The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Конспекти лекцій

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27190 Проектування землевикористання. Конспект лекцій з дисципліни для студентів з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» другого магістерського освітнього рівня денної та заочної форми навчання. Вінниця ВНАУ Цицюра Я.Г. 2020 17
27189 Держана експертиза землевпорядних рішень. Конспект лекцій з дисципліни для студентів з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» другого магістерського освітнього рівня денної та заочної форми навчання Цицюра Я.Г. 2020 40
26045 Системи автоматизованого проектування. Конспект лекцій для підготовки фахівців освітнього ступеня “Магістр” у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації, галузь знань 24 – «Сфера обслуговування», спеціальність 241 – «Готельно-ресторанна справа Переяславський О. М., Моторна О.О. 2020 8
20210 Земельний кадастр. Конспект лекцій з дисципліни для студентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 201 "Агрономі Цицюра Я.Г. 2019 46
20209 Геодезія.Конспект лекцій з дисципліни для студентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – "Аграрні науки та продовольство" спеціальностей 206 "Лісове господарст Цицюра Я.Г. 2019 134
19837 Фітонцидологія. Опорний конспект лекцій для студентів 1-го курсу агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань 20 "аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "захист і карантин рослин" освітнього ступеня "бакалавр" Окрушко С.Є. 2019 14
18671 Конспект лекцій з дисципліни “Геодезія та землевпорядкування” для студентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 201 – "Агрон Цицюра Я.Г. 2018 5
18507 Агрохімія. Конспект лекцій для студентів спеціальності 201 "Агрономія" освітнього ступеня "Бакалавр" денної та заочної форм навчання Дідур І. М., Мацера О. О. 2018 9
17564 Гербологія. Опорний конспект лекцій для студентів 3-го курсу агрономічного факультету денної та заочної форм навчання галузі 20 "Аграрні науки та продовольство"спеціальності 203 "Садівництво та виноградарство"освітнього ступеня "бакалавр" Окрушко С.Є. 2018 7
14400 Нормативна і експертна оцінка земель. Конспект лекцій для студентів спеціальності 201 “Агрономія” освітнього ступеня “Магістр” денної та заочної форми навчання Цицюра Я. Г. 2017 25
14399 No-till технології. Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки 6.090101 “Агрономія” Цицюра Я. Г. 2017 88
13530 Механіко-технологічні властивості сільськогосподаських матеріалів.Конспект лекцій для студентів-бакалаврів галузі знань: 20 – аграрні науки та продовольство; машинобудування, напряму підготовки: 208 – агроінженерія та 133 – галузеве машинобудування Паламарчук І.П., Липовий І.Г., Зозуляк О.В. 2017 27
12608 Адаптивні системи землеробства. Конспект лекцій для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 201 “агрономія” освітнього ступеня “магістр” Цицюра Я. Г. 2017 182
12135 Землевпорядна експертиза. Конспект лекцій для студентів для студентів спеціальності 201 “Агрономія” освітнього ступеня “Магістр” денної та заочної форми навчання Цицюра Я. Г. 2016 6
12134 Світові системи землеробства. Конспект лекцій для студентів спеціальності 201 “Агрономія” освітнього ступеня “Магістр” денної та заочної форми навчання Цицюра Я. Г. 2016 3
12133 Бонітування грунтів і якісна оцінка земель. Конспект лекцій для студентів спеціальності 201 “Агрономія” освітнього ступеня “Магістр” денної та заочної форми навчання Цицюра Я. Г. 2016 5
12131 Ситуаційний менеджмент. Опорний конспект лекцій для студентів денної форми навчання, факультету менеджменту та права ОС «Магістр» напряму підготовки 07 “Менеджмент і адміністрування ” за спеціальністю: 073 "Менеджмент" Колесник Т.В. 2016 5
8781 Навчально - методичний презентаційний матеріал на тему « Теплообмінні процеси та апарати у переробних і харчових виробництвах . Теоретичні основи » для студентів бакалаврату зі спеціальності 6. 05050 3 «Обладнання переробних та харчових виробництв» Паламарчук І. П., Янович В. П. 2015 3
8779 Навчально - методичний презентаційний матеріал на тему «Процеси та обладнання для екстрагування у переробних та харчових виробництв» для студентів бакалаврату зі спеціальності 6. 050503 «Обладнання переробних та харчових виробництв» та напрямку Паламарчук І. П., Янович В. П. 2015 1
8777 Навчально - методичний презентаційний матеріал на тему « Гідродинамічні процеси та обладнання переробних і харчових виробництв » для студентів бакалаврату зі спеціальності 6. 05050 3 «Обладнання переробних та харчових виробництв» та н Паламарчук І. П., Янович В. П. 2015 2
8775 Навчально - методичний презентаційний матеріал на тему « Процеси та обладнання для перегонки у переробних і харчових виробництв » для студентів бакалаврату зі спеціальності 6. 05050 3 «Обладнання переробних та харчових виробництв» та напрямку підг Паламарчук І. П., Янович В. П. 2015 3
8763 Процеси та обладнання для подрібнення у переробних і харчових виробництвах. Навчально-методичний презинтаційний матеріал Паламарчук І.П., Янович В. П. 2015 4
7879 Теорія різання та інструменти. Конспект лекцій. Веселовська Н.Р. 2014 18
7735 Конспект лекцій. В ищ а математика. Частина 2 . Новицька Л.І., Левчук О.В. 2014 28
7734 Конспект лекцій. Вища математика. Для студентів ВНАУ Дубчак В.М.- 2014 122
4584 Фізіологія сільськогосподарських тварин. Опорний конспект лекцій Чудак Р.А., Непорочна О.Т. 2012 132
4453 Фінанси. Опорний конспект лекцій Мараховська Т.М., Фурман І.В. 2012 12
3981 Підприємництво в аграрних формуваннях. Агробізнес. Опорний конспект лекцій навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напряму 7.090101 „Агрономія” денної та заочної форм навчання. Амонс С.Е. 2012 18
3645 Гербологія. Опорний конспект лекцій. Окрушко С.Є. 2011 156
2525 Опорний конспект лекцій з дисципліни «Математичні моделі у менеджменті і маркетингу» для студентів спеціальності 7.050106 "Економічна кібернетика" Клочко О.В. 2010 2
1964 Дорадництво в АПК. Опорний конспект лекцій для студентів факультету менеджменту напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент організацій» Кафлевська С.Г., Довгань Ю.В. 2010 0
1621 Системний аналіз : Опорний конспект лекцій для студентів денної форми навчання спеціальності 7.050.102 «Економічна кібернетика» Качуровський В.Є 2010 0
1606 Логістика. Опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 0502 «Менеджмент» Качуровський В.Є. 2010 4
1595 Контролінг. Опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 0502 «Менеджмент» Качуровський В.Є. 2010 0
1585 «Дорадництво в АПК» Опорний конспект лекцій для студентів факультету менеджменту напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент організацій» Кафлевська С.Г., Довгань Ю.В. 2010 4
1584 Опорний конспект лекцій з дисципліни “Методи оптимізації в економіці” для студентів факультету менеджменту (Частина 2) Клочко О.В., Дусанюк С.В., 2010 3
1563 Економіко-математичне моделювання. Опорний конспект л екцій для студентів напряму підготовки "Економіка і підприємництво" спеці “Облік та аудит” та “Економічна кібернетика” форма навчання: денна Потапова Н.А., Волонтир Л.О. 2010 22
1555 Матеаріалознавство. Курс лекцій В.М. Клименко 2010 3
1349 Конспект лекцій з курсу“Аналіз та проектування макроекономічних систем” для студентів спеціальності 8050202 «Менеджмент підприємств та організацій» денної форми навчання Киш Л.М., Потапова Н.А. 2010 0
687 Програмні оболонки та пакети. Знайомство з текстовим процесором LYX Паламарчук Р.О., Яцковська Р.О. 2008 413


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska