The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32582
Title: Європейський досвід професійної підготовки маркетологів у закладах вищої освіти
Authors: Логоша Р.В.
Keywords: маркетинг, маркетолог, професійна підготовка, компетентності.
Date of publication: 2023-02-28 23:14:49
Last changes: 2023-02-28 23:14:49
Year of publication: 2022
Summary: Предметом дослідження є практичний зарубіжний досвід професійної підготовки маркетологів у закладах вищої освіти. Метою статті є проведення дослідження впровадження практичного зарубіжного досвіду професійної підготовки маркетологів у закладах вищої освіти і можливості його імплементації в Україні. Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, аналіз та синтез, системний підхід, метод порівняння та узагальнення даних.
Результати роботи. У статті в результаті дослідження встановлено роль маркетингової освіти як фактору формування подальшого розвитку людського капіталу. Встановлено, що підготовка сучасних фахівців з маркетингу передбачає формування загальних і спеціальних компетентностей здобувачів вищої освіти, які б були здатні ефективно і соціально відповідально провадити свою майбутню професійну діяльність у мульти та транс-культурному середовищі. Визначено напрями удосконалення процесу професійної підготовки майбутніх маркетологів з урахуванням європейського досвіду.
Галузь застосування. Маркетинг. Висновки. Переорієнтація закладів вищої освіти, що готують фахівців з маркетингу на систему дуальної освіти, залучення практиків до освітнього процесу та заключення угод на підготовку фахівців під конкретну фірму призведе до утримання лідируючих позицій в галузі підготовки висококваліфікованих маркетологів, які розумітимуть базові принципи маркетингу, його стратегічні аспекти, шляхи вирішення складних маркетингових завдань, формування маркетингових стратегій та їх супровід, проведення маркетингових досліджень, просування продукції (послуг), управління споживчою поведінкою тощо, а також, координація та контроль за виконанням більш вузькими спеціалістами вищезазначених маркетингових завдань. Удосконалення процесу професійної підготовки майбутніх маркетологів необхідно постійно: оновлювати зміст маркетингової освіти на основі наукових досягнень та кращих вітчизняних і зарубіжних практик; активно співпрацювати з різними стейкхолдерами у напрямку визначення програмних результатів навчання та його змістового наповнення; впроваджувати та розширювати дуальну освіту та міждисциплінарні освітні програми з підготовки нового покоління маркетологів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32582.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Формування ринкових відносин в Україні. 2022. № 11 (258). С. 17-21.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32582.pdf Size : 214953 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska