The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра організації агробізнесу та готельно-ресторанної справи

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
7243 Товарознавство. Методичні вказівки для проведення практичних занять та з організації самостійної роботи підготовки бакалаврів. Кафлевська С.Г., Довгань Ю.В. Мв 2013 4
7242 Корпоративне управління. Методичні вказівки для проведення практичних занять та з організації самостійної роботи підготовки спеціаліста галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» Кафлевська С.Г., Довгань Ю.В. Мв 2013 33
6373 Діяльність монополій, як фактор ціноутворення продовольчого ринку України Р. П. Мудрак С 2011 488
6343 Макроекономічні передумови розвитку малого підприємництва Л. А. Феняк, О. Ю. Мойсеєва С 2010 741
6269 Безпека та якість продовольчих товарів: міжнародний аспект Г. О. Пчелянська С 2012 2387
6266 Історико-економічний генезис функціонування оптово-роздрібних ринків сільськогосподарської продукції в Україні, як складової збутової інфраструктури І. М. Паска С 2012 396
6244 Стратегія формування та розвитку експортного потенціалу агропродовольчого сектору економіки Н. Ю. Фіщук, Ю. Б. Березюк С 2012 956
6186 Механізм управління холдинговою компанією А. Г. Мазур, Я. В. Гонтарук, І. Я. Клибанівська С 2012 609
6179 Еколого-економічна та продовольча безпеки в агробізнесі І. В. Власенко С 2012 460
6158 Роль сільськогосподарського дорадництва та підвищення кваліфікації кадрів у забезпеченні сталого розвитку сільської місцевості та підвищенні ефективності агропромислового виробництва України Л. М. Середа, С. Є. Амонс, Л. І. Довгань, Ю. В. Довгань С 2012 737
6138 Науково-теоретичні засади формування аграрно-промислової інтеграції в аграрній економіці А. Г. Мазур С 2010 471
6078 Організація готельного господарства: Метод. вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму 6.140101 „Готельно-ресторанна справа" денної форми навчання Кафлевська С.Г., Ставська.Ю.В. Мв 2013 8
6077 Організація готельної справи: Метод. вказівки до проходження виробничої практики для студентів спеціальності 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» напряму підготовки 0104 «Сфера обслуговування» Кафлевська С.Г., Ставська.Ю.В. Мв 2013 2
6071 Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві» Програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання Кафлевська С. Г., Красняк О.П. Нп 2013 2
6070 «Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві» методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання, факультету менеджменту, напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Кафлевська С. Г., Красняк О.П. Мв 2013 1
6069 «Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві» Методичні вказівки з виконання практичних завдань для студентів денної форми навчання, факультету менеджменту, напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Кафлевська С. Г., Красняк О.П. Мв 2013 1
6019 Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни "Планування діяльності підприємств" для студентів ННІ менеджменту, адміністрування та права, напряму підготовки 6.030601 – "Менеджмент", денної форми навчання. Кафлевська С.Г., Полеся В.М. Рз 2013 1
5979 Товарознавство: Методичні рекомендації з проходження навчальної практики підготовки бакалавра галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Кафлевська С.Г., Довгань Ю.В. Мв 2013 1
5973 Теорія організації. Програма дисципліни для підготовки для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» КафлевськаС. Г., Красняк О. П., Довгань Ю.В. Нп 2013 25
5970 Програму виробничої практики з дисципліни «Організація ресторанного господарства» освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр галузь знань 1401 „Сфера обслуговування” напрям підготовки 6.140101 Готельно-ресторанна справа Томчук О.В., Власенко І.В. Нп 2013 3
5969 Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Організація ресторанного господарства» освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр напрям підготовки 1401 „Сфера обслуговування” професійне спрямування 6.140101«Готельно-ресторанна спра Томчук О.В., Власенко І.В. Мв 2013 1
5968 Організація рестораного господарства.Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Організація ресторанного господарства» Томчук О.В., Власенко І.В. Мв 2013 1
5967 Університетська освіта: Програма навчальної практики підготовки бакалавра галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 140101 «Готельно-ресторанна справа». Власенко І.В., Довгань Ю.В. Нп 2013 2
5946 Товарознавство: Програма навчальної практики підготовки бакалавра галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». Кафлевська С.Г., Довгань Ю.В. Нп 2013 2
5945 «Інформаційно-консультативне забезпечення АПК (дорадництво)» Програма навчальної дисципліни підготовки спеціаліста галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» спеціальності 7.09010101 «Агрономія» Кафлевська С.Г., Довгань Ю.В. Нп 2013 2
5818 Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни „Біржовий ринок” для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання (спеціальність 7.09010101 – „Агрономія”). Томчук О.В., Амонс С.Е. Окл 2013 3
5817 Корпоративне управління. Програма нармативної навчальної дисципліни підготовки спеціаліста галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" спеціальності 7.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" Кафлевська С.Г., Довгань Ю.В., Нп 2013 26
5801 Економіка природокористування. Мазур А.Г., Власенко І.В., Ціхановська В.М. Нп 2013 2
5754 Взаємодія держав в сфері митної статистики Я. Б. Герасимчук С 2013 197
5733 Організація та проектування фірми в АПК. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” Власенко І.В., Полесся В.М. Нп 2013 13
5732 Організація виробництва та підприємництва в АПК. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету менеджменту напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент організацій» денної та заочної форми навчання Томчук О.В., Амонс С.Є. Нп 2013 20
5693 Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни „Біржовий ринок” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.09010101 – „Агрономія”. Амонс С.Е., Томчук О.В. Мв 2013 3
5692 Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни «Економіка і підприємництво, менеджмент» для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напряму підготовки „Плодівництво та виноградарство”, денна форма навчання. Амонс С.Е., Томчук О.В. Мв 2013 5
5457 Управління якістю. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання, факультету менеджменту, спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування в АПК» Кафлевська С. Г., Красняк О.П. Мв 2012 10
5456 Управління якістю. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування в АПК» Кафлевська С. Г., Красняк О.П. Нп 2012 3
5413 Методичні рекомендації до виконання економічного обґрунтування дипломних робіт студентами агрономічного факультету зі спеціальності 7.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” ОКР «Спеціаліст» Амонс С.Е., Мельник В.Я. Мв 2012 0
5410 Методичні рекомендації з організації самостійної роботи навчальної дисципліни «Бізнес – планування» для студентів факультету облік Ставська Ю.В Мв 2012 0
5405 Теорії організації. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» Кафлевська С. Г., Красняк О.П. Нп 2012 0
5404 Теорія організації.методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання, факультету менеджменту, для підготовки магістрів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» Кафлевська С. Г., Красняк О.П. Мв 2012 30
5222 Бізнес - планування.Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Бізнес - планування” складена відповідно до освітньо-професійної програми напряму підготовки 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030502 «Ек Кафлевська С. Г., Ставська Ю.В. Нп 2012 2
5061 Організація сільськогосподарського виробництва Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів Інституту аграрної економіки, факультету обліку та аудиту, денної форми навчання Полеся В.М. Мв 2012 1
5059 Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни "Організація сільськогосподарського виробництва" для студентів Інституту аграрної економіки, факульт Полеся В.М. Рз 2012 4
4635 Організація виробничих процесів в тваринництві методичні вказівки до практичних занять для студентів факультету ТВіППТ заочної форми навчання напряму підготовки 6.090102 Мельник В.Я. Мв 2012 37
4631 «Офісний менеджмент в митній справі» методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання, факультету менеджменту, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» «Бакалавр» Кафлевська С. Г., Красняк О.П. Мв 2012 3
4630 Програма проходження навчальної практики з дисципліни «Офісний менеджмент в митній справі» для студентів другого курсу факультету менеджменту денної форми навчання (напрям підготовки 6.030.601 «Менеджмент організацій») Кафлевська С.Г., Красняк О.П., Полеся В.М. Нп 2012 4
4627 Програма проходження навчальної практики з дисципліни «Офісний менеджмент» для студентів другого курсу факультету менеджменту денної форми навчання (напрям підготовки 6.030.601 «Менеджмент організацій») Кафлевська С.Г., Красняк О.П., Ставська Ю.В. Нп 2012 6
4476 “ Організація виробництва та підприємництва в АПК”. методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.030.601 факультет менеджменту Томчук О.В., Красняк О.П. Мв 2012 6
4475 «Офісний менеджмент» методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання, факультету менеджменту, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» «Бакалавр» Кафлевська С. Г., Красняк О.П., Ставська Ю.В. Мв 2012 13
4232 А Г Р О Б І З Н Е С ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ для підготовки студентів факультету менеджменту спеціальності 6.030601 «Менеджмент організацій» денної та заочної форми навчання Кафлевська С.Г., Красняк О.П., Мельник В.Я. Нп 2012 0
4215 Організація і техніка зовнішньоекономічних операцій Програма дисципліни для підготовки фахівців із спеціальності 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» С. Г. Кафлевська, О. П. Красняк, О. О. Прутська Нп 2012 2582
4107 Значення стратегічного планування для функціонування підприємства Ю. В. Ставська С 2012 188
4106 Теоретичні підходи до визначення змісту бізнес-планування в господарській діяльності Ю. В. Ставська, Ю. П. Киржа С 2012 228
4100 Значення бізнес-плану для підприємств ринкової системи господарювання В. М. Полеся, А. П. Бондар С 2012 197
4098 Особливості складання бізнес-плану в ринкових умовах О. В. Томчук, Д. В. Станівчук С 2012 176
4089 Місце біржової торгівлі в національній економіці України С. А. Сегеда, О. А. Рєпкіна С 2012 177
4068 Організація сільськогосподарського виробництва: Методичні вказівки до практичних занять для студентів факультету обліку та аудиту і фінансово-економічного факультету, напрям підготовки 6.030509 "Облік і аудит" та 6.030508 "Фінанси і кредит& Полеся В.М., Мельник В.Я Мв 2012 3
4036 Біржовий ринок. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи для студентів Власенко І.В. Мв 2012 1
4032 Використання бізнес – планування для інвестиційної діяльності В. М. Полеся, О. П. Маріїна С 2012 187
3982 Методичні вказівки для проведення до виконання практичних робіт, тести і питання для самостійної підготовки, перелік літератури, що рекомендується до дисципліни « Агробізнес та маркетинг в галузі переробки продукції рослинництва». Власенко І.В. Мв 2012 1
3981 Підприємництво в аграрних формуваннях. Агробізнес. Опорний конспект лекцій навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напряму 7.090101 „Агрономія” денної та заочної форм навчання. Амонс С.Е. Кл 2012 18
3980 Методичні вказівки для проведення до виконання практичних робіт, тести і питання для самостійної підготовки, перелік літератури, що рекомендується до дисципліни « Агробізнес та маркетинг в галузі переробки продукції рослинництва». Власенко І.В., Мв 2012 2
3960 Шляхи покращення організації оплати праці на підприємствах України А. В. Смолінська, Б. Г. Сломнюк С 2012 167
3798 Організація сільськогосподарського виробництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напрямів підготовки 6.030509 "Облік і аудит" та 6.030508 "Фінанси і кредит" С.Г. Кафлевська, В.М. Полеся Нп 2011 0
3796 Планування діяльності підприємств: Методичні вказівки до практичних занять для студентів факультету менеджменту напряму підготовки: 6.030.601 – "Менеджмент організацій", форма навчання денна Кафлевська С.Г. Полеся В.М. Мв 2011 0
3795 Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни "Бізнес-планування" для студентів Інституту аграрної економіки, факультету обліку та аудиту, напряму підготовки 6.030509 – "Облік і аудит", денної форми навчання Полеся В.М., Шовкун В.А. Мв 2011 1
3793 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 7.130201 "ТВ і ППТ" Мельник В.Я. Полеся В.М. Мв 2011 0
3792 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 7.130201 "ТВ і ППТ" Мельник В.Я. Полеся В.М. Мв 2011 2
3684 Економіка і підприємництво, менеджмент. Навчально-методичний посібник з вивчення дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напряму 6.090101 „Агрономія”, денної та заочної форм навчання. Амонс С.Е., Кафлевська С.Г., Ставська Ю.В. Нп 2011 4
3639 Бізнес - планування. Методичні вказівки по розробці бізнес - плану для студентів 4 курсу факультету економіки та підприємництва, напрямку підготовки 6.030509 «Облік та аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика» форма навчання денна Кафлевська С.Г., Томчук О.В. Мв 2011 1
3631 Використання ресурсозберігаючих процесів локального деформування для виготовлення виробів у галузі сільськогосподарського машинобудування В. А. Матвійчук С 2011 359
3630 Подолання спротиву створенню та впровадженню інновацій через діяльність служб системи сільськогосподарського дорадництва Ю. В. Довгань, С. Є. Амонс С 2011 424
3629 Використання методів економічного аналізу для здійснення дорадчої діяльності О. Ф. Томчук, Т. П. Осипчук С 2011 283
3628 Формування національного інтелектуального капіталу шляхом стимулювання розвитку дорадчо-консультативних служб О. О. Школьний С 2011 335
3627 Проблеми і перспективи сільськогосподарського дорадництва в Україні С. Е. Амонс, Ю. В. Довгань С 2011 561
3626 Оцінка кадрового забезпечення сільськогосподарського дорадництва А. А. Брояка С 2011 451
3621 Сучасні напрямки дорадництва в сільському господарстві України О. Жемойда, Н. Герасименко С 2011 425
3619 Інноваційний розвиток управлінського консалтингу Т.П. Кальна-Дубінюк С 2011 582
3616 Застосування SWOТ – аналізу у дорадчій діяльності Я. О. Яковенчук, О. Ф. Томчук С 2011 444
3615 Консультаційні послуги з питань обліку в сфері сільськогосподарського дорадництва О. С. Кривоконь, Л. І. Федоришина С 2011 353
3612 Концепції переробки твердих побутових відходів для створення нових видів сировини та матеріалів Л. В. Тодосійчук, Ю. В. Алескерова, О. А. Войтенко С 2011 376
3611 Формування концепції інформаційно-консультативної служби регіону як фактор розвитку економічного потенціалу підприємств АПК С. Г. Кафлевська, М. П. Салтан С 2011 435
3610 Роль дорадчих служб в поширенні інновацій М. О. Гоменюк С 2011 331
3605 Про доцільність діяльності дорадчої служби у рибницькій галузі В. П. Марценюк С 2011 539
3602 Основні засади та принципи регуляторного впливу на механізми формування та функціонування системи сільськогосподарського дорадництва С. М. Григор"єв С 2011 571
3598 Ситуативний аналіз, його суть та місце в дорадчій діяльності Т. О. Мулик, Я. І. Мулик С 2011 585
3596 Роль дорадчої служби в розвитку сільської місцевості Л. Х. Рибак С 2011 450
3595 Інформаційно – консультаційне забезпечення як фактор ефективності виробничого обслуговування С. І. Мосіюк, І. П. Мосіюк С 2011 452
3594 Механізм вдосконалення інформаційно-консультаційного забезпечення розвитку агробізнесу І. П. Кудінова С 2011 425
3592 Освітня програма по організації бухгалтерського обліку у фермерських господарствах – складова частина системи сільськогосподарського дорадництва Н. Л. Правдюк, О. Л. Правдюк С 2011 527
3591 Використання тематичних досліджень в дорадництві  Джеймс Данн С 2011 360
3590 Практичні результати дорадчої діяльності в рамках програми Бріджес Л. В. Доценко, В. В. Коновальчук С 2011 340
3589 Стан та перспективи розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності Вінницького національного аграрного університету Л. М. Середа С 2011 332
3275 Сучасний екологічний стан Вінницького регіону в ринкових умовах господарювання І. В. Власенко, В. В. Власенко, В. В. Блащук С 2011 452
3274 Вивчення еколого-економічної безпеки в агросфері Вінницького регіону І. В. Власенко С 2011 448
3101 Кооперація як складова малого підприємництва в організаційній структурі аграрної економіки О. І. Костирко, І. М. Сас С 2011 243
3081 Розвиток підприємництва у регіональних економічних системах І. В. Власенко С 2011 253
3080 Удосконалення екологізації сільськогосподарського виробництва в реформованих структурах агроформувань С. Г. Кафлевська, І. В. Власенко С 2011 225
3078 Основні підходи до планування та розробки освітніх програм Н. Ю. Фіщук С 2011 258
3050 Ефективність інтеграційних формувань у цукробуряковому виробництві М. Ю. Мироненко С 2011 249
3015 Рентабельність – важливий показник економічної ефективності діяльності молокопереробних підприємств Н. С. Белінська С 2011 222
2951 Напрямки поглиблення інтеграційних процесів в бурякоцукровому підкомплексі регіону С. Г. Кафлевська, О.П. Красняк С 2011 226
2940 Аналіз умов формування оплати праці у сільськогосподарських підприємствах Львівської області В. Р. Крупа С 2011 221
2826 Особливості складання бізнес-плану в переробних підприємствах І. І. Урсол С 2011 577
2825 Нормативно-правові акти з питань оплати праці та їх ринкова спрямованість А. В. Соболєв С 2011 2022
2823 Оплата праці керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств в умовах переходу до ринкової економіки С. М. Марченко С 2011 327
2817 Бізнес-планування як запорука успішного функціонування підприємств Н.О. Кучевська С 2011 376
2798 Організація та ефективність виробництва зерна Е. А. Кірєєва, С. Г. Кафлевська С 2011 410
2791 Особливості становлення та необхідність подальшого розвитку дорадчих служб І. В. Вусінська, Л. М. Киш С 2011 354
2763 Вдосконалення організації оплати праці на переробних підприємствах М. В. Ходацька, С. Г. Кафлевська С 2011 408
2756 Процес розробки та моделювання оптимальної виробничої програми О. В. Шпирко, І. В. Власенко С 2011 755
2743 Розвиток зернопродуктового підкомплексу України Г. П. Легка, С. Г. Кафлевська С 2011 288
2742 Формування та функціонування ринку зерна у Вінницький області В. А. Лавренюк, С. Г. Кафлевська С 2011 426
2740 Розвиток франчайзенгової системи в Україні Ю. О. Козак, С. Г. Кафлевська С 2011 376
2737 Ріпак як культура майбутнього І. О. Засядько, І. В. Власенко С 2011 537
2733 Сучасний стан і перспективи виробництва зерна в Україні І. Мала, С. Е. Амонс С 2011 421
2731 Колективний договір як засіб регулювання трудових відносин О. Е. Садовська, Г. М. Гудзь, Ю. В. Ставська С 2011 369
2726 Механізм відтворення основних фондів у ринкових умовах та його вдосконалення в підприємствах України О. І. Волинець, С. Г. Кафлевська С 2011 421
2724 Відтворення та ефективне використання трудових ресурсів в аграрних підприємствах В. В. Бутило, С. Г. Кафлевська С 2011 319
2720 Особливості стратегічного планування в сільськогосподарських підприємствах Б. Б. Кущинський, С. Г. Кафлевська С 2011 328
2671 Сучасна оцінка розвитку підприємництва Вінниччини Т. О. Редько, І. В. Власенко С 2011 323
2670 Оплата праці на державному підприємстві дослідного господарства “Бохоницького”інституту кормів УААН А. П. Лавренчук, В. А. Шовкун С 2011 646
2665 Колективний договір – основний механізм регулювання соціально-економічних і трудових відносин у сільськогосподарському підприємстві Т. І. Циба, В. А. Шовкун С 2011 515
2659 Становлення та розвиток трудового потенціалу села О. В. Кубіцький, С. Г. Кафлевська С 2011 437
2652 Сутність оплати праці, напрями удосконалення її організації та інформаційного забезпечення О. П. Наконечна, Н. М. Гудзенко С 2011 346
2641 Особливості формування ринку українського меду Ю. О. Козак, К. В. Мазур С 2011 399
2628 Порівняльна характеристика Кодексів законів про працю України і Російської Федерації К. І. Алексеєнко, В. А. Шовкун С 2011 362
2613 Стан та перспективи ринку плодоовочевої продукції України М. В. Ходацька, С. Г. Кафлевська С 2011 384
2612 Оплата праці в сільськогосподарському підприємстві Н. В. Грох, В. А. Шовкун С 2011 1381
2611 Організація використання трудових ресурсів та шляхи її вдосконалення Ю. Ю. Грох, С. Г. Кафлевська С 2011 567
2610 Нормативно-правові акти з питань оплати праці О. В. Мазур, В. А. Шовкун С 2011 575
2606 Бізнес–планування в галузі буряківництва В. Д. Крицький, С. Г. Кафлевська С 2011 464
2603 Становлення та розвиток зернового ринку України А. В. Кудирко, С. В. Кафлевська С 2011 390
2598 Фермерство, як форма підприємницької діяльності А. Гловач, Н. Ю. Фіщук С 2011 322
2241 Стратегічне планування. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для магістрів заочної форми навчання спеціальність: 8.050201 – «Менеджмент організацій» Кафлевська С.Г., Красняк О.П. Мв 2010 2998
2199 Етичні засади українського бізнесу Т. Фурман, Ю. В. Герасименко С 2010 305
2197 Оплата праці в ринкових умовах: теоретичні та нормативно-правові аспекти С. О. Кафльовський, В. А. Шовкун С 2010 294
2196 Оплата праці в тваринництві Т. О. Гуковська, В. А. Шовкун С 2010 353
2193 Зерновий ринок України: холодна війна трейдерів та уряду В. В. Безвенюк, В. А. Шовкун С 2010 269
2191 Проблема формування собівартості в АПК та шляхи її зниження В. С. Півторак, Н. І. Бурлака С 2010 333
1965 Бізнес-планування вирощування насіннєвої кукурудзи на біоетанол Ю. І. Козачок С 2011 466
1964 Дорадництво в АПК. Опорний конспект лекцій для студентів факультету менеджменту напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент організацій» Кафлевська С.Г., Довгань Ю.В. Кл 2010 0
1958 Економічна оцінка енергетичної продуктивності сільськогосподарських культур С. Г. Кафлевська,, О. Ф. Томчук, О. П. Красняк С 2010 356
1937 Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи студентами з курсу "Організація та проектування фірми” спеціальності "Менеджмент організацій" С.Г Кафлевська,, І.І.Мулик, Н.Л.Правдюк, Ж.А.Гарбар Мв 2007 0
1906 Інженерний менеджмент. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів факультету механізації сільського господарства спеціальності 7.091902 „Механізація сільського господарства” форма навчання денна і заочна Кафлевська С.Г., Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв 2009 7
1853 Трансформація соціально-трудових відносин в умовах транзитивної економіки С. Г. Кафлевська С 2010 410
1770 Сучасне сільське господарство Вінницької області: стан та перспективи розвитку Н. С. Колесова С 2010 368
1738 Планування діяльності підприємств. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів факультету економіки та підприємництва напряму підготовки: 6.030.509 – “Облік і аудит”, форма навчання денна Томчук О.В., Кафлевська С.Г. Мв 2010 0
1714 Економіко-математична модель інтеграційних процесів в галузі виробництва цукру О. П. Красняк С 2010 317
1661 Теоретичні аспекти реструктуризації підприємства О. В. Марценюк, О. Л. Руда С 2010 680
1617 Методичні рекомендації з економічного обґрунтування дипломних проектів для студентів факультету механізації сільського господарства денної і заочної форми навчання спеціальностей 7.090215 „Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва” Кафлевська С.Г., Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв 2010 1
1615 Тимчасова навчальна програма з дисципліни «Інформаційно-консультативне забезпечення АПК» для студентів агрономічного факультету спеціальності 8.130102 «Агрономія» Кафлевська С.Г., Довгань Ю.В., Дишкант О.С. Тп 2010 1
1614 «Дорадництво в АПК» Тимчасова навчальна програма з дисципліни для студентів факультету менеджменту напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент організацій» Кафлевська С.Г., Довгань Ю.В. Тп 2010 1
1597 Організація сільськогосподарського виробництва: Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами агрономічного факультету денної форми навчання ОКР „бакалавр” напряму підготовки 6.090101 „Агрономія” Кафлевська С.Г., Амонс С.Е., Табенський І.Й., Красняк О.П./ За ред. Амонса С.Е. Мв 2010 98
1585 «Дорадництво в АПК» Опорний конспект лекцій для студентів факультету менеджменту напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент організацій» Кафлевська С.Г., Довгань Ю.В. Кл 2010 4
1576 Інженерний менеджмент. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету механізації сільського господарства спеціальності 7.091902 „Механізація сільського господарства”, форма навчання денна Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв 2010 0
1441 Методичні рекомендації розроблені з метою надання допомоги студентам під час написання економічної частини дипломних проектів. Містять методики та приклади розрахунку показників економічної ефективності використання сільськогосподарської техніки Скорук Олена Петрівна Любіна Діна Миколаївна Мв 2010 2
1437 Організація сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів факультету економіки та підприємництва (денна форма навчання) Полеся В.М., Мельник В.Я. Мв 2008 3
1436 Організація сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки по самостійній роботі для студентів факультету економіки та підприємництва (денна форма навчання). Спеціальність: 6.030509 – “Облік і аудит” Кафлевська С.Г. Полеся В.М. Мв 2008 1
1432 Планування діяльності підприємств. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 6.050.106 - “Облік і аудит”, факультету економіки та підприємництва Кафлевська С.Г., Красняк О.П. Мв 2008 0
1379 Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів факультету механізації сільського господарства спеціальностей 7.091902 „Механізація сільського господарства”, 7.090215 „Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва” Скорук О.П., Довгань Ю.В., Любіна Д.М. Мв 2008 2
1377 Методичні рекомендації з економічного обґрунтування дипломних проектів для студентів факультету механізації сільського господарства денної і заочної форми навчання спеціальності 7.091902 „Механізація сільського господарства” Скорук О.П., Любіна Д.М. Мв 2008 1
1374 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Інженерний менеджмент» Скорук О.П., Любіна Д.М., Мв 2008 0
1329 Планування діяльності підприємств. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів факультету економіки та підприємництва напряму підготовки: 6.030.509 – “Облік і аудит”, форма навчання денна Томчук О.В., Кафлевська С.Г. Мв 2010 0
1317 Сільськогосподарська кооперація. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань – 0306 "Менеджмент і адміністрування", напряму підготовки – 6.030601 "Менеджмент" Кафлевська С.Г., Мулик І.І. Тп 2010 0
1292 Програма комплексного державного екзамену на присвоєння кваліфікації «бакалавр з менеджменту» Мазур А.Г., Кафлевська С.Г., Бойко Ю.М., Колесов О.С. Тп 2009 0
1291 Програма комплексного державного екзамену на присвоєння кваліфікації «менеджер-економіст» спеціальності 7.050201 – менеджмент організацій Мазур А.Г., Кафлевська С.Г., Бойко Ю.М., Колесов О.С. Тп 2009 0
1278 Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу "Організація та проектування фірми” для студентів галузі знань – 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки – 6.0306 – «Менеджмент» С.Г Кафлевська, І.І.Мулик. Мв 2009 0
1277 Організація сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки для самостійної роботи та аудиторного тестування студентів заочної форми навчання спеціальності 6.050.106 - “Облік і аудит”, факультету економіки та підприємництва К афлевська С.Г., Мельник В.Я. Красняк О.П. Мв 2009 5
1257 Організація сільськогосподарського виробництва: Методичні вказівки з вивчення дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва напряму підготовки: 6.030.509 – “Облік і аудит”, форма навчання заочна Полеся В.М., Мельник В.Я. Мв 2009 0
1256 Планування діяльності підприємств: Методичні вказівки з вивчення дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва напряму підготовки: 6.030.509 – “Облік і аудит”, форма навчання заочна Кафлевська С.Г., Полеся В.М., Мельник В.Я. Мв 2009 0
1254 Організація, нормування та оплата праці. Методичні вказівки по написанню звіту з навчальної практики для студентів 2 курсу факультету менеджменту напряму підготовки: 6.030601 – «Менеджмент» денної форми навчання Кафлевська С.Г., Шовкун В.А, Полеся В.М. Мв 2009 0
1223 Інженерний менеджмент. Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів факультету механізації сільського господарства Скорук О.П., Кафлевська С.Г., Токарчук Д.М. Мв 2009 5
1221 Робоча програма проходження навчальної практики з дисципліни «Організація, нормування і оплата праці» для студентів другого курсів факультету менеджменту денної форми навчання (напрям підготовки 6.030.601 «Менеджмент») Шовкун В.А., Кафлевська С.Г., Полеся В.М. Рп 2009 1
1218 Дорадництво: методичні вказівки до практичних занять для студентів факультету менеджменту напряму підготовки: 6.050.200 „Менеджмент організацій”, форма навчання денна Кафлевська С.Г., Довгань Ю.В., Полеся В.М. Мв 2009 1
1200 Інженерний менеджмент. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів факультету механізації сільського господарства спеціальностей 8.091902 „Механізація сільського господарства” Скорук О.П., Кафлевська С.Г., Токарчук Д.М. Мв 2009 4
1199 Дорадництво: методичні вказівки до практичних занять для студентів факультету менеджменту напряму підготовки: 6.050.200 „Менеджмент організацій”, форма навчання денна Кафлевська С.Г., Довгань Ю.В., Полеся В.М. Мв 2009 1
1190 Організація сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки для самостійної роботи та аудиторного тестування студентів заочної форми навчання спеціальності 6.050.106 - “Облік і аудит”, факультету економіки та підприємництва Кафлевська С.Г., Мельник В.Я. Красняк О.П. Мв 2009 0
1186 Організація сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки з вивчення дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва напряму підготовки: 6.030.509 «Облік і аудит» форма навчання заочна Полеся В.М., Мельник В.Я. Мв 2009 0
1185 Планування діяльності підприємств. Методичні вказівки з вивчення дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва напряму підготовки: 6.030.509 «Облік і аудит» форма навчання заочна Кафлевська С.Г., Полеся В.М., Мельник В.Я. Мв 2009 0
1184 Організація, нормування і оплата праці. Методичні вказівки по написанню звіту з навчальної практики для студентів 2 курсу факультету менеджменту напряму підготовки: 6.030.601 – “Менеджмент” денної форми навчання Кафлевська С.Г., Шовкун В.А, Полеся В.М. Мв 2009 1
1128 Підприємництво в аграрних формуваннях. Агробізнес Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 7.130 102 „Агрономія” денної форми навчання Кафлевська С.Г, Власенко І.В., Амонс С.Е. Мв 2006 13
1125 Організація сільськогосподарського виробництва: Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів факультету економіки та підприємництва (денна форма навчання). Спеціальність: 7.050106 – “Облік і аудит” Полеся В.М., Мельник В.Я Мв 2008 0
1118 Організація виробництва та підприємництва в АПК: Методичні вказівки по проведенню практичних і семінарських занять студентів факультету менеджменту (денна форма навчання) Табенський І.Й., Мельник В.Я., Полеся В.М. Мв 2008 3
1117 Планування діяльності підприємства: Методичні вказівки по самостійній роботі для студентів факультету економіки та підприємництва (заочна форма навчання). Спеціальності: 7.050106 – “Облік і аудит”, 6.050100 – “Економічна кібернетика” Кафлевська С.Г., Полеся В.М., Хомюк О.Б. Мв 2008 1
1116 Планування діяльності підприємств: Методичні вказівки по самостійній роботі для студентів факультету економіки та підприємництва (денна форма навчання). Спеціальність: 7.050.106 – “Облік і аудит” Кафлевська С.Г., Полеся В.М. Мв 2008 0
1115 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни “Планування діяльності підприємств” для студентів факультету економіки та підприємництва (денна форма навчання). Спеціальність: 7.050106 – “Облік і аудит” Кафлевська С.Г., Полеся В.М., Красняк О.П. Мв 2008 3
1089 Біржовий ринок. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів 8.130102 "Механізація с.г." С.Г. Кафлевська , І.В. Власенко Тп 2008 0
1062 Планування діяльності підприємств. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання за спеціальностями 7.050.106 - “Облік і аудит”, 6.050.100 - "Економічна кібернетика" з дисципліни “Планування діяльності підприємств” Кафлевська С.Г., Красняк О.П. Мв 2008 1
1057 Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів факультету механізації сільського господарства Скорук О.П., Довгань Ю.В., Любіна Д.М. Мв 2008 2
1056 Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів факультету механізації сільського господарства Скорук О.П., Довгань Ю.В., Любіна Д.М. Мв 2008 3
973 Теоретичні основи моделювання та фінансово-економічні розрахункии в менеджменті та бізнесі. Г.М. Калетнік, С.В. Козловський, О.Г. Підвальна Нп 2009 12
944 Технологічний регламент використання машин у рослинництві . Навчальний посібник Гарькавий А.Д., Калетнік Г.М., Мельник І.І., Лихочвор В.В., Нп 2009 4682
690 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни " Інженерний менеджмент". Скорук Олена Петрівна Любіна Діна Миколаївна Мв 2008 2
689 Методичні рекомендації з економічного обгрунтування дипломних проектів для студентів факультету механізації сільського господарства денної і заочної форми навчання спеціальностей. Скорук Олена Петрівна Любіна Діна Миколаївна Мв 2008 4
688 Методичні рекомендації з економічного обгрунтування дипломних проектів. Скорук Олена Петрівна,Любіна Діна Миколаївна Мв 2008 0
680 Організація сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки по самостійній роботі для студентів факультету економіки та підприємництва (денна форма навчання). Кафлевська С.Г., Полеся В.М. Мв 2008 0
679 Організація сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів факультету економіки та підприємництва (денна форма навчання) Спеціальність: 6.030.509 – “Облік і аудит” . Полеся В.М., Мельник В.Я. Мв 2008 1
676 Організація сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки по самостійній роботі для студентів факультету економіки та підприємництва (заочна форма навчання). Спеціальність: 6.050.106 – “Облік і аудит”. Полеся В.М., Амонс С.Е., Довгань Ю.В.. Мв 2008 16
540 Організація та проектування фірми. Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи. С.Г Кафлевська, І.І.Мулик Мв 2007 0
481 Глосарій термінів і понять з „Агробізнес”. Цвігун В.Ф., Скорук О.П. Довгань Ю.В. Мв 2006 16


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska