The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27802
Title: Прикладна механіка
Authors: Булгаков В. М., Адамчук В. В., Черниш О. М., Березовий М. Г., Калетнік Г. М., Яременко В. В.
Keywords: прикладна механіка
Date of publication: 2021-02-03 14:28:59
Last changes: 2021-02-03 14:28:59
Year of publication: 2020
Summary: У підручнику викладено основні розділи прикладної механіки — теоретичну механіку (статику, кінематику, динаміку), теорію механізмів і машин, опір матеріалів та деталі машин. Матеріали підручника відповідають сучасним вимогам до курсу прикладної механіки для вищих навчальних закладів. Поряд з основними теоретичними положеннями розділів дисципліни, надається багато прикладів розв`язування задач, які охоплюють різноманітні технічні питання. Логіка побудови і методика висвітлення курсу сприяє засвоєнню теоретичного матеріалу, а також допомагає у самостійній роботі студентів, виконанні лабораторних та розрахункових робіт. Значне місце відведено вирішенню практичних інженерно-технічних задач. Наведено запитання для самоконтролю.
Рекомендовано студентам денної, заочної і дистанційної форм навчання вищих навчальних закладів, а також може бути корисне магістрам, аспірантам, інженерно-технічним працівникам.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27802.pdf
Publication type: Підручники
Publication: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2020. 906 с. Рек. до друку ВР НУБіП України (протокол № 3 від 28 жовт/ 2020 р.)
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27802.pdf Size : 16323289 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska