The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26756
Title: Фінансовий моніторинг. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування
Authors: Прилуцький А.М., Герасимчук В.Г.
Keywords:
Date of publication: 2020-10-15 12:44:04
Last changes: 2020-10-15 12:44:04
Year of publication: 2020
Summary: В методичних вказівках самостійної роботи з дисципліни Фінансовий моніторинг наведено опис навчальної дисципліни, мета та завдання навчальної дисципліни, подано список рекомендованої літератури. Методичні вказівки самостійної роботи з дисципліни визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення дисципліни. Вказівки містять структуру всього курсу за всіма видами робіт (лекції, практичні заняття та самостійна робота). У процесі вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти оволодівають базовими знаннями про понятійно-категоріальний апарат
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26756.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26756.pdf Size : 709478 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska