The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Аналізу та аудиту

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
30995 Децентралізація у забезпеченні стійкого економічного та соціального розвитку територіальних громад. Польова О.Л. Сун 2022 1
30925 Analytical tools of financial results in the conditions of risk-oriented management. Tomchuk O., Tomchuk V. Мвз 2022 4
30923 Organization and improvement of internal audit in the enterprise management system. Mulyk Ya. Мвз 2022 4
30878 Роль та значення аудиту ефективності маркетингової діяльності в умовах цифровізації економіки. Мулик Я.І. Дк 2022 3
30873 Зарубіжний досвід використання системи праці та мотивації працівників підприємства. Машевська А.А. Сун 2022 0
30872 Аналіз рівня економічної безпеки на сільськогосподарських підприємствах в Україні. Машевська А.А., Коломієць М.Ф. Сун 2022 6
30861 Інформаційно-консультаційне забезпечення функціонування малих та середніх сільськогосподарських підприємств. Корінець Р., Польова О., Рудич О., Бачинський Р. Сун 2021 0
30849 Analytical information in the management of agricultural enterprises in the conditions of European integration. Tomchuk О. Мвз 2022 0
30823 Особливості інноваційних процесів на аграрних підприємствах Польова О.Л. Сун 2022 2
30663 Доходи суб’єктів господарювання: економічна сутність та класифікація. Козаченко А.Ю. Сун 2021 1
30585 Audit services market: the experience of Ukraine Mulyk Ya. Суз 2021 13
30558 Організаційно-методичне забезпечення обліку і оподаткування оплати праці Машевська А. Сун 2021 3
30513 Organization of payment accounting at the enterprise and directions of its improvement Mashevska A. Суз 2021 3
30468 Фінансовий аналіз. Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) освітнього рівня Томчук О.Ф. Мв 2021 6
30467 Економічний аналіз. Методичні вказівки для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти факультету економіки та підприємництва галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» п Томчук О.Ф. Мв 2021 5
30408 Development of internal control and audit in Ukrainе. Antoniuk O., Koval N., Savitska S., Mulyk Ya, Kuzyk N., Koshchynets M. СWeof 2021 73
30236 Облік та контроль грошових потоків на сільськогосподарських підприємствах Колесник Юлія Володимирівна Дрп 2021 5
30212 Облік та аудит доходів і фінансових результатів підприємства Щаблевська Валентина Вікторівна Дрп 2021 7
30144 Аудит. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання. Козаченко А.Ю., Мулик Я.І. Нп 2021 4
30112 Організація внутрішнього аудиту в системі управління аграрним підприємством Руда Іванна Василівна Дрп 2021 5
30073 Розвиток обліку та аудиту маркетингової діяльності в контексті світових тенденцій Карачківська Анастасія Володимирівна Дрп 2021 8
29919 Облік і контроль виробництва продукції на підприємстві Македон Світлана Василівна Дрп 2021 5
29889 Організація внутрішнього контролю підприємств аграрного сектору Мельник Наталія Віталіївна Дрп 2021 7
29881 Відповідальність судового експерта в процесі проведення економічної експертизи. Мулик Я.І. Сун 2021 51
29876 Обліково-аналітична інформація в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств в умовах євроінтеграції Шеванюк Павло Олегович Дрп 2021 5
29801 Облік та аналіз формування фінансових результатів в умовах ризик-орієнтованого управління Філіпов Ігор Віталійович Дрп 2021 10
29485 Methodology for analysis of the financial condition of agricultural enterprises and ways of its enhancement. Tomchuk O. Суз 2021 69
29264 Судові експертизи в оподаткуванні. Методичні вказівки для виконання практичних завдань для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня, денної та заочної форм навча Мулик Я.І., Козаченко А.Ю. Мв 2021 10
29263 Обліково-контрольне забезпечення управління публічними закупівлями. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня, денної та заочної Здирко Н.Г., Мулик Я.І. Нп 2021 6
29146 Нормативно-правове забезпечення економічної експертизи: стан та вдосконалення. Мулик Я.І. Сун 2021 114
29117 Lending of agricultural producers of Ukraine Mulyk T., Mulyk Ya. Суз 2021 97
29116 Оцінка достатності капіталу вітчизняних банків як запорука їх надійності Мулик Т. О., Мулик Я. І. Сун 2021 141
29098 Історичні етапи становлення і розвитку внутрішньогосподарського контролю Козаченко А. Ю. Сун 2021 79
29097 Комплексний підхід до органіщації та методів проведення аудиту грошових коштів підприємства Козаченко А. Ю. Сун 2021 151
29086 Теоретичні аспекти сутності та особливостей кредитних відносин у аграрному секторі економіки Федоришина Л. І., Алескерова Ю. В. Сун 2021 154
28937 Comprehensive approach to the organization and methods of auditing the cash of the enterprise Kozachenko A. Суз 2021 103
28768 Retail in the banking sector of Ukraine Polova O. Суз 2021 88
28679 Main approaches of design of a modern small residence resort hotel Polova O. Дк 2021 118
28677 Глобальні виклики для олійно-жирової промисловості України у 2020 році Бескупська О. В. Сун 2021 78
28655 Main approaches of design of a modern small residence resort hotel Polova O. Суз 2021 168
28620 High protein feed market: current trends and prospects for Ukraine Petrychenko V., Likhochvor V., Voronetska I., Fedoryshyna L., Petrychenko I. СWeof 2021 147
28612 Система управління економічною безпекою підприємств хлібопекарської галузі Польова О. Л., Бондаренко-Берегович В. В. Сун 2021 96
28591 Methodology and organization of accounting and taxation of wages. Mashevska A. Суз 2021 184
28590 Material costs: recognition and characteristics Kozachenko A. Суз 2021 191
28582 Methodological principles of conducting and ways of improving the audit of financial results of an enterprise Shevchuk O. Суз 2021 126
28545 Features and trends of development of balneological tourism in Ukraine Polova O. Суз 2021 95
28490 Influence of economic space imbalances on the functioning of the enterprise financial mechanism Fedoryshyna L., Vilchynska N. Суз 2021 95
28464 Analysis of economic aspects of organic beekeeping production Aleskerova Y., Todosiichuk V. Суз 2021 138
28127 Теоретичні основи судово-економічної експертизи: аналіз наукових поглядів Мулик Т. О. Мулик Я. І. Сун 2021 243
28098 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Здирко Н.Г., д.е.н. професор, декан факультету обліку та аудиту, Правдюк Н.Л., д.е.н. професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, Подолян-чук О.А., к.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування в галу-зях економіки, Мулик Т.О., к.е.н., Пвф 2021 8
28084 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Здирко Н.Г., Коваль Н.І., Правдюк Н.Л., Подолянчук О.А., Мулик Т.О., Козаченко А.Ю. Пвф 2021 10
27943 Організація підготовки та атестації судових експертів: основні вимоги та обмеження Мулик Я. І. Сун 2021 244
27823 Analytical support of credit capacity assessment of business entities and its improvement Tomchuk O. Суз 2021 255
27606 Features of recognition and accounting of non-current tangible assets of the enterprise Kozachenko A. Суз 2020 197
27425 Accounting and analytical security assessment of economic security of agricultural enterprises Tomchuk O., Mulyk T. Сун 2020 161
27419 Організація аналітичної роботи в сільськогосподарських підприємствах Мулик Т. О., Федоришина Л. І. Нп 2020 3147
27403 The Influence Of The Gross Regional Product On The Formation Of The Financial Potential Of The Region Davydenko N., Dibrova A., Onishko S., Fedoryshyna L. СSc 2021 233
27338 Особливості моніторингу публічних закупівель державною аудиторською службою України Мулик Я. І. Дк 2020 198
27325 Analysis of the european insurance market and conditions of its functioning Mashevska A. Суз 2020 193
27324 Formation of the loan portfolio in the context of ensuring the bank's financial stability Polova O. Суз 2020 200
27318 Features of accounting valuation of receivables of the enterprise Kozachenko A. Суз 2020 189
27298 Облік та внутрішньогосподарський контроль розрахунків з оплати праці Гринь Ольга Сергіївна Дрп 2020 12
27292 Управління активами і пасивами підприємства Дячинський А. Дрп 2020 13
27291 Управління активами і пасивами підприємства Дячинський А. Дрп 2020 10
27219 Fiscal policy and its mechanism Fedoryshyna L. Дк 2020 179
27207 Фінанси, гроші та кредит. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління та адміністрування» напрям підготовки 073 «Менеджмент», 074 «Пу Польова О.Л. Нп 2020 34
27182 Fiscal policy and its mechanism Fedoryshyna L. Тд 2020 199
27181 Статистика. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань спеціальності: 071 «Облік та оподаткування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» факультету обліку Федоришина Л.І., Машевська А.А, Алескерова Ю.В. Мв 2020 105
27179 Управління фінансовою санацією підприємства. Методичні рекомендації навчальної дисципліни для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління та адміністрування» Польова О.Л., Бескупська О.В. Мв 2020 9
27160 Економічний потенціал підприємства та його аудитрська оцінка Турчак Ярослав Васильович Дрп 2020 13
27130 Аналіз фінансового стану сільськогосподарських підприємств Маньківський Юрій Романович Дрп 2020 17
27122 Accounting and analytical information as a tool of diagnostics of economic security of agricultural enterprises Tomchuk O. Суз 2020 170
27080 Управління фінансовою санацією підприємства. Методичні вказівки навчальної дисципліни до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління та адміністрування» нап Польова О.Л. Мв 2020 13
26964 Облік і аудит власного капіталу у сільськогосподарському підприємстві Даровік Оксана Олегівна Дрп 2020 1471
26950 Управління фінасовою санацією підприємства. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління та адміністрування» напрям підготовки 072 «Ф Польова О.Л. Нп 2020 3
26946 Облік та аудит доходів і фінансових результатів підприємства Черненко Анастасія Юріївна Дрп 2020 25
26940 Фінансовий аналіз та діагностика бізнес-процесів. Частина І. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з організації самостійної роботи студентів денної (заочної) форм навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на друго Томчук О.Ф., Мулик Т.О. Мв 2020 13
26936 Аelbn. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Фабіянська В. Ю. Нп 2020 7
26935 Управлінський контроль. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) освітнього рівня денної та заочної форми навчання Фабіянська В. Ю. Нп 2020 0
26850 Облік та аналіз розрахунків за страхуванням підприємств Лобуренко Олена Василівна Дрп 2020 5
26789 Economic forecasting of the financial condition of the agricultural enterprise in modern conditions Herasymchuk V. Суз 2020 215
26753 Аналіз банківської діяльності. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів спеціальності: 071 «Облік та оподаткування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» першого бакалаврського освітнього ступеню, факультету обліку Мулик Т.О., Федоришина Л.І. Мв 2020 32
26750 Проблеми аналітичного забезпечення сучасного управління підприємством Томчук О. Ф. Дк 2020 285
26704 Analysis of the state of fixed assets at enterprises and methodological approaches to its implementation: the experience of Ukraine Mulyk T., Mulyk Ya. Суз 2020 224
26654 Оцінка аналітичних інструменти в сфері публічних закупівель Мулик Т. О. Дк 2020 167
26595 Аналіз банківської діяльності. Методичні вказівки для виконання практичних завдань студентів спеціальності: 071 «Облік та оподаткування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» першого бакалаврського освітнього ступеню факультету обліку та ауди Мулик Т.О. Федоришина Л.І. Мв 2020 91
26388 Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової складової системи економічної безпеки сільськогосподарських підприємств Свершок А.Т. Дрп 2020 7
26381 Облік та аналіз основних засобів підприємства підприємства Школьний Віктор Сергійович Дрп 2020 13
26380 Облік та аналіз основних засобів підприємства Олексієнко О. І. Дрп 2020 7
26354 Облік та аналіз виробництва продукції тваринництва Денисюк О.В. Дрп 2020 6
26294 Financial stability analysis in modern conditions as a mechanism of effective functioning of the enterprise Tomchuk O., Tomchuk V. Суз 2020 121
26191 Debts of the enterprise in the conditions of anti-crisis management: analytical and control aspects Mulyk T., Mulyk Ya. Суз 2020 88
26190 Відображення інформації про власний капітал у звітності господарюючих суб’єктів Мулик Т. О. Сун 2020 154


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska