The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8357
Title: Підвищення достовірності ідентифікації тварин у інформаційно-вимірювальних системах контролю зоотехнічних параметрів
Authors: В.Ю. Кучерук, Є.А. Паламарчук, П.І. Кулаков
Keywords: рідер, транспондер, group milking unit, reader, transponder, milking machine, a group of animals, milking.
Date of publication: 2015-03-24 10:28:43
Last changes: 2015-03-24 10:28:43
Year of publication: 2015
Summary: У статті розглянуто виникнення помилок у системах радіочастотної ідентифікації тварин, які є невід`ємною складовою сучасних інформаційно-вимірювальних систем контролю зоотехнічних параметрів тварин. Показано, що на групових доїльних установках, при використанні у системі ідентифікації централізованого рідера великого радіусу дії, внаслідок помилки ідентифікації можлива втрата інформації про результати контролю зоотехнічних параметрів тварин усієї групи. Встановлено, що для розповсюдженої групової доїльної установки типу "Ялинка", імовірність втрати цієї інформації є високою. Для зменшення впливу помилок ідентифікації на роботу інформаційно-вимірювальної системи контролю зоотехнічних параметрів тварин запропоновано п`ять варіантів структурних схем вищевказаної системи. Для реалізації першого варіанту запропоновано кожний доїльний станок обладнати рідером великого радіусу дії. Другий варіант пропонується реалізувати на основі рідера великого радіусу дії та локальних антен, які розташовані у доїльних станках.Третій варіант системи реалізований на основі локальних рідерів малого радіусу дії. Кожний доїльний станок, у цьому випадку, обладнаний рідером, який дояр наближає до транспондера під час подготовки тварини до доїння. У четвертому варіанті системи, на основі централізованого рідера великого радіусу дії з використанням датчиків присутності тварин, кожний доїльний станок обладнаний спеціальним датчиком, за допомогою якого встановлюється факт присутності тварини у станку. На основі проведеної оцінки недоліків усіх варіантів систем найбільш перспективним вважається п`ятий варіант системи на основі централізованого рідера великого радіусу дії та засобу контролю проходження тварини, принцип дії якого заснований на здійснені вимірювального контролю часу знаходження тварини в робочій зоні датчика наявності об`єкта. На ефективність роботи цієї системи значно впливає ефективність засобу контролю проходження тварини, що зумовлює необхідність подальшої роботи у напрямку його вдосконалення.

The article considers the errors in radio-frequency identification systems of animals that are an integral part of modern information-measuring systems of animals zootechnical parameters. Shown that on the group milking machines using the identify system of long-range centralized reader due to the error of identification, it`s possible to loss the results information of zootechnical parameters all animal groups. Established that for widespread group of milking installation type "Fir", the probability of loss of this information is high. To reduce the effect of identification errors to work the information - measuring system of animals zootechnical parameters to proposed the five options of structural diagrams of the above system. To implement the first option proposed to equip the every milking machine by long-range reader. The second option is proposed to realize on the basis of long-range reader and local dishes, which are located in the milking stalls. The third option of the system is realized on the basis of local short-range readers. In this case each milking machine, equipped reader that milker brings to the transponder during the preparation of animals for milking. In the fourth option of the system on the basis of centralized long-range reader using the sensors presence of animals in each milking machine is equipped with special sensors, by which is established the fact of the presence of the animal in the stall. On the basis of the disadvantages evaluation of all system options the most promising is the fifth option of system on the basis of centralized long-range reader and controls the passage of animals. The principle of which is based on measurement taken time control of the animals in the working area of the sensor presence of the object. The efficiency of this system a significant impact the efficiency of means to control the passaging of animals, which necessitates further work towards its improvement.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8357.pdf
Publication type: Статті
Publication: Методи та прилади контролю якості. 2(33), 2014, С.115-123.
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 8357.pdf Size : 2022974 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska