The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32413
Title: Наукові основи формування українського професійного мовлення студентів нефілологічного напрямку
Authors: Дмитрук Л.І.
Keywords: етикет, культура мови, мовний етикет, мовленнєвий етикет, національний мовний етикет, професійне мовлення.
Date of publication: 2022-12-18 20:27:23
Last changes: 2022-12-18 20:27:23
Year of publication: 2022
Summary: У статті розглянуто поняття «мовний етикет», «мовленнєвий етикет», встановлено їх відмінності. Детально проаналізовані аспекти культури мови. Проаналізовано вчення про культуру мовлення. Досліджені найбільш частотно вживані етикетні вирази. Представлена загальна функціональна типологія одиниць мовленнєвого етикету українського народу у вигляді типових формул. Доведено, що будь-яка комунікативна взаємодія потребує від її учасників не лише знання мовленнєвого етикету, а й уміння обрати з ряду синонімічних граматично і стилістично правильну мовну одиницю, соціально прийнятну в конкретній ситуації спілкування. Підкреслено, що елементи мовного етикету покликані репрезентувати насамперед увічливість співбесідників. Акцентовано, що формування професійного мовлення студентів нефілологічного напрямку – це безперервний процес, який важливо стимулювати на заняттях не лише з мовних, а й з фахових дисциплін, де студенти можуть постійно розвивати навички оперування термінологією майбутньої спеціальності.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32413.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. 2022. № 71. С. 43-49. DOI 10.31652/2415-7872-2022-71-43-49
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32413.pdf Size : 380761 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska