The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9185
Title: Навчальна програма дисципліни «Організація управління в екологічній діяльності» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0401 «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалан
Authors: Мазур К.В.
Keywords:
Date of publication: 2015-05-27 09:52:57
Last changes: 2015-05-27 09:52:57
Year of publication: 2015
Summary: У цьому документі подано тимчасову типову навчальну програму з нормативної
дисципліни «Організація управління в екологічній діяльності».
В сучасних умовах рушійною силою розвитку людського суспільства
залишаються протиріччя між безмежною здатністю розвивати мате
ріальні і духовні потреби людей і обмеженістю природних та енергетичних ресурсів.Прагнення людей до задоволення зростаючих потреб призводить до переважання матеріального над духовним
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9185.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9185.pdf Size : 389372 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska