id: 32655
Назва: Формування іншомовної комунікативної культури у студентів аграрних ЗВО
Автори: Малик В.М.
Ключові слова: Культура, комунікативна культура, соціокультурний досвід, професійне спілкування, освітньо-виховний процес, саморозвиток, самовизначення.
Дата публікації: 2023-03-29 17:24:28
Останні зміни: 2023-03-29 17:24:28
Рік видання: 2022
Аннотація: У статті доведено, що культура, як соціальний інститут, визначає цінності та норми поведінки людей у конкретній системі суспільних відносин, забезпечуючи їхнє регулювання і стабільність суспільства. Показано, що, незважаючи на всю різноманітність визначень досліджуваного поняття, науковці схильні вважати особистість суб’єктом культури, що зберігає, поширює і творить культурні цінності. Культура є багатогранним поняттям, що дотичне до всіх сфер життєдіяльності людини. Під культурою прийнято розуміти соціально-прогресивну, творчу діяльність людства в усіх сферах буття та свідомості. Було охарактеризовано такі поняття як «комунікативна культура» і «культура», що знаходяться в стані постійної взаємодії. Формування культури комунікативної поведінки особистості як більш особливий процес включає навчання специфічним культурним вмінням. Передбачається, що сукупний соціокультурний досвід позначає вищу культуру особистості, певну ступінь зрілості і самостійності, що дозволяє людині тривалий час знаходиться в соціально-культурній взаємодії. Введення критерію комунікативної культури було пов’язано із з’ясуванням того факту, що саме щоденна комунікація має великий вплив на формування особистості. Зважаючи на зазначені аргументи, було доведено, що комунікативна культура є проявом загальної культури людини, а конкретніше – його професійної культури. Комунікативна культура майбутніх фахівців аграрних спеціальностей є необхідною умовою ефективного здійснення їх професійної діяльності. До елементів комунікативної культури студентів були віднесені: наявність установки на реалізацію власних здібностей в освітньо-виховному процесі; ступінь готовності до співпраці з колегами; ступінь готовності до співпраці з громадськістю; мовна культура. Доведено, що формування комунікативної культури майбутніх фахівців є одним із провідних завдань сучасної науки, яке варто досліджувати в контексті міжособистісної взаємодії, культури спілкування та поведінки особистості.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32655.pdf
Тип виданя: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Видавництво: Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. 2022. № 72. С. 59-67. DOI 10.31652/2415-7872-2022-72-59-67
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 32655.pdf Розмір : 341887 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська