The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32375
Title: Використання системи Mathcad у знаходженні нормальних рівнянь в описі процесів екстрагування харчової сировини
Authors: Коляновська Л.М.
Keywords: моделювання, екстрагування, масоперенесення, система Mathcad, олієвмісна сировина.
Date of publication: 2022-12-13 10:59:47
Last changes: 2022-12-13 10:59:47
Year of publication: 2022
Summary: У статті викладено методику використання систем електронних обчислюваних машин, зокрема Mathcad, при знаходженні нормальних рівнянь в описі для побудови математичних моделей технологічних процесів хімічних і харчових галузей. Класичні математичні моделі процесу екстрагування, зазвичай, ґрунтуються на аналізі диференційного рівняння дифузії за відповідних граничних і початкових умов. Також при описі математичних моделей використовують рівняння Фіка, рівняння адбсорційної порової моделі молекулярно-статистичних досліджень, моделі, що враховують фізику процесу перенесення речовини в капілярнопористому середовищі та ін. Моделювання процесів масоперенесення під впливом інтенсифікуючої дії мікрохвильового поля описано в дослідженнях для систем «кава - вода» та «деревина дуба – водоспиртовий розчин», запропоновано механізм комбінованого процесу масоперенесення екстрактивних речовин з пористої структури у розчин. Опис процесів масоперенесення під впливом інтенсифікації мікрохвильового поля досить складний. Масоперенесення екстрактивних речовин з пористих структур у розчин, відбувається шляхом розподілу концентрацій на межі «тверде тіло-розчинник». Проходить з внутрішньої ділянки через зовнішню ділянку, через капіляри в приграничний дифузійний шар. Складні математичні моделі для процесів масоперенесення не мають аналітичних розвя’зків. Для розв’язання нелінійних систем рівнянь рекомендовано використувувати вбудовану функцією find в обчислюваному блоці Given. Також, досить ефективним є універсальна функція genfit, яка дає можливість методом найменших квадратів визначити невідомі параметри для нелінійних комбінацій функцій. Дану систему було використано в описі процесів екстрагування в структурі взаємодії «олієвмісна сировина – розчинник» з інтенсифікуючою дією мікрохвильового поля. Такі спрощені аналітичні системи опису рекомендовано використовувати поряд із експериментальним моделюванням з класичним використанням теорії подібності та методу «аналізу розмірностей». Так як кінцевим результатом зазначених напрямків є побудова обґрунтованих інженерних методик для проектування екстракторів промислового призначення.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32375.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Серія «Харчові технології». 2022. Т. 24, № 98. С. 35-39. DOI https://doi.org/10.32718/nvlvet-f9807
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32375.pdf Size : 1329404 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska