The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32619
Title: Регресійна модель рівня злочинності на основі головного індикатора економічного розвитку України
Authors: Шевчук О.Ф.
Keywords: кількість вчинених злочинів; злочинність; внутрішній валовий продукт; аномальні значення; рівняння регресії; коефіцієнт кореляції
Date of publication: 2023-03-09 20:06:40
Last changes: 2023-03-09 20:06:40
Year of publication: 2023
Summary: Постановка проблеми. Кримінологічне моделювання є одним із актуальних та недостатньо вивчених, вітчизняними науковцями, напрямком проведення досліджень. Використання загального ймовірнісно-статистичного апарату та ро- зробка з його допомогою емпіричних моделей злочинності дає можливість краще зрозуміти природу поведінки суспі- льства, оцінити найвагоміші фактори впливу та вказати на найоптимальніші стратегії управління. Проведені наукові розвідки, в цьому напрямку відзначають низку чинників, що формують загальний рівень криміногенності країни, і проте найвагомішими серед них є показники економічного розвитку, які опосередковано можуть бути оцінені за ва- ловим внутрішнім продуктом (ВВП). Отже, досліджуючи зв’язок між рівнем ВВП та кількістю злочинів можна побуду- вати узагальнену економетричну модель злочинності, яка в подальшому підлягатиме удосконаленню та доповненню іншими показниками соціально-економічного розвитку. Тому метою даної роботи є аналітичне визначення наявності кореляційного зв’язку між рівнем злочинності в Україні та розміром ВВП, побудова відповідної регресійної моделі, оцінка її адекватності та статистичної значущості. Методологічною основою проведеного дослідження є матема- тичний апарат кореляційно-регресійного аналізу. Зокрема, в роботі використано: графічний метод візуального оці- нювання наявності та форм статистичного звʼязку між показниками злочинності та ВВП; метод найменших квадратів та метод Ейткена для оцінки невідомих параметрів моделей та побудови на їхній основі регресійних рівнянь; критерії Фішера та Стьюдента для дослідження адекватності отриманих моделей та оцінки статистичної значущості їхніх па- раметрів; критерій Дарбіна-Уотсона та статистика фон Неймана для перевірки наявності автокореліції залишків. Ре- зультати. Проведені розрахунки показали наявність помірного лінійного зв’язку зворотного характеру (R = –0,622) між загальною кількістю вчинених злочинів на території України та рівнем внутрішнього валового продукту, вираже- ного в доларах США на одну особу населення. При цьому, отримана модель злочинності виявилась адекватною, а всі параметри рівняння регресії – статистично значущими для довірчої ймовірності p = 0,95. Зміна специфікації мо- делі, за рахунок введення додаткової індикаторної змінної, що враховує наявність аномальних рівнів злочинності у 2003, 2013 та 2020 роках, призводить до істотного покращення її показників кореляції (R = –0,735) та статистичної значущості. За оцінками, проведеними на основі отриманого прогностичного рівняння, при збільшення ВВП на 100 доларів США з розрахунку на одну особу, очікується зменшення загальної кількості злочинів в середньому на 3,58 тис. од. з довірчим інтервалом (1,90 ; 5,25) при 5 %-му рівні значущості. Висновки. Отже, проведений кореляційно- регресійний аналіз вказує на наявність досить тісного лінійного зв’язку між загальною кількістю вчинених злочинів на території України та розміром ВВП, вираженого в доларах США з розрахунку на одну особу населення. Покращення прогностичної валідності моделі вдалось отримати внаслідок введення додаткової індикаторної змінної наявності аномальних збурень.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32619.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Форум Права. 2023. № 74 (1). С. 33-44. http://doi.org/10.5281/zenodo.7016661
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32619.pdf Size : 2157875 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska