The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: Том 1

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
3006 Методичні підходи до здійснення контролю за станом бухгалтерського обліку на фермерських господарствах В. М. Пилявець 2011 321
3005 Удосконалення статистичної звітності суб’єктів малого бізнесу у сільському господарстві Т. І. Яворська 2011 270
3004 Оцінка бухгалтерського та податкового обліку податку на прибуток І. Ю. Шмичкова 2011 239
3003 Розвиток типів організаційних структур бухгалтерської служби М. М. Шигун 2011 234
3002 Перспективи удосконалення обліку оплати праці в сучасних умовах господарювання І. В. Шепель 2011 242
3001 Особливості організації складського обліку кормів Ю. А. Шевченко 2011 238
3000 Облікова політика як чинник формування ефективної системи управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах О. В. Чернецька 2011 235
2999 Обґрунтування комплексу критеріїв виділення статей калькуляції в обліку галузі тваринництва Н. І. Чепіль 2011 223
2998 Аналітичний облік непрямих витрат підприємств аграрної сфери: проблеми та шляхи їх подолання Ю. О. Часник 2011 211
2997 Облікове забезпечення амортизаційної політики підприємств Ю. С. Цал-Цалко 2011 235
2996 Обгрунтування структури статей калькуляції та її вплив на формування зовнішньої звітності сільськогосподарських товаровиробників Л. А. Суліменко, Ю. В. Золотницька 2011 230
2994 Становлення управлінського обліку: критичний аналіз публікацій та авторефератів дисертацій за напрямом “управлінський облік” в період 1949-2010 рр. М. І. Скрипник 2011 239
2993 Особливості обліку у фермерських господарствах С. В. Скрипник 2011 222
2992 Еволюція центрів відповідальності та їх сучасне бачення Р. В. Сидоренко 2011 219
2991 Взаємоузгодженість фінансової і статистичної звітності та їх взаємодія як інформаційних систем Н. В. Семенишина 2011 242
2990 Формування фінансових результатів в системі бухгалтерського обліку А. Ж. Сакун 2011 209
2989 Управлінський облік трансакційних витрат в контексті їх вартісного виміру І. Б. Садовська 2011 234
2988 Інституційне середовище фінансової діяльності малого бізнесу в сільському господарстві О. Д. Радченко 2011 267
2987 Облік виробничих запасів на підприємствах АПК:проблеми та напрями їх вирішення О. С. Пристремський 2011 216
2986 Особливості бюджетної політики в аграрній сфері економіки Н. Л. Правдюк 2011 261
2985 Особливості формування облікової політики аграрних підприємств у сучасних умовах Є. С. Подаков 2011 232
2984 Удосконалення обліку витрат (доходу)по податку на прибуток Т. В. Плахтій 2011 257
2983 Роль обліково-аналітичної системи в управлінні діяльністю підприємств К. А. Пилипенко 2011 233
2982 Організація бухгалтерського обліку як основа ефективної діяльності суб’єкта господарювання В. В. Новодворська, С. В. Присяжнюк 2011 221
2981 Основи методики обліку зобов"язань у фінансово-господарській діяльності аграрних підприємств Л. О. Мармуль 2011 231
2980 Методические основы учета биологических активов в отечественной и международной практике П. Н. Майданевич, Е. В. Болдырева 2011 251
2979 Актуальні аспекти вдосконалення обліку формування фінансових результатів діяльності аграрних підприємств та відображення їх у звітності В. М. Лисиганич, Л. С. Кравчук 2011 237
2978 Оцінка вигідності використання нематеріальних активів у науково-дослідних господарствах І. М. Лепетан 2011 204
2977 До питань вирішення актуальних проблем управління трансакційними витратами сільськогосподарських підприємств І. Б. Курліщук 2011 218
2976 Удосконалення формування звітності про фінансові результати діяльності підприємств Одеської області Т. В. Кохан 2011 288
2975 Системний підхід формування облікової політики сільськогосподарських підприємств В. Г. Корчагіна 2011 237
2974 Справедлива вартість у системі ринкової оцінки капіталу як об’єкту бухгалтерського обліку Т. Г. Камінська 2011 219
2973 Вдосконалення методики розподілу загальновиробничих витрат сільськогосподарських підприємств Я. П. Іщенко 2011 246
2972 Рекомендації щодо вживання термінів «витрати» і «затрати» в бухгалтерському обліку Н. С. Золотарьова 2011 229
2971 Обґрунтування методів нарахування амортизації в процесі формування облікової політики сільськогосподарських підприємств С. В. Зеленко 2011 228
2970 Міфи вітчизняного бухгалтерського обліку В. М. Жук 2011 227
2969 Облікове забезпечення процесу інтеграції в бурякоцукровому підкомплексі Н. В. Дуганець 2011 288
2968 Відображення в обліку операцій з припинення діяльності Н. М. Гудзенко, О. В. Цуркан 2011 267
2967 Особливості обліку страхування майна О. В. Марценюк-Розарьонова 2011 226
2966 Бухгалтерський баланс на засадах фізичної економії Вороновська 2011 208
2965 Особливості формування оперативної інформації для управління сільськогосподарським підприємством О. О. Бортнікова 2011 222
2964 Звітність підприємства як засіб забезпечення обгрунтованості регулювання виробництва О. Л. Бєсєда 2011 211
2963 Методичні аспекти обліку та оподаткування сум страхового відшкодування на сільськогосподарських підприємствах Р. Б. Алєскеров 2011 214
2962 Облік доходів сільськогосподарських підприємств:проблеми та шляхи вдосконалення Н. М. Алєксєєнко, Л. С. Кравчук 2011 238
2958 Стратегический анализ деятельности нутриеводческих предприятий Е. А. Свириденко 2011 221
2956 Процес системного аналізу управлінських проблем О. Ф. Томчук 2011 219
2955 Оперативний аналіз прибутку від реалізації продукції В. В. Томчук 2011 216
2954 Источники формирования ресурсов для воспроизводства основных фондов В. В. Прадун 2011 266
2953 Специфіка фінансового аналізу у сільськогосподарському виробництві О. С. Кривоконь, Л. І. Федоришина 2011 249
2952 Методично-аналітичне забезпечення туристичних підприємств АПК в Україні О. О. Колесник 2011 247
2951 Напрямки поглиблення інтеграційних процесів в бурякоцукровому підкомплексі регіону С. Г. Кафлевська, О.П. Красняк 2011 226
2950 Застосування комплексних підходів до оцінки вартості підприємства І. В. Запорожець, Л. С. Кравчук 2011 234
2949 Бюджетирование как элемент управления затратами в сельскохозяйственных предприятиях М. В. Додонова 2011 254
2948 Анализ отклонений как инструмент управления затратами Н. А. Бунчук 2011 223
2947 Методические основы учета биологических активов в отечественной и международной практике П. Н. Майданевич, Е. В. Болдырева 2011 233
2946 Аналітичне забезпечення управління грошовими потоками переробних підприємств АПК Л. А. Бахчиванжи 2011 258
2945 Використання матриці спрямованої політики (модель shell/dpm) при формування стратегії розвитку акціонерного товариства О. О. Прутська, І. С. Воронецька 2011 315
2944 Оперативний аналіз ресурсозабезпеченості виробництва О. Л. Пльонсак 2011 216
2943 Роль аналізу в системі податкового менеджменту підприємств Т. О. Мулик, Я. І. Мулик 2011 226
2942 Моніторинг як інструмент бенчмаркінгу економічного потенціалу підприємств АПК Ю. Ю. Мороз 2011 197
2940 Аналіз умов формування оплати праці у сільськогосподарських підприємствах Львівської області В. Р. Крупа 2011 221
2939 Організація аналітичної роботи на науково-дослідних підприємствах аграрного спрямування Л. В. Голишевська 2011 241
2938 Концепція управління витратами виноробних підприємства на основі функціональних складових контролінгу Т. І. Адирова 2011 225


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska