The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26682
Title: Гроші та кредит. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 05 «Соціальні поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка»
Authors: Руда О.Л., Марценюк О.В.
Keywords:
Date of publication: 2020-10-15 15:45:56
Last changes: 2020-10-15 15:45:56
Year of publication: 2020
Summary: Програма нормативної навчальної дисципліни «Гроші та кредит» визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення дисципліни.
Програма дисципліни містить структуру всього курсу за всіма видами робіт (лекції, практичні заняття та самостійна робота) для вивчення дисципліни та набуття майбутніми фахівцями глибоких економічних знань, формування у них нового економічного мислення, адекватного ринковим відносинам, формування навичок аналізувати реальні економічні процеси і приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26682.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26682.pdf Size : 914187 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska