The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23939
Title: Фінанси бюджетних установ. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківсь
Authors: Алескерова Ю.В., Герасимчук В.Г.
Keywords: Фінанси бюджетних установ
Date of publication: 2020-02-27 12:34:25
Last changes: 2020-02-27 12:34:25
Year of publication: 2020
Summary: Методичні вказівки дисципліни містить структуру всього курсу за всіма видами робіт (лекції, практичні заняття та самостійна робота) для вивчення дисципліни та набуття майбутніми фахівцями глибоких економічних знань, формування у них нового економічного мислення, адекватного ринковим відносинам, формування навичок аналізувати реальні економічні процеси і приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/23939.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23939.pdf Size : 730186 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska