The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 32292
Title: Формування стратегічних напрямів розвитку сільських територій
Authors: Фурман І.В., Дмитрик О.В.
Keywords: потенціал, сільські території, стратегія, принципи, розвиток, політика.
Date of publication: 2022-11-28 10:18:04
Last changes: 2022-11-28 10:18:04
Year of publication: 2022
Summary: В статті досліджено підходи до управління розвитком сільських територій. Визна- чено перспективи розвитку орієнтовані на розвиток дрібнотоварного виробництва та розвитку енергокооперації та переробки відходів на біопаливо. Запропоновані принципи довгостроковою політики зайнятості сільського населення регіонів. Визначенні страте- гічні напрями реформування сільських територій на перспективу. Встановлено страте- гічні цілі і пріоритети зайнятості сільського населення. Укрупнені показники стратегії передбачають щорічне зростання зайнятості сільського населення регіонів на 1–2% та поступову зміну структури зайнятості сільського населення через збільшення його част- ки у невиробничій сфері за рахунок диверсифікації сільської економіки та виробництва
альтернативних джерел енергії; вирівнювання соціально-економічних умов та стандар- тів проживання в сільській місцевості і в міста; покращення демографічної ситуації на селі за рахунок системної держави.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32292.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2022. № 13. С. 46-53. DOI: https://doi.org/10.32782/2708-0366/2022.13.5
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 32292.pdf Size : 1295097 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska