The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32535
Title: Екологічне оподаткування як інструмент впливу на обсяги утворення відходів: імплементація європейського досвіду в Україні
Authors: Гончарук І.В., Ємчик Т.В., Вовк В.Ю.
Keywords: екологічний податок, альтернативні джерела енергії, ресурсозбереження, безвідходні технології, викиди вуглецю, сільськогосподарські відходи, енергетична безпека
Date of publication: 2023-01-19 18:19:50
Last changes: 2023-01-19 18:19:50
Year of publication: 2022
Summary: Мета статті полягає у дослідженні систем справляння екологічних податків в Україні та Європі, а також обґрунтуванні пропозицій щодо вдосконалення механізму нарахування, розподілу й використання коштів екологічного податку в Україні, використовуючи досвід ЄС. Авторами охарактеризовано систему екологічного оподаткування у країнах-членах ЄС та здійснено порівняння видів екологічних податків, які справляються у країнах ЄС-27 та Україні. Здійснено аналіз обсягів утворення відходів, викидів СО2 та надходжень від сплати екологічного податку у країнах ЄС-27. Простежено, що між обсягами утворення відходів, викидами СО2 та сумою надходжень від сплати екологічних податків у країнах ЄС-27 існує прямопропорційна залежність, тобто зі збільшенням (зменшенням) значення однієї з них у кілька разів, значення іншої величини збільшується (зменшується) у стільки ж разів. Проаналізовано надходження від екологічних податків у доходах та частку екологічних податків у загальній структурі податкових надходжень деяких європейських країнах та України. Представлено модель впливу екологічного податкового регулювання на прийняття рішень забруднювачами навколишнього природного середовища, визначено основні проблеми, які існують нині у вітчизняній системі справляння екологічних податків та запропоновано заходи по вирішенню цих проблем. Однак, встановлено, що проведення запропонованих заходів щодо підвищення ставок екологічних податків може призвести до серйозних ризиків здійснення виробничо господарської діяльності підприємствами. Зважаючи на зазначене, необхідність подальших досліджень полягає в удосконаленні системи цільового спрямування коштів від сплати екологічних податків та фінансування природоохоронних заходів та впровадження на підприємствах енерго- та ресурсозберігаючих маловідходних та безвідходних технологій.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32535.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Бізнес Інформ. 2022. № 11. С. 221-230. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-11-221-230
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32535.pdf Size : 1100849 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska