The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Української та іноземних мов

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
30865 Lexical-syntactical repetition in the system of stylistic figures: status, specification, functions. Zavalniuk I., Kholod I., Bohatko V., Pavlyuk O. СWeof 2022 4
30694 Cognitive linguistics and modern language pedagogy Zavalniuk I., Bohatko V., Pavlyuk, O., Kholod I., Horobets R СWeof 2021 2
30524 Formation of students’ intercultural competence in the conditions of modern global changes Voloshyna O. Сун 2021 6
30501 Історіософський підхід до витлумачення категорії темпоральності й специфіка її вияву в мовотворчості письменників Вінниччини ХХ ст Горобець А., Холод І. Сун 2021 1
30422 Pedagogical Design of the Technology of Students’ Multicultural Competence at Higher Education Institutions. Kravets R., Vykhrushch V., Romanyshyna O., Koziar M., Ridkodubska H., Marionda I., Syvokhop E. СWeof 2021 59
30373 Лінгвостилістичні особливості лексико-синтаксичного повтору в романі І. Багряного «Тигролови». Холод І. Сун 2021 65
30357 Application of modern pedagogical technologies when teaching a foreign language in the non-linguistic higher education institution. Voloshyna O.V. Мвз 2021 80
30356 Tourism insurance market. Voloshyna O.V. Мвз 2021 85
30355 Використання методу мозкового штурму у викладанні іноземної мови. Волошина О.В. Сун 2021 66
30018 English for lawyers. Методичні рекомендації з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Волошина О.В. Мв 2021 3
30012 Українська мова професійного спрямування. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 12 Інформаційні технології, спеціальність – 123 Комп’ютерні науки, освітньо-професійна програма – Комп’ютерні Юмачікова О.М. Мв 2021 1
30001 Українська мова професійного спрямування. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 08 Право, спеціальність – 081 Право, освітньо-професійна програма – Право. Вінниця, 2021. 107 с. Юмачікова О.М. Мв 2021 0
29482 Методичні рекомендації для проходження навчальної практики з іноземної мови студентами спеціальностей «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», «Маркетинг» Кравець Р.А. Мв 2021 2
29469 English for Future Lawyers. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право» Волошина О.В., Холод І.В. Мв 2021 5
29468 Business english. Методичні вказівки до практичних занять студентів денної та заочної форм навчання з іноземної мови спеціальності 072 «Фінанси. Банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Ковальова К В Мв 2021 1
29467 Professional english. Методичні вказівки до практичних занять студентів денної та заочної форм навчання з іноземної мови спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Ковальова К В Волошина Мв 2021 2
29466 English for ecologysts. Методичні рекомендації з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» Волошина О.В., Холод І.В. Мв 2021 4
29095 Інтернаціоналізація змісту навчання іноземної мови як засіб підвищення якості професійної підготовки студентів у закладах вищої освіти Кравець Р. А. Сун 2019 149
29066 Англійська мова за професійним спрямуванням Кравець Р. А., Білоус В. І. Нп 2021 130
29063 Практичне застосування ділової гри при вивченні іноземної мови в умовах навчально-науково-виробничого комплексу «всеукраїнський науково-навчальний консорціум» Гунько І. В., Волошина О. В., Сун 2021 120
29061 Lingua –socio-cultural competence of students as important component of the study of foreign language Kovalova K. V. Суз 2021 121
28810 Modelling of professional situations as the main condition of development of communicative competence. Kovalova K. V. Суз 2021 123
28809 Formation of informational-communicative competence Kovalova K. V. Суз 2021 97
28788 Interaction of narrator and character in the metaprose of J. Salinger and Y. Andrukhovych Krykun O. A. Суз 2021 78
28781 Comparison of narrative structure of j. D. Salinger’s and s. Zhadan’s literary works Krykun O. A. Суз 2021 81
28755 Мовна політика в Україні: реалії та перспективи Смагло Н. С. Суз 2021 101
28745 Modeling of communicative situations of future professional activity in the educational process. Zahorodna O. Суз 2021 79
28744 Innovative pedagogical technologies as a means of forming communicative professional competence of agronomist students Zahorodna O. Суз 2021 132
28743 Transition to distance learning for students of higher educational institutions in quarantine conditions and related problems Zahorodna O. Суз 2021 151
28734 Communicative competence of students and pedagogical conditions of its formation Kovalova K. V. Суз 2021 128
28683 The structural components and genre differentiation of Ukrainian newspaper texts Kholod I. Суз 2021 141
28646 Basic approaches to the study of repetition in modern linguistics Kholod I. Суз 2021 153
28469 Категорія часу в мовній картині світу письменників Вінниччини ХХ століття Горобець А. В. Дк 2021 296
28450 Structural and semantic types of lexical repetition Kholod I. Суз 2021 227
28383 Associative field “time” in vinnytsia writers’ novels of the XXth century Horobets A. Суз 2021 140
28361 Study of linguistic and professional terminology in the process of learning english by students of agrobiological specialties Vlasyuk J. L. Суз 2021 185
28360 Translation studies and summaries in English and Ukrainian. Method of analysis and synthesis. Vlasyuk J. L. Суз 2021 151
28285 Research of sociolinguistic aspects in teaching business foreign language for students of agrarian branch Vlasyuk J. L. Суз 2021 145
28265 Development of economic competencies in the educational process of the future economists Kovalova K. V. Суз 2021 127
28264 Communicative competence of agrarian engineers: the essence and structural components Kovalova K. V. Суз 2021 148
28263 Effective pedagogical conditions of formation of communicative competence of future agrarian engineers Kovalova K. V. Суз 2021 150
28247 Modern methods of administrative management at the enterprises Voloshyna O. V. Суз 2021 199
28108 Застосування кейс-методу в процесі викладання іноземної мови в умовах навчально-науково-виробничого комплексу «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»  Гунько І. В., Волошина О. В. Сун 2021 133
28060 Complex coordination application for interactive methods while teaching foreign languages Voloshyna O. V. Суз 2021 140
28003 Language and ethnic community: historical aspect Smaglo N. Суз 2021 175
27918 Іноземна мова професійного спрямування Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» Крикун О.А. Мв 2020 2
27916 Іноземна мова професійного спрямування. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання галузі знань «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінженерія» Крикун О.А. Мв 2020 3
27878 Personification of temporal concepts as a kind of metaphorical depiction of reality in the works of Vinnytsia region writers of the ХХth century Horobets A. Суз 2021 219
27856 ENGLISH. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання з іноземної мови Галузі знань : 07 «Управління та адміністрування» Спеціальності: 075 «Маркетинг» Спеціальності: 073«Менеджмент» Ковальова К. В. Волошина О. В. Мв 2020 26
27855 Англійська мова: Методичні вказівки дляпрактичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання з іноземної мови спеціальності спеціальності051«Економіка», галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки Ковальова К. В. Волошина О. В. Мв 2020 10
27733 Навчання професійно орієнтованого іншомовного спілкування студентів технічних освітніх закладів як педагогічна проблема Можаровська О. Е. Сун 2020 207
27683 Studying Innovation as the Factor in Professional Self-Development of Specialists in Physical Education and Sport Palamarchuk О., Gurevych R., Мaksymchuk В., Gerasymova I., Fushtey О., Logutina N., Kalashnik N., Кylivnyk А., Haba I., Мatviichuk T., Solovyov V, Maksymchuk I. СWeof 2020 138
27664 Use of educational platforms during the study of foreign (English) language of professional orientation of students of non-philological specialities Zahorodna O. Суз 2020 181
27659 Fundaments of administratijn of the national educatijn system of Ukraine Branitska T., Logutina Т. Сун 2020 175
27656 Scientific selective as a type of creative activity in spiritual and intellectual education and training of students Kalashnik N. V., Logutina N. V., Barus M. M. Сун 2020 106
27619 Використання ted-talks під час вивчення англійської мови професійного спрямування студентами нефілологічних спеціальностей Загородна О. Ю. Дк 2020 148
27616 Мовна картина світу персонажа в художньому перекладі Крикун О. А. Дк 2020 136
27615 Порівняльний аналіз українських перекладів «Дев'яти оповідань» Дж. Д. Селінджера Крикун О. А. Дк 2020 161
27614 Implementation of language policy in Ukraine Smaglo N. Суз 2020 251
27592 Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі», 25 листоп. 2020. Вінниця. Пк 2020 160
27591 A variety of approaches to the analysis of the work of jerome david salinger in english criticism Krykun O. A. Суз 2020 198
27542 The intercultural competence of a new ukrainian school teacher as an important factor of effective pedagogical activity Branitska T., Logutina N. Суз 2020 272
27539 Формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів на заняттях з іноземної мови Кравець Р. А. Тд 2020 295
27519 Theoretical aspects of the formation of linguistic and socio-cultural competence of future specialists in the tourism industry Vlasyuk J. Суз 2020 246
27517 Сучасний український газетний текст: змістова концепція, структурна специфіка, жанрова диференціація Горобець І. Сун 2020 272
27477 Епітет як репрезентант темпоральності в межах лексикосемантичного й асоціативного поля «час» (на матеріалі художніх творів письменників Вінниччини ХХ століття) Горобець А. Сун 2020 218
27468 The tehnology of formation of communicative competence of future agrarian engineers Kovalova K. V. Суз 2020 185
27452 Морфологічний спосіб творення ергонімів Східного Поділля Мельник О., Волошина О. Сун 2020 163
27254 Formation of economic sustainability of enterprises in modern economic conditions Voloshyna O. V. Суз 2020 151
27223 Ділове спілкування: методичні рекомендації для майбутніх фахівців із готельно-ресторанної справи і туризму. Алла Горобець Мв 2020 3
27214 Українська мова за професійним спрямуванням: вправи та завдання. Методичні рекомендації. Алла Горобець, Інна Горобець Мв 2020 10
27213 Латинська мова. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Наталія Логутіна Мв 2020 12
27120 Some aspects of the essence of intercultural communicative competence with the future specialists of higher education Voloshyna O. V., Bilous O. S. Сун 2020 174
27053 Мікропіле «Зима» як інтерпретація сезонних номінацій у мовотворчості письменників Вінниччини ХХ століття Горобець А. Тд 2020 119
26998 Іноземна мова (англійська). Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 « Готельно-ресторанна справа» Власюк Юлія Леонідівна Мв 2020 12
26782 Repetition of simple sentences in modern Ukrainian press Horobets I. Суз 2020 114
26752 The expression means of the micro field “winter” in the Vinnytsia writers’ prose of the xx th century Horobets A. Суз 2020 224
26361 Formation of competitiveness of enterprises in modern economic conditions Voloshyna O. V. Суз 2020 133
26053 Ділова іноземна мова: методичні вказівки для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня заочної форми навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» Кравець Р.А. Мв 2020 5
26052 Англійська мова в науці: методичні вказівки для здобувачів третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії). Кравець Р.А. Мв 2020 17
25829 Іноземна мова професійного спрямування: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» Кравець Р.А. Мв 2020 31
25655 Англійська мова: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання з іноземної мови спеціальності 072 «Фінанси. Банківська справа та страхування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» – Ві Ковальова К В Мв 2020 0
25654 Англійська мова: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання з іноземної мови спеціальності: 122 «Комп’ютерні науки», галузі знань 12 «Інформаційні технології». Ковальова К В Мв 2020 1
25653 Англійська мова: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання з іноземної мови спеціальності 072 «Фінанси. Банківська справа та страхування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» – Ві Ковальова К В Мв 2020 2
25534 Економічний потенціал підприємств готельно-ресторанного та туристичного сектору Волошина О. В., Манжос Е. О. С 2020 168
25514 Культура наукової української мови у професійному становленні фахівця Тимкова В. А. Сун 2020 255
25512 Коммуникативная компетентность будущих инженеров как образовательная технология в высшей школе = Communicative competence of future engineers as educational technology at high school Ковальова К. В. Мвз 2020 373
25335 Доцільність упровадження предметно-мовного інтегрованого навчання майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях з іноземної мови Кравець Р. А. Тд 2020 282
25334 Педагогічне проектування технології формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Кравець Р. Тд 2020 278
25332 Formation of lingua-socio-cultural competence of future economists during the study of foreign language Kovalova K. Суз 2019 377
25322 Foreign language teaching in the connext of internationalisation of higher education institutions = Викладання іноземної мови в контексті інтернаціоналізації закладів вищої освіти Kravets R. Тд 2020 238
25299 Ігрові методи, як засіб вивчення іноземної мови = Game methods as a means of learning a foreign language Попенко Ю. В., Волошина О. В. Суз 2020 232
25279 Модальність, як ба тато аспекти а лінгвістична категорія = Modality as a multi-aspect linguistic category Попенко Ю. В. Суз 2020 311
25251 Лексична компетентність студентів на початковому етапі вивчення англійської мови як об’єкт формування при використанні ІКТ Попенко Ю., Павліщук О. Мвз 2020 314
25198 Дуальна форма освіти як запорука її ефективної модернізації Тимощук Н. М. Дк 2020 207
25166 Effectiveness vs Efficiency for Organisational Development: A Study = Ефективність проти ефективності організаційного розвитку: дослідження Gupta S. K., Karpa M. I., Derhaliuk M. O., Tymkova V. A., Kumar R. Суз 2020 713
25078 Communicative competence as a component of adaptation of the specialist in the transformational society Kovalova K. V. Суз 2020 173
25071 Професійна культура ділового спілкування менеджера Тимкова В. А. Тд 2020 146
25062 Українська мова (за професійним спрямуванням): Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 13 Механічна інженерія, спеціальності 113 Галузеве машинобудування; галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальн Тимкова В.А., Горобець А.В. Нп 2020 25
25061 Українська мова (за професійним спрямуванням): Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 21 Ветеринарна медицина, спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза; галузі знань 20 Аграрні науки та прод Тимкова В.А., Горобець А.В. Нп 2020 12
25054 Українська мова професійного спрямування: Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальностей 201 Агрономія, 202 Захист і карантин рослин, 203 Садівництво і виноградарство; г Тимкова В.А., Горобець А.В. Нп 2020 48
25052 Українська мова (за професійним спрямуванням): Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальностей 205 Лісове господарство; 206 Садово-паркове господарство Тимкова В.А., Горобець А.В. Нп 2020 16
25016 Українська мова за професійним спрямуванням Тимкова В., Горобець А. Нп 2020 3296
24975 Лінгвокультурний підхід до аналізу друкованих рекламних оголошень Тимкова В. Сун 2020 331
24892 The Efficiency of Training a Teacher at Higher Education Institutions of Different Profiles Vykhrushch V. O., Romanyshyna L. M., Pehota O. M., Shorobura I. M., Kravets R. A. СSc 2020 287
24877 Використання інформаційно-комунікаційних технологій для формування лексичної компетентності студентів аграрних закладів вищої освіти Тимощук Н. М. Сун 2020 318
24858 Лінгвістична характеристика друкованих рекламних оголошень Тимкова В. А. С 2020 207
24853 Особливості мовної організації рекламного тексту Тимкова В. А. Тд 2020 156
24842 Використання мультимедійних технологій у вивченні іноземних мов у закладах вищої освіти Волошина О. В. Тд 2020 213
24841 Мовна підготовка майбутніх фахівців туризму Волошина О. В. Тд 2020 391
24774 Лінгвокультурний підхід до аналізу друкованих рекламних оголошень Тимкова В. А. Дк 2020 322
24760 Foreign language teaching at the agrarian higher educational establishments Tymoshchuk N. Суз 2020 162
24543 Communicative competence in the system of professional training of future engineers-agrarians Kovalova K. V. Суз 2020 116
24470 Іноземна мова професійного спрямування. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми галузі знань 18 “Виробництво та технології” спеціальності 181 “Харчові технології” Тимощук Н.М., Бойко Ю.В., Хомяковська Т.О. Мв 2020 30
24469 Друга іноземна мова(німецька мова) Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчанняспеціальності «051 Міжнародна економіка» «242 Туризм» «241 Готельно-ресторанна справа» Манжос Е.О., Волошина О.В. Мв 2020 3
24464 Латинська мова. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Манжос Е.О., Волошина О.В. Мв 2020 6
24306 Формування мовно-комунікативної компетентності у професійному становленні фахівця Тимкова В. А. С 2020 262
24303 The structural elements of lexical-semantic field “time” on the language material of Vinnytsia region writers’ artistic works = Структурні елементи лексико-семантичного поля «Час» на мовному матеріалі художніх творів письменників Вінниччини Horobets A. Тд 2020 158
24263 Організація тестового контролю знань студентів-спортсменів з іноземної мови Волошина О. В. Сун 2020 582
24214 Особливості перекладу аграрної термінології Тимощук Н. М. Дк 2020 130
24093 Особливості перекладу аграрної термінології Тимощук Н. М. Тд 2020 161
23898 Латинська мова. Методичні рекомендації до практичних занять студентів (ОКР бакалавр) денної та заочної форм навчання спеціальності «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Манжос Е.О. Мв 2020 2
23897 Латинська мова. Програма навчальної дисципліни галузь знань 21 Ветеринарна медицина спеціальність 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза освітнього рівня другий (магістерський) Манжос Е.О. Нп 2020 2
23787 Engineering management of vibrating machines for targeted mechanical activation of premix components (Web of Science) Yanovych V., Honcharuk T., Honcharuk I., Kovalova K. СSc 2018 258
23779 Англомовна лексична компетентність студентів економічних спеціальностей немовних закладів вищої освіти: когнітивний підхід Тимощук Н. М. Дк 2019 178
23757 Implementation of the person-oriented approach to teaching foreign languages by means of contextual learning Khomiakovska T., Matiienko O. С 2019 218
23716 Технологія формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників Ковальова К. В. Сун 2019 214
23714 Розвиток інформаційної компетентності студентів економічних спеціальностей Ковальова К. В. Сун 2019 623
23694 Наукова мова як складова майбутньої професійної діяльності студентів-аграрників (на прикладі досліджень Івана Огієнка) Тимкова В. А. Сун 2019 183
23658 Програма вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови Тимощук Н.М., Кравець Р.А. Пвф 2020 21
23657 Програма вступного іспиту з дисципліни “Іноземна мова (німецька)” для здобуття ступеня магістра Тимощук Н.М., Бойко Ю.В., Хомяковська Т.О. Пвф 2020 3
23650 Програма вступного іспиту з дисципліни “Іноземна мова (англійська)” для здобуття ступеня магістра Тимощук Н.М., Бойко Ю.В., Хомяковська Т.О. Пвф 2020 5
23649 Програма вступного іспиту з дисципліни “Іноземна мова (французька)” для здобуття ступеня магістра Тимощук Н.М., Бойко Ю.В., Хомяковська Т.О. Пвф 2020 3
23522 Socio-psychological adaptation of law university students Tymoschuk N. M. Суз 2020 185
23521 Критерії і показники проектувальної майстерності майбутніх фахівців з туризму Волошина О. В. Сун 2018 149
23520 Використання інтерактивних технологій для формування естетичного смаку у студентів ВНЗ засобами іноземних мов Волошина О. В. Сун 2018 139
23493 Особливості вивчення фахової омонімічної термінології студентами немовних закладів вищої освіти Тимощук Н. М. Сун 2019 243
23473 Формування педагогічної майстерності майбутніх викладачів технічних дисциплін аграрних університетів Тимощук Н. М. Сун 2019 363
23424 The role of educational environment of an agrarian university in formation of intellectual potential of human capital Khomiakovska T. Сун 2019 137
23303 Особливості викладання іноземної мови в умовах інтернаціоналізації освітнього простору Кравець Р. А. С 2019 473
23294 Роль іноземної мови в процесі інтернаціоналізації закладів вищої освіти Кравець Р. А. С 2019 389
23293 Training Students for Cross-cultural Communication at Foreign Language Clases in the Context of Internationalisation of higher Education Institutions Kravets R. A. С 2019 301
23256 Англомовна лексична компетентність студентів економічних пеціальностей немовних закладів вищої освіти: когнітивний підхід Тимощук Н. М. Сун 2019 164
23179 Фразеологізми з компонентом-орнітонімом у лексичній системі англійської мови Тимощук Н. М. Сун 2019 433
23109 Англійська мова для майбутніх екологів Кравець Р.А. Нп 2019 42
22914 Програма підготовчих курсів до єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра Ковальова К.В., Манжос Е.О., Волошина О.В. Нп 2019 13
22797 Ethnic Stereotypes in Traditional Communication as a Framework of Ukrainian World View Mazurkevich O., Osiyskiy Y., Suprun L., Skrypnyk N., Lebed I., Tymkova V. Суз 2019 187
22535 Іноземна мова (німецька). Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів-аграріїв денної та заочної форм навчання " Манжос Е.О., Волошина О.В. Мв 2019 38
22477 Ділова іноземна мова. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної форми навчання галузі знань галузі знань 28 «Управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністр Тимощук Н.М., Бойко Ю.В. Мв 2019 10
22476 Ділова іноземна мова. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної форми навчання галузі знань галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Тимощук Н.М., Бойко Ю.В. Мв 2019 20
22475 Ділова іноземна мова. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної форми навчання галузі знань галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Тимощук Н.М., Бойко Ю.В. Мв 2019 22
22002 Designing Cloud-oriented University Environment in Teacher Training of Future Physical Education Teachers Bakhmat N., Maksymchuk B., Voloshyna O., Kuzmenko V., Matviichuk T., Kovalchuk A., Manzhos E. СSc 2019 324
22000 Майбутнє аграрного сектору України: погляд молодих вчених Жукотанська В. В., Козак М. М., Волошина О. В. Пк 2018 485
21999 The implentation of the mind mapping technic into the process of teaching managers english for professional purposes Тимощук Н. М. С 2019 381
21994 Medico-recreational tourism and its modern aspects of development = Медико-рекреаційний туризм та його сучасні аспекти розвитку Ivashchenko A. V., Dudorova L. Yu., Karyagin Y. O., Marchenko O. Y., Voloshyna O. V. Мвз 2019 374
21991 Номінації вікових періодів у мові роману Михайла Стельмаха "Дума про тебе" Горобець А. С 2019 412
21804 Уживання дієслівно-іменних конструкцій в офіційно-діловому стилі української мови Тимкова В. А. С 2019 259
21575 Моделювання процесів управління закупівлею товарів у готельно-ресторанному бізнесі Іващенко А. В., Молоченко В. В. Сун 2019 192
21574 Розробка організаційного механізму вдосконалення управління іміджем готельного підприємства Молоченко В. В. Сун 2019 173
21547 Українська мова (за професійним спрямуванням) Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня „бакалавр” Галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування Тимкова В.А. Нп 2019 32
21546 Українська мова (за професійним спрямуванням) Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня „бакалавр” галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування Тимкова В.А. Нп 2019 8
21544 Лексика і фразеологія професійного спілкування у вправах і завданнях. Методичні матеріали для підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності «Право» Тимкова В.А. Мв 2019 2
21543 Українська мова (за професійним спрямуванням) Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня „бакалавр” галузі знань 07 – Управління та адміністрування спеціальності 071 – Облік та оподаткування Тимкова В.А. Нп 2019 8
21173 Роль термінології у формуванні мовно-професійної компетентності фахівців економічного профілю Тимкова В. А. Сун 2019 639
21037 Ігрові форми на заняттях з іноземної мови як засіб підвищення мотивації студентів до вивчення економічного вокабулярію Тимощук Н. М. Сун 2019 334
20964 Forming of the motivational sphere of students of non-linguistic (agrarian) higher educational institutions Тимощук Н. М. С 2019 248
20960 Розвиток творчого мислення майбутніх аграрних інженерів: теоретико-методологічний аспект Тимощук Н. М. С 2019 327
20958 Підвищення мотивації до вивчення іноземної мови студентами немовних (аграрних) закладів вищої освіти Тимощук Н. М. С 2019 470
20947 Сенсорика часу як репрезентант ідіостилю Михайла Стельмаха (на матеріалі роману "Чотири броди") Горобець А. С 2019 850
20939 Лексико-семантичне поле «час» у мові повісті Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять» Горобець Г. С 2018 466
20931 Використання прийменника ПРИ в українській та російській мовах Тимкова В. А. С 2019 1272
20930 Семантическая природа предикатов качества в структуре двусоставного предложения Тымкова В. А. С 2019 319
20809 Іноземна мова. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання з дисципліни для бакалаврів спеціальностей 208 «Агроінженерія», 133 «Галузеве машинобудування». – Вінниця: ВНАУ, 2019. – 90 с. Матієнко О.С. Мв 2019 30
20791 Іноземна мова професійного спрямування: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» Кравець Р.А. Мв 2019 10
20772 Ділова іноземна мова Кравець Р. А. Нп 2019 1313
20771 Ділова іноземна мова. Методичні вказівки до практичних занять для магістрантів заочної форми навчання спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» Довгань Л.І. Мв 2019 3
20770 Іноземна мова професійного спрямування. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 1 курсу денної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» Довгань Л.І., Молоченко В.В., Хомяковською Т.О. Мв 2019 659
20724 Політика вдосконалення рівня управління іміджбілдингом туристичного підприємства Іващенко А. В., Молоченко В. В. С 2019 246
20723 Розвиток музейного потенціалу туристичної діяльності Іващенко А. В., Молоченко В. В., Волошина О. В. С 2019 240
20722 Розробка процесів управління логістикою у туристичній галузі Іващенко А. В., Молоченко В. В. С 2019 242
20721 Вдосконалення маркетингових інструментів для розробки концепції сталого розвитку туристичних підприємств Тимкова В. А., Савіна С. С. С 2019 191
20643 Ділова іноземна мова. Методичні вказівки до практичних занять для магістрантів заочної форми навчання спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» Довгань Л.І. Мв 2019 1
20540 Латинська мова. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів (ОС бакалавр) спеціальності 081 «Право» Гаврилюк Н.М., Молоченко В.В., Осаульчик О.Б. Мв 2019 217
20539 Іноземна мова професійного спрямування. Методичні вказівки для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» Тимощук Н.М., Довгань Л.І. Мв 2019 5
20538 Словник-довідник: українсько-англійський, англо-український для студентів технічних спеціальностей Матієнко О.С., Хомяковська Т.О., Молоченко В.В. С 2019 7
20537 COMPUTER SCIENCES IN ENGLISH: Англійська мова для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей: 122 «Комп’ютерні науки» та 051«Економіка» Матієнко О.С., Осаульчик О.Б. Мв 2019 3
20536 ENGLISH GRAMMAR IN RULES AND TASKS: методичні вказівки з граматики англійської мови для студентів денної та заочної форм навчання Матієнко О.С. Молоченко В.В., Хомяковська Т.О. Мв 2019 53
20424 Система неформальної осіти дорослих у сільській місцевості Довгань Л. І. С 2019 264
20338 Художнє порівняння як засіб увиразнення темпоральних номінацій у мовотворчості Михайла Стельмаха Горобець А. С 2019 425
20337 Лексико-семантичне поле "час" у складі метафори (на матеріалі мови художніх творів Михайла Стельмаха) Горобець А. С 2018 459
20327 Providing Dialogue of Educational Interaction with Students for Formation the Readiness to Partnership Молоченко В. В. Суз 2018 351
20323 Етапи становлення системи вищої аграрної освіти в США Гаврилюк Н. С 2019 382
20252 Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». English for Future Specialists of the Hotel and Catering Industry. Ковальова К. В., Манжос Е. О. Мв 2019 513
20250 Актуальність та специфіка освіти дорослих в сільській місцевості Довгань Л. І. Тд 2019 189
20236 Іноземна мова професійного спрямування. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців напряму 241 «Готельно-ресторанна справа» галузь знань 24 «Сфера обслуговування» Перший (бакалаврський) освітній ступінь у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів Ковальова К. В., Манжос Е. О. Нп 2019 39
20230 History of the development of moral education in the USA in the second half of XX century = История развития нравственного воспитания в США во второй половине XX века Dovhan L. I. С 2019 313
20229 Застосування моделі Blended Learning під час викладання іноземної мови в немовному (аграрному) ЗВО Тимощук Н. М. С 2019 374
20180 Українська мова (за професійним спрямуванням). Навчально-методичні матеріали для підготовки фахівців першого (бакалаврського) ступеня напрям підготовки –113 Галузеве машинобудування Тимкова В.А., Молоченко В.В. Нп 2019 27
20179 Українська мова професійного спрямування: Методичні вказівки для студентів спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура» 1 курсу денної форми навчання Тимкова В.А., Горобець А.В. Мв 2019 177
20178 Іноземна мова професійного спрямування. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» спеціальності 204 «Технологія виробництва і пе Тимощук Н.М., Довгань Л.І. Мв 2019 26
20177 Ділова іноземна мова. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» спеціальностей 207 «Водні біоресурси та аквакультура» та 204 «Те Тимощук Н.М., Довгань Л.І. Мв 2019 14
20176 Ділова іноземна мова. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання (ОКР Бакалавр та магістр). Манжос Е.О., Волошина О.В. Мв 2019 14
20145 Professional training of agrarian sector specialists in the UK Тимощук Н. М. С 2019 278
20090 Літературний процес кінця ХІХ - початку ХХ століття: навчально-методичний посібник з української літератури для підготовки студентів коледжів та технікумів Тимкова В.А., Заїка Л.С., Каспіч Г.Г. Нп 2019 3
19989 Prospects for development of small enterprises on the territory of the Vinnytsia region Pronko L., Lebedieva N. Мвз 2019 586
19981 A model of prospective psychologists’ professional development at a university = Модель професійного розвитку потенційних психологів в університеті Shakhov V., Shakhov V., Lebedieva N. Мвз 2018 235
19980 Іншомовна компетентність як складова професійної комунікації у підготовці фахівців технічних спеціальностей Тимкова В.А.,Лебедєва Н.А. С 2018 352
19964 English: Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для студентів галузі знань: 07 Управління та адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент, спеціалізації Логістика. Дакалюк О.О. Мв 2019 17
19891 Professionally-oriented teaching of a foreign language at the agrarian university Тимощук Н.М. С 2019 212
19773 Business English Essentials: навчально-методичний посібник з ділової англійської мови для слухачів магістратури Матієнко О.С. Нп 2019 90
19772 Англійська мова для студентів технічних спеціальностей. Матієнко О.С. Нп 2019 7
19771 Програма Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури Тимкова В.А. Пвф 2019 0
19770 Українська мова в науці Тимкова В.А. Нп 2019 39
19761 Програма вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови Довгань Л.І., Кравець Р.А. Пвф 2019 18
19760 Програма вступного іспиту з дисципліни “Іноземна мова (французька)” для здобуття ступеня магістра Колісник О.М., Довгань Л.І., Тимощук Н.М. Пвф 2019 3
19759 Програма вступного іспиту з дисципліни “Іноземна мова (німецька)” для здобуття ступеня магістра Колісник О.М., Тимощук Н.М., Лебедєва Н.А. Пвф 2019 1
19752 Програма вступного іспиту з дисципліни “Іноземна мова (англійська)” для здобуття ступеня магістра Колісник О.М., Довгань Л.І., Тимощук Н.М. Пвф 2019 2
19648 Роль сільськогосподарського дорадництва у досягненні цілей політики сталого розвитку Довгань Л.І., Довгань Ю.В. С 2018 327
19512 Досвід організації та розвитку дистанційного навчання в державних університетах США Гаврилюк Н.М. Тд 2018 198
19492 Національна специфіка ділової етики в різних країнах світу Ребяк К., Тимкова В.А. Тд 2018 242
19472 Побудова конкурентної моделі управління бізнес-процесами в сучасному вищому навчальному закладі Волошина О.В., Молоченко В.В., Дев’ятко В.В. С 2018 221
19441 Периферійна організація як структурний компонент лексико-семантичного поля "час" у мові повісті Михайла Стельмаха Горобець А. Тд 2018 293
19420 Мова, культура та освіта Пк 2018 350
19353 Independent extracurricular work at the agrarian coplleges of the USA Тимощук Н.М. Тд 2018 308
19351 Темарій голоду в малій прозі Миколи Понеділка Тимощук Н.М. Тд 2018 405
19338 Проксемічні особливості невербального спілкування менеджера Тимкова В.А. Тд 2018 256
19302 Інтеріоризація як складова формування цінності знань у процесі підготовки майбутнього фахівця аграрія Лебедєва Н.А. Тд 2018 188
19301 Modern Trends in Bankruptsy of Enterprises in Ukraine and their Solutions Shcherbaniuk O., Mazun V., Matiienko O.S. Тд 2018 173
19300 What Is Insurance Korchun V., Marchuk Yu., Matiienko O.S. Тд 2018 154
19114 Система вищої освіти США: теоретико-методологічний аспект Гаврилюк Н.М. С 2018 302
19108 The effect of radiation on the human body Sytnyk V.V., Shehda M.M., Voloshyna O.V. Тд 2018 183
19107 Medical examinations in criminal investigations Kozak M.M. , Papyan A.D., Voloshyna O.V. Тд 2018 211
19076 Інноваційні технології навчання іноземних мов як засіб формування професійної компетентності особистості Лебедєва Н.А. Тд 2018 287
19071 Іншомовна компетентність як невід’ємна складова професійної підготовки майбутніх фахівців аграрного сектору економіки у контексті потреб сучасного ринку праці Хомяковська Т.О. Тд 2018 239
18866 Мас-медійний дискурс як джерело поповнення загальномовного словника новотворами Кравчук Л., Волошина О. Тд 2018 543
18864 Актуальність вивчення іноземної мови в умовах глобалізації освітнього простору Волошина О., Кравчук Л. Тд 2018 424
18834 Міжнародний туризм як складова продуктивних сил України Іващенко А. В., Волошина О. В., Молоченко В. В. С 2018 248
18811 Співвідношення семантичної і формально-граматичної структури речення з предикатами якості Тимкова В.А. С 2018 328
18609 English for Future Specialists of the Hotel and Cateri. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». Манжос Е.О., Волошина О.В. Мв 2018 5
18471 Вивчення професійної фразеології студентами аграрного профілю крізь науковий дискурс Івана Огієнка Тимкова В.А. С 2018 726
18408 Сезонні номінації у складі лексико-семантичного та асоціативного поля «час» (на матеріалі автобіографічної повісті Михайла Стельмаха «Щедрий вечір») Горобець А. В. С 2018 419
18403 Ділова іноземна мова. Методичні вказівки до практичних занять для магістрантів заочної форми навчання спеціальності 201 «Агрономія» Довгань Л. І. Мв 2018 32
18402 Іноземна мова професійного спрямування. Методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – Вінниця: ВНАУ, 2018. – 64 с. Довгань Л. І., Тимощук Н. М. Мв 2018 12
18349 Сучасні трансформаційні процеси в освітньому процесі вищої школи в умовах інформаційного суспільства Довгань Л. І. Тд 2018 260
18348 Виховання молоді у спільнотах: досвід США у контексті вітчизняної практики колективного виховання Довгань Л. І. Тд 2018 164
18347 Preposition construction in texts of the official-business style of the Ukrainian language = Прийменникові конструкції в текстах офіційно-ділового стилю української мови Тимкова В.А. С 2018 375
18191 Дистанційна освіта як засіб професійної самореалізації студентів вищих навчальних закладів США Гаврилюк Н.М. С 2018 509
18084 Електронне навчання як фундаментальна технологія освітньої системи в США Гаврилюк Н. М. Тд 2018 218
18051 Організаційна складова частина системи вищої освіти США Гаврилюк Н.М. С 2018 476
18017 Вища аграрна освіта США: теоретико-методологічний аспект Тимощук Н.М. С 2018 372
18016 Організація співпраці у системі "викладач-студент" в сучасних умовах Осаульчик О.Б. С 2018 405
17958 Ділові імітаційно-рольові ігри на заняттях іноземної мови в професійній підготовці майбутніх економістів Кравець Р. А. С 2018 206
17820 Ділова іноземна мова. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальностей: 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 074 "Публічне управ Матієнко О.С. Нп 2018 304
17633 Ділова іноземна мова. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Тимощук Н.М. Мв 2018 15
17632 Ділова іноземна мова. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» спеціальності 204 «Технологія виробництва і переро Тимощук Н.М. Мв 2018 21
17631 Латинська мова. Методичні рекомендації до лабораторних занять студентів І-го курсу факультету технології виробництва і переробки продуктів тваринництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство зі спеціальності 207 Гаврилюк Н.М. Мв 2018 5
17630 Латинська мова. Методичні рекомендації до практичних занять студентів (ОКР бакалавр) денної та заочної форм навчання спеціальності «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Гаврилюк Н.М. Мв 2018 4
17629 Іноземна мова професійного спрямування (німецька). Методичні матеріали для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Лебедєва Н.А. Мв 2018 6
17620 Technical English. Англо- український словник технічних термінів для студентів, аспірантів та викладачів технічних спеціальностей. Н.А.Лебедєва С 2018 5
17594 Basic Business English: навчальний посібник з ділової англійської мови для підготовки фахівців другого (магістерського) освітнього ступеня галузі гнань 07 «Управління та адміністрування», спеціальностей: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківсь Матієнко О.С. Нп 2018 14
17593 Business english. Методичний матеріали з ділової англійської мови для самостійної роботи студентів заочної форми навчання Матієнко О.С., Хом’яковська Т.О. Мв 2018 17
17317 Предикати якості у формально-граматичній структурі речення української мови = The predicates of quality in the formal-gramatic sentence structure of Ukrainian language Тимкова В. А., Лебедєва Н. А. Суз 2018 586
17276 Культура фахового мовлення:навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів Тимкова В.А. Мв 2018 19
17248 Проблема культури мовлення сучасних засобів масової інформації Тимкова В.А. С 2018 378
16992 Використання інтерактивних технологій для формування естетичного смаку у студентів ВНЗ з засобами іноземних мов Волошина О. В. С 2018 392
16991 Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх фахівців з туризму Дудорова Л.Ю., Волошина О.В. С 2017 437
16990 Іншомовна комунікативна компетентність студентів-аграріїв у незалежній Україні Волошина О. В. С 2017 547
16977 Моделювання комунікативних ситуацій професійної діяльності як педагогічна умова формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників Ковальова К.В. С 2017 249
16962 Проксемічні особливості невербального ділового спілкування менеджера Тимкова В.А. С 2018 472
16943 Мотивація, як педагогічна умова формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників Ковальова К.В. С 2017 425
16941 Організація та розвиток дистанційного навчання (досвід США) Гаврилюк Н.М. С 2018 394
16940 Система вищої освіти США: теоретико-методологічні аспекти Гаврилюк Н.М. С 2017 649
16937 Особистісно-орієнтоване навчання, як складова процесу фахової підготовки спеціалістів інженерного профілю Ковальова К. В. С 2017 406
16925 Використання інтерактивних методів навчання для формування вмінь партнерської взаємодії студентів-аграріїв на заняттях із іноземної мови Молоченко В.В. С 2018 367
16922 Основні підходи до поняття самооцінки: класичні зарубіжні теорії Лебедєва Н. А. С 2018 617
16921 Теоретичні і методичні основи полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі Кравець Р. А. Мвв 2017 2213
16910 Interaction of school and family in the upbringing of children Kholkovska I., Molochenko V. Суз 2017 560
16874 Переклад англійських економічних термінів українською мовою Тимощук Н.М. С 2018 593
16749 "Не вміли будувати власної держави, опинилися в чужих руках": художня концепція визвольних змагань українців у повісті Леоніда Полтави "Над блакитним Чорним морем" Тимощук Н.М. С 2018 308
16748 Самостійна позааудиторна робота студентів США: теоретико-методологічний аспект Тимощук Н.М. С 2018 321
16738 Філософські засади теорій морального виховання у педагогіці США Довгань Л.І. С 2016 630
16716 Market conditions and their influence on the activity of a manager in the agrarian sphere Martseniuk N.A. С 2018 361
16712 Формування професійної іншомовної готовності студентів-аграріїв засобами інформаційно-комунікаційних технологій Дакалюк О.О. С 2018 386
16704 Інноваційні технології навчання в освітньому процесі вищої школи Довгань Л. І. Тд 2017 267
16672 Професійно-ціннісне середовище як основа розвитку комунікативної взаємодії у контексті викладання мов у аграрному виші Лебедева Н.А. С 2017 356
16649 Модульний підхід до викладання іноземної мови в аграрному ВНЗ Кравець Р. А. С 2014 267
16630 Діалог культур у полікультурній освіті майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. Тд 2017 294
16629 Механізми підвищення внутрішньої мотивації майбутніх фахівців аграрної галузі у процесі формування полікультурної компетентності на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. Тд 2017 315
16626 Теоретичні аспекти впровадження лінгвосоціокультурної педагогічної концепції у ВНЗ Довгань Л.І. Тд 2018 280
16625 Структурно-функціональна модель педагогічної технології формування полікультурної компетентності студентів аграрних ЗВО Кравець Р.А. Тд 2017 223
16620 Типи полісуб’єктної взаємодії в освітньому полікультурному середовищі аграрного ВНЗ Кравець Р.А. Тд 2017 402
16619 Самостійна робота як фактор формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Кравець Р.А. Тд 2017 295
16617 Педагогічні умови формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. Тд 2017 297
16616 Stages of Forming Future Agrarians’ Multicultural Competence At Foreign Language Classe Кравець Р.А. Тд 2017 292
16613 Реалізація полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. Тд 2017 460
16612 Структура педагогічної технології формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. Тд 2017 322
16611 Етапи формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. Тд 2017 238
16586 Аналіз результатів педагогічного експерименту з впровадження педагогічної технології формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Кравець Р.А. Суз 2017 446
16585 Організація освітнього полікультурного середовища як соціальної системи полісуб’єктного типу в аграрному ВНЗ Кравець Р.А. С 2017 618
16583 Сутність внутрішньої мотивації пізнавальної діяльності майбутніх фахівців аграрної галузі в контексті формування полікультурної компетентності на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. С 2017 471
16582 Впровадження інтерактивних методів навчання у полікультурній освіті майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. С 2017 482
16581 Педагогічна технологія формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. С 2017 264
16580 Діяльність менеджера аграрної галузі в ринкових умовах Марценюк Н. А. С 2018 232
16579 English cuisine Марценюк Н.А., Позур К.С. Тд 2018 296
16577 Роль іноземного інвестування у професійній підготовці менеджерів аграрної галузі Марценюк Н. А. Тд 2018 248
16575 Контекстне навчання як засіб інтеграції у процесі викладання англійської мови ХомяковськаТ.О., Калініченко А.І. С 2017 864
16574 Роль професійної мобільності у професійній підготовці менеджерів аграрної галузі Марценюк Н. А. С 2017 733
16563 Куратор академічної групи – вихователь, науковець, організатор у вищих аграрних закладах освіти Матієнко О.С. С 2017 256
16521 Recreational and tourism activity and its modern aspects of development Ivashchenko A. V., Voloshyna O. V., Vlasenko I. V. Мвз 2018 403
16461 Вплив інформаційних технологій та нових альтернативних методів у аграрній галузі на професійну підготовку менеджерів Марценюк Н.А. Тд 2018 251
16319 Інклюзивне освітнє середовище у вищій школі України Тимкова В.А. С 2018 746
16318 Формування культури професійного спілкування у майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи Тимкова В.А. С 2017 811
16307 Вплив стресу на рівень самооцінки студентів-аграріїв: теоретичні аспекти Лебедєва Н. А. С 2017 350
16221 English for Future Specialists of the Hotel and Catering Industry . Методичні рекомендації для практичних занять студентів (ОКР Бакалавр та магістр) спеціальності 241 «Готельно- ресторанна справа». Манжос Е.О., Волошина О.В. Мв 2018 6
16220 English for Future Tourist Specialists . Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів (ОКР Бакалавр та магістр) спеціальності Галузь знань: 24 «Сфера обслуговування» спеціальність: 242 «Туризм» Волошина О.В., Манжос Е.О. Мв 2018 10
16169 Англійська мова у контексті полікультурної освіти. Навчальний посібник з англійської мови для майбутніх фахівців аграрної галузі з напряму підготовки «лісове і садово-паркове господарство» Кравець Р.А. Нп 2015 27
16168 Англомовний світ навколо нас: методичні рекомендації. English-speaking World Around Us Кравець Р.А. Мв 2018 16
16165 Формування у майбутніх фахівців аграрної сфери готовності до партнерської взаємод ії у професійній діяльності. Методичний посібник для бакалаврів спеціальності “ Агрономія Молоченко В.В. Нп 2018 5
16164 Ділова іноземна мова: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 20 Аграрні науки і продовольство, спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Тимощук Н.М., Довгань Л.І. Нп 2018 14
16163 Іноземна мова професійного спрямування: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 20 Аграрні науки і продовольство, спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції твари Тимощук Н.М. Нп 2018 21
16162 Ділова іноземна мова: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 20 Аграрні науки і продовольство, спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Тимощук Н.М., Довгань Л.І. Нп 2018 10
16161 Іноземна мова професійного спрямування. Методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 074 «Публічне управління та адм Тимощук Н.М., Довгань Л.І. Мв 2018 9
16160 Іноземна мова професійного спрямування: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 20 Аграрні науки і продовольство, спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура. Тимощук Н.М. Нп 2018 424
16159 Іноземна мова професійного спрямування: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 21 Ветеринарна медицина, спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, експертиза та санітарія Тимощук Н.М. Нп 2018 5
16158 Іноземна мова професійного спрямування. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Тимощук Н.М., Довгань Л.І. Мв 2018 48
16157 Іноземна мова (англійська). Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань13 Механічна інженерія, спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» Матієнко О.С. Нп 2018 11
16156 Deutsch: Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для студентів галузі знань: 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» Дакалюк О. О. Мв 2018 21
16155 Ділова іноземна мова (англійська). Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань13 Механічна інженерія, спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» Матієнко О.С. Нп 2018 9
16154 ENGLISH. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для студентів для студентів денної форми навчання спеціалізації «Економічна кібернетика» Матієнко О.С., Ковальова К.В. Мв 2018 23
16153 Іноземна мова (англійська). Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 208 «Агроінженерія» Матієнко О.С. Нп 2018 7
16147 Іноземна мова (англйська). Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» спеціальності : 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» ХомяковськаТ.О. Нп 2018 0
16146 Ділова іноземна мова (англійська). Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 208 «Агроінженерія» Матієнко О.С. Нп 2018 7
16145 Ділова іноземна мова (англійська). Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців фахівців другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціальності: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електроме Матієнко О.С. Нп 2018 0
16144 Іноземна мова професійного спрямування. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 05 «економіка» спеціальності 051«економіка» Ковальова К.В. Нп 2018 52
16143 Ділова іноземна мова. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 05 «економіка» спеціальності 051«економіка» Ковальова К.В. Нп 2018 24
16142 Ділова іноземна мова. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та страхування» Ковальова К.В. Нп 2018 25
16141 Іноземна мова професійного спрямування. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та страхування» Ковальова К.В. Нп 2018 44
16139 Українська мова (за професійним спрямуванням).Програма навчальної дисципліни для бакалаврів галузі знань 07 Управління та адміністрування Тимкова В.А. Нп 2018 3
16138 Програма навчальної дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням) для підготовки бакалаврів галузі знань 08 Право Тимкова В.А. Нп 2018 2
16137 Програма навчальної дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням) для бакалаврів галузі знань 0305 Економіка та підприємництво Тимкова В.А. Нп 2018 10
16130 Українська мова (за професійним спрямуванням). Навчальна програма дисципліни для підготовки здобувачів вищ ої освіти галузі знань 13 Механічна інженерія спеціальності 113 Галузеве машинобудування Ільчук В.В. Нп 2018 4
16129 Українська мова (за професійним спрямуванням). Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 21 Ветеринарна медицина спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Тимкова В.А., Молоченко В.В. Нп 2018 23
15930 BUSINESS ENGLISH. Методичні матеріали з ділової англійської мови для самостійної роботи студентів Хомяковська Т.О., Матієнко О.С. Мв 2018 56
15929 Методичні матеріали з англійської мови для самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності “Агроінженерія” Матієнко О.С. Мв 2018 10
15901 Робочий зошит з іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів спеціальності "Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі" Мазур А.В., Сторожук І.В., Тимощук Н.М. Рз 2018 7
15900 English: Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для студентів заочної форми навчання спеціалізації «Економічна кібернетика». Тимощук Н.М., Довгань Л.І. Мв 2018 8
15841 Формування професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної сфери Герасимова І. Г. Мвв 2015 3137
15820 Nonverbal communication of future managers: the didactic aspects Tymoschuk N. M. Тд 2018 433
15810 Літературні набутки Ольги Мак у моделюванні штучного голодомору Тимощук Н.М. С 2017 879
15809 Художні особливості роману "Посол мертвих" Аскольда Мельничука Тимощук Н.М. С 2017 968
15803 Formation of professional skills of future lawyers in the process of learning foreign languages Tymoschuk N. M., Dovhan L. I. С 2017 409
15671 Українська мова (за професійним спрямуванням) Тимкова В.А., Заїка Л.С. Нп 2018 180
15666 Іноземна мова. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету механізації сільського господарства денної та заочної форм навчання Матієнко О.С. Мв 2018 310
15599 Формування сучасної мовно-професійної компетентності економіста-аграрія Тимкова В.А. С 2017 335
15598 Лінгвокультурологічний підхід до вивчення фразеології студентами-аграріями Тимкова В.А. С 2017 1154
15411 Програма вступного іспиту з дисципліни “Іноземна мова (французька)” для здобуття ступеня магістра Колісник О.М., Довгань Л.І., Гарник А.А. Пвф 2018 7
15410 Програма вступного іспиту з дисципліни “Іноземна мова (англійська)” для здобуття ступеня магістра Колісник О.М., Довгань Л.І., Тимощук Н.М. Пвф 2018 9
15409 Програма вступного іспиту з дисципліни “Іноземна мова (німецька)” для здобуття ступеня магістра Колісник О.М., Тимощук Н.М., Лебедєва Н.А. Пвф 2018 8
15346 Програма вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови Довгань Л. І., Кравець Р. А., Гарник А. А. Пвф 2018 8
15274 English: Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для студентів спеціальності «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» Тимощук Н.М. Мв 2018 33
14880 Іноземна мова. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» Довгань Л. І. Мв 2017 46
14832 Психологія. Методичні рекомендації для проведення практичних занять студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання спеціальності 051 – «Економіка». Ковальова К. В. Мв 2017 2
14831 Англійська мова: Методичні вказівки з іноземної мови до лабораторних занять спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Міжнародна економіка». Ковальова К. В. Мв 2017 15
14830 Англійська мова: Методичні вказівки до лабораторних занять з іноземної мови спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Економічна кібернетика». Ковальова К. В. Мв 2017 27
14745 English: Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для студентів спеціальності «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Тимощук Н.М. Мв 2017 19
14740 Англо-російсько-український словник сільськогосподарських термінів Волошина О.В. С 2017 10
14732 Українська мова(за професійним спрямуванням). Програма дисципліни для підготовки фахівців першого (бакалаврського) освітнього ступеня галуз і знань 24 „Сфера обслуговування”, спеціальн ості 242 „Туризм” Тимкова В.А., Ільчук В.В. Нп 2017 7
14452 English for mechanical constructors. Навчальні матеріали для студентів спеціальності «Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва» Лебедєва Н.А. Мв 2017 12
14451 Латинська мова. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів (ОКР бакалавр) спеціальності «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Гаврилюк Н.М. Мв 2017 4
14442 Тестові завдання з дисципліни «Іноземна мова» для бакалаврів спеціальності 208 «Агроінженерія» та 133 «Галузеве машинобудування» Матієнко О.С. Мв 2017 21
14405 Зошит із тестовими завданнями з української мови д ля проведення атестації осіб, які претендують на вступ до державної служби, щодо вільного володіння державною мов ою Мазур В.А., Дармограй О.В., Тимкова В.А., Ільчук В.В. Мв 2017 16
13278 Application of knowledge management in universities as a requirement of the information society Lebedieva N. A. Тд 2017 413
13264 Лінгвокраїнознавчі аспекти викладання граматики англійської мови в аграрному ВНЗ: методичні рекомендації Кравець Р.А. Мв 2017 6
13252 Використання термінотворчого потенціалу латини сучасними європейськими мовами Гарник А.А. Тд 2016 304
13248 Ефективність використання інтерактивних методик у контексті комунікативного підходу до вивчення іноземної мови у вищій школі Гарник А.А., Дакалюк О.О. С 2016 1075
13247 Моделювання професійно-орієнтованих комунікативних ситуацій під час навчання німецької мови як другої іноземної Дакалюк О. О. Тд 2016 441
13246 Особливості формування іншомовної компетентності студентів-аграріїв в процесі навчання другої іноземної мови Дакалюк О. О. Тд 2016 373
13239 Психолого- педагогічні основи підготовки майбутнього фахівця до формування комунікативної компетенції Манжос Е.О., Гаврилюк Н.М. С 2016 277
13236 Методи стимулювання та розвитку творчого мислення на заняттях з іноземної мови Миколюк О.П. Тд 2016 264
13233 Методичні особливості навчання перекладу автентичних текстів студентів економічних спеціальностей Гаврилюк Н.М. Тд 2016 553
13232 Методична автентичність у навчанні перекладу студентів економічних спеціальностей Гаврилюк Н.М. Манжос Е.О. С 2016 629
13231 Peculiarities of the formation of professional competence of future specialists of agrarian economy Havryliuk nataliia Суз 2016 561
13228 Використання сучасних інформаційних технологій у процесі викладання іноземної мови професійного спрямування Гарник А.А. С 2017 388
13226 Формування професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи Дакалюк О. О. С 2017 422
13212 Літературознавча інтерпретація історичної драми Івана Огієнка "Розпятий Мазепа" Тимощук Н.М. С 2016 349
13122 Німецька мова. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання факультету ТВіППТ Тимкова В.А., Миколюк О.П. Мв 2017 4
13084 Milchqualität und Melkhygiene in Deutschland Миколюк О.П., Гончарук А. Тд 2016 225
13082 Проблемне навчання як інноваційна педагогічна технологія у навчальному процесі ВНЗ Миколюк О.П. Тд 2016 270
13077 Українська мова в науці. Тимкова В.А., Дущенко Т.І. Нп 2017 46
13053 Комунікативна культура майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи Тимкова В.А., Гуцол Н.А. С 2017 432
13052 Проблеми удосконалення мовленнєвої культури студентів-аграріїв Тимкова В.А. С 2017 365
13038 Сучасні зарубіжні теорії мотивації у контексті освітньої психології та лінгвістики Лебедєва Н.А Сун 2016 217
13026 Навчально-методичний посібник: Українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів агрономічного факультету Тимкова В.А., Ільчук В.В., Дущенко Т.І. Нп 2017 264
12984 Формування професійної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Гаврилюк Н. М., Манжос Е. О. Тд 2016 655
12983 Навчання перекладу фахових текстів студентів нефілологічних спеціальностей Гаврилюк Н.М., Манжос Е.О. С 2016 257
12982 Формування професійно-комунікативної компетентності майбутнього фахівця аграрної галузі Манжос Е.О. Сун 2016 579
12981 Розвиток комунікативної діяльності студентів у навчальному процесі Манжос Е.О. Сун 2017 344
12980 Peculiaratiesof the formation of professional competence of future spetialists of agrarian economy E.A. Manzhos, N.M. Havrylluk Суз 2017 332
12979 Психолого-педагогічні основи підготовки майбутнього фахівця до формування комунікативної компетенції Манжос Е.О., Гаврилюк Н.М. Сун 2017 316
12879 Навчальна програма дисципліни (типова) латинська мова галузь знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Гаврилюк Н.М. Нп 2017 63
12878 Латинська мова. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів (ОКР бакалавр) спеціальності 081 «Право» Гаврилюк Н.М. , Волошина О.В., Манжос Е.О. Мв 2017 255
12877 English for Future Managers.Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів (ОКР Бакалавр та магістр) спеціальностей 073 (Менеджмент) та 074 (Публічне управління і адміністрування) Волошина О.В., Манжос Е.О., Гаврилюк Н.М. Мв 2017 38
12764 Програма підготовки аспірантів і здобувачів до кандидатського іспиту з іноземної мови. Довгань Л. І., Кравець Р. А., Гарник А. А. Пвф 2017 20
12626 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» для бакалаврів заочної форми навчання спеціальності 071 “Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”. Дакалюк О.O., Матієнко О.С., Гарник А.А. Мв 2017 47
12621 «Іноземна мова». Методичні вказівки до самостійної роботи для бакалаврів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Хомяковська Т.О., Матієнко О.С. Мв 2017 18
12620 Business English: Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова» для магістрантів спеціальності 181 «Харчові технології» Тимощук Н.М., Довгань Л.І. Мв 2017 20
12619 Business English: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Ділова іноземна мова» для магістрантів спеціальності 181 «Харчові технології» Тимощук Н.М., Довгань Л.І. Мв 2017 69
12618 Програма дисципліни «Ділова іноземна мова» для магістрантів спеціальності 181 «Харчові технології» Тимощук Н.М., Довгань Л.І. Нп 2017 10
12616 Українська мова (за професійним спрямуванням) Методичні матеріали для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напрям підготовки 204 Технологія виробництва та переробки продук Тимкова В.А., Дущенко Т.І. Мв 2017 15
12595 Програма вступного іспиту з дисципліни "Іноземна мова (англійська) для здобуття ОКР "магістр" Льотка Г.І., Тимкова В.А., Довгань Л.І. Пвф 2017 9
12594 Програма вступного іспиту з дисципліни "Іноземна мова (німецька) для здобуття ОКР "Магістр" Льотка Г.І., Тимкова В.А., Лебедєва Н.А. Пвф 2017 460
12593 Програма вступного іспиту з дисципліни "Іноземна мова (французька) для здобуття ОКР "Магістр" Льотка Г.І., Тимкова В.А., Гарник А.А. Пвф 2017 1
12591 Мова і мовлення студентів-аграріїв: ретроспективний аналіз Тимкова В.А. С 2016 284
12589 Удосконалення усного професійного мовлення студентів аграрного профілю Тимкова В.А. Сун 2016 741
12588 Мовленнєва культура студентів-аграріїв на сучасному етапі Тимкова В.А. Тд 2016 653
12587 Українська мова в освітньому просторі Тимкова В.А. Тд 2016 295
12523 Структура іншомовної компетентності майбутніх інженерів-конструкторів аграрного профілю Миколюк О.П. Сун 2014 823
12521 Geld- und bankwesen der brd Миколюк О.П., Рябоконь Ю. Тд 2016 235
12384 Сучасні підходи до виконання перекладу фахових текстів для студентів вищих навчальних закладів Гаврилюк Н.М. Сун 2016 414
12383 Peculiarities of learning foreign languages by non-philological students Nataliia Havryliuk,Elvira Manzhos Суз 2016 520
12377 Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні іноземній мові студентів-аграріїв Тимощук Н.М. Тд 2016 254
11942 Девіації норм літературного мовлення студентів-аграрників у контексті досліджень івана огієнка Дущенко Т.І., Тимкова В.А. Сун 2015 534
11929 Толерантність – основна передумова культури спілкування учителя з учнями Матієнко О.С. Сун 2015 703
11890 Deutsch. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни “ділова іноземна мова (німецька)” для підготовки фахівців освітньо – кваліфікаційного рівня “магістр” за спеціальностями: 201«агрономія»; 203 «садівництво та виноградарство»; 206 «садово-паркове госп Лебедєва Н.А., Матієнко О.С., Дакалюк О.О. Мв 2016 10
11889 Програма з навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова (німецька)» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальностями: 201«Агрономія»; 203 «Садівництво та виноградарство»; 206 «Садово-паркове господарство»; 101 «Екологія» Лебедєва Н.А., Матієнко О.С., Дакалюк О.О. Нп 2016 8
11888 Business Correspondence. Навчально-методичний посібник, для студентів які вивчають курс "Ділова іноземна мова " Матієнко О.С., Ісаєва О.А. Нп 2016 135
11878 Українська мова в науці : навчальна програма для підготовки фахівців освітньо-наукового рівня за відповідними спеціальностями (аспіранти) Тимкова В.А., Дущенко Т.І. Нп 2016 23
11831 International Management Manzhos E., Kazmiruk N. Тд 2016 178
11830 Формування професійної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Гаврилюк Н. М., Манжос Е. О. Тд 2016 607
11829 The Activities of Human Resource Management Manzhos E., Koval H. Тд 2016 272
11827 Henry ford changes the world: birth of the assembly line Матієнко О.С., Волинець Ж. Тд 2015 272
11826 advantages and disadvantages of assembly line manufacturing Матієнко О.С., Іщенко О. Тд 2015 275
11825 Grain processing equipment: from field to bin Матієнко О.С., Білоус Е. Тд 2015 245
11824 Формування мовно-професійної компетентності фахівця-аграрія Тимкова Валентина Андріївна Тд 2016 479
11823 Культура мовлення у професійній підготовці економіста з бухгалтерського обліку Тимкова В.А., Боднар Я.М. Тд 2016 635
11822 Удосконалення культури мовлення у студентів вищих аграрних навчальних закладів як складової професійного спілкування Тимкова В.А., Дущенко Т.І. Тд 2016 567
11821 Українські прізвища: генеалогія й ономастика Тимкова В.А., Жевега Л.С. Тд 2016 351
11797 Українська мова в науці : навчальний посібник для підготовки фахівців освітньо-наукового рівня (аспіранти). Тимкова В.А., Дущенко Т.І. Нп 2016 34
11611 Еcological situation in ukraine in teaching of future ecologists Lebedeva N.A., Kurdomanenko T. Тд 2016 564
11610 professoinal vocabulary as an aspect of foreign language teaching for future agronomist Lebedeva N.A., Kostyk V. Тд 2016 486
11609 Lebedeva n.a., dvorzhak e. ways of solving environmental problems in teaching ecologists Lebedeva N.A., Dvorzhak E. Тд 2016 592
11608 Horticulture as a module part in teaching of future agronomists Lebedeva N.A., Aksentiuk K. Тд 2016 512
11607 Мотивація в структурі професійної підготовки фахівців-аграріїв Лебедєва Н.А. Тд 2016 577
11603 Передумови становлення майбутнього інженера як інтелектуальної особистості Миколюк О.П. С 2016 1287
11599 Девіації норм літературного мовлення студентів-аграрників у контексті досліджень Івана Огієнка Тимкова В. А., Дущенко Т. І. Сун 2015 230
11167 Money, its functions and types. Гроші, їх функції та типи. Гарник А.А., Маньківський Ю., Могилевський І., ШароваТ. Тд 2016 317
11165 Audit profession as an integral part of accounting practice. Професія аудитора як невід'ємна частина практики ведення бухгалтерського обліку. Гарник А.А., Вороніна І., Заболотчук А. Тд 2016 273
11164 Vegetarianism in our life. Вегетаріанство у нашому житті. Гарник А.А., Гончарук Н., Кабакова О. Тд 2016 321
11163 Fashion color trends of spring / summer 2016. Модні тенденції кольорів весни / літа 2016. Гарник А.А., Лисаковська А., Ніколішина Г. Тд 2016 336
11162 Використання сучасних інформаційних технологій у навчально-ваиховному процесі ВНЗ. Гарник А.А. Тд 2016 424
10627 English for Researchers: Навчальний посібник з англійської мови для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня Довгань Л.І., Тимощук Н.М. Нп 2016 120
10626 «Іноземна мова за професійним спрямуванням». Методичні вказівки до виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня. . Довгань Л.І., Тимощук Н.М. Мв 2016 30
10615 «Іноземна мова за професійним спрямуванням». Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня Довгань Л.І., Тимощук Н.М. Мв 2016 38
10511 Professional Reading for Technologists. Навчальний посібник з професійного читання для технологі Матієнко О.С., Москаленко І.В. Нп 2016 9
10510 Навчальний посібник з англійської мови для студентів заочної форми навчання спеціальності “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва” Москаленко І.В., Матієнко О. С. Нп 2016 8
10460 Навчання перекладу фахових текстів студентів нефілологічних спеціальностей Гаврилюк Н.М., Манжос Е.О. Тд 2016 287
10437 Principles of Teaching Foreign Language Vocabulary to University Students . Nataliia I., Nataliia H. Суз 2015 281
10432 ПРОГРАМА вступного іспиту з дисципліни “Іноземна мова (німецька)” для здобуття ОКР “Спеціаліст” за спеціальностями Льотка Г.І., Тимощук Н.М., Лебедєва Н.А. Пвф 2016 6
10430 ПРОГРАМА вступного екзамену з дисципліни “Іноземна мова (французька)” для здобуття ОКР “Магістр” за спеціальностями: Льотка Г.І., Довгань Л.І., Гарник А.А. Пвф 2016 1
10429 Програма курсу підготовки аспірантів і здобувачів до кандидатського іспиту з іноземної мови Довгань Л. І., Кравець Р.А., Гарник А.А. Пвф 2016 16
10428 Програма вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови Довгань Л.І., Кравець Р.А., Гарник А.А. Пвф 2016 5
10427 ПРОГРАМА вступного іспиту з дисципліни “Іноземна мова (німецька)” для здобуття ОКР “Магістр” за спеціальностями: Льотка Г.І., Довгань Л.І., Лебедєва Н.А. Пвф 2016 3
10426 ПРОГРАМА вступного іспиту з дисципліни “Іноземна мова (англійська)” для здобуття ОКР “Магістр” за спеціальностями: Льотка Г.І., Довгань Л.І., Гарник А.А. Пвф 2016 2
10425 ПРОГРАМА вступного іспиту з дисципліни “Іноземна мова (французька)” для здобуття ОКР “Спеціаліст” за спеціальностями Льотка Г.І., Тимощук Н.М., Гарник А.А. Пвф 2016 4
10424 ПРОГРАМА вступного іспиту з дисципліни “Іноземна мова (англійська)” для здобуття ОКР “Спеціаліст” Льотка Г.І., Тимощук Н.М., Гарник А.А. Пвф 2016 4
10368 Формування професійної мовнокомунікативної компетенції сучасного аграрія Тимкова В.А., Дущенко Т.І. С 2016 280
10367 Активізація самостійної творчо-пошукової діяльності студентів в аграрному ВНЗ Тимкова В.А., Кравець Р.А. С 2016 194
10336 «Українська мова (за професійним спрямуванням) Навчальний посібник для бакалаврів "Готельно-ресторанна справа" Тимкова В.А. Дущенко Т.І. Нп 2016 16
10335 Українська мова за професійним спрямуванням. Програма для бакалаврів напряму "готельно-ресторанна справа" Тимкова В.А., Дущенко Т.І. Нп 2016 6
10326 Англійська мова: Методичні вказівки до практичних занять за фахом «Водні біоресурси та аквакультура». Тимощук Н.М., Довгань Л.І., Гарник А.А., Волошина О.В. Мв 2016 38
10019 Різновиди мовних девыацый у студентів-аграріїв Тимкова В.А. Тд 2015 232
9920 Організація самостійної роботи студентів у процесі кредитно-трансферної системи вивчення іноземної мови Матієнко О.С., Гальчак Н.П. С 2015 303
9919 Загальнопедагогічні принципи виховання та шляхи їх реалізації при формуванні толерантності у підлітків Матієнко О.С. С 2015 1075
9912 Новітні тенденції педагогічного супроводу у викладанні іноземних мов Осаульчик О.Б. Тд 2015 422
9909 Виховання "відповідального громадянина" в процесі оволодіння іншомовною мовленнєвою компетенцією Осаульчик О.Б. С 2015 975
9908 Формування внутрішньої мотивації студентів у процесі вивчення фахово-орієнтованої іноземної мови Осаульчик О.Б. С 2015 521
9907 Інноваційні можливості особистісного типу спілкування у вивченні іноземних мов Осаульчик О.Б. С 2015 275
9901 Інноваційні можливості особистісного типу спілкування у вивченні іноземних мов Осаульчик О.Б. С 2015 276
9900 Формування внутрішньої мотивації студентів у процесі вивчення фахово-орієнтованої іноземної мови Осаульчик О.Б. С 2015 485
9899 Іноземні мови у контексті формування професійної мобільності майбутнього фахівця Осаульчик О.Б. Тд 2015 372
9895 Формування комунікативної культури майбутніх фахівців аграрної галузі Манжос Е.О., Матієнко О.С. С 2015 300
9886 Творча конструкторська діяльність сучасних інженерів-аграріїв Миколюк О.П. С 2015 300
9878 Принципи навчання лексиці на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах Гаврилюк Н.М. С 2015 595
9861 Темарій голоду в епіці 80-90-х рр.: аспекти мовостилю Анатолія Дімарова Тимощук Н.М. С 2015 686
9841 Розвиток діалогічно-комунікативної взаємодії у професійно-ціннісному середовищі Лебедєва Н.А. С 2015 260
9832 Формування лексичної компетенції в процесі вивчення німецької мови як другої іноземної у немовних вузах Дакалюк Ольга Олександрівна С 2015 418
9818 Роль французьких запозичень у збагаченні словникового складу англійської мови. Гарник А.А. С 2015 679
9803 Навчальний посібник "Francais des affaires" (Ділова французька мова) Гарник А.А., Матієнко О.С. Нп 2015 2
9790 DEUTSCH. Навчальний посібник «Німецька мова за професійним спрямуванням» для студентів напряму підготовки 6.030401 – „Правознавство” Лебедєва Н.А., Дакалюк О.О. Нп 2015 9
9771 Завдання з організації самостійної роботи студентів з курсу «Ділова іноземна (англійська) мова» зі спеціальності 8.03040101 «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр Волошина О.В., Довгань Л.І., Тимощук Н.М. Мв 2015 12
9770 Німецька мова за професійним спрямуванням: програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.030401 – «Правознавство» галузі знань 0304 – «Право» Лебедєва Н.А., Дакалюк О.О. Нп 2015 1
9682 Актуальність риторики у формуванні гармонійно розвиненої особистості Тимкова В.А. С 2015 1001
9512 Technical reading for electric power engineers. Навчальний посібник для технічного читання для енергетиків. Хом’яковська Т.О., Матієнко О.С. Нп 2015 19
9324 Тимчасова навчальна програма „Іноземна мова” для вищих навчальних аграрних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Матієнко О.С., Тимощук Н.М., Довгань Л.І., Дакалюк О.О. Нп 2015 43
9323 Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник для підготовки бакалаврів :6.140103 - Туризм Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Нп 2015 46
9322 English for Agronomists. Навчальний посібник для студентів агрономічних спеціальностей Матієнко О.С., Довгань Л.І., Тимощук Н.М. Нп 2015 149
9321 Українська мова (за професійним спрямуванням) Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” галузь знань 1001 Техніка та енергетика аграрного виробництва напрям підготовки 6.100101 Енергетика та електротехнічні системи в Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Нп 2015 16
9320 Українська мова (за професійним спрямуванням) програманавчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напрям ів 6.090102 – Водні біоресурси та аквакультура 6.051701 – Харчові технології та інженерія Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Нп 2015 21
9315 Аналіз конкурентноспроможності підприємства ПАТ "Вінницька кондитерська фабрика" Киш Л.М., Тимощук Н.М., Юзьков К.І. Тд 2015 346
9290 Проблема формування професійної мобільності майбутніх менеджерів аграрної галузі Марценюк Н.А. Тд 2015 208
9289 Професійна мобільність сучасного менеджера аграрної галузі як передумова його конкурентоздатності Марценюк Н. Тд 2015 214
9284 Рівень культури мовлення сучасної молоді Тимкова В.А., Вороніна І.О. Тд 2015 576
9282 Інтерактивні методи як засіб підвищення ефективності навчання іноземним мовам у вищій школі. Гарник А.А. С 2014 328
9280 Передумови розвитку економічної компетенції студентів факультету менеджменту на практичних заняттях з англійської мови Марценюк Н.А., Ящишена О. Тд 2015 318
9279 Формуванння граматичних умінь володіння діловою іноземною мовою студентів у процесі професійної підготовки в аграрному ВНЗ Марценюк Н.А., Яремчук О.В. Тд 2015 252
9278 Формування професійної мобільності майбутніх менеджерів аграрної галузі в процесі іншомовної підготовки Марценюк Н. С 2015 174
9277 Професійна мобільність як необхідна вимога до професійної підготовки сучасного менеджера Герасимова І.Г., Марценюк Н.А. С 2015 303
9276 Актуальність застосування інноваційних технологій у професійній підготовці майбутніх спеціалістів з обліку і аудиту Марценюк Н.А., Пінчук Л.В. Тд 2015 273
9275 International Organization for Standardization (ISO). Міжнародна організація зі стандардизації. Гарник А.А., Кочергіна О. Тд 2015 556
9274 Development and consumption of organic products around the world. Розвиток та споживання органічної продукції у світі. Гарник А.А., Ляшук К. Тд 2015 557
9273 Value of meat dishes in the diet, their classification.Значення м'ясних страв у харчуванні, їх класифікація. Гарник А.А., Мазур А., Липкань О., Головняк К. Тд 2015 584
9272 Проблема управління конфліктами в організаціях Марценюк Н.А., Маловський В.В. Тд 2015 245
9271 Tourism as a Means of Forming Students' Spiritual Sphere Martsenyuk N.A., Bilous M.D. Тд 2015 152
9270 Самоменеджмент як важлива якість сучасного менеджера Марценюк Н.А., Івчук В.В. Тд 2015 186
9269 Актуальність здійснення моніторингу технології проектування у викладанні латинської мови студентам – агробіологам Гаврилюк Н.М. С 2014 398
9268 Особливості вживання і функціонування тактильної лексики та густативної лексики у художньому мовленні Волошина О.В. С 2015 542
9267 The role of multinational companies in tourism Voloshyna O.V., Zilinskiy D.V. Тд 2015 550
9266 Pricing strategy and policy Voloshyna O.V., Shlapak N.M. Тд 2015 592
9265 Business marketing Voloshyna O.V., Novakivskiy A.Y. Тд 2015 504
9264 Advertising in tourism and leisure Voloshyna O.V., Marach G.A., Тд 2015 597
9263 Особливості традиційних та інноваційних педагогічних технологій полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі Крацець Р.А. С 2015 272
9262 Особливості традиційних та інноваційних педагогічних технологій полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі Крацець Р.А. С 2015 371
9258 Формування ціннісного ставлення студентів вищих аграрних навчальних закладів до майбутньої професійної діяльності Лебедєва Н.А. Д 2014 867
9250 Internal auditing as a catalyst for improving an organization’s governance Дакалюк О.О., Підвашецька А. Тд 2015 503
9235 Важливість розвитку уяви студентів в процесі вивчення англійської мови Ковальова К.В. С 2014 449
9234 Комунікативна компетентність у системі фахової підготовки майбутніх інженерів-аграрників Ковальова К.В. С 2013 282
9233 Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної культури в студентів на заняттях з іноземної мови Ковальова К.В. С 2013 390
9232 Комунікативна компетентність - складова професійної компетентності інженера-аграрника Ковальова К.В. С 2015 240
9231 Застосування особистісно-орієнтованого підходу для формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів Ковальова К.В. С 2015 293
9230 Психолого-педагогічні аспекти засвоєння студентами нових знань Ковальова К.В, Манько В.М. С 2012 380
9229 Особистісно-орієнтовані технології формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників Ковальова К.В. С 2014 283
9228 Педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників Ковальова К.В. С 2014 232
9227 Комунікативна компетентність як складова процесу професійної підготовки майбутніх інженерів-механіків Ковальова К.В, Манько В.М. С 2015 655
9226 Comparative analysis of pedagogical technologies in the context of future agrarians’ multicultural education in the usa RUSLAN KRAVETS С 2015 214
9225 Ecological problens of ukraine Kravets R.A., Ilchenko R.O. Тд 2015 501
9224 Healthy lifestyle Kravets R.A., Asaula P.O. Тд 2015 771
9223 Функціонування фразеологізмів у професійному мовленні сучасного аграрія Тимкова В.А., Марцінко Т.І. С 2014 378
9219 Сучасний стан навчання німецької мови як другої іноземної у немовних вузах Дакалюк О.О. С 2015 288
9216 Perspectives in the accounting and auditing professions Дакалюк О.О., Попик Т. Тд 2015 532
9214 INNOVATIVE APPROACHES IN MANAGERIAL ACCOUNTING Дакалюк О.О., Шумська М. Тд 2015 580
9212 Комунікативна компетентність інженерів-аграрників: сутність та структурні компоненти Ковальова К.В. С 2015 255
9210 Роль термінологічної лексики у словниковому складі української мови Тимкова В.А. Тд 2015 499
9209 Культура мови - загальна культура народу Тимкова В.А., Бельдій А.М. Тд 2015 561
9206 Рівень культури мовлення сучасної молоді Тимкова В.А., Вороніна І.О. Тд 2015 641
9205 Environmental Situation in Vinnytsia Region Лебедєва Н.А., Чернецька О. Тд 2015 550
9203 Space Colonization Лебедєва Н.А., Міхеєв А. Тд 2015 506
9199 Висока мовна культура громадян як інструмент духовного зростання особистості Тимкова В.А., Прісняк В.І. Тд 2015 624
9198 Роль книжних фразеологізмів у формуванні професійної культури мовлення менеджерів Тимкова В.А. С 2015 747
9141 Латинська мова у львові Гаврилюк Н.М., Брунь Ю., Дацьков Р. Тд 2015 663
9126 Оцінка ймовірності втрати та відновлення платоспоможності підриємства Киш Л.М., Тимощук Н.М., Гаврилюк Н.М. Тд 2015 332
9026 З досвіду застосування принципу активності у викладанні іноземних мов Гаврилюк Н.М. С 2014 296
8990 Створення навчально-педагогічних ситуацій при реалізації особистісно-орієнтованого підходу у навчанні іноземної мови Москаленко І.В., Хом’яковська Т.О. С 2014 611
8989 Trends of globalization processes in Ukraine Khomiakovska T.O., Povorozna V.V. Тд 2015 599
8988 The history of great inventions in mechanical engineering: George and Robert Stephenson Khomiakovska T.O., Olshevskiy A.A. Тд 2015 443
8987 Cold Fusion as a possible source of energy of the future Khomiakovska T.O., Karpiychuk M.F. Тд 2015 575
8986 Importance of cross-border cooperation for regions of Ukraine on the example of creating Euroregion «Dnister» Khomiakovska T.O., Mulyar L.V. Тд 2015 750
8897 Сучасні освітні технології у професійній підготовці фахівців аграрного профілю: колективна монографія викладачів вінницького національного аграрного університету та технологіч Хомяковська Т.О. С 2015 1706
8533 Deutsch. Mechanisierung der Landwirtschaft. Німецька мова. Механізація сільського господарства. Тимкова В.А., Миколюк О.П. Нп 2015 2
8360 Програма вступного екзамену з дисципліни “Іноземна мова (німецька)” для здобуття ОКР “Магістр” за спеціальностями: 8.09010101 “Агрономія”; 8.04010601 “Екологія, охорона навколишнього середовища”; 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”; 8 Шаманська О.І., Матієнко О.С., Лебедева Н.А. Пвф 2015 2
8359 Програма вступного екзамену з дисципліни “Іноземна мова (англійська)” для здобуття ОКР “Магістр” за спеціальностями: 8.09010101 “Агрономія”; 8.04010601 “Екологія, охорона навколишнього середовища”; 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”; Шаманська О.І., Матієнко О.С., Дакалюк О.О. Пвф 2015 2
8358 Програма вступного екзамену з дисципліни “Іноземна мова (французька)” для здобуття ОКР “Магістр” за спеціальностями: 8.09010101 “Агрономія”; 8.04010601 “Екологія, охорона навколишнього середовища”; 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”; Шаманська О.І., Матієнко О.С., Гарник А.А. Пвф 2015 1
8321 Навчальний посібник Друга іноземна мова (Німецька) для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.140103 – «Туризм» галузі знань 1401 – Сфера обслуговування Дакалюк О.О., Лебедєва Н.А., Матієнко О.С. Нп 2015 15
8320 Друга іноземна мова (Німецька): програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.140103 – «Туризм» галузі знань 1401 – Сфера обслуговування Матієнко О.С., Дакалюк О.О., Лебедєва Н.А. Нп 2015 11
8285 Латинська мова. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовка бакалаврів напряму 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування спеціальності 0401 Природничі науки Гаврилюк Н.М. Нп 2014 0
8196 Загальне діловодство: Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.030401 «Правознавство». Тимкова В.А., Юмачікова О.М., Марцінко Т.І. Нп 2015 1
8190 English: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Харчові технології та інженерія». Тимощук Н.М., Марценюк Н.А. Нп 2015 55
8138 Програма навчальної дисципліни "Ділова іноземна мова" для слухачів магістратури факультету механізації сільського господарства Матієнко О.С., Довгань Л.І., Нп 2014 10
8137 Програма курсу «Ділова іноземна мова» для слухачів магістратури агрономічного факультету Довгань Л.І., Матієнко О.С., Нп 2014 28
8112 Латинська мова. Методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять для студентів ІІ-го курсу агрономічного факультету зі спеціальності 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Гаврилюк Н.М. Мв 2014 2
8076 Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців аграрної галузі: теорія та практика Осаульчик О. Б. Мвв 2014 2
8062 English for future mechanical engineers. Навчальний посібник для студентів спеціальності "Механізація сільського господарства." Матієнко О.С., Дакалюк О.О., Ісаєва О.А. Нп 2014 110
8061 Прграма нормативної навчальної дисципліни "Латинська мова" для студентів галузі знань 0902 Рибне господарство та аквакультура напряму підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультури" Гаврилюк Н.М. Нп 2014 0
8060 Українська мова (за професійним спрямуванням): Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напряму підготовки 6.140103 – «Туризм» галузі знань 1401 – Сфера обслуговування Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Нп 2014 1
8059 Українська мова (за професійним спрямуванням): Методичні рекомендації для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напряму підготовки 6.140103 – «Туризм» галузі знань 1401 – Сфера обслуговування Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Мв 2014 2
8058 Українська мова (за професійним спрямуванням): Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напряму підготовки 6.030503 – Міжнародна економіка галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Нп 2014 1
7914 Professional communication of managers-agrarians: методичні вказівки з виконання практичних завдань на заняттях з іноземної мови (за професійним спрямуванням) для студентів напряму підготовки 6.030601 – менеджмент» Краєвська О. Д. Мв 2014 0
7871 Українська мова (за професійним спрямуванням): Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напряму підготовки 6.140103 – «Туризм» галузі знань 1401 – Сфера обслуговування Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Нп 2014 0
7665 English-Ukrainian Environmental Acronyms, Abbreviationa and Glossary of Terms. Тимощук Н.М., Довгань Л.І. С 2014 20
7664 Програма курсу підготовки аспірантів і здобувачів до кандидатського іспиту з іноземної мови. Тимкова В.А., Довгань Л. І., Осаульчик О.Б., Гарник А.А. Пвф 2014 0
7663 Програма вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови. Тимкова В.А., Довгань Л.І., Осаульчик О.Б., Гарник А.А. Пвф 2014 1
7662 English for Ecologists: Навчальний посібник для студентів заочної форми навчання спеціальності «Екологія» Довгань Л.І., Тимощук Н.М., Волошина О.В. Нп 2014 58
7546 Програма вступного екзамену з дисципліни “Іноземна мова (англійська)” для здобуття ОКР “Магістр” за спеціальностями: 8.09010101 “Агрономія”; 8.04010601 “Екологія, охорона навколишнього середовища”; 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”; Матієнко О.С., Дакалюк О.О. Нп 2014 2
7545 Програма вступного екзамену з дисципліни “Іноземна мова (німецька)” для здобуття ОКР “Магістр” за спеціальностями: 8.09010101 “Агрономія”; 8.04010601 “Екологія, охорона навколишнього середовища”; 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”; 8 Матієнко О.С. Лебедева Н.А. Нп 2014 1
7544 Програма вступного екзамену з дисципліни “Іноземна мова (французька)” для здобуття ОКР “Магістр” за спеціальностями: 8.09010101 “Агрономія”; 8.04010601 “Екологія, охорона навколишнього середовища”; 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”; Матієнко О.С., Гарник А.А Нп 2014 1
7483 Навчальний посібник з англійської мови для самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальностей “Менеджмент організації та адміністрування”, “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. Матієнко О. С., Дакалюк О.O. Нп 2014 8
7335 „Французька як друга іноземна мова” для студентів спеціальності «Міжнародна економіка». Гарник А.А., Довгань Л.І. Нп 2014 2
7328 Theory of law: Навчальний посібник з англійської мови для студентів спеціальності „Правове забезпечення“. Кравець Р.А., Тимкова В.А. Нп 2014 352
7135 Програма інтенсивного вивчення англійської мови викладачати аграрних ВНЗ Тимкова В.А., Довгань Л.І., Матієнко О.С. Нп 2013 8
7134 Українська мова (за професійним спрямуванням): Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напряму підготовки 6.030508 – Фінанси і кредит галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво Тимкова В.А., Чечель О.М. Нп 2013 2
6982 Навчальний посібник з англійської мови для самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності “Механізація сільського господарства” Матієнко О. С., Лебедєва Н.А., Дакалюк О.О. Нп 2013 7
6736 Навчальний посібник з англійської мови для самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності “Механізація сільського господарства” Матієнко О.С., Дакалюк О.О., Лебедєва Н.А. Нп 2013 4
6735 Програма поглибленого вивчення англійської мови учнями старших класів загальноосвітніх шкіл Матієнко О.С., Лебедєва Н. А Нп 2013 1
6730 Українська мова (за професійним спрямуванням): Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напряму підготовки 6.030509 – Облік і аудит галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво Тимкова В.А., Чечель О.М. Нп 2013 2
5995 Українська мова (за професійним спрямуванням). Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування" Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Нп 2013 0
5994 Business English: Навчальний посібник. Тимощук Н.М., Довгань Л.І. Нп 2013 170
5993 Збірник граматичних завдань та тестів: English Grammar in Tasks and Tests. Тимкова В.А., Довгань Л.І., Черниш Л.А., Хомяковська Т.О. Мв 2013 166
5956 "Англійська мова" Методичні вказівки та завдіння для самостійної роботи студентів заочної форми навчання факультету механізації сільського господарства Шаргородська В.М., Миколюк О.П., Хомяковська Т.О. Мв 2013 9
5848 Кафедра української та іноземних мов . Тимкова В.А. П 2013 145
5667 Українська мова (за професійним спрямуванням) Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напряму 6.090102 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Нп 2013 3
5648 Програма вступного екзамену з дисципліни “Іноземна мова (німецька)” для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” Матієнко О.С. Лебедева Н.А. Пвф 2013 1
5647 Програма вступного екзамену з дисципліни “Іноземна мова (французька)” для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” Матієнко О.С., Гарник А.А. Пвф 2013 2
5646 Програма вступного екзамену з дисципліни “Іноземна мова (англійська)” для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” Матієнко О.С., Дакалюк О.О. Пвф 2013 5
5610 Система довузівської підготовки в країнах Західної Європи та інноваційні методи навчання у ВНЗ України Калетнік Г. М., Кравець Р. А., Лазоренко Н. Л., Тимкова В. А., Шаповалюк Л. О. Мвв 2012 12
5464 Business English Essentials: Навчальний посібник для навчання ділового спілкування слухачів магістратури спеціальності “Механізація сільського господарства”, “Обладнання переробних і харчових виробництв”, “Машини та обладнання сільськогосподарського вироб Матієнко О. С., Дакалюк О.O. Гальчак Н.П. Нп 2012 80
5463 Українська мова. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 6.030402 – «Правознавство» Тимкова В.А., Чечель О.М Нп 2012 1
5437 “Le Français”: Навчальний посібник для студентів аграрних вузів Тимощук Н.М., Гарник А.А. Нп 2012 2
5436 Німецька мова (друга іноземна) для студентів спеціальності «Міжнародна економіка» Лебедєва Н.А. Нп 2012 3
5383 English for Future Customs Officers. Матієнко О. С., Молоченко В.В., Москаленко І.В. Нп 2012 10
5240 Українська мова та культура мовлення. Тимкова В. А., Марцінко Т. І., Чечель О.М. Нп 2012 145
5206 Über die sprache und die kommunikationskultur  Woloschyna O.W.,  Lopatynska N.S. Тд 2012 165
5201 Grundsätzliche entwicklungstendenz in der kraftwagenindustrie Deutschlands  Abramovytsch G.T.,  Slobodjanjuk J.O. Тд 2012 173
5199 Networks speech recognition technology  Lishchenko T.S. Тд 2012 156
5193 Еnglish as a means of international business Voloshyna O. V., Shuliak O.V. Тд 2012 152
5187 Top 10 spoken languages in the world  Shargorodska V.M.,  Chubar O.V. Тд 2012 175
5184 Problem solving through group discussion  Nasonova N.A.,  Ligotska O.A. Тд 2012 186
5183 Ukrainians in Canada  Matiyenko O.S.,  Korchak K.M. Тд 2012 180
5182 Передумови розвитку економічної компетенції студентів факультету менеджменту на практичних заняттях з англійської мови Н. А. Марценюк, О. Ящишена Тд 2012 172
5181 Формування граматичних умінь володіння діловою іноземною мовою студентів у процесі професійної підготовки в аграрному ВНЗ Н. А. Марценюк, О. В. Яремчук Тд 2012 169
5180 English all over the world  Lebedeva N.A.,  Surma K.S. Тд 2012 170
5175 Brand “Ukraine”: current problems and future prospects  Kravets R.A.,  Alekseyenko K.I. Тд 2012 158
5171 Slang  Halchak N.P.,  Glughaya V.O. Тд 2012 166
5161 Знання іноземної мови – запорука професійного зростання Р. А. Кравець С 2012 217
5160 Закон про мови в Україні та передумови його прийняття О. М. Чечель, Д. І. Сидоренко Тд 2012 223
5159 Особливості етикету ділового спілкування О. М. Чечель, Н. С. Лопатинська Тд 2012 180
5158 Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні В. А. Тимкова, І. М. Стефанішена Тд 2012 168
5157 Культура мовлення сучасної молоді В. А. Тимкова, І. А. Свистун Тд 2012 176
5156 Візитна картка – складова етикету ділової людини В. А. Тимкова, Н. С. Попук Тд 2012 323
5155 Фразеологізми в українському діловому мовленні В. А. Тимкова Тд 2012 182
5154 Українська ономастика в розрізі сучасного мовознавства В. А. Тимкова, О. М. Мартинюк Тд 2012 178
5153 Мовний етикет – невід’ємний елемент культури мовлення В. А. Тимкова, Т. О. Лісовенко Тд 2012 186
5152 Суржик і територіальні діалекти В. А. Тимкова, М. Компанієць Тд 2012 217
5151 Молодіжний сленг як мовне явище В. А. Тимкова, Р. О. Коваль Тд 2012 230
5150 Стан української мови в сучасній Україні Т. І. Марцінко, А. М. Мойсієнко Тд 2012 173
5149 Секція української мови В. А. Тимкова Тд 2012 172
5141 Тест як спосіб контролю та як засіб активізації навчальної діяльності студентів з іноземної мови в аграрних вищих навчальних закладах В. М. Шаргородська С 2012 156
5140 Проблеми формування іншомовної професійної компетентності студентів економічних спеціальностей аграрних вузів у контексті гуманітаризації вищої освіти Т. О. Хом"яковська, Л. А. Черниш С 2012 171
5139 Мовний аспект фахової підготовки студента у вищому аграрному навчальному закладі В. А. Тимкова, О. О. Рудь С 2012 197
5138 Вивчення професійно спрямованої лексики у вищих навчальних закладах Н. А. Насонова, Н. В. Рибко С 2012 181
5137 Особливості групової взаємодії студентів-аграріїв у майбутній професійній діяльності В. В. Молоченко С 2012 187
5136 Методичні аспекти розвитку творчого мислення майбутніх інженерів-механіків О. П. Миколюк С 2012 171
5135 Роль діалогічного підходу у формуванні іншомовної компетентності студентів-аграріїв Р. А. Кравець С 2012 170
5134 Застосування навчально-рольових ігор у процесі викладання англійської мови у педагогічному ВНЗ І. І. Комарова, А. І. Калініченко С 2012 248
5133 Діяльнісний підхід до морального виховання особистості як один із напрямів виховної роботи у ВНЗ Л. І. Довгань, Н. М. Тимощук С 2012 183
5132 Система вправ для навчання діалогічного мовлення на початковому етапі оволодіння іноземною мовою Н. Є. Дмітренко, О. Л. Непорочна С 2012 198
5131 Основні напрямки реалізації самостійної аудиторної і позааудиторної роботи студентів з іноземної мови у ВНЗ В. Д. Гнатенко С 2012 189
5130 Комп’ютерні технології як необхідна умова ефективного комунікаційного процесу при вивченні іноземних мов А. А. Гарник С 2012 153
5129 Організація самостійної роботи студентів-аграріїв у процесі кредитно-модульного вивчення іноземної мови Н. П. Гальчак С 2012 163
5128 Система організації індивідуальної самостійної роботи студентів як засіб самореалізації Н. В. Веремієнко С 2012 162
5127 Формування професійної компетентності майбутніх вчителів іноземних мов В. Ф. Бойчук С 2012 285
5126 Типи стійких сполук слів сучасної української мови за структурно-кількісною характеристикою у гуманітарному тексті О. М. Чечель С 2012 152
5125 Стилістично знижена лексика в мові засобів масової інформації В. А. Тимкова, Т. М. Штельмах С 2012 1196
5124 Проблеми культури мови в аспекті формування науково-технічних термінів з активними дієприкметниками В. А. Тимкова С 2012 154
5123 Елементи ораторського мистецтва у форматі занять з курсу ’’українська мова (за професійним спрямуванням)’’ для студентів-аграріїв Т. І. Марцінко, І. В. Москаленко С 2012 244
5121 Роман Джорджа Оруелла «1984» крізь виміри часу Ю. В. Колядич С 2012 204
5120 Аспекти розбіжностей між британським та американським варіантами англійської мови В. А. Драбовська С 2012 144
5119 Сorrection as a method of improvement language skills in teaching english Л. І. Довгань, О. І. Власюк С 2012 172
5118 Засоби вираження апроксимації в аспекті етикетизації англомовного наукового дискурсу О. В. Волошина С 2012 157
5117 Романо-германські запозичення у технічній термінології української мови С. М. Бучацька, Г. Г. Григорчук С 2012 207
5116 Лексичнi та семантичнi засоби вираження гендерних стереотипiв у сучасному перекладознавствi О. О. Бірюкова С 2012 399
5115 Складові професіоналізму і професійної компетентності викладача аграрного університету О. М. Джеджула С 2012 187
5074 Українська мова в науці. Тимкова В.А. Нп 2012 12
5073 Українська мова (за професійним спрямуванням) ПРОГРАМА навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напряму 6.100102 – «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Тимкова В.А., Кравець Р.А. Нп 2012 1
5072 Теоретико-методичні засади і формування творчого мислення майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях з іноземної мови Кравець Р. А. Мвв 2012 4
5071 Theory of law. Начвальний посібник з англійської мови для студентів спеціальності „Правове забезпечення“ Кравець Р.А., Тимкова В.А. Нп 2012 4
5057 Застосування інноваційних методів навчання як одна із педагогічних умов успішного формування творчого мислення майбутніх учителів іноземної мови Кравець Р.А. Тд 2010 269
5056 The main purpose of training future foreign language teachers is forming the creative thinking Кравець Р.А. Тд 2010 272
5055 Головна мета підготовки майбутніх учителів іноземної мови - формування творчого мислення Кравець Р.А. Тд 2010 271
5054 Forming the Creative Thinking of Future Foreign Language Teachers Кравець Р.А. Тд 2009 201
5053 Методи формування творчого мислення студентів на заняттях з англійської мови Кравець Р.А. Тд 2009 164
4956 Сучасний стан і перспективи ветеринарної освіти в Україні М. І. Цвіліховський, Д. А. Засєкін С 2011 674
4894 Роль творчого мислення на сучасному занятті з англійської мови Кравець Р.А. Тд 2009 225
4893 Застосування інноваційних методів навчання з метою формування творчого мислення майбутніх учителів іноземної мови Кравець Р.А. С 2010 241
4892 Роль внутрішньої творчої мотивації у формуванні творчого мислення майбутніх учителів іноземної мови Кравець Р.А. С 2010 271
4891 Соціальні та природні фактори формування творчого мислення майбутніх учителів іноземної мови Кравець Р.А. С 2010 231
4890 Структура творчого мислення майбутніх учителів іноземної мови Кравець Р.А. С 2009 237
4889 Творче мислення як предмет креативної педагогіки Кравець Р.А. С 2009 249
4888 Педагогічні умови формування творчого мислення у студентів Кравець Р.А. С 2009 154
4887 Проблемне навчання як метод формування творчого мислення студентів Кравець Р.А. С 2009 319
4886 Психолого-педагогічні чинники формування творчого мислення студентів Кравець Р.А. С 2008 178
4885 Розвиток творчого мислення в процесі вивчення англійської мови Вороліс М.Г., Кравець Р.А. С 2008 247
4436 Виховання професіонала - аграрія Методичні рекомендації Лебедєва Н.А. Мв 2012 0
4435 Сучасні підходи до морального виховання у педагогіці США та шляхи їх використання в освітніх закладах України Довгань Л.І. Нп 2012 2
4434 Англійська мова. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів у вищих аграрних навчальних закладах ІІI-IV рівнів акредитації Довгань Л.І, Черниш Л.А., Нп 2012 9
4411 Англо-український економічний словник English-Russian Economic Dictionary Тимощук Н.М., Довгань Л.І., Тимкова В.А., Шаргородська В.М. Мв 2012 62
4388 Методичні вказівки щодо вивчення курсу «Німецька мова» та контрольні завдання для студентів-заочників 1-2 курсів сільськогосподарських вузів агрономічних і економічних спеціальностей. Шаргородська В.М. Миколюк О.П. Мв 2012 3
4292 Deutsch. Viehwirtschaft Німецька мова. Тваринництво. Тимкова В.А., Миколюк О.П., Шаргородська В.М., Лазоренко Н.Л. Нп 2012 1
4180 Німецька мова для майбутніх аграріїв. Навчальний посібник для студентів вищих аграрних навчальних закладів. Тимкова В. А., Миколюк О.П., Лазоренко Н.Л. Нп 2011 7205
4179 Німецька мова. Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт для студентів заочної форми навчання факультету механізації сільського господарства. Хомяковська Т.О., ЛазоренкоН.Л., Шаргородська В.М. Мв 2011 1
3692 Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів І курсу спеціальності 6.050100 – економічна кібернетика Тимкова В. А., Чечель О. М. Нп 2011 6
3691 Програма курсу «Українська мова як іноземна Тимкова В. А., Чечель О. М. Нп 2011 2
3690 Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів І курсу спеціальності 6.090103 – лісове і садово-паркове господарство Тимкова В. А., Чечель О. М. Нп 2011 5
3689 Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів І курсу спеціальності 7.050201 – менеджмент організацій Тимкова В. А., Чечель О. М. Рп 2011 9
3538 Проблеми формування культури усного і писемного ділового мовлення студентів вищого аграрного закладу освіти В. А. Тимкова С 2011 477
2477 Формування усної переконуючої комунікації у студентів-аграріїв Т. І. Марцінко, асистент Марцінко Т.І. С 2010 239
2476 ДО ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ НЕВЕРБАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ Марцінко Т.І., Тимощук Н.М. С 2010 355
2095 Комунікативний підхід до викладання іноземних мов у вищих аграрних закладах освіти Тимощук Н.М. С 2009 523
1905 Ділове мовлення. Методичні рекомендації й зразки ділових паперів Тимкова В. А., Марцінко Т. І. Нп 2010 34411
1901 Німецька мова для агрономів. Навчальний посібник для студентів вищих аграрних навчальних закладів Тимкова В.А., Миколюк О.П., Осаульчик О.Б. Нп 2010 2044
1876 Проблеми формування культури усного і писемного ділового мовлення студентів вищого аграрного закладу освіти В. А. Тимкова С 2010 385
1852 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ СТУДЕНТІВ-АГРАРІЇВ Тимощук Н.М., Дакалюк О.О., Гарник А.А. С 2009 423
1828 Інвективна лексика і фраземіка М. Гнатюк С 2010 494
1827 Моє бачення мовної проблеми в Україні А. Бондаренко Рп 2010 540
1826 Linguistically-based approaches in teaching O. B. Osaulchik С 2010 221
1825 Проблемні моменти в оволодінні іншомовною мовленнєвою компетентністю В. В. Молочено С 2010 326
1820 Культура професійного спілкування - основа сильної мовної особистості В. А. Тимкова С 2010 238
1746 Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання Тимкова В. А., Марцінко Т. І. Нп 2010 1894
1745 Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання Тимкова В. А., Марцінко Т. І. Нп 2010 976
1741 Commercial correspondence: Навчальний посібник для навчання перекладу та написання ділової кореспонденції Матієнко О. С., Дакалюк О. О. , Гальчак Н. П. Нп 2010 3268
1733 Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання. Тимкова В. А., Марцінко Т. І. Нп 2010 3676
1588 English Glossary: термінологічний словник для студентів аграрних вищих навчальних закладів II-IV рівнів акредитації Тимкова В.А., Черниш Л.А., Хом’яковська Т.О., Богомолова Н.М. Нп 2010 45
1407 Українська мова та культура мовлення. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей Тимкова В.А. Мв 2008 145
1395 Методичні матеріали для самостійної роботи студентів технологічних спеціальностей з англійської мови Тимкова В.А., Довгань Л.І., Нечипайло А.Б., Черниш Л.А., Хомяковська Т.О. Мв 2008 75
1196 Англійська мова для студентів факультету механізації сільського господарства. Навчальний посібник Лазоренко Н. Л ., Лебедєва Н.А., Хом`яковська Т. О.. Нп 2009 25
1188 Моральне виховання у педагогіці США: теорія і практика Довгань Л. І., Галузяк В. М. Мвв 2009 2889
1153 Українська мова. Орієнтири для самостійної роботи студентів з факультативного курсу вирівнювання Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Нп 2008 65
1141 Робоча програма. Факультативний курс вирівнювання з української мови Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Рп 2008 0
1135 Початковий курс англійської мови для студентів аграрних вузів В. А. Тимкова, Л.А. Черниш, Т.О. Хомяковська Нп 2008 1088
1000 Business english Тимкова В. А., Черниш Л. А., Хомяковська Т. О., Нечипайло А. Б. П 2009 1642
737 Ділове мовлення. Методичні рекомендації і зразки ділових паперів Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Нп 2010 1565
548 Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи Тимкова В.А., Черниш Л.А., Нечипайло А.Б. Нп 2007 548
547 Українсько -англійський, англо -український словник-довідник для студентів факультета механізації сільського господарства. Тимкова В.А., Черниш Л.А., Хомяковська Т.О., Молоченко В.В. Мв 2007 6
523 Англійська мова. Методичні вказівки для студентів факультету механізації сільського господарства. Навчальний посібник. Тимощук Н.М.,Хом`яковська Т.О.,Лебедєва Н.А. Мв 2007 19
405 Завдання до самостійної студентів ІІ-го курсу з французької мови. Навчальний посібник. Тимкова В.А., Гарник А.А., Тимощук Н.М. Нп 2006 704
404 Толерантність: введення в проблему. Навчальний посібник. Матієнко О.С. Нп 2006 20364
320 “Agronomy in Texts and Tasks”. Навчальний посібник. Тимкова В. А., Гальчак Н. П., Дакалюк О. О. Мв 2006 95


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska