The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Аудиту та державного контролю

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
26527 Фінанси підприємств. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузі знань – 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг» Польова О.Л. Нп 2020 7
26521 Контроль і ревізія. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання Козаченко А.Ю., Мулик Я.І. Нп 2020 29
23827 Податкова перевірка: відображення результатів у звітності Чудак Л. А. Дк 2019 234
23826 Податкові ризики у адмініструванні податків Чудак Л. А. Дк 2019 308
23825 Сomparative study of tax administration in Ukraine and Europe Chudak L. Дк 2019 221
23652 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Здирко Н.Г., Коваль Н.І., Правдюк Н.Л., Подолянчук О.А., Мулик Т.О., Шевчук О.Д. Пвф 2020 9
23648 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Здирко Н.Г., Правдюк Н.Л., Подолянчук О.А., Мулик Т.О., Фабіянська В.Ю., Іщенко Я.П., Лепетан І.М. Пвф 2020 17
23455 Розвиток поняття еластичності Найко Д. А., Шевчук О. Д. Сун 2019 320
23446 Ризикоорієнтована система податкового контролю Чудак Л. А. Сун 2019 733
23441 Підходи до розробки аудиторською фірмою комерційної пропозиції щодо аудиту фінансової звітності підприємства Фабіянська В. Ю. Сун 2019 505
23423 Екологічно-економічні аспекти виробництва органічного меду Гуцаленко О. О. Тд 2019 290
23422 Роль аудита в системе управления качеством органической продукции Гуцаленко О. О. Тд 2019 230
23421 Регулювання незалежного аудиту в Україні: виклики і перспективи в умовах Євроінтеграції Гуцаленко О. О. Тд 2019 214
23415 Організація контролю з метою забезпечення економічної безпеки Мулик Я. І. Тд 2019 272
23402 Державне регулювання та контроль якості органічної продукції Гуцаленко О. О. Тд 2019 474
23401 Науково-теоретичні засади розвитку маркетингового управління ринком продовольства Гуцаленко О. О., Павлюк М. М. Сун 2019 200
23400 Тенденції споживання органічної продукції харчування у Вінниці Гуцаленко О. О. Тд 2019 154
23397 Agricultural organic production in Ukraine Aleskerova Y., Hutsalenko O. Сун 2019 171
23394 Психолого-педагогічне виховання студентської молоді Гуцаленко О. О. С 2016 207
23376 Обов’язковий аудит фінансової звітності в контексті реформування аудиторської діяльності в Україні Фабіянська В. Ю. Сун 2019 397
23356 Роль аудиту в системі управління якістю органічної продукції Гуцаленко О. О. Тд 2019 209
23355 Методичні підходи до обліку витрат і калькулювання собівартості продукції аграрних підприємств Козаченко А. Ю. Чудак Л. А. Сун 2019 230
23342 Незалежність аудитора: загрози та застережні заходи щодо їх усунення Фабіянська В. Ю. С 2019 298
23330 Організація аналізу основних показників діяльності підприємства в процесі аудиту балансу (звіту про фінансовий стан) Мулик Я. І. С 2019 353
23322 Обліково-інформаційне забезпечення невиробничих витрат для прийняття управлінських рішень та ефективного проведення аудиту Козаченко А. Ю. Сун 2019 206
23264 Комерційна пропозиція аудиторської фірми щодо аудиту фінансової звітності: фактори впливу та методика підготовки Фабіянська В. Ю. П 2019 325
23263 Застережні заходи із забезпечення якості аудиторських послуг в умовах наближення національного законодавства до вимог ЄС Фабіянська В. Ю. П 2019 155
23262 Методи обліку витрат в управлінні виробництвом біологічного палива Фабіянська В. Ю. Дк 2019 381
23259 Обов'язковий аудит фінансової звітності: стрімкий розвиток у контексті наближення до ЄС Фабіянська В. Ю. Пк 2019 718
23247 Теоретичні аспекти ділової активності Вашківська Ю. Ю. Тд 2018 181
23214 Суспільний нагляд за аудиторською діяльністю в Україні Фабіянська В. Ю. Тд 2019 567
23205 Аналіз розвитку банківських інновацій та нових каналів продажу банківських послуг Гуцаленко О. О., Стефанишина Д. В. Тд 2018 246
23195 Фінансові потоки як інструмент управління підприємствами апк Гуцаленко О. О. Сун 2017 292
23194 Методичні підходи до визначення пропозиції на ринку органічної продукції Гуцаленко О. О. Сун 2015 788
23193 Роль України у формуванні пропозиції європейського ринку органічної продукції Бурляй А. П., Гуцаленко О. О. Сун 2013 304
23129 Податкові ризики як загроза економічній безпеці підприємства Чудак Л. А. Сун 2019 290
23020 Особливості міжнародних розрахунків та валютних операцій органічних операторів України Гуцаленко О. О., Гончарук І. В. Тд 2018 248
23014 Сучасні тенденції розвитку тваринництва в Україні Гуцаленко О. О., Павлюк М. М. Сун 2019 287
22988 Особливості обліково-контрольного забезпечення розрахунків з оплати праці працівників бюджетної сфери Фабіянська В. Ю., Огородник А. О. Сун 2019 477
22987 Комп’ютерний аудит в Україні в контексті вимог європейського законодавства Фабіянська В. Ю., Бельдій А. М. Сун 2019 917
22949 Implementation of organic production methods as a guarantee for sustainable development and environmental safety = Впровадження методів органічного виробництва як гарантія сталого розвитку та екологічної безпеки Hutsalenko O. O. Тд 2019 386
22806 Євроінтеграційні процеси та їх вплив на конкурентоспроможність продукції тваринництва Гуцаленко О. О., Павлюк М. М. Сун 2019 225
22751 Регулювання незалежного аудиту в Україні в умовах євроінтеграції Гуцаленко О. О., Фабіянська В. Ю. Сун 2019 392
22735 Організація контролю за діяльністю матеріально відповідальних осіб в наукових установах Копилова К. В., Мулик Я. І. Сун 2019 362
22734 Особливості аудиторської перевірки інтегрованої звітності Мулик Я. І. Тд 2019 191
22733 Організація контролю з метою забезпечення економічної безпеки Мулик Я. І. Тд 2019 414
22719 Аудиторська оцінка фінансового стану підприємства Ставничий Руслан Сергійович Дрп 2019 10
22602 Методика оцінки внутрішнього контролю в системі зовнішнього аудиту Франчук Тарас Васильович Дрп 2019 9
22567 Обліково-інформаційне забезпечення контролінгу витрат підприємства Авдєєва Юлія Максимівна Дрп 2019 11
22478 Фінансова звітність підприємства та організаційні підходи до її аудиту і аналізу Колісник Ольга Олегівна Дрп 2019 19
22405 Організація та методика обліку і контролю розрахунків за виплатами працівникам у закладах вищої освіти (на прикладі Вінницького національного аграрного університету) Огородник А.О. Дрп 2019 11
22302 Облік і аудит власного капіталу сільськогосподарського підприємства Качинський Олег Станіславович Дрп 2019 31
22218 Облік і контроль основних засобів на підприємстві Палійчук Тетяна Ярославівна Дрп 2019 12
22073 Організаційно-методичні аспекти внутрішньогосподарського контролю підприємства Колачук Юлія Євгенівна Дрп 2019 7
22065 Облік і аудит виробничих витрат та аналіз рентабельності основних видів готової продукції Вангела Яна Дмитрівна Дрп 2019 10
21983 Операційний контроль в системі управління підприємством Баранова Іванна Анатоліївна Дрп 2019 6
21966 АУДИТОРСЬКА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ВОВК Станіслав Олексійович Дрп 2019 23
21956 Облікове забезпечення та аудит доходів в сільськогосподарських підприємствах Стасінюк Оксана Анатоліївна Дрп 2019 10
21922 Звітність про фінансовий стан підприємства та методика її складання та перевірки Федоренко Вікторія Петрівна Дрп 2019 6
21919 Облік і контроль капітальних інвестицій: теорія і практика здійснення Дацик Анастасія Ігорівна Дрп 2019 5
21918 Облікове забезпечення та контроль доходів від реалізації продукції Якимчук Оксана Миколаївна Дрп 2019 9
21904 Облік і контроль виробничих запасів підприємства: теоретичний та практичний аспект Малюта Вікторія Андріївна Дрп 2019 7
21902 Облік і внутрішньогосподарський контроль виробничих витрат Починок Тетяна Михайлівна Дрп 2019 6
21885 Витрати підприємства за економічними елементами: облік та аудит Гуль Олександра Вікторівна Дрп 2019 7
21884 Облік, контроль та економічний аналіз зобов’язань підприємства Антонюк Юлія Анатоліївна Дрп 2019 8
21881 Організація і методика аналізу та аудиту фінансового стану сільськогосподарського підприємства та оцінки можливості його банкрутства Острожинська Катерина Валеріївна Дрп 2019 9
21821 Контролінг як метод стратегічного планування, обліку та аналізу розвитку підприємства Постовітюк Катерина Олександрівна Дрп 2019 5
21801 Організаційно-методичні аспекти обліку та аналізу доходів Гласкова Олена Миронівна Дрп 2019 10
21800 Судова економічна експертиза та методичні основи її проведення Антонюк Ганна Сергіївна Дрп 2019 3
21768 Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності Цвіркун Анастасія Русланівна Дрп 2019 11
21716 Облік і контроль використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах Рибчинська Ольга Олександрівна Дрп 2019 8
21715 Облік та аудит витрат на оплату праці Сваток Анастасія Сергіївна Дрп 2019 8
21714 Суттєвість в аудиторській практиці Шкрабій Оксана Андріївна Дрп 2019 6
21713 Ризик в аудиторській діяльності Вінярська Лілія Вячеславівна Дрп 2019 7
21712 Обліково-контрольне забезпечення амортизації необоротних активів: організація та шляхи вдосконалення Кисіль Сергій Валерійович Дрп 2019 12
21665 Організація внутрішнього контролю в системі управлінської діяльності сільськогосподарським підприємством Собко Ірина Олександрівна Дрп 2019 6
21648 Фінансова звітність: методика формування та аналізу показників Горбачова Вікторія Анатоліївна Дрп 2019 12
21647 Облік та контроль процесу реалізації продукції підприємства Мельник Яна Анатоліївна Дрп 2019 10
21646 Облікова політика підприємства - складова системи менеджменту Мартинюк Вікторія Сергіївна Дрп 2019 12
21645 Облік і контроль виробничих витрат підприємства Кримська Альона Олександрівна Дрп 2019 7
21585 Аудит. Робочий зошит для виконання практичних завдань студентами галузі знань 07 «Управління і адміністрування» напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання Здирко Н.Г., Фабіянська В.Ю., Козаченко А.Ю. Рз 2019 64
21509 Облік і контроль витрат виробництва та формування собівартості продукції рослинництва Когут Діана Василівна Дрп 2019 9
21503 Організація і методика здійснення внутрішнього контролю на підприємстві Гладько Тетяна Володимирівна Дрп 2019 5
21203 Екологічний аудит та його місце в екологічній стратегії Європейського Союзу Гуцаленко О. О., Фабіянська В. Ю. Суз 2019 448
20892 Біогаз - в домогосподарствах - запорука енергонезалежності сільських територій Калетнік Г. М., Здирко Н. Г., Фабіянська В. Ю. С 2018 662
20875 Динаміка податкової заборгованості в Україні та напрями удосконалення процесу погашення боргу Чудак Л. А. С 2019 314
20874 Організаційно-правові засади функціонування підрозділів внутрішнього аудиту ДФС Чудак Л. А. С 2019 348
20806 Організація і методика аудиту. Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподат Гуцаленко О.О., Фабіянська В.Ю., Бардюк В.В., Асмоловська Т.В. Мв 2019 36
20793 Комп'ютерний аудит. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної фор Здирко Н.Г. Мв 2019 19
20792 Внутрішньогосподарський контроль: методичні вказівки для виконання практичних завдань студентами галузі знань 07 «управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на першому (бакалаврському) рівні, денної та заочної форм навчан Мулик Я.І. Мв 2019 97
20647 Державний фінансовий аудит. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ден¬ної та заочної форми навчання Шевчук О.Д. Нп 2019 2
20621 Problem aspects of the internal state audit development = Проблемні аспекти розвитку внутрішнього державного аудиту (Web of Science) Zdyrko N. СSc 2016 509
20460 Пост-аудит в митній службі. Методичні рекомендації для виконання практичних занять студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОКР «Бакалавр» / В.Ю. Фабіянська – Він Фабіянська В. Ю. Мв 2019 6
20459 Пост-аудит в митній службі. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / В.Ю. Фабіянська. – Вінниця ВЦ В Фабіянська В. Ю. Нп 2019 1
20285 Державний фінансовий аудит. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та з Шевчук О.Д. Мв 2019 2
19789 Комп'ютерний аудит. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» денної форми навчання Здирко Н.Г. Мв 2019 41
19769 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Здирко Н.Г., Коваль Н.І.,Правдюк Н.Л., Гудзенко Н.М. Пвф 2019 12
19768 Програма фахового вступного для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Здирко Н.Г.,Правдюк Н.Л., Подолянчук О.А., Мулик Т.О. Пвф 2019 23
19767 Програма фахового вступного для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Здирко Н.Г., Коваль Н.І., Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф., Подолянчук О.А., Мулик Т.О., Шевчук О.Д. Пвф 2019 17
19762 Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Здирко Н.Г., Правдюк Н.Л., Мулик Т.О. Подолянчук О.А., Гуцаленко О.О. Пвф 2019 11
19500 Контроль земельних ресурсів в Україні та шляхи його удосконалення Фабіянська В. Ю. С 2018 311
19322 Аудит. Робочий зошит для виконання практичних завдань студентами галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання Фабіянська В.Ю., Козаченко А.Ю. Рз 2019 14
19238 Податковий аудит в Україні: стан, проблематика та перспективи розвитку Чудак Л.А. С 2018 331
19057 Дієвість контрольної функції обліку в управлінні трансакційними витратами підприємства Гуцаленко Л.В. С 2018 514
19056 Дієвість контрольної функції обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками Гуцаленко Л.В., Пащенко Н.В., Суз 2018 544
19052 Використання індивідуальних біогазових установок у формуванні системи енергозабезпечення сільських територій Фабіянська В. Ю., Здирко Н. Г. С 2018 383
18951 Державний фінансовий контроль в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку Здирко Н.Г., Шевчук О.Д. С 2018 483
18913 Теоретичне обгрунтування сутності та класифікації невиробничих витрат для потреб обліку та ефективного проведення аудиту Козаченко А.Ю. С 2018 503
18862 Державний фінансовий контроль в україні: стан та перспективи розвитку Чемерис Інна Юріївна Дрп 2018 9
18821 Внутрішньогосподарський контроль фінансової безпеки підприємства Мулик Я.І. Домбровська В.В. С 2018 622
18810 Управлінський облік і контроль як підсистеми сучасного менеджменту Поливаний Вадим Миколайович Дрп 2018 9
18797 Внутрішньогосподарський контроль в системі управління аграрним підприємством Мулик Я. І. Цуркан А.О. С 2018 452
18792 Облік операцій ЗЕД - активізація управління стратегічним розвитком України Гуцаленко Л.В., Марчук У.О. С 2018 402
18789 Облік оплати праці: проблеми та напрями вдосконалення Гуцаленко Л.В., Каправа О.С. С 2018 612
18761 Концепція суттєвості в обліковій та аудиторській практиці Томчук О.В., Фабіянська В.Ю. С 2018 877
18760 Forms to express an independent auditor opinion according to the results of compulsory and initiative audit in Ukraine = Форми висловлення незалежної думки аудитора за результатами обов’язкового та ініціативного аудиту в Україні Fabiianska V.Y. С 2018 415
18747 Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності Загородня Юлія Олександрівна Дрп 2018 10
18746 Аудиторська оцінка фінансової стійкості та платоспроможності підприємства Колісник Аліна Вікторівна Дрп 2018 15
18677 Аналітичні процедури в аудиті фінансових результатів сільськогосподарських підприємств Претолюк Роман Олександрович Дрп 2018 4
18645 Облік , контроль і аналіз безготівкових розрахунків на сільськогосподарських підприємствах Шлапак Наталія Миколаївна Дрп 2018 8
18638 Методика та організація обліку, контролю, аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками Пащенко Наталія Василівна Дрп 2018 9
18600 Облік і контроль трансакційних витрат сільськогосподарського підприємства Тименюк Денис Андрійович Дрп 2018 13
18599 Внутрішній аудит підприємства та його організаційно-методичне забезпечення Обертинська Анастасія Олександрівна Дрп 2018 6
18575 Облік і аудит витрат на оплату праці Каправа Ольга Сергіївна Дрп 2018 16
18420 Аналітичні процедури в аудиті фінансових результатів сільськогосподарських підприємств Нетребіна Олена Сергіївна Дрп 2018 7
18344 Планування та здійснення контрольно-перевірочної роботи і методика прийняття рішень за її результатами Середа Аліна Петрівна Дрп 2018 5
18325 Система внутрішнього контролю підприємства та її вдосконалення Мазур Вікторія Іванівна Дрп 2018 8
18321 Облік, контроль і аналіз грошових потоків на сільськогосподарських підприємствах Устименко Владислав Олегович Дрп 2018 15
18315 Внутрішньогосподарський облік та контроль витрат виробництва і фінансових результатів Муляр Ольга Сергіївна Дрп 2018 7
18257 Особливості організації та методики проведення державного фінансового аудиту Сіра Вероніка Степанівна Дрп 2018 8
18242 Облік і аудит фінансових результатів операційної діяльності підприємства Мотузяник Леся Юріївна Дрп 2018 16
18230 Облікове забезпечення та аудит доходів сільськогосподарського підприємства Рябоконь Наталія Петрівна Дрп 2018 20
18196 Аналіз ринкових можливостей та облік заготівельно – збутової діяльності сільськогосподарських підприємств Ляховченко Євгеній Валерійович Дрп 2018 12
18175 Облік і аудит платіжних засобів та фінансової стійкості підприємства Шумська Марія В'ячеславівна Дрп 2018 8
18173 Внутрішній аудит в системі управління господарюючим суб’єктом Багабунт Вікторія Юріївна Дрп 2018 9
18159 Система внутрішнього діагностичного контролю аграрних формувань Федишина Олеся Петрівна Дрп 2018 3
18155 Організація і методика аналізу та аудиту фінансового стану сільськогосподарського підприємства та оцінка ймовірності його банкрутства Побережна Юлія Олександрівна Дрп 2018 17
18097 Облікова політика підприємства як складова системи менеджменту Ядловська Ірина Іванівна Дрп 2018 13
18096 Методологія і методика оцінки системи внутрішнього контролю в процесі зовнішнього аудиту Павлишена Ірина Анатоліївна Дрп 2018 9
18023 Аудиторська оцінка фінансового стану підприємства Козоріз Юлія Георгіївна Дрп 2018 14
17986 Операційний контроль в системі управління підприємством Сінчук Ірина Володимирівна Дрп 2018 6
17985 Облік та контроль невиробничих витрат підприємства Різник Оксана Вікторівна Дрп 2018 6
17983 Облікове забезпечення та аудит зобов`язань по заробітній платі у сільськогосподарських підприємствах Танасієнко Олена Юріївна Дрп 2018 13
17982 Облік і контроль непрямих витрат: управлінський аспект Микитченко Валерія Вікторівна Дрп 2018 4
17973 Аудит у вітчизняній системі державного фінансового контролю Зайчук Зоя Володимирівна Дрп 2018 2
17972 Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності Петрик Г.О. Дрп 2018 12
17971 Внутрішній аудит в системі корпоративного управління: концептуальні засади і механізм реалізації Слободянюк О. В. Дрп 2018 5
17964 Обліково-контрольне забезпечення необоротних активів у сільськогосподарських підприємствах Синяк Ірина Андріївна Дрп 2018 8
17953 Облік і контроль виробничих запасів підприємства: теоретичні та практичні аспекти Перевала Вікторія Леонідівна Дрп 2018 10
17940 Облік і контроль готової продукції Кухар Ярослава Андріївна Дрп 2018 11
17939 Аудиторська оцінка ефективності використання та обліку основних засобів у сільськогосподарських підприємствах Новосвітла Наталія Іванівна Дрп 2018 8
17780 Теоретичні і методичні аспекти фінансового обліку і контролю короткострокових зобов'язань підприємств Малащук Тетяна Олександрівна Дрп 2018 5
17732 Облік і контроль процесу експлуатації основних засобів в підприємстві Крива Юлія Анатоліївна Дрп 2018 12
17731 Облік і внутрішньогосподарський контроль виробничих витрат Кириленко Ольга Вікторівна Дрп 2018 15
17722 Облік, аналіз і аудит кредитних операцій підприємства Добровенко Олеся Дмитрівна Дрп 2018 12
17699 Контролінг як метод стратегічного планування, обліку та аналізу розвитку підприємства Яблонська Ірина Анатоліївна Дрп 2018 10
17698 Бюджетні ресурси та державний контроль їх використання КРАМСЬКА Юлія Володимирівна Дрп 2018 6
17697 Аналіз ринкових можливостей та облік заготівельно-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств Сайчук Антоніна Дмитрівна Дрп 2018 4
17659 Аудит. Робочий зошит для виконання практичних завдань студентами галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509«Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання Гуцаленко Л.В., Здирко Н.Г., Козаченко А.Ю., Мулик Я.І. Рз 2018 218
17649 Оцінка незавершеного виробництва та готової продукції в системі бухгалтерського обліку Зубко Ольга Юріївна Дрп 2018 7
17499 Облікове забезпечення і контроль фінансових активів Козлан Ігор Вікторович Дрп 2018 13
17487 Оцінка податкового навантаження та облік розрахунків з бюджетом підприємства Яковенко Ірина Валеріївна Дрп 2018 8
17486 Формування системи обліку та внутрішньогосподарського контролю винагороди працівників в сільськогосподарському підприємстві Цимбал Юлія Дмитрівна Дрп 2018 5
17443 Облікове та контрольне забезпечення формування та використання прибутку підприємства Сук Тетяна Павлівна Дрп 2018 8
17442 Аналіз ресурсного потенціалу і облік земельних ресурсів сільськогосподарського підприємства Корнійчук Мирослава Вікторівна Дрп 2018 13
17441 Методологічні особливості виявлення та попередження помилок у фінансовій звітності Зощук Юлія Валеріївна Дрп 2018 8
17440 Аналітична оцінка логістичної діяльності і обліку витрат основного виду діяльності сільськогосподарського підприємства Вихованець Ганна Анатоліївна Дрп 2018 15
17420 Облікове забезпечення та контроль доходів від реалізації продукції Щербатий Павло Миколайович Дрп 2018 12
17419 Облік та контроль капіталу сільськогосподарського підприємства Зелена Тетяна Юріївна Дрп 2018 8
16903 Основы оценки ценных бумаг и их инвестиционных качеств Михальчишина Л.Г. С 2017 335
16902 Методика судово-економічної експертизи операцій з виробництва продукції Михальчишина Л., Гловюк А. С 2017 283
16901 Методика судово-економічної експертизи операцій з біологічними активами Михальчишина Л., Ковальчук І. С 2017 495
16896 Аналітичні можливості звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) Томчук О.Ф., Михальчишина Л.Г. С 2018 599
16895 Роль внутрішньогосподарського контролю у збереженні комерційної таємниці Мулик Я.І. , Григораш М.В. С 2018 542
16894 Стан та перспективи розвитку аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками підприємства Мулик Я.І. С 2018 1915
16893 Розвиток сировинної бази молокопродуктового підкомплексу АПК України Петриченко О.А. С 2018 537
16891 Організація аналітичної роботи як гарант ефективної діяльності сільськогосподарських підприємств Глазко Н.Д. С 2018 236
16890 Класифікація невиробничих витрат для цілей бухгалтерського обліку та ефективного проведення аудиту Козаченко А.Ю. С 2018 500
16889 Залежність обліку та аудиту невиробничих витрат від організаційних і технологічних особливостей підприємств цукрової галузі Козаченко А.Ю. С 2018 378
16885 Поняття біомаси як особливого об'єкта обліку Томчук О.В., Фабіянська В.Ю. С 2018 636
16884 Завдання бухгалтерського обліку в умовах реалізації стратегічних цілей державної політики регулювання земельних відносин Бурко К.В. С 2018 391
16875 Організаційні аспекти функціонування Аудиторської палати України: проблеми та можливі шляхи вирішення Здирко Н. Г. С 2018 397
16860 Розробка стратегії розвитку переробних підприємств системи АПК Сусіденко Ю.В. С 2017 607
16859 Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємств Сусіденко Ю.В. С 2017 3062
16858 Регулювання обліково-контрольного забезпечення необоротними активами підприємства Сусіденко Ю.В. С 2017 825
16830 Вплив інвестиційного забезпечення на інвестиційний клімат України в аграрній сфері Білокінна І.Д. С 2017 619
16829 Інституційне забезпечення розвитку аграрної сфери Білокінна І.Д. С 2017 396
16828 Реалізація концепції "зеленої економіки" в Україні як інституційна основа сталого розвитку Білокінна І.Д. С 2017 583
16814 Аудит виробничих запасів: організаційні та методичні аспекти Фабіянська В.Ю., Пацар О.Г. С 2017 892
16813 Методичні аспекти проведення аудиту власного капіталу Фабіянська В.Ю., Арсенюк А.В. С 2017 949
16812 Product quality as a condition for maximisation of profit:accounting and control aspects = Якість продукції як умова максимізації прибутку: аспекти обліку та контролю (Web of Science) Marchuk U., Fabiianska V. СSc 2017 714
16811 Поняття якості в аудиторській практиці Фабіянська В. Ю. С 2017 781
16810 Audit report: the evolution of norms of Ukrainian and international legislation Фабіянська В. Ю. С 2017 486
16800 Система контролю якості аудиторських фірм України як основа їх сталого розвитку Фабіянська В. Ю. С 2017 2161
16788 Due diligence: еволюція та генезис сутності Гуцаленко Л.В. С 2017 1076
16778 Організація обліку та аудиту витрат на збут підприємства: стан та напрями вдосконалення Мулик Т. О., Мулик Я. І. С 2018 520
16768 Напрями реформування системи державного фінансового контролю в Україні Гуцаленко Л.В., Вахновська О.В. С 2017 1312
16767 Дью-ділідженс – гарант успішності інвестиційного проекту в бізнес-сфері Гуцаленко Л.В. С 2017 1462
16711 Рахункова палата України: наближення до вимог міжнародних стандартів Шевчук О.Д. С 2018 246
16671 Особливості організації бухгалтерського обліку та контролю у забезпеченні економічної безпеки підприємств Гудзенко Н.М., Шевчук О.Д. С 2017 627
16670 Про проблеми та перспективи реорганізації податкової міліції Шевчук О.Д. С 2017 313
16571 Удосконалення внутрішньогосподарського контролю в кормовиробництві на основі застосування ланцюга цінності Чудак Л.А. С 2015 552
16570 Стан діючої практики організації контролю кормовиробництва Чудак Л.А. С 2015 571
16523 Сучасні тенденції та проблеми оподаткування сільськогосподарських підприємств України Чудак Л.А. С 2017 556
16515 Причини занепаду фінансового аналізу в сільському господарстві Чудак Л.А. С 2017 261
16503 Перспективи контролю дотримання сівозмін як фактора забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення Чудак Л.А. С 2018 512
16488 Застосування професійного судження аудитора в контексті розвитку міжнародних стандартів аудиту Томчук О.В., Фабіянська В.Ю. С 2018 926
16286 Методологія та організація контролінгу на підприємстві Буньківська Марія Олександрівна Дрп 2018 7
16264 Облік, контроль та економічний аналіз зобов’язань підприємства Лахман Олена Володимирівна Дрп 2018 14
16235 Судово-економічна експертиза та методичні основи її проведення Муляр Вероніка Олександрівна Дрп 2018 12
16112 Організаційно-методичні аспекти внутрішньогосподарського контролю підприємства Сорока Б.Л. Дрп 2018 10
15939 Аудит. Методичні рекомендації для виконання практичних занять студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» ОКР «Бакалавр» Фабіянська В. Ю., Гуцаленко Л. В. Мв 2018 70
15937 Аудит. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Фабіянська В. Ю., Подолянчук О. А. Нп 2018 10
15936 Контроль і ревізія. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання Михальчишина Л.Г., Чудак Л.А. Мв 2018 51
15934 Аудит. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Фабіянська Вікторія Юхимівна, Гуцаленко Любов Василівна Нп 2018 19
15932 Аудит і оцінювання управлінської діяльності. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціаль Козаченко А.Ю. Мв 2018 8
15852 Аналіз використання та облік земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах Беліченко Юлія Тарасівна Дрп 2018 26
15748 Облік і контроль трансакційних витрат сільськогосподарського підприємства Бігас Марина Альбертівна Дрп 2018 17
15747 Облік та аудит витрат виробництва продукції рослинництва сільськогосподарського підприємства Краснюк Олеся Миколаївна Дрп 2018 38
15338 Внутрішньогосподарський контроль в системі управління підприємством Апуневич Ігор Петрович Дрп 2018 20
15160 Облік та контроль нематеріальних активів підприємства: вітчизняний та зарубіжний досвід СІТАРСЬКИЙ Владислав Сергійович Дрп 2018 23
15121 Оцінка в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи Насталенко Яна Віталіївна Дрп 2018 16
14961 Обліково-контрольне забезпечення управління матеріальними активами підприємства Мазур Владислав Васильович Дрп 2018 16
14958 Організація і методика аудиту фінансової звітності підприємства в умовах ринку Сидорук Яна Володимирівна Дрп 2018 25
14939 Облікова політика підприємства як складова системи управління САВКОВ Микола Леонідович Дрп 2018 25
14929 Державний фінансовий контроль. Методичні рекомендації для про¬ведення практичних занять для під¬готовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня заочної форми навчання галузі знань 07 – “Управління та адміністрування” спеціальності 071 “Облі Шевчук О.Д. Мв 2017 26
14575 Аудит і оцінювання управлінської діяльності. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 074 «Публічне Козаченко А.Ю. Нп 2017 11
14574 Історія розвитку галузі. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня доктора філософії денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподатку Гуцаленко Л.В. Нп 2017 26
14573 Аудит і оцінювання управлінської діяльності. Методичні рекомендації для проведення практичних занять здобувачам вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 074 Гуцаленко Л.В., Козаченко А.Ю. Мв 2017 34
14570 Внутрішній аудит. Методичні рекомендації для виконання практичних занять студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання Михальчишина Л.Г., Сусіденко Ю.В., Чудак Л.А. Мв 2017 25
14569 Внутрішній аудит. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форм навчання Михальчишина Л.Г., Чудак Л.А., Сусіденко Ю.В. Нп 2017 20
14428 АУДИТ. Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт студентами галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509_ «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Гуцаленко Л.В.,Здирко Н.Г. Фабіянська В.Ю., Козаченко А.Ю, Мулик Я.І. Мв 2017 98
14325 Організація і методика аудиту. Методичні вказівки для виконання курсових робіт здобувачами вищої освіти другого (магістерського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткува Гуцаленко Л.В., Фабіянська В.Ю., Шевчук О.Д. Мв 2017 153
13997 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Асауленко Тетяна Михайлівна Дрп 2017 14
13880 Організація обліку та контролю довгострокових біологічних активів Бондарчук Ярослав Васильович Дрп 2017 6244
13863 Організація і методика контрольно-перевірочної роботи Білостенна Альона Вікторівна Дрп 2017 7
13856 Облікове забезпечення управління витратами періоду Бондарчук Анна Вікторівна Дрп 2017 13
13855 Організація обліку та контролю поточних біологічних активів Бондар Наталя Дмитрівна Дрп 2017 15
13836 Матеріальні витрати в системі бухгалтерського обліку та контролю Дзьобко Андрій Олександрович Дрп 2017 11
13833 Обліково-контрольне забезпечення необоротними активами підприємства Столяр Ганна Костянтинівна Дрп 2017 9
13832 Облік та аудит розрахунків з підзвітними особами на підприємстві: теорія та практика Плахотнюк Ольга Володимирівна Дрп 2017 30
13803 Обліково-контрольне забезпечення управління виробничими запасами підприємства Городенська Любов Олександрівна Дрп 2017 12
13792 Облік та аудит поточних біологічних активів рослинництва КОРОВАЙ Олександр Анатолійович Дрп 2017 17
13788 Державний фінансовий контроль використання бюджетних коштів Бараболя Надія Олександрівна Дрп 2017 7
13780 Облік та контроль збутової діяльності підприємства Бурденюк Вікторія Петрівна Дрп 2017 12
13774 Облік та контроль основних засобів підприємства Фірманюк Ірина Сергіївна Дрп 2017 8
13773 Організація бухгалтерського контролю: теоретичний та практичний аспект Побережна Оксана Іванівна Дрп 2017 6
13761 Організація і методика аналізу та аудиту фінансового стану сільськогосподарського підприємства та оцінки можливості його банкрутства КУЦА Анастасія Сергіївна Дрп 2017 11
13738 Грошові кошти підприємства: організація обліку та методика аудиту ПОДОЛЯК Олеся Василівна Дрп 2017 31
13735 Аудит стану розрахунків підприємства та оцінка його платоспроможності Довгопола Анастасія Олександрівна Дрп 2017 11
13733 Аналітичні процедури в аудиті Кренц Богдана Вячеславівна Дрп 2017 12
13724 Облік та контроль доходів: теорія та методика проведення Козубовська Тетяна Миколаївна Дрп 2017 11
13718 Звіт про фінансові результати: методика формування та аналітична оцінка Купреєва Юлія Леонідівна Дрп 2017 10
13717 Внутрішній аудит банківських установ Насадюк Аліна Юріївна Дрп 2017 5
13716 Облік та контроль адміністративних витрат підприємства Курилюк Ірина Михайлівна Дрп 2017 9
13714 Аудиторська оцінка фінансового стану підприємства Щербацька Юлія Юріївна Дрп 2017 26
13694 Аудиторська оцінка облікової політики підприємства Стах Олена Валеріївна Дрп 2017 11
13692 Обліково-контрольне забезпечення формування фінансових результатів діяльності підприємства КОРОЛЬ Діана Юріївна Дрп 2017 7
13691 Облік та контроль використання бюджетних коштів підприємства Дорош (Мудра) Ірина Іванівна Дрп 2017 6
13689 Безготівкові розрахунки на підприємстві: облік та контроль Останіна Наталія Володимирівна Дрп 2017 13
13681 Роль та функції фінансово-господарського контролю у формуванні ринкових відносин Побережець Євгенія Миколаївна Дрп 2017 3
13680 Облік та контроль оплати праці: організація і методика проведення Сокур Ігор Володимирович Дрп 2017 5
13668 Амортизаційна політика підприємств: обліково-контрольний аспект Перхальська О.С. Дрп 2017 5
13666 Аудиторська оцінка стану обліку та внутрішньогосподарського контролю Собко Олександр Олексійович Дрп 2017 13
13657 Види податкових перевірок та організація їх проведення Пономарьова Аліна Леонідівна Дрп 2017 6
13636 Організація і методика проведення документальних податкових перевірок Семенець Юлія Олександрівна Дрп 2017 5
13632 Організація обліку та аудиторська оцінка забезпеченості і ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства Ваколюк (Сергійчук) Юлія Анатоліївна Дрп 2017 10
13628 Організація та методика проведення аудиту оборотних активів на підприємстві Підлубний Вадим Володимирович Дрп 2017 9
13627 Обліково-контрольне забезпечення процесу реалізації продукції Швець Вікторія Олексіївна Дрп 2017 6
13623 Облік та контроль розрахунків з постачальниками і підрядниками підприємства Кордибановський Артем Геннадійович Дрп 2017 112
13622 Звіт про фінансовий стан: методика формування та аналітична оцінка Поворозник Анна Андріївна Дрп 2017 38
13609 Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю Удовченко В.М. Дрп 2017 29
13607 Облік та контроль збереження матеріальних та фінансових ресурсів підприємства Скрипник Яна Миколаївна Дрп 2017 13
13606 Касові операції підприємств: обліково-контрольне забезпечення Гулівата Людмила Сергіївна Дрп 2017 14
13603 Доходи і результати діяльності підприємства: організація обліку та контролю Пращерук Юлія Миколаївна Дрп 2017 36
13602 Організація і методика проведення планової податкової перевірки Скок В.В. Дрп 2017 8
13599 Організація та методика обліку і контролю необоротних активів підприємства Чорномаз Максим Богданович Дрп 2017 13
13596 Облік та аудит капітальних інвестицій підприємства ГОЙСАН Вікторія Миколаївна Дрп 2017 34
13589 Інвентаризація біологічних активів сільськогосподарського підприємства Кайнар Богдан Васильович Дрп 2017 8
13580 Організація обліку та аудиторська оцінка ефективності використання основних засобів Охота Світлана Валентинівна Дрп 2017 12
13578 Внутрішньогосподарський контроль основних засобів Довганенко Юлія Миколаївна Дрп 2017 6
13577 Організація та методика обліку і контролю розрахунків за виплатами працівникам Ломага Сергій Володимирович Дрп 2017 8
13565 Внутрішньогосподарський контроль основних засобів Довганенко Юлія Миколаївна Дрп 2017 9
13564 Облікове забезпечення та аудит матеріальних оборотних активів Мурга Наталія Василівна Дрп 2017 19
13563 Внутрішньогосподарський контроль в системі управління підприємством Волкотруб Я.С. Дрп 2017 23
13561 Облік та контроль витрат на організацію та управління виробництвом Хмельовський Микола Сергійович Дрп 2017 17
13560 Внутрішній аудит та особливості його проведення на підприємстві Шейко Тетяна Андріївна Дрп 2017 14
13556 Облік та аудит виробництва і реалізації продукції МАГДАЛЮК Ліна Олександрівна Дрп 2017 11
13542 Інвентаризація, як елемент методу обліку та контролю Тихолаз Яна Сергіївна Дрп 2017 8
13540 Звіт про фінансові результати: особливості формування інформації та контролю її достовірності Пушкар Оксана Борисівна Дрп 2017 10
13519 Організація та методика аудиту фінансової звітності підприємства Демкова Леся Володимирівна Дрп 2017 18
13518 Облік та контроль фінансових результатів діяльності підприємства Шевчук Андрій Олександрович Дрп 2017 18
13508 Інвентаризація, як фактичний метод контролю Кобзева С.М. Дрп 2017 9
13475 Облік та аудит оцінки майна підприємства Кочетова Анастасія Андріївна Дрп 2017 12
13332 Облік та контроль дебіторської заборгованості підприємства Прищепа О.О. Дрп 2017 19
13328 Ринок цінних паперів як складова фінансового ринку: сучасний стан і перспективи розвитку Михальчишина Л.Г. С 2015 654
13316 Облік та аудит фінансових результатів діяльності підприємства Понич Артем Михайлович Дрп 2017 16
13290 Витрати діяльності підприємства: організація обліку та контролю МУДРИК Олег Васильович Дрп 2017 12
13286 Облік та контроль збутової діяльності підприємства Тимановська Іванна Василівна Дрп 2017 11
13269 Обліково-контрольне забезпечення управління витратами на виробництво сільськогосподарської продукції Ратошнюк Роман Володимирович Дрп 2017 10
13268 облік та контроль постачальницької діяльності підприємства Майстер Владислав Володимирович Дрп 2017 6
13240 Методика контролю стану податкового обліку на підприємстві Домінішін О. Ю. Дрп 2017 4
13238 Інвестування у ринкові цінні папери Михальчишина Л.Г. С 2016 1386
13237 Стратегія удосконалення ринку цінних паперів в Україні Михальчишина Л.Г. С 2016 2064
13200 Облік та аудиторська оцінка розрахунків з дебіторами Загарій Андрій Миколайович Дрп 2017 9
13197 Податковий аудит:Методичні вказівки для проведення практичних заня ть для студентів галузі знань 0305 « Економіка та підприємництво » напряму підготовки 6.030509 « Облік і аудит » спеціалізації “ Контроль в митних органах ” ОКР « Бакалавр » денної фор Шевчук О.Д., Вахновська О.В. Мв 2017 11
13169 Податковий аудит: Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» спеціалізації “Контроль в митних органах” ОКР «Бакалавр» денної форми навчання Шевчук О.Д. Нп 2017 9
13166 Податковий аудит. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” спеціалізації “Контроль в митних органах” ОКР «Бакалавр» денної та заочної форми Шевчук О.Д. Мв 2017 9
13104 Організація обліку та методика аудиту готової продукції сільськогосподарського підприємства Керницька Т.О. Дрп 2017 6
13099 “облік та контроль виробництва поточних біологічних активів рослинництва” Пийвода Едіта Андріївна Дрп 2017 7
13088 Облікова політика податків та зборів Подолянчук О.А. Тд 2016 463
13049 Економічний зміст категорії «зобов’язання» Подолянчук О.А., Мордюк В.В. Тд 2017 1093
13048 Електронне адміністрування ПДВ Подолянчук О.А. Тд 2016 456
13047 Правила ведення обліку розрахунків за ПДВ Подолянчук О.А. Тд 2016 526
13034 Внутрішній аудит: сучасна інтерпретація його змісту Подолянчук О.А. С 2016 575
13017 Податок на додану вартість: сутність та стан первинного обліку Подолянчук О.А. Сун 2017 7750
12995 Державний фінансовий контроль. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів галузі знань 07 – “Управління та адміністрування” ступеня “Магістр” спеціальності 071 “Облік і оподаткування” денної та заочної форми Шевчук О.Д. Мв 2016 19
12985 Організація обліку субєктами малого підприємництва Подолянчук О.А. Сун 2017 1634
12916 Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання Михальчишина Л.Г., Здирко Н.Г., Чудак Л.А. Мв 2017 137
12300 Облік і контроль запасів в системі управління матеріальними ресурсами підприємства Шульган Артем Вадимович Дрп 2017 9
12299 Облік та аудит розрахунків з дебіторами Стецький Владислав Олександрович Дрп 2017 14
12297 Облік і контроль фінансових результатів підприємства Казимір Ростислав Андрійович Дрп 2017 11
12296 Аудиторська оцінка фінансового стану сільськогосподарських підприємств Довгополюк Галина Олександрівна Дрп 2017 27
12295 Облікова політика підприємства: теоретичні та практичні аспекти Романець Анастасії Вікторівні Дрп 2017 27
12294 Організація обліку та контролю на підприємстві: теоретичний та практичний аспект Лабунець Анатолій Володимирович Дрп 2017 19
12280 Цінні папери як об’єкт бухгалтерського обліку Михальчишина Л.Г. Сун 2016 322
12279 Professional participants of securities market Михальчишина Л.Г. Суз 2016 485
12278 Features of management securities Михальчишина Л.Г. Суз 2016 426
12235 Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання Орлюк Альбіна Вікторівна Дрп 2017 25
12234 Облік та аудит основних засобів сільськогосподарських підприємств Стиренко Назарій Миколайович Дрп 2017 16
12212 Податковий контроль. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форми навчання Шевчук О.Д. Нп 2016 59
12211 Податковий контроль. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 7.03050901 “Облік і аудит” ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання Шевчук О.Д. Мв 2016 78
12206 Управлінський контроль. Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання Фабіянська В. Ю. Мв 2016 14
12202 Податковий контроль. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання Шевчук О.Д. Мв 2016 63
12188 Управлінський контроль. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навча Фабіянська В.Ю,, Подолянчук О.А. Нп 2016 14
12187 Управлінський контроль. Методичні вказівки для виконання практичних занять здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання Фабіянська В.Ю,, Подолянчук О.А. Мв 2016 129
12176 Аудит. Методичні вказівки щодо проведення ділових ігор студентам галузі знань 0305 «економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509_ «облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Гуцаленко Л.В., Здирко Н.Г., Козаченко А.Ю., Мулик Я.І. Мв 2016 58
12175 Державний фінансовий контроль. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОКР “Спеціаліст” Шевчук О.Д., Чудак Л.А., Козаченко А.Ю. Вахновська О.В. Мв 2016 8
12171 Організація і методика аудиту. Методичні вказівки для виконання практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «обл Гуцаленко Л.В., Фабіянська В.Ю., Подолянчук О.А., Здирко Н.Г. Мв 2016 205
12170 Внутрішньогосподарський контроль. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 0305 «економіка і підприємництво», напряму підготовки 6.030509 «облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» денної та заочної форм навчання Гуцаленко Л.В., Мулик Я.І. Нп 2016 27
12005 Судові експертизи в оподаткуванні. Методичні рекомендації та завдання для виконання практичних робіт студентами факультету обліку та аудиту спеціальності 071 «Облік і оподаткування» фахового спрямування «Облік і оподаткування в аграрній сфері» ОКР «Спеціа Михальчишина Л.Г. Мв 2016 32
12004 Судово-бухгалтерська експертиза. Методичні рекомендації та завдання для виконання практичних робіт студентами факультету обліку та аудиту спеціальності 071 «облік і оподаткування фахового спрямування «облік і аудит підприємницької діяльності» окр «спеці Михальчишина Л.Г., Подолянчук О.А. Мв 2016 7
12003 Організація і методика судово-економічної експертизи. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» де Михальчишина Л.Г. Мв 2016 29
12002 Організація і методика судово-економічної експертизи. Методичні рекомендації та завдання для виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподат Михальчишина Л.Г. Мв 2016 42
12001 Організація і методика судово-економічної експертизи. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» Михальчишина Л.Г. Нп 2016 3649
12000 Комп’ютерний аудит. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів галузі 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання» (окр «спеціаліст») Здирко Н.Г. Мв 2016 10
11999 Комп’ютерний аудит. Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання Здирко Н.Г. Мв 2016 5
11998 Державний фінансовий контроль. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання. Шевчук О.Д. Нп 2016 5
11997 Державний фінансовий контроль. Методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навча Шевчук О.Д. Мв 2016 3
11996 Державний фінансовий контроль. Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 – “Управління та адміністру¬вання” спеціальності 071 “Облік і оподаткування” денної та заочної форм Шевчук О.Д. Мв 2016 7
11995 Внутрішньогосподарський контроль. Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «ба Гуцаленко Л.В., Мулик Я.І. Мв 2016 25
11994 Аудит. Робочий зошит для виконання практичних завдань студентами галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форми нав Гуцаленко Л.В., Здирко Н.Г., Козаченко А.Ю., Мулик Я.І. Рз 2016 36
11992 Аудит. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 305 «економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «фінанси і кредит» окр «бакалавр» Фабіянська В.Ю. Мв 2016 29
11968 Комп’ютерний аудит. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів напряму підготовки 6.030509 «облік і аудит» денної та заочної форми навчання Здирко Н.Г. Нп 2016 7
11967 Комп’ютерний аудит. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання» (окр «спеціаліст») Здирко Н.Г. Нп 2016 8
11966 Комп’ютерний аудит. Методичні вказівки для виконання лабораторних (практичних) робіт здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» денної (заочної) форми н Здирко Н.Г. Мв 2016 10
11965 Комп’ютерний аудит. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання Здирко Н.Г. Нп 2016 4
11964 Державний фінансовий контроль. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчанн Шевчук О.Д., Чудак Л.А. Нп 2016 4
11963 Державний фінансовий контроль. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОКР “Спеціаліст” Шевчук О.Д., Чудак Л.А., Вахновська О.В. Мв 2016 4
11962 Організація і методика аудиту. Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподатк Гуцаленко Л.В., Фабіянська В.Ю. Мв 2016 20
11961 Організація і методика аудиту. Методичні вказівки для виконання курсових робіт здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткуванн Гуцаленко Л.В., Фабіянська В.Ю. Мв 2016 4
11960 Організація і методика аудиту. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» Гуцаленко Л.В., Фабіянська В.Ю. Нп 2016 925
11922 Судові експертизи в оподаткуванні. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» складена відповідно освітньо-професійної програми для освітньо-кваліфікаційног Михальчишина Л.Г. Нп 2016 9
11904 Судово-бухгалтерська експертиза. Програма дисципліни для студентів за спеціальністю 071 «Облік та оподаткування» спеціалізації «Оподаткування та аудит підприємницької діяльності» Михальчишина Л.Г. Нп 2016 0
11887 Комп'ютерний аудит. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» денної форми навчання (ОКР Спеціаліст) Бралатан В.П. Мв 2016 0
11849 Облікова політика - складова інформаційного забезпечення управління підприємством Подолянчук О.А. Тд 2016 403
11763 Страхування відповідальності учасників ринку цінних паперів Михальчишина Л.Г. Сун 2016 875
11762 Внутрішній державний фінансовий контроль: проблеми становлення та перспективи розвитку Михальчишина Л.Г. С 2016 456
11542 Внутрішня звітність підприємств щодо операцій з конвертованими облігаціями Михальчишина Л.Г. С 2015 775
11541 Історія становлення та розвитку цінних паперів у світі Михальчишина Л.Г. Сун 2015 731
11540 Організаційно-методичні аспекти внутрішнього контролю операцій з цінними паперами Михальчишина Л.Г. Сун 2015 748
11539 Цінні папери: види та систематизація для облікових цілей Михальчишина Л.Г. Сун 2015 5976
11538 Економіко-правові аспекти застави цінних паперів Михальчишина Л.Г. Сун 2015 473
11529 Грошові кошти підприємства: організація обліку та контролю Захарова Юлія Василівна Дрп 2016 19
11526 Організація і методика обліку та аудиту руху основних засобів Микитюк Ірина Володимирівна Дрп 2016 5
11475 Облік та конроль біологічних активів тваринництва Щур Інна Георгіївна Дрп 2016 5
11432 Облік та аудит основних засобів підприємства Шлапак Катерина Олександрівна Дрп 2016 9
11425 Організація внутрішньогосподарського контролю на підприємстві Крилик Наталія Миронівна Дрп 2016 27
11406 Облік та аудиторська оцінка позикових коштів підприємства Мусійчук Світлана Олегівна Дрп 2016 6
11403 Облік та аудит дебіторської заборгованості підприємства Насадюк Жанна Вікторівна Дрп 2016 12
11402 Облік та аудит виробництва і реалізації продукції Безкоровайна Наталія Франківна Дрп 2016 6
11401 Облік та аудит постачальницько-збутової діяльності підприємства Пастушенко Анюта Вікторівна Дрп 2016 6
11394 Облік та контроль постачальницької діяльності підприємства Антонюк Марина Євгеніївна Дрп 2016 6
11372 Матеріальні витрати в системі бухгалтерського обліку та контролю: теорія, методика, практика Кіндратюк Валентина Леонідівна Дрп 2016 3
11370 Організаційні та методичні аспекти обліку та аудиту кредитних операцій підприємства Якубчак Інна Сергіївна Дрп 2016 11
11362 Облік та контроль капіталу банку Городецька Наталія Василівна Дрп 2016 4
11361 Облік та внутрішньогосподарський контроль виробничих запасів підприємства Гонтар Ігор Олегович Дрп 2016 8
11358 Обліково-контрольне забезпечення управління витратами у сільському господарстві Марченко Катерина Олександрівна Дрп 2016 5
11356 Облік і аудит власного капіталу підприємства Петровська Олександра Петрівна Дрп 2016 15
11352 Облік та контроль розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість Григорець Юрій Володимирович Дрп 2016 5
11350 Організація і методика обліку та внутрішньогосподарського контролю матеріальних цінностей підприємства Ільченко Ольга Петрівна Дрп 2016 6
11347 Облік та контроль збутової діяльності підприємства Алєксандрова Марія Вікторівна Дрп 2016 5
11345 Облік та аудит необоротних активів підприємства Бучинська Ліна Володимирівна Дрп 2016 11
11344 Облік та контроль розрахункових операцій підприємства Решетняк Олена Костянтинівна Дрп 2016 4
11342 Облік та аудит фінансових результатів: теорія та практика Олійник Ліна Олегівна Дрп 2016 13
11341 Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності ЦІХУНЬ Тетяна Сергіївна Дрп 2016 12
11336 Облік та аудит виробництва і реалізації продукції Колісниченко Марина Олександрівна Дрп 2016 4
11335 Витрати діяльності підприємства: організація обліку та контролю Семчук Анастасія Олександрівна Дрп 2016 3
11332 Облік та аудит готової продукції: теорія та методика здійснення Чупира Ірина Іванівна Дрп 2016 17
11331 Облік та контроль довгострокових зобов’язань підприємства Злощинська Вікторія Олександрівна Дрп 2016 7
11329 Облік та аудит розрахунків з підзвітними особами: теорія та практика здійснення Янковський Віталій Анатолійович Дрп 2016 20
11328 Облік та контроль доходів і витрат від фінансової діяльності підприємства Малюська Анастасія Олександрівна Дрп 2016 12
11319 Облік та аудиторська оцінка розрахунків з дебіторами Іщенко Антоніна Вікторівна Дрп 2016 7
11313 Обліку та контролю результатів діяльності в сільськогосподарських підприємствах МОТЕНКО Ольга Сергіївна Дрп 2016 7
11306 Облік та контроль нематеріальних активів підприємства Мандибура Юлія Вячеславівна Дрп 2016 11
11304 Облік та аудит за кредитними операціями Миронець Катерина Юріївна Дрп 2016 4
11297 Організація внутрішнього аудиту в системі управління сільськогосподарським підприємством Гуцол Яна Віталіївна Дрп 2016 5
11296 Власний капітал підприємства: теорія та практика обліку та контролю Лестіна О.С. Дрп 2016 14
11295 Облік та контроль розрахунків з банками Лужанська Олена Вадимівна Дрп 2016 6
11288 Організація обліку та контролю розрахунків з бюджетом за податками Сич О.А. Дрп 2016 3
11287 Облік та аудит матеріальних та нематеріальних активів Мочульський Іван Сергійович Дрп 2016 8
11285 Облік і аудит доходів: теорія та практика здійснення Павлюк А.П. Дрп 2016 12
11284 Організація та методика внутрішнього контролю тмц Боровська С,Б. Дрп 2016 4
11283 Методика обліку і контролю праці та заробітної плати Бедрій Анастасія Вадимівна Дрп 2016 6
11268 Інвентаризація як елемент обліку та контролю Поворознюк Вікторія Петрівна Дрп 2016 4
11264 Облік та аудит грошових коштів підприємства Рильська Юлія Сергіївна Дрп 2016 12
11252 Облік та аудит операцій з мшп: теорія та практика Гнатюк Юлія Степанівна Дрп 2016 14
11251 Особливості обліку та аудиту виробничої діяльності підприємства Дубчак Зоя Іллівна Дрп 2016 3
11250 Організація та методика проведення аудиту оборотних активів на підприємстві Нестерук Ольга Олександрівна Дрп 2016 9
11245 Облік та аудит основних засобів підприємства Мотишен Павло Петрович Дрп 2016 6
11244 Облік та контроль грошових коштів підприємства Роженко Микола Олегович Дрп 2016 5
11240 Організаційно методичні аспекти обліку та контролю касових операцій Гончарук Вікторія Володимирівна Дрп 2016 6
11239 Облік та контроль витрат в рослинництві Гасич Раїса Вікторівна Дрп 2016 4
11238 Облік та контроль амортизації (зносу) основних засобів Брик Віталій Петрович Дрп 2016 4
11235 Облік та контроль кредиторської заборгованості підприємства Гижко Артем Олександрович Дрп 2016 8
11234 Внутрішній аудит та особливості його проведення Телеватюк Олеся Анатоліївна Дрп 2016 5
11229 Облік і аудит наявності та руху виробничих запасів підприємства Галас Антоніна Анатоліївна Дрп 2016 7
11228 Облік та аудит використання товарно-матеріальних цінностей підприємства Собчук Лариса Василівна Дрп 2016 4
11224 Облік та аудит фінансових результатів підприємства Білоус Валентина Дмитрівна Дрп 2016 14
11223 Облік та контроль поточних біологічних активів Миронюк Наталія Іванівна Дрп 2016 4
11205 Облік і аналіз дебіторської заборгованості Огоцька Тетяна Сергіївна Дрп 2016 3
11204 Облік і контроль основних засобів в сільськогосподарських підприємствах Максимча Лілія Володимирівна Дрп 2016 4
11202 Аудиторські докази та вимоги до них Сорока О. Л. Дрп 2016 4
11147 Система фінансового контролю. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 "Облік і оподаткування" Шевчук О.Д. Мв 2016 17
10792 Організаційно-методичні аспекти обліку та аудиту касових операцій Куйбіда Денис Олегович Дрп 2016 7
10782 Облік та контроль кредиторської заборгованості підприємства Хозьбай Л.О. Дрп 2016 13
10753 Власний капітал підприємства: теорія і практика обліку та контролю Немировський Руслан Володимирович Дрп 2016 12
10751 Інвентаризація як елемент методу обліку та контролю Білан Дмитро Олександрович Дрп 2016 5
10744 Комп’ютерний аудит. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 - Управління та адміністрування, освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання Здирко Н.Г. Нп 2016 15
10736 Облік та внутрішньогосподарський контроль виробничих запасів Лоївська Д.І. Дрп 2016 9
10719 Облiк i aудит доходiв: теорiя тa прaктикa здiйcнення Плaхотнюк Володимир Олекcaндрович Дрп 2016 9
10717 Міжнародні стандарти аудиту. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» ОКР «Бакалавр» Бралатан В.П. Нп 2016 1
10716 Аудит. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 0305 «економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «міжнародна економіка» окр «бакалавр» Бралатан В.П. Нп 2016 6
10715 Облік і aудит товaрно-мaтеріaльних цінностей підприємствa Жорняк Володимир Петрович Дрп 2016 3
10714 Міжнародні стандарти аудиту. Методичні вказівки для виконанню практичних занять студентами денної форми навчання галузі знань 0305 «економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Бралатан В.П., Вахновська О.В. Мв 2016 1
10713 Аудит. Методичні вказівки для виконання практичних занять студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр» Фабіянська В. Ю. Мв 2016 48
10709 Облік і аудит грошових коштів підприємства Пастушенков В.В. Дрп 2016 9
10700 Облік і аудит необоротних активів підприємства Романов Максим Сергійович Дрп 2016 9
10659 Історія розвитку галузі. Методичні вказівки до виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 07 "управління та адміністрування" спеціальності 071 "облік і оподаткування" Гуцаленко Л.В. Мв 2016 20
10658 Аудит. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» спе-ціалізацій «Контроль і ревізія» і «Контроль в митних органах» ОКР «Бакалавр» Гуцаленко Л.В., Здирко Н.Г., Мулик Я.І. Нп 2016 33
10657 Програма навчальної дисципліни «Введення в спеціальність» для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» спеціалізацій «Контроль і ревізія» та «Контроль в митних органах» ОКР «Бакалавр» Бралатан В.П. Нп 2016 0
10620 Облік та аудит основних засобів підприємства Жданюк Анастасія Вікторівна Дрп 2016 5
10476 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Гуцаленко Л.В., Бралатан В.П. Пвф 2016 0
10452 Програма вступного фахового випробування до аспірантури за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» Мулик Т.О., Правдюк Н.Л., Гуцаленко Л.В. Пвф 2016 1350
10451 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізація «Економіка довкілля і природних ресурсів» Марценюк-Розарьонова О.В., Подолянчук О.А., Бурєннікова Н.В., Фостолович В.А., Бурлака Н.І., Дюк А.А. Пвф 2016 1
10445 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації «Економіка довкілля та природних ресурсів» Марценюк-Розарьонова О.В., Подолянчук О.А., Лепетан І.М., Феняк Л.А Пвф 2016 1
10433 Професійна компетентність фахівця з бухгалтерського обліку Подолянчук О.А. Тд 2016 520
10320 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 051 «Економіка» Марценюк-Розарьонова О.В., Подолянчук О.А., Вдовенко Л.О., Бурлака Н.І., Колесов О.С., Томчук О.Ф., Янчук В.І. Пвф 2016 0
10313 Внутрішній аудит. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит” денної та заочної форми навчання Михальчишина Л.Г., Чудак Л.А. Мв 2016 5
10312 Державний фінансовий контроль. Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 7.03050901 “Облік і аудит” Шевчук О. Д., Чудак Л.А. Мв 2016 2
10117 Облік і аудит власного капіталу на сільськогосподарських підприємствах Вдовенко Ірина Сергіївна Дрп 2016 10
10109 Ліквідність як елемент оцінки фінансового стану підприємства Подолянчук О.А. Тд 2015 362
10108 Оцінка ліквідності балансу Подолянчук О.А. Тд 2015 388
10100 Облік та контроль доходів і витрат при виробництві біоенергетичних культур Продан Олена Андріївна Дрп 2016 8
10082 Облік і контроль поточних біологічних активів тваринництва Васян Олександра Юріївна Дрп 2016 7
10063 Обліково – контрольне забезпечення виробництва біологічних активів рослинництва в умовах ринку Білокур Алла Юріївна Дрп 2016 5
10062 Організація обліку та методика контролю виробництва та собівартості біомаси Чехівська Ірина Петрівна Дрп 2016 5
10044 Облік та внутрішньогосподарський контроль готової продукції Захарчук Ілона Сергіївна Дрп 2016 15
10032 Внутрішній контроль у сільськогосподарських підприємствах Ціпотан Вікторія Сергіївна Дрп 2016 15
10029 АУДИТ Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Бралатан В.П., Фабіянська В.Ю., Козаченко А.Ю Мв 2015 18
10027 Mетодичні вказівки з підготовки дипломної роботи спеціаліста галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» Гуцаленко Л.В., Правдюк Н.Л., Лепетан І.М., Мулик Т.О., Шевчук О.Д., Іщенко Я.П., Федоришина Л.І., Здирко Н.Г. Мв 2015 9
10026 Аудит. Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт студентами галузі знань 0305 «економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» денної та заочної форми навчання Гуцаленко Л.В., Здирко Н.Г., Козаченко А.Ю., Чудак Л.А., Мулик Я.І. Мв 2016 17
9791 Аудит. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр» Фабіянська Вікторія Юхимівна Мв 2015 22
9699 Сутність внутрішнього аудиту та його значення для сільськогосподарських підприємств Михальчишина Л.Г. С 2015 347
9698 Становлення та тенденції розвитку судово-економічної експертизи Михальчишина Л.Г. С 2014 458
9668 АУДИТ Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентам галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509_ «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форми навчання Гуцаленко Л.В., Козаченко А.Ю., Мулик Я.І. Мв 2015 97
9652 Організація і методика аудиту. Методичні вказівки для виконання курсових робіт студентами денної та заочної форми навчання галузі знань 305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Гуцаленко Л.В., Фабіянська В.Ю. Мв 2015 7
9649 АУДИТ. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання галузі знань 305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» ОКР «Бакалавр» Бралатан В.П., Фабіянська В.Ю., Козаченко А.Ю. Мв 2015 9
9640 Комп'ютерний аудит. методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 «економіка і підприємництво» спеціальності 8.030509 «облік і аудит» денної форми навчання Здирко Н.Г. Мв 2015 8
9639 АУДИТ Методичні вказівки для проведення практичних занять студентам галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509_ «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форми навчання Гуцаленко Л.В., Козаченко А.Ю., Мулик Я.І. Мв 2015 165
9480 Теоретические подходы к определению сущности финансовой безопасности сельскохозяйственных предприятий Мулык Я.И. С 2014 1108
9440 Методичні підходи до аналізу рівня фінансової безпеки підприємств Мулик Ярославна Тд 2013 390
9439 Система інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової безпеки підприємств: методичні підходи щодо її формування Мулик Я.І. Тд 2013 486
9431 Задачи и cистема показателей информационного обеспечения управления финансовой безопасностью аграрных предприятий Мулык Я.И. Тд 2014 676
9430 Роль обліково-аналітичного забезпечення в управлінні фінансовою безпекою аграрних підприємств Мулик Я.І. Тд 2013 544
9429 Критерії та індикатори рівня фінансової безпеки підприємств Мулик Я.І. Тд 2014 786
9428 Загрози фінансовій безпеці аграрних підприємств Мулик Я.І. Тд 2014 698
9427 Сучасні методики прогнозування кризових станів на підприємствах Мулик Я.І. Тд 2015 412
9424 Аналіз фінансової безпеки підприємств: індикаторний та ресурсно-функціональний підходи Мулик Т.О., Мулик Я.І. С 2015 1801
9423 Проблеми аналізу фінансової безпеки аграрних підприємств Мулик Я.І. Тд 2014 374
9385 Порогові значення показників фінансового стану та їх формування для визначення рівня фінансової безпеки молокопереробних підприємств України Мулик Я.І. С 2015 708
9384 Оцінка фінансової стійкості як інструменту управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств Мулик Я.І. С 2015 748
9331 Контроль і ревізія. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «облік і аудит» Михальчишина Л.Г. Мв 2015 38
9330 Судово-бухгалтерська експертиза. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» спеціалізації «Контроль і ревізія» Михальчишина Л.Г. Мв 2015 1
9159 Сутність та класифікація облігацій: обліково-економічний аспект Михальчишина Л.Г. Тд 2014 408
9103 Реалізація сировини для виробництва біопаливі через біржовий ринок, як механізм розвитку аграрного ринку Бралатан В.П., Агапова М.В. С 2014 484
9102 Порівняльний аналіз виробництва цукрових буряківта резерви його збілыиення на прикладі поділького економічцого регіону Бралатан В.П., Тисячук А.В. С 2014 312
8980 Правові засади регулювання операцій з довірчого управління майном Михальчишина Л.Г. С 2013 1226
8957 Внутрішній аудит: проблемні аспекти впровадження та функціонування Михальчишина Л.Г. Тд 2015 331
8956 Контроль в системі корпоративного управління Михальчишина Л.Г. Тд 2014 339
8955 Розвиток аудиторськот діяльності в Україні з переходом до міжнародних стандартів аудиту Михальчишина Л.Г., Бралатан В.П. Суз 2015 317
8954 Роль та основнi функци ринку цiнних паперiв Михальчишина Л.Г. С 2015 306
8953 Облікова політика підприємств щодо операцій з управління нерухомим майном Михальчишина Л.Г. С 2014 820
8952 Оцінка ефективності діяльності служби внутрішнього аудиту Михальчишина Л., Маловічко Л. С 2014 2733
8928 Розвиток методології бухгалтерського обліку кормовиробництва Л. А. Чудак С 2014 783
8918 Введення в спеціальність.Методичні вказівки для практичних занять студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 509 “Облік та аудит” Бралатан В.П., Голишевська Л.В. Мв 2015 5
8852 Внутрішній аудит у системі управління сучасного підприємства Гуцаленко Л.В., Романець А.В. С 2015 397
8734 Організація і методика аудиту. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Гуцаленко Л.В., Фабіянська В. Ю. Мв 2015 3
8716 Інформаційне забезпечення управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств Мулик Я.І. Тд 2015 571
8715 Розробка механізму оцінки ділової активності як необхідної умови ефективного управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств Мулик Я.І. Тд 2015 434
8714 Напрями орієнтації обліку на цілі забезпечення фінансової безпеки підприємств Мулик Я.І. Тд 2015 545
8712 Фінансова безпека молокопереробних підприємств України та визначення її рівня на основі інтеграції показників фінансового стану Мулик Я.І. Тд 2015 567
8704 Визначення сутності поняття «ділова активність» та системи показників для її оцінки Мулик Я.І. Тд 2015 733
8617 Пост-аудит в митній службі. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» фахового спрямування «Контрол Фабіянська В. Ю. Мв 2015 0
8614 Аудит. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форми навчання Здирко Н.Г., Козаченко А.Ю., Мулик Я.І. Мв 2015 8
8611 Аудит. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форми навчання Здирко Н.Г., Козаченко А.Ю. Мв 2015 3
8602 Організація і методика проведення ревізії і контролю. Методичні вказівки з організації практичних занять для студентів спеціальності 8.030.509.01 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання Вдовенко Л.О., Вахновська О.В, Коровецька Л.А. Мв 2015 1
8601 Комп`ютерний аудит. Методичні вказівки щодо проведення ділових ігор для студентів економічного факультету спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання Бралатан В.П., Здирко Н.Г., Козаченко А.Ю. Мв 2015 4
8551 Комп"ютерний аудит. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання Здирко Н.Г., Козаченко А.Ю. Мв 2015 20
8505 Податковий контроль. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” денної та заочної форми навчання. Шевчук О.Д., Чудак Л.А. Мв 2015 3
8422 Історико-теоретичні аспекти розвитку обліку, контролю та аналізу в Україні та світі за ред. Л. В. Гуцаленко Мвв 2015 12
8390 Процедури одержання аудиторських доказів згідно міжнародних стандартів аудиту. Подолянчук О.А. Тд 2015 346
8388 Біомаса продукції рослинництва – об’єкт обліку. Подолянчук О.А., Захарчук І.С. Тд 2015 310
8387 Готова продукція як об`єкт обліку сільськогосподарських підприємств Подолянчук О.А., Захарчук І.С. С 2015 372
8386 Процедури одержання аудиторських доказів Подолдянчук О. А. СSc 2014 591
8273 Програма виробничої практики з фахових дисциплін для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Коваль Л.В., Настенко М.М., Томчук О.Ф., Подолянчук О.А. Нп 2015 3
8208 Програма переддипломної практики для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Коваль Л.В., Настенко М.М., Федоришина Л.І., Подолянчук О.А. Нп 2015 14
8206 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня«Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» Шпикуляк О.Г., Гуцаленко Л.В., Правдюк Н.Л., Мулик Т.О., Іщенко Я.П., Федоришина Л.І.,Томчук О.Ф., Михальчишина Л.Г. Фабіянська В.Ю., Пвф 2015 3
8200 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Шпикуляк О.Г., Гуцаленко Л.В., Правдюк Н.Л., Прутська О.О., Мулик Т.О., Іщенко Я.П., Федоришина Л.І., Томчук О.Ф., Михальчишина Л.Г. Фабіянська В.Ю., Пвф 2015 1
8199 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит» Шпикуляк О.Г., Гуцаленко Л.В., Правдюк Н.Л., Мулик Т.О., Іщенко Я.П., Федоришина Л.І., Томчук О.Ф., Подолянчук О.А., Пвф 2015 4
8167 Управлінський контроль. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» Подолянчук О.А. Нп 2015 0
8078 Обліково-контрольне забезпечення прямої державної підтримки фермерських господарств Гуцаленко Л. В., Здирко Н. Г. Мвв 2014 6
8073 Внутренний государственный финансовый контроль в бюджетной сфере Михальчишина Л.Г. С 2014 1122
8072 Нормативно-правове регулювання обліку операцій з цінними паперами Михальчишина Л.Г. Тд 2014 374
8071 Облікова політика підприємств щодо операцій з управління нерухомим майном Михальчишина Л.Г. С 2013 435
8070 Правові засади регулювання операцій з довірчого управління майном Михальчишина Л.Г. С 2013 563
8069 Порядок випуску боргових цінних паперів: обліковий аспект Михальчишина Л.Г. Тд 2014 444
8067 Цінні папери як об’єкт наукового дослідження Михальчишина Л.Г. Тд 2014 323
8065 Сутність та класифікація облігацій: обліково-економічний аспект Михальчишина Л.Г. Тд 2014 980
8064 Audit of debt securities as a form of external control Михальчишина Л.Г. С 2014 1713
8006 Процедури одержання аудиторських доказів згідно міжнародних стандартів аудиту Подолянчук О.А. Тд 2014 614
8003 Готова продукція як об’єкт обліку сільськогосподарських підприємств Подолянчук О.А., Захарчук І.С. С 2014 980
7963 Структурно-логічна схема підготовки бакалаврів з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» спеціалізації «Контроль в митних органах» Кафедра аудиту та державного контролю Д 2014 411
7905 Організація і методика проведення ревізії та контролю. Методичні вказівки для практичних занять розроблені для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.03050901 “Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” денно Колотій С.В., Руда О.Л. Мв 2014 0
7865 Митний контроль та митне оформлення. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів галузі знань 0401 «Природничі науки», 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва», 0901 «Сільське господарство та лісництво», 0306 «Менеджмент і адмін Настенко М.М., Фабіянська В.Ю Мв 2014 12
7858 Компютерний аудит. Методичні вказівки до практичних занять для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит». Здирко Н.Г., Лепетан І.М. Мв 2014 11
7857 Компютерний аудит. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит». Здирко Н.Г., Плахтій Т.Ф. Мв 2014 10
7819 Професійна етика. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентам галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та Бралатан В.П., Козаченко А.Ю. Мв 2014 3
7733 Професійна етика. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентам галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та з Бралатан В.П., Козаченко А.Ю. Мв 2014 2
7618 Внутрішньогосподарський контроль в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств Коцупатрий М. М., Марчук У. О. Мвв 2014 5
7550 Аудит. Методичні вказівки для виконання практичних занять для студентів денної форми галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 „Фінанси та кредит” освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Гуцаленко Л.В., Марчук У.О. Мв 2014 22
7549 Пост-аудит в митній службі Методичні вказівки для виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» фахового спрямування «Контр Гуцаленко Л.В., Марчук У.О. Мв 2014 6
7532 Аудит. Навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” спеціальності 6.030508 «Фінанси та кредит». Гуцаленко Л.В., Марчук У.О., Нп 2014 16
7325 Державний фінансовий контроль. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 “Облік і аудит”. Шевчук О.Д., Чудак Л.А. Мв 2013 0
7324 Організація і методика аудиту. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Гуцаленко Л.В., Подолянчук О.А., Фабіянська В.Ю., Здирко Н.Г. Мв 2013 4
7323 Організація і методика аудиту. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Гуцаленко Л.В., Фабіянська В.Ю. Нп 2013 4
7320 Пост-аудит в митній службі. Навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» Гуцаленко Л.В., Марчук У.О., Козаченко А.Ю. Нп 2013 4
7317 Контроль і ревізія. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 „ Облік і аудит”. Михальчишина Л.Г., Чудак Л.А. Мв 2013 47
7286 Державний фінансовий контроль. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 “Облік і аудит” Шевчук О. Д., Чудак Л.А., Козаченко А.Ю. Мв 2013 1
7285 Програма навчальної практики для студентів III курсу факультету обліку і аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» фахового спрямування «Контроль і ревізія в митних органах», які Фабіянська В.Ю., Марчук У.О., Козаченко А.Ю. Нп 2013 0
7284 Митний контроль та митне оформлення. Програма навчальної практики для студентів III курсу факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» фахового спрямування «Кон Фабіянська В.Ю., Марчук У.О., Козаченко А.Ю. Нп 2013 8
7256 «Аудит» Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму 6.03050201 «Економічна кібернетика» / Подолянчук О.А. Нп 2013 6
7250 Аудит. Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 6.030502 «Економічна кібернетика» Подолянчук О.А., Томчук В.В. Мв 2013 3
6970 Судово-бухгалтерська експертиза. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів факультету обліку та аудиту спеціальності 7.030509 "Облік і аудит" спеціалізації "Контроль і ревізія" ОКР «Спеціаліст» денної та заочної форм навчання Михальчишина Л.Г. Мв 2013 0
6779 Організація і методика аудиту. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Гуцаленко Л.В., Подолянчук О.А., Фабіянська В.Ю., Здирко Н.Г. Мв 2013 1
6302 Інституційні зміни і аграрна політика у розвитку регіону В. А. Мамчур С 2010 494
6301 Аудиторські послуги в Україні в контексті контролю їх якості Н. Г. Здирко, А. В. Рибачок С 2010 353
6262 Удосконалення організаційно-методичних положень внутрішнього контролю операцій довірчого управління нерухомим майном Л. Г. Михальчишина С 2012 437
6259 Сучасний стан внутрішньогосподарського контролю на сільськогосподарських підприємствах У. О. Марчук С 2012 598
6253 Контроль за відповідністю вкладених грошових коштів якості об"єкту будівництва М. В. Дерій С 2012 399
6208 Проблеми підвищення ефективності здійснення державного фінансового контролю в Україні І. В. Фурман, Б. В. Сивак, Ю. І. Покотило С 2012 458
6207 Оцінювання аудиторських ризиків в середовищі комп"ютерних інформаційних систем відповідно до міжнародної практики В. А. Фостолович, О. І. Спориш С 2012 720
6194 Система інформаційного забезпечення контролю нерухомості О. А. Подолянчук С 2012 418
6192 Внутрішній аудит у запобіганні помилок і шахрайства на підприємстві Л. Г. Михальчишина, В. В. Калашник С 2012 1595
6178 Методологія аудиту сільськогосподарських підприємств В. П. Бралатан, В. О. Білохатнюк С 2012 387
6090 Облік і аудит. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» ОКР «Бакалавр» денної форми навчання Чорнопищук Т.І., Кравцова А.М., Фабіянська В.Ю., Руда О.Л. Мв 2013 2
6089 Податковий аудит. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 7.03050901 “Облік і аудит”. Шевчук О.Д., Чудак Л.А. Мв 2013 0
5985 Організація обліку і контролю витрат на виробництво біологічного палива Гуцаленко Л. В., Фабіянська В. Ю. Мвв 2013 3
5885 «Внутрішньогосподарський контроль» Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання Гуцаленко Л.В., Марчук У.О Мв 2013 19
5791 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня«Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» Гуцаленко Л.В., Правдюк Н.Л., Мулик Т.О., Іщенко Я.П., Федоришина Л.І., Томчук О.Ф., Михальчишина Л.Г. Фабіянська В.Ю Пвф 2013 1
5790 Програма вступного фахового випробування для здобуття за освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Гуцаленко Л.В., Правдюк Н.Л., Прутська О.О., Мулик Т.О., Іщенко Я.П., Федоришина Л.І., Томчук О.Ф., Михальчишина Л.Г. Фабіянська В.Ю Пвф 2013 3
5789 Програма вступного фахового випробування для перепідготовки спеціалістів за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О., Подолянчук О.А., Іщенко Я.П., Левчук К.І., Тимкова В.А. Пвф 2013 1
5657 “Наскрізна програма практичної підготовки фахівців” за галуззю знань 0501 “Економіка і підприємництво” напряму підготовки «Облік і аудит» За ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О., Іщенко Я.П. Шевчук О.Ф. Нп 2013 2
5656 Контроль і ревізія. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 7.03050901 “Облік і аудит”. Михальчишина Л.Г., Чудак Л.А. Мв 2013 12
5603 Організація і методика аудиту. Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» Подолянчук О.А., Потапова Н.А. Мв 2013 2
5600 Податковий аудит. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 7.03050901 “Облік і аудит”. Шевчук О.Д., Чудак Л.А. Мв 2013 1
5502 Судово-бухгалтерська експертиза. Методичні вказівки та завдання для виконання практичних робіт студентами факультету обліку та аудиту спеціальності 7.030509 "Облік і аудит" спеціалізації "Контроль і ревізія" ОКР «Спеціаліст» Подолянчук О.А., Михальчишина Л.Г. Мв 2012 1
5501 Аудит. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Гуцаленко Л.В., Бурлака Н.І., Здирко Н.Г. Мв 2012 0
5219 Організація і методика аудиту. Методичні рекомендації для виконання курсових робіт студентами факультету обліку та аудиту спеціальності 7.030509 01 « Облік і аудит » ОКР «Спеціаліст» Подолянчук О.А., Бралатан В.П., Михальчишина Л.Г. Мв 2012 0
4863 Податковий аудит. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” Шевчук О.Д., Коровецька Л.А. Нп 2012 1
4847 Внутрішній аудит. Методичні вказівки та завдання для виконання практичних робіт для студентів факультету обліку та аудиту спеціальності 6.050100 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Кравцова А.М., Михальчишина Л.Г., Лесько Ю.О. Мв 2012 2
4846 Аудит. Методичні вказівки для виконання практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Облік і аудит» Гуцаленко Л.В., Подолянчук О.А., Здирко Н.Г,. Ніщенко Н.Г., Мв 2012 71
4692 Комп’ютерний аудит. Методичні вказівки для лабораторних робіт студентів освітньо-професійного рівня “Бакалавр” галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030.509 “Облік і аудит” т Мороз О.В., Фостолович В.А. Мв 2012 0
4309 «Організація і методика аудиту» Звіт-щоденник з виробничої практики для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» Гуцаленко Л.В., Подолянчук О.А., Бралатан В.П., Фабіянська В.Ю., Михальчишина Л.Г., Здирко Н.Г., Ніщенко Н.Г., Лесько Ю.О. Мв 2012 10
4308 Аудит. Звіт-щоденник з виробничої практики для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання Гуцаленко Л.В., Подолянчук О.А., Бралатан В.П., Михальчишина Л.Г., Фабіянська В.Ю., Здирко Н.Г., Ніщенко Н.Г., Лесько Ю.О. Мв 2012 27
4266 Аудит. Методичні рекомендації по проходженню виробничої практики студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» Подолянчук О.А., Здирко Н.Г. Мв 2012 2
4256 Організація і методика аудиту. Методичні рекомендації по проходженю виробничої практики студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 7.030509 «Облік і аудит» Подолянчук О.А., Здирко Н.Г. Мв 2012 0
4182 Аудит. Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами спеціальності 6.030601 „Менеджмент організацій” Подолянчук О.А., Фабіянська В.Ю. Мв 2011 0
4173 Аудит. Робочий зошит для виконання практичних завдань студентами факультету обліку та аудиту навчально-наукового інституту аграрної економіки Гуцаленко Л.В., Здирко Н.Г. Рз 2011 155
4168 Аудит. Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами спеціальності 6.030601 „Менеджмент організацій” Подолянчук О.А., Фабіянська В.Ю. Мв 2011 0
4160 Теоретичні та науково-практичні аспекти економічного контролю Гуцаленко Л.В., Подолянчук О.А., Бралатан В.П., Шевчук О.Д., Михальчишина Л.Г., Здирко Н.Г., Фабіянська В.Ю., Марчук У.О., Ніщенко Н.Г., Лесько Ю.О., Чудак Л.А. Мвв 2012 20
4153 Судово-бухгалтерська експертиза. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Бухгалтерський облік і аудит» спеціалізації «Контроль і ревізія» Подолянчук О.А., Михальчишина Л.Г. Рп 2012 0
4121 Внутрішній аудит в Україні: проблеми, перспективи розвитку Н. Г. Здирко, К. А. Якубовська С 2012 189
4120 Місце системи екологічного менеджменту в інноваційно-інвестиційному процесі сільськогосподарських підприємств В. А. Фостолович, О. Бабак С 2012 182
4119 Правові основи внутрішнього аудиту в Україні В. Ю. Фабіянська, О. В. Брижань С 2012 173
4118 Внутрішній аудит в Україні Н. Г. Здирко, О. О. Савенко С 2012 175
4115 Особливості державного фінансового аудиту в Україні Н. Г. Здирко, Н. А. Кравець С 2012 154
4113 Якість аудиторських послуг в Україні Н. Г. Здирко, Ю. П. Франко С 2012 177
4112 Аудиторський ризик та його страхування Н. Г. Здирко, Г. О. Постольник С 2012 200
4111 Організація управління ризиком аудиторської перевірки Н. Г. Здирко, К. С. Чорномаз С 2012 187
4108 Внутрішній аудит в Україні: проблеми та перспективи розвитку Н. Г. Здирко, К. М. Продан С 2012 159
4105 Особливості аудиту доходів на підприємствах АПК Н. Г. Здирко, Л. А. Гавриш С 2012 179
4104 Аудиторські процедури в Україні Н. Г. Здирко, О. П. Маріїна С 2012 178
4099 Проблемні аспекти автоматизації аудиту в Україні та шляхи їх вирішення Н. Г. Здирко, Г. М. Побережняк С 2012 148
4097 Аудит як одна із форм контролю в Україні Л. Г. Михальчишина, О. І. Грубеляс С 2012 170
4096 Сучасний стан та якість аудиторських послуг в Україні Л. Г. Михальчишина, Д. В. Станівчук С 2012 162
4094 Внутрішній аудит в Україні та тенденції його розвитку Н. Г. Здирко, М. В. Дмитрук С 2012 209
4093 Сутність та необхідність широкого запровадження екологічного аудиту в Україні Н. Г. Здирко, О. А. Рєпкіна Рп 2012 503
4092 Сутність та необхідність широкого запровадження екологічного аудиту в Україні Н. Г. Здирко, О. А. Рєпкіна С 2012 199
4087 Особливості аудиту фінансового стану підприємства В. А. Фостолович, В. В. Білецька С 2012 178
4086 Основні аспекти аудиту праці та її оплати В. А. Фостолович, Т. О. Кобзар С 2012 163
4085 Особливості методики аудиту дебіторської заборгованості О. А. Подолянчук, І. О. Мацюк С 2012 163
4084 Методи управління ризиками аудиторської діяльності О. А. Подолянчук, Л. С. Демидаш С 2012 150
4082 Внутрішній аудит на підприємствах АПК В. П. Бралатан, І. С. Слободянюк С 2012 180
4081 Роль внутрішнього аудиту в системі управління підприємством О. Д. Шевчук, А. П. Бондар С 2012 178
4052 Проблеми управління аудиторським ризиком в Україні В. П. Бралатан, А. Ю. Михайлюк С 2012 191
4031 Перспективи та пріоритетні напрямки в здійсненні державного фінансового контролю О. Д. Шевчук, В. В. Цеплий С 2012 220
4028 Податковий аудит і податковий контроль:розмежування понять О. Д. Шевчук С 2012 170
4019 Сутність державного фінансового контролю О. Д. Шевчук, О. С. Чорна С 2012 159
4017 Особливості організації внутрішнього фінансового контролю О. Д. Шевчук, А. А. Ратушняк С 2012 170
4014 Необхідність проведення та шляхи вдосконалення аудиту фінансового стану підприємств В. А. Фостолович, С. В. Косовська С 2012 201
4010 Податковий контроль в Україні О. Д. Шевчук, Н. В. Заремба Рп 2012 511
4006 Податковий контроль в Україні, види перевірок О. Д. Шевчук, О. А. Качур С 2012 160
4004 Внутрішній контроль в управлінні сільськогосподарськими підприємствами О. Д. Шевчук, І. О. Хозьбай С 2012 181
3804 Історичний розвиток поняття «контроль» та його етимологічне значення Гуцаленко У.О. С 2011 325
3803 Внутрішньогосподарський контроль : стан та шляхи вдосконалення Гуцаленко У.О., Мельник А.М. Тд 2010 341
3769 Внутрішній аудит як складова системи ефективного управління підприємством Гуцаленко У.О., Причепа Г.В. С 2011 2391
3767 Порівняльна характеристика внутрішнього та внутрішньогосподарського контролю Гуцаленко У.О., Бас В.А. С 2010 652
3766 Сутність та місце контролінгу в управлінні підприємством Коцупатрий М.М., Гуцаленко У.О. С 2010 1140
3765 Проблеми митного контролю в Україні Гуцаленко У.О. С 2010 1093
3764 Комп’ютерні програми в аудиторській діяльності України та світу Гуцаленко У.О. Тд 2010 390
3763 Внутрішньогосподарський контроль: організаційні аспекти та класифікаційні ознаки Коцупатрий М.М., Гуцаленко У.О. С 2010 1252
3693 Сутність внутрішнього бюджетного контролю Подолянчук О.А. Тд 2011 557
3657 Внутрішньогосподарський контроль. Методичні вказівки для виконання практичних занять спеціальності 6.030509 „Облік і аудит” Гуцаленко Л.В., Гуцаленко У.О. Мв 2011 0
3486 Проблемні аспекти класифікації контролю Подолянчук О.А. Тд 2011 348
3485 Класифікація контролю за організаційними формами та видами Подолянчук О.А. С 2011 372
3192 Бюджетування як елемент внутрішньогосподарського контролю Подолянчук О.А. С 2011 738
3117 Метод моделей в аналізі економічних змін В. Вовк С 2011 281
2939 Організація аналітичної роботи на науково-дослідних підприємствах аграрного спрямування Л. В. Голишевська С 2011 242
2920 Аудит. Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» Гуцаленко Л.В., Подолянчук О.А., Здирко Н.Г. Мв 2011 24
2919 Методичні рекомендації складені відповідно до програми дисципліни “Державний фінансовий контроль” Гуцаленко Л. В., Шевчук О. Д., Здирко Н. Г. Мв 2011 0
2868 Стан і перспективи функціонування спрощеної системи оподаткування в сільському господарстві України В. П. Синчак С 2011 219
2867 Основні тенденції та перспективи розвитку сучасного податкового контролю в Україні О. Д. Шевчук С 2011 252
2866 Екологічний аудит – форма незалежного екологічного контролю та важіль управління екологічною безпекою підприємств В. А. Фостолович С 2011 271
2864 Проблеми організації контролю державного фінансування сільськогосподарських підприємств в Україні Л. А. Суліменко, Ю. П. Зима С 2011 189
2863 Методика експертного дослідження операцій сільськогосподарських підприємств А. Є. Рубан, Л. В. Гончар С 2011 238
2862 Організація оперативного контролю в сільському господарстві: теоретико - практичні аспекти К. П. Приступа С 2011 188
2861 Окремі питання проведення судово-бухгалтерської експертизи в господарських процесах за участю аграрних підприємств Л. Г. Михальчишина С 2011 225
2858 Аудит лізингових операцій Подолянчук О.А., Дьяконова С.Ю. Тд 2011 288
2857 Методика аудиту фінансової звітності та її недоліки Чорна О.С., Подолянчук О.А. Тд 2011 415
2849 Роль аудиту у відновленні української економіки А. Г. Костирко С 2011 247
2846 Щодо питання забезпечення аудиту операцій зі страхування майна Л. В. Коваль С 2011 283
2845 Державна підтримка сільськогосподарських підприємств та необхідність її контролю Н. Г. Здирко С 2011 229
2844 Удосконалення контролю системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності О. Л. Дубіковська С 2011 246
2843 Державний внутрішній фінансовий контроль: становлення та розвиток І. К. Дрозд С 2011 225
2842 Функції економічного контролю та їхнє застосування щодо витрат і доходів підприємств В. А. Дерій С 2011 209
2841 Адаптація контролю за фінансовими результатами діяльності сільськогосподарських підприємств до ринкових умов Л. В. Гуцаленко С 2011 205
2840 Аудиторський ризик: методи виявлення, оцінювання та управління В. П. Бралатан С 2011 227
2839 Сучасна технологія контролю: сутність і зміст поняття, взаємозв"язки елементів Т. А. Бутинець С 2011 332
2838 Організація аудиторської діяльності та її складові В. П. Бондар С 2011 234
2837 Контроль бюджетного фінансування на підприємствах АПК В. П. Бондар С 2011 234
2836 Модель внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат промислових підприємств К. В. Безверхий С 2011 240
2835 Організаційні проблеми внутрішнього контролю та їх вплив на фінансові результати господарських товариств С. В. Бардаш С 2011 236
2828 Аудит. Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт студентами денної та заочної форма навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» Гуцаленко Л.В., Подолянчук О.А., Здирко Н.Г., Гуцаленко У.О. Мв 2010 1674
2713 Застосування аналітичних процедур в аудиті Студентка Гандура І.І., доц., к.е.н. Подолянчук О.А. Тд 2011 332
2712 Екологічний аудит в Україні Зотька О.М., Подолянчук О.А. Тд 2011 386
2644 Розвиток аудиторської діяльності в Україні І. П. Кугай, Л. В. Гуцаленко С 2011 379
2324 Внутрішній аудит системи управління ризиками та його розвиток Войтенко О.А., Подолянчук О.А. С 2010 486
2257 Податковий контроль розрахунків підприємства з ПДВ Подолянчук О.А., Глушко І.Ю. Тд 2010 381
2256 Внутрішній аудит компанії як складова корпоративного менеджменту Подолянчук О.А., Голишевська А.А. Тд 2010 509
2255 Послідовність аудиту виробничих запасів Подолянчук О.А., Мельник М.Л. Тд 2010 396
2254 Принцип незалежності в аудиторській діяльності Прохорова В.В., Подолянчук О.А. Тд 2010 351
2176 Внутрішньогосподарський контроль у діяльності сільськогосподарських підприємств Подолянчук О.А. С 2010 708
2162 Доходи: проблемні аспекти сутності та класифікації Подолянчук Олена Анатоліївна С 2010 1930
2161 Сутність обліково-аналітичної інформації та її роль у системі контролю сільськогосподарського підприємства Подолянчук О.А. С 2010 2727
2135 Проблемні аспекти функціонування внутрішньогосподарського контролю підприємств аграрного сектору Подолянчук О.А. Тд 2010 314
2134 Значення внутрішнього аудиту в системі контролю сільськогосподарського підприємства Подолянчук О.А. С 2010 445
2117 Інвентаризація у вітчизняній та зарубіжних практиках Гуцаленко У.О. Тд 2009 534
2116 Практика застосування комп’ютерних програм в аудиторській практиці Гуцаленко У.О. Тд 2010 366
2114 Компютерний аудит в системі внутрішньогосподарського контролю Гуцаленко У.О. С 2010 811
2113 Місце та роль інвентаризації в аудиторській практиці Гуцаленко У.О. Тд 2010 251
2112 Активізація бухгалтерського відображення та підсилення контролю державних асигнувань в сільське господарство Гуцаленко Л.В. С 2010 398
2111 Виробництво біопалива – важливий чинник покращення фінансових результатів підприємства Гуцаленко Л.В. С 2010 402
2110 Оцінка фінансового стану сільськогосподарських підприємств Вінницької області та їх залежності від дотацій держави Гуцаленко Л.В. С 2010 491
2109 Вплив міжнародних облікових стандартів на облік прибутків у сільськогосподарських підприємствах Гуцаленко Л.В. Тд 2010 741
2108 Методологічні засади обліку прибутків у міжнародних облікових стандартах Гуцаленко Л.В. С 2010 513
2107 Вплив дотацій держави на параметри та етимологічну значимість показника прибутків Гуцаленко Л.В. С 2010 320
2106 Концепція облікового відображення державних асигнувань та їх впливу на об’єктивність формування фінансових результатів сільськогосподарських підприємств Гуцаленко Л.В. С 2010 338
2105 Поліпшення якості та прогнозованості облікової інформації для забезпечення прибутковості підприємства Гуцаленко Л.В. С 2010 395
2104 Прогностична функція обліку при формуванні бюджету підприємства Гуцаленко Л.В. С 2010 387
2103 Методологічні аспекти обліку формування та узагальнення результатів діяльності сільськогосподарських підприємств Гуцаленко Л.В. С 2010 322
2102 Облікова система моніторингу контрольованих показників прибутку Гуцаленко Л.В. Тд 2010 432
2101 Контролінг прибутку в адаптивній обліковій системі Гуцаленко Л.В. С 2010 370
2099 Механізм контролю за формуванням фінансових результатів сільськогосподарських підприємств під впливом державних дотацій Гуцаленко Л.В. Тд 2010 284
2037 Ділова гра для студентів факультету економіки і підприємництва спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання Здирко Н.Г. Мв 2010 6
2031 Внутрішньогосподарський контроль. Методичні вказівки для виконання практичних занять спеціальності 6.030509 „Облік і аудит” Подолянчук О.А., Гуцаленко У.О. Мв 2010 0
1986 Особливості інвентаризації біологічних активів Гуцаленко У.О. Тд 2008 402
1983 Класифікація інвентаризації: теоретично-практичні аспекти Гуцаленко У.О. Тд 2008 345
1982 Вплив концепцій на формування інформації у балансі Гуцаленко У.О. Тд 2008 350
1981 Історичні аспекти формування економічної сутності документації як елемента методу бухгалтерського обліку Гуцаленко У.О. С 2007 380
1980 Економічні підходи до визначення прибутку Гуцаленко У.О. Тд 2007 336
1940 Тимчасова навчальна програма з курсу “Міжнародні стандарти аудиту” для студентів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит” спеціалізації „Контроль і ревізія” підготовлена викладачами кафедри аудиту та державного контролю Гуцаленко Л.В., Бралатан В.П. Тп 2007 0
1922 Доцільність функціонування внутрішнього аудиту на підприємствах України Здирко Н.Г. Тд 2008 410
1921 Контроль за використанням бюджетних коштів в Україні Здирко Н.Г. Тд 2010 4077
1920 Проблеми розвитку державного фінансового аудиту в Україні Здирко Н.Г. Тд 2010 340
1919 Основні аспекти контролю за формуванням і використанням бюджетних коштів Здирко Н.Г. С 2010 325
1918 Аудит в Україні – проблеми та перспективи розвитку Здирко Н.Г., Шевчук О.Д. С 2010 397
1917 Незалежний контроль в Україні: недоліки та переваги здійснення Здирко Н.Г. Тд 2010 1053
1916 Аудит – реалії сьогодення та перспективи розвитку в майбутньому Здирко Н.Г. С 2009 468
1915 Нормативно-правове забезпечення державного фінансового аудиту, як методу фінансового контролю Здирко Н.Г., Шевчук О.Д. С 2009 487
1914 Внутрішній контроль в україні: проблеми розвитку та шляхи вирішення Здирко Н.Г. Тд 2008 658
1913 Реалізація принципу незалежності аудитора: проблеми та шляхи вирішення Здирко Н.Г. Тд 2008 549
1912 Проблеми аудиту фінансової звітності та шляхи їх вирішення Здирко Н.Г. Тд 2007 1391
1911 Стан та перспективи розвитку внутрішнього контролю на підприємствах АПК Здирко Н.Г., Гуцаленко Л.В. С 2007 352
1900 Введення в спеціальність. Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” спеціальності 6.030.509 “Облік і аудит” Фостолович В. А. Тп 2010 1
1899 Комп’ютерний аудит. Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” спеціальності 6.030509 “Облік і аудит” Фостолович В. А. Тп 2010 0
1898 Екологічний аудит та інспектування. Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 6.040.106 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Фостолович В. А. Тп 2010 1
1897 Екологічний менеджмент і аудит. Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 7.070801 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (0708 – Екологія)» Фостолович В. А. Тп 2010 3
1896 Аудит. Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 6.030601 «Менеджмент організацій» Подолянчук О.А., Бралатан В.П. Тп 2010 0
1895 Аудит в зарубіжних країнах. Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 8.050106 «Облік і аудит» Подолянчук О.А. Тп 2010 0
1894 Аудит. Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” спеціальності 6.030502 „Економічна кібернетика” Подолянчук О.А. Тп 2010 0
1893 Внутрішньогосподарський контроль. Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» Подолянчук О.А. Тп 2010 0
1892 Судово-бухгалтерська експертиза. Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 8.050106 «Облік і аудит» Подолянчук О.А. Тп 2010 0
1883 Аудит. Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» Гуцаленко Л.В., Здирко Н.Г. Тп 2010 0
1766 Перспективи впровадження міжнародних стандартів аудиту в аудиторську практику України Л. І. Федоришина, В. П. Бралатан С 2010 653
1764 Аудит достовірності статей балансу, пов"язаних з сільськогосподарською діяльністю О. А. Подолянчук С 2010 730
1366 Організація і методика аудиту. Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030509 „Облік і аудит” Подолянчук О.А., Гуцаленко Л.В., Здирко Н.Г. Мв 2010 0
1356 Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент організацій» спеціалізації «Менеджент підприємств і організацій АПК» Мулик Т.О., Шевчук О.Д. Мв 2010 0
1355 Державний фінансовий контроль. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів ФЕП спеціальностей 7.050106 та 8.050106 «Облік і аудит» Шевчук О.Д., Здирко Н.Г. Мв 2010 1
1354 Податковий контроль. Робочий зошит для для студентів ФЕП спеціальностей 7.050106 та 8.050106 «Облік і аудит» спеціалізації «Контроль і ревізія» Шевчук О.Д., Здирко Н.Г. Рз 2010 0
1322 Економіка підприємства. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання І.С.Воронецька, Л.М.Пронько, Т.І.Чорнопищук, С.АСегеда, А.М.Димінський, С.А.Ремпович. Мв 2010 11
1321 Методичні рекомендації по виконанню самостійних робіт з курсу “Міжнародні стандарти аудиту” для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” Бралатан В.П., Здирко Н.Г. Мв 2010 0
1318 Професійна етика. Ділова гра для проведення практичних занять студентами спеціальності “Облік і аудит” факультету економіки та підприємництва денної форми навчання Бралатан В.П. Здирко Н.Г. Мв 2010 0
1316 Професійна етика Методичні вказівки по виконанню практичних робіт з курсу „Професійна етика” для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030509 „Облік і аудит” Бралатан В.П. Здирко Н.Г. Мв 2010 1
1287 Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки для виконання розрахункової роботи для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" Мулик Т.О., Шевчук О.Д., Бралатан В.П. Мв 2009 1
1272 Державний фнансовий контроль. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів спеціальності "Облік і аудит" ОКР "Магістр" Гуцаленко Л.В., Шевчук О.Д. Мв 2009 0
1271 Методичні рекомендації по виконанню самостійних робіт з курсу „Професійна етика” для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030509 „Облік і аудит” Бралатан В.П., Онищук Ю.В. Мв 2009 0
1270 Професійна етика. Методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.030509 „Облік і аудит” Бралатан В.П., Онищук Ю.В. Мв 2009 0
1258 Організація і методика аудиту. Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт студентами спеціальності „Облік і аудит” (денна та заочна форма навчання) Гуцаленко Л.В., Подолянчук О.А. Мв 2009 0
1255 Податковий контроль. Методичні вказівки для проведення ділових ігор на практичних заняттях для студентів спеціальностей 7.050106 та 8.050106 "Облік і аудит" Шевчук О.Д., Здирко Н.Г. Мв 2009 0


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska