The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25439
Title: Методологія дослідження галузі овочівництва та його ринкової динаміки через побудови економетричних моделей як нелінійних складних систем
Authors: Логоша Р. В.
Keywords: методологія, ринок овочевої продукції, галузь овочівництва, моделювання, система
Date of publication: 2020-08-10 10:35:17
Last changes: 2020-08-10 10:35:17
Year of publication: 2020
Summary: Пізнання різних типів та моделей ринку, галузі так чи інакше ґрунтується на певній методологічній позиції, яка повинна передбачати чітко визначену теорію (або системно узгоджених теорій), принципи та алгоритм наукового дослідження.
У статті побудовано аналогову кібернетичну модель ринку, за допомогою якої можливо було б пояснити історичну динаміку та прогнозувати розвиток ринку овочевої продукції України та галузі овочівництва у майбутньому. Для економетричного опису динаміки ринків запропоновано, як вихідний постулат, тезу про те, що будь-який розвиток може виражатися в еволюційній або революційній формах. Запропоновано підхід до побудови загальних економетричних моделей даного об’єкту на основі композиційної логізації послідовно: системного підходу, парадигми флуктуацій, теорії катастроф та теорії самоорганізації, у тому числі синергетичного підходу.
Авторське бачення загальної моделі динаміки репрезентативного ринку, що повною мірою стосується вітчизняного ринку овочевої продукції, відповідає загальній композиційності змін, що мають еволюційні і революційні (стрибок, катастрофа) стадії. Реалізація еволюційного етапу пов’язана із відносно повільним накопиченням кількісних і якісних змін структури системи, відповідно до яких у точці біфуркації система змінює свій розвиток, обираючи один з можливих для себе атракторів. В результаті цього відбуватиметься якісний стрибок за катастрофічним сценарієм, тоді як система формує нову дисипативну структуру, яка відповідає обраному атрактору.
Розроблений авторський підхід до аналізування динаміки ринку овочевої продукції в Україні як складних нелінійних систем представлений у даному разі як окрема методологія законів еволюції економічних систем; при цьому положення наведених теорій та методологічних підходів, як вважаємо, надають загальну і достатньо універсальну модель ідентифікації можливих сценаріїв розвитку. Прикладне значення цієї часини досліджень окреслено насамперед можливістю впливати на процеси динаміки ринків через реалізацію окремої системи управління.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25439.pdf
Publication type: Статті у зарубіжних наукових фахових виданнях (Copernicus та інші)
Publication: Sciences of Europe. - 2020. - № 53. - P. 6-17.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25439.pdf Size : 1249777 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska