The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
17017 Шляхи підвищення продуктивності люцерни посівної в умовах Лісостепу Правобережного Гетман Н.Я., Циганський В.І., Демидась Г.І., Квітко М.Г. С 2017 11
16886 Ідеї М.І.Вавилова у викладанні курсу «Спеціальна генетика сільськогосподарських культур» в програмі підготовки магістрів спеціальності 201 «Агрономія» Мамалига В.С., Мазур О.В. С 2018 12
16883 Вплив позакореневих підживлень на стійкість гібридів кукурудзи до вилягання Паламарчук В.Д. С 2018 5
16882 Вплив кліматичних умов на врожайність і якість зерна люпину білого в умовах Правобережного Лісостепу Панцирева Г.В. С 2018 13
16881 Особливості динамічних змін забур’яненості агрофітоценозу ярого ячменю за зміни системи основного обробітку грунту Пелех Л.В. С 2018 13
16880 Формування зернової продуктивності соняшника залежно від застосування мікробіологічного добрива Граундфікс в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я.Г., Первачук М.В. С 2018 8
16879 Анатомо-морфологічні показники вегетативних органів культури цукрового буряка за дії ретардантів Шевчук О.В. С 2018 24
16878 Екологічна придатність бобових багаторічних трав у якості попередників озимої пшениці Разанов С.Ф., Ткачук О.П. С 2018 7
16877 Економічна та енергетична ефективність вирощування сортів квасолі звичайної Мазур О.В. С 2018 18
16876 Вплив антропогенних та природних чинників на стан дендрофлори урбоекосистем Вінницької області Дудник Є.Г. С 2018 15
16699 Стан і перспективи розвитку технологій вирощування біоенергетичних культур в Україні Мазур В.А., Ганженко О.М., Шляхтуров Д.С. С 2017 12
16615 Ідеї М.І. Вавилова у викладанні курсу «Спеціальна генетика сільськогосподарських культур» в програмі підготовки магістрів спеціальності 201 «Агрономія» Мамалига В.С., Мазур О.В. С 2018 17
16614 Оцінка гібридних популяцій (F3) люцерни як вихідного матеріалу для селекції за умов підвищеної кислотності грунтів Бугайов В.Д., Горенський В.М., Мамалига B.C. С 2017 15
16537 Генетичне різноманіття дикорослих видів картоплі та їх використання в селекції Мамалига В.С. Тд 2017 17
16417 Особливості вирощування проса лозовидного в умовах Лісостепу Правобережного Мазур В.А., Браніцький Ю.Ю., Поліщук І.С. С 2017 32
16416 Фотосинтетична продуктивність сорго цукрового залежно від елементів технології вирощування Липовий В. Г., Поліщук І. С. С 2017 18
16415 Стан виробництва картоплі на Вінниччині та ефективність позакореневих підживлень Поліщук І. С., Кравчук С. В. С 2017 23
16408 Формування продуктивності сортів ячменю ярого залежно від впливу позакореневих підживлень в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук І.С. , Телекало Н.В. С 2018 16
16352 Урожайність та енергетична ефективність вирощування сої в умовах Лісостепу Правобережного Заболотний Г.М., Циганський В.І., Циганська О.І. С 2015 64
16351 Вплив мінеральних добрив та мікродобрива на формування індивідуальної продуктивності рослин сої в умовах Лісостепу Правобережного Заболотний Г.М., Циганський В.І., Циганська О.І. С 2015 64
16341 Формування травостою люцерни посівної в рік сівби в умовах Лісостепу Правобережного Гетман Н. Я., Ткачук Р. О., Циганський В. І., Квітко М. Г. С 2017 56
16339 Формування зернової продуктивності кукурудзи залежно від застосування мікробіологічного добрива Граунфікс в умовах Лісостепу Правобережного Дідур І.М., Циганський В.І. С 2017 47
16336 Біостаціонар Вінницького національного аграрного університету як навчальна, наукова та виробнича база у підготовці фахівців садово-паркового господарства Прокопчук В.М., Циганський В.І., Циганська О.І., Матусяк М.В. С 2017 43
16273 Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю в умовах дослідного посіву ВНАУ Марущак М.О. Дрп 2018 1
16228 Порівняльна продуктивність сортів картоплі іноземної селекції в умовах ФГ «Ольвія» с. Сопин Погребищенського р-ну Миронова Г.В. (Мамалига В.С.) Дрп 2018 1
16219 Оцінка кормової і насіннєвої продуктивності зареєстрованих та перспективних сортів люцерни в умовах дослідного поля ІК та СГ Поділля НААН Козлов І.О. Дрп 2018 0
16034 Прийоми підвищення продуктивності бобів кормових в умовах дослідного поля ВНАУ Кудинський О.М. Дрп 2018 2
15972 Наскрізна програма практик для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 201 – агрономія Дідур І.М., Ткачук О.П., Первачук М.В., Поліщук І.С., Пінчук Н.В., Липовий В.Г Нп 2018 6
15889 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ «Корделівське» НААН України, с. Корделівка Калинівського району Руднік П.І. Дрп 2018 1
15881 Вплив елементів технології на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ Корделівське НААН України, с. Корделівка Калинівського району Чемерис Ю.С. Дрп 2018 1
15870 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів соняшнику в умовах ДП ДГ «Корделівське» НААН України с. Корделівка Калинівського району Педос Р.М. Дрп 2018 1
15717 Шляхи підвищення продуктивності люцерни в Лісостепу та Поліссі України Бугайов В.Д., Мамалига В.С., Горенський В.М. С 2015 51
15697 Сільськогосподарська меліорація. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентами денної та зао ч ної форми навчання факультету агрономічного з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напряму підготовки 6.090101 - « Липовий В,Г. Мв 2018 0
15636 Основи біохтехнологій. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами 4-го курсу денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 «сільське господарство і лісівництво» з напряму підготовки 6.090103 «лісове і садо І.С. Поліщук, О.В. Мазур, Н.В. Телекало, М.В. Мельник Мв 2018 10
15635 Біотехнологія в рослинництві. Навчальна програма для магістрів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 «аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 агрономія / укладачі: і.с. поліщук, в.а. мазур, о.в. мазур, н.в. І.С. Поліщук, В.А. Мазур, О.В. Мазур, Н.В. Телекало, Д.С. Шляхтуров, М.В. Мельник. Нп 2018 8
15604 Гетерозис в курсі генетики вищого аграрного навчального закладу Мамалига В.С. Тд 2015 52
15565 Інноваційні технології в селекції та насінництві. Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету Мазур О.В. , Поліщук І.С., Паламарчук В.Д. Мв 2018 6
15458 Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів факультету механізації сільського господарства денної та заочної форми навчання галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальності 133 «Галу Мазур В.А. , Паламарчук В.Д., Шевченко Н.В., Тихонова Т.І. Мв 2018 14
15287 Вплив вапнування ґрунту, інокуляції та мікродобрив на формування елементів продуктивності сої в умовах дослідного поля ВНАУ Мельник Олександр Юрійович Дрп 2018 3
15265 Польове кормовиробництво: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету Поліщук І.С., Циганський В.І., Шевченко Н.В. Мв 2018 23
15264 Технічні культури: методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання, галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво», напряму підготовки 6.090101 «Агрономія», освітньо-ква Мазур В.А., І.С. Поліщук, В.І. Циганський, Н.В. Шевченко Мв 2018 11
15263 Селекція та насінництво кормових культур. Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету. Мазур О.В., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д. Мв 2018 6
15262 Селекція та насінництво польових культур. Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання. Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напрям підготовки 6.0901 Мазур О.В., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д. Мв 2018 7
15261 Селекція та насінництво с.-г. культур. Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів агрономічного факультету. Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напрям підготовки 6.090101 «Агрономія» / Мазур О.В., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д. Мв 2018 6
15211 Оцінка вихідного матеріалу тритикале озимого для селекції на стійкість до найбільш шкодочинних хвороб в умовах дослідного поля Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН Солоненко М.В. Дрп 2018 2
15184 Садово-паркова селекція. Навчальна програма для студентів денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 206 – «Садово-паркове господарство» за освітнім ступенем Бакалавра / укладачі: І. Поліщук І.С.,Телекало Н.В. Нп 2018 2
15183 Біотехнологія в рослинництві. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для магістрів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 Агрономія / укладачі: І.С. Поліщу І.С. Поліщук, О.В. Мазур, Н.В. Телекало, М.В. Мельник Мв 2018 8
15182 Основи біотехнологій. Навчальна програма для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» з напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» за освітньо-к І.С. Поліщук, В.А. Мазур, О.В. Мазур, Н.В. Телекало, В.Д. Паламарчук, М.В. Мельник. Нп 2018 6
15181 Біотехнологія. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0401 «Природничі науки» з напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване п Поліщук І.С., Телекало Н.В. Мв 2018 3
15180 Лісова селекція. Навчальна програма для студентів денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 – «Лісове господарство» за освітнім ступенем Бакалавра / укладачі: І.С. Поліщук, Н.В. Поліщук І.С.,Телекало Н.В. Нп 2018 2
15178 Світові агротехнології: методичні вказівки для самостійної роботи магістрів агрономічного факультету заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 – «Агрономія» за освітнім ступенем «Магістр» В.Д. Паламарчук, В.А. Мазур, І.С. Поліщук, О.В.Мазур Мв 2018 28
15177 Прогноз і програмування врожаїв сільськогосподарських культур: методичні вказівки для самостійної роботи магістрів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 – «Агрономія» В.Д. Паламарчук, І.С. Поліщук О.В.Мазур Мв 2018 28
15176 Насіннєзнавство: методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 – «Агрономія» за освітнім ступенем «Бакалавр» В.Д. Паламарчук, І.С. Поліщук О.В.Мазур Мв 2018 50
15175 Наукові основи вирощування екологічно чистої продукції: методичні вказівки для самостійної роботи магістрів галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 – «Агрономія» за освітнім ступенем «Магістр» В.Д. Паламарчук, І.С. Поліщук О.В.Мазур Мв 2018 7
15174 Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» за освітнім ступенем «Ба В.Д. Паламарчук, В.А. Мазур, І.С. Поліщук, О.В.Мазур Мв 2018 13
15173 Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання факультету менеджменту та права з галузі знань 07 – «Управління та адміністрування» спеціальності 074 – «Публічне у В.Д. Паламарчук, І.С. Поліщук, О.В.Мазур Мв 2018 20
15172 Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання факультету менеджменту та права з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публі В.Д. Паламарчук, І.С. Поліщук, О.В.Мазур Мв 2018 12
15171 Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 курсу заочної форми навчання факультету механізації сільського господарства з галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 «Електроенергетика, Паламарчук В.Д., Мазур В.А., Поліщук І.С. , МазурО.В. Мв 2018 12
15170 Садово-паркова селекція. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами 2-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 – «Садово-паркове господарство» за освіт Поліщук І.С.,Мазур О.В., Паламарчук В.Д., Телекало Н.В. Мв 2018 6
15169 Лісова селекція. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами 2-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 – «Лісове господарство» за освітнім ступенем Бак Поліщук І.С.,Мазур О.В., Паламарчук В.Д., Телекало Н.В. Мв 2018 8
15168 Програмування врожаю. Методич ні рекомендації для організації самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономічного з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напряму підготовки 6 Липовий В.Г., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д. Мв 2018 24
15167 Польове кормовиробництво: методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання Поліщук І.С., Циганський В.І., Шляхтуров Д.С. Мв 2018 26
15166 Кормовиробництво та луківництво: методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання Поліщук І.С., Циганський В.І., Шевченко Н.В. Мв 2018 181
15165 Селекція та насінництво овочевих культур. Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету. галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія» Мазур О.В., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д. Мв 2018 6
15047 Шляхи підвищення кормової продуктивності гібридів кукурудзи на силос в умовах Уладово – Люлинецької дослідної станції Калинівського району Горобець А.І. Дрп 2018 5
14938 Вплив гербіцидів на продуктивність сорго в умовах правобережного Лісостепу України Собко Г.В. Дрп 2018 8
14937 «Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за ознаками технологічності в умовах дослідного посіву ВНАУ». Мазур Б. А. Дрп 2018 8
14936 Порівняльна оцінка сортів сої за комплексом цінних господарських ознак в умовах ДПДГ «Олександрівське Наукововиробничого центру «Соя» НААНУ Когутовська Н.А. Дрп 2018 7
14852 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах СФГ «Герасименка» Теплицького району Асауленко В.В. Дрп 2018 11
14788 Сільськогосподарська меліорація. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студента ми 3 - го курсу денної форми навчання факультету агрономічного з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напрям у підготовки 6.0901 Липовий В.Г., Поліщук І.С. Мв 2017 21
14703 Ландшафтна графіка. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: "Бакалавр", галузі знань: 0901 Сільське господарство і лісівництво, напряму підготовки: 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» Прокопчук В.М., Циганський В.І. Нп 2017 15
14667 Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентів факультету механізації сільського господарства денної форми навчання галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальності 133 «Галузеве маши Мазур В.А., Поліщук І.С, Паламарчук В.Д., Шевченко Н.В. Мв 2017 13
14666 Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентів факультету механізації сільського господарства денної форми навчання галузі знань 14 «Електрична інженерія» 141 «Електроенергетика, електрот Поліщук І.С, Мазур В.А., Паламарчук В.Д., Шевченко Н.В. Мв 2017 11
14655 Польове кормовиробництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня «Магістр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 201 «Агрономія» Циганський В.І., Поліщук І.С. Нп 2017 20
14654 Лучне кормовиробництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня «Магістр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 201 «Агрономія» Циганський В.І., Поліщук І.С. Нп 2017 12
14653 Сільськогоподарська меліорація. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студента ми 3 - го к урсу денної форми навчання факультету агрономічного з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напрям у підготовки 6.090101 - «Агрон Липовий В.Г., Поліщук І.С. Мв 2017 5
14500 Інноваційні технології в селекції та насінництві. Навчальну програму з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство», спеціальності 201 – «Агрономія» за ОС «Магістр» Поліщук І.С., Мазур О.В., Паламарчук В.Д. Нп 2017 5
14499 Насіннєзнавство. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи із дисципліни студентами денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 "Сільське господарство і лісівництво", напряму підготовки 6.090101-"Агрономія" Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Мазур О.В. Мв 2017 54
14498 Насіннєзнавство. Програма навчальної дисципліни для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0901 "Сільське господарство і лісівництво", напряму підготовки 6.090101 "Агрономія" Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Мазур О.В., Телекало Н.В. Нп 2017 50
14497 Насіннєзнавство. Методичні вказівки до лабораторних роб і т для студент ів денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 « Сільське господарство і лісівництво », напрям підготовки 6.090101 – "Агро номія" за освітн ьо - квал Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Мазур О.В. Мв 2017 323
14408 Рослинництво: методичні рекомендації щодо виконання і оформлення курсових робіт для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань 0901 – «Сільське господарство та лісівництво» напряму підготовки 6.090101 – «Агрономія» ос Поліщук І.С. , Мазур В.А. , Мазур О.В., Паламарчук В.Д. , Телекало Н.В., Литвинюк Г.В. Мв 2017 172
14385 Системи сучасних інтенсивних технологій: методичні рекомендації щодо виконання і оформлення курсових роботи для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агроно І.С. Поліщук, В.А. Мазур, В.Д. Паламарчук, Н.В. Шевченко Мв 2017 27
14382 Лучне кормовиробництво : методичні рекомендації щодо виконання і оформлення курсових робіт для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань 20 « Аграрні науки та продовольство », спеціальності 201 « Агрономія », Поліщук І.С., Циганський В.І. Мв 2017 11
14270 Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю в умовах дослідного поля ВНАУ Р.О. Цимбалістий Дрп 2017 3
14156 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на врожайні властивості гібридів кукурудзи в умовах ТОВ « Поділля Латінвест» Тиврівського району Коваленко І.В. Дрп 2017 14
14108 Вплив технологічних прийомів на кормову продуктивність козлятнику східного в умовах ПП "Юхимівське" Шаргородського району Курдибаха Дрп 2017 5
14021 Вплив технологічних прийомів вирощування на біоенергетичну продуктивністьквасолі в умовах СТОВ «Довіра» с. Антоніна Красилівського району Хмельницької області Степанюк Я.Л. Дрп 2017 2
14020 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність ячменю ярого в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калинівського району Романець Олександр Дрп 2017 2
14018 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність люцерно-злакових травосумішок в умовах дослідного поля ВНАУ Бондар Л.М. Дрп 2017 2
13980 Порівняльна оцінка сортів сої за урожайністю та технологічністю в умовах ТОВ Агрофірми «Красне» Тиврівського району В.М. Радківський Дрп 2017 3
13979 Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за цінними господарськими ознаками в умовах дослідного посіву ВНАУ О.В.Мазур Дрп 2017 2
13978 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за урожайністю, стійкістю до вилягання і поникання качанів в умовах ТОВ Агрофірма «Красне» Тиврівського району Р.В. Юрчак Дрп 2017 6
13977 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за елементами структури врожаю в умовах ФГ «Ірина О.І.» Хмільницького району Ю.А. Шестопалько Дрп 2017 14
13972 Вплив елементів технології вирощування на кормову продуктивність ріпаку озимого в умовах дослідного поля ВНАУ Рибак В.А. Дрп 2017 6
13942 Порівняльна оцінка гібридів соняшника за цінними господарськими ознаками в умовах ФГ «Стріла» Муровано-Куриловецького району М.М. Чемериський Дрп 2017 3
13941 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за стійкістю до вилягання та урожайністю в умовах ПРАТ «Зернопродукт» МХП Гайсинська філія, с. Краснопілка Гайсинського району Ю.О. Приступа Дрп 2017 5
13940 Порівняльна оцінка сортів пшениці озимої за цінними господарськими ознаками в умовах ФОП «Рябець Є.В.» Шаргородського району О.С. Наумова Дрп 2017 3
13939 Порівняльна оцінка сортів сої за зерновою продуктивністю в умовах ФГ «Ірина О.Т.» Хмільницького району О.О. Самойловських Дрп 2017 4
13938 Порівняльна оцінка сортів сої за цінними господарськими ознаками в умовах дослідного посіву ВНАУ Д.Ю. Адамович Дрп 2017 4
13937 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за урожайністю і стійкістю до вилягання в умовах ФГ «Ірина - ОТ» Хмільницького району Буличева М.С. Дрп 2017 12
13913 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність кукурудзи на силос в умовах ФГ «Василишен В.М.» Крижопільського району Поперечний А.М. Дрп 2017 5
13894 Прийоми підвищення кормової продуктивності післяукісних посівів в умовах Вінницької області Журавльов С.С. Дрп 2017 2
13893 Особливості технології вирощування бобово-злакових травосумішей в умовах «ПП Дари Велеса» Піщанського району Тимощук О.П. Дрп 2017 5
13892 Формування кормової продуктивності люцерни посівної залежно від режимів використання в умовах дослідного поля ВНАУ Демцюра Е.А. Дрп 2017 2
13552 Рослинництво. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання агрономічного факультету Поліщук І.С., Мазур В.А., Мазур О.В., Телекало Н.В. , Шляхтуров Д.С., Шевченко Н.В. Мв 2017 48
13551 Лікарські рослини. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами 3-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету Поліщук І.С., Мазур В.А., Телекало Н.В. Мв 2017 43
13550 Лікарські рослини. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 3-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – «сільське господарство та лісництво» напряму підготовки 6.090101 – «агрономія» за освітньо-квалі Поліщук І.С., Телекало Н.В. Мв 2017 64
13547 Методи і організація досліджень в насінництві: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 Аграрні науки і продовольство освітнього ступеня магістр спеціальності 201 «А Поліщук І.С., Шляхтуров мД.С., Мазур О.В., Циганський В.І. Мв 2017 11
13546 Методологія та організація наукових досліджень в агрономії з основами інтелектуальної власності: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» освітній ступінь «Магі Поліщук І.С., Шляхтуров Д.С. , Мазур О.В. Мв 2017 58
13499 Порівняльна оцінка сортів квасолі звичайної за цінними господарськими ознаками в умовах дослідного поля ВНАУ Вікторович Є.О. Дрп 2017 2
13447 Удосконалення технологічних прийомів вирощування кукурудзи на зерно в умовах дослідного поля ВНАУ Циковський В.О. Дрп 2017 4
13446 Оптимізація елементів технології вирощування люцерни посівної на кормові цілі в умовах дослідного поля ВНАУ Осійчук С.В. Дрп 2017 4
13445 Порівняльна оцінка гібридів цукрових буряків за урожайністю в умовах Ялтушківської дослідно-селекційної станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Сідлецький Д.О Дрп 2017 2
13444 Порівняльна оцінка сортів сої за зерновою продуктивністю в умовах СФГ "Крона" с.Чечелівка Гайсинського району Антонюк Р.В. Дрп 2017 3
13443 Порівняльна оцінка сортів квасолі звичайної за цінними господарськими ознаками в умовах дослідного поля ВНАУ Вікторович Є.О. Дрп 2017 2
13442 Генотипні відмінності соротзразків квасолі звичайної за скоростиглістю і зерновою продуктивністю в умовах дослідного поля ВНАУ Ткачук А.В. Дрп 2017 2
13440 Порівняльна оцінка сортів сої за зерновою продуктивністю та тривалістю вегетаційного періоду в умовах ФГ "Тульчин Фрукт" с.ЖуравлівкаТульчинського району Моісеєнко М.О. Дрп 2017 3
13387 Технологія консервування плодів та овочів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.051701 «Х арчові технології та інженерія Циганський В.І., Цигансмька О.І., Кириленко Л.В., Мудрицька Л.М. Мв 2017 13
13384 Вплив густоти стояння рослин на біоенергетичну продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ТОВ «Куриловецьке і К» с. Куриловці Жмеринського району Калюжко Тетяна Дрп 2017 3
13383 Вплив елементів технології на біоенергетичну продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ТОВ «Альфа» смт. Літин Кривий Олександр Дрп 2017 4
13341 Оцінка гібридів f1 люцерни посівної на умови вирощування Максімов А.М., Телекало Н.В. Тд 2015 45
13309 Особливості формування зернової продуктивності гороху в умовах правобережного Лісостепу України Телекало Н.В. С 2013 145
13118 Новітні агротехнології у рослинництві. Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Мазур В.А., Паламарчук О.Д. П 2017 78
13083 Симбіотична продуктивність сої залежно від рівня удобрення в правобережному лісостепу Заболотний Г.М., Циганський В.І., Циганська О.І. С 2015 77
12994 Програма для проведення співбесіди з біології для іноземців та осіб без громадянства Мамалига В.С., Солоненко В.І., Ватаманюк О.В., Голюк Ю.В., Буткалюк Т.О., Колісник О.М. Пвф 2017 1
12993 Програма для проведення співбесіди з математики при прийомі на навчання іноземців та осіб без громадянства Найко Д. А., Льотка Г.І., Колісник О.М. Пвф 2017 0
12992 Програма вступного випробування з української мови та літератури Ануфрієва Н.М., Льотка Г.І., Токар О.В., Крот Г.О., Ганзюк Т.В., Довгорук Н.А., Телекало Н.В. Пвф 2017 0
12819 Кормовиробництво та луківництво. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0901 – «Сільське господарство і лісівництво» напряму підготовки 6.09010 Поліщук І.С., Циганський В.І. Мв 2017 75
12818 Основи наукових досліджень в агрономії. Методичні рекомендац ії для організації самостійної роботи студентів 4 - го курсу заочної форми навчання факультету агрономічного галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напрям підготовки 6 Поліщук І.С., Липовий В.Г. Мв 2017 3
12817 Основи наукових досліджень в агрономії. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентами 3 - го курсу денної форми навчання агрономічного факул ьтету з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напрям підготовки Поліщук І.С., Липовий В.Г. Мв 2017 3
12816 Основи наукових досліджень в агрономії. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 3 - го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – «Сільське господарство і лісівництво» напрямку Поліщук І.С., Липовий В.Г. Мв 2017 4
12796 Методичні вказівки до проведення занять із дисципліни «Агротехнологія» для слухачів курсів підготовки «Трактористів машиністів» категорії А1 Паламарчук В.Д., Мазур О.В. Мв 2017 2
12781 Програма вступного випробування з фізики Юрченко Т.М., Льотка Г.І., Хомяковський Ю.Л., Снігур А.А., Кривонос О.П., Бартюк М.П., Телекало Н.В. Пвф 2017 2
12694 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 201 «агрономія» Дідур І.М., Поліщук І.С., Мамалига В.С, Чернецький В.М., Первачук М.В, Ткачук О.П. Пвф 2017 1
12693 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 201 «агрономія» Дідур І.М., Поліщук І.С Мамалига В.С, Чернецький В.М., Первачук М.В., Ткачук О.П. Пвф 2017 0
12692 Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру із спеціальності 201 «агрономія» Дідур І.М., Поліщук І.С., Мамалига В.С., Чернецький В.М., Первачук М.В., Разанов С.Ф. Ткачук О.П. Пвф 2017 3
12691 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю/напрямом 201 «агрономія» 6.090101 «агрономія» Дідур І.М., Поліщук І.С., Мамалига В.С., Чернецький В.М., Первачук М.В, Ткачук О.П. Пвф 2017 0
12690 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю/напрямом 201 «агрономія 6.090101 «агрономія» Дідур І.М., Поліщук І.С., Мамалига В.С., Чернецький В.М., Первачук М.В., Ткачук О.П. Пвф 2017 0
12518 Вивчення впливу інокуляції та позакореневих підживлень на врожайні властивості сортів сої в умовах дослідного поля ВНАУ Карпова .А. Дрп 2017 4
12512 Кормова продуктивність цукрового сорго залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах ІК та Поділля НААН О.Л. Рябошапко Дрп 2017 2
12440 Оптимізація технологічних прийомів вирощування сучасних гібридів кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ Босюк К.А. Дрп 2017 5
12439 Вплив густоти посіву на продуктивність гібридів цукрової кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ Приймак Наталія Дрп 2017 3
12438 Вплив строків сівби на продуктивність гібридів цукрової кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ Костенко М.В. Дрп 2017 5
12434 Особливості росту і розвитку інтенсивних сортів гороху посівного залежно від впливу передпосівної обробки насіня та позакореневих підживлень Телекало Н.В., Максімов А.М. Тд 2015 47
12154 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів галузі знань 07 – "Управління та адміністрування" напряму підготовки 074 – "Публічне управління та адміністрування" за освітнім ступенем "Бакалавр" Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Поліщук І.С. Мв 2016 57
12153 Зошит для виконання практичних робіт з дисципліни „Технологія виробництва продукції рослинництва”студентами 1-го курсу денної форми навчання факультету «Менеджмент і право» галузі знань 07 – "Управління та адміністрування" напряму підготовки 074 – "Публіч Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Поліщук І.С. Рз 2016 105
12152 Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 – "Управління т а адміністрування" напрямку підготовки 074 – "Публічне управління та адміністрування" Паламарчук В.Д., Поліщук І.С. Нп 2016 63
11860 Вплив передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень на врожайність та якість зерна гороху посівного в умовах лісостепу правобережного Телекало Н.В. С 2015 61
11805 Рослинництво. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – «сільське господарство та лісництво» напряму підготовки 6.090101 – «агрономія» за освітньо-кваліфіка І.С. Поліщук, В.А. Мазур, В.Д. Паламарчук, Н.В. Телекало, А.В. Плаксій Мв 2016 6
11804 Лікарські рослини. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами 1-го курсу денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – «аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 205 – «лісове господарство» за ос Поліщук І.С., Мазур В.А., Телекало Н.В. Мв 2016 0
11645 «Порівняльна оцінка сортів квасолі звичайної за комплексом цінних господарських ознак в умовах дослідного поля ВНАУ» О.А. Ніцпан Дрп 2016 2
11587 Відмінності сорту зразків квасолі звичайної за ознаками технологічності в умовах дослідного поля ВНАУ Н.С. Грищук Дрп 2016 2
11581 Порівняльна оцінка сортів сої за зерновою продуктивністю і технологічністю в умовах ФГ «Тульчин-Фрут» Тульчинського району О.В. Загродська Дрп 2016 3
11516 Формування врожайності сої, як високобілкової культури залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах СТОВ «Промінь» с. Черепашинці Калинівського району Вінницької області М.П. Дячок Дрп 2016 4
11515 Удосконалення технологічних прийомів вирощування ріпаку ярого для отримання альтернативних джерел палива в умовах дослідного поля ВНАУ О.В. Мельниченко Дрп 2016 5
11514 Вплив позакореневих підживлень на біоенергетичну продуктивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах ДПДГ «Корделівське» ІК НААН України, с. Корделіка Калинівського району Фурман Олександ Броніславович Дрп 2016 1
11513 Вплив глибини загортання та розмірів насіння на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДПДГ «Корделівське» НААНУ с. Корделівка Калинівського району Герасимчук Катерина Яківна Дрп 2016 0
11507 Вплив позакореневих підживлень на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах СВК «Маяк», с. Медівка Оратівського району Волинець Анатолій Іванович Дрп 2016 3
11506 Вплив позакореневих підживлень на продуктивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах ДПДГ «Корделівське» НААНУ, с.Корделівка Калинівського району Віт Валентина Василівна Дрп 2016 3
11441 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність ярого ячменю в умовах ПП "Золотий колос" І.М. Зеленянський Дрп 2016 2
11072 Удосконалення технології вирощування післяжнивних кормових культур в умовах жмеринського району А.В.Осадчук Дрп 2016 2
11038 «Господарсько-біологічна оцінка сортів сої різних груп стиглості в умовах АФ «Племзавод» с. Вила Томашпільського району» Мундір І.О. Дрп 2016 4
11037 «Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за урожайністю в умовах СТОВ «Агрофірма Красне» Тиврівського району» Дубина О.О. Дрп 2016 7
11036 «Порівняльна оцінка сортів сої за елементами структури врожаю в умовах АФ «Племзавод» с. Вила Томашпільського району» А.О. Ставнійчук Дрп 2016 3
10992 Порівняльна оцінка сортів сої за ознаками технологічності в умовах ТОВ «Агросвіт Світанок» Бершадського району В. М. Близнюк Дрп 2016 4
10964 «Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за урожайністю і стійкістю до вилягання в умовах Чуківської філії «Зернопродукт МХП» Немирівського району» Андрейчук Я.Л. Дрп 2016 7
10940 Удосконалення технологічних прийомів вирощування високоенергетичних сортів сої для отримання альтернативних джерел палива в умовах дослідного поля ВНАУ Є. В. Чернецька Дрп 2016 2
10882 Удосконалення технологічних прийомів аирощування озимої пшениці в умовах ПП "Україна" м. Шаргород М.П. Шкварук Дрп 2016 1
10871 Вплив технологічних прийомів на кормову продуктивність озимих проміжних культур в умовах СФГ „Інгода” Козятинського району Брисюк Н.М. Дрп 2016 2
10870 Удосконалення елементів технології вирощування кукурудзи на силос в умовах Ялтушківської ДСС Барського району О.В. Хватков Дрп 2016 4
10869 Кормова продуктивність кукурудзи на силос в одновидових і сумісних посівах із соєю залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах ТОВ Поділля «ЛАТ ІНВЕСТ» смт. Тиврів І.В. Онищук Дрп 2016 3
10868 Прийоми підвищення кормової продуктивності кукурудзи на силос в умовах ДГ «Артеміда» Калинівського району Д.В. Кушта Дрп 2016 3
10867 Підвищення кормової продуктивності конюшини лучної залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах СТОВ «Урожай» с. Біляни Чернівецького району О.М. Куйбіда Дрп 2016 2
10610 Зберігання та контроль якості насіння. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентів агрономічного факультету. Галузь знань: 0901 Сільське господарство і лісівництво. Спеціальність 809010101 Поліщук І.С., Мазур О.В., Паламарчук В.Д. Мв 2016 0
10530 Технологія вирощування цукрових буряків методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – "сільське господарство та лісівництво" спеціальності 7.090101 – "агроном Остапчук М.О., Поліщук І.С., Мазур О.В., Паламарчук В.Д., Максімов А.М. Мв 2016 2
10529 Методичні вказівки ”технологія і маркетингові засади виробництва зернових культур” методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – "сільське господарство та лісів Поліщук М.І., Поліщук І.С., Остапчук М.О., Паламарчук В.Д. , Максімов А.М. Мв 2016 0
10528 Система сучасних адаптивних технологій вирощування зернових культур методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – "сільське господарство та лісівництво" спеці М.О.Остапчук, І.С. Поліщук, В.Д.Паламарчук, О.В.Мазур, А.М.Максімов Мв 2016 1
10527 Технологія заготівлі, зберігання та переробки цукрових буряків методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – "сільське господарство і лісівництво" спеціальності Остапчук М.О., Поліщук І.С., Мазур О.В., Максімов А.М., Телекало Н.В. Мв 2016 0
10526 Система сучасних адаптивних технологій вирощування зернових культур методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – "сільське господарство та лісівництво" спеціал Остапчук М.О., Поліщук І.С. , Паламарчук В.Д., Поліщук М.І. Мв 2016 1
10525 Технологія вирощування цукрових буряків методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – "сільське господарство і лісівництво" спеціальності 7.090101 – "агрономія" М.О. Остапчук, І.С. Поліщук, О.В.Мазур, А.М.Максімов, Н.В.Телекало Мв 2016 4
10522 Селекція та насінництво овочевих культур. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентів агрономічного факультету. Галузь знань: 0901 Сільське господарство і лісівництво. Спеціальність 809010101 Поліщук І.С., Мазур О.В., Паламарчук В.Д. Мв 2016 1
10521 Системи сучасних інтенсивних технологій методичні вказівки до проведення самостійної роботи для магістрів денної і заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 "сільське господарство та лісівництво" спеціальності 8.09010101 – "агр Поліщук І.С., Мазур В.А., Паламарчук В.Д., Плаксій А.В. Мв 2016 13
10520 Системи сучасних інтенсивних технологій методичні вказівки до виконання курсового проекту для магістрів заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 "сільське господарство і лісівництво" спеціальності 8.09010101 – "агрономія" за Поліщук І.С., Мазур В.А. , Паламарчук В.Д. , Плаксій А.В. Мв 2016 5
10519 Рослинництво. Методичні вказівки до проведення навчальної практики для студентів денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – «Сільське господарство та лісівництво» напряму підготовки 6.090101 – «Агрономія» Поліщук І.С., Максімов А.М., Остапчук М.О., Телекало Н.В. Мв 2016 11
10518 Методичні вказівки до проведення навчальної практики з курсу «Лісова селекція» студентами 2 курсу агрономічного факультету денної форми навчання з галузі знань 0901 – "Сільське господарство і лісівництво" напряму підготовки 6.090101 – «Лісове та садово - Остапчук М.О., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Максімов А.М., Телекало Н.В., Мв 2016 0
10401 Зошит для виконання практичних робіт з дисципліни „Технологія виробництва продукції рослинництва” студентами 1 курсу агрономічного факультету, денної форми навчання, з галузі знань 0401 – "Природничі науки" напряму підготовки 6.040106 – "Екологія, охорона Паламарчук В.Д., Мазур О.В. Рз 2016 59
10400 Зошит виконання практичних робіт студентами 1-го курсу денної форми навчання факультету механізації сільського господарства з дисципліни „Технологія виробництва продукції рослинництва”, галузі знань 0505 – "Машинобудування" напряму підготовки 6.050503 – " Паламарчук В.Д., Мазур О.В. Рз 2016 12
10399 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи із дисципліни "Наукові основи ви рощування екологічно чистої продукці" магістрами денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – " Сільське господарство і лісництво" спеціальності Паламарчук В.Д., Мазур О.В. Мв 2016 1
10398 Методичні вказівки до самостійної роботи із дисципліни "Технологія вирощування продукції рослинництва" студентів напряму підготовки 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва», спеціальності 6 Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Поліщук І.С. Мв 2016 3
10397 Програма навчальної дисципліни "Наукові основи вирощування екологічно чистої продукції" для магістрів агрономічного факультету з галузі знань 0901 "Сільське господарство і лісництво" спеціальності 8.09010101 "Агрономія" Паламарчук В.Д., Мазур О.В. Нп 2016 524
10396 Програма навчальної дисципліни "Світові агротехнології" для магістрів агрономічного факультету з галузі знань 0901 "Сільське господарство і лісництво" спеціальності 8.09010101 "Агрономія" Паламарчук В.Д., Поліщук І.С. Нп 2016 14
10395 Зошит для виконання практичних робіт з дисципліни „Технологія виробництва продукції рослинництва” студентами 1-го курсу денної форми навчання факультету механізації сільського господарства з галузі знань 1001 – "Техніка та енергетика аграрного виробництва Паламарчук В.Д., Мазур О.В. Рз 2016 50
10362 Технологія виробництва продукції рослинництва.Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "ТВПР" студентів 1 курсу денної форми навчання факультету механізації сільського господарства. Напряму підготовки 6.050503 “Машинобудування"”. Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Мазур О.В. Мв 2016 20
10361 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів 1 курсу денної форми навчання факультету механізації сільського господарства. Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Мазур О.В. Мв 2016 10
10360 Лучне кормовиробництво. Методичні вказівки для орган ізації самостійної роботи студентами 5 - го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» спеціальності 7.090101 01 «Агрономія» О Поліщук І.С., Липовий В.Г. Мв 2016 13
10359 Лучне кормовиробництво. Робочий зошит до виконання лабораторних робіт студентами 5 - го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» спеціальності 7.090101 01 « Агрономія» Поліщук І.С., Липовий В.Г., Циганська О.І. Рз 2016 13
10358 Методичні вказівки до виконання ку рсової роботи с тудентами 5 - го курсу із дисципліни «Лучне кормовиробництво» для студентів денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 - спеціальності 7.090101 01 «Агрономія» ОКР « Спеціа Поліщук І.С., Липовий В.Г. Мв 2016 15
10357 Рослинництво.Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – "Сільське господарство та лісівництво" напряму підготовки 6.090101 – "Агрономія" І.С. Поліщук, В.А. Мазур, О.В. Мазур, А.М. Максімов, Н.В. Телекало Мв 2016 2
10355 Інтегрований захист в овочівництві. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – "Сільське господарство та лісівництво" напряму підготовки 6.090101 – "Агрономія" Поліщук І.С., Мазур В.А., Мазур О.В., Максімов А.М., Телекало Н.В. Мв 2016 0
10164 Оцінка гібридів кукурудзи на придатність до виробництва біоетанолу в умовах дослідного поля ВНАУ Е.І. Коханенко Дрп 2016 10
10147 Кормова продуктивність кукурудзи в суміші із високобілковими культурами в післяукісних посівах залежно від озимих проміжних культур в умовах СФГ «Пролісок» Деражнянського району Хмельницької області, студент-випускник Пікас Ю.В., керівник: доцент Липовий Липовий В.Г. Дрп 2016 2
10085 Господарсько-екологічне вивчення сортів сої за комплексом цінних ознак в умовах дослідного поля ВНАУ М.В. Саранча Дрп 2016 4
10084 Формування продуктивності пшениці озимої залежно від попередників та строків сівби в умовах Інституту кормів та сільського господарства «Поділля» НААН України М.С. Романенко Дрп 2016 1
9853 Господарсько-екологічне оцінювання високоенергетичних гібридів кукурудзи придатних для виробництва альтернативних видів палива в умовах ДП ДГ "Корделівське" с. Корделівка Калинівського району Захарчук Вадим Васильович Дрп 2015 4
9814 Глсподарсько - екологічне оцінювання гібридів соняшнику на збільшення виходу олії для переробки на біодизель в умовах дослідного поля ВНАУ Мєшкова О.О. Дрп 2015 12
9813 Удосконалення технологічних прийомів вирощування гібридів кукурудзи придатних для отримання альтернативних джерел енергії Кухар Юлія Олександрівна Дрп 2015 3
9812 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на енергетичну продуктивність біомаси гібридів соняшнику в умовах дослідного поля ВНАУ Пороховник І.І. Дрп 2015 1
9523 Програма навчальної дисципліни "Технологія виробництва продукції рослинництва" для студентів напрямку підготовки 6.050503 ”Машинобудування” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти і науки України Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Поліщук М.І. Нп 2015 14
9522 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва із галузі знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» напряму під Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Мазур О.В. Мв 2015 10
9521 Типова програма навчальної дисципліни Технологія цукрового виробництва для підготовки бакалаврів напрямку 6.051701 «Харчові технології та інженерія» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти і науки України Паламарчук В.Д., Поліщук І.С. Нп 2015 9
9520 Типова програма навчальної дисципліни "Технологія виробництва продукції рослинництва" для студентів напрямку підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерств Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Поліщук М.І. Нп 2015 5
9241 Процеси росту, розвитку та формування структури урожаю нуту посівного в умовах Лісостепу правобережного Квітко Г.П., Михальчук Д.П. С 2014 15
9240 Вплив строку посіву та рівнів мінерального живлення на врожайність озимого ріпаку Мазур В.А., Мацера О.О. С 2014 25
9239 Ефективність препарату нановіт на посадках картоплі для підвищення біоенергетичної продуктивності сортів Поліщук І.С., Мацера О.О. С 2014 26
9238 Генотипні відмінності сортів рослин сої за вмістом олії в насінні // Збірникнаукових праць ВНАУ.- Вінниця. - 2014. - №6. С.108-111 Мазур О.В. С 2014 20
9189 Економічна та енергетична оцінка технологій вирощування гороху посівного Телекало Н.В. Тд 2014 60
9188 Формування симбіотичної та зернової продуктивності гороху посівного в умовах лісостепу правобережного Телекало Н.В. С 2014 32
9187 Процеси росту, розвитку та формування структури урожаю нуту посівного в умовах лісостепу правобережного Квітко Г.П., Михальчук Д.П. С 2014 64
9186 Вплив строку посіву та рівнів мінерального живлення на врожайність озимого ріпаку Мазур В.А., Мацера О.О. С 2014 63
9184 Формування фотосинтетичного апарату та урожайності зерна гороху в умовах лісостепу правобережного Телекало Н.В. С 2014 54
9182 Конкурентоспроможність технологій вирощування гороху посівного в умовах лісостепу правобережного Телекало Н.В. С 2015 29
9181 Формування фотосинтетичного апарату та урожайності зерна гороху в умовах лісостепу правобережного Телекало Н.В. С 2015 40
8733 Програма та методичні рекомендації щодо підготовки і виконання державного комплексного екзамену на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студентами напряму підготовки 6.090101 «агрономія» Мазур В.А., Дідур І.М., Поліщук І.С., Поліщук М.І., Мазур О.В. Пкд 2015 3
8527 Словник генетичних, селекційних та насінницьких термінів Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» Напрям підготовки 6.09010101 «Агрономія» факультет Агрономічний Мазур О.В. С 2015 277
8526 «Насінництво з основами селекції гібридів» Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки ОКР «Магістр» Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» спеціальності 8.09010101 «Агрономія» Мазур О.В., Поліщук І.С. Нп 2015 0
8525 «Насінництво з основами селекції кормових трав» Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки ОКР «Магістр» Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» спеціальності 8.09010101 «Агрономія» Мазур О.В., Поліщук І.С. Нп 2015 0
8524 «Селекція та насінництво сортів зернових та зернобобових культур» Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки ОКР «Магістр» Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» спеціальності 8.09010101 «Агрономія» Мазур О.В., Поліщук І.С. Нп 2015 2
8523 “Селекція та насінництво сільськогосподарських культур” Методичні вказівки для виконання курсової роботи Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» Напрям підготовки 6.09010101 «Агрономія» факультет Агрономічний Мазур О.В., Поліщук І.С. Мв 2015 1
8522 Селекція та насінництво сільськогосподарських культур. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт студентів агрономічного факультету. Спеціальність 6.090101 “Агрономія”. Мазур О.В., Поліщук І.С. Рз 2015 0
7541 Програма вступного фахового випробування для здобуття за освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за спеціальністю 7.09010101«Агрономія» Мазур В.А., Поліщук І.С., Мамалига В.С., Чернецький В.М., Пінчук Н.В. Підпалий І.Ф. Шерепітко В.В. Барвінченко В.І. Заболотний Г.М. Пвф 2014 0
7540 Програма вступного фахового випробування для здобуття за освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 8.09010101 «Агрономія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Мазур В.А., Поліщук І.С., Мамалига В.С., Чернецький В.М., Пінчук Н.В. Підпалий І.Ф. Шерепітко В.В. Барвінченко В.І. Заболотний Г.М. Пвф 2014 1
7536 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.090101 «Агрономія» Мазур В.А., Поліщук І.С., Мамалига В.С., Чернецький В.М., Пінчук Н.В. Підпалий І.Ф. Шерепітко В.В. Барвінченко В.І. Пвф 2014 0
7407 Садово-паркове мистецтво. Термінологічний словник для студентів спеціальності 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство». Прокопчук В.М. С 2014 0
7403 Методичні вказівки для виконання дипломної роботи студентами IV курсу напряму підготовки 6.090103 "Лісове і садово-паркове господарство" Прокопчук В.М., Солоненко В.І., Василевський О.Г.,Нейко І.С., Мв 2013 3
7349 Пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни ”Світові агротехнології” Спеціальність: 8.09010101 ”Агрономія” Напрям підготовки: 0901 – ’’Сільське господарство і лісництво” ОКР – 8.09010101 ”Магістр” Паламарчук В.Д., Поліщук І.С. К 2013 6
7348 Пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни ”Система адаптивних технологій вирощування зернових культур” Спеціальність: 8.09010101 ”Агрономія” Напрям підготовки: 0901 – ’’Сільське господарство і лісництво” ОКР – 8.09010101 ”Магістр” Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., К 2013 0
7347 Пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни ”Еколого-біологічне рослинництво” Спеціальність: 7.09010101 ”Агрономія” Напрям підготовки: 0901 – ’’Сільське господарство і лісництво” ОКР – 7.09010101 ”Спеціаліст” Паламарчук В.Д., Поліщук І.С. К 2013 2
7346 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з курсу “Технологія та маркетингові засади виробництва зернових культур” для магістрів другого року навчання Агрономічного факультету Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Максімов А.М. Мв 2013 1
7345 Методмчні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання з курсу “Технологія виробництва продукції рослинництва” для студентів І курсу Агрономічного факультету, спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» спеціалізації «Ек Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Максімов А.М. Мв 2013 28
7344 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з курсу “Рослинництво з основами кормовиробництва” для студентів третього курсу Агрономічного факультету, спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Максімов А.М. Мв 2013 2
7343 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з курсу „Екологічна раціоналізація сучасних технологій” студентами-магістрами Агрономічного факультету, спеціальності 8.070801 „Екологія і охорона НС” Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Остапчук М.О., Максімов А.А. Мв 2013 6
7342 Лабораторний зошит виконання лабораторно-практичних занять з дисципліни „Технологія виробництва продукції рослинництва” Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Палагнюк О.В. Мв 2013 29
7341 Лабораторний зошит виконання лабораторно-практичних занять з дисципліни „Системи промислових технологій в агропромисловому комплексі” (Рослинництво) Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Палагнюк О.В. Мв 2013 7
7340 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з курсу “Екологічна раціоналізація сучасних технологій” для магістрів першого року навчання Агрономічного факультету, спеціальності «Екологія та охорона навколишнього сере Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Максімов А.А. Мв 2013 5
7040 Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів агрономічного факультету з дисципліни: “Насінництво з основами селекції гібридів”. Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» спеціальність 8.09010101 «Агрономія» Мазур О.В., Шерепітко В.В. Мв 2013 0
7039 Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів агрономічного факультету з дисципліни: “Основи біотехнології рослин”. Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» напрям підготовки 6.090101 «Агрономія» Мазур О.В., Прокопчук В.М., Шерепітко В.В Мв 2013 47
7038 «Основ біотехнології рослин» Методичні вказівки для проведення лабораторних занять студентів агрономічного факультету. Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво». Напрям підготовки 6.090101 «Агрономія». Мазур О.В., Шерпітко В.В. Мв 2013 2
7036 Селекційний матеріал для створення гібридів кукурудзи та сортів сої придатних до механізованого збирання. Мазур О.В., Зозуля О.Л., Шерепітко В.В., Мазур В.А., Мазур О.В. М 2013 2
7035 Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів агрономічного факультету денної форми навчання з дисципліни: “Сільськогосподарська екологія”. Шкатула Ю.М. Мв 2013 35
7034 Методичні вказівки по вивченню дисципліни «Ландшафтна екологія» і завдання до виконання самостійної роботи для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Шкатула Ю.М. Мв 2013 2
7033 Інженерна екологія. Методичні вказівки по вивченню дисципліни і завдання до виконання самостійної роботи для студентів факультету механізації сільського господарства Галузь знань «Техніка та енергетика аграрного виробництва» для напряму підготовки 6.100 Шкатула Ю.М Мв 2013 2
7032 Інженерна екологія. Методичні вказівки для практичних занять для студентів факультету механізації сільського господарства денної форми навчання зі спеціальності 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Шкатула Ю.М. Мв 2013 6
7031 Ландшафтна екологія. Методичні вказівки по проходженню навчальної практики для студентів агрономічного факультету зі спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Шкатула Ю.М. Мв 2013 35
7030 Інженерна екологія. Методичні вказівки для практичних занять для студентів факультету механізації сільського господарства денної форми навчання зі спеціальності 8.10010203 «Механізація сільського господарства» Шкатула Ю.М. Мв 2013 8
6884 Садово-паркові композиції. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів напряму підготовки «бакалавр» 6.090103 спеціальності «Лісове та садово-паркове господарство» Прокопчук В.М., Всемірнова В.М.. Нп 2013 3
6883 Оозеленення інтер`єрів. Програма Навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090103 спеціальності «Лісове та садово-паркове господарство» Прокопчук В.М. Нп 2013 2
6882 Історія садово-паркового господарства. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів напряму підготовки «бакалавр» 6.090103 спеціальності «Лісове та садово-паркове господарство» Прокопчук В.М., Всемірнова В.М.. Нп 2013 0
6776 Селекція та насінництво цукрових буряків. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету. Спеціальність 7.09010101 “Агрономія”. Мазур О.В., Шерепітко В.В. Нп 2013 1
6775 Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів агрономічного факультету з дисципліни: “Селекція та насінництво цукрових буряків”. Спеціальність 7.09010101 – “Агрономія”. Мазур О.В., Шерепітко В.В. Мв 2013 0
6773 Селекція та насінництво сільськогосподарських культур. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету, напрям підготовки 6.090101 “Агрономія”. Мазур О.В., Шерепітко В.В. Нп 2013 8
6772 Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів агрономічного факультету з дисципліни: “Селекція та насінництво с.-г. культур”. Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» напрям підготовки 6.090101 «Агрономія» Мазур О.В., Шерепітко В.В. Мв 2013 9
6771 Основи біотехнології рослин. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету, напрям підготовки 6.090101 “Агрономія” Прокопчук В.М., Мазур О.В., Шерепітко В.В. Нп 2013 7
6318 Фізико-механічні та біологічні властивості дражованого насіння цукрових буряків залежать від маси дражованої оболонки в умовах Вінницького насіннєвого заводу «АГРОГРАД В» Н. В. Пінчук, П. М. Вергелес С 2012 45
6313 Вивчення пристосованості гібридів кукурудзи інститута рослинництва ім. В.Я. Юр"єва НААН до вирощування у зоні Полісся України Л. М. Чернобай, Н. М. Музафаров, О. В. Сікалова, С. С. Китайова С 2012 11
6312 Аналіз стану вирощування сої в Україні Г. М. Заболотний, О. І. Циганська С 2012 22
6311 Накопичення сухої маси коренів і сирої маси активних бульбочок та урожайність сої при інокуляції в Лісостепу західному О. М. Бахмат С 2012 20
6308 Характер спадкування висоти та маси насіння з рослини у гороху В. С. Мамалига, В. Д. Бугайов, В. Д. Тромсюк С 2012 61
6307 Вплив стану ґрунту на польову схожість насіння цикорію кореневого О. В. Ткач С 2012 21
5962 Декоративне розсадництво з основами насінництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців «бакалавр» напряму підготовки 6. 090103 «Лісове та садово-паркове господарство» Прокопчук В.М. Нп 2013 8
5899 Програма навчальної дисципліни «Система сучасних адаптивних технологій вирощування зернових культур»для підготовки магістрів напряму 0901 «Агрономія» (спеціальність 8.09010101 «Агрономія») у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації Остапчук М.О., Поліщук І.С., Мазур В.А., Поліщук М.І., Климчук О.В. Нп 2013 0
5846 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання з курсу “Технологія виробництва продукції рослинництва” для студентів І курсу Навчально – наукового інституту Аграрної економіки Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Азуркін В.О., Максімов А.М. Мв 2013 3
5845 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання з курсу “Технологія виробництва продукції рослинництва” для студентів І курсу Навчально – наукового інституту Аграрної економіки Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Азуркін В.О., Максімов А.М. Мв 2013 17
5844 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання з курсу “Технологія виробництва продукції рослинництва” для студентів І курсу Агрономічного факультету, спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» спеціалізації « Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Азуркін В.О., Максімов А.М. Мв 2013 1
5843 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання з курсу “Системи промислових технологій АПК (рослинництво) для студентів І курсу Навчально – наукового інституту Менеджменту, адміністрування та права Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Азуркін В.О., Максімов А.М. Мв 2013 5
5842 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання з курсу “Системи промислових технологій АПК” для студентів І курсу Навчально – наукового інституту Менеджменту, адміністрування та права Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Азуркін В.О., Максімов А.М. Мв 2013 4
5841 Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентів денної форми навчання з курсу “Технологія виробництва продукції рослинництва” для студентів І курсу, Фінансово – економічного факультету зі спеціальності “Еконо Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Азуркін В.О., Максімов А.М. Мв 2013 3
5840 Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентів денної форми навчання з курсу “Технологія виробництва продукції рослинництва” для студентів І курсу Навчально – наукового інституту Аграрної економіки, Фінансово – економічного факультету зі Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Азуркін В.О., Максімов А.М. Мв 2013 2
5839 Екологічно чисті технології виробництва сільськогосподарської продукції. Методичні вказівки для самостійної роботи магістрів спеціальності 8.04010601 “Агрономія” спеціальності «Екологія та ОНС» агрономічного факультету денно Паламарчук В.Д., Азуркін В.О. Поліщук М.І. Мв 2013 1
5838 “Екологічно чисті технології виробництва сільськогосподарської продукції” Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напрямку 8.04010601 “Екологія та ОНС ” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Паламарчук В.Д., Азуркін В.О. Поліщук М.І. Нп 2013 1
5834 Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів агрономічного факультету з дисципліни: “Спеціальна генетика”. Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» спеціальності 8.09010101 «Агрономія» Мазур О.В., Шерепітко В.В. Мв 2013 0
5833 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни: “Селекція та насінництво сільськогосподарських культур” студентами агрономічного факультету за напрямом підготовки 6.09010101 - “Агрономія” Мазур О.В., Шерепітко В.В. Мв 2013 9
5799 Програма вступного фахового випробування для здобуття за освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за спеціальністю 7.09010101«Агрономія» Мазур В.А. Поліщук І.С. Мамалига В.С. Чернецький В.М. Пінчук Н.В. Підпалий І.Ф. Шерепітко В.В. Заболотний Г.М. Пвф 2013 0
5798 Програма вступного фахового випробування для здобуття за освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 8.09010101 «Агрономія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Мазур В.А. Поліщук І.С. Мамалига В.С. Чернецький В.М. Пінчук Н.В. Підпалий І.Ф. Шерепітко В.В. Заболотний Г.М. Пвф 2013 0
5795 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом 6.090101 «Агрономія» Мазур В.А. Поліщук І.С. Мамалига В.С. Чернецький В.М. Пінчук Н.В. Підпалий І.Ф. Шерепітко В.В. Барвінченко В.І. Пвф 2013 0
5594 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни:Селекція та насінництво сортів зернових та зернобобових культур Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» спеціальності 8.09010101 «Агрономія» Мазур О.В., Шерепітко В.В.,Запарнюк О.Ф. Мв 2013 2
5591 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання ОКР «Магістр» напряму підготовки 8.09010101 «Агрономія» з курсу «Прогноз і програмування врожаїв с.-г. культур» Азуркін В.О., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д.. Мв 2013 10
5590 Прогноз і програмування врожаїв сільськогосподарських культур.Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт студентами агрономічного факультету ОКР «Магістр» напряму підготовки 8.09010101 «Агрономія» Азуркін В.О., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д.. Мв 2013 31
5489 Словник генетичних, селекційних та насінницьких термінів для студентів агрономічного факультету. Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» Напрям підготовки 6.09010101 “Агрономія”. Мазур О. В. С 2012 0
5280 Програма вивчення вибіркової дисципліни: «Селекція та насінництво овочевих культур» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 8130102 напряму (спеціальності) 1301 «Агрономія». Мазур О. В., Шерепітко В.В., Запарнюк О.Ф. Нп 2012 1
5279 Програма вивчення вибіркової дисципліни: «Селекція та насінництво сортів зернових та зернобобових культур» Мазур О. В., Шерепітко В.В., Запарнюк О.Ф. Нп 2012 1
5277 Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни: «Зберігання та контроль якості насіння» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 1301 спеціальності 8.130102. Мазур О. В., Шерепітко В.В., Запарнюк О.Ф. Нп 2012 0
5276 Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни: «Насінництво з основами селекції гібридів» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 1301 спеціальності 8.130102. Мазур О. В., Шерепітко В.В., Запарнюк О.Ф. Нп 2012 1
5271 Ландшафтна екологія Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки ОКР «бакалавр» напрям підготовки 0401 «Природничі науки» спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ». Шкатула Ю.М., Шерепітко В.В. Нп 2012 2
5270 Ландшафтна екологія Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки ОКР «бакалавр» напрям підготовки 0901 «Сільське господарство і лісівництво» спеціальності 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» Шкатула Ю.М., Шерепітко В.В. Нп 2012 0
5269 Сільськогосподарська екологія. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки ОКР «Бакалавр» напрям підготовки 0401 «Природничі науки» спеціальність 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”) Шкатула Ю.М., Шерепітко В.В. Нп 2012 27
5268 Екологічно чисте виробництво. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки ОКР «Спеціаліст» напрям підготовки 0401 «Природничі науки» спеціальності 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Шкатула Ю.М., Шерепітко В.В. Нп 2012 0
5266 Сучасні проблеми агроекології.Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки ОКР «Магістр» напрям підготовки 1301 «Агрономія» спеціальності 8.09010101 «Агрономія» Шкатула Ю.М., Шерепітко В.В. Нп 2012 13
5265 Інженерна екологія. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки ОКР «бакалавр» напрям підготовки 0401 «Природничі науки» спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ». Шкатула Ю.М., Шерепітко В.В. Нп 2012 6
5264 Агроекологія.Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки ОКР «Спеціаліст» напрям підготовки 0401 «Природничі науки» спеціальності 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Шкатула Ю.М., Шерепітко В.В. Нп 2012 4
5263 Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель. Шкатула Ю.М., Шерепітко В.В. Нп 2012 0
5262 Інженерна екологія Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки ОКР «бакалавр» напрям підготовки 0401 «Природничі науки» спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища». Шкатула Ю.М., Шерепітко В.В. Нп 2012 4
5261 Інженерна екологія.Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки ОКР «бакалавр» напрям підготовки 0505 «Машинобудування і матеріалообробка» спеціальності 6.050503 «Машинобудування». Шкатула Ю.М., Шерепітко В.В. Нп 2012 3
5260 Практикум з інженерної екології. Шкатула Ю.М. Нп 2012 0
5259 Агроекологія. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Агроекологія» для студентів агрономічного факультету денної форми навчання зі спеціальності 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища». Шкатула Ю.М., Шерепітко В.В. Мв 2012 5
5257 Практикум з ландшафтної екології. Шкатула Ю.М., Кравчук Г.І. Нп 2012 2
5256 Екологічно чисте виробництво. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Екологічно чисте виробництво» для студентів агрономічного факультету денної форми навчання зі спеціальності 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Шерепітко В.В., Шкатула Ю.М. Мв 2012 0
5082 Інтродукція в Лісостеп України квітниково-декоративних рослин родини ранникових (Scrophulariaceae Juss.) Прокопчук В.М. М 2012 2
5025 Оптимізація елементів технології вирощування міскантусу в умовах західного Лісостепу України М. Я. Гументик, В. М. Квак С 2012 96
5024 Зимостійкість та урожайність ячменю озимого залежно від норм висіву в умовах північного Степу І. І. Ярчук, В. Ю. Божко С 2012 50
5017 Енергетична ефективність вирощування козлятнику східного в умовах правобережного Лісостепу України Т. П. Самохвал С 2012 34
5015 Ріпак – перспективна олійна культура нашої держави В. В. Рогач С 2012 31
5007 Вплив елементів технології вирощування на продуктивність зернової кукурудзи В. Д. Паламарчук, О. Д. Паламарчук, І. В. Волчанська, В. В. Мельник С 2012 98
4984 Сучасний стан і перспективи вирощування соняшнику та ріпаку у Вінницькій області В. О. Азуркін, І. С. Поліщук, І. М. Дідур С 2012 117
4979 Ефективність створення високопродуктивних сортів амаранту, як сировини для виробництва національних замінників паливо-мастильних матеріалів, а також широкого спектру харчових, фармацевтичних і кормових продуктів А. М. Максімов С 2011 99
4978 Генотипні відмінності сортів рослин сої за мінливістю кількісних ознак в умовах дослідного посіву ВНАУ О. В. Мазур, В. В. Шерепітко С 2011 88
4967 Продуктивність ріпаку ярого залежно від елементів технології вирощування в умовах Передкарпаття В. М. Матис, А. Г. Дзюбайло С 2011 45
4966 Оцінка посухостійкості та добір сортів пшениці озимої (TRITICUM AESTIVUM L.), придатних до поширення в умовах Миколаївської області О. А. Коваленко, М. М. Корхова С 2011 72
4965 Формування урожайності насіння льону олійного за різних погодних умов у південному Степу України О. Д. Борисюк, Л. К. Антипова, В. В. Дикий С 2011 52
4964 Продуктивність та якість бульб картоплі залежно від норм внесених добрив В. В. Дячук С 2011 41
4963 Нове органо-мінеральне добриво на цукрових буряках В. В. Плотніков, О. О. Чернілевська, В. С. Деркач [та ін.] С 2011 95
4959 Оптимізація співвідношення посівів сої та кукурудзи в сівозмінах Лісостепу України О. Я. Панасюк С 2011 108
4721 Екологічна оцінка гібридів огірка Т. М. Кушнірук, О. І. Мулярчук, Н. О. Норик С 2012 67
4717 Ріст і розвиток рослин буряка столового залежно від позакореневого внесення мікроелементів в умовах Південно-Західного Лісостепу України П. В. Безвіконниий С 2012 80
4715 Оцінка колекційного матеріалу сої за рівнем накопичення білка в умовах південного Степу І. А. Хорсун С 2012 63
4714 Мінливість архітектоніки насіннєвого куща та урожайність насіння буряка столового у східному Лісостепу України в умовах зрошення О. Д. Вітамінов, Є. О. Томах С 2012 87
4713 Вивчення зв"язку тривалості вегетаційного періоду з урожайністю сортів рослин сої О. В. Мазур С 2012 155
4712 Забур"яненість посівів ячменю ярого залежно від способу обробітку грунту А. В. Панфілова, А. В. Панфілова С 2012 71
4711 Характеристика зміни запасів продуктивної вологи у залежності від способів основного обробітку грунту і попередників при вирощуванні озимої пшениці в умовах північного Лісостепу України П. О. Рябчук, О. В. Чайка, О. П. Рябчук С 2012 72
4710 Вплив гідротермічних умов на кормову продуктивність конюшини лучної в умовах правобережного Лісостепу Т. А. Забарна С 2012 69
4709 Морфогенез козлятнику східного та розвиток шкідників і хвороб у його посівах О. П. Ткачук С 2012 68
4708 Регулювальна дія елементів живлення у визначенні загально-хімічної структури урожаю бульб топінамбура В. Л. Пую С 2012 51
4707 Добір сортів пшениці м"якої озимої для вирощування в зоні степу України О. А. Коваленко, М. М. Корхова С 2012 76
4706 Формування урожайності сортів ячменю озимого в південному степу України В. В. Дикий, Л. К. Антипова С 2012 17
4705 Вплив інокуляції та мінеральних добрив на продуктивність детермінантних сортів гороху в умовах правобережного Лісостепу О. Ю. Білик С 2012 93
4704 Формування вегетативних органів гібридів соняшнику залежно від строків сівби та заходів боротьби з бур"янами в умовах південного Степу України Н. В. Маркова С 2012 50
4703 Урожайність зеленої маси базиліка звичайного в умовах південно-західного лісостепу України О. М. Трояновська С 2012 72
4702 Продуктивність і якість зерна пшениці озимої залежно від попередників, строків сівби та сортової належності в умовах Лісостепу правобережного І. Г. Протопіш, Г. П. Квітко, І. С. Поліщук С 2012 18
4701 Вплив ризогуміну на продуктивність сої в умовах Лісостепу західного О. С. Чинник С 2012 93
4699 Сучасні технології вирощування озимої пшениці В. В. Плотніков, О. В. Корнійчук, Н. А. Спринчук [та ін.] С 2012 81
4698 Перспективи вирощування гірчиці білої в умовах Лісостепу правобережного Г. П. Квітко, І. С. Поліщук, М. В. Саміляк, Н. Я. Гетман С 2012 72
4471 Фітодизайн. Програма Навчальної дисципліни для підготовки с пеціалістів напряму 7. 130102 «Агрономія» спеціалізації «Лісоворекреаційне та садово - паркове господарство Прокопчук В.М. Нп 2012 1
4417 “Світові агротехнології” Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напрямку 8.09010101 “Агрономія” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Поліщук М.І. Нп 2012 1
4416 “Еколого-біологічне рослинництво” Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів та магістрів напрямку 8.09010101 “Агрономія” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольстваУкраїни Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Мазур В.А., Нп 2012 5
4359 Технічні культури. Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» Азуркін В.О., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д. Мв 2012 2
4358 Програмування врожаїв сільськогосподарських культур. Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» Азуркін В.О., Поліщук І.С., Мазур В.А. Мв 2012 16
4357 Технічні культури. Програма навчальної дисципліни для підготовки ОКР «Бакалавр» напряму 6.090101 – «Агрономія» (спеціальність «Агрономія») Азуркін В.О., Поліщук І.С., Мазур В.А., Поліщук М.І. Нп 2012 3
4356 Прогноз і програмування врожаїв сільськогосподарських культур. Програма навчальної дисципліни для підготовки ОКР «Магістр» напряму 8.09010101 – «Агрономія» (спеціальність «Агрономія») Квітко Г.П., Азуркін В.О., Поліщук І.С., Мазур В.А. Нп 2012 15
4317 Селекція та насінництво сільськогосподарських культур. Робочий зошит для виконання практичних робіт студентів агрономічного факультету заочної форми навчання Спеціальність 6.090101 “Агрономія”. Мазур О.В., Шерпітко В.В. Рз 2012 15
4233 Системи сучасних інтенсивних технологій МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійної роботи магістрів спеціальності 8. 09010101 “Агрономія” агрономічного факультету денної форми навчання Паламарчук В.Д., Поліщук І.С. Мв 2012 17
3921 Презентація лекцій . Тема 5 Курс: "Декоративне садівництво" Прокопчук В.М. П 2012 291
3919 Презентація лекцій . Тема 4 Курс: "Декоративне садівництво" Прокопчук В.М. П 2012 108
3917 Презентація лекцій . Тема 3 Курс: "Декоративне садівництво" Прокопчук В.М. П 2012 36
3916 Презентація лекцій . Тема 2 Курс: "Декоративне садівництво" Прокопчук В.М. П 2012 105
3915 Презентація лекцій . Тема 1 Курс: "Декоративне садівництво" Прокопчук В.М. П 2012 561
3910 Презентація лекційного курсу "Основи біотехнології рослин" Прокопчук В.М. П 2012 362
3857 Визначення стійкості деяких агроекосистем до антропогенних навантажень за фітоіндикаційною методикою В. А. Бурлака, І. В. Хом"як С 2012 24
3789 Садово-паркова архітектура. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму 7. 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» В.М. Прокопчук Нп 2011 0
3775 Методичні вказівки для проведення практики студентів спеціальності 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» В.М. Прокопчук Мв 2011 0
3718 Розповсюдження амброзії полинолистої (AMBROSIA AMBROSIOIDES L.) у м.Вінниця В. І. Солоненко С 2011 585
3714 Адаптивна селекція рослин сої, як фактор екологічно безпечного та сталого функціонування агроекосистем України В. В. Шерепітко, Г. М. Заболотний, Н. А. Шерепітко С 2011 148
3709 Вплив регулятора росту лінгогумат на врожайність та якість продукції капусти цвітної в умовах лісостепу України  Чередниченко С 2011 241
3708 Вплив інтенсифікації удобрення на формування та урожайність бобово-злакового травостою Р. В. Шевчук, Г. М. Шевчук С 2011 133
3707 Передзбиральна вологість зерна гібридів кукурудзи та затрати на його досушування в умовах Вінниччини В. А. Шинкарук, В. М. Романенко, О. А. Коваленко С 2011 129
3706 Продуктивність сої в беззмінних посівах на різних фонах живлення і захисту рослин в лісостепу України О. Я. Панасюк С 2011 108
3705 Формування продуктивності сортів ячменю ярого залежно від удобрення І. С. Поліщук, М. І. Поліщук, В. А. Мазур [та ін.] С 2011 179
3704 Вплив елементів технології вирощування на особливості формування урожаю кормових буряків Г. І. Демидась, Л. М. Бурко С 2011 95
3676 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Рослинництво з основами програмування врожаїв” для студентів заочної форми навчання спеціальність 7.130102 “Агрономія” Поліщук І.С, Шинкарук В.А., Азуркін В.О., Паламарчук В.Д., Поліщук М.І. Мв 2011 1
3675 Методичні вказівки Для проведення навчальної практики з курсу “ Рослинництво з основами кормовиробництва” для студентів ІІІ курсу Агрономічного факультету зі спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” Г.П.Квітко, М.І. Поліщук, І.С. Поліщук, В.А. Шинкарук Мв 2011 0
3674 Методичні вказівки до виконання курсової роботи для підготовки фахівців ОКР "Магістр" за спеціальністю 8.130102 "Агрономія" (дисципліна "Сучасні системи адаптивних технологій вирощування зернових культур") М. О. Остапчук; І. С. Поліщук; В. А. Мазур;. М. І. Поліщук; О. В. Климчук. Мв 2011 2
3673 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 6.090101 «Агрономія» з курсу «Програмування врожаю с.-г. культур» Азуркін В.О. Мв 2011 0
3672 Методичні вказівки для проведення навчальної практики з курсу “Рослинництво” для студентів ІІІ курсу агрономічного факультету спеціальність 6.130100 “Агрономія” І.С. Поліщук, В.А. Шинкарук Мв 2011 0
3671 Методичні вказівки Для проведення навчальної практики з курсу “ТВПР” для студентів І курсу Фінансово – економічного факультету зі спеціальності “ Фінанси і кредит ” М.І. Поліщук кандидат , І.С. Поліщук ,В.А. Шинкарук Мв 2011 2
3670 Лікарські рослини. Технологія вирощування Климчук О.В., Поліщук І.С., Мазур В.А. Нп 2011 3
3668 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Рослинництво”, для студентів спеціальності 6.090101 “Агрономія” Поліщук І.С., Мазур В.А., Шинкарук В.А., Поліщук М.І. Кп 2011 0
3666 Методичні вказівки для проведення навчальної практики з курсу “ТВПР” для студентів І курсу Фінансово – економічного факультету зі спеціальності “Економічна кібернетика” та “ІСУ” М.І. Поліщук, І.С. Поліщук, В.А. Шинкарук Мв 2011 1
3665 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Рослинництво” для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.090101 “Агрономія” Поліщук І.С., Мазур В.А., Шинкарук В.А., Поліщук М.І. Мв 2011 0
3664 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 6.090101 «Агрономія» з курсу «Технічні культури» Азуркін В.О. Мв 2011 1
3663 Системи сучасних інтенсивних технологій у рослинництві: Навчальний посібник В.Д. Паламарчук, І.С. Поліщук, С.М.Каленська, Л.М.Єрмакова Нп 2011 113
3420 Ефективність застосування нового рідкого добрива Вітазим в сучасних технологіях вирощування озимої пшениці В. В. Плетніков, О. В. Корнійчук, О. О. Чернелівська, В. Г. Гильчук С 2011 89
3418 Вплив хлормекватхлориду на продуктивність та якість продукції озимого ріпаку В. В. Рогач С 2011 90
3416 Біоенергетична ефективність застосування поліміксобактерину при вирощуванні цукрових буряків для виробництва біоетанолу А. П. Маслоїд С 2011 108
3415 Особливості виробництва біопалива з редьки олійної Я. Г. Цицюра, Т. В. Цицюра С 2011 67
3414 Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від густоти стояння для виробництва біоетанолу В. О. Азуркін, І. С. Поліщук, В. А. Мазур С 2011 194
3413 Виробництво та використання насіння соняшнику для виробництва біодизеля І. С. Поліщук, М. І. Поліщук, В. А. Шинкарук С 2011 366
3412 Гірчиця біла – джерело отримання біодизеля на Вінниччині І. С. Поліщук, О. В. Климчук, М. І. Поліщук С 2011 212
3411 Перспективи вирощування та використання кукурудзи для отримання біопалива В. Д. Паламарчук, О. Д. Паламарчук С 2011 91
3409 Рижій посівний – олійна культура альтернативна ріпаку ярому для виробництва біодизеля Г. І. Демидась, Г. П. Квітко С 2011 339
3393 Селекционно-генетические параметры продуктивности при различных вариантах подбора у животных породы дюрок Т. Н. Тимошенко, Т. Л. Шиман, В. П. Лазовський С 2011 88
3195 Система інформаційного забезпечення і прискорення селекційного процесу в молочному скотарстві І. В. Гончаренко С 2011 106
3069 Сучасні технології вирощування кукурудзи на зерно В. О. Наконечний С 2011 38
3066 Проблеми селекції кукурудзи на стійкість до хвороб і шкідників О. Л. Зозуля, О. Л. Колісник С 2011 29
3064 Кореляція міцності бокової стінки стебла та інших господарсько-цінних ознак у самозапилених ліній кукурудзи В. Д. Паламарчук С 2011 37
3063 Прискорене розмноження ЧС гібридів цукрових буряків І. І. Козунь Мв 2011 34
3061 Успадкування та прояв ознак скоростиглості у простих міжлінійних гібридах кукурудзи М. І. Поліщук, В. О. Азуркін С 2011 26
3029 Генетичні особливості ознаки „міцність прикріплення зернівки до стрижня качана” О. В. Мазур С 2011 26
3028 Основи агротехніки вирощування інтродукованих декоративних видів родини scrophulariaceae juss в умовах Правобережного Лісостепу України В. М. Прокопчук Мв 2011 51
3008 Регресійний аналіз урожайності із основними ознаками кукурудзи при монокультурі О. Л. Зозуля, О. В. Климчук С 2011 64
3007 Характеристика морфологічної будови качана у самозапилених ліній кукурудзи В. Д. Паламарчук, М. І. Поліщук Мв 2011 29
2901 Програма та методика досліджень на тему: “Вплив удобрення, підживлення та ЕМ-технології на біологічну врожайність цукрових буряків в умовах дослідного поля ВДАУ” (лабораторно – польовий дослід) Остапчук М.О. Рп 2011 69
2900 Робоча програма "Світові агротехнології" Остапчук М.О. Рп 2011 61
2814 Насіння сільськогосподарських культур Поліщук І.С., Шинкарук В.А., Поліщук М.І., Коваленко О.А. Нп 2009 1182
2777 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійної роботи Технологія виробництва продукції рослинництва для студентів 1 курсу спеціальності "Економіка і підприемництво", "Лісове і садовопаркове господарство" Мазур В.А., Любар В.А., Паламарчук В.Д. Мв 2011 546
2768 Методичні вказівки для самостійної роботи магістрів спеціальності 8. 130 102 “Агрономія” Паламарчук В.Д. Мв 2011 116
2012 Лабораторний зошит для виконання лабораторно-практичних занять з дисципліни „Технологія виробництва, збирання сільськогосподарських культур” Мазур В.А., Паламарчук В.Д. Рз 2009 1
1970 Методичні вказівки для проведення навчальної практики з курсу “Рослинництво” для студентів ІV курсу агрономічного факультету спеціальність 6.130100 “Агрономія” І.С. Поліщук, В.А. Шинкарук Мв 2006 0
1952 Декоративне садівництво і квітникарство: навчально-методичний посібник з аудиторної та самостійної роботи студентів В.М. Прокопчук, В.А. Мазур Нп 2010 40
1946 Основи біотехнології рослин. Методичні вказівки проведення самостійної роботи студентів з курсу “Основи біотехнології рослин” спеціальності 6.130 100 “Агрономія”, 6.070 800 “Екологія та охорона навколишнього середовища” Прокопчук В.М. Мв 2007 50
1886 Методичні вказівки проведення самостійної роботи студентів з курсу “Основи біотехнології рослин” спеціальності 6.130 100 “Агрономія”, 6.070 800 “Екологія та охорона навколишнього середовища”. Прокопчук В.М. Мв 2010 0
1734 Технологія зберігання, переробка продукції рослинництва і стандартизація та управління її якістю. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів з напряму 0305 «Облік і аудит» ( спеціальність 6.030509 – «Облік і аудит» Чернецький В.М., Вдовенко С.А., Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Давимока О.В. Тп 2010 1
1426 Методичні поради до виконання програми навчально-науково-дослідної практики В.О. Азуркін, В.А. Мазур, І.С. Поліщук, В.А. Любар. Мв 2008 0
1412 Селекція та насінництво кормових культур. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету. Спеціальність 7.130102 “Агрономія” Мазур О.В., Шерепітко В.В., Цицюра Я.Г. Тп 2008 0
1408 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни: “Селекція польових культур і сортознавство” студентами-магістрами агрономічного факультету за спеціальністю 8.130.100 - “Агрономія” Цицюра Я.Г., Шерепітко В.В., Мазур О.В. Мв 2008 0
1359 Кредитно-модульна система організації навчального процесу студентів денної форми навчання напрям підготовки 6.090 102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" з курсу «Генетика сільськогосподарських тварин з основами біометрії І.С. Поліщук, В.А. Шинкарук Мв 2010 0
1305 Біотехнологія в рослинництві «Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів із спеціальності 8.130 102 – «Агрономія» Шерепітко В.В., Прокопчук В.М. Тп 2009 1
1232 Методичні вказівки для проведення навчальної практики з дисципліни “Технологія виробництва продукції рослинництва” для студентів І курсу денної форми навчання факультету Економіки та підприємництва зі спеціальності 6.030509 “Облік і аудит” О.В. Климчук Мв 2009 3
1084 Методичні поради до виконання програми навчально-науково-дослідної практики В.О. Азуркін, В.А. Мазур, І.С. Поліщук, В.А. Любар. Мв 2008 0
1074 Селекція та насінництво кормових культур. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету. Спеціальність 7.130102 “Агрономія” Мазур О.В., Шерепітко В.В., Цицюра Я.Г. Тп 2008 0
1073 Селекція та насінництво сільськогосподарських культур Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету, спеціальність 6.090101 “Агрономія” Мазур О.В., Шерепітко В.В., Цицюра Я.Г. Тп 2008 0
1025 Технологія виробництва продукції рослинництва Методичні вказівки для виконанню курсової роботи Любар В.А., Остапчук М.О., Шинкарук В.А. Мв 2008 0
457 Методичні вказівки по виконанню самостійної роботи та аудиторного тестування з дисципліни „Інспекторська робота в насінництві”. Шерепітко В.В., Цицюра Я.Г., Мазур В.А. Мв 2006 0


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska