The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6108
Title: Педагогічна технологія навчання технічних дисциплін
Authors: Чернілевський Д.В., Джеджула О.М., Гунько Н.А.
Keywords:
Date of publication: 2013-05-29 10:12:16
Last changes: 2013-05-29 10:12:16
Year of publication: 2013
Summary: Підручник є оригінальним творчим виданням для практичного вивчення сучасної педа-гогіки вищої школи – андрагогіки. Його мета – допомогти магістрам, аспірантам, докторан-там, креативно-орієнтованим педагогам та менеджерам сучасного вищого навчального закладу в освоєнні дидактичних систем і освітніх технологій, спрямованих на розвиток осо-бистості студента; сприяти молодій людині в досягненні професійно-педагогічної компете-нції, в знаходженні і корекції нею ставлення до себе, до інших людей, до навколишнього світу як органічної частини життєдіяльності в соціумі.
Пропонований підручник «Педагогіка вищої школи» передбачає закладення основ пе-дагогічного мислення студентів, розвиток у них здатності приймати оптимальні рішення у відповідності з дидактичними закономірностями, які базуються на духовно-моральних принципах та методологічних засадах креативної педагогіки вищої професійної освіти.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/6108.pdf
Publication type: Підручники
In the collections : Навчальні посібники/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 6108.pdf Size : 1905774 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska