The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26579
Title: Облік і аудит дебіторської заборгованості
Authors: Сатановська Ольга Вікторівна
Keywords: облік, аудит, розрахунки, дебітори, резерв сумнівних боргів, покупці
Date of publication: 2020-11-17 15:24:15
Last changes: 2020-11-17 15:24:15
Year of publication: 2020
Summary: Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методично-організаційних та практичних аспектів обліку та аудиту розрахунків з дебітора-ми, спрямованих на забезпечення керівників інформацією для управління підп-риємством.
Об’єктом дослідження є процес обліку та аудиту дебіторської заборгова-ності в досліджуваному СВК «Трудівник» с. Ярмолинці Гайсинського району Вінницької області.
Мета дипломної роботи полягає у поглибленні теоретичних засад та роз-робці практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку та аудиту розраху-нків з дебіторами на підприємствах. Для досягнення поставленої мети визначені та реалізовані наступні завдання: розкрити економічну сутність дебіторської за-боргованості; висвітлити особливості класифікації дебіторської заборгованості підприємств для цілей обліку та аудиту; дослідити сучасний стан обліку та ау-диту розрахунків з дебіторами на підприємствах з метою визначення напрямків удосконалення; розробити практичні пропозиції з удосконалення обліку та ау-диту дебіторської заборгованості на підприємствах.
За результатами дослідження розроблено та впроваджено рекомендації щодо вдосконалення діючої методики обліку та аудиту на підприємствах з урахуванням національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Одержані результати можуть бути використані в практичній діяльності сільськогосподарських підприємств

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26579.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26579.pdf Size : 1620288 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska