The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

2007

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
17266 Дослідження радіаційно-конвективної термообробки зерна у віброкиплячому шарі Калініченко Р.А., Солона О.В., Твердохліб І.В. С В статті розглянуті аналітичні математичні моделі процесів термічної обробки зернових матеріалів. Ви 613
17252 Теоретичне обґрунтування ролі клітковини і неструктурних вуглеводів у годівлі та живленні жуйних тварин Кулик М. Ф., Обертюх Ю.В., Шутяк О.В., Кучер М.С., Скоромна О.І., Бахмат М.Н. С Розкрито значення клітковини в активуванні та гальмуванні дії ферментів ушлунково-кишковом у тракті 485
17238 Використання гірчичної макухи в раціонах дійних корів О.І. Скоромна, А.І.Свеженцов, H.А. Бегма, В.М.Недосек С Використання гірчичної макухи для годівлі середньопродуктивних корів в кількості 1 кг на добу дає мо 441
17231 Новий методологічний підхід до оцінки кормів за продукцією молока Кулик М.Ф., Петреченко В.Ф., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В. С Представлені результати нової оцінки будь-якого виду корму за про­ дукцією молока корів з урахуванн 436
15611 Вплив паклобутразолу на активність гіберелінів і вміст різних форм абсцизової кислоти у листках цукрового буряка О. А. Шевчук, В. Г. Кур’ята С Встановлено, що обробка рослин цукрового буряка гібрида Роберта 0,025%-м паклобутразолом у період у 483
15428 Діагностування матеріалів для технічних експертиз та процесів обробки металів тиском О.В. Нахайчук, В.А. Огородніков, В.І. Музичук, I.A. Деревенько С Діагностування матеріалів для технічних експертиз та процесів обробки металів тиском 713
11862 Обгрунтування робочих параметрів хвильового конвеєра для переміщення фаршу Паламарчук І.П., Липовий І.Г. Сун Поєднанням хвилеподібного і вібраційного перестальтичного руху виконувальних органів машини можна ін 401
9489 Впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР Ставська Ю. В. С У статті розглядаються питання впровадження системи НАССР (Hazard Analysis Critical Control Point) 487
3054 Досвід децентралізації: особливості місцевого самоврядування Франції та Польщі Слотюк П.В. С В статті аналізуються особливості місцевого самоврядування 560
2702 Наскрізна програма практичного навчання з галузі знань 1001 – Техніка та енергетика аграрного виробництва, напрям підготовки 6.100102 – Процеси, машини та обладнання аграрного виробництва А.Д. Гарькавий, О.В. Холодюк Нп Навчальна та виробнича практики студентів є важливою складовою частиною підготовки спеціалістів прот 1632
2696 Методичні вказівки по виконанню курсового проекту з дисципліни "Експлуатація техніки в рослинництві" А.Д. Гарькавий, Д.Г. Кондратюк, О.В. Холодюк Мв У методичних вказівках подається методологія оформлення основних розділів курсового проекту згідно с 1962
2366 Дослідження процесів формоутворення заготовок при складному навантаженні Нахайчук О.В. С В роботі представлені комплексні методики дослідження нових технологічних процесів, які ха 568
2149 Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни "Автоматизована робота сільськогосподарських машин" Ярошенко Л. В. Мв Методичні вказівки складено відповідно до базової програми для поглибленого вивчення даної дисциплін 510
2054 Стандартизація продукції тваринництва: Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва заочної форми навчання П.П. Бігун, Н.В. Новгородська Мв Стандартизація продукції тваринництва: Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів факул 0
2052 Стандартизація продукції тваринництва: Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 6.130200 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» В.В. Власенко , Н.В. Новгородська Мв Розраховані для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва 0
2051 Стандартизація продукції тваринництва: Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва заочної форми навчання Бігун П.П., Новгородська Н.В. Мв Методичні рекомендації містять назви тем, перелік питань та список рекомендованої літератури, винес 1
1981 Історичні аспекти формування економічної сутності документації як елемента методу бухгалтерського обліку Гуцаленко У.О. С 484
1980 Економічні підходи до визначення прибутку Гуцаленко У.О. Тд 443
1960 Статистика. Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання В.І. Янчук, Г.В. Янчук, С.К. Марченко. Мв Методичні вказівки містять перелік тем, завдань і питання для самостійного вивчення курсу "Ста 2
1959 Адміністративне право. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів факультету менеджменту денної форми навчання Мельничук О.Ф.Юкальчук І.А.. Бойко В.М.. Мв Адміністративне право. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів факультету м 2
1950 Фінанси, гроші та кредит. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів інституту післядипломної освіти Вдовенко Л.О., Фаюра Н.Д. Мв Фінанси, гроші та кредит. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної форми навчання 0
1949 Тимчасова навчальна програма курсу “Психологія” Клочко В.І. , Швець Н.А. Тп Тимчасова навчальна програма курсу “Психологія” складена на основі Освітньо-професійної програми під 2
1948 Хвороби риб. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за КИСОНП із спеціальності 7.130201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”, напрям підготовки 1302 “Зооінженерія” Кольчак В.В. Мв Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та типової програми з навчальної д 0
1947 Фінанси підприємств. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу “Фінанси підприємств” для студентів заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти Вдовенко Л.О. Мв Методичні вказівки підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни “Фінанси підприємств 3
1946 Основи біотехнології рослин. Методичні вказівки проведення самостійної роботи студентів з курсу “Основи біотехнології рослин” спеціальності 6.130 100 “Агрономія”, 6.070 800 “Екологія та охорона навколишнього середовища” Прокопчук В.М. Мв Викладено матеріал лекційних та практичних занять, вказані основні вимоги та порядок виконання осно 50
1945 Тимчасова програма. навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент» для підготовки магістрів за спеціальністю 8.050106 «Облік і аудит» Мороз О.О. Тп В умовах розвитку ринкових відносин та виходу підприємств на міжнародні ринки виникає необхідність 1
1944 Статистичні методи в економіці. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни магістрами економічних спеціальностей Янчук В.І., Янчук Г.В., Марченко С.К. Мв Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу "Статистичні методи в економіці" магіс 0
1941 Тимчасова програма навчальної дисципліни «Корпоративне управління» для підготовки магістрів за спеціальністю 8.050201 «Менеджмент організацій» Мороз О.В. Тп Вивчення дисципліни «Корпоративне управління» ґрунтується на змістовному матеріалі таких дисциплін, 0
1940 Тимчасова навчальна програма з курсу “Міжнародні стандарти аудиту” для студентів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит” спеціалізації „Контроль і ревізія” підготовлена викладачами кафедри аудиту та державного контролю Гуцаленко Л.В., Бралатан В.П. Тп Розглянута і схвалена на засіданні кафедри аудиту та державного контролю протокол № _____ від _____ 0
1939 Тимчасова програма курсу "Статистика" для студентів напрямку "Менеджмент підприємств і організацій" Янчук В.І., Польова О.Л., Марченко С.К. Тп Освітньо-професійною програмою та навчальними планами підготовки бакалаврів з напрямку "менедж 0
1938 Загальна електротехніка . Тимчасова навчальна програма М. О. Куцевол Тп Рекомендовано науково-методичною радою Вінницького державного аграрного університету. 1
1937 Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи студентами з курсу "Організація та проектування фірми” спеціальності "Менеджмент організацій" С.Г Кафлевська,, І.І.Мулик, Н.Л.Правдюк, Ж.А.Гарбар Мв Методичні вказівки містять перелік тем та питань з дисциплін “Організація та проектування фірми”, я 0
1936 Тимчасова програма курсу "Статистичні методи в економіці" для магістрів економічних спеціальностей складена на основі Освітньо- професійної програми підготовки магістра напрямку 0501 "Економіка і підприємництво" Янчук В.І. Янчук Г.В. Марченко С.К. Тп Освітньо-професійною програмою підготовки магістра напрямку 0501 "Економіка і підприємництво&q 0
1935 Основи кримінального права. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.050.201 “Менеджмент організацій” (спеціалізація “Правове забезпечення АПК”) Гель А.П. Мв Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та тимчасової навчальної програми 1
1934 Латинська мова. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 го курсу денної форми навчання спеціальності 6.070800 ”Екологія та охорона навколишнього середовища” Мамалига В.С., Сичевська С.В. Мв Методичні вказівки розглянуті, схваленні і рекомендовані до друку науково-методичною радою Вінницьк 3
1933 Латинська мова. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 го курсу денної форми навчання спеціальності 6.130100 ”Агрономія» Мамалига В.С., Сичевська С.В. Мв Методичні вказівки розглянуті, схваленні і рекомендовані до друку науково-методичною радою Вінницьк 3
1928 Технологія виробництва продукції тваринництва Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультетів економіки і підприємництва та менеджменту освітньо-кваліфкаційного рівня "Бакалівр" Огороднічук Г.М., Постернак Л.І., Бережнюк Н.А. Мв Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та програми з дисципліни "Те 2
1926 Податковий менеджмент. Тимчасова програма для студентів факультету економіки і підприємництва із спеціальності 8.050106 "Облік та аудит" ОКР „Магістр” Мулик Т.О. Тп Тимчасова програма складена доцентом кафедри фінансів та кредиту Вінницького державного аграрного у 0
1925 Методичні вказівки з дисципліни «Стандартизація, сертифікація і управління якості продукції рослинництва» до виконання лабораторно-практичних занять для студентів агрономічного факультету за спеціальністю 6.130.102 – «Агрономія» Вдовенком С.А., Несторовою Т.В., Чередниченко Л.І Мв Розглянуті та затверджені на засіданні кафедри плодівництва, овочівництва, технології зберігання та 2
1924 Методичні вказівки до проведення практичних занять (семінарів) з дисципліни “Основи менеджменту” Мазур К.В, , Герасименко Ю.В, Мв Методичні вказівки до проведення практичних занять (семінарів) з дисци- пліни “Основи менеджменту” 2
1912 Проблеми аудиту фінансової звітності та шляхи їх вирішення Здирко Н.Г. Тд Визначено основні проблеми аудиту фінансової звітності в Україні 1535
1911 Стан та перспективи розвитку внутрішнього контролю на підприємствах АПК Здирко Н.Г., Гуцаленко Л.В. С Досліджено основні питання організації та впровадження системи внутрішнього контролю 436
1674 Технологія продукції птахівництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Царук Л.Л., Діхтярук Н.С. Мв Методичні вказівки підготовлені з метою допомогти студентам факультету технології виробництва 1
1473 Результаты независимого тестирования трех программ показателей вариабельности сердечного ритма К.П.Воробьев, Е.А.Паламарчук С В статье анализируются результаты независимого тестирования трех программ показателей вариабельности 795
1298 Методичні вказівки та завдання для проведення професійної практики слухачам ІПО та дорадництва факультету економіки та підприємництва спеціальності 7. 050100 “Облік і аудит” Правдюк Н.Л., Бурко К.В., Китайчук Т. Г., Душкевич В.Г. Мв Методичні вказівки та завдання для проведення професійної практики слухачам ІПО та дорадництва факул 1
1285 Генетика сільськогосподарських тварин з основами біометрії. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів другого курсу денної форми навчання із спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Польовий Л.В., Столяр Ж.В., Варпіховський Р.Л. Мв Методичні вказівки включають основні теоретичні положення, завдання для самостійного практичного ви 2
1228 Методичні вказівки. Для виконання лабораторних робіт з курсу "Комп‘ютерні технології в агрономії" Кафедра ботаніки, генетики та фізіології рослин Мв Методичні вказівки. Для виконання лабораторних робіт з курсу "Комп‘ютерні технології в агроно 0
1226 Комп‘ютерні технології в агрономії. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу "Комп‘ютерні технології в агрономії" для студентів Агрономічного факультету денної форми навчання спеціальності 6.130100 "Агрономія" Кафедра ботаніки, генетики та фізіолог рослин Мв Комп‘ютерні технології в агрономії. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу &qu 0
1155 Інформаційні системи в менеджменті. Тимчасова програма для студентів 7050201 - „Правове забезпечення ” 7050202 - „Менеджмент підприємств і організацій” денної та заочної форми навчання Киш Л.М. Тп Викладений матеріал містить програму курсу “Інформаційні системи в менеджменті” розрахований на сту 0
1123 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу “Моделювання економіки” для студентів факультету економіки підприємництва спеціальностей 7.050.106 Потапова Н.А., Волонтир Л.О. Леонтюк О.В. Мв Завдання та методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу “Моделювання економіки”. В 2
1037 Міжгалузевий баланс .Тимчасова програма для студентів спеціальностей 7050202 - „Менеджмент підприємств і організацій” 7050201 - „Правове забезпечення ” денної та заочної форми навчання Киш Л.М. Тп Викладений матеріал містить програму курсу “Міжгалузевий баланс” розрахований на студентів спеціаль 0
1028 Технологія виробництва продукції вівчарства і козівництва. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами факультету ТВіППТ зі спеціальності 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Овсієнко С.М. Мв Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної 18
1018 Аналіз макроекономічних систем. Тимчасова програма для студентів спеціальностей 7050201 - „Правове забезпечення ” 7050202 - „Менеджмент підприємств і організацій” денної та заочної форми навчання Киш Л.М. Тп Викладений матеріал містить програму курсу “Аналіз макроекономічних систем” розрахований на студент 0
698 Тимчасова навчальна програма з дисципліни "Фінанси" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за спеціальністю 6.050.100 "Облік і аудит", 6.050.200 "Менеджмент підприємств та організації". Фаюра Н.Д., Польова О.Л., Галишевська Л.В. Тп Тимчасова навчальна програма з дисципліни "Фінанси" для студентів освітньо-кваліфікаційног 0
561 Завдання до ЛР №2 MS Word варіанти 8-12 (Вид, Вставка, Таблиці, Граф. оформл. док.) Інформатика та комп'ютерна техніка. Берник О.В., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В., Черняк Н.І., Січко Т.В. Мв Завдання до ЛР №2 MS Word варіанти 8-12 (Вид, Вставка, Таблиці, Граф. оформл. док.) Інформатика та к 459
558 Автоматизація бухобліку. Лаб. роб. №4. Закриття звітного періоду. Формування звітності та її аналіз. Паламарчук Є.А., Микульський В.М. Мв Автоматизація бухобліку. Лаб. роб. №4. Закриття звітного періоду. Формування звітності та її аналіз. 0
557 Автоматизація бухобліку. Лаб. роб. №3 (Ч.2). Особливості побудови багатокористувацької версії ФБП. Паламарчук Є.А., Микульський В.М. Мв Автоматизація бухобліку. Лаб. роб. №3 (Ч.2). Особливості побудови багатокористувацької версії ФБП. 2219
556 Автоматизація бухобліку. Лаб. роб. №3 (Частина 1). Особливості побудови багатокористувацької версії ФБП. Паламарчук Є.А., Микульський В.М. Мв Автоматизація бухобліку. Лаб. роб. №3 (Частина 1). Особливості побудови багатокористувацької версії 422
555 Автоматизація бухобліку. Лаб. роб. №2. Дослідження основних функцій дерева операцій ФБП. Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П., Микульський В.М. Мв Ознайомлення з способами створення та редагування плану рахунків та дерева операцій. 566
554 Автоматизація бухобліку. Лаб. роб. №1. "Фінанси без проблем". Меню та режими роботи. Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П., Микульський В.М. Мв Ознайомлення з базовими режимами роботи спеціалізованого бухгалтерського пакету "Фінанси без пр 528
548 Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи Тимкова В.А., Черниш Л.А., Нечипайло А.Б. Нп Посібник розрахований для студентів факультету технології виробництва та переробки продукції тваринн 765
547 Українсько -англійський, англо -український словник-довідник для студентів факультета механізації сільського господарства. Тимкова В.А., Черниш Л.А., Хомяковська Т.О., Молоченко В.В. Мв Словник містить біля 1000 терміном та термінологічних сполучень, що широко застосовуються в технічні 8
545 Економіка природокористування. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи. Березюк С.В. Мв У методичних вказівках подано перелік тем та питань для самостійного опрацювання студентами, рекомен 17
544 Економіка природокористування. Методичні вказівки до виконання практичних та семінарських занять Березюк С.В. Мв У методичних вказівках подаються рекомендації до вивчення дисципліни, плани та зміст лабораторних за 54
543 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу “Економетрія”. Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Гапчак Т.Г. Мв Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу “Економетрія”. 10
542 Методичні вказіви з дисципліни "Конфліктологія" для самостійної роботи студентів факультету мееджменту. Корицька Н.І., Швець Н.А. Мв Методичні вказіви з дисципліни "Конфліктологія" для самостійної роботи студентів факульт 1
540 Організація та проектування фірми. Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи. С.Г Кафлевська, І.І.Мулик Мв Методичні вказівки містять перелік тем та питань з дисципліни "Організація та проектування фір 0
539 Адміністративне право. Тимчасова програма. Мельничук О.Ф. Юкальчук І.А.. Бойко В.М. Тп Адміністративне право. Тимчасова програма. 1
538 Адміністративне право. Методичні вказівки до семінарських занять.. Мельничук О.Ф. Юкальчук І.А. Мв Адміністративне право. Методичні вказівки до семінарських занять. 3
537 Адміністративне право. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи. Мельничук О.Ф., Юкальчук І.А., Бойко В.М. Мв Адміністративне право. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи. 5
536 Управління персоналом. Методичні вказівки до семінарських занять. Мазур А.Г., Дмитрук Н.В. Мв Управління персоналом. Методичні вказівки до семінарських занять. 1
533 Робоча програма ознайомчої практики з ТВіППТ. Прилуцька М.Д., Берехнюк М.А. Рп Робоча програма з ознайомчої практики для студентів факультету технології виробництва і переробки пр 0
532 Робоча програма навчальної практики "Технологія виробництва продукції тваринництва". Огороднічук Г.М., Прилуцька М.Д., Бережнюк Н.В., Постернак Л.І. Рп Робоча програма навчальної практики "Технологія виробництва продукції тваринництва". 5
531 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні рекомендації з самостійної роботи. Огороднічук Г.М., Постернак Л.І., Бережнюк Н.В. Мв Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні рекомендації з самостійної роботи. 5
530 Технологія кормів і кормових добавок. Методичні вказівки до виконання курсових робіт. Сироватко К.М., Костенко В.М., Панько В.В. Мв Технологія кормів і кормових добавок. Методичні вказівки до виконання курсових робіт. 1
529 Гроші та кредит. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної форми навчання. Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв Гроші та кредит. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної форми навчання. 2
528 "Податки в АПК" та "Податкова система України". Методичні вказівки для проведення практично-семінарських занять та виконання самостійної роботи. Т. О. Мулик, Л.В.Голишевська, А. М. Лазарук Мв "Податки в АПК" та "Податкова система України". Методичні вказівки для проведенн 0
525 Тимчасова навчальна програма з дисципліни “Електрообладнання та засоби автоматизації сільськогосподарських машин”. Ярошенко Л. В. Тп Тимчасова навчальна програма з дисципліни “Електрообладнання та засоби автоматизації сільськогоспода 7
524 Тимчасова навчальна програма з дисципліни “Автоматизація виробничих процесів”. Ярошенко Л. В. Тп Тимчасова навчальна програма з дисципліни “Автоматизація виробничих процесів”. 3
523 Англійська мова. Методичні вказівки для студентів факультету механізації сільського господарства. Навчальний посібник. Тимощук Н.М.,Хом`яковська Т.О.,Лебедєва Н.А. Мв Англійська мова. Методичні вказівки для студентів факультету механізації сільського господарства. 19
521 Прогнозування соціально-економічних процесів. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для заочників Клочко О.В., Потапова Н.А., Дусанюк С.В. Мв Прогнозування соціально-економічних процесів. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи 2
520 Прогнозування соціально-економічних процесів. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для заочників Клочко О.В., Потапова Н.А., Дусанюк С.В. Мв “Прогнозування соціально-економічних процесів”. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи 0
519 Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з дисципліни “Автоматизація робочого місця” для заочної форми навчання. Клочко О.В., Дусанюк С.В. Мв Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з дисципліни “Автоматизація робочого місця” д 0
518 Методичка та завдання до самостійної роботи з “АРМС”. Клочко О.В., Дусанюк С.В. Мв Методичка та завдання до самостійної роботи з “АРМС”. 0
517 Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з “Методи оптимізації” для заочної форми навчання. Клочко О.В. Мв Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з “Методи оптимізації” для заочної форми навчан 0
516 Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з “Методи оптимізації”. Клочко О.В. Мв Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з “Методи оптимізації”. 0
515 Тимчасова програма з "Фінансове право". Нагорняк В.А., Ковальчук С.Я. Тп Тимчасова програма з "Фінансове право". 1
514 Методичка до навчальної практики з “Техноекологія”. Поліщук М.І. Мв Методичка до навчальної практики з “Техноекологія”. 70
513 Методичка до курсової з “Екологічна експертиза”. Поліщук М.І. Мв Методичка до курсової з “Екологічна експертиза”. 2
512 Тимчасова програма з “Природоохоронне інспектування“. М.В. Первачук Тп Тимчасова програма з “Природоохоронне інспектування“. 13
511 Наскрізна програма практик з “Екологія та охорона навколишнього середовища”. Первачук М.В., Мазур В.А , Шкатула Ю.М., Кравчук Г.І. Тп Наскрізна програма практик з “Екологія та охорона навколишнього середовища”. 6
510 Тимчасова програма з Грунтознавство з основами геології. Барвінченко В.І., Бернадзіковський С.А., Броннікова Л.Ф. Тп Тимчасова програма з Грунтознавство з основами геології. 51
509 Тимчасова навчальна програма з курсу “Біологія” для студентів спеціальності 6.070800 "Екологія та охорона навколишнього середовища". Ватаманюк О.В., Солоненко В.І. Тп Тимчасова навчальна програма з курсу “Біологія” для студентів спеціальності 6.070800 "Екологі 0
508 Генетика. Методичка до самостійної роботи студентів денної форми навчання. Мамалига В.С. Мв Генетика. Методичка до самостійної роботи студентів денної форми навчання. 63
507 Контрольні залікові запитання (з тестів системи "Тезаурус") Паламарчук Є.А., Микульський В.М. Мв Контрольні залікові запитання (з тестів системи "Тезаурус"). 0
505 1С:Бухгалтерія? Лабораторна робота № 6. Юрчук Н.П. та інш. Мв 1С:Бухгалтерія? Лабораторна робота № 6. 0
496 Економіка природокористування. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 6.070800 "Екологія та охорона навколишнього середовища" (денна форма навчання). Березюк С.В. Мв У методичних вказівках подаються плани та зміст аудиторних занять, перелік тем , що передбачають сам 29
495 Методичні вказівки та завдання до лабораторних роботи з дисципліни “Автоматизація робочого місця спеціаліста”. Клочко О.В., Потапова Н.А. Мв Методичні вказівки та завдання до лабораторних роботи з дисципліни “Автоматизація робочого місця спе 0
492 Система точного землеробства. Тимчасова навчальна програма для спеціальності 8,091092 - "Механізація сільського господарства". Холодюк О.В. Тп Для студентів факультету механізації сільського господарства, стаціонарного, заочного, дистанційного 14
491 Водіння тракторів і комбайнів. Методичка по підготовці трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва категоріїї А, В, С. Анісімов В.Ф., Музичук В.І., Романов О.М., Рябошапка В.Б. Мв Методичні вказівки складено відповідно до типових навчальних планів і програм. 12
490 Біологія продуктивності тварин. Методичні вказівки з організації навчального процесу за модульно-рейтинговою системи оцінки знань. Сироватко К.М., Костенко В.М., Панько В.В. Мв Методичні вказівки спрямовані на допомогу студентам, що вивчають дисципліну "Біологія продуктив 0
447 СОЕІ, Лабораторна робота №1. Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П. Мв Тема: Стартова настройка бухгалтерського програмного забезпечення, внесення початкових залишків та п 493
446 1С:Бухгалтерія АРМ бухгалтера. Лаб. роб. №4. Юрчук Н.П. та інш. Мв 1С:Бухгалтерія АРМ бухгалтера. Лабораторна робота №4. 1
445 Положення про написання, оформлення та порядок захисту дипломних і магістерських робіт. Паламарчук Є.А. , Бісікало О.В. та інш. Пу Положення розроблено у відповідності з навчальним планом спеціальності "Економічна кібернетика& 1003
417 Приклад розв'язку задач по дисципліні (ІКТ, 1С). Паламарчук Є.А., Микульський В.М. Мв Приклад розв`язку задач по дисципліні (ІКТ, 1С). 3095
415 Лаб. роб. №3 "Команди управління MySQL-сервером". Моделі і структури даних. Паламарчук Є. А., Яцковська Р. О. Мв Набуття навичок створення та редагування БД таблиць. 2648
354 Лаб. роб. №2 "Оператори умовного переходу. Оператори циклів". Моделі і структури даних Паламарчук Є.А., Яцковська Р. О. Мв Набуття навичок в використанні конструкцій розгалуження в php-скриптах. 1168
350 Лаб. роб. №1 (ІКТ, 1С). "Меню програми 1C і компоненти". Паламарчук Є.А., Микульський В.М. Мв Вивчення оболонки програмного бухгалтерського пакету 1С БУХГАЛТЕРІЯ 7.7 763
334 Теоретичні відомості (ІКТ, 1С). Паламарчук Є.А., Микульський В.М. Мв Теоретичні відомості (ІКТ, 1С). 0
332 Лаб. роб №1 "Основи скриптової мови PHP" . Моделі і структури даних Паламарчук Є. А. , Яцковська Р. О. Мв Мета: Ознайомлення з основами синтаксису PHP, одержання навичок у створюванні простих форм за допомо 2899
241 Інформатика. Лаб. робота N6 (Visual Basic). Берник О.В., Паламарчук Є.А. Мв Інформатика. Лаб. робота N6 (Visual Basic). 1504
240 Інформатика. Лаб. робота N5 (Visual Basic). Берник О.В., Паламарчук Є.А. Мв Інформатика. Лаб. робота N5 (Visual Basic). 814
235 Завдання до ЛР №2 MS Word (Вид, Вставка, Таблиці, Граф. оформл. док.) Інформатика та комп'ютерна техніка. Берник О.В., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В., Черняк Н.І., Січко Т.В. Мв 494
234 Завдання до ЛР №4 з теми MS Word (Верстка документу. Робота зі стилями). Інформатика та комп'ютерна техніка. Берник О.В., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В., Черняк Н.І., Січко Т.В. Мв 0
233 Завдання до ЛР №3 з теми MS Word (Робота з формулами. Малювання схем. Об’єкти Word Art). Інформатика та комп'ютерна техніка. Берник О.В., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В., Черняк Н.І., Січко Т.В. Мв 0
232 Завдання до ЛР №1 з теми MS Word, частина І (Властивості тексту. Робота з блоками тексту). Інформатика та комп'ютерна техніка. Берник О.В., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В., Черняк Н.І., Січко Т.В. Мв 0


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska