The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: 2013 р.

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
13345 Вплив органічно-мінеральних добрив на накопичення свинцю і кадмію у квітковому пилку Швець В.В. 2013 172
13320 Нормування втрат електроенегрії в електричних мережах агропромислового комплексу Рубаненко О.О., Бедрій Д.К., Григоренко І.О., О.М. Каганець 2013 343
13318 Оптимальне керування нормальними режимами електроенергетичних систем з врахуванням технічного стану високовольтних вводів і регулювання під навантаженням трансформаторів Рубаненко О. О., Рубаненко І. О. 2013 332
13309 Особливості формування зернової продуктивності гороху в умовах правобережного Лісостепу України Телекало Н.В. 2013 453
13045 The study of dependence of profitability in barley production upon economic indicators of agricultural enterprises Материнська О.А. 2013 345
12321 Екологічний вплив використання надтонких енергій у воді на ріст і розвиток рослин Ткачук О.П. 2013 254
11852 Визначення енергетичних та кінематичних параметрів процесу вібраційного конвективно-фільтраційного зневоложення за допомогою мікроконтролера та комп’ютера Паламарчук І. П., Зозуляк О.В., Герасимов О.О. 2013 289
10441 Визначення оптимальних робочих параметрів вібраційної машини для сушіння зерна Л. П. Янович, І. А. Зозуляк, В. П. Янович 2013 278
10406 Особливості вібродіагностики низькообертових підшипників кочення Борисюк Д. В. Твердохліб І. В. Полєвода Ю. А. 2013 394
9855 Перспективи розвитку відновлювальної енергетики в Україні Скорук О.П 2013 1001
9738 Вплив інноваційних процесів на ефективність господарської діяльності Ільченко Д. О. Науковий керівник: Скорук О.П 2013 305
9737 Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку біопалива Кулик І.О. Скорук О.П 2013 266
9736 традиційні види палива , біоенергетичні ресурси , викопні ресурси , традиційні ресурси, енергетичні культури, біомаса, енергетичні відходи Побережна Л. В Скорук О. П 2013 361
9735 Біоенергетичні ресурси як альтернатива традиційним видам палива Паперук А. С. Науковий керівник: Скорук О. П 2013 313
9734 Доцільність виробництва біодизеля з ріпаку в україні Пазинич О. В. Скорук О.П. 2013 303
9733 Екологічні аспекти використання деревних паливних ресурсів Мельник О. М. Скорук О.П 2013 356
9732 Сучасний стан та перспективи розвитку виробництва біопалива в україні Мазуренко Т.Р. Скорук О.П 2013 264
9731 Інноваційні аспекти виробництва біопалива в україні: стан, проблеми та перспективи Флора Д. В. Скорук О.П. 2013 270
9730 Створення технопарків, як інноваційна модель розвитку зах біопалива в україні Костельнюк О.П. I Скорук О.П., 2013 319
9729 Ефективність виробництва біодизеля на основі ріпаку в україні Липко К.В. Скорук О. П. 2013 304
9728 Біопаливо та його перспективи в україні Чорнокозинська K.M. Скорук О. 2013 371
9727 Сучасний стан розвитку ринку рідких біопалив в україні Слюсаренко A.B. Скорук О.П. 2013 302
9726 Інноваційні перспективи використання біопалив в аграрному секторі україни Осипчук Т. П. Скорук О.П., 2013 345
9725 Біопаливо як інноваційний фактор забезпечення енергетичної безпеки україни Нестерак С. Л. Скорук О.П. 2013 282
9724 Сучасний стан та перспективи виробництва біопалива в україні Квачова С.С. Скорук О.П. 2013 343
9723 Видобуток сланцевої нафти як інноваційний напрям розвитку світового пек Івачковська Л. М. Науковий керівник: Скорук О.П., 2013 264
9722 Виробництво твердого біопалива, як інноваційний шлях розвитку біоенергетики в україні Трач Н.В Скорук О.П 2013 325
9721 Інноваційне забезпечення виробництва біопалива в україні Павельчук І.М. Скорук О.П., 2013 324
9720 Водорості - альтернатива загальноприйнятій сировині для виробництва біопалива Дацюк І.В. Скорук О.П. 2013 314
9719 Виробництво біоетанолу - перспективний шлях розвитку підприємств спиртової галузі апк Горобчук B.C. Скорук О. П. 2013 384
9718 Пріоритетні напрямки використання біопалива ібіоетанолу Гесаль Т.С . Скорук О.П., 2013 338
9677 Методи управління кредитним ризиком Бурденюк І.І., Січко Т.В. 2015 241
9611 Історія української культури в біографіях видатних діячів. Частина І (9 - 17 століття) Бойко Ю.М. 2013 1529
9598 Організаційний механізм комплексної системи менеджменту АПК регіону Коляденко С.В., Маколкіна О.В. 2013 191
9597 Організаційний механізм комплексної системи менеджменту АПК регіону Коляденко С.В., Маколкіна О.В. 2013 161
9591 Інвестування розвитку малого бізнесу Ушкаленко І.М. 2013 230
9571 Застосування механізму оптимізаційного моделювання у виробничій діяльності аграрних підприємств Ушкаленко І.М. 2013 222
9570 Теоретичні аспекти розробки системи підтримки прийняття рішень Маколкіна О.В. 2013 260
9557 Інформаційне забезпечення управління підприємством в інформаційних системах Мельничук А.Б., Бурденюк І.І. 2013 232
9556 Експертні системи в управлінні підприємством Ковель О.О., Бурденюк І.І. 2013 154
9555 Застосування методу моделей задач прогнозування соціально-економічного розвитку регіону Вовк В.М., Ушкаленко І.М. 2013 136
9554 Методологічні та прикладні аспекти інноваційної діяльності на підприємствах галузі тваринництва Коляденко С.В. 2013 151
9553 Теоретико-прикладні аспекти управління розвитком виробничих підприємств Коляденко С.В. 2013 169
9552 Переваги та ризики євроінтеграції для АПК України Ставська Ю. В., Дмитренко І. А. 2013 145
9551 Аграрний сектор України на шляху до євроінтерграції Ставська Ю. В., Сторожук О. Л. 2013 84
9550 Підвищення конкурентоспроможності продукції агропромислового виробництва шляхом дотримання механізмів якості Ставська Ю. В., Яремчук Н. В. 2013 361
9549 Україна та міжнародні інститути регулювання торгівлі Ставська Ю. В. 2013 306
9534 Методи економіко-математичного моделювання в управлінні інноваційним розвитком підприємства Бурденюк І.І. 2013 224
9527 Value at risk як метод вимірювання операційних ризиків Коляденко С.В. 2013 217
9517 Организационно-экономические основы развития пищевой промышленности в Украине Цихановская В. М. 2013 140
9516 Тенденції розвитку світового ринку туристичних послуг в умовах посилення глобалізаційних процесів Ціхановська В. М., Ковальчук С. Я. 2013 428
9494 Формування експортного потенціалу АПК Салькова І.Ю. 2013 394
9493 Теоретичні аспекти удосконалення фінансового управління на підприємствах олійно-жирової промисловості Салькова І.Ю. 2013 320
9456 Характеристика основных групп потребителей на рынке животноводческой продукции Украины Цихановская В. М. 2013 184
9446 Тенденції розвитку аграрного ринку Вінницької області Ціхановська В. М. 2013 155
9445 Ринок живої худоби та м'ясної продукції: аналізуємо ціни Варченко О., Свиноус І., Ціхановська В. 2013 156
9444 Перспективи виробництва біогазу на спиртових заводах Вінницької області Мазур А. Г., Ціхановська В. М., Гонтарук Я. В. 2013 303
9443 Функціонування роздрібних продовольчих ринків як складових збутової інфраструктури Ціхановська В. М., Ціхановська О. М. 2013 213
9442 Food consumption as an indicator of the state of the domestic food market Grigore Kaletnik, Victoria Tihanovskaya 2013 126
9441 Современные проблемы развития сельского хозяйства в контексте обострения продовольственного кризиса Цихановская В. М. 2013 237
9440 Методичні підходи до аналізу рівня фінансової безпеки підприємств Мулик Ярославна 2013 234
9439 Система інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової безпеки підприємств: методичні підходи щодо її формування Мулик Я.І. 2013 335
9438 Влияние предпосевной обработки семян и внекорневых подкормок на формирование продуктивности бобов кормовых в условиях Лесостепи Украины Савченко В.О. 2013 185
9437 Вплив елементів технології на формування урожайності бобів кормових в умовах Лісостепу правобережного Савченко В.О. 2013 414
9436 Конкурентоспособность технологий выращивания бобов кормовых на зерно в условиях Правобережной Лесостепи Украины Савченко В.О. 2013 408
9435 Технологія вирощування бобів кормових в умовах Лісостепу правобережного Колісник С.І., Кобак С.Я., Савченко В.О. 2013 295
9430 Роль обліково-аналітичного забезпечення в управлінні фінансовою безпекою аграрних підприємств Мулик Я.І. 2013 367
9403 Теоретико-методичні засади дослідження кон'юнктури агропродовольчого ринку Ціхановська В. М. 2013 205
9402 Формування продуктивності бобів кормових в умовах Лісостепу правобережного Савченко В.О. 2013 490
9401 Вплив способу передпосівної обробки насіння та системи удобрення на симбіотичну та зернову продуктивність бобів кормових Савченко В.О. 2013 210
9400 Симбіотична та зернова продуктивність бобів кормових залежно від способу передпосівної обробки насіння та системи удобрення в умовах Лісостепу правобережного Савченко В.О. 2013 251
9399 Формування індивідуальної та зернової продуктивності бобів кормових залежно від способу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень в умовах Лісостепу правобережного Петриченко В.Ф., Кобак С.Я., Савченко В.О. 2013 356
9380 Макроэкономическое регулирование аграрного рынка украины в условиях институциональных изменений Осецкий В.Л., Прилуцкий А.М 2013 231
9379 Институциональная среда и ее роль в развитии аграрного рынка А. М. Прилуцкий 2013 260
9375 Пріоритетні напрямки державного регулювання аграрного ринку В.Л. Осецький,А.М. Прилуцький 2013 295
9372 Реактивна парова турбіна Борисюк Дмитро Вікторович, Твердохліб Ігор Вікторович, Яцковський Віктор Іванович, Півнюк Андрій Вікторович 2013 876
9371 Особливості вібродіагностики низькообертових підшипників кочення Борисюк Д. В., Твердохліб І. В., Полєвода Ю. А. 2013 607
9370 Установка для комбінованого вироблення тепло- та електроенергії з використанням альтернативних джерел енергії для фермерських господарств Борисюк Дмитро Вікторович, Твердохліб Ігор Вікторович, Христиченко Роман Леонідович, Поперечний Віталій Валерійович 2013 300
9369 ПАРОВА ТУРБІНА Борисюк Дмитро Вікторович, Твердохліб Ігор Вікторович, Кузь Вадим Олександрович 2013 317
9368 Системи вимірювання та аналізу вібрації, удару і шуму Борисюк Д. В., Яцковський В. І. 2013 1059
9367 Підвіска обприскувача Борисюк Дмитро Вікторович, Твердохліб Ігор Вікторович, Франчук Олександр Анатолійович 2013 387
9356 Переваги і недоліки впровадження електронної податкової звітності з ПДВ Правдюк Н.Л. 2013 241
9339 Причини безробіття в Україні та шляхи його подолання Хаєцька О.П., Загоруйко М.О 2013 172
9337 Фінансовий лізинг в аграрному секторі економіки України Хаєцька О.П., Потапова І.В. 2013 149
9336 Залучення іноземних інвестицій в АПК України Хаєцька О.П., Стефанішена І.М. 2013 145
9308 Особенности развития свеклосахарного производства украины в современных условиях Хаєцька О.П. 2013 692
9304 Кількісний і якісний аналіз стану трудових ресурсів олійно-жировиї галузі України Правдюк Н.Л. , Покиньчереда В.В. 2015 360
9303 Гармонізація важелів та механізмів управління конкурентоспроможністю сільскогосподарських підприємств Правдюк Н.Л., Рижмань Л.Д. 2013 196
9296 Виробництво і використання біогазу в Україні: економічні і соціальні перспективи Токарчук Д.М., Яремчук О.В. 2013 237
9255 Використання пробіотика «ентеро-актив» у годівлі перепелів порди фараон Чудак Р.А., Скоромна О.І., Вознюк О.І. 2013 286
9242 Тенденции кредитной активности банков в посткризисный период Вдовенко Л.А. 2013 202
9234 Комунікативна компетентність у системі фахової підготовки майбутніх інженерів-аграрників Ковальова К.В. 2013 215
9233 Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної культури в студентів на заняттях з іноземної мови Ковальова К.В. 2013 265
9202 Financing of scientific, technical and innovative activities in the agricultural sector Olexandr G. Shpukulak, Lyudmyla I. Kurylo 2013 65
9180 Імперативи розвитку аграрної сфери економіки в умовах технологічних змін Петриченко О.А. 2013 350
9094 Редька масличная как альтернативное сырьё для производства биотоплива Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. 2014 189
9059 Обоснование технологической и конструктивной схемы вибрационной барабанной зерносушилки. Пазюк О.Д., Янович В.П. 2013 154
9058 Вибрационные барабанные зерносушилки и обоснование технологических конструктивных схем Паламарчук І.П., Пазюк О.Д., Янович В.П., Пазюк В.М. 2013 207
9044 Договір поставки: Зміст та особливості Письменна О.П., Динисюк М.Д. 2013 304
9043 Договір поставки: Зміст та особливості Письменна О.П., Динисюк М.Д. 2013 219
9017 Державне регулювання конкурентоспроможності підприємств Письменна О.П., Войтенко О.І., Дремух І.В. 2013 255
8980 Правові засади регулювання операцій з довірчого управління майном Михальчишина Л.Г. 2013 1028
8971 Генеза поняття психічних станів особистості як психологічна проблема Клибанівська Т.М. 2013 563
8843 Роль багаторічних бобових трав в сталому розвитку вінницької області Шкатула Ю. М., Кириленко Л. В. 2013 653
8819 Особливості облікової політики фермерських господарств Коваль Н.І. 2013 1168
8818 Переваги та недоліки акцизних зборів Бурлака О.М., Грабенко Л.М. 2013 262
8467 Розсіяння і довжина локалізації в стрічковому акустичному хвилеводі з хаотично нерегулярними границями Бурдейна О.В., Бурдейний В. М., Гель П.В., Шевчук О.Ф. 2013 299
6706 Метод визначення коефіцієнта тертя руху стеблової маси по дисковому ножу Кузьменко В.Ф., Холодюк О.В. 2013 238
6705 Визначення коефіцієнта тертя руху маси люцерни по металевій поверхні Середа Л.П., Кузьменко В.Ф., Холодюк О.В. 2013 339
5680 Вплив мінеральних та органічних добрив на рівень концентрації кадмію у квітковому пилку Разанов С.Ф.,Дідур І.М., Швець В.В. 2011 306


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska