The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 35573
Title: Детермінанти впливу екологічної складової у розвитку підприємств м’ясопродуктового підкомплексу в умовах євроінтеграційних процесів
Authors: Болтовська Л.Л.
Keywords: м’ясопродуктовий підкомплекс, виробництво, розвиток, управління, ефективність, продовольча безпека, екологі
Date of publication: 2024-04-17 07:54:50
Last changes: 2024-04-17 07:54:50
Year of publication: 2024
Summary: Серед галузей сільського господарства саме тваринництво є джерелом важливих продуктів харчування для людини: молока, м’яса, яєць, а для промисловості (харчової, легкої фармацевтичної тощо) постачає різні види сировини. Вироблений в тваринництві приріст живої ваги в АПК України сформовано в м’ясопродуктовому підкомплексі, який об’єднує товаровиробників сільськогосподарської (тваринницької) продукції, торгівельні організації та підприємства м’ясопереробної галузі у процесі вирощування худоби та птиці, її переробки та реалізації готової продукції. М’ясопродуктовий підкомплекс являється однією із стратегічних галузей народного господарства, основною метою якого являється забезпечення населення необхідною кількістю м’яса та м’ясопродуктів відповідної якості. Рівень розвитку підприємств м’ясопродуктового підкомплексу є показником, що характеризує рівень життєзабезпеченості населення та являється важливою складовою продовольчої безпеки. Проте сьогодні м’ясопродуктовий підкомплекс засвідчує незбалансованість його розвитку, коли перевага надається економічній складовій при вторинності екологічної та соціальної детермінант. Цьому сприяє відсутність можливостей дотримання екологічних вимог і соціальних стандартів у переважної більшості дрібних виробників, тому постає об’єктивна необхідність дослідження детермінант впливу екологічної складової на розвиток підприємств м’ясопродуктового підкомплексу України з урахуванням соціальних факторів впливу. Поміж основних забруднювачів навколишнього середовища прийнято вважати промисловість та транспорт, але не менш шкідливого впливу довкіллю завдає сільське господарство. Традиційні технології виробництва сільськогосподарської продукції суттєво порушують природну рівновагу та забруднюють навколишнє середовище. Сьогодні вже важко перерахувати всі екологічні проблеми, що виникають у результаті здобування людиною харчових продуктів тваринного походження, серед яких: забруднення навколишнього середовища відходами тваринницьких ферм; виснаження, заболочення, засолення ґрунтів; зростання дефіциту водних ресурсів та ін. У статті розроблена модель розвитку національного м’ясопродуктового підкомплексу з використанням методу аналізу середовища функціонування підприємств з виробництва м’яса птиці, з урахуванням екологічної складової, що сприятиме виявленню більш перспективних позицій у забезпеченні нарощення експортного потенціалу даного виду продукції та охороні навколишнього середовища.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/35573.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2024. Т. 1. № 2 (82). С. 23-32. DOI: 10.25313/2520-2294-2024-2-9690
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 35573.pdf Size : 4383585 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska