The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32257
Title: Проблеми стратегічного планування на підприємствах України та можливі шляхи їх подолання
Authors: Бєлкін І.В, Логоша Р.В., Трапаідзе С.М.
Keywords: стратегія, ринок, планування.
Date of publication: 2022-11-22 12:30:58
Last changes: 2022-11-22 12:30:58
Year of publication: 2022
Summary: У науковій статті стратегічне планування підприємницької діяльності констату- ється як найважливіша складова його прогресу та потенціалу. Робиться чималий наголос на правильно вибраній стратегії, як запоруки успіху на ринку. Беручи до уваги весь промі- жок часу розвитку економіки, підприємництво займало і займає ключове місце на ринку. І тому, безумовно важливим є факт його успішного функціонування. Оскільки, як уже було зазначено, стратегія роботи підприємства займає важливе місце у його розвитку та діяльності, поняттю «стратегічне планування» приділяється багатостороннє значення. Здійснюється різносторонній аналіз позицій стратегічного планування на сучасних під- приємствах держави. Представлено та охарактеризовано ключові етапи стратегічного
планування. Акцентовано увагу на сильних та слабких сторонах стратегічного плануван- ня. Запропоновано варіанти подолання негативних сторін у загальному процесі страте- гічних планів у практичній діяльності роботи підприємств.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32257.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2022. № 13. С. 72-77. DOI: https://doi.org/10.32782/2708-0366/2022.13.8
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32257.pdf Size : 14647686 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska