The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 35567
Title: Облікове забезпечекння витрат в молочному скотарстві: проблеми та вдосконалення
Authors: Мулик Т. О., Мулик Я.І.
Keywords: витрати, облікове забезпечення витрат, класифікація витрат, статті витрат, бюджетування витрат, молочне скотарство, тваринництво.
Date of publication: 2024-04-16 08:06:35
Last changes: 2024-04-16 08:06:35
Year of publication: 2024
Summary: У статті досліджені питання облікового забезпечення витрат в молочному скотарстві, і зокрема їх проблем та визначення напрямів його вдосконалення. Представлено аналіз в динаміці за 10 років поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ) в т.ч. корів та обсягів виробництва молока та констатовано увагу на зменшенні показників. Зазначено, що без скорочення витрат, в цій галузі, та росту продуктивності, підвищення ефективності молочного скотарства не відбудеться. Обгрунтовано, що вагомим чинником збереження та росту ефективності галузі молочного скотарства є достовірний бухгалтерський облік на підприємстві, стабільний контроль та високоякісний аналіз за витратами, виходом продукції та фінансовими результатами. Систематизовано дослідження вітчизняних вчених щодо різноманітних проблем, неузгоджень та дискусійних питань стосовно облікового забезпечення витрат в молочному скотарстві. Як правило вони стосуються класифікації витрат, статей витрат, об’єктів їх обліку, вибору методик обліку витрат, первинного та зведеного обліку, розподілу непрямих витрат, порядку визначення собівартості продукції, тощо. Враховуючи представлені думки науковців та власні дослідження, зазначено, що вдосконалення обліку витрат молочного скотарства є важливою складовою ефективного управління підприємством. Серед основних напрямів вдосконалення обліку витрат в молочному скотарстві виділено наступні: автоматизація обліку витрат; розширення та деталізація переліку статей витрат; врахування особливостей функціонування галузі при організації обліку витрат, які впливають на характер та обсяги витрат, впровадження ефективної системи контролю витрат за ефективним використанням виробничих ресурсів, при виготовленні продукції молочного скотарства; створення системи бюджетування витрат; організація навчань персоналу, що забезпечуватиме здобуття та поліпшення ними необхідних знань та навичок щодо ефективного обліку витрат; систематичне проведення аналітичної оцінки та прийняття на основі її результатів виважених управлінських рішень; постійне вдосконалення системи обліку витрат з урахуванням змін в умовах виробництва, сучасному бізнес середовищі, євроінтеграції тощо.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/35567.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка та суспільство. 2024. Вип. 60. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3623/3553 DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-60-81
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 35567.pdf Size : 1545547 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska