The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32647
Title: Підходи до визначення структури іншомовної комунікативної культури
Authors: Малик В.М.
Keywords: Комунікація, комунікативні процеси, культура, комунікативна культура особистості, іншомовна комунікативна культура
Date of publication: 2023-03-28 14:01:47
Last changes: 2023-03-28 14:01:47
Year of publication: 2023
Summary: Стаття присвячена обґрунтуванню компонентів, критеріїв та показників комунікативної культури та похідної від неї іншомовної комунікативної культури. Показано взаємозв’язок цих явищ та розкрито їх суть. Доведено, що іншомовна комунікативна культура є сукупністю норм і правил, які регулюють спілкування людей в різних культурних контекстах. Висвітлено думку вчених, які впевнені у тому, що іншомовна комунікативна культура є одним з важливих аспектів базової культури особистості. Її слід вважати основним компонентом культури, де іншомовна культура служить системою для покращення формування професійних і соціально-значущих якостей осо¬бистості, а мова є засобом комунікації та розви¬тку іншомовної комунікативної культури. Іншомовна комунікативна культура є складним багатогранним утворенням, що включає систему знань і навичок, які потрібні для здійснення комунікативної діяльності іноземною мовою. Доведено, що до складу комунікативної культури входять такі основні компоненти: мотиваційний, освітній, особистісний, практично-дійовий, їх кількість та специфіка можуть дещо відрізнятись у залежності від поглядів вчених. Охарактеризовано іншомовну комунікативну культуру і виявлено, що до її складу входять такі компоненти: лінгвістичний, соціолінгвістичний та прагматичний. Лінгвістичний компонент включає фонологічні, лексичні, граматичні знання та вміння. Соціолінгвістичний компонент , що визначається соціокультурними умовами використання мови, являє собою сполучну ланку між комунікативною та іншими компонентами. Прагматичний компонент окрім інших компетенцій включає екстралінгвістичні елементи, що забезпечують спілкування. Досліджуючи важливість іншомовної комунікативної культури у середовищі вищої освіти, ми дійшли висновку, що іншомовна комунікативна культура розглядається як цілісна система, яка містить взаємопов`язані моральні й психологічні складові, невід’ємно пов’язані із використанням іноземної мови. Доведено, що опанування іноземної мови студентами немовних спеціальностей ЗВО спрямоване на оволодіння іноземною мовою за професійним спрямуванням, що передбачає вміння викладачів іноземної мови поєднати загальні вміння і навички студентів з іноземної мови та їх професійними знаннями у певній галузі науки й техніки. Підтверджено, що у вихованні особистості сучасного фахівця визначальною якістю є полікультурність, під якою ми розуміємо сформовану готовність особи до діалогу з представниками інших культур, здатність визначати і розуміти культурні особливості народів. Адже не випадково в базових документах щодо розвитку освіти зазначається, що ХХІ ст. може стати століттям «гуманітарного повороту», переходом від деструктивного типу цивілізації до людино орієнтованої моделі, а одним із чинників формування «людини цивілізації» є культура спілкування і співіснування (у нашому випадку іншомовна комунікативна культура).
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32647.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Інноваційна педагогіка. 2023. № 56 (2). С. 175-182. DOI https://doi.org/10.32782/2663- 6085/2023/56.2.38
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32647.pdf Size : 418383 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska