The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

20

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
18417 2018 Облік та аналіз використання виробничих запасів підприємств Гайдамака Максим Ігорович Дрп 4
18416 2018 Вплив сезону одержання молока на технологічні параметри сичужних сирів Гавура Богдан Сергійович Дрп 1
18415 2018 Управління ресурсним потенціалом малих підприємств Хіміч А.С. Дрп 2
18414 2018 Інформатика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань: 07 – «Управління та адміністрування» спеціальності: 071– «Облік і оподаткування»/ В.Г Дзісь., О.М. Дзісь В.Г., Дячинська О.М. Нп 5
18413 2018 Фізика. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань: 12 – «Інформаційні технології» спеціальності: 122 – «Ком Дзісь В.Г., Дячинська О.М. Мв 4
18412 2018 Прикладні задачі моделювання економічних процесів. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання д ля підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня галузь знань 05 соціальні та Волонтир Л.О., Зелінська О.В., Потапова Н.А. Мв 1
18411 2018 Правовий статус жінок в Україні Мельник Андрій Валерійович Дрп 2
18410 2018 Особливості правового регулювання злочинності неповнолітніх О.А. Слободиська Дрп 7
18409 2018 Правова охорона земель від засмічення відходами Оверковська Т.К. С 6
18408 2018 Сезонні номінації у складі лексико-семантичного та асоціативного поля «час» (на матеріалі автобіографічної повісті Михайла Стельмаха «Щедрий вечір») Горобець А. В. С 7
18407 2018 Особливості десикації посівів редьки олійної з огляду на морфогенез її плодоелементів в умовах Правобережного Лісостепу України Цицюра Я. Г. С 6
18406 2018 Зіставна продуктивність різних строків сівби редьки олійної з врахуванням кліматичних змін та загальної стресовості періоду вегетації Цицюра Я. Г. Тд 5
18405 2018 Політологія. Методичні рекомендації для пр оведення практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти на першому ( бакалаврському ) ступені галузі знань:07 - Управління та адміністрування зі спеціальності: 072 – Фінанси, банківська с Богатчук С.С. Мв 0
18404 2018 Педагогіка і методика викладання технічних дисциплін. Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни магістрами факультет механізації Олійник Н. А. Мв 0
18403 2018 Ділова іноземна мова. Методичні вказівки до практичних занять для магістрантів заочної форми навчання спеціальності 201 «Агрономія» Довгань Л. І. Мв 1
18402 2018 Іноземна мова професійного спрямування. Методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – Вінниця: ВНАУ, 2018. – 64 с. Довгань Л. І., Тимощук Н. М. Мв 1
18401 2018 Актуальні проблеми адміністративного права та адміністративного процесу. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 081 "Право" Пипяк М. І. Мв 0
18400 2018 Право Європейськ ого Союзу. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого ( магістерського ) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Пипяк М. І. Мв 0
18399 2018 Управління оборотним капіталом підприємства апк Шевчук В.В. Дрп 2
18398 2018 Моделювання активно-пасивних операцій комерційних банків Духневич О.В. Дрп 0

20

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska