The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32511
Title: Удосконалення методики енергетичного аудиту в забезпеченні ефективного та екологобезпечного енергокористування
Authors: Здирко Н.Г.
Keywords: організація і методика енергоаудиту, енергоефективність, енергоощадність, енергозбереження, енергокористування, Директива про енергоефективність.
Date of publication: 2022-12-26 20:48:37
Last changes: 2022-12-26 20:48:37
Year of publication: 2022
Summary: У статті проаналізовано основні підходи щодо організації та методики проведення енергетичного аудиту в Україні. Висвітлено проблемні аспекти, які вирішуються через здійснення енергетичного аудиту. Визначено мету, завдання та основні чинники, які впливають на вартість енергоаудиту. Узагальнено процедури, послідовність та основні етапи проведення енергетичного аудиту. Запропоновано здійснення енергоаудиту за трьома стадіями (початковою, дослідною та завершальною) з деталізацією порядку дій на кожному етапі. Розглянуто показники, які підлягають вимірюванню та оцінці під час визначення енергопотоків, а також дана характеристика вимірювальним інструментам енергоаудитора при оцінці потенціалу енергозбереження. Висвітлено основні аспекти імплементації Директиви про енергоефективність окремих зарубіжних країн в практику енерговикористання в Україні. Представлено законодавче підґрунтя енергоаудиту в Болгарії, Німеччині, Словаччині, Швеції та Чеській Республіці, а також висвітлено вимоги до енергоаудиторів в даних країнах. Аргументовано, що удосконалення потребують питання щодо затвердження порядку підтвердження кваліфікації осіб, які мають намір провадити діяльність із здійснення енергетичних аудитів процесів, транспорту, та кваліфікаційних вимог до енергетичних аудиторів; щодо затвердження порядку ведення та оприлюднення бази даних енергетичних аудиторів; щодо затвердження порядку ведення та оприлюднення бази даних витягів зі звіту з енергоаудиту, незалежного моніторингу витягів зі звітів з енергоаудиту, незалежної верифікації звітів з енергоаудиту; щодо встановлення розміру плати за незалежну верифікацію звітів з енергетичного аудиту на вимогу замовника енергетичного аудиту
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32511.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Ефективна економіка. 2022. № 8. DOI: 10.32702/2307-2105.2022.8.6
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32511.pdf Size : 310720 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska