The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32615
Title: Спілкування та комунікація: співставлення понять
Authors: Малик В.М.
Keywords: інфосфера, глобалізація, спілкування, комунікація, комунікативні процеси, культура, комунікативна культура,особистість.
Date of publication: 2023-03-06 16:33:48
Last changes: 2023-03-06 16:33:48
Year of publication: 2023
Summary: Статтю присвячено обґрунтуванню внутрішньої логіки розвитку філософії та педагогіки, що у поєднанні з історичними факторами зумовило необхідність переосмислення ролі спілкування у розвитку особистості та, виходячи з цього, переоцінки комунікативних основ педагогіки та освіти на початку ХХІ століття. Проаналізовано чотири ступені-рівні культурного модусу особистості: пасивну, споживацько-розважальну, активно-рецептивну та творчу. Досліджено способи обміну інформацією у суспільстві, які свідчать про існування різних підходів до визначення таких категорій, як «комунікація», «спілкування» та його ролі у сфері спілкування. Доведено, що на сьогоднішній день у науці існує більше десятка взаємопов’язаних підходів до трактування цієї категорії, як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі. У статті наведено докази того, що на сучасному етапі розвитку наукового мислення у багатьох країнах світу (як у США, Європі, так і в Україні) комунікація розглядається як цілісна наука, яка інтегрує найзагальніші закономірності функціонування різних комунікативних процесів та їх вплив на розвиток кожної людини окремо і суспільства загалом. Обґрунтовано поняття спілкування як таке явище пов’язане з розумінням суспільства як організму, що є єдиним цілим, органи якого пов’язані між собою, виконують певні функції, що зводилися в першу чергу до вербального спілкування. Було виокремлено три основні елементи комунікативної діяльності і пояснено їх структурний зв’язок. Такими елементами є: суб’єкт наділений комунікативною активністю; об’єкт на який спрямована діяльність суб’єкта; активність,яка виявляється у тому чи іншому способі оволодіння об’єкта суб’єктом або у встановленні суб’єктом комунікативної взаємодії з іншими. Показано підхід до описів видів комунікативної діяльності, пов’язаний із діалогічним мовленням, адже людина постійно перебуває у діалогічному обміні інформацією, тобто веде «внутрішній» чи «зовнішній» діалог з Іншим — з людьми різних цінностей, із природою, з часом. Розглядаються підходи до понять «спілкування» та «комунікація». Проаналізовано роль категорії «спілкування» та зроблено висновок про те, що комунікація є більш широким поняттям, ніж спілкування, і визначено спілкування як форму комунікації.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32615.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Інноваційна педагогіка. 2023. № 55 (1). С. 179-187. DOI https://doi.org/10.32782/2663-6085/2023/55.1.35
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32615.pdf Size : 613614 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska