id: 17307
Назва: «Формування ефективного стилю управління персоналом підприємства (за матеріалами ВК «АКПП «Золота нива»)»
Автори: Березюк Т.В.
Ключові слова: Ключові слова: делегування, коучинг, партисипативне управління, персонал, ситуаційний підхід, стиль, управління
Дата публікації: 2018-10-12 08:47:24
Останні зміни: 2018-10-12 08:47:24
Рік видання: 2018
Аннотація: Дипломна робота на тему: «Формування ефективного стилю управління персоналом підприємства (за матеріалами ВК «АКПП «Золота нива»)».
Об`єктом дослідження є стиль управління персоналом на прикладі ВК «АКПП «Золота нива» с. Балабанівка Оратівського району.
Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні основи формування ефективного стилю управління персоналом.
Метою дипломної роботи є дослідження сутності стилю управління персоналом підприємства та особливостей його формування, аналіз ефективності управлінського стилю в досліджуваному підприємстві, обґрунтування основних напрямів удосконалення стилю управління персоналом.
Методи дослідження – емпіричні та теоретичні, синтез, індукція та дедукція, факторний аналіз, табличний аналіз, методи порівняльних характеристик тощо.
В результаті виконання дипломної роботи досліджено сутність, характерні риси та особливості формування стилю управління персоналом підприємства; розглянуто методику дослідження стилю управління персоналом підприємства, встановлено фактори які впливають на його ефективність.
В процесі дослідження встановлено, що сучасний стиль управління персоналом в ВК «АКПП «Золота нива» неефективний та негативно впливає на ефективність його використання та функціонування підприємства вцілому. Виходячи з цього, необхідною умовою ефективного управління персоналом підприємства є формування дієвого стилю управління, що передбачає здійснення наступних послідовних кроків:
1. Застосовування ситуаційного підходу задля оптимізація стилю управлінської діяльності.
Ситуаційний підхід до управління полягає в тому, що при реалізації функцій менеджменту (планування, контроль тощо) слід виходити з умов конкретної ситуації, що склалася на момент прийняття (виконання) рішення.
2. Здійснення управління персоналом підприємства на засадах концепції партисипативного управління
В сучасних умовах розвитку ринкових відносин партисипативне управління є надзвичайно важливим методом управління діяльністю підприємства, оскільки залучення працівників до участі у процесі планування, організації, мотивації та контролю є обов`язковим аспектом ефективної діяльності підприємства.
3. Делегування керівникам повноваження з управлінської діяльності підлеглим.
Делегування повноважень управлінської діяльності створює передумови для вироблення і прийняття більш обґрунтованих управлінських рішень і більш ефективної їх реалізації, а також дає змогу розширити діапазон управління керівника, звільняє його від вирішення другорядних питань, виконання рутинних операцій, дає можливість зосередитися на вирішенні основних, перспективних завдань і принципових питань, які ніким іншим, крім нього, вирішені бути не можуть. Крім того, делегування повноважень сприяє підвищенню відповідальності й ефективності управлінської діяльності як керівника, так і виконавця.
4. Розвивати коучинг як невід’ємну складову формування ефективного стилю менеджменту та управління персоналом.
Сучасне управління в стилі коучингу – це по¬гляд на співробітників як на величезний додатко¬вий ресурс підприємства, де кожен співробітник є уні¬кальною творчою особистістю, здатною самостійно вирішувати багато завдань, проявляти ініціативу, робити вибір, брати на себе відповідальність і приймати рішення.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17307.pdf
Тип виданя: Дипломні роботи, проекти
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 17307.pdf Розмір : 1262174 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Доступний тільки користувачам ВНАУ

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська