The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26051
Title: Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – "Агроінженерія" освітнього рівня
Authors: Середа Л.П., Холодюк О.В.
Keywords: методологія та організація наукових досліджень, самостійна робота, інтелектуальна власність, експериментальні дослідження
Date of publication: 2020-10-15 14:36:58
Last changes: 2020-10-15 14:36:58
Year of publication: 2020
Summary: Навчальна дисципліна "Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності" виступає як один із найбільш важливих загальних предметів вивчення для магістрантів, що спеціалізуються з усіх галузей наукових знань. Даний курс займає особливе місце у навчальному процесі: з одного боку, він завершує цикл вивчення природничо-наукових і загально-професійних дисциплін у вищому навчальному закладі, а з іншого – закладає підвалини для самостійної дослідницької роботи, через таку ланку як методологія, методи та методика наукового дослідження.
Метою самостійної роботи є вироблення навичок опрацювання спеціальної літератури та інших матеріалів, необхідних для належного засвоєння предмета навчальної дисципліни, а також для розвитку сталих умінь до самостійного вивчення і викладання одержаної інформації. Самостійна робота магістрантів сприяє формуванню і розвитку творчого мислення, знань, індивідуальних здібностей і практичних умінь у розробці об’єктів технічної творчості, набуття знань з методології, методики та організації наукової діяльності, набуття знань у винахідницькій і патентно-ліцензійній діяльності, навичок в роботі з нормативно-правовими актами, патентною інформацією, в оформленні заявок на одержання патентів, “ноу-хау”, ліцензійних угод.
Розглянуто основні вимоги, положення та етапи самостійної підготовки при вивченні дисципліни. Подано вимоги та рекомендації щодо самостійної роботи студентів.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/26051.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26051.pdf Size : 948820 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska