The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Доповідь конференції

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
25416 Modeling of socio-economic development of rural territories of Ukraine = Моделювання соціально-економічного розвитку сільських територій України Tomashuk I. 2020 3
25404 Інноваційно-інвестиційна діяльність як фактор розвитку ресурсозберігаючих технологій Бабина О. М. 2020 2
25392 Методи оцінювання ефективності управління маркетингом підприємства Амонс С. Е. 2020 9
25376 Самоорганізація соціально-економічних систем та місцеве самоврядування Киш Л. М. 2020 17
25374 Збалансована система показників у системі стратегічного управлінського обліку Лепетан І. М. 2020 19
25366 Сфери промислового використання продуктів бджільництва та вимоги ЄС до їх якості Будяк Р. В. 2020 29
25365 Ocновні тенденції розвитку сільськогосподарської техніки та обладнання Будяк Р. В. 2020 23
25363 Інновації сучасної агрономії Телекало Н. В. 2019 23
25362 Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів Телекало Н. В. 2019 30
25361 Агротехнологічні аспекти збереження та відтворення потенціалу родючості земель сільськогосподарського призначення Телекало Н. В. 2019 21
25360 Особливості професійної підготовки фахівців спеціальності Галузеве машинобудування сфери харчових виробництв Будяк Р. В. 2020 26
25344 Забруднення грунту важкими металами за вирощування бобових багаторічних трав Ткачук О. П. 2020 24
25329 Розвиток інноваційної діяльності на переробних підприємствах АПК Гонтарук Я. В. 2020 24
25321 Bioenergy systems based on organic waste of the agricultural sector Tokarchuk D. 2020 17
25320 Сільські території: сутність категорії та індикатори її оцінки Костюченко Д. Л. 2020 19
25314 Фінансове забезпечення агробізнесу: проблеми та перспективи Будяк Р. В. 2020 23
25310 Оцінка інтенсивності забруднення ґрунтів важкими металами та заходи щодо підвищення їх якості Гуцол Г. В. 2020 24
25308 Вплив віку розсади на урожайність пецрю солодкого (Capsicum annuum L.) Швидкий П. А. 2020 24
25291 Вплив охолодження молока на мікроорганізми Соломон А. М. 2020 27
25287 Позакореневі підживлення як фактор підвищення рівня зернової продуктивності ячменю ярого. Тинько В. В. 2019 31
25286 Механізм відтворення і збереження ґрунтів у системі органічного землеробства Алєксєєв О. О. 2020 29
25277 Вплив позакореневих підживлень на зернову продуктивність кукурудзи в умовах Лісостепу Правобережного Колісник О. М. 2020 28
25276 Вплив елементів технології вирощування на активізацію рослинно-мікробного симбіозу та процеси трансформації азоту у агроценозах люцерни посівної Циганська О. І. 2020 19
25271 The effect of geometric parameters of the share mole plow on deformational characteristics of soil in formation of cavity for impervious screen Ковбаса В. П. 2020 34
25270 Застосування програм віддаленого адміністрування при організації дистанційного освітнього процесу студентів інженерних спеціальностей в умовах пандемії COVID-19 Спірін А. В. 2020 19
25269 Порівняльна характеристика програмного забезпечення для супроводу процесу дистанційної освіти студентів інженерних спеціальностей Твердохліб І. В. 2020 28
25264 Особливості інтродукції малопоширених декоративних видів в умовах дендропарку «Ладижинський гай» Прокопчук В. М. 2020 28
25261 Вплив строків сівби та підживлення азотом на продуктивність сортів ячменю ярого в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук М. І. 2020 29
25257 Економічна ефективність технологічних прийомів вирощування проса лозовидного Мазур О. В. 2020 22
25256 Ідентифікація ознак зернобобових рослин за селекційними індексами Мазур О. В. 2020 28
25250 Фотосинтетична продуктивність одновидових та сумісних посівів цукрового сорго із соєю Липовий В. Г. 2020 25
25248 Оптимізація системи удобрення соняшнику на основі використання сучасних мікробіологічних добрив Циганський В. І. 2020 28
25247 Вплив позакореневих підживлень на зернову продуктивність ячменю ярого Колісник О. М. 2020 23
25238 Гліцериномісткі поверхнево-активні речовини в Харчовому виробництві Полєвода Ю. А. 2020 34
25237 Контроль мікробіологічних показників на виробництві як основна ланка в недопущенні харчових отруєнь Войціцька О. М. 2020 15
25236 Вміст крохмалю у зерні кукурудзи залежно від позакореневих підживлень Паламарчук В. Д. 2020 25
25235 Вміст крохмалю у зерні кукурудзи залежно від позакореневих підживлень Паламарчук В. Д. 2020 13
25230 Вплив позакореневого підживлення картоплі на якість продукції Коваленко Т. М. 2020 29
25229 Вивчення вихідного матеріалу для едафічної селекції люцерни Мамалига В. С. 2020 20
25225 Особливості збереження біорізноманіття Східного Поділля: європейські принципи і підходи Мудрак Г. В. 2020 33
25222 Аналіз ефективності застосування обробки грибів для зменшення в них концентрації важких металів Врадій О. І. 2020 25
25221 Особливості ростових процесів та продуктивність рослин редису за використання ретардантів Вергеліс В. І. 2020 43
25220 Формування продуктивності фітоценозів сої та якості насіння залежно від факторів інтенсифікації Забарна Т. А. 2020 28
25219 Перспективи використання стрес-протекторних властивостей гумінових речовин в сільському господарстві Гуменюк Л. Д. 2020 38
25218 Оцінка впливу гербіцидів ГА РРР зеастимуліну на забур’яненість та урожайність кукурудзи Окрушко С. Є. 2020 24
25217 Дослідження рослинних ресурсів картоплі та шкодочинних об’єктів в умовах зміни клімату Пінчук Н. В. 2020 18
25216 Удосконалення елементів технології вирощування кукурудзи на зерно за використання біодобрив для поліпшення трансформації важкодоступних форм фосфору та калію Дідур І. М. 2020 14
25215 Удосконалення елементів технології вирощування кукурудзи на зерно за використання біодобрив для поліпшення трансформації важкодоступних форм фосфору та калію Дідур І. М. 2020 18
25213 Дослідження впливу стимулюючих препаратів на морфогенез редису Ватаманюк О. В. 2020 19
25209 Забруднення едафотопів та сільськогосподарських культур залишками пестицидів в умовах Лісостепу Правобережного Яковець Л. А. 2020 32
25208 Вплив способів обробітку ґрунту на контроль забур’яненості кукурудзи Рудська Н. О. 2020 26
25206 Вплив елементів технології вирощування на урожайність нуту в умовах Лісостепу Правобережного Мордванюк М. О. 2020 11
25201 Дослідження редьки олійної у системі органічних агротехнологій Цицюра Я. Г. 2020 32
25199 Житньо-люцерновий силос у повнозмішаному раціоні дійних корів Сироватко К. М. 2019 24
25198 Дуальна форма освіти як запорука її ефективної модернізації Тимощук Н. М. 2020 24
25187 Актуальність розширення блоку альтернативних землеробських технологій у підготовці майбутніх аграріїв Цицюра Я. Г. 2020 21
25180 Вплив мінеральних добрив на накопичення міді у листовій масі та насінні розторопші плямистої в умовах Вінниччини Разанова А. М. 2020 27
25175 Особливості математичної підготовки на ринку освітніх послуг для фахівців аграрної галузі Левчук О. В. 2020 22
25168 Інтенсивність накопичення у листовій масі та насінні розторопші плямистої міді в умовах польових сівозмін Разанова А. М. 2020 36
25149 Антикризове управління в аграрній сфері Польова О. Л. 2019 28
25148 Проблеми формування та реалізації фінансової політики в Україні Польова О. Л. 2019 20
25146 Реалізація особистісно-зорієнтованого дистанційного вивчення математичних дисциплін за допомогою електронної дошки Левчук О. В. 2020 18
25145 Особливості використання сучасних онлайн-сервісів в процесі вивчення математичних дисциплін для забезпечення безперервного освітнього процесу Левчук О. В. 2020 27
25144 Особливості технології змішаного навчання в процесі викладання математичних дисциплін у вищому навчальному закладі Левчук О. В. 2020 25
25129 Дослідження явища адгезії між взаємодіючими поверхнями Дячинська О. М. 2020 100
25128 Використання м’яса з знаками PSE та DFD Новгородська Н. В. 2020 28
25122 Використання екологічних показників дизельних двигунів для визначення їх технічного стану Бурлака С. А. 2020 29
25121 Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції Телекало Н. В. 2020 30
25116 Аспекти кавітаційної технології водопідготовки харчової галузі Берник І. М. 2020 19
25115 Teilnehmern der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz «Tendenze attuali della moderna ricerca scientifica» = Впровадження самоокупної системи виробництва молока та яловичини Варпіховський Р. Л. 2020 29
25110 Особливості стандартів GRI як основи звіту зі сталого розвитку підприємств АПК Герасименко Ю. В. 2020 23
25107 Розробка технології виробництва молочного напою з використанням пребіотиків Бондар М. М. 2020 21
25094 Development of innovational technologies of agricultural machines projecting and their influence on the formation of professional competencies of agricultural engineer Pryshliak V. 2019 18
25093 The research peculierities of parameters and choice of agricultural machines in pedagogical technologies for innovative project activity in training agroengineers Pryshliak V. 2019 20
25092 Influence of the technology of the through study of agricultural machines on the agroengineers’ readiness for the project activity Pryshliak V. M. 2018 19
25091 Підвищення ефективності механізованого процесу садіння картоплі та обґрунтування конструктивно-технічних параметрів картоплесаджалки Пришляк В. М. 2018 17
25090 Theory of project preparation of agroengineers on the basis of scientific work on the development of agricultural = Теорія підготовки проектів агроінженерів на основі наукових робіт з розвитку сільського господарства Pryshliak V. 2018 16
25089 Наслідки функціонування банків з іноземним капіталом в банківській системі України Марценюк О. В. 2019 14
25082 Сучасний стан та проблемні аспекти сталого розвитку страхового ринку в умовах глобалізації Марценюк О. В. 2019 19
25074 Переваги застосування пробіотиків та пребіотиків в молочних напоях Бондар М. М. 2020 18
25066 Сортові ресурси зернобобових культур в Україні: сучасний стан та перспективи використання Панцирева Г. В. 2020 23
25063 Цінність органічних продуктів . Портрет споживача органічної продукції Гуцаленко О. О. 2020 32
24953 Культура педагогічного спілкування в умовах дистанційного навчання Джеджула О. М. 2020 21
24944 Шляхи вдосконалення регіональної екологічної політики збалансованого розвитку агросфери Cхідного Поділля Ковка Н. С. 2020 35
24936 Видатні вчені кафедри сільськогосподарських машин НУБіП України в ювілейних і пам’ятних датах 2019 року Курило В. Л. 2019 31
24935 Soil and water resources as important objects and prerequisites for the design of agricultural machines and the formation of professional competencies of an agricultural engineer Pryshliak V. 2019 22
24934 Роль і значення інноваційної проектної діяльності у системі інженерно-технологічного забезпечення галузей АПК Пришляк В. М. 2019 25
24933 Agricultural machines projecting and their influence on the formation of professional competencies of agricultural engineer = Проектування сільськогосподарських машин та їх вплив на формування професійних компетенцій сільськогосподарського інженера Pryshliak V. M. 2019 23
24932 Soil and water resources as important objects for the design of agricultural machines Kurilo V. L. 2019 15
24931 Інноваційний розвиток механіко-технологічних процесів сівби біоенергетичних культур на основі вчення академіка П. М. Василенка Пришляк В. М. 2018 25
24928 Вчення академіка П. М. Василенка у технологіях підготовки агроінженерів за умови інтеграції науки, освіти, виробництва Пришляк В. М. 2019 26
24910 Розвиток наукових основ механіки немонотонного пластичного деформування і вдосконалення технологічних процесів обробки металів тиском Сивак Р. І. 2018 29
24868 Підвищення міцності елементів металоконструкцій обробкою тиском Сивак Р. І. 2019 21
24774 Лінгвокультурний підхід до аналізу друкованих рекламних оголошень Тимкова В. А. 2020 55
24735 Використання фізичних полів для обробки харчових технологічних середовищ Берник І. М. 2020 26
24717 Вирощування овочів по технології Strip-till Томчук В. В. 2019 30
24716 Садіння пророслих бульб Томчук В. В. 2018 19
24714 Екологічні особливості дизельних двигунів Паладійчук Ю. Б. 2019 30
24713 Механіка руйнування стружки при протягуванні поверхонь попередньо поділеним технологічними канавками Паладійчук Ю. Б. 2019 25
24712 Примусовий поділ стружки при деформуючо-різальному протягуванні Паладійчук Ю. Б. 2019 27
24711 Охорона природи та заповідна справа в Україні та на території Східного Поділля Ковка Н. С. 2020 140
24710 Ручная картофелесажалка для проросших клубней Томчук В. В. 2020 32
24708 Харчова і біологічна цінність козиного молока Овсієнко С. М. 2020 26
24705 Науково-практичне обгрунтування енергоефективних технологій переробки олійної сировини на основі механічних та електромагнітних інтенсифікаторів Бандура В. М. 2019 30
24704 Дослідження процесів сушіння зерна соняшника інфрачервоним опроміненням Бандура В. М. 2019 24
24696 Інтенсифікація процесів при переробці олійних культур Бандура В. М. 2018 28
24678 Вплив вібрації на роботу валу мийної машини при митті коренеплодів Швець Л. В. 2018 23
24676 Розробка малогабаритного обприскувача сільськогосподарських культур Швець Л. В. 2019 22
24669 Технічні засоби для поліпшення якості збирання коренеплодів цукрових буряків Труханська О. О. 2018 28
24668 Технічні засоби для поліпшення якості зберігання коренеплодів цукрових буряків Швець Л. В. 2018 26
24667 Технологічні передумови використання біоенергетичного потенціалу садів та земель лісогосподарського призначення Швець Л. В. 2019 27
24664 Забезпечення високого технічного рівня сільськогосподарської техніки Труханська О. О. 2019 28
24656 Вальцювання виробів із алюмінієвих сплавів нескладних, асиметричних форм Швець Л. В. 2019 20
24643 Вплив стресостійкості на продуктивність свиней Зотько М. О. 2018 17
24637 Socrates VNAU – the new online platform for improving the quality of student learning = Сократ VNAU - нова онлайн-платформа для підвищення якості навчання студентів Matusiak M. 2018 21
24629 Вплив параметрів вальців на доподрібнення зерна кукурудзи в масі для силосування Холодюк О. В. 2019 40
24628 Аналіз супутникових систем глобального позиціонування та їх роль у сільському господарстві Холодюк О. В. 2019 35
24612 Розвиток конструктивних схем вібраційних приводів транспортних та технологічних машин харчових та переробних виробництв Купчук І. М. 2019 30
24609 Сучасні методи отримання додаткової високоякісної продукції бджільництва Огороднічук Г. М. 2019 39
24608 Актуальні проблеми організації живлення курчат бройлерів Огороднічук Г. М. 2018 28
24607 Вплив трикомпонентного ферментного препарату на морфологічні показники наднирників у піддослідних свиней Огороднічук Г. М. 2019 24
24606 Використання добавок мікробіологічного походження з метою підвищення якості сільськогосподарської продукції Огороднічук Г. М. 2019 22
24600 Механізм пільгового кредитування фермерів та його регіональні програми Алескерова Ю. В. 2018 69
24597 Характеристика рослинної сировини в якості функціональних інгредієнтів у кисломолочних напоях Соломон А. М. 2019 21
24596 Вплив кліматичних умов на мікроорганізми Соломон А. М. 2018 24
24595 Біфідостимулюючі компоненти у продуктах спеціального призначення Бондар М. М. 2019 25
24592 Фінансова безпека сільськогосподарського підприємства Гуцаленко О. О. 2018 51
24591 Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі Войціцька О. М. 2019 40
24587 Нітрати у харчових продуктах Новгородська Н. В. 2020 31
24586 Productivity of organic tomatillo grown in the open ground under conditions of the right-bank forest-steppe of Ukraine = Продуктивність органічного томатілло, вирощеного у відкритому ґрунті в умовах Правобережної Лісостепу України Polutin O. O. 2019 31
24583 Проблеми та перспективи менеджменту внутрішнього туризму Прилуцький А. М. 2018 27
24577 Організація внутрішньогосподарського контролю в системі управління науково-дослідних установ Козаченко А. Ю. 2018 22
24570 Розробка пристосування для підвищення продуктивності процесу фрезерування отворів в трубах Ковальова І. М. 2019 13
24566 Контроль як функція управління земельними ресурсами в Україні Фабіянська В. Ю. 2018 22
24561 Вплив сортових особливостей на врожайність рослин патисона в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І. І. 2018 21
24560 Урожайність та якість продукції патисона залежно від строку сівби в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. 2019 21
24551 Динаміка поширення та особливості розвитку американського білого метелика на Вінниччині Коваленко Т. М. 2019 27
24550 Розвиток незалежного аудиту в Україні в контексті наближення до законодавства СС Фабіянська В. Ю. 2018 26
24548 ВВП як основний макроекономічний показник розвитку України Киш Л. М. 2020 26
24542 Розвиток студентського спорту Вінниччини Бочарова В. Б. 2019 29
24540 Фактори та динаміка поширення раку картоплі на Вінниччині Пінчук Н. В. 2019 26
24539 Дослідження дисперсної системи за комбінованого вібромеханічного впливу Полєвода Ю. А. 2019 25
24538 Шляхи збереження зубра (Bison bonasus) на Поділлі: теорія і практика Мудрак Г. В. 2019 32
24537 Зміна вмісту важких металів у зерні пшениці озимої та борошні в умовах Лісостепу Правобережного Яковець Л. А. 2019 28
24536 The Influence of Globalization of Society on International of Higher Education in Ukraine and Poland = Вплив глобалізації суспільства на міжнародну вищу освіту в Україні та Польщі Pantsyreva H. V. 2018 16
24534 Дослідження впливу озону на зернову сировину під часїї передпосівної обробки з використанням вібраційної сушарки Полєвода Ю. А. 2019 19
24532 Збереження і відтворення біорізноманіття Східного Поділля – пріоритет збалансованого розвитку регіону Мудрак Г. В. 2018 68
24531 Екосистемний підхід - основа збалансованого розвитку агролісівництва України Фурдичко О. І., Нагорнюк О. М., Мудрак О. В., Мудрак Г. В. 2018 25
24529 Використання програмних продуктів для автоматизації підприємств готельно-ресторанного бізнесу Киш Л. М. 2020 22
24528 Ефективність зниження забруднення грунтів важкими металами за органічного землеробства Разанова А. М. 2019 29
24524 Socrates VNAU - the new online platform for improving the quality of student learning Palamarchuk I. 2018 22
24519 Методи знешкодження непридатних пестицидів у Вінницькій області Матусяк М. В. 2018 70
24503 Природно-заповідний фонд Східного Пподілля Ковка Н. С. 2020 41
24502 Застосування сидератів та позакореневих підживлень на сільськогосподарських культурах як фактор відновлення родючості грунтів Поліщук І. С. 2019 20
24499 Обгрунтування параметрів і режимів роботи пристрою для прокладання зрошувачів плодових насаджень Солона О. В. 2019 26
24498 Екологічні аспекти функціонування ринку землі Алєксєєв О. О. 2019 19
24497 Інокулянти як екологічний чинник формування мікробних угруповань ґрунту Алєксєєв О. О. 2019 30
24496 Теоретичні умови забезпечення продуктивності земель сільськогосподарського призначення шляхом впровадження технологій внутрішньогрунтового зволоження Солона О.В. 2019 33
24495 Продуктивність бугайців з використанням однотипної годівлі в умовах покуття Казьмірук Л. В. 2019 39
24373 Інноваційні підходи формування продуктивного агроценозу буряків цукрових в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук І. С. 2019 21
24369 Землі лісового фонду вінниччини в структурі регіональної екомережі Ковка Н. С. 2020 23
24346 Оцінка якості м’яса свиней за згодовування БВМД «Енервік» Білявцева В. В. 2018 34
24345 Вплив інокуляції та позакореневих підживлень на зернову продуктивність нуту в умовах Лісостепу Правобережного Мордванюк М. О. 2018 27
24339 Моніторинг забруднення їстівних грибів важкими металами в умовах Лісостепу Правобережного Врадій О. І. 2019 32
24338 Кисломолочні десерти збагачені біфідобактеріями Бондар М. М. 2019 37
24335 Перспективи застосування пробіотиків з метою підвищення життєздатності бджіл Разанова О. П. 2019 33
24334 Зимостійкість бджолиних сімей за згодовування пробіотика біосевен Разанова О. П. 2019 22
24333 Джерело підвищення ефективності діяльності підприємства Гуцол Г. М. 2019 24
24332 Стан та перспективі відтворення сільськогосподарських тварин в ФГ "Щербич" Зотько М. О. 2019 26
24331 Біфідобактерії у молочних напоях Бондар М. М. 2020 45
24314 Оцінка якості перги в умовах забруднення медоносних угідь важкими металами Гуцол Г. В. 2019 31
24313 Дослідження інтенсивності забруднення ґрунтів сільськогосподарського призначення важкими металами в НГД «Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету Гуцол Г. В. 2019 22
24311 Якість бджолиного обніжжя виробленого бджолами в умовах забруднення медоносних угідь радіонуклідами Гуцол Г. В. 2019 26
24304 Продовольча безпека в контексті підходу "Єдине здоров"я" Льотка Г. І. 2019 18
24302 Пластичність і стабільність зернової продуктивності сортозразків квасолі звичайної Мазур О. В. 2019 33
24301 Адаптивність та селекційна цінність сортозразків квасолі звичайної Мазур О. В. 2019 25
24294 Effect of foliar application of inoculation and seed yield formation and quality indexes of grain chickpea Mordvaniuk M. 2018 44
24281 Особливості математичного моделювання роботи гідравлічних розподільників золотникового типу для систем рульового керування мобільних сільськьгосподарських машин Шаргородський С. А. 2019 23
24279 Сучасний стан розвитку хвороб та шкідників зелених насаджень м. Вінниці та оцінка їхнього впливу на життєздатність деревних рослин Матусяк М. В. 2019 36
24278 Вивчення впливу інокулянтів та мікродобрив на висоту рослин нуту в умовах Правобережного Лісостепу України Мордванюк М. О. 2019 27
24276 Продуктивність нуту залежно від впливу інокулянтів та мікродобрив Мордванюк М. О. 2019 20
24275 Формування симбіотичного апарату для підвищення екологічного потенціалу земель залежно від позакореневих підживлень та інокуляції насіння Мордванюк М. О. 2019 25
24274 Вплив позакореневих підживлень та інокуляції насіння на симбіотичну та зернову продуктивність нуту Мордванюк М. О. 2019 20
24254 Оцінка успішності акліматизації та адаптації предстаників родини Кипарисові (Cupressaceae F. Neger) в умовах біостаціонару ВНАУ Матусяк М. В. 2019 23
24253 Особливості вегетативного розмноження деяких культиварів роду Spiraea l. в умовах біостаціонару ВНАУ Матусяк М. В. 2019 31
24237 Глобальні ініціативи як платформа становлення становлення соціально відповідального аграрного бізнесу в Україні Герасименко Ю. В. 2019 29
24236 Нефінансова звітність підприємств агропромислової сфери виробництва Герасименко Ю. В. 2019 32
24235 Стейкхолдери підприємств АПК: ідентифікація та оцінка їхнього впливу Герасименко Ю. В. 2019 27
24234 Соціально відповідальна позиція підприємств як фактор конкурентних переваг Герасименко Ю. В. 2019 56
24225 Проблеми та перспективи розвитку ринку фундука в Україні Мазур К. В. 2019 29
24224 Унікальність та універсальність застосування простої зеленої водорості Білявцева В. В. 2019 31
24214 Особливості перекладу аграрної термінології Тимощук Н. М. 2020 25
24213 Дослідження хвороб хліба та їх вплив на біотехнологічні процеси виробництва Білявцева В. В. 2019 37
24212 Споживче банківське кредитування в Україні: сучасні аспекти Прилуцький А. М. 2019 22
24211 Фінансові аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств Прилуцький А. М. 2019 31
24210 Внутрішні інвестиційні ресурси зеленого туризму Прилуцький А. М. 2019 26
24209 Інвестиційні ресурси економіки України в умовах глобалізаційних процесів Прилуцький А. М. 2019 70
24208 Перспективи ринку ОВДП в Україні Прилуцький А. М. 2019 18
24169 Сучасний стан використання трудового потенціалу в аграрному секторі України Фурман І. В. 2019 37
24161 Опис моделі еквівалентності ринкового обміну Логоша Р. В. 2019 21
24160 Законодавча регламентація процесу формування ринкових механізмів в Україні Логоша Р. В. 2019 23
24156 Інноваційний розвиток аграрного сектора України: теорія, практика, перспективи Гарбар Ж. В. 2019 19
24155 Fiscal policy under economic transformation = Фіскальна політика в умовах економічної трансформації Harbar Z. 2019 18
24153 Вплив агротехнічних прийомів щодо обмеження шкідливості галиці люцернової квіткової (Contarinia medicaginis kieff.) в посівах люцерни посівної Рудська Н. О. 2019 21
24152 Біостаціонар та експозиційна ділянка Вінницького національного аграрного університету як навчальна, наукова та виробнич Прокопчук В. М. 2019 22
24151 Проблеми матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств Кубай О. Г. 2019 15
24149 Регуляторні процеси формування конкурентоспроможності виробництва біопалив в Україні Климчук О. В. 2019 17
24148 Оптимізація структури посівних площ високорентабельних культур в умовах формування ринку земель сільськогосподарського призначення Климчук О. В. 2019 22
24147 Сировинний потенціал та економічна ефективність виробництва біодизельного палива в Україні Климчук О. В. 2019 24
24144 Rospects for the development of bioenergy in Ukraine = Перспективи розвитку біоенергетики в Україні Бабина О. М. 2018 32
24143 Інноваційний розвиток аграрного сектора України Гарбар Ж. В. 2019 27
24142 Сучасний стан державної підтримки аграрних підприємств Кубай О. Г. 2019 22
24141 Rectors Conference 2019 – Triesdorf International Master Study Course Agricultural Manaagement IMA = Конференція ректорів 2019 - Трієсдорф Міжнародний магістерський курс Сільськогосподарське управління IMA Popenko J. 2019 52
24140 Маркетинг в соціальних мережах Гарбар Ж. В. 2019 64
24137 Особливості навчання іноземної мови у старшій школі Попенко Ю. В. 2019 25
24132 Вплив позакореневих підживлень на вміст хлорофілу у листках гібридів кукурудзи різних груп стиглості Паламарчук В. Д. 2019 38
24124 Математичне моделювання в системі економічної освіти Новицька Л. І. 2019 48
24122 Роль математики у професійній підготовці фахівців туристичної сфери Новицька Л. І. 2019 56
24120 Інвестиційний потенціал Вінницького регіону: можливості та перспективи Томашук І. В. 2019 27
24119 Роль державного управління у сталому розвитку сільських територій України Томашук І. В. 2019 18
24118 Оцінка енергетичного потенціалу Вінницького регіону та фактори його зростання Томашук І. В. 2019 32
24116 Брендингові основи розвитку сільських територій Вінницького регіону Томашук І. В. 2019 17
24115 Багатофункціональний розвиток сільських територій - стратегічна мета державної регіональної політики Томашук І. В. 2019 16
24114 Багатофункціональний розвиток сільських територій - стратегічна мета державної регіональної політики Томашук І. В. 2019 31
24112 Індекс технологічності молочної залози корів та їх молочна продуктивність Казьмірук Л. В. 2019 46
24041 Біологічний спосіб запобігання розвитку кетозу у високоподуктивних корів Овсієнко С. М. 2019 31
24040 Спосіб консервування і використання у годівлі високопродуктивних корів волого зерна сорго Овсієнко С. М. 2019 31
24039 Financial support of agriculture in the european union Aleskerova Y. 2018 23
24029 Земля, як потенціал органічного сільськогосподарського виробництва в Україні Алескерова Ю. В. 2019 46
24028 Использование зерна люпина в кормлении дойных коров Овсієнко С. М. 2019 30
24027 Влияние различных доз цинка и марганца на Качественные показатели мяса свиней Новгородська Н. В. 2019 50
23998 Молочна продуктивність і племінна цінність корів української чорно-рябої молочної породи різних ліній племрепродуктора Вінниччини Разанова О. П. 2019 28
23986 Логістика онлайн-торгівлі в контексті проявів глобалізації цифрової економіки Потапова Н. А. 2019 48
23985 Концепція та розвиток електронного урядування в Україні Юрчук Н. П. 2019 38
23980 Вектори екосистемного підходу до зеленого розвитку сільських територій Ковальчук С. Я. 2019 69
23979 Прибутковість сільськогосподарських підприємств як фактор розвитку аграрного бізнесу Кубай О. Г. 2019 31
23977 Сучасні інструменти в системі управління підприємством Фостолович В. А. 2019 45
23973 Якість медів різного походження Вінницької області Зотько М. О. 2019 31
23971 Особливості використання блокчейн-технологій в цифровій економіці Юрчук Н. П. 2019 42
23970 Енергетична культура та екологічна свідомість як фактори підвищення ефективності використання земельних ресурсів Хомяковський Ю. Л. 2019 43
23969 Можливості розширення туристичних потоків з Польщі з урахкуванням етнокультурних зв’язків з Вінницьким регіоном Хомяковський Ю. Л. 2019 67
23967 Практичні аспекти використання знаряддя з голчастими інжекційними робочими органами для живлення рослин Томчук В. В. 2019 32
23966 Перспективи застосування технології Strip-till у контексті зменшення антропогенного навантаження на грунт Томчук В. В. 2019 32
23964 Практичні аспекти використання технології Strip-till в овочівництві Томчук В. В. 2019 24
23961 Інститут виборів в Україні як основа розвитку громадянського суспільства та розбудови демократичної держави Правдюк А. Л. 2019 52
23958 Роль менеджменту у формуванні управлінських навиків студентів, як фахівців аграрної сфери Бабина О. М. 2019 24
23956 Особливості ресурсного забезпечення аграрних підприємств Кубай О. Г. 2019 22
23955 Перспективи виробництва та використання біопалива у Вінницькій області як фактор впливу на розвиток економіки та аграрного сектору регіону Бабина О. М. 2019 26
23954 Перспективи виробництва біопалива у Вінницькій області як фактор впливу на розвиток економіки та аграрного сектору Бабина О. М. 2019 35
23952 Світовий досвід розвитку альтернативних джерел енергії Бабина О. М. 2019 61
23951 Тифон-перспективна кормова культура Сироватко К. М. 2019 34
23945 Вплив мікроелементної добавки на засвоєння калію у свиней Бережнюк Н. А. 2019 42
23944 Моніторинг експортного потенціалу сільських територій Вінницької області Томашук І. В. 2020 41
23936 Гідроресурси землі, організація їх ефективного та безпечного використання Дубчак В. М. 2019 26
23928 Ринок землі в Україні: сутність та проблеми Тодосійчук В. Л. 2019 30
23926 Валюта та валютний ринок України в умовах ступу в ЄС Алескерова Ю. В. 2019 29
23921 Financial criteria for methodological approaches to the assessment of agrarian insurance Aleskerova Y. 2019 16
23920 Антиінфляційна політика в системі заходів монетарного регулювання економіки рагіонів Тодосійчук В. Л. 2019 24
23919 Контролінг фінансових ризиків підприємства: регіональні аспекти Алескерова Ю. В. 2019 38
23918 Integrated company reporting model = Интегрированная модель отчетности компании Aleskerova Y. 2019 22
23915 Напрями удосконалення підходів до проведення адміністративно-територіальної реформи в рамках зміцнення місцевих бюджетів Дубчак В. М. 2019 51
23910 Економічна необхідність оптимізації структури і розмірів виробництва сільськогосподарських підприємств Ушкаленко І. М. 2019 34
23908 Умови онлайн-реєстрації індивідуального підприємництва Бахарєва Я. В. 2019 73
23907 Експортний потенціал галузі садівництва Вінницької області та напрямки його розвитку Феняк Л. А. 2019 25
23906 Тенденції кредитування вищої освіти в США Джеджула О. М. 2019 66
23889 Формування облікової політики підприємства Коваль Л. В. 2019 30
23883 Non-production expenses: its notion accounting and economic essence = Невиробничі витрати: його поняття облік та економічна сутність Kozachenko A. 2019 18
23866 Оцінка проведення публічних закупівель в Україні Здирко Н. Г. 2019 40
23864 Бухгалтерський облік діяльності підприємств в умовах ризику Гудзенко Н. М. 2019 24
23862 Облікове забезпечення відтворення основних засобів та їх складової - земель сільськогосподарського призначення Любар О. О. 2019 31
23860 Analiz of management banking innovative financial technologies in agrarian sphere = Аналіз управлінських інноваційних фінансових технологій в аграрній сфері Fedorychyna L. 2019 24
23859 Методичні підходи до управлінського аналізу Федоришина Л. І. 2019 35
23857 Сучасні особливості податкового контролю в Україні Шевчук О. Д. 2019 24
23854 Інтегрована звітність: економічна сутність Федоришина Л. І. 2019 33
23853 Ефективність використання основними засобами Федоришина Л. І. 2019 38
23852 Організація бухгалтерського обліку в умовах дії факторів впливу на економічну безпеку сільськогосподарських підприємств Бурко К. В. 2019 29
23851 Організація бухгалтерського обліку в умовах розвитку ринку бухгалтерських послуг в Україні Бурко К. В. 2019 44
23850 Державний фінансовий аудит в системі державного фінансового контролю: основні тенденції проведення та перспективи розвитку Шевчук О. Д. 2019 15
23849 Сучасні проблеми та перспективи розвитку державного фінансового аудиту в Україні Шевчук О. Д. 2019 37
23846 Формування концепції інтелектуального капіталу сільських територій та його облікове забезпечення Томашук І. В. 2019 35
23845 Економічний аналіз в системі управління кадровим потенціалом сільських територій Томашук І. В. 2019 21
23844 Аналітичний аспект розвитку земельного потенціалу України: оренда землі Томашук І. В. 2019 41
23843 Інноваційний розвиток сільських територій України в умовах трансформації економіки Томашук І. В. 2019 21
23842 Формування сучасної бізнес-моделі розвитку сільських територій України Томашук І. В. 2019 46
23841 Поняття та застосування інтегрованої звітності Коваль Л. В. 2019 36
23839 Аналіз фінансового стану та інвестиційної привабливості Вінницького регіону Томашук І. В. 2019 28
23837 Поняття інвестиційної нерухомості Коваль Л. В. 2019 35
23836 Страхування кредитів в діяльності сільськогосподарських підприємств Коваль Л. В. 2019 19
23835 Імплементація міжнародної практики в облікову систему України Коваль Л. В. 2019 32
23834 Бухгалтерський облік витрат в управлінні підприємством Коваль Л. В. 2019 30
23833 Поняття та класифікація біологічних активів Коваль Л. В. 2019 38
23832 Облікове забезпечення управління витратами виробництва органічної продукції рослинництва Іщенко Я. П. 2019 24
23831 Особливості організації фінансового контролю з ціллю забезпечення економічної безпеки Мулик Я. І. 2019 43
23830 Особливості аудиторської перевірки інтегрованої звітності Мулик Я. І. 2019 34
23828 Внутрішній аудит у органах державного управління: планування діяльності Чудак Л. А. 2019 26
23827 Податкова перевірка: відображення результатів у звітності Чудак Л. А. 2019 39
23826 Податкові ризики у адмініструванні податків Чудак Л. А. 2019 28
23825 Сomparative study of tax administration in Ukraine and Europe Chudak L. 2019 22
23821 Звітність за сегментами сільськогосподарських підприємств: управлінський аспект Іщенко Я. П. 2019 32
23813 Системний підхід та його принципи в управлінні підприємством Киш Л. М. 2017 58
23798 Вплив пробіотичного препарату "Пробіол" на хімічний склад м’яса курчат-бройлерів Огороднічук Г. М. 2019 29
23797 Вплив пробіотичного препарату "Пробіол" на хімічний склад м’яса курчат-бройлерів Огороднічук Г. М. 2019 19
23794 Характеристика змін у щитоподібній та ендокринній частині підшлункової залози бичків при підгодівлі їх модифікованою брагою Паладійчук О. Р. 2019 26
23790 Безробіття як соціально-економічна проблема населення України Киш Л. М., Білоус К. І. 2018 34
23782 Використання фіто сировини при виробництві молочних напоїв на основі сироватки Новгородська Н. В. 2019 49
23781 Оцінка гербологічної ситуації агрофітоценозу ячменю ярого за різних попередників в умовах дослідного поля ВНАУ Пелех Л. В. 2019 29
23779 Англомовна лексична компетентність студентів економічних спеціальностей немовних закладів вищої освіти: когнітивний підхід Тимощук Н. М. 2019 25
23778 Сучасний стан фінансування соціального захисту та соціального забезпечення в Україні Брояка А. А. 2019 29
23777 Соціально-економічні аспекти розвитку зеленого туризму Киш Л. М. 2019 41
23776 Розвиток електронних адміністративних послуг в Україні Киш Л. М. 2019 24
23762 Ріст трудової міграції в Україні та її наслідки Скорук О. П. 2018 24
23746 Ефективність використання силосу із злаково-хрестоцвітної сумішки в годівлі корів Сироватко К. М. 2019 24
23739 Предипінг та постдипінг - ефективні методи профілактики маститів у молочних корів Паладійчук О. Р. 2019 24
23737 Еколого-економічні аспекти ефективного поводження з відходами аграрних підприємств Пришляк Н. В. 2019 18
23731 Сила впливу сезону народження і отелення на продуктивність та якість молока корів Поліщук Т. В. 2019 22
23727 Особливості управління проектами з використання відходів для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств Токарчук Д. М. 2019 32
23725 Підходи до формування проектів управління конверсії біосировини на виробництво біопалива Пришляк Н. В. 2019 21
23724 Теоретичні аспекти та інституційні засади ефективного менеджменту відходів аграрних підприємств Пришляк Н. В. 2019 30
23723 Handling of agricultural waste in Ukraine: modern state and prospects = Поводження з сільськогосподарськими відходами в Україні: сучасний стан та перспективи Токарчук Д. М. 2019 37
23711 Якість м’яса перепелів за дії фітобіотика Чудак Р. А., Побережець Ю. М., Вознюк О. І., Добронецька В. О. 2018 31
23708 Показники якості сінажу залежно від фаз розвитку та використання біологічного консерванту Сироватко К. М. 2019 64
23703 Public Policy and Biofuels: Energy, Environment and Food Trilemma Pryshliak N. 2019 25
23702 Адаптивні зміни в надниркових залозах бичків на тривале використання в їх раціоні модифікованої кормової добавки Паладійчук О. Р. 2019 32
23671 Сучасний стан використання мінеральних та органічних добрив в рослинництві Березюк С. В. 2019 26
23668 Розробка рецептур дитячих сосисок Новгородська Н. В. 2019 32
23656 Перспективи розвитку біоенергетики у Вінницькій області Бабина О. М. 2019 48
23653 Біоенергетика – перспективний напрям розвитку Вінниччини Бабина О. М. 2019 31
23637 Change Of Soil Phosphatase Activity During Inoculation Of Sugar Beet Seeds By Polymycobacterium And Agrofil = Зміна активності фосфатази ґрунту при інокуляції насіння буряків цукрових полімікобактеріном та агрофілом Masloyid A. 2019 23
23628 Дослідження коефіцієнта згасання ультразвуку в кавітуючому рідинному середовищі Берник І. М. 2018 22
23626 Особливості оподаткування екологічним податком сільськогосподарських підприємств Коваль Н. І. 2019 24
23617 Інтенсифікація процесів обробки технологічних середовищ Берник І. М. 2019 33
23612 Мінеральний вміст яєць за дії пробіотика Чудак Р. А., Побережець Ю. М. 2018 19
23572 Особливості кредитування молодіжного туризму в Україні Джеджула О. М. 2019 76
23566 Вплив глобалізації світової економіки на розвиток фінансового ринку Ставська Ю. В. 2019 80
23563 Сільський зелений туризм як напрям розвитку сільських територій Ставська Ю. В. 2019 28
23562 Сучасні світові тенденції моделі організації систем захисту від безробіття та можливість їх використання в Україні Феняк Л. А. 2019 29
23561 Сучасні світові тенденції моделі організації систем захисту від безробіття та можливість їх використання в Україні Феняк Л. А. 2019 21
23559 Оцінка інтенсивності накопичення важких металів та мікроелементів у прісноводній річковій і ставковій рибі Постернак Л. І. 2019 48
23549 Основні проблеми розвитку бурякоцукрового виробництва в Україні та шляхи їх подолання Фурман І. В. 2019 29
23544 Поведінка споживача в сучасній ринковій економіці Брояка А. А. 2019 46
23542 Вплив формування ринку землі сільськогосподарського призначення на розвиток підприємств АПК Охота Ю. В. 2019 40
23531 Метод “чорної скриньки” та його застосування в економічному моделюванні Киш Л. М. 2019 32
23530 Товарна структура експорту та імпорту сільськогосподарської та продовольчої продукції Киш Л. М. 2019 80
23486 Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції Мулик Т. О. 2019 44
23479 Вплив фінансової децентралізації на розвиток сільських територій в Україні Томашук І. В. 2019 40
23462 Особливості обліку виробництва органічної сільськогосподарської продукції рослинництва Іщенко Я. П. 2019 34
23461 Нормативне регулювання формування та обліку власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю Іщенко Я. П. 2019 38
23231 Управлінський аналіз: поняття, принципи та основні елементи Томчук О. Ф. 2019 36
23230 Методичні підходи до аналізу дебіторської заборгованості: напрями удосконалення в сучасних умовах Томчук О. Ф. 2019 83
23228 Аналітична оцінка діяльності підприємств на основі нефінансової інтегрованої звітності Томчук О. Ф. 2019 35
23227 Методика використання результатів управлінського аналізу в обґрунтуванні рішень Томчук О. Ф. 2019 27


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska