The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26061
Title: Обґрунтування конструктивних параметрів спірально-гвинтового дозатора сипких концентрованих кормів
Authors: Дворщенко Дмитро Олександрович
Keywords: годівля тварин, об’ємний дозатор, гвинтовий дозатор, нерівномірність дозування, дискретне дозування.
Date of publication: 2020-10-26 16:44:58
Last changes: 2020-10-26 16:44:58
Year of publication: 2020
Summary: Магістерська робота складається зі вступу, 4 розділів, висновку, списку
використаної літератури. Повний обсяг роботи 92 сторінки, у тому числі 85
сторінок основного тексту, 50 рисунків та 7таблиць.
Робота спрямована на вирішення актуального практичного завдання,
розробці дозатора для видачі концентрованих кормів, конструктивне
виконання якого забезпечує ефективне використання комбікормів, нормальні
умови розвитку і зростання продуктивності дійної ВРХ, високий рівень
механізації та автоматизації, виконання встановлених зоотехнічних та інших
вимог.
Проведений аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку технічного
оснащення процесу дозування концентрованих кормів для ВРХ дозволив
визначити наукову проблему дослідження, метою якої є підвищенні точності
дозування сухих концентрованих кормів дійним ВРХ шляхом обґрунтування
конструктивно-технологічних параметрів спірально-гвинтового дозатора.
Теоретичні дослідження були присвячені вивченню робочого процесу
спірально-гвинтового дозатора та встановленню аналітичних залежностей
для розрахунку його конструктивно-технологічних параметрів.
В результаті проведених експериментальних досліджень було
отримано рівняння регресії для споживаної потужності, питомої подачі
матеріалу за один оберт спіралі та коефіцієнта нерівномірності подачі від
ряду конструктивних параметрів та визначено оптимальні значення цих
параметрів. Таким чином, в результаті виробничих випробувань
запропонованої конструкції було доведено, що дискретне дозування
спірально-гвинтовим дозатором є найбільш ефективним та сприяє
підвищенню точності дозування сухих матеріалів в різних галузях
виробництв. Річний економічний ефект від використання розробленого
дозатора становить 7781 грн., при терміні окупності капітальних витрат –
0,79 року.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26061.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26061.pdf Size : 4468825 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska