The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: Наукові записки регіональної міжвузівської конференції

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
5141 Тест як спосіб контролю та як засіб активізації навчальної діяльності студентів з іноземної мови в аграрних вищих навчальних закладах В. М. Шаргородська 2012 156
5140 Проблеми формування іншомовної професійної компетентності студентів економічних спеціальностей аграрних вузів у контексті гуманітаризації вищої освіти Т. О. Хом"яковська, Л. А. Черниш 2012 171
5139 Мовний аспект фахової підготовки студента у вищому аграрному навчальному закладі В. А. Тимкова, О. О. Рудь 2012 198
5138 Вивчення професійно спрямованої лексики у вищих навчальних закладах Н. А. Насонова, Н. В. Рибко 2012 183
5137 Особливості групової взаємодії студентів-аграріїв у майбутній професійній діяльності В. В. Молоченко 2012 189
5136 Методичні аспекти розвитку творчого мислення майбутніх інженерів-механіків О. П. Миколюк 2012 171
5135 Роль діалогічного підходу у формуванні іншомовної компетентності студентів-аграріїв Р. А. Кравець 2012 171
5134 Застосування навчально-рольових ігор у процесі викладання англійської мови у педагогічному ВНЗ І. І. Комарова, А. І. Калініченко 2012 248
5133 Діяльнісний підхід до морального виховання особистості як один із напрямів виховної роботи у ВНЗ Л. І. Довгань, Н. М. Тимощук 2012 185
5132 Система вправ для навчання діалогічного мовлення на початковому етапі оволодіння іноземною мовою Н. Є. Дмітренко, О. Л. Непорочна 2012 198
5131 Основні напрямки реалізації самостійної аудиторної і позааудиторної роботи студентів з іноземної мови у ВНЗ В. Д. Гнатенко 2012 189
5130 Комп’ютерні технології як необхідна умова ефективного комунікаційного процесу при вивченні іноземних мов А. А. Гарник 2012 153
5129 Організація самостійної роботи студентів-аграріїв у процесі кредитно-модульного вивчення іноземної мови Н. П. Гальчак 2012 163
5128 Система організації індивідуальної самостійної роботи студентів як засіб самореалізації Н. В. Веремієнко 2012 162
5127 Формування професійної компетентності майбутніх вчителів іноземних мов В. Ф. Бойчук 2012 286
5126 Типи стійких сполук слів сучасної української мови за структурно-кількісною характеристикою у гуманітарному тексті О. М. Чечель 2012 152
5125 Стилістично знижена лексика в мові засобів масової інформації В. А. Тимкова, Т. М. Штельмах 2012 1196
5124 Проблеми культури мови в аспекті формування науково-технічних термінів з активними дієприкметниками В. А. Тимкова 2012 154
5123 Елементи ораторського мистецтва у форматі занять з курсу ’’українська мова (за професійним спрямуванням)’’ для студентів-аграріїв Т. І. Марцінко, І. В. Москаленко 2012 244
5120 Аспекти розбіжностей між британським та американським варіантами англійської мови В. А. Драбовська 2012 144
5119 Сorrection as a method of improvement language skills in teaching english Л. І. Довгань, О. І. Власюк 2012 172
5118 Засоби вираження апроксимації в аспекті етикетизації англомовного наукового дискурсу О. В. Волошина 2012 158
5117 Романо-германські запозичення у технічній термінології української мови С. М. Бучацька, Г. Г. Григорчук 2012 207
5116 Лексичнi та семантичнi засоби вираження гендерних стереотипiв у сучасному перекладознавствi О. О. Бірюкова 2012 399
5115 Складові професіоналізму і професійної компетентності викладача аграрного університету О. М. Джеджула 2012 188


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska