The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25070
Title: Нетрадиційні форми лекцій як засіб підвищення ефективності навчання студентів у вищих аграрних закладах освти
Authors: Олійник Н. А., Спірідонова Л. М.
Keywords: викладач, студент, нетрадиційна лекція, проблемна лекція, психолого-педагогічні дисципліни, лекція-діалог, лекція з розбором конкретних ситуацій, мотивація
Date of publication: 2020-06-03 16:08:48
Last changes: 2020-06-03 16:08:48
Year of publication: 2020
Summary: А кт уальніст ь дослідж ення в тому, що робот а вклю чає обґрунт ування доцільност і впровадження нет радиційних л екцій в освіт ній процес під час вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу. Метою статті є аналіз особливост ей нет радиційних лекцій за способом викладу навчального м ат еріалу в аграрних закладах освіти.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25070.pdf
Publication type: Статті
Publication: Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. - Запоріжжя : КПУ, 2020. - Вип. 69, т. 3. - С. 65-69.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25070.pdf Size : 491883 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska