. П. Мирненко С Робота присвячена аналізу впливу структури і зернистості металевих сплавів деталей сполучень на їх к 552
6637 Показник осідання пилу від простоїв металорізального обладнання В. Д. Юдовинський, С. В. Кюрчев, О. В. Пеньов, Ю. П. Мирненко С Робота присвячена встановленню показника осідання пилу на напрямних станини залежно від простоїв мет 518
6636 Оценка граничного формообразования заготовок при сложном нагружении О. В. Нахайчук С У роботі наведений підхід до оцінювання граничного формоутворення заготовок в умовах складної навант 482
6635 Кручение цилиндрических заготовок изотропно – упрочняющихся материалов В. А. Огородников, И. А. Деревенько, В. М. Улановский С Отримано співвідношення між величиною крутного моменту і абсолютним кутом закручування в пластичній 439
6634 Встановлення та аналіз умов усунення коливань елементів динамічної системи „мостовий кран-вантаж” В. С. Ловейкін, Ю. О. Ромасевич, В. А. Голдун С У даному дослідженні визначені кінцеві умови, за якими коливання елементів мостового крана і вантажу 615
6633 Дворівнева багатостадійна модель нерівномірності плину металу у конструюванні робочих органів сільськогосподарських машин В. М. Лисогор, І. В. Гунько С У публікації запропонована і розроблена дворівнева багатостадійна модель нерівномірності плину метал 518
6631 Організаційні аспекти системи внутрішньогосподарського контролю Марчук У.О., Бабич О.М. С В даній статті проаналізовано дефініції «внутрішньогосподарського контролю», які розкривалися у прац 711
6627 Експериментальне дослідження вібраційних машин з аероінерційним збуренням І. В. Кузьо, О. В. Ланець, В. М. Гурський С Підтверджено роботоздатність експериментального зразка вібраційної машини з аероінерційним збуренням 408
6626 Дослідження структурно-механічних властивостей дисперсних матеріалів рослинного походження Є. В. Штефан, Д. В. Риндюк, О. В. Таран С Розглянуто проблему визначення модуля пружності і коефіцієнта Пуассона матеріалу твердої фази диспер 550
6625 Розробка обладнання для виробництва маргарину Л. В. Фіалковська, В. П. Янович, О. В. Зозуляк С У статті представлені дані досліджень та розгляд технології маргарину. Розроблено перспективна техно 758
6624 Експериментальні дослідження тонкого помелу сипких матеріалів вібраційними млинами безперервної дії О. В. Солона С У статті представлені порівняльні результати експериментальних досліджень для тонкого подрібнення си 554
6623 Технологічні аспекти використання ефективних мікроорганізмів у відновлюючих процесах І. П. Паламарчук, І. І. Паламарчук, В. П. Янович С У статті представлені результати експериментальних досліджень впливу EM підготовці до поновлюваних з 589
6622 Експериментальне обгрунтування основних параметрів вібраційного фільтраційно-осмотичного сушіння І. П. Паламарчук, О. В. Зозуляк, О. О. Герасімов С На основі отриманих експериментальних даних було обгрунтовао оптимальні параметри вібраційно-осмотич 595
6621 Використання інформаційних технологій при розв"язанні неоднорідного рівняння теплопровідності при ненульових крайових умовах Д. А. Найко, В. О. Краєвський, Т. М. Олексина С Запропоновано алгоритм, що дозволяє визначити розв"язок неоднорідного рівняння теплопровідності із н 556
6620 Приготування розсолів в м"ясопереробній промисловості за допомогою гідродинамічної кавітації О. А. Литвиненко, О. Д. Клюк, О. І. Некоз С У статті представлені результати приготування за допомогою гідродинамічної кавітації розсолів для за 842
6619 Алгоритмічна модель ідентифікації випадкового пошуку процесів перемішування, подрібнення інгредієнтів фармацевтичних та харчових виробництв В. М. Лисогор, В. М. Пришляк, В. П. Янович С Запропонована і реалізована алгоритмічна модель ідентифікації випадкового пошуку багатостадійних тех 577
6618 Вплив електромагнітного поля на екстрагування олії із насіння сої Л. М. Коляновська, В. М. Бандура С У статті наведено дані дослідження впливу мікрохвильового поля на екстрагування олії з насіння сої с 616
6617 Вивчення можливостей підвищення ефективності процесів зневоднення за допомогою вібраційного та віброударного навантаження Р. Д. Іскович-Лотоцький, Н. Р. Веселовська, О. В. Зелінська С У статті розглянуті можливості підвищення ефективності процесів зневоднення за допомогою вібраційної 644
6616 Удосконалення технологічних процесів виробництва кисломолочних продуктів з використанням желатино-біологічних наповнювачів І. Г. Власенко, І. П. Паламарчук, Л. М. Крижак, В. В. Власенко С Показано перспективні напрямки розвитку молочної галузі. Доведені можливості удосконалення розроблен 552
6615 Техніко-економічні перспективи використання твердопаливних компонентів в теплогенераторних установках Л. П. Середа, М. В. Зінєв С Стаття присвячена проблемі виробництва відновлюваних джерел енергії з відходів деревини. Наведені дж 681
6614 Обґрунтування конструктивного оснащення для очищення гліцерину технології виробництва біодизелю І. П. Паламарчук, Ю. А. Полєвода, Д. В. Качур С Розглянутий ефективний спосіб переробки побічної продукції виробництва біодизеля. Збільшення продукт 675
6613 Модель процесу сумішеутворення та згорання біопалива в дизельному двигуні В. Г. Семенов, В. І. Яцковський, Р. О. Яцковська С Розглянуто принципи чисельного моделювання процесів сумішеутворення та згорання біопалива в дизельно 621
6612 Застосування твердого палива – шлях до енергозбереження в Україні В. П. Очеретний, А. С. Бойко, Д. А. Харкавий С В статті розглянуто ефективність застосування твердого палива як альтернативного джерела енергії. Пр 643
6611 Експерементальні дослідження вертикальних коливань надлегкого мобільного енергетичного засобу В. М. Мартишко, М. С. Волянський, В. М. Пришляк С Наведені результати досліджень вертикальних коливань надлегкого мобільного енергетичного засобу в пр 536
6610 The utilization of phytomass for energy production in agriculture  Marek Angelovič,  Pavol Findura,  Martin Blaško,  Zuzana Bajusová С Дослідження фокусується на використанні енергії солома зернових для сушіння зерна. Метою дослідження 511
6609 Структура програм заміщення нафтових палив біодизелем О. В. Маланчук С Проаналізовано науково-методичні принципи управління програмами заміщення нафтових палив біодизелем. 734
6608 Основи запуску та експлуатації біогазових установок для фермерських господарств М. В. Любін, О. В. Цуркан, Д. М. Токарчук С У статті розглянуто принцип роботи біогазових установок та основи їх запуску та експлуатації. Запроп 929
6607 Перспективи розширення використання обладнання для газифікації біомаси в умовах сільських господарств Полісся С. В. Лос, О. Ю. Романишин, А. А. Голубенко, Н. М. Цивенкова С Досліджено перспективи розширення використання газогенераторів для газифікації твердої паливної біом 593
6606 Алгоритм розподілу органічних ресурсів у агроекосистемах С. М. Кухарець С У статті представлений алгоритм регуляції використання органічних ресурсів для виробництва біопалива 705
6605 Удосконалення технології підготовки посівного матеріалу озимого ріпаку як один з чинників зростання сировинної бази для виробництва біодизеля С. Є. Ковалишин С У роботі встановлено, що для підвищення врожайності озимого ріпаку, а разом з тим зростання сировинн 516
6604 Збирання гички кормових буряків для використання її як біомаси для подальшої переробки О. М. Кобець, А. М. Пугач С На підставі аналізу існуючих засобів механізації збирання гички кормових буряків проведено обгрунтув 611
6603 Біодизель - альтернативна заміна дизельного палива Ю. І. Журенко, В. М. Яропуд, І. А. Бабин С Зі зростаючою стурбованістю з приводу зменшення енергетичних ресурсів в навколишньому середовищі, по 746
6602 Комплексні агробіоінженерні системи виробництва та використання біопалив В. О. Дубровін, М. Д. Мельничук, С. В. Драгнєв, О. В. Дубровіна С Розглянуто чинники впровадження біоенергетичних систем в АПК. Наведено схему кругообігу енергії та р 612
6601 Розвиток комплекса біотехнологій – головний шлях розвитку аграрного сектора України М. Ф. Друкований С В роботі розглянуті питання виробництва біодизелю, розвитку тваринництва та виробництва біологічних 631
6600 Відходи птахівництва – джерело невикористаної енергії А. В. Грицун, І. А. Бабин, В. М. Яропуд С На підставі дослідження мікробіологічних закономірностей анаеробного бродіння відходів птахівництва, 785
6599 Сушильна установка періодичної дії з тепловим насосом стірлінга В. Г. Дзісь, О. В. Дзісь, О. В. Дубчак С Описано сушильну установку працюючу на принципі теплового насоса Стірлінга. 528
6598 Напрямки удосконалення виробництва і використання дизельного біопалива Г. А. Голуб, В. В. Чуба, М. Ю. Павленко С Наведено науково-технічні та економічні проблеми, які стосуються виробництва та використання дизельн 691
6597 Технічне забезпечення виробництва біогазу Г. А Голуб, О. В. Дубровіна, Б. О. Рубан, В. О. Войтенко С Наведено науково-технічні проблеми, що стосуються виробництва біогазу в агроекосистемах та шляхи їх 744
6596 Применение тонкого помола биомассы при производстве твердого топлива в виде брикетов или пеллет В. А. Войтов, С. В. Дригуля, В. А. Бунецкий С У роботі викладені шляхи зниження енерговитрат при виробництві твердого палива з біомаси у вигляді б 563
6595 Теоретичне дослідження параметрів сумішоутворення в дизелі при роботі на біопаливі методом малих відхилень параметрів В. Г. Анісімов, В. Г. Семенов, В. Б. Рябошапка С Розглянуто фізичні залежності параметрів сумішоутворення в дизелі, а також можливість застосування т 564
6594 Аналіз методів збільшення врожайності сільськогосподарських культур та вимоги до сепаруємого матеріалу С. В. Кюрчев, О. С. Колодій С У статті розглянуті основні шляхи збільшення врожайності, а саме оптимізація ґрунтообробних операцій 619
6593 Дослідження розсіювання та поля допуску розмірів деталі при відновленні її поверхні напилюванням Ж. П. Дусанюк, О. П. Шиліна, М. П. Федорченко С Розглянута методика експериментального дослідження поля розсіювання розмірів відновлюваних поверхонь 635
6592 Теоретичні дослідження процесу осідання краплі змінної маси у відкритому просторі Д. Г. Войтюк, В. Б. Онищенко, Б. В. Онищенко С Удосконалено математичну модель руху крапель змінної маси, як тіла, що обертається під дією повітрян 643
6591 Проблеми забезпечення надійності сучасної складної сільськогосподарської техніки А. І. Бойко, О. В. Бондаренко С У статі приведений аналіз перспективних напрямків забезпечення надійності машин. Вказується, що ускл 707
6590 Підвищення надійності та відновлення металоконструкцій транспортних та сільськогосподарських машин Д. В. Бакалець, Д. І. Савуляк С Рамні конструкції транспортних і технологічних машин сприймають статичні та динамічні навантаження, 606
6589 Огляд і аналіз конструкцій молотарок качанів кукурудзи В. В. Шимелюк С Проведено огляд і аналіз існуючих технічних засобів обмолоту качанів кукурудзи. Виконано класифікаці 775
6588 Вплив нерівностей грунту на висоту захоплення стеблової стрічки пальцями підбирача В. О. Шевченко С Розглянуто питання зміни висоти захоплення стеблової стрічки льону пальцями підбирача при копіюванні 608
6587 Дизайн - важливий аргумент при виборі засобів для приготування і роздавання кормів на фермах ВРХ В. С. Хмельовський С У статті проаналізовано засоби для приготування і роздачі кормів, розглянуті основні критерії їх виб 717
6586 Математична модель процесу контактної взаємодії коренеплодів з витком шнека комбінованої очисної системи О. О. Труханська, В. М. Барановський С Наведені результати аналітичних досліджень процесу контактної взаємодії коренеплодів з витком шнека 521
6585 Обгрунтування конструктивних параметрів полицевого робочого органа для використання в системі мостового землеробства Г. В. Теслюк С В роботі аналітично проаналізована можливість зменшення навантаження на рамну конструкцію моста при 508
6584 Визначення геометричних розмірів робочого органу типу «СКОБА» для викопування коренеплодів С. П. Сокол, А. С. Кобець, М. М. Науменко С Обґрунтовані геометричні характеристики робочого органу типу «СКОБА». Акцентована увага на можливіст 623
6583 Робочий процес зернозбирального комбайна як об"єкт адаптації С. В. Смолінський, В. Г. Мироненко С Розглядається вплив основних факторів на ефективність робочого процесу зернозбирального комбайна та 873
6582 Польові дослідження дискового плуга в умовах півдня України А. М. Семенюта С В роботі представлені результати досліджень, спрямованих на підвищення якості роботи машин, в основі 639
6581 Результати експериментальних досліджень показників якості роботи очисника В. Ю. Рамш, В. М. Барановський, М. Р. Паньків С Наведено результати експериментальних польових досліджень показників якості роботи удосконаленого оч 536
6580 Визначення циркуляції вороху в молотарці комбайна С. В. Пустовіт С Викладено теорію визначення закономірності циркуляції вільно обмолоченого зерна за рахунок винесення 461
6579 Аналіз знарядь для виконання передпосівної обробки Є. А. Прасолов, Ю. Ю. Бєловол С У статті наведено аналіз знарядь для підготовки грунту при посіві за енергозберігаючим технологіям і 606
6578 Використання сівалки з вібраційно-дисковим висівним апаратом при вирощувані овочевих культур В. І. Пастухов, М. В. Бакум, Р. В. Кириченко, В. В. Живолуп С Наведено результати польових випробувань експериментального вібраційно-дискового висівного апарату п 506
6577 Теоретичні дослідження руйнування насінин олійних культур І. О. Ніщенко, В. В. Шевчук С Проведено теоретичні дослідження руйнування насінин олійних культур під час стиску й отримано аналіт 511
6576 Оцінка технологічного процесу садіння картоплі з порційним висіванням добрив В. Л. Мартинюк С У статті проведено обгрунтування вибору параметрів оцінки якості технологічного процесу посадки карт 634
6575 Залежність виходу довгого волокна льону-довгунця від характеристики стрічок розстилу В. І. Макаєв, В. І. Василюк С На основі повно-факторного експерименту встановлена залежність основних показників характеристики ст 598
6574 Обгрунтування параметрів посівної секції для прямої сівби зернових культур О. Р. Лузан, В. М. Сало, П. Г. Лузан, С. М. Лещенко С В статті обґрунтовано параметри секції для прямої сівби зернових культур за технологією no-till з со 562
6573 Багатостадійні машинні технології у рослинництві з внутрішнім алгоритм уточнення границь стадій В. М. Лисогор, В. М. Пришляк С Вперше в сільськогосподарському секторі запропонована і реалізована багатостадійна машинна технологі 548
6572 Елементи прогнозування атмосферних опадів як фактора зволоження льоносировини при готуванні трести росяним мочінням А. С. Лімонт С Вивчені розподіли ймовірності випадання опадів та числа дощових і бездощових днів в льонозбиральний 618
6571 Обґрунтування стійкого руху збиральної машини за рахунок раціонального вибору параметрів О. М. Ложенкін С У статті розглядається динаміка причіпний прибиральної машини з робочими органами очісуючого типу, р 524
6570 Обґрунтування енергозберігаючих режимів роботи сівалки-культиватора О. Г. Лавріненко С Уточнена закономірність впливу робочої швидкості на питомий опір стрілчастих культиваторних лап і об 631
6569 Дослідження процесу плющення люцерни Д. Г. Кондратюк, В. П. Комаха С Представлені результати досліджень динаміки зміни вологості вегетативних органів плющення і не плюще 631
6568 Аналіз механізації для скошування деревних і чагарникових енергетичних рослин В. П. Ковбаса, Л. М. Матюшенко С У статті викладені результати теоретичних досліджень аналізу машин, для скошування деревних і чагарн 676
6567 Основные предпосылки к проектированию молочных миниферм Л. А. Киряцев, И. Е. Романюха, А. С. Гаврильченко [та ін.] С Виявлено основні особливості функціонування молочних мініферм, розроблено пропозиції щодо їх обліку 481
6566 Барабанный режущий аппарат скользящего резания Л. А. Киряцев, И. Е. Романюха С Розроблено конструкцію барабанного різального апарату стебельчатих матеріалів ковзаючого різання, ви 708
6565 Тенденції розвитку технологій формування врожаю сільськогосподарських культур В. Ф. Дідух, М. М. Поліщук С У статті запропоновано використання локального способу внесення твердих органічних добрив, яке дозво 672
6564 Технологічні передумови проектування енергоощадних конструкцій гвинтових робочих органів туковисівних апаратів Р. С. Грудовий С Приведена удосконалена конструкція туковисівного апарата з енергоощадним гвинтовим робочим органом ( 508
6563 Визначення раціональних параметрів агрегатів для збирання цукрових буряків І. В. Гапович, А. М. Борис, В. М. Пришляк,  Новак Януш С Наведено аналітичні дослідження з обгрунтування оптимальних параметрів агрегатів, що складаються з т 618
6562 Обгрунтування параметрів механічних однозернових висівних апаратів Б. М. Гевко, Ю. Ф. Павельчук, М. М. Заяць [та ін.] С Приведені нові конструкції механічних однозерових висівних апаратів сівалок. Виведені аналітичні зал 708
6561 Програмування рівномірності обробітку дисковими робочими органами на пружних стійках О. І. Гапоненко С В статті розглянуто визначальні фактори впливу ґрунтового середовища на пружну стійку сферичного ди 601
6560 Морфологическое исследование гибкого средства по переработке кормов С. Ф. Вольвак С Розглянутий морфологічний метод пошуку технічних рішень для вибору напрямків створення перспективної 697
6558 Розвиток методики моделювання транспортно – технологічного процесу внесення добрив і хімічного захисту рослин, як процесу з безперервним часом І. П. Вітрук, П. І. Вітрук С Проаналізовано методи математичного (лінійного) програмування та метода статистичного моделювання. 568
6557 Класифікація робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів В. В. Васильків, М. Р. Гевко С У статті представлено застосування методу уніфікаціонним синтезу для удосконалення класифікації робо 582
6556 А mathematical model of the movement of root crops of a sugar beet at vibrating excavation  Bulgakov V.M.,  Boris N.M.,  Tkáč Z.,  Kročko V. С Нова математична модель, яка описує процес прямої withdrawa lbeet з коренеплоду грунту, який здійсню 471
6555 Математична модель руху бульби картоплі по поверхні спірального сепаратора В. М. Булгаков, М. М. Борис, Ян Франчак,  Короленко Марош С Наведено нові теоретичні дослідження процесу сепарації картопляного вороху. Аналітично розглянуто ру 582
6554 Математичне моделювання розподілу цукроносної маси буряків відносно поверхні ґрунту В. М. Булгаков, А. М. Борис, М. М. Борис С Розроблено математичні моделі коренеплоду, гички і розподілу цукроносних мас відносно поверхні грунт 524
6553 Обгрунтування швидкісного режиму нового копірно-роторного відокремлювача гички цукрових буряків В. М. Булгаков, А. М. Борис С Розроблено новий високопродуктивний копірного-роторний відокремлювач бадилля, який дозволяє поєднува 634
6552 Побудова математичної моделі взаємодії гнучкої очисної лопаті з головкою коренеплоду при доочищенні М. Г. Березовий, О. М. Черниш, М. А. Скориков С Запропоновано нову теорія взаємодії гнучкої очисної лопаті з поверхнею головки коренеплоду в процесі 619
6551 Основні положення теорії вібраційного викопування коренеплодів Г. М. Калетнік, І. В. Головач, О. М. Черниш С Аналітично розглянутий процес вібраційного викопування коренеплодів цукрових буряків. При цьому коре 544
6550 До кінематичного аналізу умов агрегатування малогабаритного МЕЗ з колісною формулою 2к2 Г. В. Шкарівський, Р. Г. Шкарівський С Викладено результати теоретичних досліджень впливу умов агрегатування малогабаритного мобільного ене 650
6549 Вплив граничної траєкторії руху скиби по полиці на динамічну складову тягового опору плуга С. Ф. Пилипака С Досліджено динамічну складову опору плуга залежно від розташування граничної траєкторії руху пласта 614
6548 Дослідження відносного руху матеріальної частинки по поверхні горизонтального циліндра, який обертається навколо вертикальної осі С. Ф. Пилипака, О. В. Адамчук С Розглянуто відносний рух частинки по внутрішній поверхні циліндра з горизонтальною віссю, який оберт 571
6547 Розробка алгоритму розв"язування задачі прогнозу потреби в сільськосподарській техніці  Паламарчук, І. В. Гапович, В. В. Яременко,  Івановс Семенс С Розроблено чисельні алгоритми розв"язання системи нелінійних інтегральних рівнянь Вольтерра І-го род 506
6546 Логіко-імовірнісна модель дослідження надійності складної техніки А. Новицький, З. В. Ружило С В статті представлена логіко-імовірнісна модель дослідження надійності складної сільськогосподарсько 746
6545 Vyhodnotenie prevadzkovej spoľ"hlivosti obilneho kombajnu Korenko, M, Frančák [та ін.] С Работа направлена ​​для оценки эксплуатационной надежности зерноуборочных комбайнов. В статье описыв 519
6544 Właściwości trakcyjne uniwersalnego ciągnika rolniczego w transporcie drogowym С У роботі представлені деякі тракційні параметри сільськогосподарського трактора в аспекті транспортн 657
6543 Методологічні аспекти підвищення якості процесу механообробки в сучасних умовах Н. Р. Веселовська, О. В. Поліщук, Я. П. Веселовський С Розглянуто методологічні аспекти підвищення якості процесу механообробки в сучасних умовах. 620
6542 Про розробку и створення в Україні сільськогосподарських машин сучасного рівня В. В. Адамчук, В. М. Булгаков, В. В. Іванишин С Розглянуто сучасний стан проектування, конструювання і виробництва сільськогосподарських машин, техн 794
6541 Теоретичне дослідження важільних механізмів стаціонарних сільськогосподарських машин О. В. Солона, М. Г. Березовий, О. М. Черниш С Розроблений новий алгоритм розв"язування другої задачі динаміки важільних механізмів стаціонарних сі 704
6540 Індекс Хірша та імпакт-фактор як інструменти наукометрії у дослідницькому університеті А. В. Шостак, В. С. Лукач, М. М. Борис, І. М. Купчук С У статті розглянуто проблему використання новітніх інформаційних технологій з метою залучення вітчиз 921
6539 Дослідження конструктивного мислення студентів в ускладнених умовах Л. В. Березова С Стаття присвячена аналізу проблеми розвитку творчого конструктивного мислення та особливості процесу 925
6538 Обгрунтування схеми біогазової установки з напрямними конусами О. Г. Скляр, Р. В. Скляр С У статті подано обгрунтування схеми біогазової установки з направляючими конусами для більш якісного 692
6537 Україна в науковому інформаційному просторі Д. О. Мельничук, А. В. Шостак С Автори цієї статті неодноразово виступали з презентаціями, лекціями і семінарами на Міжнародних конф 645
6536 Історія і сучасний стан використання тихохідних багатолопатевих вітроустановок у сільському господарстві В. М. Корендій С Розглянуто історичні аспекти та сучасний стан розвитку вітроенергетики на території України, обґрунт 885
6535 Перспективи розвитку засобів для виготовлення паливних брикетів О. І. Єременко, О. В. Паянок С Проведено аналітичний огляд сучасних машин та робочих органів для брикетування біомаси у паливні бри 641
6534 Розвиток комплекса біотехнологій – головний шлях підвищення ефективності аграрного сектора України М. Ф. Друкований, В. П. Янович, І. В. Мазур, П. А. Білера С В роботі розглянуті питання виробництва біодизеля, розвитку тваринництва, виробництва біогазу, розчи 579
6533 Про можливості пристосування тракторного дизеля для роботи на біопаливі В. Ф. Анісімов, В. І. Музичук, А. А. Пясецький [та ін.] С Розглянуто та проаналізовано роботу дизельного двигуна на мінеральному дизельному паливі і біопаливі 658
6532 Особливості ролико-екструзійного ущільнення жорстких бетонних сумішей Я. С. Приходько, В. М. Гарнець С У статті розглянуто аналітичні особливості процесу ролико-екструзійного ущільнення бетонних сумішей 741
6531 Моделювання процесу сушіння насіння льону олійного А. А. Ящук, Р. В. Кірчук С В статті представлено модель, що описує процес сушіння щільного шару насіння льону олійного, який ро 567
6530 Вплив трансформації кута загострення леза у процесі різання Л. П. Середа, В. Ф. Кузьменко, О. В. Холодюк С Встановлено вплив та значення кінематичної трансформації кута загострення леза плоского дискового н 1052
6529 Теоретичні передумови виділення насіння огірка і дині машиною давильно сепаруючого типу А. С. Пастушенко С В статті наведено теоретичні передумови створення подрібнювача овоче-баштанних культур. 514
6528 Метод контролю об"ємного вмісту вологи в зерні О. М. Куцевол, М. О. Куцевол С Запропоновано високочастотний діелектричний метод вимірювання, який дозволяє знаходити математичний 642
6527 Напрямки вдосконалення машин для миття коренебульбоплодів Ф. М. Крисак С У статті проведено аналіз сучасного стану засобів для миття коренебульбоплодів при годівлі сільськог 734
6526 Дослідження впливу основних факторів на формування органолептичних властивостей кисломолочних напоїв з ехінацеєю лікарською Л. М. Крижак, В. В. Власенко С Створення безпечних і якісних продуктів харчування, поліпшують харчовий статус населення, є актуальн 608
6525 Застосування теорії подібності в моделюванні процесу екстрагування під впливом мікрохвильового поля Л. М. Коляновська, В. М. Бандура, О. В. Жегалюк С У статті побудована математична модель процесу екстрагування із рослинної сировини. 691
6524 Розробка вдосконаленої технології та технічних засобів для подрібнення обрізків лозини винограду А. М. Зотов, М. А. Скоріков С Розроблено подрібнювач обрізків виноградної лози, який забезпечує підбирання, подрібнення і розкидан 530
6523 Дослідження впливу конструктивних та технологічних параметрів шнекового пресу на процес відокремлення олії О. А. Горбенко, М. М. Огієнко, В. В. Стрельцов, Н. А. Горбенко С Виявлено фактори, які найбільшою мірою впливають на якість виконання технологічного процесу. Запропо 626
6522 Моделирование процесса измельчения биомассы в дезинтеграторе В. А. Войтов, С. В. Дригуля С У роботі наведені результати моделювання процесу подрібнення біомаси в дезинтеграторе. Показані внес 610
6521 Анализ тенденции разработки стендов для ресурсных испытаний карданных передач А. Г. Пастухов С Приведені характеристики етапів розробки стендів для випробування карданних передач. Встановлені які 499
6520 Обгрунтування технічних характеристик засобів діагностування гідравлічних приводів І. П. Паламарчук, В. В. Яременко С Наведено перелік і діапазон вимірювань діагностичних параметрів гідравлічних приводів комбайнів. Роз 523
6519 Визначення змісту і об"єму робіт при технічному сервісі В. І. Музичук, О. В. Нахайчук, В. П. Комаха С Наведені рекомендації визначення змісту та обсягів робіт при технічному сервісі, які можуть бути кор 589
6518 Дослідження закономірностей утворення небезпечних станів ергативних систем аграрного призначення С. Д. Лехман, М. В. Панфілова С Описані результати окремих досліджень процесів утворення небезпечних станів ергативних систем сільсь 640
6517 Розробка технології вирощування льону-довгунцю стосовно конкретної природно-кліматичної зони П. В. Шолудько, А. М. Тригуба С Проаналізовано причини зниження врожайності льону-довгунця в Україні. Розроблено технологію підвищен 605
6516 Удосконалення культиватора для поверхневого обробітку грунту С. О. Харченко, І. С. Тіщенко, В. М. Харченко С На основі проведеного аналізу робочих органів грунтообробних машин запропонована конструкція культив 1070
6515 Експериментальні дослідження роботи гнучкої борони з розпушуючими зубами М. В. Усенко, М. В. Пришляк С Експериментально досліджено та обґрунтовано застосування гнучкої борони з розпушуючими зубами в різн 514
6514 Криза механіки агроґрунтів Смільський В. В. С У статті наводяться аргументи, які демонструють кризовий стан сучасної механіки агроґрунтів. Криза п 489
6513 Математичні моделі процесу копіювання головок коренеплодів копіром пасивного дообрізчика залишків гички М. В. Смаль, О. О. Герасимчук, В. М. Барановський С Наведені результати аналітичних досліджень процесу копіювання головок коренеплодів копіром пасивного 555
6512 Агрометеорологічні передумови формування термінів ґрунтообробно-посівних робіт у літньо-осінній період О. В. Сидорчук, І. П. Івасюк, О. А. Сятковський, П. М. Луб С Наведено результати досліджень окремих характеристик агрометеорологічної складової ґрунтообробно-пос 614
6511 Енерго- та ресурсозбережні технології забезпечення якості корпусів вакуумних насосів доїльного устаткування В. І. Савуляк, О. Б. Янченко С Наведено результати експериментальних робіт з впровадження енерго-і ресурсозберігаючої технології за 570
6510 Методика проектування робочої поверхні культиваторних лап з локальними елементами зміцнення А. М. Пугач С В роботі розглянута розрахунково-графічна методика адаптації профілю стрілчатої лапи культиватора по 543
6509 Програма, методика та результати експериментальних досліджень відцентрового робочого органу для внесення мінеральних добрив Н. О. Пономаренко С Розроблено програму, методику та отримані результати експериментальних досліджень відцентрового робо 602
6508 Обробка міжрядь просапних культур ротаційним робочим органом В. І. Пастухов, С. А. Браженко С У статті описана вдосконалена конструкція ротаційного робочого органу для обробки міжрядь просапних 837
6507 Дослідження процесу обчосу стебел льону-довгунця плющильно-обчісувальним апаратом О. О. Налобіна, Д. Е. Селезньов С У статті наведено результати досліджень, спрямованих на покращення якості процесу обчосу льону-довгу 482
6506 Шляхи використання соняшникового лушпиння О. В. Дахновська С У статті проаналізовано шляхи використання соняшникового лушпиння, як джерела альтернативної енергет 3640
6505 Обґрунтування стійкого руху збиральної машини за рахунок раціонального вибору параметрів О. М. Леженкін С У статті розглядається динаміка причіпний прибиральної машини з робочими органами очісуючого типу, р 515
6467 Теоретичне обґрунтування робочого органу комбінованого подрібнювача для розподілу рослинних залишків на смуги обробітку М. М. Корчак С Проведені теоретичні дослідження впливу розподільника на процес розподілу розрізаних рослинних залиш 472
6466 Измельчитель стебельчатых материалов Л. А. Киряцев, И. Е. Романюха С Запропонована конструкція подрібнювача стебельчатих матеріалів з ​​дисковим ріжучим апаратом вертика 610
6465 Математичне моделювання кінематично-конструктивних параметрів подавальних лапок качановідокремлювального апарату М. В. Завірюха С В статті проведене математичне обґрунтування кінематично-конструктивних параметрів подавальних лапок 574
6464 Результати порівняльних досліджень очисної системи вороху коренеплодів Н. А. Дубчак, В. М. Барановський, М. Р. Паньків С Наведено результати експериментальних порівняльних польових досліджень показників якості роботи удос 434
6463 Ударна взаємодія коренеплоду з копіром при доочищенні від залишків гички І. В. Головач, О. М. Черниш, В. І. Василюк, О. М. Леженкін С Наведено нові теоретичні дослідження процесу збору гички цукрових буряків. Аналітично розглянуто вза 678
6462 Розробка вдосконаленої очистки причіпної коренезбиральної машини І. В. Головач, В. Г. Присяжний,  Marian Wesołowski С Розроблено нову очищення шестирядної причіпної коренезбиральної машини та проведено експериментальні 547
6461 Експериментальне визначення показників якості та енергоспоживання робочих органів льонобралки О. П. Герасимчук С У статті наведені результати якісної та енергетичної оцінки показників якості та енергоспоживання ро 527
6460 Результати експериментальних досліджень продуктивності гвинтового конвеєра І. Б. Гевко, А. Є. Дячун, Р. О. Любачівський, Р. С. Грудовий С Приведені результати експериментальних досліджень продуктивності гвинтового конвеєра при дослідженні 549
6459 Математична модель руху зерна по рухомим поверхням висівних апаратів Б. М. Гевко С Приведена методика розроблення математичної моделі руху зернин по рухомих конічним і плоским поверхн 586
6458 Разработка метода бальной оценки производственного риска на механизированных работах в АПК А. В. Войналович, В. Е. Кирдань С Розроблено метод бальної оцінки виробничого ризику при експлуатації та ремонті машино-тракторного па 557
6457 Сучасний стан виробництва картоплі та перспективи розробки картоплезбиральних машин В. М. Булгаков, Т. Д. Гуцол,  Новак Януш С Проаналізовано сучасний стан картоплярства та перспективи розробки нових технологічних процесів і ма 1155
6456 Результати польових експериментальних досліджень нового копірно-роторного відокремлювача гички цукрових буряків А. М. Борис С Розроблено новий високопродуктивний копірного-роторний відокремлювач бадилля, який дозволяє поєднува 558
6454 Експериментальне визначення рівномірності висіву насіння гідросівалкою В. Б. Бойко С Приведені результати експериментальних досліджень рівномірності розподілу насіння у пульпі при робот 543
6453 Математична модель руху частинки гички при завантажуванні М. Г. Березовий, В. М. Пришляк,  Spokas Liudvikas, DrSc С Розроблено математичну модель руху частинки гички буряків по лопатці швирялкі завантажує механізму, 495
6452 Вдосконалення схеми кукурудзозбирального комбайну Л. О. Бабич, О. О. Домарацький, В. В. Артюшенко С Описано новий тип качаноочісного апарату з притискним пристосуванням вмонтований безпосередньо за ву 841
6451 Niektóre aspekty transportu rodzin pszczelich  Zbigniew Kiernicki,  Krzysztof Olszewski С У статті представлені проблеми пов"язані з технічними аспектами транспорту бджолиних сімей. Перевезе 484
6449 Результати експериментальних досліджень з визначення зусиль на переміщення сипких вантажів на різних ділянках технологічних трас шайбового транспортера О. А. Токарчук С У статті представлені результати експериментальних досліджень з визначення зусиль з переміщення сипу 637
6448 Концептуальне моделювання розроблених сільськогосподарських машин О. Ю. Романишин С Розробка економічно ефективних, конкурентоздатних сільськогосподарських машин являється основним зав 578
6447 Оцінка ефективності роботи і методи щодо підвищення коефіцієнта корисної дії сферо-глобоїдного сухарного синхронного карданного шарніра М. І. Пилипець, А. М. Саньоцький С В роботі запропоновано метод розрахунку коефіцієнта корисної дії сферо-глобоїдного сухарного синхрон 534
6446 Обгрунтування типажу тракторів В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто С Розглянуто питання необхідності і можливості розробки в Україні типажу сільськогосподарських трактор 775
6445 Розширення функціональності гнучких універсальних малогабаритних агрегатів С. Ф. Вольвак, Р. В. Вихватнюк С Проведено огляд основних конструкцій пристроїв для добування соку з фруктів та овочів, робочих орган 598
6444 Математична модель машинно-тракторного агрегату з використанням метода парціальних прискорень М. П. Артьомов С В роботі запропоновано математичну модель динаміки ґрунтообробного агрегату та визначення динамічних 675
6443 Дослідження руху матеріальної частинки при відцентровому розсіюванні В. В. Адамчук, С. Ф. Пилипака, В. М. Бабка С Розглянуто аналітично рух матеріальної частинки по лопатці відцентрового розсіювального апарату. Скл 577
6442 The noise measurement of some hand-hold farm machines  D.Irinchev,  D.Ziapkov С Ручні, переносні, і малогабаритні сільськогосподарські машини широко застосовуються в малих сільсько 516
6441 Використання сучасних методів механіки для сільського господарства Г. М. Калетнік, О. М. Черниш, М. Г. Березовий С Розглянуті етапи і тенденції подальшого розвитку механіки при досліджені і розробці обладнання, що в 883
6425 Обґрунтування конструктивного оснащення для очищення гліцерину технології виробництва біодизелю І. П. Паламарчук, Ю. А. Полєвода, Д. В. Качур С Розглянутий ефективний спосіб переробки побічної продукції виробництва біодизеля. Збільшення продукт 885
6330 Фіторемедіаційна спроможність рапсу І. М. Бузіна С Розглянуто вплив важких металів на грунтовий покрив і рослини. Досліджено фіторемедіаційного здатніс 268
6329 Вплив хімічних та біологічних препаратів на ураження хмелю сорту заграва несправжньою борошнистою росою О. А. Дереча, В. А. Мельниченко, В. В. Венгер, Н. А. Федорчук С Наведено результати досліджень по визначенню ефективності застосування нових фунгіцидів хімічного і 261
6328 Перспективи переформування складних одновікових штучних дубово-ялинових насаджень поділля у природні різновікові О. Г. Василевський, О. П. Зленко, О. О. Назаренко С Досліджено особливості природного поновлення дуба та інших цінних супутніх порід після проведення ру 459
6327 Оцінка ефективності використання лісорослинного потенціалу основних лісотвірних порід України М. Х. Шершун С Проведено аналіз продуктивності основних лісостанів України. Розраховані регресійні рівняння зміни п 255
6326 Аналіз стану та розвитку постійної лісонасінної бази Вінницької області І. С. Нейко, А. Єлісавенко, Л. В. Смашнюк С Проведено аналіз стану постійної лісонасінної бази Вінниччини. Відображено особливості розподілу сел 291
6325 Хімічний склад яблук різних сортів та строків достигання Л. Л. Новак, Н. М. Осокіна С Встановлено залежність хімічного складу яблук різних сортів від строку достигання. 287
6324 Вплив позакореневого підживлення на інтенсивність цвітіння та навантаження дерев яблуні плодами С. Д. Чебан С Показано вплив позакореневого підживлення та його поєднаного застосування з основним удобренням на і 279
6323 Вплив сорту та схем сівби гарбуза мускатного на ріст, розвиток та урожайність в умовах Лісостепу західного В. Ф. Лендел, В. І. Овчарук, Р. О. Мялковський С В статті розглянуто результати досліджень агротехнічних заходів вирощування гарбуза мускатний в умов 283
6322 Вплив мульчуючих матеріалів та водоутримуючих гранул Аквод на продуктивність насіннєвих посівів та якість насіння капусти цвітної в тунельних укриттях з укривним матеріалом агроволокно В. М. Чередниченко С Наведено результати досліджень застосування гранул гідрогелю Аквод при вирощуванні розсади та мульчу 411
6321 Вплив густоти рослин чорнушки посівної (NIGELLA SATIVA L.) на урожайність в умовах південної частини Лісостепу західного В. В. Лежанський С У статті розглянуто результати досліджень впливу густоти рослин на урожайність чорнушки посівної. Ре 310
6320 Господарсько-біологічна оцінка сортів і гібридів кабачка в умовах Лісостепу правобережного України В. М. Чернецький, В. М. Чередниченко, І. І. Паламарчук С Наведено результати досліджень з вивчення господарсько-біологічної оцінки сортів і гібридів на ріст, 294
6319 Вплив сорту та строків сівби на фотосинтетичну продуктивність квасолі в умовах Лісостепу західного О. В. Овчарук С У статті розглянуто залежність фотосинтетичної продуктивності від сорту та строків сівби квасолі в у 279
6318 Фізико-механічні та біологічні властивості дражованого насіння цукрових буряків залежать від маси дражованої оболонки в умовах Вінницького насіннєвого заводу «АГРОГРАД В» Н. В. Пінчук, П. М. Вергелес С Приведені результати визначення фізико-механічних властивостей шліфованого насіння при різних режима 313
6317 Допосівна підготовка насіння – важлива складова насінництва проса лозовидного (PANICUM VIRGATUM L.) М. І. Кулик С Визначено необхідність збільшення частки використання альтернативних джерел енерґії (біопалива) для 247
6316 Багаторічні бобові трави – основа сталої кормової бази і біологізації землеробства в умовах Лісостепу правобережного Г. П. Квітко, І. С. Поліщук, І. Г. Протопіш С Досліджено вплив багаторічних бобових трав на зміну агрохімічних показників родючості сірих лісових 305
6315 Кормова продуктивність люцерно-злакових сумішей залежно від видового складу злаків, способу створення травостою та удобрення в умовах Лісостепу правобережного Г. І. Демидась, Ю. В. Демцюра С Викладено результати трирічних досліджень з добору видового складу багаторічних злакових трав при су 300
6314 Формування кормової та насіннєвої продуктивності гірчиці білої залежно від агротехнологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу правобережного Г. П. Квітко, І. С. Поліщук, М. В. Саміляк С Викладені результати досліджень впливу способів сівби, норм висіву та доз добрив на формування кормо 297
6313 Вивчення пристосованості гібридів кукурудзи інститута рослинництва ім. В.Я. Юр"єва НААН до вирощування у зоні Полісся України Л. М. Чернобай, Н. М. Музафаров, О. В. Сікалова, С. С. Китайова С Проаналізовано властивості адаптивності та пластичності гібридів харківської селекції ранньостиглої 280
6312 Аналіз стану вирощування сої в Україні Г. М. Заболотний, О. І. Циганська С Розкрито роль сої в рослинництві. Розглянуто окремі елементи технології її вирощування. Визначено ос 332
6311 Накопичення сухої маси коренів і сирої маси активних бульбочок та урожайність сої при інокуляції в Лісостепу західному О. М. Бахмат С Представлено результати досліджень з накопичення сухої маси коренів і сирої маси активних бульбочок 575
6310 Господарсько-екологічне оцінювання гібридів соняшнику в умовах правобережного Лісостепу України І. С. Поліщук, М. І. Поліщук, В. О. Азуркін С В умовах правобережного Лісостепу України проведено господарсько-екологічне оцінювання гібридів соня 469
6309 Залежність системи удобрення та продуктивності ячменю ярого В. Д. Паламарчук, О. М. Колісник С В статті представлені результати вивчення продуктивності сортів ячменю ярого залежно від норми азотн 328
6308 Характер спадкування висоти та маси насіння з рослини у гороху В. С. Мамалига, В. Д. Бугайов, В. Д. Тромсюк С Наведено результати досліджень з вивчення нових сортів гороху посівного Р. sativum L. різних морфоти 442
6307 Вплив стану ґрунту на польову схожість насіння цикорію кореневого О. В. Ткач С На основі проведених досліджень створена оптимальна модель поверхневого шару ґрунту, яка є найбільш 500
6306 Вплив біодеструктору стерні на поживний режим грунту В. В. Гамаюнова, О. В. Нагорна, А. В. Панфілова С Наведені результати досліджень з вивчення впливу біодеструктора стерні ячменю ярого на поживний режи 447
6305 Еволюція цілинної і перелогової систем землеробства в Україні І. Д. Примак, О. І. Ряба С Викладено трансформацію цілинної і перелогової систем землеробства в парову систему в степовій зоні 361
6283 Хімічна промисловість та її роль у розвитку аграрного виробництва України: регіональний, національний і міжнародний аспекти М. Я. Яструбський, Я. В. Кузнєцов С У статті автори мають на меті дослідити розвиток ключових підприємств АПК і хімічної промисловості т 1139
6282 Сучасні проблеми та напрямки вдосконалення ведення обліку виробничих запасів на підприємстві В. І. Янчук, О. В. Кипаренко С В статті досліджено проблеми ведення обліку виробничих запасів на підприємствах України, представлен 5005
6281 Бухгалтерский анализ учётно-экономической информации В. В. Щербатюк С Розглядаються питання вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення бізнес-процесів на підприємст 385
6280 Розподіл витрат на вирощування багаторічних трав за періодами використання та у сумісних посівах Л. А. Чудак С У статті досліджено способи розподілу витрат за роками використання багаторічних трав та у сумісних 549
6279 Розподіл витрат на вирощування багаторічних трав за періодами використання та у сумісних посівах Л. А. Чудак С У статті досліджено способи розподілу витрат за роками використання багаторічних трав та у сумісних 1827
6278 Методологічні підходи до дослідження кон"юнктури ринку сільськогосподарської продукції В. М. Ціхановська С Здійснюється узагальнення методологічних підходів до проведення дослідження кон’юнктури ринку сільсь 710
6277 Соціально-економічна складова еколого-інноваційної системи управління сільськогосподарських підприємств в Україні В. А. Фостолович С Необхідною ланкою для функціонування сільськогосподарських підприємств в умовах ринку є створення ви 574
6276 Системний аналіз як метод ухвалення і обгрунтування рішень О. Ф. Томчук, С. Г. Кафлевська С У статті розкрито особливості та принципи системного аналізу як підстави для прийняття управлінських 1921
6275 Облік грошових потоків при застосуванні електронних форм обліку В. В. Томчук С Розглянуто облік грошових потоків при застосуванні електронних форм обліку на сільськогосподарських 1131
6274 Міжнародний досвід стандартизації та його вплив на формування інституту бухгалтерського обліку в Україні Н. В. Семенишина С Проаналізовано сутність стандартизації обліку та міжнародний досвід і вплив стандартизації на націон 926
6273 Теоретичні підходи до трактування поняття «виробничий потенціал» сільськогосподарського підприємства Л. М. Сатир С Здійснюється узагальнення поглядів науковців на категорію виробничий потенціал сільськогосподарських 1290
6272 Аналіз ефективності використання власного і позикового капіталу підприємства Т. А. Самойлова С У статті розглянуті основні етапи аналізу використання капіталу підприємства. Запропоновано організа 1288
6271 Удосконалення організаційної побудови аграрного ринку на засадах кооперації О. С. Саламін С Розглядаються проблеми організації аграрного ринку шляхом створення заготівельно-збутових кооператив 463
6270 Організаційно-економічний механізм управління підприємством молочної промисловості С. С. Савіна С Узагальнено підходи до визначення поняття "організаційно-економічний механізм", дано визначення орга 1508
6269 Безпека та якість продовольчих товарів: міжнародний аспект Г. О. Пчелянська С У статті розглядається поняття якості та безпеки харчових продуктів. Зроблено огляд державного механ 3196
6268 Таргет-костінг та кайзен-костінг як інструменти оптимізації витрат у системі стратегічного управління М. А. Проданчук С У статті досліджено проблему ефективності використання на вітчизняних підприємствах стратегічного уп 1530
6267 Вплив макроекономічного середовища на забезпечення стабільності фінансового сектору О. А. Поліщук, О. А. Сомченков, О. С. Колесов С Розглянуто основні проблеми впливу макроекономічного середовища на забезпечення стабільності фінансо 502
6266 Історико-економічний генезис функціонування оптово-роздрібних ринків сільськогосподарської продукції в Україні, як складової збутової інфраструктури І. М. Паска С Розглядаються основні проблеми функціонування роздрібних продовольчих ринків як одного з каналів реа 516
6265 Управлінські аспекти визначення та обліку ефективності використання біогазових технологій в птахівництві М. Ф. Огійчук, С. О. Децюра С У статті розглянута дієвість технології переробки пташиного посліду на біопаливо та електроенергію. 528
6264 Бухгалтерський облік доходів державного сектору відповідно до національних стандартів О. В. Натарова С У статті розглядаються методологія бухгалтерського обліку державного сектору, зокрема облік доходів, 907
6263 Динаміка зайнятості по Вінницькій області в контексті традиційних поглядів на закономірності даного процесу О. В. Мороз, Н. П. Карачигна, В. М. Семцов [та ін.] С У статті представлені результати аналізу основних тенденцій зайнятості по Вінницькій області в періо 651
6262 Удосконалення організаційно-методичних положень внутрішнього контролю операцій довірчого управління нерухомим майном Л. Г. Михальчишина С В статті розглядаються напрями удосконалення організаційно-методичних положень внутрішнього контролю 552
6261 Інституціональна теорія бухгалтерського обліку в розвитку професії бухгалтера В. М. Метелиця С Підтверджено науковість інституціональної теорії бухгалтерського обліку (ІТБО). Уточнено цілі, завда 779
6260 Застосування підприємницького підходу для підвищення якості і рівня життя населення з низькими доходами В. А. Матвійчук, В. С. Запйкова, О. В. Михалевич С У статті розглядається можливий варіант застосування інноваційного підприємницького підходу для покр 491
6259 Сучасний стан внутрішньогосподарського контролю на сільськогосподарських підприємствах У. О. Марчук С Досліджено стан організаційно-правових форм підприємств в сільському господарстві та проаналізовано 745
6258 Особенности учета долгосрочной дебиторской задолженности предприятий Украины Н. П. Майданевич С Розглянуті теоретичні підходи до обліку довгострокової дебіторської заборгованості сучасних підприєм 569
6257 Право оренди в умовах формування ринку землі: оцінка та облік Ю. І. Литвинець С Відображено шляхи становлення та подальшого розвитку права оренди земель сільськогосподарського приз 1126
6256 Системний підхід до формування невиробничих витрат та відображення їх в обліку А. Ю. Козаченко С В статті досліджено вплив, місце і роль невиробничих витрат у системі бухгалтерського обліку. Виділе 885
6255 Поведінкові моделі реалізації соціально-економічних функцій вітчизняних підприємств Н. П. Карачина, І. В. Гребеньок С У статті представлені результати аналізу основних тенденцій зміни соціально-економічних функцій маши 1593
6254 Інституціональна трансформація соціальних складових аграрного сектору економіки М. В. Дубініна С На основі інституціонального підходу виявлено сучасні тенденції, закономірності та проблеми соціальн 525
6253 Контроль за відповідністю вкладених грошових коштів якості об"єкту будівництва М. В. Дерій С Розглянуто чотири шляхи використання грошових коштів Нобелівського лауреата з економіки М.Фрідмана; 538
6252 Можливості застосування справедливої вартості у вітчизняній обліковій системі Л. В. Гуцаленко С Розглянуто погляди вчених щодо доцільності застосування справедливої вартості в обліковій практиці с 598
6251 Структурно-динамічна характеристика іноземного інвестування переробної промословості Вінницької області в умовах глобалізації Я. В. Гонтарук С У даній статті досліджено динаміку змін надходження інвестицій в переробну промисловість Вінницької 537
6250 Роль страхових компаній в розвитку фінансового ринку України Ж. В. Гарбар С У статті досліджуються особливості діяльності страхових компаній на фінансовому ринку України. Проан 962
6249 Срок службы сельскохозяйственной техники с учетом экологического фактора И. Б. Вороновский С Розглянуто основні аспекти оптимізації термінів служби сільськогосподарської техніки з урахуванням е 595
6248 Анализ устойчивого экономического развития сельскохозяйственной деятельности Е. В. Вороновская С Основними критеріями сталого економічного розвитку галузі є зростання виробництва безпечних продукті 632
6247 Стан банківського кредитування аграрних підприємств Л. О. Вдовенко С В статті аналізується стан банківського кредитування аграрних підприємств України та Вінницької обла 889
6246 Теоретичні аспекти орендних земельних відносин в Україні М. А. Щетина С Розглянуто сутність оренди землі, здійснено оцінку її впливу на використання земельних ресурсів. Виз 1738
6245 Актуальні питання земельної реформи, яка проводиться в Україні О. В. Чаплигіна, І. В. Шварц С В статті розглянуто особливості завершального етапу земельної реформи в Україні, проаналізовано стан 1003
6244 Стратегія формування та розвитку експортного потенціалу агропродовольчого сектору економіки Н. Ю. Фіщук, Ю. Б. Березюк С Досліджено стан та передумови здійснення експортної діяльності в аграрній сфері Вінниччини. Проаналі 1162
6243 Сутність і значення фінансового лізингу в Україні Н. Д. Фаюра, Т. В. Бондар С У статті проаналізовано сутність фінансового лізингу, його переваги і недоліки в Україні. 781
6242 Диверсифікація аграрних підприємств як дієва стратегічна орієнтація в агропромисловій сфері О. О. Томілін С У статті обґрунтовано диверсифікацію аграрного виробництва як дієву стратегічну орієнтацію міжгалузе 797
6241 Інноваційне забезпечення виробництва біопалива О. П. Скорук, А. В. Бучок С У статті розглянуто роль та потребу інноваційного забезпечення виробництва біопалива як основи його 569
6240 Оцінка споживання основних продовольчих продуктів в Україні С. А. Сегеда С В статті проаналізовано сучасний стан споживання основних продовольчих продуктів в Україні, здійснен 1506
6239 Роль інновацій у підвищенні економічної ефективності промислового садівництва С. І. Рудиця С Розглянуто суть та особливості інноваційної діяльності в садівництві. Досліджено роль інновацій у пі 517
6238 Експортно-імпортні операції цукрової галузі Вінницької області в умовах інтеграції економіки України З. П. Рожко С У статті проаналізовано стан експортно-імпортних операцій цукрової промисловості зарубіжних країн та 612
6237 Системний підхід як основа управління інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств Н. В. Поліщук, О. Л. Мусієнко С У статті розглядається сільськогосподарське підприємство як складна економічна система. Визначаються 1008
6236 Модель соціально-ефективної системи оподаткування неприбуткових організацій в Україні О. А. Поліщук, О. С. Колесов, В. П. Костенко С Розглянуто основні проблеми оподаткування неприбуткових організацій в України. Запропоновано модель 756
6235 Зарубіжний досвід функціонування і регулювання ринку молока і молочної продукції Н. В. Поліщук, І. В. Іонаш С У статті розглянуто зарубіжний досвід функціонування та регулювання молока та молочної продукції, ут 1186
6234 Тенденції соціально – економічного розвитку: мікро та макроекономічний аспект Т. І. Павлюк С У статті проаналізовано основні риси соціально – економічного розвитку Україні, окреслені головні пр 3568
6233 Інфраструктура ринку землі: теоретичні засади формування і перспективи розвитку в Україні А. В. Непиталюк С У статті висвітлено актуальні проблеми формування земельного ринку в Україні. Досліджено специфіку т 833
6232 Економічна інтерпретація основних характеристик виробничих функцій Д. А. Найко С В роботі проводиться аналіз основних характеристик виробничих функцій з точки зору їх економічної ін 467
6231 Вплив фактора корпоративного конфлікту на розвиток сільськогосподарських підприємств та місцевих громад О. В. Мороз, О. В. Лазарчук С В статті розглянуто роль корпоративного конфлікту на сільськогосподарському підприємстві, обґрунтов 574
6230 Стан та тенденції розвитку підприємств м"ясопереробної галузі України Р. В. Логоша С У статті досліджено стан та тенденції розвитку підприємств м"ясопереробної галузі України. 2764
6229 Стан та перспективи розвитку малого підприємництва Вінницької області О. Ф. Лимар С У статті проаналізовано стан розвитку малого підприємництва за показниками кількості підприємств, об 533
6228 Стан та перспективи розвитку інтеграційних процесів в аграрній сфері суспільного виробництва В. Л. Коваленко С Розглядаються науково-практичні проблеми розвитку інтеграційних процесів та форм господарювання в аг 435
6227 Динаміка світового виробництва плодів і ягід Л. А. Костюк С У статті розглянуто світові тенденції виробництва плодових і ягідних культур в динаміці. Подана порі 559
6226 Проблеми законодавчого забезпечення розвитку тваринництва в Україні О. С. Кіндзера С У статті розглядаються основні проблеми законодавчого регулювання галузі тваринництва. Акцентується 1034
6225 Системний підхід в логістиці складування АПК С. В. Качуровський С Розглянуто методологію досліджень системного підходу. Акцентується увага на методології логістики ск 1708
6224 Моделювання динамічної виробничої функції на основі класичної функції доходу Н. П. Карачина, О. В. Стрелюк С У статі розглянуто основні проблеми інвестиційної та цінової політики макроекономічного розвитку. Ви 565
6223 Фінансове забезпечення аграрного виробництва Г. М. Калетнік, Г. О. Пчелянська С В статті розглядається вплив особливостей аграрного виробництва на фінансове забезпечення сільського 651
6222 Концепція організаційного розвитку підприємств в контексті стратегічних трансформацій А. А. Дюк С В умовах трансформаційних перетворень для формування результативної системи управління підприємства 803
6221 Лізинг як альтернативна форма фінансування та інвестування в сучасних умовах А. Г. Драбовський С Розглянуто суть та специфіку лізингових операцій, доцільність лізингу в кризових умовах, проаналізов 1142
6220 Особливості нарахування та сплати ПДВ за податковим кодексом України О. М. Дзюба С В статті розглянуто питання економічної сутності ПДВ та проблем, які виникають при його нарахуванні 1085
6219 Бюджетування в умовах комп"ютеризації інформаційного забезпечення управління підприємством Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов С Досліджено основні напрями та запропоновано процедури впровадження системи бюджетування в умовах ком 1227
6218 Філософія «вживлення» морально-етичних цінностей у підприємницьку діяльність Ю. В. Герасименко, А. О. Чичуга С Розглядається питання свого роду конфліктності між прибутковістю діяльності суб"єктів підприємницько 574
6217 Україна як світовий експортер зерна Н. І. Бурлака С Ринок зерна є інтегрованим ринком АПК України, що має значний виробничий та експортний потенціал. Ук 1449
6216 Моделі і методи управління інноваційним розвитком агропромислового виробництва І. І. Бурденюк, І. І. Черняк С У статті розглядаються питання використання методів математичного моделювання в управлінні інновацій 673
6215 Актуальні питання управління дебіторською заборгованістю Г. В. Блакита, О. Т. Бровко С У статті розглянуто сутність управління дебіторською заборгованістю підприємства. Розкрито необхідні 2488
6214 Кластерний аналіз районів Вінницької області за складовими ескпортного потенціалу Ю. Б. Березюк, С. В. Березюк С Проведено кластерний аналіз районів Вінницької області за важливими складовими експортного потенціал 467
6213 Стратегія інноваційного розвитку галузі садівництва Л. О. Барабаш С Досліджено сучасний стан і обґрунтовано стратегію інноваційного розвитку галузі садівництва та шляхи 595
6212 Управлінський облік як система бухгалтерського обліку В. М. Андрусяк С В статі розглянуто теоретичні основи поняття управлінського обліку як системи бухгалтерського обліку 1703
6211 Практичні аспекти переоцінки основних фондів бюджетних установ В. І. Янчук, Н. М. Андрєєва С В статті йдеться мова про особливості оцінки та переоцінки основних фондів бюджетних установ. Провед 877
6210 Удосконалення організації синтетичного обліку оплати праці на сільськогосподарських підприємствах Н. П. Юрчук С У статті розглянуто проблеми вдосконалення оплати праці в сільськогосподарських підприємствах, на по 1014
6209 Лізинг в системі розвитку сільських територій Л. Г. Чернюк С Розглянуто питання комплексного розвитку сільських територій, визначено особливості і характер нових 428
6208 Проблеми підвищення ефективності здійснення державного фінансового контролю в Україні І. В. Фурман, Б. В. Сивак, Ю. І. Покотило С Розглянуто основні підходи до визначення сутності державного фінансового контролю.. Наведено систему 583
6207 Оцінювання аудиторських ризиків в середовищі комп"ютерних інформаційних систем відповідно до міжнародної практики В. А. Фостолович, О. І. Спориш С Аудиторська діяльність супроводжується виникненням сукупності ризиків, які аудитору необхідно оцінит 972
6206 Міжнародні інвестиції та їх значення Н. Ю. Фіщук, О. І. Грубеляс С В статті йдеться про важливість залучення міжнародних інвестицій в економіку країни, їх вплив на пок 3079
6205 Теоретичні аспекти диверсифікації ринку біопалив в контексті енергетичної безпеки України Б. П. Фіщук, О. В. Мазур С У статті висвітлено теоретичні аспекти стратегії диверсифікації. Проаналізовано сучасний стан ринку 640
6204 Особливості банківського кредитування підприємств АПК Н. Д. Фаюра, О. О. Костюк С В статті аналізується специфіка надання банківських кредитів підприємствам АПК в Україні. Характериз 756
6203 Економічна оцінка вирощування ріпаку в аграрних формуваннях регіону Ю. С. Синиця С Проаналізовано динаміку вирощування ріпаку в цілому, а також в розрізі його різновидів. Досліджено п 473
6202 Основные направления усовершенствования документального оформления эфиромасличного сырья на предприятиях АР Крым Е. С. Сорокина С Стаття присвячена питанням вдосконалення документального оформлення ефіроолійної сировини підприємст 437
6201 Валютные риски инвестирования в украинскую экономику А. А. Семченков С Конкретизировано системные проблемы функционирования национального валютного рынка в контексте иност 362
6200 Розвиток власної переробної сфери ріпаку як шлях до енергонезалежності України О. П. Скорук, І. В. Вусінська С У статті розглянуто основні проблеми розвитку ріпакового під комплексу країни. Визначено напрями удо 394
6199 Соціально-економічна ефективність розвитку в Україні горіхоплідного виробництва Г. М. Сатіна С Висвітлено соціально-економічні передумови та перспективи розвитку в Україні товарного горіхівництва 411
6198 Накопичувальна система пенсійного забезпечення в Україні: проблеми та перспектива розвитку К. І. Проскуряков С В статті досліджено чинники, що визначають умови розвитку та впровадження накопичувальної системи не 507
6197 Шляхи запобігання ризику відмивання доходів неприбутковими організаціями О. А. Поліщук, В. П. Костенко С В статті досліджується підстави для виникнення підозр у неприбуткових організаціях,вивчена діяльніст 1043
6196 Оцінювання результативності сільського господарства як виду економічної діяльності: макрорівень Н. В. Поліщук С На основі моделювання розглядаються підходи до оцінки складових результативності сільського господар 434
6195 Мотивація працівників в умовах пріоритетного розвитку сільських територій Вінницької області В. О. Поліщук С Розглядається поняття і зміст категорії «мотивація», визначаються можливості формування системи моти 646
6194 Система інформаційного забезпечення контролю нерухомості О. А. Подолянчук С В статті розкрито сутність нерухомості як інвестиційної так і операційної. Визначено основу системи 563
6193 Організаційно-правові засади боротьби з контрабандою на сучасному етапі О. П. Письменна, І. В. Сотніченко, О. В. Томчук С У статті поставлені причини та проблеми, які виникають в процесі протидії контрабанді, а також окрес 688
6192 Внутрішній аудит у запобіганні помилок і шахрайства на підприємстві Л. Г. Михальчишина, В. В. Калашник С В статті розглядаються сутність помилок та шахрайства, роль внутрішнього аудиту у їх запобіганні. 2056
6191 Проблеми та напрями реалізації бюджетної політики у забезпеченні соціально-економічного розвитку М. Ю. Мироненко С У статті вивчено та систематизовано теоретичні аспекти бюджетної політики. Визначені основні напрям 500
6190 Економіко-виробничі перспективи застосування біопалива в Україні О. Л. Матвієнко, Т. Г. Гапчак С В статті розглядається та аналізуються основні перспективи функціонування ринку біоенергетичних ресу 566
6189 Проблеми лізингових відносин на сучасному етапі та шляхи їх подолання О. В. Марценюк-Розарьонова, С. В. Зарубенко С В статті розглянуто та досліджено сучасний стан ринку лізингових послуг в Україні, а також проаналіз 1084
6188 Стан інвестиційної діяльності у Вінницькій області Т. М. Мараховська, Н. В. Трач, О. О. Червоняк С У статті розглянуті особливості інвестиційної діяльності Вінницького регіону, висвітленні основні дж 617
6187 Брендинг як фактор підвищення конкурентоспроможності продукції С. В. Мамалига, Н. В. Волинець С В статті розглядається один з нецінових методів забезпечення конкурентоспроможності продукції – брен 790
6186 Механізм управління холдинговою компанією А. Г. Мазур, Я. В. Гонтарук, І. Я. Клибанівська С Стаття є спробою дослідження понять «холдингова компанія», «організаційно-плановий механізм управлін 887
6185 Інвестиційна привабливість виробництва і використання поновлюваних джерел енергії С. В. Лук"янець С В статті обґрунтовано необхідність розвитку біологічних видів палива, проаналізовано сучасний стан р 575
6184 Виробництво біогазу: досвід зарубіжних країн та перспективи розвитку в Україні О. В. Климчук, Н. В. Грох С В статті проаналізовано досвід зарубіжних країн з виробництва та використання біогазу. Досліджено пе 526
6183 Сучасні підходи до страгегічного управління розвитком підприємства в умовах господарювання О. С. Колесов, А. В. Вацьківська С У статті з"ясовується значення стратегії та стратегічного управління, розглядаються ключові стратегі 2163
6182 Стимулювання праці як фактор підвищення її продуктивності у сільськогосподарському виробництві С. Г. Кафлевська, А. Є. Садовська С У статті розглянуто сучасний стан стимулювання праці та викладені основні методи вдосконалення сист 605
6181 Інституціональні особливості розвитку біоенергетики М. В. Дубініна С Розглянуто питання використання альтернативних енергетичних ресурсів, що характеризуються недостатні 525
6180 Формування фінансової політики агропідприємств при залученні зовнішніх джерел фінансування Грищук Н. В. С В статті такі питання: особливості формування фінансової політики агропідприємств; управління фінанс 495
6179 Еколого-економічна та продовольча безпеки в агробізнесі І. В. Власенко С Проведення аналізу показників достатності споживання продуктів харчування на особу в Україні. Показ 593
6178 Методологія аудиту сільськогосподарських підприємств В. П. Бралатан, В. О. Білохатнюк С У цій статті розглянуто фактори, які найбільше вливають на фінансів стан і результати діяльності с 712
6177 Економічний зміст лізингу та його види В. М. Бондаренко, Л. М. Бондаренко С В статті розкрито економічний зміст лізингу та охарактеризовані основні його види. Наведена схема пр 1372
6176 Розвиток промислового садівництва на Вінниччині Л. О. Барабаш, К. В. Мазур, В. І. Зарубенко С Проаналізовано сучасний стан, визначено основні організаційно-економічні чинники розвитку та ефектив 779
6175 Особисті господарства населення як визначальний чинник забезпечення споживчих потреб на ринку продовольства О. С Колесов, О. В. Дармограй, О. А. Поліщук, О. М. Гавриш С Розглянуто значення особистих домогосподарств у забезпеченні споживчих потреб у продовольчих товарах 472
6174 Особливості земель сільськогосподарського призначення як об"єкта бухгалтерського обліку Н. Л. Правдюк, Я. П. Іщенко С Обґрунтовано виокремлення земель сільськогосподарського призначення як активів підприємства та як ок 773
6173 Комп"ютерні технології у вдосконаленні обліково– аналітичних процесів цукрової галузі І. М. Динько С У статті розглядаються особливості організації облікових процесів в умовах функціонування комп"ютерн 1606
6172 Інформаційне середовище земельних відносин О. О. Коваленко С В статті представлено нових підхід до створення інформаційного середовища земельних відносин на осно 534
6171 Управління земельними взаємовідносинами в системі менеджменту АПК регіону О. В. Маколкіна С В статті представлено новий підхід до формування системи управління земельними взаємовідносинами в с 466
6170 Облік права власності на сорти енергетичних культур І. М. Лепетан С У статті розглянуто методику обліку створення нових сортів енергетичних культур, які є основним скла 541
6169 Нормативно-правова база розвитку біоенергетики О. Г. Макарчук С Оцінено нормативно-правову базу розвитку біоенергетики у країнах світу та Україні у контексті зменш 476
6168 Застосування системного підходу під час прийняття управлінських рішень щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства Адлер О. О.  С Запропоновано використання системного підходу під час прийняття управлінських рішень щодо підвищення 609
6167 Аналітичне забезпечення управління та ефективності біотехнологій в Україні в порівнянні із зарубіжним досвідом Л. І. Федоришина, Н. Д. Глазко С В статті розглянуто умови виникнення та розвиток біотехнологій, наслідки їх впровадження. Також проа 903
6166 Використання NO-TILL технології та її значення для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва В. В. Асташова С Досвід розвинутих країн показує, що впровадження інноваційних технологій у сільське господарство є з 416
6165 Влияние международных стандартов бухгалтерского учета на формирование информации в финансовой отчетности предприятий Украины Л. В. Гуцаленко С У статті розкриваються проблемні аспекти формування системи бухгалтерського обліку в Україні під впл 617
6164 Основи побудови бухгалтерського обліку доходів і видатків бюджетних установ Г. В. Янчук, В. І. Янчук, О. В. Янчук, І. М. Сілко С Висвітлено теоретичні аспекти побудови бухгалтерського обліку бюджетних установ, внесено пропозиції 755
6163 Статистична оцінка системної взаємодії процесів використання енергоресурсів в структурі економічного зростання регіону О. І. Шнаревич С Проводиться дослідження особливостей статистичного вивчення стану і динаміки матеріально-енергетични 349
6162 Проблеми та шляхи використання інформаційних технологій у сфері обліку та аудиту Д. В. Людвенко С Все більш широке використання інформаційних та комп"ютерних технологій в економіці, постає все більш 770
6161 До формування обліково-аналітичного забезпечення управління біоенергетичним потенціалом сільськогосподарських підприємств Б. С. Федорченко С Розглянуто поняття обліково-аналітичного забезпечення управління біоенергетичним потенціалом аграрни 514
6160 Екологічний менеджмент підприємства за допомогою програмного забезпечення CA ECOSOFTWARE О. І. Черняк, О. С. Слєпцова С Проблема глобального потепління викликає тривогу у всьому світі, і міжнародні компанії, що інвестуют 394
6159 Пріоритети розвитку енергетичної політики в світі та Україні О. В. Климчук С В статті розкрито основні пріоритетні напрямки світової енергетичної політики, яка має базуватись на 709
6158 Роль сільськогосподарського дорадництва та підвищення кваліфікації кадрів у забезпеченні сталого розвитку сільської місцевості та підвищенні ефективності агропромислового виробництва України Л. М. Середа, С. Є. Амонс, Л. І. Довгань, Ю. В. Довгань С Стаття присвячена дослідженню проблем формування національної системи сільськогосподарського дорадни 893
6157 Біонергетичні аспекти агропромислового виробництва І. М. Зеліско С Досліджено роль енергетичних ресурсів в агропромисловому виробництві. Проаналізовано особливості б 581
6156 Розвиток біоенергетики у Вінницькій області в контексті продовольчої безпеки С. В. Козловський, Ю. В. Онищук, Є. А. Кірєєва С У статті досліджено питання розвитку біоенергетики Україні, визначено біоенергетичний потенціал Вінн 462
6155 Вдосконалення обліку земель сільськогосподарського призначення та оцінки прав користування земельними ділянками Я. П. Іщенко, Т. В. Севериненко С В публікації обґрунтовуються виокремлення земель сільськогосподарського призначення в окремий особли 626
6154 До стійкості розвитку сільського господарства через збалансовану галузеву структуру О. А. Козаченко С Багатоваріантне моделювання перспективних сценаріїв розвитку сільськогосподарських підприємств в Ліс 428
6153 Формування стратегії управління конверсії біосировини у сільськогосподарських підприємствах В. В. Кухарець, С. М. Кухарець С На основі SWOT-аналізу проведено оцінку зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності сільського 594
6152 Наукова концепція управлінської звітності: системний підхід до побудови та розвитку К. Є. Нагірська С У статті досліджено та обгрунтовано наукову концепцію формування управлінської звітності, яка є логі 773
6151 Ефективність застосування нормативного методу обліку витрат та калькулювання у системі управління сільськогосподарським підприємством М. А. Проданчук С У статті проаналізовано нормативний метод обліку витрат та калькулювання продукції, що використовуют 632
6150 Класифікація калькуляційних одиниць та періодів у рослинництві С. В. Стендер С Визначено класифікаційні групи калькуляційних одиниць та періодів за різними ознаками, які відповіда 440
6149 Інтегральна оцінка ефективності використання ріллі у сільськогосподарських підприємствах А. В. Дивнич С У статті досліджені проблеми оцінки ефективності використання ріллі у сільськогосподарських підприєм 524
6148 Обгрунтування траєкторії та сукупності заходів трансформації фінансової політики в аграрній сфері О. Л. Правдюк С В статті здійснено обґрунтування траєкторії та визначено сукупність заходів трансформації фінансової 411
6147 Особливості становлення та розвитку біоенергетики у Німеччині В. М. Пришляк, Н. В. Пришляк С Досліджено особливості виробництва біопального з відновлювальних джерел енергії у Німеччині. Вивчено 399
6146 Пріоритетність обліково-фінансової складової у залученні земель сільськогосподарського призначення до економічного обороту В. М. Жук С У статті обґрунтовано пріоритетність нинішнього етапу земельної реформи – включення землі до економі 766
6145 Розвиток ринку біопалива в Україні та світі: стан та перспективи О. П. Скорук, І. А. Здор С У статті розглянуті тенденції розвитку ринку біопалива в Україні та світі, визначено основні перешко 1090
6144 Світовій досвід та перспективні напрями формування ринку землі в Україні С. В. Козловський, Н. М. Махначова С У даній статті авторами визначено поняття та сутність ринкових земельних відносин в Україні та світі 407
6143 Экономическая эффективность агробиотехнологий на примере выращивания трансгенных культур Е. П. Макарова С 361
6142 Концептуальні аспекти позиціонування рольових характеристик економічних інституцій та інститутів у методології наукового дискурсу О. Г. Шпикуляк С Розглянуто концептуальні аспекти позиціонування рольових характеристик економічних інституцій та і 431
6141 Економічна ефективність виробництва біогазу з відходів підприємств спиртової галузі Вінницького регіону А. Г. Мазур, Я. В. Гонтарук С У даній статті проаналізовано можливий економічний ефект виробництва біогазу з відходів спиртової га 4964
6140 Економічна ефективність виробництва та використання біоетанолу в Україні Г. М. Калетнік, С. Т. Олійнічук, О. П. Скорук С В статті проаналізовано актуальність виробництва біоетанолу в Україні. Розраховано собівартість сиро 683
6137 Застосування вібротранспортера для завантаження зерна до подрібнювача малої продуктивності А. В. Спірін, А. В. Соломка С У статті обгрунтовано перспективність використання транспортера вібраційного типу для дозованої зава 625
6136 Визначення оптимальних робочих параметрів вібровідцентрового дезінтегратора для приготування фармацевтичних сумішей І. П. Паламарчук, В. П. Янович С Проведено аналітичні дослідження основних технологічних і енергетичних параметрів процесу вібровідце 597
6135 Дослідження математичної моделі вібраційної барабанної зерносушарки І. П. Паламарчук, О. Д. Пазюк, В. М. Пазюк, В. П. Янович С Проведено теоретичні дослідження математичної моделі вібраційної зерносушарки з визначення оптимальн 521
6134 Вибір схеми віброзбудження барабанних машин для тепломасообмінної обробки зерно-круп"яної продукції І. П. Паламарчук, В. М. Лисогор, В. І. Паламарчук С Серед механічних методів впливу на об"єкт виробництва вібраційне дія є найбільш ефективним загальним 555
6133 Перспективи застосування низькочастотних коливань в процесі подрібнення сировини спиртового виробництва І. П. Паламарчук, І. М. Купчук С У статті досліджені технологічні аспекти спиртового виробництва і обгрунтовано технологію реалізації 851
6132 Систематизація класифікаційних ознак екстракторів для системи тверде тіло-рідина В. Л. Зав"ялов, В. Є. Деканський, В. С. Бодров [та ін.] С Представлена ​​система розподілу екстракторів за трьома класами (періодичного, безперервного, полуне 581
6131 Забезпечення заданої інтенсивності переміщення сипкої продукції із бункера в лінійних вагових дозаторах О. М. Гавва, А. В. Деренівська, Л. О. Кривопляс-Володіна С У статті наведено результати дослідження роботи лінійного вагового дозатора, за умови забезпечення з 590
6130 Дослідження коливань спірального сепаратора при очищенні коренебульбоплодів від домішок В. М. Булгаков, В. М. Пришляк С У статті теоретично досліджуються згинні коливання консольної спіралі сепаратора вороху коренеклубне 568
6129 Сравнение прогибов консольной балки при ударе, вычисленных по теориям Кокса и Сен-Венана В. П. Ольшанский, С. В. Ольшанский С Показано, що при належному зведенні маси балки до перерізу удару, згадані теорії приводять до близьк 567
6128 Математичне моделювання початкової стадії процесу згинання Д. А. Найко, В. О. Краєвський С У роботі розроблено математичну модель початкової стадії процесу згинання смуги змінної ширини і тов 511
6127 Методика вибору двигуна для автомобілів з класичною схемою компонування В. П. Комаха С Велика кількість, запропонованих і встановлених народними умільцями, двигунів на шасі автомобілів ві 690
6126 Визначення умов захвату коренеплоду при вібраційному викопуванні М. О. Свірень С Аналітично визначені основні умови захоплення і вилучення коренеплоду з грунту, здійснюваного під ді 508
6125 Исследование напряженного состояния рабочего органа вибрационной машины с защитным слоем при ударных нагрузках В. П. Надутый, В. В. Сухарев, Д. В. Белюшин С У статті представлена конструкція стенда, що моделює короб віброживильника, і наведені результати ек 411
6124 Метод побудови прикладної моделі лінійного програмування для рішення сільськогосподарських задач В. М. Лисогор, В. М. Яропуд, Є. В. Король, В. О. Павлов С Розроблено метод побудови прикладної моделі лінійного програмування для вирішення сільськогосподарсь 812
6123 Класифікація оцінок надійності та ефективності способів сепарування вологих дисперсних матеріалів В. М. Лисогор, Н. Р. Веселовська, О. В. Зелінська С Доповнені і розширені підходи класифікації відомих методів оцінок надійності та ефективності способі 597
6122 Нелінійні згинні коливання пружних середовищ, які обертаються навколо нерухомої осі І. В. Кузьо, П. Я. Пукач С Викладено методику дослідження згинальних нелінійних коливань одновимірних пружних середовищ, які об 823
6121 Диференціальне рівняння руху коренеплоду при безпосередньому вилученні з ґрунту І. В. Головач, В. М. Пришляк С Побудована розрахункова математична модель процесу викопування коренеплодів цукрових буряків. При ць 566
6120 Мінімально допустима частота коливань вібраційного викопуючого робочого органу І. В. Головач, І. П. Паламарчук, М. О. Свірень С Визначення мінімально допустимої частоти коливань вібраційного викопуючого робочого органу бурякозби 513
6119 Апробація застосування методу конформних відображень до розв"язання хвильового рівняння П. В. Гель, О. В. Бурдейна, В. М. Бурдейний С У даній роботі представлено апробацію застосування методу конформних відображень для вирішення пробл 565
6118 Физико-механический анализ автоколебательных режимов работы вибрационной рыхлительной лапы культиватора Д. Г. Войтюк, Ю. В. Човнюк, Ю. О. Гуменюк, О. П. Гуцол С У роботі розглянуті причини виникнення фрикційних автоколивань в процесі реалізації робочих режимів 373
6117 Коливний рух робочого елемента копірно-роторного відокремлювача гички В. М. Булгаков, М. М. Борис, В. В. Підлісний, А. М. Борис С Наведено результати теоретичних досліджень коливань робочих елементів відокремлювач бадилля. Встанов 509
6116 Вплив коливань гичкорізального апарату на втрати гички цукрового буряку М. М. Борис, В. І. Василюк, В. С. Лукач С На підставі накладення траєкторій коливальних рухів роторного гичкозрізуючого апарату в поздовжньо-в 722
6115 Коливальний рух гичкозбиральної машини по нерівностях поверхні ґрунту В. В. Адамчук, В. Г. Присяжний, М. Г. Березовий С На підставі побудованої математичної моделі, а також за результатами чисельного моделювання на ПЕОМ 609
5679 Вплив органічних і мінеральних добрив та рівня зволоження ґрунтів на концентрацію свинцю у квітковому пилку Разанов С.Ф., Швець В.В. С Виявлено, що у зонах локального техногенного навантаження на територіях центрального Лісостепу Украї 530
5610 Система довузівської підготовки в країнах Західної Європи та інноваційні методи навчання у ВНЗ України Калетнік Г. М., Кравець Р. А., Лазоренко Н. Л., Тимкова В. А., Шаповалюк Л. О. Мвв У моногафії вивчено та проаналізовано досвід організації профільного навчання у гімназіях сучасної Н 14
5588 Теорія та технологія наукових досліджень. Навчальний посібник. Середа Л.П., Швець Л.В., Томчук В.В. Нп Навчально-методичний посібник ознайомить читача з методикою виконання наукових досліджень в умовах р 13
5581 Аналіз розвитку ринку виробництва молока та його перспективи О. І. Скоромна, О. І. Вознюк, А. М. Вознюк, А. С. Куцак С Принцип, який має бути покладено в основі розвитку молочної галузі, це підвищення економічної самост 680
5580 Вплив передфасувальної обробки продукції на її якість і зберігання у скляній тарі О. М. Семенов, О. В. Ткач, К. С. Смольчук С Сукупність фізичних і хімічних методів, що використовуються у процесах підготовки скляних, жерстяних 613
5579 Перспективы производства полуфабрикатов из мяса перепелов А. А. Кретов С Морфологический и гистологический анализ тушек перепела японского показывает, что мясные полуфабрика 651
5578 Научное обоснование необходимости использования пробиотиков при выращивании перепелов  Дурхам Исмаил Аль Альнаби С Состав кишечного микробиотопа перепелов разного возраста характеризуется присутствием бактерий семей 436
5577 Використання біфідобактерій та ентерококів у створенні нових кисломолочних напоїв В. В. Власенко, Л. М. Крижак, В. М. Шаваран, О. Б. Штенська С Проаналізовано і узагальнено використання культур для виробництва кисломолочного напою, який містить 783
5576 Сезонна динаміка природної резистентності тварин подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи І. М. Шейко С Викладено результати аналізу сезонної динаміки природної резистентності за гематологічними показника 611
5575 Поєднуваність свиней зарубіжного походження за відгодівельними ознаками Б. Шаферівський С Наведена оцінка гібридного молодняка одержаного в результаті поєднання кнурів великої білої породи, 552
5574 Формування молочної продуктивності корів центрального зонального типу української червоної молочної породи залежно від особливостей їх утробного розвитку О. В. Черемисова, Н. І. Крамар С Наведені дані формування молочної продуктивності корів центрального зонального типу української черв 599
5573 Порівняльний аналіз ДНК-поліморфізму структурних генів білків у корів різних типів формування організму С. І. Тарасюк, О. І. Каратєєва С Проведено порівняльний аналіз ДНК-поліморфізму структурних генів та оцінений їх вплив на ознаки моло 478
5572 Мікроклімат у профілакторіях телят у різні пори року з використанням ультрафіолетових опромінювачів та їх ефективність О. Г. Сторожук, Л. В. Польовий С Оцінка мікроклімату у профілакторіях для телят у різні пори року з використанням ультрафіолетових оп 443
5571 Методичні підходи у привчанні кнурів до садки на фантом для ефективного використання їх при штучному осіменінні в умовах СГПП "ТЕХМЕТ-ЮГ" Жовтневого району Миколаївської області О. О. Стародубець, А. О. Бондар С Наведено методичні підходи у привчанні кнурів до садки на фантом свиноматки в залежності від їх типу 618
5570 Аналіз тривалості господарського використання голштинської худоби різних ліній в умовах ПрАТ «АГРО-СОЮЗ» О. Ю. Сметана, І. А. Галушко С Проведений аналіз параметрів, які характеризують тривалість господарського використання, корів голшт 625
5569 Хімічний склад яєць курей-несучок різних кросів зарубіжної селекції В. М. Радюк С Викладено результати досліджень хімічного складу яєць курей-несучок різних кросів зарубіжної селекц 476
5568 Енергетична оцінка накопичення енергії кормів у виробництві яловичини від чистопорідного і помісного молодняку О. Л. Польова, Л. В. Польовий, Л. В. Брацюк С Промислове схрещування корів виробничої групи та вибракуваних корів з бугаями абердин-ангуської поро 518
5567 Вплив на параметри повітря умов утримання корів за різних розмірів стійл Л. В. Польовий, І. О. Підлубна С З метою доповнення норм технологічного проектування, де не вказано живої маси корів при обладнанні с 537
5566 Використання різних доїльних установок у виробництві молока Л. В Польовий, К. Ю. Коба, О. Л. Польова С Обладнання доїльної установки типу АДА–8 ,,Тендем" поліпшило кількісні показники молочної продуктивн 633
5565 Термостійкість молока корів залежно від технології підготовки корів до літнього періоду Т. В. Поліщук С Розроблено бальну систему оцінки термостійкості молока, що дає змогу не лише встановити абсолютний п 540
5564 Вплив умов утримання корів у сухостійний період на продуктивність та живу масу телят у молочний період О. Пікула С Встановлено, що використання безприв’язного утримання сухостійних корів на глибокій підстилці відпов 479
5563 Характеристика господарськи корисних якостей корів української чорно-рябої молочної породи різних генотипів та їх відповідності параметрам тварин молочного типу С. П. Омелькович, Д. В. Лісогурська С Підвищення частки спадковості голштинської породи в генотипі корів супроводжується покращенням госпо 527
5562 Селекційно-генетичні особливості формування високопродуктивних стад буковинського заводського типу української червоно-рябої молочної породи О. І. Любинський, Р. В. Каспров, В. В. Шуплик [та ін.] С Викладено результати досліджень щодо особливостей та напрямів формування високопродуктивних стад бук 519
5561 Морфологічні та біохімічні показники крові кролів різних генотипів Г. А. Коцюбенко С Проведений аналіз морфологічних та біохімічних показників крові чистопородних і помісних кролів. Про 574
5560 Ефективність вирощування ремонтного молодняку свиней на решітчастій підлозі О. А. Коваль, Г. І. Калиниченко С Наведено дані щодо показників росту і розвитку ремонтних свинок червоної білопоясої породи при утрим 506
5559 Развитие телят-акклиматизантов породы шароле в молочный период (морфологические исследования) Г. Д. Кацы, Е. И. Ладыш С Вивчено вікові та статеві особливості гістоструктури шкіри телят акліматизантів породи шароле. Встан 359
5558 Молочна продуктивність корів голштинської породи залежно від тривалості їх сервіс-періоду Л. В. Карлова С Представлені результати наукових досліджень по вивченню молочної продуктивності корів голштинської п 587
5557 Прогнозування довічної молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи І. А. Іванов, С. П. Маленівська С Встановлено, що довічну молочну продуктивність можливо прогнозувати з високою часткою вірогідності, 628
5556 Вплив тривалості сервіс-періоду на виробництво продукції скотарства в умовах Вінницького району М. О. Зотько, В. П. Невінський С Вивчено вплив тривалості сервіс-періоду на виробництва молока та яловичин в умовах Вінницького райо 470
5555 Роль родин в розведенні симентальської породи А. П. Заєць, М. О. Мандрик, О. В. Бігас, О. А. Москаленко С Наведено результати порівняльної оцінки та ступінь реалізації генетичного потенціалу кращих родин си 608
5554 Гістологічна характеристика шкіри норок різних типів забарвлення Є. Ю. Гурко С Проведено дослідження гістологічної будови шкіри норок, які залежать від типу норок, статевого димор 533
5553 Характеристика продуктивних якостей свиней великої білої породи імпортної селекції С. М. Галімов С Наведено характеристику імпортної популяції свиней великої білої породи угорської селекції за походж 809
5552 Оптимізація умов утримання відтворних груп худоби Вінниччини за періодами вирощування та виробництва молока Р. Л. Варпіховський, Т. С. Гавага С Встановлено, що оптимальна технологія передбачає зміну способу утримання худоби на різних етапах вир 640
5551 Амінокислотний та хімічний вміст печінки перепелів за згодовування пробіотика «ЕНТЕРО-АКТИВ» Р. А. Чудак, Ю. М. Подолян, О. І. Вознюк, А. С. Куцак С Встановлено, що використання пробіотичної добавки у годівлі перепелів позитивно вплинуло на амінокис 614
5550 Пробіотик та фермент у раціонах перепелів та їх вплив на якість м"яса Р. А. Чудак, Н. М. Балух, Г. М. Огороднійчук С Проведеними дослідженнями встановлено, що введення кормової добавки до повнораціонного комбікорму пе 516
5549 Вплив згодовування ЕНТЕРО-АКТИВУ на гематологічні показники відлученого молодняку свиней Є. Г. Трачук, В. П. Кучерявий, Л. І. Постернак, В. О. Пустовіт С Показано, що введення до раціону відлученого молодняку свиней Ентеро-активу сприяє вірогідному збіль 747
5548 Продуктивні якості курчат-бройлерів під впливом ферментного препарату «ПРОТОРИЗИН» Г. В. Ташлицька С У статті подано результати досліджень ефективності використання ферментного препарату «Проторизин» д 725
5547 Підвищення біологічної цінності козиного молока у фермерському господарстві «ШЕВРЕТ» Т. М. Рижкова С Наведені дані про вплив біологічно активних добавок (калій йодиду та «Еламіну»), що були введені до 633
5546 Вплив біологічно активних речовин АПІМОРУ на обмін речовин в організмі перепелів О. П. Разанова С Вивчено вплив кормової добавки Апімор у вигляді порошкоподібної маси, водної витяжки та золи на пере 561
5545 Вплив вітаміну а та його попередників на інтенсивність росту курчат-бройлерів та якість м"ясної продукції Н. Я. Матюх С Наведено результати досліджень впливу добавок вітаміну А "МікровітТМ А Супра 500" та його попередник 1103
5544 Результати дослідження мікробіологічного та біохімічного складу пробіотику ПРОТЕКТО-АКТИВ В. В. Малина, Л. В. Бондаренко, В. А. Гришко, Н. В. Булей С Наведено мікробіологічний, амінокислотний та вітамінний склад пробіотику Протекто-актив. Встановлено 782
5543 Сучасний підхід до розробки адресних преміксів для свиней К. Р. Мажиловська С Вивчено наявність мікроелементів заліза, міді, марганцю, кобальту і цинку в комбікормах, що використ 713
5542 Показники продуктивності молодняку свиней при згодовуванні ПРОБІОЛАКТУ В. П. Кучерявий, В. М. Бойчук, М. І. Курочка [та ін.] С Введення до раціону поросят на вирощуванні пробіолакту в кількості 1,0; 1,5 та 2,0 г на голову за до 943
5541 Продуктивність молодняку свиней при згодовуванні пробіотичного препарату СУБАЛІН В. П. Кучерявий, А. М. Іщенко, Г. А. Загарія [та ін.] С Показано, що згодовування поросятам субаліну в дозах 0,2; 0,3 та 0,4 кг/тонну комбікорму протягом 90 732
5540 Ефективність використання гороху в годівлі свиней Г. В. Іваницька, О. О. Лавринюк, В. Ю. Мамченко С Розкривається питання ефективності використання гороху у складі раціонів свиноматок та відгодівельно 914
5539 Влив замінника молока на інтенсивність росту ремонтних телиць української чорно-рябої молочної породи С. А. Добрянський, С. Г. Шаловило С Проведено дослідження впливу замінника молочних кормів на динаміку живої маси та інтенсивність росту 888
5538 Вплив преміксів на основі хелату цинку на відтворні здатності високопродуктивних корів В. П. Даниленко, В. С. Бомко С На підставі даних, отриманих під час проведення науково-господарського досліду, доведено, що заміна 619
5537 Амінокислотний склад м’яса свиней при згодовуванні білково-вітамінних добавок А. В. Гуцол, Н. С. Діхтярук С Показано, що серед амінокислот м’язової тканини молодняку свиней біологічно активна добавка Вітапрот 656
5536 Продуктивність, морфологічні та біохімічні показники крові у перепілок за підвищеного вмісту вітаміну А і D у раціоні В. В. Висоцька С Застосування у годівлі перепілок вітамінів А і D в дозі 10% додатково до норми сприяє збільшенню про 693
5535 Використання результатів етологічних досліджень для визначення структури раціону кіз при їх випасі в лісах та складанні радіологічних прогнозів В. В. Борщенко С Проведено аналіз кормової поведінки свійських кіз при їх випасі в соснових та мішаних лісах Житомирщ 802
5534 Технологічні аспекти ефективності виробництва та використання преміксової продукції у годівлі свинопоголів"я О. К. Бітлян С Наведені технологічні аспекти ефективного виробництва та використання преміксової продукції у годівл 707
5533 Вплив згодовування ферментних препаратів на структури пучкової зони наднирників свиней А. В. Гуцол С Показано, що мультиензимна композиція МЕК-3 в раціоні молодняку свиней зумовлює збільшення маси надн 632
5532 Методологічні аспекти створення нового ферментного препарату МАЦЕРАЗА-БТУ для тваринництва В. В. Болоховський С Показано, що створення нового ферментного препарату мацераза-БТУ включає теоретичний пошук, експерим 547
5531 Продуктивність та розвиток внутрішніх органів курчат-бройлерів за дії кормової добавки “FRA AC 34” О. Ю. Безносюк С Досліджено вплив кормової добавки “FRA AC 34” на продуктивність та розвиток внутрішніх органів курча 654
5529 Математичні методи економічного аналізу:теорія і практика. Поліщук Н.В., Бурєніков Ю.Ю. Нп 24
5528 Економіко-правові аспекти екологізації аграрного виробництва в Україні Ковальчук С. Я. Оверковська Т. К. Мвв В монографії розглянуто теоретико-методологічні та методичні підходи і практичні рекомендації щодо 63
5527 Фінансовий менеджмент. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами факультету менеджменту спеціальності 7.03060101 “Менеджмент організацій і адмінстрування” денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Мв Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами факультету менеджменту спеціальності 7.0 7
5526 Протокол №7 комісії з інформатизації. 05.09.12р. Паламарчук Є.А., Юрчук Н. П. Д Протокол постійної комісії з проблем інформатизації та комп’ютерної діяльності ВНАУ 414
5525 Протокол №6 комісії з інформатизації. 26.01.12р. Паламарчук Є.А., Юрчук Н. П. Д Протокол постійної комісії з проблем інформатизації та комп’ютерної діяльності ВНАУ 472
5523 Генетика сільськогосподарських тварин з основами біометрії. Методичні вказівки до лабораторних занять (модуль І) для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», освітньо-кваліфі Польовий Л.В., Столяр Ж.В. Мв Методичні вказівки розроблено з метою освоєння студентами способів застосування принципів і методів 2
5522 Селекція сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів п’ятого курсу денної форми навчання ОКР „ спеціаліст ” за спеціальністю 7. 090102“Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва Казьмірук Л.В., Пікула О.А. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів п’ятого курсу денної форми навчання ОК 5
5521 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання Шаманська О.І. Мв Практикум призначено для поглиблення та закріплення теоретичних знань з маркетингу, оволодіння практ 0
5520 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студента з дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання Шаманська О.І. Мв Методичні вказівки призначено для поглиблення та закріплення теоретичних знань з маркетингу, оволоді 0
5519 Фінансовий облік. Програма навчальної практики для студентів факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф., Китайчук Т.Г., Нп Фінансовий облік. Програма навчальної практики для студентів факультету обліку та аудиту денної форм 1
5518 Управлінський облік. Програма навчальної практики для студентів факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр». Лепетан І.М.,Коваль О.В., Бурко К.В. Нп Управлінський облік. Програма навчальної практики для студентів факультету обліку та аудиту денної ф 2
5517 Фінансовий облік. Управлінський облік. Робочий зошит для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Китайчук Т.Г., Коваль О.В., Лепетан І.М., Плахтій Т.Ф., Правдюк А.Л., Бурко К.В. Мв Робочий зошит для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми 1
5516 Фінансовий облік. Управлінський облік. Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР « Іщенко Я.П., Китайчук Т.Г., Коваль О.В., Лепетан І.М., Плахтій Т.Ф., Бурко К.В. Мв Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної ф 1
5515 Фінансовий облік - ІІ. Методичні рекомендації до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр». Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф., Китайчук Т.Г., Гуцаленко О.О. Мв Фінансовий облік - ІІ. Методичні рекомендації до виконання практичних занять для студентів галузі з 9
5514 Фінансовий облік. Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф., Китайчук Т.Г., Правдюк О.Л., Гуцаленко О.О. Мв . Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт для студентів галузі знань 0305 «Економіка та 1
5513 Дискретний аналіз. Програма навчальної практики для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика». Денисюк В.О., Мусієнко О.Л. Нп Програма навчальної практики з дисципліни “Дискретний аналіз” містить завдання орієнтовані на закріп 4
5512 Банківська справа.Методичні вказівки для виконання розрахункової роботи студентами денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Спеціаліст» (галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 7.030509 «Облік і аудит» Фаюра Н.Д, Фурман І.В., Руда О.Л., Мв Методичні вказівки для виконання розрахункової роботи студентами денної форми навчання з дисципліни 0
5511 Банківська справа. Методичні вказівки для виконання розрахункової роботи студентами заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» (галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 7.030509 «Облік і аудит») Фаюра Н.Д., Фурман І.В., Руда О.Л., Мв Методичні вказівки для виконання розрахункової роботи студентами заочної форми навчання з дисципліни 0
5510 Спеціалізоване м’ясне скотарство / Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів за спеціальністю 7.090102 – „ТВіППТ” Скоромна О.І., Льотка Г.І., Нп Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів за спеціальністю 7.090102 – „ТВі 1
5509 Спеціалізоване м’ясне скотарство / Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів за спеціальністю 8.090102 – „ТВіППТ” Скоромна О.І., Кулик М.Ф., Льотка Г.І. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів за спеціальністю 8.090102 – „ТВі 9
5508 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни “Менеджмент організацій ” для студентів факультету менеджменту спеціальності 7.03060101 “Менеджмент організацій і адмінстрування” денної форми навчання Фіщук Н.Ю., ас. Гонтарук Я.В. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни “Менеджмент організацій” для студе 1
5507 Фінансовий аналіз. Методичні вказівки дисципліни для виконання практичних робіт для підготовки бакалаврів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 508 “Фінанси та кредит” фінансово – економічного фак Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. Скакун Л.А. Мв Методичні вказівки дисципліни для виконання практичних робіт для підготовки бакалаврів денної форми 2
5506 Облік і звітність за міжнародними стандартами. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Гудзенко Н.М., Настенко М.М., Правдюк А.Л. Нп Облік і звітність за міжнародними стандартами. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціал 1
5505 “Організація аналітичної роботи в СГП ” Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 509 “Облік та аудит” (форма навчання: денна та заочна) Мулик Т.О., Коваль Н. І. Нп Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка т 0
5504 Організація обліку. Методичні вказівки по виробничій практиці для студентів напряму підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ОКР «Спеціаліст» денної (заочної) форми навчання Дем’яненко М.Я., Любар О.О., Коваль Л.В. Мв Методичні вказівки по виробничій практиці з дисципліни “Організація обліку” призначені для студентів 0
5503 Організація обліку. Програма виробничої практики для студентів напряму підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ОКР «Спеціаліст» денної (заочної) форми навчання Правдюк Н.Л., Любар О.О., Коваль Л.В. Нп Програма виробничої практики з дисципліни “Організація обліку” призначена для студентів навчально 0
5502 Судово-бухгалтерська експертиза. Методичні вказівки та завдання для виконання практичних робіт студентами факультету обліку та аудиту спеціальності 7.030509 "Облік і аудит" спеціалізації "Контроль і ревізія" ОКР «Спеціаліст» Подолянчук О.А., Михальчишина Л.Г. Мв Викладений матеріал методичних вказівок та завдань для виконання практичних робіт з курсу «Судово-бу 1
5501 Аудит. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Гуцаленко Л.В., Бурлака Н.І., Здирко Н.Г. Мв Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни «Аудит» студентами галузі знань 0 0
5500 Звітність підприємств. Методичні вказівки з виробничої практики для студентів напряму підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ОКР «Спеціаліст» денної (заочної) форми навчання Гудзенко Н. М., Настенко М. М., Корпанюк Т. М. Мв Методичні вказівки з виробничої практики з дисципліни “Звітність підприємств” призначена для студен 3
5499 Звітність підприємств. Програма з виробничої практики для студентів напряму підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ОКР «Спеціаліст» денної (заочної) форми навчання Гудзенко Н. М., Настенко М. М., Корпанюк Т. М. Нп Програма з виробничої практики з дисципліни “Звітність підприємств” призначена для студентів навчал 0
5498 Моделювання технологічних процесів в тваринництві. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання за спеціальністю 8.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Кучерявий В.П., Трачук Є.Г. Мв Викладений матеріал методичних вказівок включає в себе назви тем, перелік питань, список рекомендова 15
5497 Фінансовий аналіз. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 508 “Фінанси та кредит” Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. Нп Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка т 1
5496 Спортивний туризм. Довідник Войтенко С.М., Совик Л.А., Ковбій Н.М. С У довіднику висвітлюються основні положення і принципи спортивного туризму, його структура і завданн 2
5495 Покращення фізичної підготовленості за допомогою фізичних вправ з атлетичної гімнастики. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання ВНАУ Рудницький В.Б. Мв У методичній вказівці висвітлен фізична підготовка за допомогою допоміжних засобів. Це спроба показ 5
5494 Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Технологічні і маркетингові засади у кормовиробництві» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів напряму 8.09010101 «Агрономія». Підпалий І.Ф.; Чоловський Ю.М.; Липовий В.Г. Нп Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Технологічні і маркетингові засади у кормовиробн 2
5493 Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Біологічні основи кормовиробництва» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів напряму 8.09010101 «Агрономія». Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М., Липовий В.Г. Нп Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Біологічні основи кормовиробництва» складена від 1
5492 Методи і організація досліджень в агрономії. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання спеціальності 8.09010101 «Агрономія» ОКР «Магістр». Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М., Липовий В.Г. Мв Методичні рекомендації містять теми та рекомендовану літературу для самостійного опрацювання із навч 1
5491 Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Сучасні технології вирощування кормових культур» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів напряму 8.09010101 «Агрономія». Підпалий І.Ф.; Чоловський Ю.М.; Липовий В.Г. Нп Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Сучасні технології вирощування кормових культур» 0
5490 Методи і організація досліджень в агрономії. Методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів спеціальності 8.09010101 «Агрономія» ОКР «Магістр». Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М., Липовий В.Г. Мв Методичні рекомендації містять теми, мету і завдання, порядок виконання та питання для самоконтролю 2
5489 Словник генетичних, селекційних та насінницьких термінів для студентів агрономічного факультету. Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» Напрям підготовки 6.09010101 “Агрономія”. Мазур О. В. С Представлено основні генетичні, селекційні та насінницькі терміни, вивчення яких сприятиме кращому з 7
5488 Розсадництво: методичні вказівки для самостійної роботи студентів ОКР „Бакалавр” напряму підготовки 6.090101 - „Агрономія” (спеціальність – Плодоовочівництво і виноградарство) Чередниченко Л.І., Чередниченко В.М. Мв методичні вказівки для самостійної роботи студентів ОКР „Бакалавр” напряму підготовки 6.090101 - „А 15
5487 Плодівництво: методичні вказівки для самостійної роботи студентів ОКР „Бакалавр” напряму підготовки 6.090101 - „Агрономія” (спеціальність – Плодоовочівництво і виноградарство) Чередниченко Л.І., Чередниченко В.М. Мв методичні вказівки для самостійної роботи студентів ОКР „Бакалавр” напряму підготовки 6.090101 - „Аг 7
5486 Помологія: методичні вказівки для самостійної роботи студентів ОКР „Бакалавр” напряму 6.090101 - „Агрономія” Чередниченко Л.І., Чередниченко В.М., Давимока О.В. Мв методичні вказівки для самостійної роботи студентів ОКР „Бакалавр” напряму 6.090101 - „Агрономія” 20
5485 Виноградарство: методичні вказівки для самостійної роботи студентів ОКР „Бакалавр” напряму підготовки 6.090101 - „Агрономія” (спеціальність – Плодоовочівництво і виноградарство) Чередниченко Л.І., Чередниченко В.М. Мв Виноградарство: для самостійної роботи студентів ОКР „Бакалавр” напряму підготовки 6.090101 - „Агрон 18
5484 Виноградарство: робочий зошит для виконання лабораторних робіт. Чередниченко Л.І., Чередниченко В.М., Давимока О.В. Рз Робочий зошит призначений для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Виноградарство” студентами 7
5483 Розведення сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять (1-2 модуль) з студентами ІІ-го курсу денної форми навчання за спеціальністю 6. 090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Добронецька В.О., Казьмірук Л.В., Пікула О.А., Сторожук І.В. Мв Методичні вказівки для проведення лабораторних занять (1-2 модуль) з студентами ІІ-го курсу денної ф 13
5482 Методика наукових досліджень Опорний конспект лекцій. Панько В.В. Окл Опорний конспект лекцій підготовлено відповідно до навчальної програми з предмету "Методика нау 60
5481 Технологія виробництва молока. Методичні вказівки до виконання курсових проектів для студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Скоромна О.І., Овсієнко С.М. Мв Методичні вказівки до виконання курсових проектів для студентів заочної форми навчання напрямку під 2
5480 Лабораторний практикум з теорії механізмів і машин. Методичні вказівки та бланки звітів для виконання лабораторних робіт з теорії механізмів і машин для студентів напрямку підготовки "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" Солона О.В., Любин В.С.. Мв Методичні вказівки та бланки звітів для виконання лабораторних робіт з теорії механізмів і машин для 4
5479 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин . Методичні вказівки для лабораторних робіт студентів денної форми навчання спеціальності 8.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Сироватко К.М. Мв Методичні вказівки спрямовані на допомогу студентам, що вивчають дисципліну “Біологія продуктивності 1
5478 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Іхтіологія (спеціальна)”. для студентів факультету технології виробництва продукції тваринництва за спеціальністю 6.090 201 “Водні біоресурси” Марценюк Н.О. Мв Методичні вказівки для виконання курсової роботи із спеціальної іхтіології студентами факультету тех 18
5477 Вища математика. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік та аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”. Найко Д.А., Бубновська І.А. Мв Методичні вказівки містять такі розділи, як вступ до математичного аналізу, диференціальне та інтегр 10
5476 Економіка природних ресурсів. Методичні рекомендації до практичних занять студентів денної форми навчання ОКР «Магістр» Напрям підготовки: 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» Сахно А.А., Мв Методичні вказівки для практичних занять, розроблені з метою закріплення теоретичних знань і формува 0
5475 Організаційно-економічний механізм екологічного регулювання. Методичні рекомендації до практичних занять студентів денної форми навчання ОКР «Магістр» Напрям підготовки: 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» Сахно А.А., Мв Методичні вказівки для практичних занять, розроблені з метою закріплення теоретичних знань і формува 1
5474 Методичних вказівок для проведення семінарських та практичних занять з дисципліни ”Економіка праці та соціально-трудові відносини” для студентів денної форми навчання, напряму підготовки 6.030508 ”Міжнародна економіка”, спеціалізація ”Інформаційні системи Дюк А. А. Мв Методичні вказівки містять вимоги до виконання практичних занять студентів, перелік тем семінарських 0
5473 Економіка праці та соціально-трудові відносини. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030508 ”Міжнародна економіка”, спеціалізація ”Інформаційні системи управління та технології в митних органах” Дюк А.А. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030508 ”Міжнародна е 0
5472 Економіка аграрного виробництва. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів факультету механізації освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Чорнопищук Т.І., Бурлака Н.І., Кошельник В.М., Бернадзіковська Л.О., Бурлака О.М. Мв Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів факультету 3
5471 Економіка і фінанси підприємства. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Чорнопищук Т.І., Бурлака Н.І., Кошельник В.М., Бернадзіковська Л.О. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спе 0
5470 Економіка праці та соціально-трудові відносини. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030502 ”Економічна кібернетика” Дюк А.А. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030502 ”Економічна к 1
5469 Економіка праці та соціально-трудові відносини. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030601 ”Менеджмент” Дюк А.А. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030601 ”Менеджмент” 1
5468 Методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять з дисципліни ”Економіка праці та соціально-трудові відносини” для студентів денної форми навчання, напряму підготовки 6.030502 ”Економічна кібернетика”, ОКР ”Бакалавр” Дюк А. А., Бурлака Н.І. Мв Методичні вказівки містять вимоги до виконання семінарських та практичних занять студентів, перелік 2
5467 Програма навчальної практики з навчальної дисципліни «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів» для студентів факультету механізації сільського господарства денної форми навчання Турич В.В., Худолій О.І., Руткевич В.С. Нп Програма навчальної практики з навчальної дисципліни «Матеріалознавство і технологія ко 34
5466 Навчальний посібник «Практикум з матеріалознавства» Клименко В.М., Турич В.В., Руткевич В.С. Нп Навчальний посібник «Практикум з матеріалознавства» написаний для студентів напрямків підготовки 6 87
5465 Електрифікація і автоматизація сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів агрономічного факультету спеціальностей, 6.130102 « Агрономія », форма навчання Рубаненко О.Є., Рубаненко О.О. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Електрифікація і 9
5464 Business English Essentials: Навчальний посібник для навчання ділового спілкування слухачів магістратури спеціальності “Механізація сільського господарства”, “Обладнання переробних і харчових виробництв”, “Машини та обладнання сільськогосподарського вироб Матієнко О. С., Дакалюк О.O. Гальчак Н.П. Нп Навчальний посібник «Business English Essentials» є практичним курсом навчання ділової іноземної мов 82
5463 Українська мова. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 6.030402 – «Правознавство» Тимкова В.А., Чечель О.М Нп 1
5462 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Системи автоматизованого проектування(частина 1) для студентів спеціальності 7.05050312 – Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва та 7.05050313 – Обладнання переробних та харч Переяславський О.М., Козак Ю.М. Мв Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Системи автоматизованого проектува 4
5461 Кондиціювання та охолодження. Навчальний посібник. Друкований М.Ф., Фіалковська Л.В., Друкований О.М. Нп У навчальному посібнику в першій частині («Кондиціювання») розглянуті системи кондиціювання, складов 2
5460 «Сучасні економічні теорії». Програма нормативної навчальної дисципліни для магістрів напряму підготовки 0305 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 8.030502 «Економічна кібернетика» Нікітченко В.С. Нп Програма курсу “Сучасні економічні теорії” містить перелік основних тем, які пропонуються для вивчен 24
5459 Програма навчальної дисципліни "Право екологічної безпеки" підготовки магістрів спеціальності 8.18010005 «Екологічна політика і право» Оверковська Т.К., Мельничук О.Ф. Нп Програма навчальної дисципліни підготовки магістрів спеціальності 8.18010005 «Екологічна політика і 0
5458 Математичні моделі в менеджменті і маркетингу. Методичні вказівки з організації навчальної практики для студентів напряму підготовки 7.030502 «Економічна кібернетика» спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» Клочко О.В., Потапова Н.А. Мв У методичних вказівках розглядаються питання організації навчальної практики з дисципліни «Математи 1
5457 Управління якістю. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання, факультету менеджменту, спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування в АПК» Кафлевська С. Г., Красняк О.П. Мв Методичні вказівки розроблені і опубліковані для використання студентами денної форми навчання факул 10
5456 Управління якістю. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування в АПК» Кафлевська С. Г., Красняк О.П. Нп Викладений матеріал містить програму курсу «Управління якістю» розрахований на спеціалістів спеціал 3
5455 Проблеми реалізації та захист екологічних прав громадян. Програма навчальної дисципліни підготовки магістрів спеціальності 8.18010005 «Екологічна політика і право» Оверковська Т.К., Письменна О.П. Нп Програма навчальної дисципліни підготовки магістрів спеціальності 8.18010005 «Екологічна політика і 0
5454 Актуальні проблеми екологічного права. Програма навчальної дисципліни підготоки магістрів спеціальності 8.18010005 «Екологічна політика і право» Оверковська Т.К., Письменна О.П Нп Програма навчальної дисципліни підготоки магістрів спеціальності 8.18010005 «Екологічна політика і 1
5453 Міжнародне публічне право. Програма навчальної дисципліни напрям підготовки 6.030402 «Правознавство» Письменна О.П., Оверковська Т.К. Нп Програма навчальної дисципліни напрям підготовки 6.030402 «Правознавство» 1
5452 Біомаси с.-г. культур, особливості їх використання у виробництві відновлюваних джерел енергії. Методичні вказівки з організації практичної та самостійної роботи для студентів агрономічного факультету заочної форми. Климчук О.В. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни « Біомаси с.-г. кул 0
5451 Біомаси с.-г. культур, особливості їх використання у виробництві відновлюваних джерел енергії. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів агрономічного факультету. денної форми навчання Климчук О.В., Скорук О.П. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни « Біомаси с.-г. кул 0
5450 Процеси та апарати біотехнологічного виробництва Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студенів факультету механізації сільського господарства напрямів підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» за Яцковський В.І., Скорук О.П. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Процеси та апарати 2
5448 Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студенів факультету механізації сільського господарства напрямів підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання АПВ» з.ф.н. Яцковський В.І., Скорук О.П. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «паливно-мастильні 3
5447 Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студенів факультету механізації сільського господарства напрямів підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання АПВ» д.ф.н. Яцковський В.І., Скорук О.П. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «паливно-мастильні 1
5446 «Нормативно-правове забезпечення біотехнологічних виробництв» Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів ННІ менеджменту, адміністрування та права напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання Калетнік Г.М., Здор І.А. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Нормативно-правове 0
5445 «Нормативно-правове забезпечення біотехнологічних виробництв»Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів ННІ менеджменту, адміністрування та права напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання/ Калетнік Г.М., Здор І.А. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Нормативно-правове 0
5444 Основи екології. Навчальний посібник. Кравчук Г.І., Гуцол В.В., Кравчук О.О. Нп В курсі лекцій подані основи екології, в тому числі класичної та неоекології. Робота написана з поз 15
5443 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання". Дусанюк В.А., Переяславський О.М., Подолянин І.М., Гуменюк О.Ю., Моторна О.О. Мв Метою виконання курсової роботи є закріплення знань, отриманих студентом при вивченні відповідних ро 11
5442 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студента з дисципліни «Управління якістю» для студентів денної форми навчання спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» Шаманська О.І. Мв 9
5441 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Управління якістю» для студентів денної форми навчання Шаманська О.І. Мв Сутність менеджменту якості та його сучасна концепція.Побудова системи менеджменту якості у відповід 6
5440 Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів. Програма навчальної дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В.В., Крижак Л.М. Нп Програманормативної навчальної дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму 6.0 1
5439 Технологія полісахаридів та їх застосування в харчовій промисловості. Програма навчальної дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В.В., Крижак Л.М. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму 6. 2
5438 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. Методичні вказівки для виконання практичних робіт та організації самостійної роботи для для студентів факультету менеджменту спеціальності 6.070801 « Менеджмент» , форма навчання за Олійнічук С.Т., Зубар І.В.. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Менеджмент ефектив 0
5437 “Le Français”: Навчальний посібник для студентів аграрних вузів Тимощук Н.М., Гарник А.А. Нп Даний навчальний посібник містить в собі розмовні теми з французької мови, що передбачені тип 2
5436 Німецька мова (друга іноземна) для студентів спеціальності «Міжнародна економіка» Лебедєва Н.А. Нп 4
5435 Управління операціями з експорту - імпорту Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент зовнішньоекономічної дія Нікітченко В.С. Котик Ю.В., Нп У програмі подано структуру та характеристику навчальної дисципліни, перелік тем лекційних занять, 1
5434 Методичних вказівок для проведення семінарських занять з дисципліни ”Економіка праці та соціально-трудові відносини” для студентів денної форми навчання, напряму підготовки 6.030601 ”Менеджмент”, ОКР ”Бакалавр” Дюк А. А. Мв Методичні вказівки містять вимоги до виконання семінарських занять студентів, перелік тем семінарськ 0
5433 Управління організаційним розвитком сільськогосподарських підприємств Дюк А. А. Мвв В монографії розглянуто теоретичні основи управління організаційним розвитком сільськогосподарських 5
5432 Методичні вказівки по виконанню курсової роботи з дисципліни "Машинии та обладнання для тваринництва" для студентів факультету механізації сільського господарства денної і заочної форм навчання спеціальності 6.100.102 - "Процеси, машини та Грицун А. В., Бабин І.А.. Мв В методичній розробці викладено порядок виконання курсової роботи який є завершальним етапом при вив 1
5431 Електронна комерція в менеджменті Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності) форма навчання: денна Киш Л.М., Леонтюк-Мельник О.В. Мв Методичні вказівки містять вимоги до виконання лабораторних робіт та контрольні завдання, з дисциплі 0
5430 «Інформаційні системи і технології управління організаціє» Програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності)” в аграрних вищих Киш Л.М. Нп Програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціально 0
5429 «Електронна комерція в менеджмент» Програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня баклар напряму підготовки 6.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності) в аграрних вищих навчальних закладах ІV рі Киш Л.М. Нп Програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня баклар напряму підгот 0
5428 Iнформацiйнi системи і технології управління організацією” Програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності)” в аграрних вищих нав Киш Л.М. Нп Програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 1
5427 «Контролінг» Опорний конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030601 - «Менеджмент». Форма навчання: денна та заочна . Качуровський В.Є., Салтан М.П. Окл Опорний конспект лекцій присвячений дисципліні «Контролінг» - сучасній концепції управління д 0
5426 Проектування макроекономічних систем. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» Форма навчання: денна та заочна. Потапова Н.А., Клочко О.В., Волонтир Л.О., Качуровський В.Є. Мв Для успішного виконання курсового проекту студент повинен володіти теоретичними знаннями і практични 1
5425 Проектування міжнародних економічних систем. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для підготовки студентів спеціальності 7.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. Потапова Н.А., Клочко О.В., Дусанюк С.В. Мв Методичні вказівки з дисципліни “Проектування міжнародних економічних систем” спрямовані на виконанн 0
5424 “Проектування макроекономічних систем” Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит». Форма навчання: денна Потапова Н.А., Клочко О.В., Дусанюк С.В. Мв Методичні вказівки з дисципліни “Проектування макроекономічних систем” спрямовані на виконання ла 0
5423 «Управління міжнародною фінансово-інвестиційною діяльністю». Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напрямів: 6.030601 «Менеджмент організацій і адміністрування в АПК», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Прутська О.О., Феняк Л.А. Нп Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Управління міжнародною фінансово-інвестиційною 0
5422 Генетика сільськогосподарських тварин з основами біометрії. Методичні вказівки до лабораторних занять (модуль І) для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», освітньо-кваліфі Польовий Л.В., Столяр Ж.В. Мв застосування принципів і методів теорії ймовірності та математичної статистики у біології в цілому т 0
5421 Методичні вказівки з дисципліни «Світове сільське господарство і зовнішньоекономічна діяльність» для проведення семінарських занять та організації самостійної роботи студентів ОКР «Магістр» 8.09010 201 «Технологія виробництва і переробки продукції тва Головня О.М.. Табенська О.І. Мв Методичні вказівки з дисципліни «Світове сільське господарство і зовнішньоекономічна діяльність» д 6
5420 Місцеве самоврядування Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи студентів з дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з напряму підготовки 0801 спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» в Пронько Л.М., Козловський С.В., Мв самостійної роботи студентів з дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «М 28
5419 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” для студентів напрямку підготовки 0306 „Менеджмент і адміністрування” денної та заочної форми навчання Козловський С.В., Колесов О.С., Недбалюк О.О., Кірєєва Е.А. Мв В методичних рекомендаціях до виконання курсових робіт з дисципліни “Операційний менеджмент” предста 2
5418 Інвестиційний менеджмент: Методичні вказівки з виконання розрахункових завдань для підготовки фахівців освітньо- кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і «магістр» / Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Герасименко Ю.В. Мв Методичні вказівки складено на основі навчальної програми дисципліни «Інвестиційний менеджмент» для 0
5417 Договірне право. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 7.03060101 Менеджємент орнганізацій і адміністрування 7.03060104 Менеджємент зовнішньоєкономічної діяльності 8.03060101 Менеджємент орнганізацій і адмініструванн Письменна О.П., Оверковська Т.К., Нп Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 7.03060101 Менеджємент орнганізацій і 6
5416 Земельне право України. навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство», для магістрів спеціальності 8.18010005 «Екологічна політика і право» Оверковська Т.К., Мельничук О.Ф. Нп Навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство», для магістрів спец 0
5415 Цивільне право України. Програма навчальної дисципліни магістрів спеціальності 8.18010005 «Екологічна політика і право» Письменна О.П. Гель А.П,. Нп Програма навчальної дисципліни магістрів спеціальності 8.18010005 «Екологічна політика і право» 0
5414 Цивільне право України. (Особлива частина) Програма навчальної дисципліни для студентів напрямів підготовки 6.030402 «Правознавство» Письменна О.П., Гель А.П. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів напрямів підготовки 6.030402 «Правознавство» 87
5413 Методичні рекомендації до виконання економічного обґрунтування дипломних робіт студентами агрономічного факультету зі спеціальності 7.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” ОКР «Спеціаліст» Амонс С.Е., Мельник В.Я. Мв Методичні вказівки розроблені у відповідності з навчальним планом і програмою, затвердженими Головни 0
5412 Програма з навчальної дисципліни “ Ринкова трансформація економіки регіону ” для студентів денної форми навчання, галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» 0305 «Економіка і підприємництво» Заболотний Г.М., Ступницький А.М., Колесник Т.В. Нп Навчальна програма містить загальні положення, теми лекцій, семінарських занять, питання для самос 4
5411 Менеджмент організацій і адміністрування в АПК»: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціалістів» / Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / Напрям підготовки 7.03060101 «Менеджмент організаці Герасименко Ю.В. Нп 1
5410 Методичні рекомендації з організації самостійної роботи навчальної дисципліни «Бізнес – планування» для студентів факультету облік Ставська Ю.В Мв Методичні рекомендації з організації самостійної роботи навчальної дисципліни «Бізнес – планування» 0
5409 Методичні вказівки для самостійної роботи студента з курсу “Техніка адміністративної діяльності” Самборська О.Ю., Колесник Т.В., Кіреєва Е.А. Мв Методичні вказівки містять загальні положення, тематику семінарських занять, питання для самостійно 12
5408 Макроекономіка» Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напрямів: 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит». Брояка А.А., Феняк Л.А., Хаєцька О.П Нп Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напрямів: 6.030502 «Економічна 58
5407 «Мікроекономіка» Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напрямів: 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит». Брояка А.А., Феняк Л.А., Хаєцька О.П.. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напрямів: 6.030502 «Економічна 97
5406 Трудове право України. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для бакалаврів напрямів підготовки 6.030.601 «Менеджмент», 6.030.402 «Правознавство» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольс Мельничук О.Ф., Мв Методичні вказівки до виконання курсової роботи для бакалаврів напрямів підготовки 6.030.601 «Менед 5
5405 Теорії організації. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» Кафлевська С. Г., Красняк О.П. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організ 0
5404 Теорія організації.методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання, факультету менеджменту, для підготовки магістрів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» Кафлевська С. Г., Красняк О.П. Мв Методичні вказівки розроблені і опубліковані для використання студентами денної форми навчання факул 30
5403 Соціологія: Методичні матеріали з навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. Слотюк П.В., Мв Для спеціальностей: агрономія – 6090101; технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – 47
5402 Основи образотворчого мистецтва: Програма навчальної дисципліни для бакалаврів спеціальності 6.090103 лісове і садово-паркове господарство Слотюк П. В. Нп Навчальна програма для підготовки студентів спеціальності "Лісове та садово-паркове господарств 0
5401 Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Ландшафтна архітектура» для студентів напряму підготовки 6.090103 спеціальності «лісове і садово-паркове господарство» Слотюк П. В. Нп Програма дисципліни розроблена у відповідності з вимогами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 3
5400 Фітнес – аеробіка та ритмічна гімнастика Методичні вказівки для студенток всіх спеціальностей. Совик Л.А., Ковбій Н.М. Мв Методичні вказівки до самостійних занять фітнес – аеробікою та ритмічною гімнастикою (для студенток 3
5399 Навчально-методичний посібник до виконання курсового проекту з дисципліни «Експлуатація та ремонт машин переробних і харчових виробництв» для студентів спеціальності 7. 05050313 та 8. 05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв» денної та заочно Паламарчук І.П, Пазюк В.М, Пазюк О.Д, Турич В.В Нп Курсовий проект з дисципліни «Експлуатація та ремонт харчових та пе-реробних виробництв» виконується 42
5398 Машини та обладнання для тваринництва. Завдання до виконання лабораторних робіт для студентів факультету механізації сільського господарства зі спеціальності 6.090221 “Обладнання харчових та переробних виробництв” денної форми навчання. Кулижський В.М., Яропуд В.М Мв Завдання містять тему, мету, контрольні питання та вимоги до виконання лабораторних робіт з дисципл 0
5397 Сільськогосподарські машини. Машини для сівби та садіння. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами факультету механізації сільського господарства спеціальності 6.100.102 ”Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва” ден Пришляк В.М., Ковальчук О.В., Яропуд В.М. Мв В методичних вказівках представлено тематику, структуру лабораторних робіт, короткі теоретичні відом 15
5396 Місцеве самоврядування. Програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з напряму підготовки 0801 «Специфічні категорії» спеціальність 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» в аграрних вищих навчальних закладах Пронько Л.М. Нп Програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з напряму підг 31
5395 Аудит і оцінювання управлінської діяльності. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010018 "Адміністративний менеджмент" Козловський С.В., Кубай О.Г. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» 0
5394 “Управління змістом робіт” навчальна програма вивчення дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Магістр» напряму підготовки 1801 «Специфічні категорії», спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» Колесник Т.В., Підвальна О.Г. Нп Навчальна програма містить загальні положення, теми лекцій, тематика семінарських занять, питання 0
5393 Альтернативні джерела використання енергії. Методичні вказівки з організації практичної та самостійної роботи для студентів напрямів підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.090101 «Агрономія» Климчук О.В., Здор І.А. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Альтернативні джер 11
5392 Технології біовиробництва. Методичні вказівки з організації практичної та самостійної роботи для студентів агрономічного факультету напрямів підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.090103 «Лі Калетнік Г.М., Климчук О.В., Скорук О.П. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Технології біовиро 0
5391 Програма навчальної дисципліни «Економіка навколишнього середовища» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету Освітньо-професійний рівень «Магістр» Галузь знань 0801 «Специфічні категорії» Напрям підготовки «8.18010017 «Ек Фостолович В.А. Нп Освітньо-професійний рівень «Магістр» Галузь знань 0801 «Специфічні категорії» Напрям підготовки « 0
5390 Прогарама навчальної дисципліни «Екологічний облік, звітність і аудит» Освітньо-професійний рівень «Магістр» Галузь знань 0801 «Специфічні категорії» Напрям підготовки «8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» Фостолович В.А. Нп 2
5389 Програма навчальної дисципліни "Екологічний аудит та інспектування"для студентів денної форми навчання Освітньо-професійний рівень «Магістр» Галузь знань 0801 «Специфічні категорії» Напрям підготовки 8.18010017 «Економіка довкілля-економічного Фостолович В.А. Нп 1
5388 «Екологічний менеджмент». Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0801 «Специфічні категорії», напрям підготовки 8.180100 Фостолович В.А. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання фінансово-економ 1
5387 Екологічний менеджмент. Методичні рекомендації для практичних робіт з курсу “Екологічний менеджмент” для студентів студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0801 «Специфічні к Фостолович В. А. Мв Методичні рекомендації для практичних робіт з курсу “Екологічний менеджмент” для студентів студентів 1
5386 Екологічний аудит та інспектування. Методичні рекомендації для практичних робіт з курсу “Екологічний аудит та інспектування” для студентів студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь Фостолович В. А. Мв Методичні рекомендації для практичних робіт з курсу “Екологічний аудит та інспектування” для студент 2
5385 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів для студентів денної форми навчання фінансово-економчного факультету Освітньо-професійний рівень «Магістр» Галузь знань 0801 «Специфічні категорії»Напрям підготовки 8.18010017 Фостолович В.А. Мв Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів для студентів денної форми навчан 0
5383 English for Future Customs Officers. Матієнко О. С., Молоченко В.В., Москаленко І.В. Нп Навчальний посібник розроблено для студентів вищих навчальних закладів України, які навчаються за 10
5382 Аудит і оцінювання управлінської діяльності. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для підготовки магістрів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010018 "Адміністративний менеджмент" Козловський С.В., Кубай О.Г. Мв до практичних занять та самостійної роботи для підготовки магістрів галузі знань 1801 «Специфічні ка 0
5381 Безпека життєдіяльності: Робочий зошит для самостійної роботи. Веселовська Н.Р. , Кормановський С.І., Спірін А.В. Рз У зошиті розглядаються основні аспекти взаємодії у системі «людина - життєве середовище», джерела 117
5380 Охорона праці. Методичні вказівки з розробки розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» дипломного проекту для студентів ОКР «Спеціаліст» напряму підготовки 7.10010203 «Механізація сільського господарства», 7.05050312 «Машини та обладна Омельянов О.М., Веселовська Н.Р. Мв Методичні вказівки містять рекомендації, вимоги, порядок та приклади розрахунку до виконання розді 5
5379 Цивільний захист. Методичні вказівки до лабораторно-практичних робіт для студентів всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» денної та заочної форми навчання. Модуль 1. Кормановський С. І., Веселовська Н. Р., Спірін А. В. Мв Методичні вказівки до лабораторно-практичних робіт для студентів всіх спеціальностей за освітньо-ква 7
5378 Цивільна оборона. Методичні вказівки до лабораторно-практичних робіт для студентів всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» денної та заочної форми навчання. Модуль 1. Кормановський С. І., Веселовська Н. Р., Спірін А. В. Мв Методичні вказівки до лабораторно-практичних робіт для студентів всіх спеціальностей за освітньо-ква 1
5377 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» ОКР «Бакалавр» Любар О.О., Новодворська В.В., Бурко К.В., Гуцаленко О.О. Мв Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань – 0305 «Економіка 1
5376 Облік інвестиційної і інноваційної діяльності. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" Правдюк Н.Л., Новодворська В.В., Любар О.О. Нп Програма навчальної дисципліни Облік інвестиційної і інноваційної діяльності для вивчення теоретични 1
5375 Помологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів ОКР „Бакалавр” напряму 6.090101 - „Агрономія” Чередниченко Л.І., Чередниченко В.М., Давимока О.В. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів ОКР „Бакалавр” напряму 6.090101 - „Агрономія 12
5374 Розсадництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів ОКР „Бакалавр” напряму підготовки 6.090101 - „Агрономія” (спеціальність – Плодоовочівництво і виноградарство) Чередниченко Л.І., Чередниченко В.М., Давимока О.В. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів ОКР „Бакалавр” напряму підготовки 6.090101 - 15
5373 Виноградництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів ОКР „Бакалавр” напряму підготовки 6.090101 - „Агрономія” (спеціальність – Плодоовочівництво і виноградарство) Чередниченко Л.І., Чередниченко В.М., Давимока О.В. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів ОКР „Бакалавр” напряму підготовки 6.090101 - 13
5372 Плодівництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів ОКР „Бакалавр” напряму підготовки 6.090101 - „Агрономія” (спеціальність – Плодоовочівництво і виноградарство) Чередниченко Л.І., Чередниченко В.М., Давимока О.В. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів ОКР „Бакалавр” напряму підготовки 6.090101 36
5371 Кримінальне право. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів за спеціальністю 8.18010005 ”Екологічна політика та право”. Гель А.П., Письменна О.П. Нп