The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25396
Title: Features of the phase and structural transformations in the processing of industrial waste from the production of high-alloyed steels = Особливості фазових та структурних перетворень при переробці промислових відходів від виробництва високолегованих сталей
Authors: Borysov V., Lytvynov A., Braginets N., Petryshchev A., Artemev S., Tsymbal B., Poliakov A., Bratishko V., Kuzmenko V., Kholodiuk O.
Keywords: оксидні техногенні відходи, окалина легованих сталей, відновна плавка, рентгенофазові дослідження
Date of publication: 2020-07-30 16:08:31
Last changes: 2020-07-30 16:08:31
Year of publication: 2020
Summary: Досліджено фізико-хімічні властивості сплаву, отриманого за допомогою відновлювальної плавки з використанням відходів виробництва високолегованих сталей та сплавів. Це необхідно для визначення технологічних аспектів, що забезпечують зниження втрат легуючих компонентів під час отримання та використання легуючого сплаву. Результати досліджень вказують, що при співвідношенні кисню до вуглецю в шихті 2,25 сплав складався в основному з твердого розчину легуючих елементів в γ-Fe. При співвідношенні кисню до вуглецю в шихті на рівні 1,67 додатково прослідковувався Fe3C з подальшим підвищенням інтенсивності прояву карбіду при співвідношенні кисню до вуглецю 1,19. На фотографіях мікроструктури чітко проявлялися декілька фаз з різним співвідношенням легуючих елементів. Вміст Ni у досліджених ділянках різних фаз змінювався в межах 1,38–46,38 % мас., Cr – 3,45–45,32 % мас., W – 1,51–27,32 % мас., Mo – 0,48–10,38 % мас. Mo, W, Nb в більшій мірі концентрувалися в окремих частках. Вміст Nb в деяких включеннях досягав 47,62 % мас. Аналіз результатів досліджень показав, що найбільш вигідним співвідношенням кисню до вуглецю в шихті є 1,67. При цьому переважання у фазовому складі має твердий розчин легуючих елементів в γ-Fe. Частка залишкового вуглецю, що знаходилася у вигляді карбідної складової, мала значення в межах значения в пределах 0,52–2,32 % мас., при цьому забезпечуючи необхідну відновну здатність під час використання сплаву. Проведені дослідження визначили нові технологічні аспекти переробки високолегованих техногенних відходів щодо отримання сплаву з відносно невисоким залишковим вмістом вуглецю. Отримані параметри ресурсозберігаючого легуючого матеріалу забезпечують можливість заміни частики стандартних феросплавів щодо виплавки сталей з деякими обмеженнями по вмісту вуглецю.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25396.pdf
Publication type: Статті Scopus
Publication: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2020. - № 3/10 (105). - Р. 48-54.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25396.pdf Size : 1424417 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska